Electrolux EWB12115W Handleiding
gebruiksaanwijzing
Wasmachine
EWB 125115 W
2 electrolux
1.
2.
3.
4.
Het bedieningspaneel
Handgreep deksel
Filterdeurtje
Afstelbare voetjes
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Programmakeuzeschakelaar
Druktoetsen en hun functies
Fase-indicatielampjes
Toets Start/Pauze
Toets Startuitstel
DOSEERBAKJE
Voorwassen
Wassen
Wasverzachter (niet verder vullen dan het symbool
MAX M )
electrolux 3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze punten zorgvuldig door voordat
u de wasmachine installeert en gebruikt.
Bewaar deze handleiding bij uw wasmachine.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Probeer dit apparaat niet te wijzigen. Dit
levert gevaar op voor uzelf.
• Zorg ervoor dat munten, veiligheidsspelden, broches, schroefjes e.d. uit de kleding zijn verwijderd voordat u een wasprogramma start. Als deze voorwerpen in
het wasgoed achterblijven, kunnen ze het
apparaat ernstig beschadigen.
• Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
• Doe kleine stukken (sokken, riemen etc.)
bij elkaar in een kleine linnen tas of kussensloop.
• Trek de stekker uit het stopcontact en
sluit de kraan nadat u het apparaat heeft
gebruikt.
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
• Was geen kleding met rafels, niet-afgewerkt of versleten materiaal in de wasmachine.
INSTALLATIE
• Pak het apparaat uit of vraag de bezorger
om het apparaat onmiddellijk na aflevering uit te pakken. Controleer of de buitenkant van het apparaat op geen enkele
manier beschadigd is. Meld alle transportschade aan uw leverancier.
• Verwijder alle transportbouten en verpakking voordat u het apparaat installeert.
• De aansluiting op de watertoevoer moet
worden uitgevoerd door een erkende
loodgieter.
• Als het elektriciteitsnet in uw woning aangepast moet worden om het apparaat op
de netvoeding aan te sluiten, roep dan de
hulp in van een erkende elektricien.
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet onder
het apparaat komt vast te zitten na installatie.
• Als het apparaat op een vloer met vloerbedekking wordt geïnstalleerd, zorg er
•
•
•
•
dan voor dat het tapijt geen ventilatiekanalen aan de onderkant van het apparaat
afsluit.
Het apparaat moet worden voorzien van
een geaarde netstekker die voldoet aan
de voorschriften.
Lees de instructies in het hoofdstuk
"Elektrische aansluiting" zorgvuldig voordat u het apparaat op de netvoeding
aansluit.
Vervanging van het netsnoer mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicemonteur.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste installatie.
VOORZORGEN TEGEN VRIESKOU
Als uw apparaat wordt blootgesteld aan
temperaturen onder 0°C, moeten de volgende voorzorgen worden genomen:
• Draai de kraan dicht en koppel de toevoerslang los.
• Leg het uiteinde van deze slang en de afvoerslag in een teil op de grond.
• Selecteer het programma Pompen en
laat dit tot het eind van het programma
draaien.
• Ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet door de programmakeuzeknop
.
op "Stop" te zetten.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Sluit de toevoerslang en de afvoerslang
opnieuw aan.
Op deze manier wordt het resterende water
in de slangen weggepompt, en wordt ijsvorming voorkomen, dat uw apparaat zou
beschadigen.
Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of het apparaat is geïnstalleerd in
een ruimte waarin de temperatuur niet onder het vriespunt kan dalen.
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële
doeleinden, of voor enig ander doel.
4 electrolux
• Kijk naar de wasvoorschriften op de etiketten in uw kleding voordat u de stukken wast.
• Doe geen wasgoed in de wasmachine
met vlekken die verwijderd zijn met wasbenzine, alcohol, trichloorethyleen enz.
Als u dergelijke vlekkenverwijderaars hebt
gebruikt, wacht dan tot het product verdampt is voordat u de artikelen in de
trommel doet.
• Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij ze van
een dergelijke persoon instructies hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
HOE VOER IK EEN WASPROGRAMMA UIT?
EERSTE GEBRUIK
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
• Verwijder het piepschuim blok en alle
andere onderdelen uit de trommel.
• Voer een eerste wasprogramma op
90°C uit, zonder wasgoed maar met
wasmiddel om de watertank te reinigen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WASGOED IN DE MACHINE DOEN
• Open het deksel
van de machine.
• Open de tromA
mel door de
vergrendelingsknop A in te
drukken: de
twee sluitingen
worden automatisch ontgrendeld.
• Doe het wasgoed in de machine, sluit de
trommel en de klep van uw wasmachine.
Waarschuwing! Controleer of de
trommel goed gesloten is voordat u de
klep dichtdoet:
• Als de twee sluitingen gesloten zijn,
• staat vergrendelingsknop A omhoog.
WASMIDDEL TOEVOEGEN
Doe de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel
en voorwas
in de bakjes voor hoofdwas
als u de functie “voorwas” heeft gekozen. Doe indien nodig wasverzachter in het
bakje .
HET PROGRAMMA KIEZEN
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De drukknop 'Start/
Pauze' knippert groen.
Als u de programmakeuzeknop op een ander programma draait terwijl er een programma bezig is, dan negeert het apparaat
het nieuwe programma. Start/Pauze zal
rood knipperen gedurende enkele seconden.
DE CENTRIFUGEERSNELHEID KIEZEN
Druk op de drukknop 'Centrifug.' om de
centrifugesnelheid te wijzigen.
De maximum snelheden zijn: voor Katoen,
Eco : 1200 tpm, voor Synthetica, Wol : 900
tpm, voor Fijne was, Mini 30 : 700 tpm.
Als u aan het einde van het programma
Spoelstop heeft geselecteerd, dan moet u
een programma selecteren voor ''Centrifuof 'Pompen' om de cyclus af
geren'
te ronden en het water weg te laten lopen.
EXTRA FUNCTIES KIEZEN
U moet de verschillende extra functies selecteren nadat u het programma heeft gekozen en voordat u op de drukknop 'Start/
Pauze' drukt (zie de 'Programmatabel').
Druk op de gewenste knop(pen): de bijbehorende lampjes gaan branden Als u nog-
electrolux 5
maals op de toets drukt gaat het lampje uit.
Als een van de functies niet verenigbaar is
met het geselecteerde programma, dan
knippert de knop Start/Pauze in het rood.
“VOORWAS” OPTIE
Het apparaat voert een voorwas uit op
max. 30°C.
“KORT” OPTIE
Met deze optie kunt u een kort wasprogramma laten lopen voor licht vervuilde kleding.
“SNEL” OPTIE
De wastijd wordt verkort afhankelijk van het
geselecteerde programma.
“EXTRA SPOELEN” OPTIE
De wasmachine voegt één of meer spoelgangen toe tijdens de wascyclus. Deze extra functie wordt aanbevolen voor mensen
met een gevoelige huid en in gebieden met
zacht water.
Tijdelijk: Druk op de drukknop 'Extra spoe. De optie is alleen actief voor het
len'
geselecteerde programma.
Voortdurend: Houd de knoppen Centrifugeren en Functies enkele seconden ingedrukt.
Deze optie wordt nu permanent ingeschakeld, zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Herhaal deze procedure om de
optie weer uit te schakelen.
“STARTUITSTEL”
Met deze functie kunt u de start van een
wasprogramma met 3, 6 of 9 uur uitstellen
te drukdoor op de knop Startuitstel”
ken.
U kunt de uitgestelde starttijd op elk gewenst moment veranderen of annuleren
voordat u op de knop Start/Pauze drukt
door nogmaals op de knop Startuitstel
te drukken (als alle indicatielampjes uit zijn,
start het wasprogramma onmiddellijk).
Als u al op de knop 'Start/Pauze' heeft gedrukt en u wilt de uitgestelde start veranderen of annuleren, ga dan als volgt te werk:
• Om de uitgestelde start te annuleren en
het programma onmiddellijk te starten
drukt u op 'Start/Pauze' en vervolgens
. Druk op 'Start/Pauop 'Startuitstel'
ze' om het programma te starten.
• Om de uitsteltijd van de timer te veranderen, moet u naar de “Stop”-positie
gaan en uw programma opnieuw instellen
De klep is vergrendeld tijdens de uitgestelde starttijd. Als u de klep wilt openen dan
moet u het apparaat eerst op pauze zetten
door op de knop 'Start/Pauze' te drukken.
Druk nadat de klep weer is gesloten op de
knop 'Start/Pauze'.
START VAN HET PROGRAMMA
Druk op 'Start/Pauze' om het programma
te starten. Het bijbehorende lampje gaat
groen branden Het is normaal dat de programmakeuzetoets stationair blijft gedurende het programma. Het lampje van het ingestelde programma gaat branden
+
: Voorwassen + wassen
+ : Spoelen + centrifugeren
: Lampje einde
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
Wasgoed toevoegen gedurende de eerste 10 minuten
Druk op de Start/Pauze toets het bijbehorende lampje gaat groen knipperen terwijl
het apparaat stopt. De klep kan pas 2 minuten nadat de wasmachine tot stilstand is
gekomen worden geopend. Druk nogmaals
op de knop 'Start/Pauze' om door te gaan
met het programma.
Het lopende programma wijzigen
Voordat u veranderingen maakt in het lopende programma, moet u de wasmachine
stopzetten door op de knop 'Start/Pauze'
te drukken. Als de wijziging niet mogelijk is,
dan knippert de knop Start/Pauze een paar
seconden rood. Als u het programma toch
wilt veranderen, moet u het lopende programma annuleren (zie onder).
Het programma annuleren
Als u het programma wilt annuleren, draait
u de programmakeuzeknop op de 'Stop' .
positie.
EINDE VAN HET PROGRAMMA
De wasmachine stopt automatisch; de
knop Start/Pauze gaat uit en het lampje
gaat aan. De klep kan pas
'Einde cyclus'
2 minuten nadat de wasmachine tot stil-
6 electrolux
stand is gekomen worden geopend. Draai
de programmakeuzeknop naar de “Stop”
-positie Haal het wasgoed uit de machi-
ne. Trek de stekker uit het stopcontact en
draai de kraan dicht.
PROGRAMMATABEL
Programma/Type wasgoed
Belading /
Tijd
Mogelijke opties
Katoen) (koud - 90°): Wit of kleur, b.v.
normaal vervuilde werkkleding, lakens, tafellakens, ondergoed, handdoeken.
5,5 kg
145-155
min
Spoelstop, Voorwas, Kort, Snel, Extra
Spoelen, Startuitstel
Eco1) (40° - 60°) : Wit of kleur, b.v.
normaal vervuilde werkkleding, lakens, tafellakens, ondergoed, handdoeken..
5,5 kg
185-195
min
Spoelstop, Voorwas, Extra Spoelen,
Startuitstel
Synthetica (koud - 60°): Synthetische
weefsels, ondergoed, stoffen, gekleurde
weefsels, kreukvrije overhemden, blouses.
2,5 kg
85-95 min
Spoelstop, Voorwas, Kort, Snel, Extra
Spoelen, Startuitstel
Fijne was (30° - 40°) : Voor alle fijne materialen, bijvoorbeeld gordijnen.
2,5 kg
65-75 min
Spoelstop, Voorwas, Kort, Snel, Extra
Spoelen, Startuitstel
Wol (koud - 40°): Zeer fijne stukken met
het label “handwas".
1,0 kg
55-65 min
Spoelstop, Startuitstel
Spoelen : Met de hand gewassen stukken kunnen met dit programma gespoeld
worden.
5,5 kg
50-60 min
Spoelstop, Extra Spoelen, Startuitstel
Pompen : Voert een leeg programma uit
na een Spoelstop.
5,5 kg
0-10 min
Centrifugeren : Een centrifugecyclus
van 500 tot 1200 na een Spoelstop.
5,5 kg
10-20 min
Startuitstel
Mini 30 : Voor licht vervuild wasgoed,
behalve wol.
2,5 kg
25-35 min
Startuitstel
1) Referentieprogramma voor testinstanties volgens de EN60456-norm.
ONDERHOUD EN REINIGING
Trek de stekker uit het stopcontact voordat
u de machine reinigt.
ONTKALKEN
Gebruik een geschikt niet-corrosief product
voor wasmachines om het apparaat te ontkalken. Lees de verpakking voor de aanbevolen hoeveelheden en hoe vaak u moet
ontkalken.
DE BUITENKANT
Gebruik een warm sopje om de buitenkant
van de machine schoon te maken. Gebruik
nooit alcohol, oplosmiddelen of soortgelijke
producten.
DOSEERBAKJE
Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:
3
1
2
4
AFVOERFILTER
Reinig het filter aan de onderkant van het
apparaat regelmatig:
electrolux 7
3
2
1
5
WATERTOEVOERFILTERS
Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:
7
6
4
PROBLEMEN MET DE WERKING
Uw wasmachine is uitgebreid getest voordat deze de fabriek heeft verlaten. Als u
echter een storing opmerkt, lees dan de
Problemen
onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de klantenservice.
Oorzaken
De wasmachine start
niet of vult zich niet met
water
• de stekker zit niet goed in het stopcontact of de elektrische voeding
werkt niet, stroomstoring,
• de klep van uw machine en de trommel zijn niet goed gesloten,
• het startcommando voor het programma is niet goed geselecteerd,
• de watertoevoer is afgesloten, de kraan is dicht,
• de watertoevoerfilters zijn vuil,
• er verschijnt een rode ring op de watertoevoerslang1).
Er stroomt water in de
machine maar dat loopt
meteen weer weg:
• het 180°-stuk voor de afvoer is te laag gemonteerd (zie de paragraaf
Installatie).
De wasmachine spoelt
niet of pompt geen water weg
• de afvoerslang is verstopt of gebogen,
• het afvoerfilter is verstopt,
• de uit-balansdetector is geactiveerd: het wasgoed is ongelijk verdeeld
in de trommel,
• het programma 'Pompen' of 'Nachtprogramma' of de optie 'Spoelstop' zijn geselecteerd,
• de hoogte van het 180°-stuk voor de afvoer is niet geschikt.
U heeft water rond de
wasmachine aangetroffen:
•
•
•
•
•
te veel wasmiddel heeft ervoor gezorgd dat het schuim overstroomde,
het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine,
het U-stuk voor de afvoer is niet correct aangesloten,
het afvoerfilter is niet teruggeplaatst,
de watertoevoerslang lekt.
De wasresultaten zijn
onbevredigend:
•
•
•
•
het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine,
er zit te veel wasgoed in de trommel,
het wasprogramma is ongeschikt,
er is te weinig wasmiddel gebruikt
8 electrolux
Problemen
Oorzaken
De machine staat te
schudden of maakt lawaai:
• niet alle verpakkingsmateriaal is uit het apparaat verwijderd (zie de paragraaf Installatie),
• het apparaat staat niet waterpas en is niet in balans,
• het apparaat staat te dicht bij de muur of tegen meubels aan,
• het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel, de lading is te klein,
• het apparaat werkt, het geluid zal verdwijnen.
Het wasprogramma
duurt veel te lang:
•
•
•
•
•
De wasmachine stopt tijdens een wascyclus:
• de water- of stroomtoevoer is kapot,
• er is een Spoelstop geselecteerd,
• de kleppen van de trommel zijn open.
De klep kan niet geopend worden op het
eind van een programma
• de temperatuur in de trommel is te hoog,
• de klep wordt 1 - 2 minuten na het eind van het programma ontgrendeld
De wasverzachter
stroomt meteen in de
trommel als u dit in het
wasmiddelbakje doet
• u bent voorbij het teken MAX gegaan.
De “Start/Pauze”-knop
2) knippert rood 3):
•
•
•
•
•
•
•
de watertoevoerfilters zijn vuil,
de stroom of de watertoevoer zijn afgesloten,
de motoroververhittingsdetector is geactiveerd,
de watertoevoertemperatuur is lager dan normaal,
het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is geactiveerd (te veel
wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het
schuim,
• de uit-balansdetector is geactiveerd: er is een extra fase toegevoegd
om het wasgoed gelijkmatiger te verdelen in de trommel.
de klep is niet goed gesloten,
het afvoerfilter is verstopt,
de afvoerslang is verstopt of gebogen,
de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"),
de afvoerpomp is geblokkeerd,
de standpijpen zijn verstopt,
de waterkraan is dicht, de watertoevoer is afgesneden.
1) afhankelijk van het model.
2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen
3) Druk na het oplossen van het probleem op de toets "Start/Pauze" om het onderbroken programma opnieuw te
starten.
WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN
Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasmachine. Het mengen van
verschillende soorten wasmiddel wordt niet
aanbevolen. Dit kan het wasgoed beschadigen. Er zijn geen beperkingen bij het gebruik van waspoeder. Vloeibare wasmiddelen mogen niet worden gebruikt als er een
voorwas geselecteerd is. Bij programma's
zonder voorwas moet het vloeibare wasmiddel worden toegevoegd in een doseerbal. Wasmiddeltabletten of doseringen waspoeder moeten in het wasmiddelbakje van
de wasmiddellade van de machine worden
gedaan.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
AFMETINGEN
Hoogte
Breedte
Diepte
850 mm
400 mm
600 mm
electrolux 9
NETSPANNING/FREQUENTIE
STROOMVERBRUIK
230 V / 50 Hz
2300 W
WATERDRUK
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Aansluiting op watertoevoer
Type 20/27
INSTALLATIE
Verwijder alle beschermende verpakking
voor transport voordat u de machine voor
het eerst gebruikt. Bewaar de verpakking
voor als u de machine nog eens moet vervoeren: het vervoeren van een niet-beveiligd
apparaat kan interne onderdelen beschadigen en lekkages of storingen veroorzaken.
Het apparaat kan ook beschadigd raken
door fysiek contact.
ONTPAKKEN
1
VERWIJDEREN VAN DE
TRANSPORTSCHROEVEN
B
2
D
C
1
Om uw wasmachine op dezelfde hoogte als
de omringende kastjes te installeren, gaat u
te werk volgens afbeelding D.
WATERTOEVOER
Monteer de bijgeleverde watertoevoerslang
aan de achterzijde van uw wasmachine
door de volgende stappen te volgen. Gebruik een oude slang niet opnieuw. De watertoevoerslang kan niet worden verlengd.
Als hij te kort is, neem dan contact op met
de klantenservice.
2
A
1
A
90O
C
D
Draai de waterkraan open. Controleer of er
geen lekken zijn.
1
2 B
2
1
AFVOER
Monteer het 180°stuk op de afvoerslang. Plaats alles in
een afvoerpunt (of in
min
max
een gootsteen) met
70 cm 100 cm
een hoogte tussen
de 70 en 100 cm.
Zorg ervoor dat het
stevig is bevestigd.
Er moet lucht in het
einde van de afvoerslang kunnen binnenko-
10 electrolux
men om het risico op sifoneffecten te voorkomen.
De afvoerslang mag nooit worden uitgerekt.
Als hij te kort is, neem dan contact op met
een monteur.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Deze wasmachine mag alleen worden aangesloten op een eenfasige spanning van
230 V. Controleer de zekering: 13 A voor
230 V. Het apparaat mag niet worden aangesloten met een verlengsnoer of een stekkerdoos met meerdere aansluitingen. Zorg
ervoor dat de stekker geaard is en dat deze
in overeenstemming is met de geldende
voorschriften.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact
komt met de muur of met andere meubels.
Het nauwkeurig waterpas zetten van het
apparaat voorkomt trillingen, lawaai en
voorkomt dat het apparaat beweegt als het
in werking is.
OPSTELLING
Plaats de machine op een vlakke en harde
ondergrond in een geventileerde ruimte.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
AFDANKEN VAN HET APPARAAT
Alle materialen met het
symbool zijn
recycleerbaar. Gooi ze weg bij een afvalinzamelpunt (vraag informatie bij uw
NL
plaatselijke kantoor) voor verzameling
en recycling. Als u de machine wegdoet, dient u alle onderdelen te verwijderen die gevaarlijk kunnen zijn voor
anderen: snijd het netsnoer bij de onderkant van het apparaat door.
BESCHERMING VAN HET MILIEU
Om water en energie te besparen en
om het milieu te helpen beschermen,
raden wij u het volgende aan:
• Gebruik het apparaat wanneer mogelijk met een volle trommel, en vermijd halve beladingen.
• Gebruik de voorwas- en weekprogramma's alleen voor zeer vuile stukken.
• Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel voor de hardheid van het water, de grootte van de belading en
hoe vuil het wasgoed is.
NEDERLAND - GARANTIE/SERVICEAFDELING
In de gebruiksaanwijzing en op www.electrolux.nl kunt u lezen wat u moet doen bij
een storing en hoe u uw apparaat dient te
onderhouden.
Op deze website staan ook de eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Electrolux
(fabrieksgarantie), die u kunt downloaden
en opslaan. U kunt desgewenst een schriftelijke versie van deze voorwaarden bestellen via de afdeling Customer Care, Postbus
120, 2400 AC Alphen aan den Rijn of telefoon 0172- 468300.
Heeft u onverhoopt een defect aan het apparaat, neemt u dan contact op met onze
electrolux 11
Customer Care afdeling telefoon 0172 468300. Zorgt u dan dat u de volgende informatie bij de hand heeft:
Merk
Model
Serie nummer
Product nummer
Aankoop datum
NL Europese Garantie: Dit apparaat
wordt door Electrolux in elk van de achter in
deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van
een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen,
verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop
van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de
datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig,
door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor
dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van
toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en kan niet worden
overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt
alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com/shop
108559901-B-472011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement