ZANUSSI
KOELKAST
ZT 162 R (TTI 160**)
ZC 202 R
(200** I)
GEBRUIKSAANWIJZING
1224045
H/Za/9. (99.)
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik
neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het
milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid
werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
2
Inhoudsopga v e
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ............................................................................4
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ...............................................................................4
Veiligheid van kinderen ...........................................................................................................4
Vóór het in gebruik nemen ......................................................................................................4
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan ......................................................................................4
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................5
Algemene informatie...............................................................................................................5
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen...............................................................5
Bedienen van het apparaat......................................................................................................6
In gebruik nemen ..............................................................................................................6
Temperatuur instellen .........................................................................................................6
Aanwijzingen voor het bewaren ............................................................................................7
Bewaartijden en temperaturen .............................................................................................7
Gebruik van de 2-sterren-vriesruimte ....................................................................................7
Gebruik van de koelruimte ..................................................................................................8
IJsblokjes maken...............................................................................................................8
Praktische informatie ..............................................................................................................8
Tips .....................................................................................................................................8
Energie besparen..............................................................................................................8
Het apparaat en het milieu ..................................................................................................8
Onderhoud ...........................................................................................................................9
Ontdooien ........................................................................................................................9
Reiniging en onderhoud .....................................................................................................9
Als de koelkast niet in gebruik is ..........................................................................................9
Problemen oplossen.............................................................................................................10
Lamp vervangen ..............................................................................................................10
Als iets niet werkt .................................................................................................................10
Aanwijzingen voor de installateur............................................................................................11
Technische gegevens ...........................................................................................................11
Installeren van het apparaat ...................................................................................................11
Vervoer, uitpakken ...........................................................................................................11
Reiniging ........................................................................................................................11
Opstelling .......................................................................................................................11
Deurdraairichting omzetten................................................................................................12
Elektrische aansluiting ......................................................................................................14
Bewaartijdentabel (1).............................................................................................................15
Bewaartijdentabel (2) ............................................................................................................16
Garantie en service ................................................................................................................17
Garantiebepalingen ..............................................................................................................17
3
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef
hem door aan een evt. volgende eigenaar van het
apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen
en dient volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen
van het aansluitsnoer, mogen alleen door
Service worden uitgevoerd. Daarbij mogen
alleen originele Service-onderdelen gebruikt
worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker
uit het stopcontact is getrokken. Voordat u het
apparaat gaat reinigen, dient u het altijd
spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan
het snoer, maar aan de stekker zelf uit het
stopcontact. Als het stopcontact moeilijk
bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van
de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het
ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige
voorwerpen. Die kunnen het apparaat
beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de
temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de
vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen
of tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel
mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant van deze producten
bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v.
elektrische verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete
voorwerpen in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en
blikjes in de diepvriesruimte bewaren.
4
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar
opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen niet met het
apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker
uit het stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo
dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur
eruit. U verhindert daardoor, dat spelende
kinderen een elektrische schok krijgen of elkaar
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te
voorkomen dat u zich verbrandt aan warmte
afgevende
onderdelen
(compressor,
condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Rond het apparaat moet voldoende
luchtcirculatie zijn. Gebrek aan luchtcirculatie
kan tot oververhitting leiden. Volg daarom de
aanwijzingen m.b.t. de installatie.
Veiligheidsmaatregelen
voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en
explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in
het inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen
om
het
ontdooiproces
te
bespoedigen, die niet door de fabrikant worden
aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin
het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden
geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen
houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade.
Aanwi jzingen v oor de gebr uiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koelkast met een
2-sterren-vriesruimte. Het is geschikt voor het koelen
van
levensmiddelen,
het
bewaren
van
diepvriesproducten en het maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een
bepaalde
klimaatklasse
(bepaalde
omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
1. vriesruimte
2. dooiwaterlekbak
3. rooster
4. glasplaat
5. groentebak
6. typeplaatje
7. stelvoeten
8. ijsblokjesbakje
9. botervakje
10. verlichting
11. deurvak
12. deurrubber
13. flessenvak
14. eierrekje
15. luchtcirculatie
16. luchtrooster
17. condensor
18. compressor
De afbeeldingen laten model TTI 160** zien.
5
Bedienen van het apparaat
In gebruik nemen
Zet de accessoires in de koelkast en steek de stekker
in het stopcontact. Draai de temperatuurregelaar aan
de rechterkant van de koelruimte vanuit „0” rechtsom
(zie afb.). Op stand „0” is het apparaat buiten werking.
In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t.
de instelling.
Temperatuur instellen
De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de
ingestelde temperatuur wordt aangehouden en
schakelt regelmatig het apparaat kortere of langere
tijd uit.
Hoe hoger het cijfer waarop u de temperatuurregelaar
draait, hoe intensiever er gekoeld wordt.
In de vriesruimte wordt een temperatuur van -12 °C of
kouder bereikt, als u de temperatuurregelaar op 3
draait. In dit geval wordt de temperatuur in de
koelruimte automatisch +5 °C of kouder. Stand 3 is
geschikt voor normaal gebruik.
De temperatuur in de koelkast is niet alleen afhankelijk
van de instelling van de temperatuurregelaar, maar
ook van de omgevingstemperatuur, vaak openen van
de deur, de hoeveelheid levensmiddelen enz.
Op stand 5, de hoogste stand, (bijv. tijdens een
hittegolf) werkt de compressor continu. Dit heeft
geen negatieve invloed op het functioneren van het
apparaat.
De stand van de dooiwaterlekbak dient u
volgens onderstaande tabel in te stellen:
Type
Als de omgevings
Stand van de
temperatuur hoger dooiwaterlekbak
is dan
TTI 160**
+ 25°C
ouverte (position 1)
200** I
+ 25°C
ouverte (position 1)
Om de dooiwaterlekbak in de open stand te
zetten, trekt u hem in de richting van pijl 1 naar
buiten tot hij gelijk is met de deur van de
koelruimte. In deze stand kan een grotere
hoeveelheid koude lucht in de koelruimte komen
(zomerstand). Om de dooiwaterlekbak in de
gesloten stand te zetten (winterstand), duwt u
hem in de richting van pijl 2 weer naar achteren.
Als u de dooiwaterlekbak uit het apparaat wilt halen
(bijv. om schoon te maken) til dan de achterkant van
de lekbak op en neem hem uit het apparaat.
6
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1. diepvriesproducten bewaren, consumptie-ijs
en ijsblokjes maken
2. gebak, kant-en-klare producten
3. levensmiddelen in schaaltjes
4. open blikjes
5. melk, zuivelproducten
6. vers vlees, vleeswaren, worst enz.
7. fruit, groenten
8. kaas, boter
9. eieren
10. yoghurt, zure room
11. kleine flessen
12. grote flessen
Bewaartijden en temperaturen
De afbeelding laat model TTI 160** zien.
De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing
informeren
u
over
bewaartijden
van
diepvriesproducten en verse levensmiddelen.
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven,
omdat hij afhankelijk is van de versheid en de
behandeling van de levensmiddelen. De bewaartijden
zijn daarom slechts richtlijnen.
Diepvriesproducten kunnen alleen veilig bewaard
worden, als ze niet ontdooid zijn voordat ze in de
vriesruimte worden geplaatst.
Gebruik van de 2-sterren-vriesruimte
De vriesruimte is gescheiden van de koelruimte door
de dooiwaterlekbak.
Afhankelijk
van
de
instelling
van
de
temperatuurregelaar wordt hier een temperatuur van
-12 °C of kouder bereikt.
In de 2-sterren-vriesruimte kunt u kleine
hoeveelheden verse levensmiddelen zelf invriezen. U
kunt ze echter niet lang bewaren.
Laat geen in te vriezen levensmiddelen in aanraking
komen met reeds ingevroren levensmiddelen.
7
Gebruik van de koelruimte
Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het
apparaat nodig. Bedek daarom de roosters niet
geheel met papier, grote schalen enz.
Zet geen hete levensmiddelen in de
koelkast.
Laat
ze
eerst
tot
kamertemperatuur afkoelen. Op deze manier
voorkomt u onnodige rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar
overnemen.
Bewaar
levensmiddelen
daarom in gesloten schaaltjes, aluminiumfolie,
vetvrij papier of vershoudfolie. Op deze manier
behouden de levensmiddelen hun vochtigheid en
bijv. groenten drogen niet uit.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de
vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje
nat maakt en de temperatuurregelaar op de maximale
stand zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de
temperatuurregelaar na het invriezen weer op de
normale stand te draaien.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het
ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en
het dan iets te verdraaien.
Praktische informatie
Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte
aan uw eisen aanpassen. U kunt de platen ook
verplaatsen als de deur 90° open staat.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het
apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. U
vindt hier ook informatie m.b.t. het milieu.
8
Energie besparen
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de
compressor voldoende ventilatie hebben. Bedek
de ventilatie-openingen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje
of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te
voorkomen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet
langer open staan dan nodig is.
Bewaar vloeistoffen altijd in een afgesloten fles
of schaaltje.
Laat warme levensmiddelen en vloeistoffen altijd
eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u
ze in het apparaat zet.
Ontdooi het apparaat als de rijplaag in de
vriesruimte zo'n 4-5 mm dik is.
Houd de condensor schoon.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag
kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen
met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid
worden. Uit het oogpunt van milieubescherming
moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens
de plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij de gemeente naar
de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg ervoor
dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
voor recycling.
” zijn geschikt
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens
het gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect.
Het koelvermogen wordt minder, de temperatuur
stijgt, er is meer energie nodig en als ijs of rijp te dik
worden, kan de deur van de vriesruimte niet meer
open, de deur kan zelfs kapotgaan.
Wij adviseren u de vriesruimte éénmaal per
week te ontdooien of als de rijplaag dikker is
dan 4-5 mm.
Maak de vriesruimte leeg. Zet de dooiwaterlekbak in
de gesloten stand en schakel het apparaat uit door de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Het ontdooien duurt enkele uren, na afloop kunt u het
verzamelde water uit de dooiwaterlekbak verwijderen
door er een bakje onder te plaatsen en dan de plastic
stop in de bodem naar buiten te trekken. Als het
dooiwater weggelopen is, zet u de stop weer terug en
steekt u de stekker van het apparaat weer in het
stopcontact.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke
3 tot 4 weken schoon te maken.
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van
het apparaat met handwarm water schoonmaken en
droog wrijven.
Reinig het magnetische deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het
stopcontact.
U kunt de vriesruimte het beste schoonmaken en
ontdooien als hij leeg of slechts gedeeltelijk vol is.
Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant
van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee
maal per jaar te verwijderen.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor
beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
9
Problemen oplossen
Lamp vervangen
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting
van de pijl. Nu kunt u de lamp vervangen. (Type
gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef
vast en steek de stekker in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed
op de werking van de koelruimte.
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf
kunt verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te
horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake
van een storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het
apparaat met onderbrekingen werkt. Als de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat
niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit
het stopcontact trekken, voordat u elektrische
onderdelen aanraakt.
Probleem
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Het apparaat koelt te
sterk.
Het apparaat koelt
helemaal niet.
Het apparaat maakt veel
geluid.
Mogelijke oorzaak
De rijplaag op de wanden is dikker dan 5 mm.
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het
apparaat gezet.
U hebt zeer warme levensmiddelen in het apparaat
gezet.
De deur is niet goed gesloten.
De dooiwaterlekbak staat in de gesloten stand.
Er is geen koude luchtcirculatie binnenin het
apparaat.
De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.
De dooiwaterlekbak staat in de open stand.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
De temperatuurregelaar staat op stand ”0”.
Het apparaat staat niet goed.
Oplossing
Apparaat ontdooien.
Op een hogere stand instellen.
Minder levensmiddelen in het apparaat zetten.
Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten
afkoelen.
Controleren of de deur dicht is.
In de open stand zetten.
Voor koude luchtcirculatie zorgen.
Op een lagere stand instellen.
In de gesloten stand zetten.
De aansluiting controleren.
Stopcontact controleren.
Stand van de temperatuurregelaar controleren.
Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier
voeten moeten op de vloer staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
10
Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur
Technische gegevens
Model/Type
ZT 162 R (TTI 160 **)
bruto-inhoud (l)
nuttige inhoud (l)
ZC 202 R (200 ** I)
vriesruimte: 20
vriesruimte: 20
koelruimte: 137
koelruimte: 185
vriesruimte: 20
vriesruimte: 20
koelruimte: 118
koelruimte: 165
breedte (mm)
550
550
hoogte (mm)
850
1050
diepte (mm)
Energieverbruik
600
600
(kWh/24 uur)
0,64
0,72
(kWh/jaar)
234
263
energie-efficiëntieklasse
B
C
steraanduiding vriesruimte
**
**
aansluitwaarde (W)
80
95
gewicht (kg)
35
40
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de
originele verpakking vervoeren. Zie ook de
aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op
transportschade. Neem in geval van transportschade
contact op met de leverancier en sluit het apparaat
niet aan.
Reiniging
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het
stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een
plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het
uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. De
klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de
temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een
zachte doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
11
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de
compressor langer werken, de temperatuur in de
koelruimte stijgt en er wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan. Daartoe kunt u de
stelvoeten (1) aan de voorzijde verstellen. De
afstandsringen (2) zijn onderdeel van de stelvoeten.
Als het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen
deze afstandsringen worden verwijderd.
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een
verwarming of fornuis.
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden,
dan moeten de volgende minimale afstanden worden
aangehouden:
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de
afstand kleiner is, plaats dan een warmteisolerende plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de
twee apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
Deurdraairichting omzetten
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de
deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg
ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U
kunt dit het beste met twee personen doen.
Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks),
daarna de schroeven die de onderste
deurscharnieren vasthouden (3 stuks) en de
schroef aan de andere kant van het apparaat.
Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de
richting van de pijl over.
Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de
stand van de deur ongewijzigd.
Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats
aan de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks)
en zet het apparaat weer rechtop.
12
Om het bovenste deurscharnier om te zetten draait
u de schroeven (2 stuks) los die het kunststof
bovenblad op de achterzijde van het apparaat
vasthouden.
Duw het bovenblad terug en til het van het
apparaat.
Draai de schroeven uit die het bovenste
deurscharnier vasthouden (2 stuks).
Zet dan de stift in de deurscharnierplaat in de
richting van de pijl om.
Bevestig de deurscharnierplaat aan de andere kant
zonder de deur te verplaatsen.
Zet het kunststof bovenblad op het apparaat terug
en trek het naar voren.
Bevestig het bovenblad met de schroeven (2 stuks)
op de achterkant van het apparaat.
Zet de handgreep en de kunststof pluggen op de
andere kant over.
Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en
steek de stekker in het stopcontact.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een
servicetechnicus
kan
tegen
betaling
het
deurscharnier overzetten.
13
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een
volgens
de
voorschriften
geïnstalleerd
stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact
niet aanwezig is, laat het dan door een erkend
installateur in de buurt van de koelkast
aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
– 73/23/EEG
van
19.02.1973
wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
(incl.
– 89/336/EEG
van
03.05.1989
wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
(incl.
14
Be w aar ti jdent abel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei, framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bewaartijd in dagen
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
Verpakking
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
X
X
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
15
Be w aar ti jdent abel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
16
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de **-vriesruimte
-12°C
30 dagen
25 dagen
30 dagen
30 dagen
30 dagen
30 dagen
3 dagen
Gar antie en ser vice
juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen
franco aan het adres van de servicedienst
verzonden of aangeboden te worden. Binnen de
algemene garantieperiode vindt terugzending voor
rekening van de fabrikant plaats.
Garantiebepalingen
Garantiebepalingen en Service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van
de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
1
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode
een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het
recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2
Indien binnen de garantietermijn door ZANUSSI
reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANUSSI
verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en
gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie
verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie,
hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat
van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht
mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt
tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
3
Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over
normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het bezoek
het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats
aanwezig te zijn.
4
5
Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat
zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de
fabrikant.
Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten,
alsmede apparaten welke wel de betreffende
functionele eigenschappen hebben maar daarnaast
6
Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat
niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging
van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7
Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20
procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het
op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat,
met inachtname van volledig kosteloos herstel
binnen de algemene garantieperiode. Na de
algemene garantieperiode worden bezoek-,
arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in
rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet
van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste
de aankoopdatum en de identificatie van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan
de huishoudelijke doeleinden waarvoor het
apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing
geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld
wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door
daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen
meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in
rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of
inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant
of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
een breuk van uit- of afneembare delen, welke niet
ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
17
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend
verricht worden door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden
door
uw
vakhandelaar
of
door
ELGROEP
FABRIEKSSERVICE laten uitvoeren en uitsluitend originele
DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 83 00
Fax
0172 - 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 84 00
Fax
0172 - 46 83 76
Productwijzigingen voorbehouden.
18
Printed by Xerox Hungary Ltd.
Rev.: 2001. 07. 30.
Download PDF

advertising