Electrolux EWT106211W User manual

Electrolux EWT106211W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWT 106211 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
3
4
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Programkapcsoló
Centrifugálási sebesség kapcsolója
Nyomógombok és funkcióik
Ciklusfutás jelzőfényei
„Start/Szünet” nyomógomb
„Késleltetett indítás” nyomógomb
ADAGOLÓDOBOZ
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
lé)
M
fö-
electrolux 3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
FAGYÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
HASZNÁLAT
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
4 electrolux
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
NAPI HASZNÁLAT
A RUHANEMŰ BEHELYEZÉSE
A
A
A KÍVÁNT PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A „Start/Szünet” gomb zölden villog.
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot. A
„Start/Szünet” gomb pirosan villog néhány
másodpercig.
• Nyissa fel a készülék fedelét
• Az A kioldógomb megnyomásával nyissa
ki a dobot1) : A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot
és a mosógép fedelét.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet” nyomógombot (lásd a „Programtábjel hideg mosást jelent.
lázat” c. részt). A
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
Forgassa a centrifugálási sebesség kapcsolóját a kívánt pozícióba.
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, Fehérnemű, Gyapjú/Kézi mosás,
Eco: 1000 ford./perc, Műszál, Vasaláskönnyítő : 900 ford./perc, Kímélő, Rövid program, Függönyök, Takaró : 700 ford./perc.
Miután a program véget ért, és az „Öblítővagy a „Halk ciklus plus”
funkstop”
ciókat kiválasztotta, a ciklus befejezéséhez
és a víz leeresztéséhez ki kell választania a
A MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA
Öntse a mosószermennyiséget a mosási
és az előmosási rekeszbe
,
rekeszbe
ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
1) Modelltől függően.
electrolux 5
„Centrifugálás”
vagy a „Szivattyúzás”
programot is.
Halk ciklus plus: a ciklus kiküszöböli a
centrifugálási sebesség fázist, és az öblítőstoppal zárul. A ciklus nagyon halk, és éjszaka is használható.
OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A Különböző opciókat a program kiválasztása után és a „Start/Szünet” gomb megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd: „Programtáblázat”). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t: a megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak. Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog.
“ELŐMOSÁS” OPCIÓ
A készülék egy előmosást végez max.
30°C-on
“NAPI” OPCIÓ
Ezzel az opcióval enyhén szennyezett ruhát
moshat rövidebb idő alatt.
“SZUPERGYORS” OPCIÓ
A kiválasztott programtól függően csökkenti
a mosási időt.
“PLUSZ ÖBLÍTÉS” OPCIÓ
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenes: Nyomja meg a „Plusz öblítés”
gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál aktív.
Állandó : Tartsa lenyomva a „Hőmérséklet”
és „Opció” gombot néhány másodpercig.
Az opció tartósan aktiválva marad még akkor is, ha közben kikapcsolja a készüléket.
Az opció törléséhez ismételje meg a folyamatot.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a „Késleltetett indítás” gomb megnyomása révén a
mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával
késleltesse.
A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a „Start/Szünet”
gomb megnyomása előtt, ha megnyomja
ismét a „Késleltetett indítás” gombot (amikor az összes jelzőfény kialszik, a mosási
program azonnal elindul).
Ha már megnyomta a „Start/Szünet” gombot, de szeretné módosítani vagy törölni a
késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a
„Start/Szünet”, majd pedig a „Késleltetett
indítás” gombot. Nyomja meg a „Start/
Szünet” gombot a ciklus elindításához.
• A késleltetési időszak módosításához
kell lépnie, majd újra
"Stop" állásba
kell programoznia a ciklust.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a „Start/Szünet” gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja
meg a „Start/Szünet” gombot.
A PROGRAM INDÍTÁSA
Nyomja meg a „Start/Szünet” gombot a
ciklus elindításához. A megfelelő jelzőfény
zölden világít. Normális jelenség, ha a ciklus
alatt a programkapcsoló nem mozdul el. Az
aktuális ciklusnak megfelelő jelzőfény világít.
+
: Előmosás + Mosás
+ : Öblítések + Centrifugálás
: Ciklus vége
A leeresztő szivattyú egy rövid időre
bekapcsolhat, amikor a készülék vizet
tölt be.
PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
Nyomja meg a „Start/Szünet” gombot : a
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben
a készülék szünet üzemmódban van. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A program folytatásához nyomja meg ismét a „Start/Szünet”
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a „Start/Szünet”
gomb megnyomásával szünetre kell állítani
a mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges, a „Start/Szünet” gomb pirosan villog
6 electrolux
néhány másodpercig. Ha mégis úgy dönt,
hogy módosítja a programot, törölnie kell az
aktuális programot (lásd alább).
A program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
.
programkapcsolót a „Stop” állásba
jelzőfény világít. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
állásba a programleállt. Forgassa „Állj”
kapcsolót. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.
AMIKOR A PROGRAM VÉGET ÉRT
A mosógép automatikusan leáll, a „Start/
Szünet” gomb kiugrik, és a „Ciklus vége”
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg - 90°) : Fehér vagy színes,
pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Napi, Szupergyors, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Műszál (hideg - 60°) : Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem vasalandó ingek, blúzok.
3,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Napi, Szupergyors, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Kímélő (hideg - 40°) : Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.
3,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Napi, Szupergyors, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Rövid program (hideg - 30°) : Enyhén szennyezett szövetekhez, gyapjú kivételével.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg - 40°) : Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Gyapjú/Kézi mosás (hideg - 40°) :
Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz,
amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem megy össze”.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Áztatás (30°) : Nagyon szennyezett
mosnivaló áztatása. A dob teljesen feltelik
vízzel.
6,0 kg
Késleltetett indítás
Öblítés : Ez a program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
Szivattyúzás : Egy üres ciklust futtat le
az Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.
6,0 kg
Centrifugálás : Centrifugálás 500-1000
ford./perc sebességgel Öblítőstop (vagy Halk
ciklus plus) után.
6,0 kg
Késleltetett indítás
Eco (90°) : Fehér vagy színes, pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés plus, Késleltetett indítás
Eco1) (40°-60°): Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés plus, Késleltetett indítás
electrolux 7
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Vasaláskönnyítő (hideg - 60°) : Pamuthoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést, és
könnyebbé teszi a vasalást.
1,0 kg
Öblítőstop, Előmosás, Öblítés plus,
Késleltetett indítás
Függöny (hideg - 40°) : Függönyök mosásához. Az Előmosás opció automatikusan
bekapcsol.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
Takaró (30° - 40°) : Takarók vagy többrétegű szövetek mosásához.
2,5 kg
Késleltetett indítás
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően az „Eco 60° C” és az „Eco 40° C” az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet
függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
Pamut 60 °C
6
1.20
58
145
60
Pamut 40 °C
6
0.70
58
120
60
Műszál 40 °C
3
0.60
45
80
37
Kímélő 40 °C
3
0.50
50
70
37
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1
0.40
45
54
32
Szabványos pamut program
Szabványos pamut 60 °C
6
1.02
52
240
60
Szabványos pamut 60 °C
3
0.80
40
165
60
Szabványos pamut 40 °C
3
0.66
40
140
60
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.10
1.60
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
8 electrolux
A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
5
6
7
4
ADAGOLÓDOBOZ
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
BEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐK
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
LEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐ
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alapzatán található szűrőt:
1
3
2
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat.
Ugyanakkor ha rendellenességet észlelne,
kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt
a vevőszolgálatot hívná.
Probléma
Okok
A mosógép nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően, árammegszakadás van,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• eldugult a kifolyó szűrője,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop”
opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
electrolux 9
Probléma
Okok
Víz van a mosógép körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőjét nem tették vissza a helyére,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• nem távolított el minden csomagolóanyagot a készülékből (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs szintezve, és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi,
• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
Az adagolódoboz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
Az „Indítás/Szünet”
gomb 2) vörösen villog
3):
•
•
•
•
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
a fedél nincs jól lezárva,
eldugult a kifolyó szűrője,
a kifolyócső eldugult vagy megtört,
a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe helyezés" c.
szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak,
• a vízcsapot elzárták, a vízellátás megszakadt.
1) Modelltől függően.
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg az „Indítás/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Kizárólag mosógépben való használatra
szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosópo-
rok használata tekintetében. A folyékony
mosószerek nem használhatók, amikor az
előmosás ki van választva. Előmosás nélküli
ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tab-
10 electrolux
lettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Csatlakoztatás a vízhálózatra
20/27 típus
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a
belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
1
2 B
2
1
1
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
1
2
D
C
2
1
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a D
ábrán látható módon járjon el.
KIBONTÁS
A
B
A
C
D
VÍZELLÁTÁS
A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép
hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
90O
electrolux 11
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e
szivárgás.
VÍZLEERESZTÉS
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
ze a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket
tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő előírásoknak.
ELHELYEZÉS
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőriz-
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A KÉSZÜLÉK HULLADÉKBA
HELYEZÉSE
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
12 electrolux
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre
az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék
garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által
kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan
időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatré-
szekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag
háztartásban használták, kereskedelmi
célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
++32-2-7162444
Raketstraat 40, 1130 Brussel/Bruxelles
Česká republika
+420 261 302 261
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
electrolux 13
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 32 14 13 34-5
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
8-800-200-3589
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
14 electrolux
electrolux 15
www.electrolux.com/shop
108648600-B-142012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement