Aeg-Electrolux L46210L Használati utasítás

Aeg-Electrolux L46210L Használati utasítás
LAVAMAT 46210L - 46010L
Használati útmutató
Návod na používanie
Mosógép
Práčka
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Használat
Fagyás elleni óvintézkedések
A készülék leírása
Adagolódoboz
Kezelőpanel
Kijelző
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Egy mosási ciklus lefuttatása
A mosnivaló betöltése
A mosószerek adagolása
Programválasztás
A centrifugálási sebesség
kiválasztása
Opciók kiválasztása
Késleltetett indítás kiválasztása
A program kezdete
Programsorrend
Mosnivaló hozzáadása az első 10
perc alatt
A folyamatban lévő program
módosítása
Program törlése
A program vége
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és
előkészítése
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
A ruhákat az anyagok típusától
függően mossa.
Mosószerek és adalékanyagok
Nemzetközi jelölések
Programtáblázat
Fogyasztás
Műszaki jellemzők
Ápolás és tisztítás
A készülék vízkőmentesítése
A készülék külseje
Adagolódoboz
Lefolyócső szűrő
Befolyócső szűrői
Működési problémák
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Kibontás
Vízellátás
Vízleeresztés
Elektromos csatlakoztatás
Elhelyezés
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
Környezetvédelem
11
11
12
12
14
14
15
15
15
15
17
20
20
22
22
23
23
26
28
29
30
30
31
31
32
A változtatások jogát fenntartjuk
Figyelmeztetések
3
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében. Ha a készüléket eladja
vagy odaadja egy másik személynek, ne felejtse el ezt a használati utasítást
is a készülékkel együtt átadni. Ily módon az új felhasználónak rendelkezésére
állnak majd a vonatkozó használati utasítások és figyelmeztetések.
A figyelmeztetések az Ön és az Önt körülvevők biztonságát szolgálják. Kérjük,
a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ez‐
eket a pontokat. Köszönjük a figyelmét.
Használat
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg va‐
lakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék
külseje bármilyen módon. Minden esetleges reklamációját rögzítse írásban
az átvételi elismervény saját példányán.
• A készüléket felnőttek használatra tervezték. Ügyeljen rá, hogy gyermekek
ne érjenek a készülékhez, illetve ne játszanak vele.
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszé‐
lyes lehet az Ön számára.
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a ké‐
szüléket kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra, mint
amire azt kifejlesztették: mosás, öblítés és centrifugálás.
• Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Csak az ilyen kezelésre alkalmas darabokat mosson ki. Nézze meg minden
ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befe‐
jezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénz‐
érmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mos‐
nivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy
triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók
használata esetén várjon, amíg a termék elpárolog, mielőtt ezeket a ruha‐
darabokat a dobba tenné.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.) tegye egy kis vászonzsákba
vagy párnahuzatba.
• Használjon a "Megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz‐
ban ajánlott mennyiségű mosószert.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elekt‐
romos hálózatról.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézke‐
déseket meg kell tenni:
4
A készülék leírása
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edény‐
be.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop"
ál‐
lásba forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és cserélje ki a lefolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a
készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan terü‐
leten helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.
A készülék leírása
1
2
3
4
5
Kezelőpanel
Fedél
Fedélfogantyú
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
1
2
3
4
5
A készülék leírása
5
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
Kezelőpanel
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Programkapcsoló
Kijelző
Késleltetett indítás gomb
Nyomógombok és funkcióik
Jelzőfények
Start/Szünet gomb
Kijelző
1 Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás
visszaszámlálása
1
2 Késleltetett indítás
3 Gyermekbiztonság
2
3
6
Személyre szabás
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust futtasson le.
- ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék
nem indítható el.
A gyermekbiztonsági zár bekapcsolásá‐
hoz:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja le egyszerre a Foltmosás és
a Érzékeny
gombot, amíg a kijel‐
zőablakban a megerősítés a szim‐
bólummal meg nem jelenik.
A készülék a memóriában tárolja az opció
kiválasztását.
Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Azt javasoljuk, hogy a mosógéppel történő legelső mosás előtt futtasson le egy
95°C-os előzetes mosást mosószerrel, de ruha nélkül. Ez megtisztítja a dobot.
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb megnyomásával
nyissa ki a dobot: A két ajtószárny au‐
tomatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a do‐
bot és a mosógép fedelét.
Fontos: Mielőtt lezárná a mosógép fed‐
elét, győződjön meg arról, hogy a dob jó
be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• Az A kioldógomb kiugrik.
A
A mosószerek adagolása
A mosógépet csökkentett víz- és a mosószer felhasználásra tervezték. Ezért
csökkentheti a mosószergyártó által javasolt mennyiségeket.
Öntse a mosóporadagot a
mosási rekeszbe, valamint az
előmosási re‐
keszbe, ha előmosást is végző programot választott. Töltse az öblítőszert a
rekeszbe, ha szükséges.
Egy mosási ciklus lefuttatása
7
Ha másfajta mosószert használ, olvassa el a mosási útmutatóban a "mosó‐
szerek és adalékanyagok" című fejezetet.
Programválasztás
A programkapcsoló tárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt mosási programot, még‐
pedig a ruha fajtájától és szennyezettsé‐
gének mértékétől függően (lásd a Prog‐
ramtáblázatot). A START/SZÜNET
gomb jelzőfénye pirosan villog. A kiválasz‐
tott program időtartama megjelenik a kijel‐
zőablakban .
A STOP
állás kiválasztása kikapcsolja
a mosógépet (az összes többi állásban bekapcsolt állapotban van). A prog‐
ramkapcsoló tárcsa jobbra és balra egyaránt elfordítható.
VIGYÁZAT
Ha a programkapcsoló tárcsát akkor fordítják el, amikor a mosógép éppen egy
mosási ciklust futtat le, az "Err" hibakód jelenik meg a kijelzőablakban, a
START/SZÜNET
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. A prog‐
ram ezután folytatódik anélkül, hogy mosógép a tárcsa új helyzetét figyelembe
vette volna. A problémát a tárcsának az eredeti állásba forgatásával lehet or‐
vosolni. A fázisokra bontott ciklus ismételten megjelenik a kijelzőablakban.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg addig a Centrifugálás gom‐
bot, amíg a kívánt centrifugálási sebesség‐
hez tartozó jelzőfény ki nem gyullad. Kivá‐
laszthatja a CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL,
Öblítőstop
vagy ÉJSZAKAI PROG‐
RAM1)
A maximális sebesség minden programra
vonatkozóan 1200 fordulat/perc
(L46210L), 1000 fordulat/perc (L46010L).
A program végén, ha a Öblítőstop
vagy ÉJSZAKAI PROGRAM opciót vá‐
lasztotta, ki kell választania egy Centrifugálás
vagy Vízleeresztés
prog‐
ramot a ciklus befejezéséhez.
Öblítőstop
Az utolsó öblítővizet a mosógép a kiválasztott program végén nem engedi le,
nehogy a ruha összegyűrődjön, ha nem veszik azonnal a dobból.
1) opciót is.A modelltől függően
8
Egy mosási ciklus lefuttatása
Opciók kiválasztása
A már kiválasztott mosási programhoz kü‐
lönböző opciók adhatók. Nyomja meg a kí‐
vánt opció gombját. A megfelelő jelzőfény
felgyullad.
Az adott opció érvénytelenítéséhez ismé‐
telje meg ugyanezt a lépést. A megfelelő
jelzőfény kialszik.
Előmosás
30°C körüli előmosást végez a fő mosási ciklust megelőzően, amely aztán
automatikusan elindul.
Foltmosás
Nagyon szennyezett vagy foltos mosnivalóhoz. A termékadagoló előmosás‐
hoz tartozó
rekeszébe lehet a folteltávolító szert önteni.
Érzékeny
Egy kiegészítő öblítési ciklussal megnövelt, de ugyanakkor a dob mérsékelt
mozgásával kísért öblítés (textilvédelem). Ideális gyakori mosások, például
rendkívül érzékeny bőr esetében (nem kompatibilis az Öblítés plusz opcióval).
Időnyerés
Ez a funkció megengedi, hogy a kiválasztott program típusától függően csök‐
kentse a ciklus időtartamát.
Öblítés plusz
Ez az opció azt jelenti, hogy egy vagy több öblítéssel kiegészíthetők az alábbi
programok: Pamut, Műszál és Kímélő (nem kompatibilis az Érzékeny opció‐
val).
Állandó jelleggel be tudja állítani az alábbi lépéssel:
Nyomja meg néhány másodpercig a Centrifugálás és a Előmosás
gom‐
bot. A Öblítés plusz
jelzőfény felgyullad. Az opció bekapcsolva marad még
akkor is, ha közben feszültségmentesíti a mosógépet. Az állandó jellegű tör‐
léshez ismételje meg ugyanezt a műveletet.
VIGYÁZAT
Ha a kiválasztott opciót adott esetben nem lehet használni, az "Err" jelenik meg
a kijelzőablakban, és sárgán villog a START/SZÜNET
gombhoz tartozó
jelzőfény.
Késleltetett indítás kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási
program indítását 30, 60, 90 perccel, illetve
2-20 órával késleltesse.
Nyomja meg addig a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőablakban meg
nem jelenik az az időtartam, amelynek le‐
telte után szeretné elindítani a programot (0' azonnali indítást jelent). A kijel‐
zőablakban megjelenik az ennek megfelelő szimbólum.
Egy mosási ciklus lefuttatása
9
A START/SZÜNET
gomb megnyomása előtt bármikor módosíthatja vagy
törölheti a késleltetett indítás időpontját a Késleltetett indítás
gomb meg‐
nyomásával.
Ha már megnyomta a START/SZÜNET
gombot, de szeretné módosítani
vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja
meg a START/SZÜNET
, majd pedig a Késleltetett indítás
gombot.
Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot a ciklus elindításához.
• A késleltetési időszak módosításához STOP
állásba kell lépnie, majd újra
kell programoznia a ciklust.
VIGYÁZAT
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva van. Ha ki kell nyitnia a
fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a START/SZÜNET
gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
START/SZÜNET
gombot.
VIGYÁZAT
Ha késleltetett indításnál folyékony mosószert használ egy mosási ciklushoz,
használjon adagológolyót, és helyezze közvetlenül a dobba, majd válasszon
ki egy előmosás nélküli programot. Ha késleltetett mosás alkalmával szeretne
előmosást is végezni, kérjük, használjon mosóport.
A program kezdete
1. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a víz‐
csap.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. Az ennek megfelelő jelzőfény
pirosan világít. Felgyullad a FEDÉL
jelzőfény (ajtó bezárva).
Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el. Késlel‐
tetett mosás kiválasztása esetén a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn
(először óránként, majd 90 perc látható, végül 60 perctől lefelé percenként).
Programsorrend
Amikor a készülék dolgozik, a MOSÁS
jelzőfény világít.
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc alatt
1. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő jelzőfény piro‐
san villog.
2. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt.
A FEDÉL
jelzőfény kialszik.
3. Tegye be a mosnivalót, és zárja le a fedelet.
10
Mosogatási útmutató
4. A szárítási ciklus folytatásához nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a START/
SZÜNET
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha
nem lehet módosítani, az "Err" hibajelzés villog a kijelzőablakban, a START/
SZÜNET
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. Ha mégis úgy
dönt, hogy módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd
lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a STOP
lásba.
ál‐
A program vége
A mosógép automatikusan leáll; a START/SZÜNET
gomb kialszik, és a
kijelzőn a "0" villog. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy
a mosógép leállt. A FEDÉL
jelzőfény kialszik.
1. Forgassa a programkapcsoló tárcsát a STOP
állásba: a mosógép ki van
kapcsolva.
2. Szedje ki a ruhát.
3. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.
4. Ellenőrizze, hogy tényleg üres-e a dob: ha bármilyen anyag bennmarad, a
következő mosás alkalmával tönkre mehet (összemehet), vagy engedheti
a színét, és összefoghatja a többi ruhát.
VIGYÁZAT
Javasoljuk, használat után hagyja nyitva a fedelet és a dobot, hogy a víztartály
szellőzni tudjon.
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely
gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és előkészítése
• A válogatást fajtánként és a kezelési utasítás szerint végezze (lásd alább a
Nemzetközi jelölések c. szakaszt): normál mosás olyan durva anyagok szá‐
mára, amelyek bírják az erős mosási és centrifugálási ciklusokat; kímélő
mosás a kényes anyagok számára, amelyekkel óvatosan kell bánni. Vegyes
töltetek, tehát különböző típusú anyagok esetén válassza a legkényesebb
anyaghoz illő programot és hőmérsékletet.
• A fehér és a színes anyagokat külön mossa: Ellenkező esetben a fehér
anyagok elszíneződnek vagy beszürkülnek.
Mosogatási útmutató
11
• Az új színes ruhák gyakran tartalmaznak többlet festékanyagot. Ajánlatos a
legelső alkalommal külön mosni ezeket a darabokat. Tartsa be a "külön mo‐
sandó" és a "többször külön mosandó" utasításokat.
• Ürítse ki a zsebeket, és rázza ki a ruhákat.
• Vegye le a meglazult gombokat, csatokat és rögzítőket. Húzza össze a cip‐
zárakat, kösse meg a zsinórokat és az öveket.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat (hálózsákokat, anorákokat stb.), színes
sapkákat, gyapjú ruhadarabokat és nyomot mintájú anyagokat.
• A kisebb kényes dolgokat (zoknikat, harisnyanadrágokat, melltartókat stb.)
tüllzsákban mossa ki.
• A függönyöket különös gondossággal kezelje. Vegye le az akasztókat, a
csipke függönyöket pedig tegye hálóba vagy zsákba.
A ruhákat az anyagok típusától függően mossa.
A dobba behelyezett ruhák mennyisége nem haladhatja meg a mosógép ma‐
ximális kapacitását. Ez a kapacitás az anyagok típusától függően változó lehet.
Csökkentse a mennyiséget, ha a mosott ruhák erősen szennyezettek vagy
nedvszívó anyagból készültek.
Nem minden textília jelent ugyanolyan tömeget a dobon belül, illetve nem egy‐
forma a vízfelszívó szintjük. Általában véve a dobot az alábbiak szerint kell
megtölteni:
• a dob teljes kapacitásáig, de kerülni kell a pamut, lenvászon és vegyes pa‐
mut/lenvászon töltetet érő túlzott nyomást,
• a dob kapacitásának feléig a feldolgozott pamut és műszálas anyagok ese‐
tében.
• a dob kapacitásának harmadáig a nagyon kényes darabok, például csipke‐
függönyök és gyapjú ruhaneműk esetében.
Vegyes töltetek esetében a legkényesebb anyagoktól függően töltse meg a
dobot.
Mosószerek és adalékanyagok
Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló mosószert és adalékany‐
agot használjon. Olvassa el a gyártó ajánlásait, valamint az Adagolódoboz és
A megfelelő mennyiségű mosószer használata című szakaszokat.
Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ru‐
haneműn.
A mosószer mennyisége a töltet nagyságától, a víz keménységétől, valamint
attól függ, hogy mennyire szennyezett a mosásra váró ruha.
Ha a víz lágy, ennek megfelelően csökkentse a mennyiséget. Ha a víz vízkö‐
ves (vízkőmentesítő használata ajánlott), vagy ha a mosott ruha erősen szen‐
nyezett vagy foltos, kissé növelje meg a mosószer mennyiségét.
A területén érvényes vízkeménységi szintről tájékoztatást kérhet a helyi víz‐
műtársaságtól vagy más illetékes forrástól.
Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében.
A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az előmosás ki van vá‐
lasztva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazá‐
sával kell hozzáadni.
12
Programtáblázat
A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosó‐
szerrekeszébe kell helyezni.
Ha a foltokat még a mosás előtt el kívánja távolítani, kérjük, alkalmazza a
gyártó által ajánlott mennyiségeket és utasításokat. Ha mosószert használ a
foltok eltávolítására, a mosási ciklust azonnal el kell indítani.
Nemzetközi jelölések
NORMÁL
MOSÁS
Mosás
95°C-on
Mosás
60°C-on
Mosás
40°C-on
Mosás
30°C-on
Kézi mo‐
sás
Ne mossa
KÍMÉLŐ
MOSÁS
FEHÉRÍTÉS
VASALÁS
Fehérítés megengedett
(csak hideg vízben és híg
oldatban)
Magas hőmér‐
séklet (max.
200°C)
VEGYTISZTÍ‐
TÁS
Közepes hő‐
mérséklet
(max. 150°C)
Fehérítés nem megenge‐
dett
Alacsony hő‐
mérséklet
(max. 100°C)
Ne vasalja
Vegytisztítás
Vegytisztítás
Vegytisztítás Vegytisztítás ti‐
(minden általá‐ (minden általá‐ (csak olajalapú
los
nos oldószer‐
nos oldószer‐
oldószerekkel
rel)
rel, kivéve a
és R113-mal)
triklóretilént)
Magas hő‐
mérséklet
Közepes
hőmérsék‐
let
SZÁRÍ‐
TÁS
Kiterítve
szárítsa
Függesz‐
tve szárít‐
sa
Vállfán
szárítsa
Szárítógép használa‐
ta megengedett
Gépben
nem szá‐
rítható
Programtáblázat
A lista nem tartalmazza az összes lehetőséget, csak a gyakorlatban szokásos
és megfelelő beállításokat.
Programtáblázat
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
13
Lehetséges opciók
Pamut : Fehér vagy színes, például 5,5 kg
normál mértékben szennyezett mun‐
karuha, ágynemű, terítő, alsónemű, tö‐
rölközők.
Előmosás, Foltmosás1), Érzé‐
keny, Időnyerés, Öblítés plusz,
Öblítőstop, Késleltetett indítás
40-60 Mix : Ez a program 40°C-nál
adja a legjobb mosási eredményeket,
akár csak a Pamut 60°C-nál, a pamut
és műszálas ruhák keverése esetén.
5,5 kg
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Késleltetett indítás
Műszálas : Műszálas szövetek, al‐ 2,5 kg
sónemű, színes ruhadarabok, nem va‐
salható ingek, blúzok.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Időnyerés, Öblítés plusz,
Öblítőstop, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítés : Pamuthoz és
műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
Előmosás, Öblítés plusz, Öblí‐
tőstop, Késleltetett indítás
1,0 kg
Kímélő : Mindenféle kényes anyag‐ 2,5 kg
hoz, például függönyökhöz.
Előmosás, Foltmosás1) , Idő‐
nyerés, Öblítés plusz, Öblítő‐
stop, Késleltetett indítás
Len /
: Gépben mosható gyapjú 1,0 kg
ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: "Tiszta új gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze".
Öblítőstop, Késleltetett indítás
5,5 kg
Öblítés : Ez a program kézzel
mosott ruhadarabok öblítéséhez hasz‐
nálható.
Öblítés plusz, Öblítőstop, Kés‐
leltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust fut‐ 5,5 kg
tat le Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus)
után.
5,5 kg
Centrifugálás : Egy 400 és
1200/10002) fordulat/perc közötti cent‐
rifugálási ciklus Öblítőstop (vagy Halk
ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
30 perc : Ideális a csak frissítésre szo‐ 2,5 kg
ruló ruhák esetén.
Késleltetett indítás
Öko3) : Fehér vagy színes, például nor‐ 5,5 kg
mál mértékben szennyezett munkaru‐
ha, ágynemű, terítő, alsónemű, töröl‐
közők.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Késleltetett indítás
1) A 40°C-os vagy annál magasabb mosási hőmérsékletű programoknál nem használható.
2) A modelltől függően.
3) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez:
14
Fogyasztás
Fogyasztás
Program
Hőmérséklet
Vízfelhaszná‐
lás (liter)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Pamut
95
63
2,10
Pamut
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Pamut
40
58
0,70
Pamut
30
58
0,50
Műszálas
60
45
0,80
Műszálas
50
45
0,65
Műszálas
40
45
0,60
Műszálas
30
45
0,50
Vasaláskönnyítés
40
55
0,50
Kímélő
40
50
0,50
Kímélő
30
50
0,30
Len /
40
45
0,45
Len /
30
45
0,40
Len /
Cold
45
0,35
Öblítés
-
32
0,05
Vízleeresztés
-
-
0,002
Centrifugálás
-
-
0,015
30 perc
30
40
0,35
Öko1)
60
46
0,93
Időtartam
(perc)
Lásd a kijel‐
zőt
1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Öko 60° program): 46 l /
0,93 kWh / 170 perc
Az átlagos adatok a használat feltételeitől függően eltérőek lehetnek. A fo‐
gyasztás minden program esetében a legmagasabb hőmérsékleten értendő.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
TÁPFESZÜLTSÉG/FREK‐
VENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Ápolás és tisztítás
VÍZNYOMÁS
Csatlakoztatás a vízhálózatra
Minimum
Maximum
15
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.
A készülék vízkőmentesítése
Általában nem kell vízkövet eltávolítani a készülékből, ha az alkalmazott mo‐
sószert megfelelő mennyiségben adagolja. Ha szükségessé válik a vízkő el‐
távolítása, használjon a kereskedelemben kapható különleges, nem korrozív
terméket, amelyet kifejezetten mosógépekhez fejlesztettek ki. Kövesse az
adagolási utasításokat, és tartsa be a csomagoláson feltüntetett használati
gyakoriságot.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet.
Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Időnként tisztítsa ki a mosószer-adagolót, hogy eltávolítsa a mosószerek ma‐
radványait, és megelőzze az esetleges működési rendellenességeket.
1. Emelje ki a mosószer-adagolót.
16
Ápolás és tisztítás
2. Válassza külön a mosószer-adago‐
ló két részét.
3. Tisztítsa meg folyó víz alatt a mosó‐
szer-adagoló két részét.
Ápolás és tisztítás
4. Szerelje újra össze a mosószeradagoló két részét.
5. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
Lefolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alapzatán található szűrőt:
1. Nyissa ki az ajtót, például egy csa‐
varhúzó segítségével.
17
18
Ápolás és tisztítás
2. Tegyen alá egy tálat. Csavarja ki a
dugót az óramutató járásával ellen‐
kező irányban, amíg függőlegesen
nem áll, majd engedje ki a maradék
vizet.
3. Csavarja ki teljesen a dugót, és ve‐
gye ki.
4. Óvatosan tisztítsa meg folyó víz
alatt.
Ápolás és tisztítás
5. Tegye vissza.
6. Csavarja be a dugót.
7. Zárja be ismét az ajtót.
19
20
Működési problémák
Befolyócső szűrői
Csavarja ki a befolyócső két végét, és tisztítsa meg szűrőket.
Működési problémák
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a
gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az
alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Probléma
A mosógép nem in‐
dul el, vagy nem tölt
be vizet:
Okok
• a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az
elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól be‐
zárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
A készülék vizet
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az
vesz fel, de rögtön ki
üzembe helyezésről szóló szakaszt).
is üríti:
A mosógép nem öb‐ • a kifolyócső eldugult vagy megtört,
lít, vagy nem üríti ki a • eldugult a kifolyó szűrője,
vizet:
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló
egyenetlenül oszlik el a dobban,
• az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öb‐
lítőstop" opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Működési problémák
Probléma
Víz van a mosógép
körül:
21
Okok
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőt nem tették vissza a helyére,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye • a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
nem kielégítő:
• túl sok mosnivaló van a dobban,
• a mosási ciklus nem megfelelő,
• nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és
zajos:
• a készüléket oldották ki rendesen (lásd a kioldásról szóló
fejezetet),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
túl hosszú a mosási
ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll egy
mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mo‐
sószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis
került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben ke‐
rüljön eloszlásra a dobban.
A fedél nem nyitható • az "azonnali nyitás" 1) jelzőfény nem világít,
a ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1) .
Az E40 hibakód jele‐ • a fedél nincs jól lezárva.
nik meg a kijelzőn, 2)
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az E20 hibakód jele‐
nik meg a kijelzőn 2)
a START/SZÜNET
nyomógomb pedig
sárgán villog 3)
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe he‐
lyezés" c. szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• eldugult a felszállócső.
22
Figyelmeztetések
Probléma
Okok
Az E10 hibakód jele‐ • a vízcsap el van zárva,
nik meg a kijelzőn, 2) • a vízellátás szünetel.
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az EF0 hibakód jele‐ • eldugult a kifolyó szűrője,
nik meg a kijelzőn, 2) • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a kö‐
vetkezők szerint járjon el:
és a START/SZÜ‐
- zárja el a vízcsapot,
NET gomb sárgán
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás
villog 3) :
előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az öblítőszer közvet‐ • túllépte a MAX jelzést.
lenül a dobba folyik
az adagolódoboz fel‐
töltésekor:
1) A modelltől függően
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható.
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a
START/SZÜNET gombot.
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• A készülékből használat előtt ki kell venni a szállítási rögzítőcsavarokat. Ha
nem távolítják el a szállításhoz használt összes védőeszközt, azok kárt
okozhatnak a készülékben, illetve a mellette álló szekrényekben vagy bú‐
torokban. A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása közben a készülék háló‐
zati vezetéke ne legyen bedugva a konnektorba.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat ki‐
zárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt hálózati csatlakozódugas‐
szal kell felszerelni.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkal‐
massá kell tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégez‐
nie.
Üzembe helyezés
23
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen ol‐
vassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a hálózati tápkábel ne szo‐
ruljon be a készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyi‐
két sem.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből
fakadó esetleges károkért.
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védő‐
csomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített ké‐
szülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgá‐
sokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is
megsérülhet.
Kicsomagolás
1. Döntse meg hátrafelé a készüléket.
24
Üzembe helyezés
2. Fordítsa el az egyik sarkán egy ne‐
gyed fordulatot, hogy ki lehessen
venni alóla a szállításhoz használt
alapkeretet.
3. Nyissa ki a készülék fedelét, és ve‐
gye ki a piros blokkot.
4. Távolítsa el a műanyag fóliát.
Üzembe helyezés
5. Emelje ki a mosószer-adagolót.
6. Szedje ki a dobot rögzítő blokkot.
7. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
25
26
Üzembe helyezés
Kibontás
4
3
5
1
2
A részleteket lásd az alábbi ábrákon.
1
Üzembe helyezés
2
3
27
28
Üzembe helyezés
4
1
1
2
Ha a mosógépet ugyanolyan magasságban kívánja beszerelni, mint a többi
bútort, az alábbiak szerint járjon el:
5
Vízellátás
Szerelje fel a mellékelt befolyócsövet a mosógép hátuljára a következőképpen
eljárva (Ne használja a régi csövet):
Üzembe helyezés
29
90°
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ve‐
vőszolgáltatóval.
Vízleeresztés
A rugalmas tömlő végén található csatlakozó minden általánosan alkalmazott
lefolyóvezetékhez csatlakoztatható.
30
Üzembe helyezés
2. Szerelje fel az U-darabot a kifolyó‐
csőre. Tegyen mindent a leeresztési
pontra (vagy egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen
arra, hogy biztonságosan legyen
rögzítve.
A szivornyahatás kockázatának elkerü‐
lése érdekében a levegőnek be kell tud‐
ni lépnie a cső végén.
VIGYÁZAT
A kifolyócsövön soha nem lehetnek tö‐
rések. Ha túl rövid, vegye fel a kapcso‐
latot egy kereskedővel.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
1. Csatlakoztassa a csatlakozót a le‐
folyóvezetékhez a készülékhez
mellékelt tömlőszorítóval 2)
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni.
Ellenőrizze a biztosítékot: 10 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbító‐
hoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van,
és hogy megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni.
Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi
berendezéshez.
2) A modelltől függően.
Környezet
31
1. A pontos vízszintbe állítás megelőzi
a vibrációt, a zajt és a készülék el‐
mozdulását az üzemelés alatt. Szin‐
tezze be a készüléket a legrövidebb
láb beállításával. Csavarja ki az
egész lábat és a karimát (szükség
esetén emelje fel a készüléket).
2. Ha a készülék stabilan áll, tartsa
meg a lábat a padlón, a karimát pe‐
dig emelje meg, amennyire csak le‐
het.
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre
és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdek‐
lődjön a helyi önkormányzatnál).
A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt,
amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alap‐
zatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a ter‐
mék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállí‐
tani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtele‐
pére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése
megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő
hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vo‐
natkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulla‐
dékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vá‐
sárolta.
32
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és ke‐
rülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az
áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségé‐
nek figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon (lásd
"A megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz).
Európai Jótállás: A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján
felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyéb‐
ként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vá‐
sárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba te‐
lepül át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó
jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kez‐
dődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást
igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan
mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakó‐
helye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben
lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik fel‐
használóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott uta‐
sításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, ke‐
reskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jog‐
okat nem érintik.
Obsah
33
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a efektívne
orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to
budete potrebovať, odporúčame vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím,
odovzdajte ho aj prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
Obsah
Prevádzkové pokyny
Varovania
Použitie
Opatrenia proti nízkej teplote
Popis spotrebiča
Zásobník
Ovládací panel
Displej
Osobné nastavenia
Detská poistka
Ako spustiť cyklus prania
Vložte bielizeň
Dávkovanie pracích prostriedkov
Nastavenie programu
Výber otáčok odstreďovania
Výber voliteľných funkcií
Voľba odloženého štartu
Štart programu
Postup programu
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Zrušenie programu
Koniec programu
Príručka prania
Triedenie a príprava bielizne
Náplň práčky v závislosti od materiálu
34
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Medzinárodné symboly
Prehľad programov
Spotreba
Technické charakteristiky
Starostlivosť a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
Vonkajší povrch
Zásobník
Výpustný filter
Filtre prítoku vody
Problémy počas prevádzky
Pokyny na inštaláciu
Varovania
inštalácia
Rozbalenie
Príprava na prevádzku
Prítok vody
Vypustenie vody
Elektrické zapojenie
Umiestnenie
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Ochrana životného prostredia
SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba
41
42
42
43
44
44
44
45
45
47
49
50
52
52
52
52
55
57
58
59
59
60
60
60
60
Zmeny vyhradené
34
Varovania
Prevádzkové pokyny
Varovania
Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča. Ak spotrebič predáte alebo odovzdáte
inej osobe, uistite sa, že dostane aj návod na používanie. Takto sa nový používateľ bude môcť
oboznámiť s dôležitými pokynmi na obsluhu a varovaniami.
Tieto varovania uvádzame v záujme vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných osôb. Prečítajte
si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Ďakujeme vám
za pozornosť.
Použitie
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď po doručení. Skontrolujte, či sa spotrebič
počas prepravy nepoškodil. Ak zistíte nejaké nedostatky, zapíšte ich na vašu kópiu dodacieho
listu.
• Váš spotrebič je určený na používanie dospelými osobami. Dávajte pozor, aby sa deti spotrebiča nedotýkali a aby sa s ním nehrali.
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na obchodné
ani priemyselné použitie, okrem účelov, na ktoré bol navrhnutý: pranie, plákanie a odstreďovanie.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
• Perte iba bielizeň vhodnú na pranie v práčke. Postupujte podľa pokynov na visačke o ošetrovaní bielizne.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté odevy.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie špendlíky,
sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania mohli vážne poškodiť spotrebič.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol,
trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa
vyparia a až potom vložte bielizeň do bubna.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky
od vankúša, aby sa vyprali pohromade.
• Použite množstvo pracieho prostriedku odporúčané v odseku "Použitie správneho množstva
pracieho prostriedku".
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť tieto opatrenia :
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrického napájania otočením programátora do polohy "Stop" .
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Opäť naskrutkujte prívodnú hadicu a pripojte odtokovú hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Popis spotrebiča
35
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá
pod bod mrazu.
Popis spotrebiča
1
2
3
4
5
Ovládací panel
Veko
Rukoväť veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
1
2
3
4
5
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie
presahovať symbol MAX M )
Osobné nastavenia
36
Ovládací panel
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Volič programu
Displej
Tlačidlo Odložený štart
Tlačidlá a ich funkcie
kontrolky
Tlačidlo Štart/Pauza
Displej
1 Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
2 Odloženie zapnutia
3 Detská poistka
1
2
3
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia :
- ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné funkcie ani
program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
- ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.
Ako spustiť cyklus prania
37
Pri aktivácii detskej poistky postupujte takto :
1. Zapnite spotrebič.
2. Súčasne stlačte tlačidlá Škvrny a Jemné pranie , kým sa funkcia nepotvrdí zobrazením
symbolu na displeji.
Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti.
Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
Ako spustiť cyklus prania
Pred prvým praním bielizne vám odporúčame vykonať jeden cyklus prania pri 95°C, s pracím
prostriedkom, ale bez bielizne. Vyčistí sa tým bubon.
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho tlačidla
A : Automaticky sa otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky.
Dôležité upozornenie : Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý :
• poistky sú zatvorené a
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
A
Dávkovanie pracích prostriedkov
Vaša práčka bola navrhnutá tak, aby šetrila spotrebu vody a pracieho prostriedku. Preto môžte
znížiť dávky odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.
Odmerajte potrebnú dávku pracieho prostriedku do priehradky na pranie a predpranie ,
ak ste zvolili program prania s predpraním. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
Pri použití iného druhu pracieho prostriedku si pozrite pokyny v časti "pracie a prídavné prostriedky" v príručke prania.
38
Ako spustiť cyklus prania
Nastavenie programu
Otočte programátor do polohy želaného pracieho
programu, v závislosti od druhu bielizne a stupňa jej
zašpinenia (pozrite Programovú tabuľku). Kontrolka
tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
bude blikať červeným svetlom. Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného programu.
Ak je programátor v polohe STOP
, práčka sa
vypne (ak je v ľubovoľnej inej polohe, práčka je zapnutá). Programátor sa dá otáčať vpravo alebo vľavo.
VAROVANIE
Ak programátor otočíte, kým práčka vykonáva prací program, na displeji sa zobrazí kód "Err"
(chyba) a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
bude niekoľko sekúnd blikať žltým svetlom. Potom
bude program pokračovať bez ohľadu na novú polohu programátora. Aby ste problém odstránili,
otočte programátor do pôvodnej polohy. Na displeji sa opäť zobrazí cyklus fáz.
Výber otáčok odstreďovania
Stláčajte tlačidlo Odstred’ovanie , kým sa nerozsvieti kontrolka želanej rýchlosti odstreďovania. Môžete zvoliť aj BEZ ODSTRED’OVANIA, Zastavenie
s vodou v bubne alebo NOČNÝ CYKLUS3)
Maximálna rýchlosť odstreďovania pri všetkých programoch je 1200 ot./min (L46210L), 1000 ot./min
(L46010L).
Po ukončení programu, ak ste nastavili Zastavenie
s vodou v bubne alebo NOČNÝ CYKLUS, musíte
zvoliť program Odstred’ovanie alebo Vypúšt’anie , aby sa cyklus prania ukončil.
Zastavenie s vodou v bubne
Na konci zvoleného programu sa neodčerpá voda z posledného plákania, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne, ak ju nevyberiete ihneď z bubna.
Výber voliteľných funkcií
Voliteľné možnosti môžete nastaviť po zvolení pracieho programu. Stlačte tlačidlo želanej možnosti.
Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Aby ste voliteľnú možnosť zrušili, zopakujte postup.
Príslušná kontrolka zhasne.
Predpierka
Predpranie pri teplote približne 30°C pred cyklom hlavného prania, ktoré sa spustí automaticky.
Škvrny
3) V závislosti od modelu.
Ako spustiť cyklus prania
39
Pre veľmi špinavú bielizeň alebo bielizeň so škvrnami. Odstraňovač škvŕn môžte pridať do
priehradky na predpranie v zásobníku na pracie prostriedky.
Jemné pranie
Účinnosť plákania sa zvyšuje pridaním jedného cyklu plákania a súčasným znížením pohybu
bubna (ochrana bielizne). Ideálny pre bielizeň, ktorá sa perie často, napríklad pri praní bielizne
osôb s citlivou pokožkou (nedá sa nastaviť spolu s možnosťou Plákanie plus).
Úspora času
Táto funkcia umožňuje skrátenie dĺžky cyklu, v závislosti od druhu zvoleného programu.
Plákanie plus
Pri tejto funkcii sa pridáva jeden alebo viac cyklov plákania pri programoch Bavlna, Syntetika a
Jemná bielizeň (nedá sa nastaviť spolu s možnosťou Šetrné pranie).
Môžete ju nastaviť nastálo nasledujúcim spôsobom :
Podržte stlačené tlačidlá Odstred’ovanie a Predpierka
niekoľko sekúnd. Rozsvieti sa
kontrolka Plákanie plus . Voliteľná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča.
Aby ste funkciu nastálo zrušili, zopakujte postup.
VAROVANIE
Ak sa niektorá funkcia nedá nastaviť, na displeji sa zobrazí správa "Err" (chyba) a kontrolka
tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
bude blikať žltou farbou.
Voľba odloženého štartu
Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odložiť spustenie programu prania až o 20 hodín, s krokom 30, 60,
90 minút, alebo 2 hodiny.
Stláčajte tlačidlo Oneskorený štart , kým sa na
displeji nezobrazí doba, ktorá má uplynúť pred spustením programu (0' znamená okamžitý štart). Na
displeji sa zobrazí príslušný symbol.
Dobu odloženia štartu môžete zmeniť alebo zrušiť kedykoľvek pred stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
, a to stlačením Oneskorený štart .
Ak ste už stlačili tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
a chcete zmeniť alebo zrušiť odloženie
štartu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
• Ak chcete zrušiť odloženie spustenia a cyklus spustiť ihneď, stlačte SPUSTENIE/PAUZA
a potom Oneskorený štart . Stlačte SPUSTENIE/PAUZA
, aby sa spustil
cyklus prania.
• Aby ste zmenili dobu odloženia, musíte pomocou STOP
cyklus zrušiť a naprogramovať
ho znovu.
VAROVANIE
Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť,
musíte najprv práčku zastaviť stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
. Po opätovnom
zatvorení veka stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
.
VAROVANIE
Ak pri cykle prania s odloženým štartom používate kvapalný prací prostriedok, použite dávkovaciu guličku, ktorú vložte priamo do bubna a zvoľte program bez predprania. Ak chcete použiť
program s predpraním súčasne s odložením štartu, použite práškový prací prostriedok.
40
Ako spustiť cyklus prania
Štart programu
1. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil.
2. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
.
Rozsvieti sa príslušná červená kontrolka. Rozsvieti sa kontrolka VEKO (zablokované veko).
Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Ak ste nastavili odložený
štart, na displeji sa zobrazí odpočítavanie doby (najprv po hodine, potom 90 a počas posledných
60 minút po minúte).
Postup programu
Počas činnosti spotrebiča sa rozsvietia kontrolky
PRANIE .
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
1. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Príslušná kontrolka začne blikať červeným
svetlom.
2. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Kontrolky VEKO sú zhasnuté.
3. Vložte bielizeň a zatvorte veko.
4. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
ešte raz, aby cyklus pokračoval.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
. Ak zmena nie je možná, na displeji bude blikať nápis "Err" a
tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
bude blikať niekoľko sekúnd žltou farbou. Ak stále chcete
zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte programátor do polohy STOP
.
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zhasne a na displeji bude
blikať "0". Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Kontrolky VEKO zhasnú.
1. Otočte programátor do polohy STOP
: práčka sa vypne.
2. Vyberte bielizeň.
3. Odpojte a uzavrite vodovodný ventil.
4. Skontrolujte, či je bubon skutočne prázdny: ak by vnútri ostal nejaký kus bielizne, pri nasledujúcom praní by sa mohol poškodiť (zraziť) alebo zafarbiť iné kusy bielizne.
VAROVANIE
Odporúčame vám nechať veko a bubon po praní otvorené, aby sa spotrebič vetral.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje systém na
úsporu energie. Jas displeja sa stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie
skončí.
Príručka prania
41
Príručka prania
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň roztrieďte podľa visačiek o starostlivosti o bielizeň (pozrite si medzinárodné symboly
uvedené v nasledujúcom texte) : normálne pranie pre odolné tkaniny, ktoré sú vhodné pre
intenzívne cykly prania a odstreďovania ; šetrné pranie pre jemnú bielizeň, s ktorou sa musí
zaobchádzať opatrne. Pri praní bielizne z rôznych druhov materiálu zvoľte program a teplotu,
ktorú sú vhodné pre najcitlivejšie kusy bielizne v bubne.
• Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne : Ináč sa biela bielizeň zafarbí alebo bude šedá.
• Nová farebná bielizeň často obsahuje veľa farbív. Pri prvom praní farebnej bielizne odporúčame prať ju samostatne. Dodržiavajte pokyny "perte samostatne" a "niekoľkokrát vyperte
samostatne".
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Odstráňte uvoľnené gombíky, spony a uzávery. Zapnite zipsy, zaviažte opasky a viazanky.
• Viacvrstvové kusy bielizne (spacie vaky, vetrovky a pod.), farebné čiapky, vlnené odevy a
odevy s potlačou obráťte naruby.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky a pod.) perte v sieťkovom vrecku.
• Mimoriadnu starostlivosť venujte záclonám. Odstráňte háčky a záclony vložte do sieťky alebo
do vrecka.
Náplň práčky v závislosti od materiálu
Množstvo bielizne vloženej do bubna nesmie presiahnuť maximálnu kapacitu práčky. Kapacita
sa mení v závislosti od druhu materiálu. Množstvo bielizne znížte v prípade veľmi špinavej
bielizne alebo nasiakavého materiálu.
Nie všetky tkaniny budú mať v bubne rovnaký objem a nie všetky rovnako nasávajú vodu. Vo
všeobecnosti treba bubon naplniť :
• na plnú kapacitu, ale naprepĺňajte ho pri praní bavlny, ľanu a zmesových tkanín z bavlny a
ľanu,
• na polovičnú kapacitu pre praní bavlny a syntetických tkanín,
• na tretinu kapacity pri praní jemnej bielizne ako záclony a vlnené odevy.
Pri zmiešaných náplňach naplňte bubon podľa najjemnejšieho materiálu.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené na použitie v automatickej práčke. Dodržiavajte odporúčania výrobcu a pokyny v časti o pracích a prídavných prostriedkoch.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť.
Množstvo pracieho prostriedku môže závisieť od veľkosti náplne, tvrdosti vody a stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je vody mäkká, zmierne znížte množstvo pracieho prostriedku. Ak vody obsahuje veľa minerálnych solí (odporúča sa zmäkčovač vody) alebo pri praní veľmi špinavej bielizne a bielizne
so škvrnami, zvýšte množstvo pracieho prostriedku.
Informácie o úrovni tvrdosti vody vo vašej oblasti získate od správcu vodovodnej siete.
Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia.
Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez
predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať do guľového dávkovacieho zásobníka.
42
Prehľad programov
Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky na pracie prostriedky
v zásobníku spotrebiča.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním dodržiavajte pokyny výrobcu a odporúčané množstvá na
obale. Pri použití odstraňovača škvŕn musíte cyklus prania spustiť okamžite.
Medzinárodné symboly
NORMÁLNE PRANIE
Pranie pri
95°C
Pranie pri
60°C
Pranie pri
40°C
Pranie pri
30°C
Ručné pranie
Neprať
JEMNÁ BIELIZEŇ
BIELENIE
ŽEHLENIE
Bielizeň sa dá bieliť (iba za studena a v slabom roztoku bielidla)
Vysoká teplota
(max 200°C)
CHEMICKÉ ČISTENIE
Stredná teplota
(max 150°C)
Nesmie sa bieliť
Nízka teplota (max
100°C)
Chemické čistenie Chemické čistenie Chemické čistenie
(všetky bežné roz- (všetky bežné roz- (iba rozpúšťadlá
púšťadlá)
púšťadlá, okrem
na báze oleja a
trichlóretylénu)
R113)
Nežehliť
Nesmie sa chemicky čistiť
Vysoká teplota
Stredná teplota
SUŠENIE
Sušte rozprestreté
Sušte zave- Sušte na ra- Povolené sušenie v sušičke Nesušte v
sené
mienku
bubnovej sušičke
Prehľad programov
Neuvádzame všetky možnosti, iba nastavenia, ktoré sa používajú bežne a často.
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna : Biela alebo farebná bielizeň, napr. 5,5 kg
bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
Predpierka, Škvrny1), Jemné pranie,
Úspora času, Plákanie plus, Zastavenie s vodou v bubne, Oneskorený štart
40-60 Mix : Tento program pri 40°C poskytuje 5,5 kg
pri praní zmiešaných bavlnených a syntetických tkanín rovnaké výsledky ako program na
pranie bavlny pri 60°C.
Predpierka, Škvrny1) , Jemné pranie,
Plákanie plus, Zastavenie s vodou v
bubne, Oneskorený štart
Spotreba
Program / Typ prania
Náplň
43
Voliteľné funkcie
Syntetiká : Syntetické tkaniny, spodná bie- 2,5 kg
lizeň, farebné tkaniny, nekrčivé košele a blúzky.
Predpierka, Škvrny1) , Jemné pranie,
Úspora času, Plákanie plus, Zastavenie s vodou v bubne, Oneskorený štart
Ľahké žehlenie : Pre bavlnu a syntetiku.
Zmierňuje krčenie a uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Predpierka, Plákanie plus, Zastavenie
s vodou v bubne, Oneskorený štart
Jemné : Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Predpierka, Škvrny1) , Úspora času,
Plákanie plus, Zastavenie s vodou v
bubne, Oneskorený štart
1,0 kg
Vlna /
: Vlnené materiály určené na
pranie v práčke, s etiketou "čistá nová vlna, určená na pranie v práčke, nezráža sa".
5,5 kg
Plákanie : Pri tomto programe možno
plákať ručne pranú bielizeň.
Zastavenie s vodou v bubne, Oneskorený štart
Plákanie plus, Zastavenie s vodou v
bubne, Oneskorený štart
Vypúšt’anie : Spustí cyklus odčerpania
5,5 kg
vody po programe Plákanie stop (alebo Nočný
cyklus plus).
Odstred’ovanie : Cyklus odstreďovania od 5,5 kg
400 do 1200/10002) ot./min. po programe Plákanie stop (alebo Nočný cyklus plus).
Oneskorený štart
30 min : Ideálny cyklus pre bielizeň, ktorú treba 2,5 kg
iba osviežiť.
Oneskorený štart
Eko3) : Biela alebo farebná bielizeň, napr. bež- 5,5 kg
ne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
Predpierka, Škvrny1) , Jemné pranie,
Plákanie plus, Zastavenie s vodou v
bubne, Oneskorený štart
1) Nie je k dispozícii u programov s teplotou prania 40°C a viac.
2) V závislosti od modelu.
3) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456.
Spotreba
Program
Teploty
Spotreba vody v litroch
Spotreba energie
v kWh
Dĺžka v minútach
Pozrite displej
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetiká
60
45
0,80
Syntetiká
50
45
0,65
Syntetiká
40
45
0,60
44
Technické charakteristiky
Program
Teploty
Spotreba vody v litroch
Spotreba energie
v kWh
Syntetiká
30
45
0,50
Ľahké žehlenie
40
55
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
Cold
45
0,35
Plákanie
-
32
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,015
30 min
30
40
0,35
Eko1)
60
46
0,93
Dĺžka v minútach
1) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456 ( program Eko 60°) : 46 L / 0,93 kWh / 170 min
Priemerné hodnoty, ktoré sa môžu meniť v závislosti od podmienok používania. Hodnoty o
spotrebe sa vzťahujú na pranie pri maximálnej teplote pre každý program.
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300/ W
minimálny
maximálna
Prípojka na vodu
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Starostlivosť a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Vo všeobecnosti nie je nutné odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča pri správnom používaní
pracích prostriedkov. Ak bude potrebné odstrániť vodný kameň, použijte špeciálne, nekorozívne
prípravky dostupné na trhu, určené pre práčky. Dodržiavajte pokyny pre dávkovanie a intervaly
medzi jednotlivými ošetreniami uvedené na obale.
Starostlivosť a čistenie
45
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte
alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Zásobník
Z času na čas by ste mali vyčistiť zásobník na pracie prostriedky od zvyškov, predídete tak
chybám pri praní.
1. Vytiahnite zásobník na pracie prostriedky.
2. Oddeľte dve časti zásobníka, z ktorých sa
skladá.
46
Starostlivosť a čistenie
3. Umyte obe časti zásobníka pod tečúcou vodou.
4. Zložte dve časti zásobníka na pracie prostriedky.
Starostlivosť a čistenie
5. Zásobník na pracie prostriedky vložte na
miesto.
Výpustný filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti spotrebiča :
1. Otvorte dvierka, napríklad skrutkovačom.
2. Pod filter vložte plytkú nádobu. Otočte uzáver vľavo, kým nebude vo vertikálnej polohe
a vypusťte zvyšnú vodu.
47
48
Starostlivosť a čistenie
3. Uzáver úplne odskrutkujte a vyberte ho.
4. Pozorne vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Vložte späť.
Starostlivosť a čistenie
6. Zaskrutkujte uzáver.
7. Znovu zatvorte dvierka.
Filtre prítoku vody
Odskrutkujte konce prívodnej hadice a vyčistite filtre.
49
50
Problémy počas prevádzky
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však došlo k
poruche, najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte servisné
stredisko.
Problémy
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo • spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
sa nenapĺňa vodou :
• veko a poistky bubna nie sú pevne zavreté,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• nastal výpadok elektrickej siete,
• bola odpojená dodávka vody,
• zavretý vodovodný ventil,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa naplní vo• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozri časť Montáž).
dou a hneď vzápätí sa vyprázdni :
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje :
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie bielizne v
bubne,
• bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný tichý cyklus
plus" alebo "Plákanie stop,
• nevhodná výška výpustného U-člena.
Rozliata voda okolo práč- • príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
ky :
• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
• výpustný U-člen nie je správne uchytený,
• výpustný filter nebol založený do pôvodnej polohy,
• únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pranie :
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje alebo je
nadmerne hlučná :
•
•
•
•
•
spotrebič nie je správne odblokovaný (pozrite časť o odblokovaní),
spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,
spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho :
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho
prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
50
Problémy
Problémy počas prevádzky
51
Príčiny
Práčka zastaví počas cy- • porucha dodávky vody alebo elektriny,
klu prania :
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí :
• "okamžité otvorenie" 1) kontrolka sa nerozsvieti,
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu 1) .
Na displeji sa zobrazila
chyba E40 2) a tlačidlo
ŠTART/PAUZA bliká
žltým svetlom 3) :
• veko nie je správne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí kód
poruchy E20 2) a tlačidlo
ŠTART/PAUZA bliká
žltou farbou 3):
•
•
•
•
•
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je upevnená príliš vysoko (pozrite časť "Inštalácia").
odtokové čerpadlo je zablokované,
je zablokované vodovodné potrubie.
Na displeji sa zobrazí chy- • zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
ba E10 2) a tlačidlo
ŠTART/PAUZA bliká
žltým svetlom 3) :
Na displeji sa zobrazí chy- • výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
ba EF0 2) a tlačidlo
tento postup :
ŠTART/PAUZA bliká
- zatvorte vodovodný ventil,
žltým svetlom 3) :
- pred odpojením od sieťovej zásuvky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna :
• množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.
1) V závislosti od modelu.
2) Na niektorých modeloch zaznie zvukový signál.
3) po vyriešení problému stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a znovu zapnite prerušený program.
52
Varovania
Pokyny na inštaláciu
Varovania
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte pozor.
• Pred používaním spotrebiča musíte vybrať prepravné skrutky. Ak nevyberiete všetky zariadenia na ochranu pri preprave, môže to poškodiť spotrebič alebo vedľa stojaci nábytok. Pred
odstraňovaním prepravných skrutiek musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že koberec nemôže upchať vetracie otvory v
spodnej časti spotrebiča.
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba technik autorizovaného servisu.
• Výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou
montážou.
inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas
prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti : Počas prepravy nezabezpečeného
spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
Rozbalenie
1. Nakloňte spotrebič dozadu.
inštalácia
2. Pootočte ho o štvrť otáčky na jednom rohu,
aby sa dala vybrať prepravná základňa.
3. Otvorte veko a vyberte červenú vložku.
4. Odstráňte plastovú fóliu.
53
54
inštalácia
5. Nadvihnite a vyberte zásobník na pracie
prostriedky.
6. Vyberte vložku, ktorá bráni pohybu bubna.
7. Zásobník na pracie prostriedky vložte na
miesto.
inštalácia
55
Príprava na prevádzku
4
3
5
1
2
Podrobnosti nájdete na nasledujúcich ilustráciách.
1
56
inštalácia
2
3
inštalácia
4
57
1
1
2
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým nábytkom, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
5
Prítok vody
Nainštalujte prívodnú hadicu (súčasť balenia) na zadnú časť práčky podľa tohto postupu (nepoužívajte znovu starú hadicu) :
58
inštalácia
90°
Otvorte uzáver vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
Vypustenie vody
Prípojku na konci pružnej hadice možno pripojiť na všetky bežné typy stúpačiek.
1. Pripojte prípojku k stúpačke pomocou hadicovej zvierky, ktorá sa dodáva so spotrebičom 4).
4) V závislosti od modelu.
2. Pripojte U-člen na výpustnú hadicu. Všetky
časti odtokového systému umiestnite do odtoku (alebo do umývadla) vo výške 70-100
cm. Uistite sa, že všetky časti sú umiestnené
v správnej polohe.
Koncovka hadice musí byť odvetraná, aby nedošlo k sifónovému efektu.
VAROVANIE
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je krátka, požiadajte o radu predajcu.
59
MIN 70 cm
MIN 100 cm
inštalácia
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky :
10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá platným predpisom.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič
sa nedotýka steny alebo iného nábytku.
1. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje. Spotrebič vyrovnajte do
vodorovnej polohy nastavením nožičky. Úplne odskrutkujte nožičku a maticu (Ak je to
potrebné, spotrebič nadvihnite).
2. Keď je spotrebič vo vodorovnej polohe,
pridržte nožičku proti podlahe a objímku
umiestnite čo najvyššie.
60
Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom sú recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte na
skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych úradov).
Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné pre iné osoby :
odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať
ako domový odpad. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym
postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by
bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde
ste spotrebič kúpili.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane
životného prostredia :
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku pre príslušný stupeň tvrdosti vody (pozrite
časť "Použitie správneho množstva pracieho prostriedku"), veľkosť a stupeň zašpinenia bielizne.
SK
SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti
o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri
kúpe spotrebiča. Súčast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02)
43336976 e-mail: [email protected]
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých
krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v
záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej
krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič
prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov,
ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny model alebo typový
rad spotrebičov.
61
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej
novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
62
63
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.hu
108 4541 01-B -212010
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement