Electrolux EWT106211W Uživatelský manuál

Electrolux EWT106211W Uživatelský manuál
návod k použití
Pračka
EWT 106211 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Volič programu
Volič rychlosti odstřeďování
Tlačítka a jejich funkce
Kontrolky průběhu cyklu
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítko „Odložený start“
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
electrolux 3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
INSTALACE
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED
MRAZEM
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
POUŽITÍ
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
4 electrolux
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim ne-
dávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
čítko „Start/Pauza“ bliká několik sekund
červeně.
A
A
• Otevřete víko pračky
• Otevřete buben stisknutím zajišťovacího
tlačítka A1) : Obě křídla dvířek bubnu se
otevřou automaticky.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• Když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Doplňte příslušné množství pracího
a, poprostředku do komory pro praní
kud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. Podle potřeby
komory pro předpírku
nalijte do komory označené aviváž.
VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Tlačítko „Start/Pauza“ bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, spotřebič nebude na
tento nově zvolený program reagovat. Tla1) Závisí na modelu.
VOLBA TEPLOTY
Opakovaným stisknutím tlačítka „Teplota“
můžete zvýšit nebo snížit teplotu (viz „Taodpovídá prabulka programů“). Symbol
ní za studena.
VOLBA RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
Otočte voličem rychlosti odstřeďování do
požadované polohy.
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
pro Bavlna, Dámské prádlo, Vlna/Ruční
praní, Eco: 1000 ot/min, pro Syntetické,
Snadné žehlení: 900 ot/min, pro Jemné,
Miniprogram, Záclony, Přikrývka: 700 ot/
min.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchánebo „Noční klid plus“
, je na konní“
ci programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“
nebo „Vypouštění“
.
Noční klid plus: tento cyklus vynechá všechny fáze odstřeďování a končí zastavením
máchání s vodou v bubnu. Jedná se o velmi tichý cyklu, který lze použít v noci.
VOLBA FUNKCÍ
Po volbě programu a před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ musíte zvolit různé funkce
(viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadované tlačítko či tlačítka: rozsvítí se příslušné
kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná
se zvoleným programem, tlačítko „Start/
Pauza“ bliká červeně.
electrolux 5
FUNKCE „PŘEDPÍRKA“
Spotřebič provádí předpírku při teplotě maximálně 30 °C.
nejdříve spotřebič pozastavit stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Po opětovném zavření
víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
FUNKCE „DENNÍ“
Tato možnost umožňuje spustit prací cyklus
mírně znečištěného prádla po zkrácenou
dobu.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ spusťte
cyklus. Příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně. Je normální, že volič programů zůstává
po celý cyklus nehybný. Svítí kontrolka odpovídající aktuálnímu cyklu.
+
: Předpírka + praní
+ : Máchání + odstřeďování
: Konec cyklu
FUNKCE „EXTRA KRÁTKÝ“
Doba praní bude zkrácena v závislosti na
vybraném programu.
FUNKCE „MÁCHÁNÍ PLUS“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato funkce se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko „Máchání plus“.
Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik sekund podržte stisknutá
tlačítka „Teplota“ a „Funkce“. Funkce je
trvale zapnutá, i když spotřebič vypnete.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný
postup.
„ODLOŽENÝ START“
Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 3, 6 nebo 9 hodin stisknutím tlačítka „Odložený start“.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
Pauza“ dalším stisknutím tlačítka „Odložený
start“ (nesvítí-li žádná kontrolka, prací program se spustí okamžitě).
Jestliže jste už stiskli tlačítko „Start/Pauza“
a přejete si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte takto:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/
Pauza“ a poté tlačítko „Odložený start“.
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ spusťte
cyklus.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu „Stop“
a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li jej otevřít, musíte
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
PŘERUŠENÍ PROGRAMU
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“: po dobu
pozastavení spotřebiče bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné
až přibližně za dvě minuty po zastavení
pračky. Chcete-li, aby program pokračoval,
znovu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Jestliže změna
není možná, tlačítko „Start/Pauza“ bliká několik sekund červeně. Chcete-li i přesto
program změnit, je nutné právě probíhající
program zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo.
ličem programů do polohy „Stop“
KONEC PROGRAMU
Pračka se automaticky zastaví, tlačítko
„Start/Pauza“ zhasne a rozsvítí se kontrolka
. Otevření víka je možné
„Konec cyklu“
až přibližně za dvě minuty po zastavení
pračky. Pootočte programovým voličem do
. Vyjměte prádlo. Vytáhněpolohy „Stop“
te zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
6 electrolux
TABULKA PROGRAMŮ
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená - 90°): bílá nebo barevná, např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Denní, Extra krátký, Máchání plus, Odložený start
Syntetické (studená - 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.
3,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Denní, Extra krátký, Máchání plus, Odložený start
Jemné (studená - 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
3,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Denní, Extra krátký, Máchání plus, Odložený start
Miniprogram (studená - 30°): Pro
lehce znečištěné oděvy, s výjimkou vlny.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Dámské spodní prádlo (studená - 40°):
pro velmi jemné prádlo, např. dámské spodní
prádlo.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Vlna/Ruční praní (studená - 40°): vlna
vhodná k praní v pračce s označením „čistá
střižní vlna vhodná k praní v pračce, nesráží
se“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Namáčení (30°): namáčení velmi znečištěného prádla. Buben se zastaví naplněný
vodou.
6,0 kg
Odložený start
Máchání: S tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Máchání plus, Odložený start
Vypouštění: po „Zastavení máchání“ (nebo po „Nočním cyklu“) provede cyklus vypouštění.
6,0 kg
Odstředění: po „Zastavení máchání“ (nebo po „Nočním klidu plus“) provede cyklus
odstřeďování při 500 až 1000 ot/min.
6,0 kg
Odložený start
Úsporný (90°): bílé nebo barevné,
např. normálně znečištěné pracovní oděvy,
ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Odložený
start
Úsporný1) (40° – 60°): bílé nebo barevné, např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Odložený
start
Snadné žehlení (studená - 60°): pro
bavlnu a syntetiku. Snižuje zmačkání prádla a
usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Máchání plus, Odložený start
Záclony (studená - 40°): pro praní záclon. Je zapnuta funkce „Předpírka“.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Máchání plus, Odložený start
Přikrývka (30° - 40°): pro prací deky a
prošívané přikrývky.
2,5 kg
Odložený start
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010
odpovídají programy „Úsporný 60°“ a „Úsporný 40°“ „standardnímu 60° programu pro bavlnu“ a „standardnímu
electrolux 7
40° programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody
při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin:
množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka programu
(minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
Bavlna 60 °C
6
1.20
58
145
60
Bavlna 40 °C
6
0.70
58
120
60
Syntetika 40 °C
3
0.60
45
80
37
Jemné 40 °C
3
0.50
50
70
37
Vlna/Ruční praní
30 °C
1
0.40
45
54
32
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
6
1.02
52
240
60
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
3
0.80
40
165
60
Standardní 40
°C program pro
bavlnu
3
0.66
40
140
60
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
1.60
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z
PRAČKY
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
VNĚJŠÍ POVRCH
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
3
1
2
4
VYPOUŠTĚCÍ FILTR
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky:
8 electrolux
3
2
1
5
FILTRY PŘÍVODU VODY
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
7
6
4
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojen do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku proudu,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, uzavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici se objevila červená značka1).
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část Instalace).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční cyklus plus“ či
„Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,
přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část Instalace),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla,
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
electrolux 9
Problémy
Příčiny
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci Zastavení máchání,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu.
Při plnění přihrádky dávkovače steče aviváž rovnou do bubnu:
• překročili jste značku MAX.
Tlačítko „Start/Pauza“ 2)
bliká červeně 3):
•
•
•
•
•
•
•
víko není správně zavřené,
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
přívod vody je ucpaný,
vodovodní kohoutek je uzavřený, přívod vody byl odpojen.
1) Závisí na modelu.
2) U některých modelů může znít zvukový signál.
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to narušit prádlo. Pro
prací prášky nejsou žádná omezení. Tekuté
prací prostředky se nesmí používat, byla-li
zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky
musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu pro prací
prostředek v přihrádce dávkovače vaší
pračky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Vodovodní přípojka
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20/27
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
10 electrolux
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
90O
VYBALENÍ
1
2
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
VYPOUŠTĚNÍ
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
min
max
připojení na vypou70 cm 100 cm
štěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
ROZVÁZÁNÍ
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v
rovině se sousedícím nábytkem, postupujte
podle obrázku D.
PŘÍVOD VODY
Přívodní hadici instalujte zezadu pračky
podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
UMÍSTĚNÍ
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
electrolux 11
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shroCZ
mážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka za domácí spotřebiče je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující“) a jen na výrobky běžně používané v domácnosti. Prodejce poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od převzetí prodaného výrobku Kupujícím (nejde-li o případ
podle § 621, druhá věta, Obč. zák.).
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo na
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit
jen při splnění všech zákonných předpokla-
dů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva
přitom je, že: (a) výrobek byl instalován a
uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze a (b) Kupující
prokáže existenci Záruky i oprávněnost a
důvodnost uplatněného záručního práva.
Podmínkou pro uplatnění práva z prodejcem poskytnuté smluvní záruky je také, že:
(A) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy provedeny Autorizovaným servisním střediskem anebo
příslušným prodejcem a (B) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný nákupní doklad i – byl-li k výrobku v souladu s pokyny
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., vydán –
platný Záruční list.
12 electrolux
Právo na odstranění vady výrobku může
kupující uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku nebo u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto Autorizovaného servisního střediska, resp. uvedeného
prodejce.
Veškerá ostatní záruční práva musí Kupující
uplatňovat pouze u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Každé záruční právo je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku, resp. u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko, resp. prodejce posoudí oprávněnost a důvodnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku, resp. prodejci veškerou
součinnost potřebnou k prokázání existence Záruky, oprávněnosti a důvodnosti
uplatněného práva z odpovědnosti za vady,
k ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se – při splnění podmínky
uvedené v předchozí větě – staví po dobu
od řádného a včasného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
resp. prodejcem, nejdéle však do doby, kdy
kupující po skončení záruční opravy byl povinen výrobek převzít.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko, resp. prodejce povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu
Kupujícího, aby obsah Opravního listu před
jeho podpisem zkontroloval a kopii Opravního listu si pečlivě uschoval.
Jestliže reklamovaná vada nebude zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou prodejce odpovídá, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku, resp.
prodejci shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Autorizovanému servisnímu středisku i prodejci veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní či nevhodnými
provozními podmínkami aj.), (b) případný
nedostatek jakosti anebo užitné vlastnosti,
který není vadou výrobku, (c) výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním nebo jiným obdobným účelům aj.).
Poskytnutím Záruky vyplývající ze Záručního
listu nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se váží ke koupi výrobku.
Tato Záruka se týká pouze výrobků, které
byly prodejci dodány společností ELECTROLUX, s.r.o., a platí pouze na území České republiky.
Prodejce je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
mu i kdykoliv poté poskytnout aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoliv bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou: (a) prodejce, (b) Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to
buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo
na e-mailové adrese: [email protected] a
(c) bezplatná telefonní INFOLINKA: 800 302
111, popř. je lze nalézt na www.electrolux.cz.
Upozornění pro Kupující: Společnost ELECTROLUX, s.r.o., v zájmu co nejlepšího
uspokojování Vašich potřeb průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních
středisek i prodejců. Proto Vás prosíme,
abyste našim pracovníkům při této jejich
kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách
nebo předložením kopií Opravních listů.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič
se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
ELECTROLUX, s.r.o.
electrolux 13
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
++32-2-7162444
Raketstraat 40, 1130 Brussel/Bruxelles
Česká republika
+420 261 302 261
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
14 electrolux
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 32 14 13 34-5
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
8-800-200-3589
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
electrolux 15
www.electrolux.com/shop
108649000-B-142012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement