Electrolux | EWT1567VDW | User manual | Electrolux EWT1567VDW Ohjekirja

EWT1567VDW
FI PESUKONE
SV TVÄTTMASKIN
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
25
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS............................................................................................. 5
4. KÄYTTÖPANEELI................................................................................................ 6
5. OHJELMATAULUKKO......................................................................................... 7
6. KULUTUSARVOT.............................................................................................. 10
7. LISÄTOIMINNOT................................................................................................11
8. ASETUKSET...................................................................................................... 13
9. KÄYTTÖÖNOTTO..............................................................................................13
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...................................................................................13
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA................................................................................... 17
12. HOITO JA PUHDISTUS....................................................................................18
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 21
14. TEKNISET TIEDOT...........................................................................................24
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo)
0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana
toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
• Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu
sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton
väliin jää riittävästi tilaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata kokonaan.
2.2 Sähköliitännät
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
•
•
•
•
•
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutetuttu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, sähköiskuja,
tulipaloja, palovammoja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
SUOMI
• Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki metalliosat
pyykistä.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita
voidaan käyttää.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
5
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
2
1
3
4
5
12
1 Virtakytkin
2 Ohjelmanvalitsin
3 Linkousnopeuden alennus -
6 7
11
8
9
10
8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
9 Helposti Siliävät -kosketuspainike
kosketuspainike
10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
11 Time Manager -kosketuspainikkeet
4 Lämpötila-kosketuspainike
5 Näyttö
6 Esipesu-kosketuspainike
12 Suosikkiohjelma-kosketuspainike
7 Ajastin-kosketuspainike
4.2 Näyttö
A
K
B
J
A) Lämpötila-alue:
: Lämpötilan merkkivalo
C
I
D
H
E
G
F
: Kylmän veden merkkivalo
SUOMI
•
: Maksimitäyttömäärä1
B)
: Ohjelman kesto
•
: Ajastin
•
: Hälytyskoodit
•
: Virheviesti
•
: Ohjelma on päättynyt.
E)
: Ajastimen merkkivalo
F)
: Pysyvän lisähuuhtelun merkkivalo
G)
: Lapsilukon merkkivalo
H)
I)
: Kansi lukittu -merkkivalo
• Laitteen kantta ei voi avata, kun
symboli on näkyvissä.
• Voit avata kannen vain silloin, kun
symboli kytkeytyy pois päältä.
Pesuohjelman merkkivalot:
•
: Pesuvaihe
•
: Huuhteluvaihe
•
J)
: Merkkivalo Eco Info
K) Linkousalue:
•
: Linkousnopeuden
merkkivalo
•
: Ei linkousta -merkkivalo
•
: Rypistymisen esto -merkkivalo
•
: Linkousvaihe
: Höyrytysvaihe
Kun ohjelma on asetettu,
kaikki ohjelmaan liittyvät
vaiheiden merkkivalot
syttyvät.
Kun ohjelma käynnistyy,
vain käynnissä olevan
vaiheen merkkivalo
vilkkuu.
Kun vaihe on suoritettu
loppuun, vaiheen
merkkivalo jää palamaan.
Kun ohjelma on suoritettu
loppuun, viimeisen
vaiheen symboli palaa.
C)
: Time Manager -merkkivalo
D) Aika-alue:
•
7
: Extra Silent -merkkivalo
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Pesuohjelmat
6 kg
1500 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen
ja vähän likainen pyykki.
6 kg
1500 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa.
Siliävät
60 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
Valko/Kirjo
90 °C - Kylmä
Puuvilla
Eco 1)
60 °C - 40 °C
1 Näkyy ainoastaan silloin, kun luukku on auki.
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Villa/Käsin- 1 kg
1200 kierrosta
pesu
minuutissa
40 °C - Kylmä
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu».2)
Vapaa-aika
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille vaatteille.
Huuhtelut
6 kg
1500 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
Linkous/
Tyhjennys3)
6 kg
1500 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Peitot
60 °C - 30 °C
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
Ulkoilupuvut 2,5 kg
800 kierrosta
30 °C
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
14 Min.
30 °C
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
Höyryohjelmat4)
Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä.
Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella.
Höyryohjelmat eivät suorita hygieenisiä ohjelmavaiheita.
Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin:
• vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen.
• kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muoviosia, metalliosia, puuosia tai vastaavia osia.
1,5 kg
Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä.5)
Höyry Sili- 1,5 kg
Höyryohjelma siliäville. Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
Höyry
Raikastus
40 °C
ävät
40 °C
9
SUOMI
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Höyry
Puuvilla
40 °C
1,5 kg
Puuvillatekstiilien höyryohjelma. Tämä ohjelma
auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti
nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjelma”. Ne
ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon,
vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
4) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit tuntuvat kosteilta. Anna kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin
ajaksi. Poista pyykit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa!
5) Höyry ei poista eläinten tai ihmisten hajuja.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon,
vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
10
www.electrolux.com
5.1 Woolmark Apparel Care Sininen
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata
tekstiilin kuivamisen hoito-ohjemerkintöjä
sekä muita pyykinpesuohjeita. M1145
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg ja
kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on
alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulu- Likimääräi- Jäännöstus (litroi- nen ohjel- kosteus
na)
man kesto (%)1)
(minuutteina)
Puuvilla 60 °C
6
1,10
54
180
44
Puuvilla 40 °C
6
0,60
52
170
44
Siliävät 40 °C
2,5
0,45
45
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,51
46
74
35
Villa/käsinpesu 30
°C
1
0,33
44
55
30
0,76
39
230
44
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
6
SUOMI
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
11
Vedenkulu- Likimääräi- Jäännöstus (litroi- nen ohjel- kosteus
na)
man kesto (%)1)
(minuutteina)
Standardi 60 °C
puuvilla
3.0
0,50
34
170
44
Standardi 40 °C
puuvilla
3.0
0,45
34
160
44
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,05
0,05
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla
tämän lisätoiminnon.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
7.2 Linkous
• Näytössä näkyy merkkivalo
.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
Extra Silent
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
oletuslinkousnopeutta.
Näytössä näkyy asetetun nopeuden
merkkivalo.
Ylimääräiset linkouksen lisätoiminnot:
Ei linkousta
• Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi.
• Aseta se erittäin arkalaatuisia tekstiilejä
varten.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
• Näytössä näkyy merkkivalo
Rypistymisen esto
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
.
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
• Näytössä näkyy merkkivalo
.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Esipesu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
12
www.electrolux.com
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman
kesto on pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Mer
kkivalo
1)
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
7.4 Helposti siliävät
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen
ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää
enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman
keston pyykkityypin mukaan.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.5 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida
pesuohjelman käynnistymään vähintään
30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.6 Lisähuuhtelu
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy
oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa
tai
.
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
Mer
kkivalo
2)
1)
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Jos käytettävissä.
2) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
3) Ohjelman oletuskesto.
4) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään, energiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu
lämmitysvaihe säästää energiaa ja pitempi
kesto säilyttää samat pesutulokset (erityisesti
normaalilikaisen pyykin kohdalla).
Eco Info
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
painamalla
4)
■
1)
■
Eco Info -juovat (saatavilla vain Valko/Kirjoja Siliävät-ohjelmissa) osoittavat
pesuohjelman tehokkuuden
energiansäästöön nähden:
• 6 juovaa: tehokkain asetus
pesuohjelman suorituskyvyn
optimointia varten.
• 1 juova: alhaisin tehokkuustaso.
Eco Info -juovien määrä muuttuu, jos
muutat pesuohjelman kestoa (katso Time
Manager), pesulämpötilaa ja pyykin
painoa. Pesuohjelman suorituskyvyn
optimoimiseksi juovia on oltava enemmän:
• Jos valitset pidemmän ohjelman
keston, Eco Info -juovia on enemmän.
Kun pidennät pesuohjelman kestoa,
saavutat pysyvän suorituskyvyn ja
energiankulutus on pienempi.
• Jos valitset pienemmän
pesulämpötilan, Eco Info -juovia on
enemmän.
Vinkkejä tehokkaimman asetuksen
valitsemiseen:
• Aseta Time Manager -merkkivalot
tai
.
SUOMI
• Aseta pienempi pesulämpötila, jos
mahdollista.
• Älä aseta Esipesu-lisätoimintoa.
7.8 My Favourites
Tämän lisätoiminnon avulla voit tallentaa
suosikkiohjelmasi ja haluamasi
lisätoiminnot.
13
2. Aseta ohjelma ja lisätoiminnot, jotka
haluat tallentaa.
3. Paina painiketta MyFavourite, kunnes
näytössä näkyy “MEM”.
Tallennetun ohjelman asettaminen
1. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta .
2. Paina lyhyesti painiketta MyFavourite.
Ajastin-lisätoimintoa ei voida tallentaa
toiminnolla MyFavourite.
Ajastinta ei tallenneta.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta
.
8. ASETUKSET
8.1 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kun painat painiketta
: lisätoiminnot
ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen
ei voi käynnistyä.
painamista: laite
8.2 Pysyvä lisähuuhtelu
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
8.3 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
14
www.electrolux.com
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
A
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu oikein.
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
SUOMI
15
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Laitteen kytkeminen
toimintaan
Paina -painiketta laitteen kytkemiseksi
toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta
kuuluu äänimerkki, kun se kytketään
toimintaan.
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Vastaavan pesuohjelman
merkkivalo syttyy.
-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
•
• Näytössä näkyy Time Managertaso, ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa,
linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai
lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle,
asetetun lisätoiminnon merkkivalo
syttyy.
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä näkyy
viesti
.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
.
• Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
16
www.electrolux.com
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
• Merkkivalo
alkaa vilkkumaan
näytössä.
• Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu
ja näytössä näkyy merkkivalo
• Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
.
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti ohjelman
keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy näytössä.
10.8 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi viive näkyy näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
2. Paina painiketta
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
ennen kuin painat
.
Ajastuksen peruuttaminen:
• Paina painiketta
laitteen asettamiseksi
taukotilaan.
• Paina painiketta
kunnes näytössä
,
näkyy '.
• Käynnistä ohjelma
välittömästä
painamalla painiketta
uudelleen.
10.9 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
.
1. Paina painiketta
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
.
10.10 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
samaa painiketta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.11 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa käynnissä
Kun ajastin on käynnissä, laitteen luukku
lukittuu ja näytössä näkyy merkkivalo
.
1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla
.
painiketta
2. Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo
3. Avaa luukku.
4. Sulje luukku.
sammuu.
5. Paina uudelleen painiketta
Ajastin toimii edelleen.
.
10.12 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
Kun ohjelma on käynnissä, laitteen luukku
lukittuu ja näytössä näkyy merkkivalo
.
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukkua ei voida avata.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla
painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Aseta ohjelma uudelleen.
SUOMI
17
10.13 Ohjelman päättyessä
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta painamalla
painiketta AutoOff joidenkin sekuntien
ajan.
• Näyttöön syttyy .
• Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
• Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
• Voit avata kannen.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
• Sulje vesihana.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
painiketta AutoOff joidenkin sekuntien
ajan.
• Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kannen lukon merkkivalo
palaa.
Kansi on edelleen lukittu.
• Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
.
1. Paina painiketta
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
2. Käynnistä ainoastaan laitteen
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua (Villaohjelmaa lukuun ottamatta).
10.14 Auto Off -lisätoiminto
Auto Off-lisätoiminto sammuttaa
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painikkeen
painamista.
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta .
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta .
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
.
tyhjennys asettamalla toiminto
Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
18
www.electrolux.com
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos
näin käy, levitä pyykit käsin
pesualtaassa ja käynnistä linkous
uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
poistetaan ennen tekstiilien asettamista
laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita, mieluiten
alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa
(enintään 60 °C) kaikille
kuitutyypeille, tai villavaatteiden
erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla,
jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta.
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien
käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.2 Kalkinpoisto
12.1 Ulkopintojen puhdistaminen
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitetun kalkinpoistotuotteen
käyttämistä.
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään
pyykinpesusta.
SUOMI
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila
ja lisää pieni määrä pesuainetta.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin (nukkasihdin) puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista vedenpoiston
sihtiä (nukkasihtiä), jos
laitteen vesi on kuumaa.
19
20
www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
5.
SUOMI
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä toimintahäiriön
vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin puhdistaminen'
vaiheet (1) - (5). Puhdista pumppu
tarvittaessa.
12.8 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle
jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli
0 °C ennen kuin käytät laitetta
uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista. Kone on
tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa
huoneenlämpötilassa.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
21
22
www.electrolux.com
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
•
•
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
•
- Vesivahinkosuojaus on
käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja
sulje vesihana. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
- Koneeseen jää vettä.
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnis- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
ty.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku
voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
SUOMI
Ongelma
23
Mahdollinen ratkaisu
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai Aseta linkousohjelma.
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat tiiviit ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä
on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
24
www.electrolux.com
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteu- IPX4
den suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan
matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
Energialuokka
Linkousnopeus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+++
Maksimi
1500 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
25
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................. 26
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................................................ 27
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................. 28
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................29
5. PROGRAMÖVERSIKT....................................................................................... 30
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN................................................................................ 33
7. TILLVALSFUNKTIONER.....................................................................................34
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................... 36
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 36
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 36
11. RÅD OCH TIPS................................................................................................40
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................41
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 44
14. TEKNISKA DATA............................................................................................. 47
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
26
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls
under uppsikt hela tiden.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
SVENSKA
•
•
•
•
27
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller där
den utsätts för väder och vind.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
• Installera inte produkten där locket inte
kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
28
www.electrolux.com
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.4 Använd
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.5 Avfallshantering
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
2
1
3
4
5
12
1 Strömbrytare På/Av
2 Programväljare
3 Touch-kontroll för Reducerad
6 7
11
8
9
10
8 Touch-kontroll för Extra sköljning
9 Touch-kontroll för Lättstruket
10 Touch-kontroll för Start/Paus
11 Touch-kontroller för Time Manager
centrifugering
4 Touch-kontroll för Temperatur
5 Display
12 Touch-kontroll för Favoritprogram
6 Touch-kontroll för Förtvätt
7 Touch-kontroll för Fördröjd start
4.2 Display
A
K
B
J
A) Temperaturområdet:
: Temperaturindikator
C
I
D
H
E
G
: Indikator för kallt vatten
F
29
30
www.electrolux.com
När ett program valts
tänds alla indikatorerna
för faserna som hör
samman med
programmet.
När programmet startar
blinkar bara indikatorn för
den aktiverade fasen.
När en fas är klar
fortsätter indikatorn för
fasen att blinka.
När programmet är klart
lyser symbolen för den
sista fasen.
: Max. tvättmängd1
B)
C)
: Time Manager-indikator
D) Tidområdet:
•
•
: Programmets längd
: Fördröjd start
•
: Larmkoder
•
: Felmeddelande
•
: När programmet är klart.
E)
: Indikering för Fördröjd start
F)
: Indikator för permanent sköljstopp
G)
: Indikator för Barnlås
H)
I)
: Indikatorn för lucklås
• Luckan kan inte öppnas när
symbolen lyser.
• Luckan kan öppnas när symbolen
släcks.
Tvättindikatorer:
J)
: Eco Info-indikator
K) Centrifugeringsområdet:
•
: Indikator för
centrifugeringshastighet
•
: Indikator för ingen
centrifugering
•
: Tvättfas
•
: Indikator för Sköljstopp
•
: Sköljfas
•
: Indikator för Extra tyst.
•
: Centrifugeringsfas
•
: Ångfas
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
råde
Max. centrifugeringshastighet
Tvättprogram
Vit-/Kulörtvätt
90 °C - kall
6 kg
1500 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
Eco 1)
60 °C - 40 °C
6 kg
1500 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Syntettvätt
60 °C - kall
2.5 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40 °C - kall
2.5 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
1 Syns endast när luckan är öppen.
SVENSKA
31
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
råde
Max. centrifugeringshastighet
Ylle/Handt- 1 kg
1200 varv/
vätt
minut
40 °C - kall
Ylle som kan tvättas i maskin, ylle som ska
handtvättas och ömtåliga material med skötselrådet "handtvätt".2)
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
6 kg
1500 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
Centrifug./
Tömning3)
6 kg
1500 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Täcken
60 °C - 30 °C
2 kg
800 varv/minut
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
Träningskläder
30 °C
2.5 kg
800 varv/minut
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
14 minuter
30 °C
1 kg
800 varv/minut
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Jeans
60 °C - kall
Sköljning
Ångprogram4)
Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program
kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.
Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläckarna.
Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt.
Välj inte ett ångprogram för dessa typer av plagg:
• kläder där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling.
• alla kläder med delar av plast, metall, trä eller liknande.
Ånga Up- 1,5 kg
pfräschning
40 °C
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Det
här programmet tar bort dålig lukt från tvätten.5)
32
www.electrolux.com
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
råde
Max. centrifugeringshastighet
tet
40 °C
mull
40 °C
Ångprogram för syntetplagg. Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.
Ånga syn- 1,5 kg
Ånga bo-
Ångprogram för bomull. Det här programmet
hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.
1,5 kg
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan
se ut som att trumman inte roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt
program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
4) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt kommer den att kännas fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan
kläderna strykas ändå, men det går mycket lättare!
5) Ånga tar inte bort lukt från djur.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SVENSKA
33
Program
■
■
■
■
■
■
■
1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt
program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan
förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull
60°C med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten
däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme).
En lampa blinkar på displayen medan produkten räknar ut programmets
längd.
Program
Vikt (kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning
(liter)
Ungefärlig Återprogramtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Bomull 60 °C
6
1,10
54
180
44
Bomull 40 °C
6
0,60
52
170
44
Syntet 40 °C
2.5
0,45
45
105
35
Fintvätt 40 °C
2.5
0,51
46
74
35
34
www.electrolux.com
Program
Vikt (kg)
Ylle / Handtvätt 30
°C
Energiförbrukning
(kWh)
1
Vattenförbrukning
(liter)
Ungefärlig Återprogramtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
0,33
44
55
30
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
6
0,76
39
230
44
Standard 60 °C
bomull
3.0
0,50
34
170
44
Standard 40 °C
bomull
3.0
0,45
34
160
44
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,05
0,05
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EG.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Displayen visar den inställda
temperaturen.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du sänka den
förinställda centrifugeringshastigheten.
På displayen visas indikatorn för den
inställda hastigheten.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser.
• Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
• På displayen visas kontrollampan
.
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
• På displayen visas kontrollampan
.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Extra Tyst
• Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för att
utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
35
SVENSKA
• På displayen visas kontrollampan
.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Indikator
1)
2)
■
■
■
■
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
■
■
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
■
■
Kontrollampan tänds.
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
7.4 Easy Iron (Lättstruket)
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten
skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder mer
vatten och anpassar programlängden till
typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.5 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.6 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgängligt med
programmen i tabellen.
4)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) I förekommande fall.
2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
3) Förinställd programtid.
4) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och
den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
Eco Info
Staplarna för Eco Info (endast tillgängliga i
bomulls- och syntetprogrammen) visar
tvättprogrammens effektivitet vad gäller
energisnålhet:
• 6 staplar: den mest effektiva
inställningen som optimerar
tvättprogrammets prestanda.
• 1 stapel: den minst effektiva
inställningen.
Antalet Eco Info-staplar ändras om du
ändrar tvättprogrammets längd (se Time
Manager) och tvättens temperatur.
Stapelantalet måste öka för att
tvättprogrammets prestanda ska öka:
• Om du ökar programlängden ökar
antalet Eko info-staplar. Om
tvättprogrammets längd ökas
möjliggörs en konstant prestanda som
minskar energiförbrukningen.
• Om du minskar tvättens temperatur
ökas antalet Eco Info-staplar.
36
www.electrolux.com
Några råd för att få den mest effektiva
inställningen:
• Ställ in indikatorerna för Time Manager
eller .
• Ställ in lägsta möjliga tvättemperatur.
• Ställ inte in funktionen Förtvätt.
7.8 Mina favoriter
Med den här funktionen kan du memorera
ditt favoritprogram och -funktioner.
Det går inte att memorera funktionen
Fördröjd start med MyFavourite.
1. Tryck på knappen
för att sätta på
produkten.
2. Ställ in programmet och de funktioner
du vill memorera.
3. Tryck på MyFavourite tills displayen
visar texten MEM.
Ställa in det memorerade programmet
för att sätta på
1. Tryck på knappen
produkten.
2. Tryck kort på MyFavourite.
Fördröjd start memoreras
inte.
Memorera ett tvättprogram
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
Du kan aktivera funktionen:
tänds/
: alternativen
• Efter att du tryckt på
och programvredet är låsta.
• Innan du trycker på
startar inte.
: Produkten
8.2 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
8.3 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
och
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de att
låta när det är fel på
produkten.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
tänds/
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
SVENSKA
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i
produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till produkten.
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
37
38
www.electrolux.com
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktiga eller tjockflytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.5 Aktivera produkten
Tryck på -knappen för att aktivera och
avaktivera produkten. En ljudsignal avges
när produkten är slås på.
tillgängliga funktioner. När du aktiverar
en funktion visas indikatorn för inställd
funktion.
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.6 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
diskprogram:
• Motsvarande programlampa tänds.
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
blinkar.
• Indikatorn för
• På displayen visas nivån för Time
manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen,
centrifugeringshastigheten,
programlängden eller lägg till
Tryck på
.
• Kontrollampan för
slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
• Kontrollampan
displayen.
börjar blinka på
SVENSKA
• Programmet startar, luckan låses
och displayen visar kontrollampan
.
• Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.8 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på
:
• Produktens nedräkning startar.
• När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den fördröjda
starten innan du trycker på
. Avbryta den fördröjda
starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
trycka på
• Tryck på
tills
.
en gång
• Tryck på
till för att starta
programmet direkt.
10.9 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
.
1. Tryck på
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen.
Programmet fortsätter.
10.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på -knappen i några
sekunder för att avbryta programmet
och stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att slå
på produkten. Du kan nu ställa in ett
nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program startas
kan vattnet tömmas ut ur
produkten. I det här fallet
måste du kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på tvättmedel
igen.
10.11 Öppna luckan när fördröjd
start är aktiverat
Luckan är låst medan den fördröjda
visas
starten pågår och kontrollampan
på displayen.
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets kontrollampa
släcks.
3. Öppna luckan.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.
10.12 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
.
displayen visar
39
När programmet pågår låses luckan och
displayen visar kontrollampan
.
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.
1. Tryck på -knappen i några
sekunder för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du försiktigt
öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Ställ in programmet igen.
40
www.electrolux.com
10.13 När programmet är klart
3. När programmet är klart och
• Produkten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
indikatorn för lucklåset
släcks kan
du öppna locket.
4. Tryck på Automatisk avstängningknappen i några sekunder för att
inaktivera produkten.
tänds på displayen.
•
• Indikatorn för Start/paus släcks.
• Indikatorn för lucklåset
släcks.
• Du kan öppna luckan.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Stäng vattenkranen.
• Tryck på Automatisk avstängningknappen i några sekunder för att
inaktivera produkten.
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Indikatorn för lucklåset
är tänt.
Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
För tömning av vattnet:
.
1. Tryck på
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
tömmer
2. Om du ställer in
produkten endast. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.14 AUTOMATISK
AVSTÄNGNING-funktionen
Funktionen AUTOMATISK AVSTÄNGNING
stänger automatiskt av produkten för att
minska energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på
.
Tryck på knappen
för att slå på
produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen
för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett
nytt program.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.)
i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta händer,
SVENSKA
justera plaggen manuellt i baljan och
starta centrifugeringsfasen igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig för
typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer in
ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
41
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
42
www.electrolux.com
12.3 Underhållstvätt
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING!
Rengör inte nålfällan om
vattnet i produkten är hett.
SVENSKA
1.
2.
3.
4.
5.
43
44
www.electrolux.com
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till
(5) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
12.8 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta en
SVENSKA
45
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan lösa problemet.
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta den
auktoriserade serviceverkstaden.
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera båda!
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan
vara för låg.
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
46
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre
än normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
SVENSKA
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Totalt
djup
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt IPX4
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
6 kg
Energiklass
A+++
Centrifugeringshastigh- Max
et
1500 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
47
108735802-A-352014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising