AEG | T8DEC84S | User manual | Aeg T8DEC84S Manuel utilisateur

T8DEC84S
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
Notice d'utilisation
Sèche-linge
Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
28
55
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 8
5. PROGRAMMA..............................................................................................................9
6. OPTIES........................................................................................................................12
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................13
8. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................13
9. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................16
10. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................17
11. PROBLEMEN OPLOSSEN...................................................................................... 20
12. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 22
13. ACCESSOIRES......................................................................................................... 23
14. SNELSTARTGIDS....................................................................................................24
15. PRODUCTINFORMATIEBLAD MET BETREKKING TOT E.U.-VOORSCHRIFT
1369/2017........................................................................................................................26
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde
instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of
schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een
veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
- Lees de meegeleverde instructies.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
4
www.aeg.com
•
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet
worden afgedekt door tapijt, een mat of andere
soorten vloerbedekking.
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom
worden voorzien door een extern schakelapparaat,
zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een
circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan
en uit wordt geschakeld.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker
na installatie toegankelijk is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items
vervuild zijn met industriële chemische
reinigingsmiddelen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich
rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een
ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of
lucifers.
WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor
het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen
snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen
worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
6
www.aeg.com
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder 5 °C of boven 35 °C kan
komen.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Houd het apparaat tijdens het
verplaatsen altijd verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen een muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel de stelpootjes hier
dan op af.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Droog geen beschadigde
(gescheurde, gerafelde) kleding met
vulling of voering.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde/gedistilleerde
water mag niet worden gebruikt voor
het bereiden van eten en drinken. Het
kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in de droogautomaat.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Zichtbare ledstraling, niet rechtstreeks
in de straal kijken.
• De ledlamp is bedoeld voor de
trommelverlichting. Deze lamp kan
niet worden hergebruikt voor andere
verlichtingsdoeleinden.
• Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te
vervangen.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
NEDERLANDS
2.7 Verwijdering
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Om beschadiging aan het
koelsysteem te voorkomen dient u
het apparaat voorzichtig te reinigen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
2.6 Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het
speciale middel dat vrij is van fluorchloor-koolwaterstoffen. Dit systeem
moet goed gesloten blijven. Schade
aan het systeem kan lekkage tot
gevolg hebben.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Binnenverlichting
Deur van het apparaat
7
5
6
7
8
Filter
Typeplaatje
Ventilatiesleuven
Condensordeksel
8
www.aeg.com
9 Condensatordeksel
10 Verstelbare pootjes
Om de was makkelijker te
laden en voor eenvoudigere
installatie is de deur
omkeerbaar. (zie de
afzonderlijke folder).
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
6
1
2
3
4
Programmadraaiknop
Display
Start/Pauze (Start/Pause)-toets
Opties
4.1 Display
5
4
3
5 Knop Aan/Uit met Automatisch Uit
(Auto Off) -functie
6 programma’s
NEDERLANDS
Symbool op het display
Symboolbeschrijvingen
maximumlading wasgoed
uitgestelde start optie aan
selectie uitgestelde start (30 min. - 20 u.)
-
cyclustijdlampje
zoemer uit
kinderslot aan
tijd droogoptie op
selectie droogtijd (10 min. - 2 u.)
-
indicatielampje: leeg het waterreservoir
indicatielampje: maak de filter schoon
indicatielampje: controleer de condensator
,
,
Droogheid van wasgoed optie: strijkdroog, kastdroog, kastdroog +, extra droog
,
ECO
ECO optie aan
Extra stil optie aan
Opfrissen optie aan
,
verlenging van de standaard antikreukfase: +30min,
+60min, +90min)
,
indicatielampje: droogfase
indicatielampje: afkoelfase
indicatielampje: antikreukbeveiligingfase
5. PROGRAMMA
Programma
3)
Katoen
Lading 1)
8 kg
Eigenschappen / textielmarkering 2)
Katoenen weefsels.
/
9
10
www.aeg.com
Programma
Synthetica
Mix
Lading 1)
3,5 kg
3 kg
Eigenschappen / textielmarkering 2)
Synthetische en gemengde weefsels
/
Katoenen en synthetische weefsels /
Wollen weefsels Voorzichtig drogen voor wol die
met de hand gewassen moet worden Verwijder
kleding onmiddellijk, als het programma klaar is.
Wol
1 kg
De droogcyclus voor wol van deze machine is
goedgekeurd door "The Woolmark Company"
voor het drogen van wollen kleding met het label "met de hand wassen", mits de kleding
wordt gedroogd volgens de instructies die door
de fabrikant van deze machine uitgegeven werden. Volg het label voor zorgvuldigheid van kleding voor andere instructies met betrekking tot
de was. M1525
Het symbool "Woolmark" is een certificatieteken in verschillende landen.
Zijde
Strijkvrij
1 kg
1 kg (of 5
overhemden)
Voorzichtig drogen van zijde die
met de hand gewassen kunnen
worden.
/
Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn
en die minimaal gestreken dienen te worden. De
droogresultaten kunnen per weefsel verschillen.
Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze
in de machine stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er
een hanger voor.
/
Beddengoed
3 kg
Bedlinnen zoals lakens voor een
eenpersoonsbed en voor een
tweepersoonsbed, kussens, overtrekken.
Sportkleding
2 kg
Sportkleding, dunne en lichte
weefsels, microvezel, polyester
/
/
NEDERLANDS
Programma
Outdoor
Dekbed
Lading 1)
11
Eigenschappen / textielmarkering 2)
2 kg
Kleding voor buiten, technische
weefsels, sportweefsels, waterbestendige en ademende jasjes, jassen met een omhulling met een
verwijderbare fleece of binnenisolatie. Geschikt om te drogen in de
centrifuge.
/
3 kg
Enkele of dubbele dekbedden en
kussens (met veren, onder of synthetische vulllingen).
/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Zie voor de betekenis van stoflabels het hoofdstuk DAGELIJKS GEBRUIK: Wasgoed voorbereiden.
3) Het
Katoen ECO programma in combinatie met de droogkast droog
Droogtegraad-selectie
is het "standaard katoen-programma" volgens Commissieverordening EU Nr. 392/2012. Het is geschikt
voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en het is het meest efficiënte programma in termen
van energieverbruik voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed.
5.1 Keuze programma's en opties
Opties
Programma's 1)
Droogtegraad
Extra stil
Antikreuk
Opfrissen
Tijd
Katoen
Synthetica
Mix
Wol
Zijde
Strijkvrij
Beddengoed
Sportkleding
Outdoor
Dekbed
1) U kunt samen met het programma ook 1 of meer opties instellen.
2) Zie hoofdstuk OPTIES: Tijd op programma Wol
2)
12
www.aeg.com
5.2 Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd 1)
Energieverbruik 2)
Katoen ECO8 kg
kastdroog
strijkdroog
1400 tpm / 50%
130 min.
1,67 kWh
1000 tpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 tpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 tpm / 60%
118 min.
1,51 kWh
1400 tpm / 50%
78 min.
0,92 kWh
1000 tpm / 60%
89 min.
1,07 kWh
1200 tpm / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 tpm / 50%
67 min.
0,75 kWh
Katoen ECO 4 kg
kastdroog
Synthetica 3,5 kg
kastdroog
1) Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.
2) Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifigureerd wasgoed kunnen de cyclusduur verlengen en het energieverbruik verhogen.
6. OPTIES
6.1 Droogtegraad
Deze optie helpt bij het verkrijgen van de
gewenste droogtegraad van het
wasgoed. Mogelijke keuzes:
graad.
- strijkklaar - strijkdroog-
- kastklaar - kastdroog-graad standaard keuze die gerelateerd is aan
het programma.
- kastklaar - kastdroog +-graad.
- kastklaar - extra droog-graad.
6.2 Extra stil
Het apparaat werkt stiller, zonder de
droogkwaliteit te beïnvloeden. Het
apparaat werkt langzaam met langere
cyclustijd.
6.3 ECO
Deze optie is standaard ingeschakeld
voor alle programma's.
Het stroomverbruik is op het
minimumniveau ingesteld.
6.4 Anti-kreuk
Verlengde antikreukfase (30 minuten) aan
het einde van de droogcyclus, maximaal
120 minuten. Na de droogfase draait de
trommel van tijd tot tijd om te
voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit
de machine gehaald worden.
NEDERLANDS
6.5 Opfrissen
Kleding opfrissen dat lang in de kast
heeft gelegen. Maximumlading mag niet
meer zijn dan 1 kg.
6.6 Tijd
Voor katoen, synthetica en gemengde
stoffen. Hiermee kunt u de droogtijd
instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
Als deze optie is geactiveerd, verdwijnt
de aanduiding voor maximumlading.
13
1. Stel het droogprogramma en de
opties in.
2. Raak herhaaldelijk de toets
Startuitstel aan.
Uitsteltijd staat op het display (bijv.
als het programma over 12 uur moet
beginnen.)
3. Raak om de optie Startuitstel te
activeren de toets Start/Pauze (Start/
Pause) aan.
De starttijd neem op de display af.
6.9 Zoemer
6.7 Tijd op programma Wol
Het geluid klinkt:
Optie is van toepassing op programma
Wol om het laatste droogniveau aan te
passen naar meer of minder droog.
• aan het einde van de cyclus
• aan het begin en einde van de
antikreukbeveiligingfase
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze optie gebruiken om het geluid
in- of uit te schakelen.
6.8 Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met
minimaal 30 minuten en
maximaal 20 uur worden
uitgesteld.
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
De verpakking achter de
trommel wordt automatisch
verwijderd als de
droogautomaat voor de
eerste keer geactiveerd
wordt. U hoort mogelijk wat
lawaai.
Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt:
• Maak de trommel van de
droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
• Start een programma van 1 uur met
nat wasgoed.
Aan het begin van de
droogcyclus (eerste 3 - 5
min.) kan het geluidsniveau
iets hoger liggen. Dit komt
door het opstarten van de
compressor. Dit is een
normaal verschijnsel in
appararaten die door een
compressor worden
aangedreven, zoals
koelkasten en diepvriezers.
8. DAGELIJKS GEBRUIK
8.1 Wasgoed voorbereiden
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
• Droog geen losse bandjes of linten
(bijvoorbeeld de koorden van een
schort). Maak ze aan elkaar vast
voordat u het programma start.
• Maak alle zakken leeg.
14
www.aeg.com
• Draai de kledingstukken met een
katoenen voering binnenstebuiten.
Het katoen moet aan de buitenkant
zitten.
• Stel altijd het programma in dat
geschikt is voor het soort wasgoed.
• Doe lichte en donkere kleuren niet
samen.
• Gebruik een geschikt programma
voor katoen, jersey en gebreide
kleding om krimp te verminderen.
• Overschrijd de maximale lading niet
die in het programmahoofdstuk wordt
Wasvoorschrift
aangegeven of wordt getoond op het
scherm.
• Droog alleen wasgoed dat geschikt is
voor machinedrogen. Zie de
wasvoorschriften op de
kledingstukken.
• Droog grote en kleine items niet
samen. Kleine items kunnen in de
grote verstrikt raken en ongedroogd
blijven.
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.
Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.
Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.
8.2 Wasgoed in de machine
doen
Druk op de toets Aan/Uit.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
LET OP!
Zorg ervoor dat het
wasgoed niet vastzit tussen
de deur van het apparaat en
de rubberen pakking.
8.4 Automatisch Uit (Auto
Off)-functie
1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Plaats de was een voor een in het
apparaat.
3. Sluit de deur van het apparaat.
8.3 Het apparaat inschakelen.
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, schakelt de Automatisch Uit
(Auto Off)-functie het apparaat
automatisch uit:
• als de knop Start/Pauze (Start/Pause)
niet binnen 5 minuten wordt
ingedrukt.
• 5 minuten nadat de cyclus eindigt.
Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat aan te zetten.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
4
Het apparaat inschakelen:
NEDERLANDS
8.5 Een programma instellen
15
dit symbool verschijnt op het display of
het led boven het bijbehorende
knoplampje gaat branden.
8.7 Kinderslotoptie
Het kinderslot voorkomt dat kinderen
met het apparaat kunnen spelen. De
kinderslotoptie blokkeert alle
druktoetsen en de
programmakeuzeknop (deze optie
vergrendelt niet de toets Aan/Uit).
U kunt de kinderslotoptie activeren:
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
De mogelijke tijd waarop een
programma wordt voltooid, verschijnt op
het display.
De droogtijd die u ziet op
het display, wanneer het
katoenprogramma is
geselecteerd, heeft
betrekking op de waslading
van 5 kg en
standaardomstandigheden.
De werkelijke droogtijd
hangt af van het type van de
lading (hoeveelheid en
samenstelling), de
kamertemperatuur en de
vochtigheid van uw wasgoed
na het centrifugeren.
8.6 Opties
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale opties instellen.
• voordat u de toets Start/Pauze
(Start/Pause) aanraakt - kan het
apparaat niet starten
• nadat u de toets Start/Pauze (Start/
Pause) aanraakt - programma- en
optiekeuze is niet beschikbaar.
Kinderslot instellen:
1. Zet de droger aan.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de 2 knoppen
en houd deze ingedrukt.
Het symbool
verschijnt op het display.
4. Raak de bovenstaande knoppen
opnieuw aan om het kinderslot te
deactiveren. Het symbool verdwijnt.
8.8 Een programma starten
4
Druk op de relevante knop of combinatie
van twee knoppen om een optie te
activeren of te deactiveren.
Het programma starten:
Druk op toets Start/Pauze (Start/Pause).
16
www.aeg.com
Het apparaat start en het led boven de
knop gaat branden in plaats van
knipperen.
8.9 Programma wijzigen
Het wijzigen van een programma:
1. Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de toets Aan/Uit
om het apparaat in te schakelen.
3. Stel een programma in.
8.10 Programma-einde
Reinig het filter en leeg het
waterreservoir na elke
droogcyclus. (Zie het
hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
Na voltooiing van de droogcyclus, zal het
symbool
Als de optie Zoemer is geactiveerd,
klinkt er gedurende 1 minuut een
geluidssignaal met onderbrekingen.
Als u het apparaat niet
uitschakelt, start de
antikreukfase (niet op alle
programma´s actief). Het
knipperende symbool
geeft aan dat de
antikreukfase bezig is. Het
wasgoed kan tijdens de antikreukfase uit de machine
gehaald worden.
De was uit de machine halen:
1. Druk 2 seconden op de toets Aan/Uit
om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
op de display verschijnen.
9. AANWIJZINGEN EN TIPS
9.1 Milieutips
• het wasgoed goed centrifugeert
voordat u het in de droger stopt.
• Overschrijd de laadvolumes die in het
hoofdstuk over programma´s worden
beschreven niet.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de
droogtrommel wordt uw wasgoed
automatisch zacht.
• Gebruik gedistilleerd water dat u ook
voor stoomstrijken gebruikt. Zuiver
indien nodig het gedistilleerde water
eerst (bijv. met een koffiefilter) om
deeltjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de
onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Zorg ervoor dat op de plaats waar het
apparaat wordt geïnstalleerd een
goede luchtdoorstroom is.
9.2 Aanpassing van standaard
droogniveaus
Wijzigen van het standaard droogniveau:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Extra stil en Opfrissen houd deze
ingedrukt.
Een van de symbolen verschijnt op het
display:
- Maximaal droogniveau
- Extra droog
- Standaard droogniveau
4. Raak herhaaldelijk de knop Start/
Pauze (Start/Pause) aan totdat u het
gewenste droogniveau bereikt.
Droogniveau
Displaysymbolen
Maximaal
droogniveau
Extra droog
Standaard
droogniveau
5. Houd om de instelling te bewaren de
toetsen Extra stil en Opfrissen
NEDERLANDS
gedurende 2 seconden tegelijkertijd
ingedrukt.
9.3 Het reservoirlampje
uitschakelen
17
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Opfrissen en Tijd houd deze
ingedrukt.
Eén van 2 configuraties is mogelijk:
De aanduiding voor het waterreservoir
staat standaard aan. Het licht op aan het
einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Als de
afvoerkit is geïnstalleerd wordt het
waterreservoir automatisch geleegd en
kan de aanduiding uitgezet worden.
• het lampje Reservoir:
staat aan
als het symbool
verschijnt
- het waterreservoirlampje is
permanent geactiveerd
• het lampje Reservoir:
staat uit
als het symbool
verschijnt
- het waterreservoirlampje is
permanent gedeactiveerd
Om de aanduiding uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
10. ONDERHOUD EN REINIGING
10.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus verschijnt
het symbool
Filter op het display en
moet u het filter reinigen.
Het filter verzamelt de
pluizen tijdens de
droogcyclus.
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
3. Maak beide zijden van het filter
schoon met een vochtige hand.
2. Druk op de haak om de filter te
openen.
4. Indien nodig, reinig het filter met een
stofzuiger. Sluit het filter.
5. Verwijder de pluizen indien nodig uit
de filterhouder en pakking. U kunt
hiervoor een stofzuiger gebruiken.
Zet het filter in de filterhouder.
18
www.aeg.com
10.3 Reiniging van de
condensator
Condensor knippert
Als het symbool
op het display, moeten de condensor en
het vak worden gecontroleerd. Als deze
vuil is, maakt u het schoon. Controleer
minstens iedere 6 maanden.
10.2 Leeg het waterreservoir
Maak het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus leeg.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af.
Reservoir verschijnt op
Het symbool
het display en u moet het waterreservoir
legen.
WAARSCHUWING!
Raak het metalen oppervlak
niet met blote handen aan.
Gevaar voor letsel. Draag
beschermende
handschoenen. Voorzichtig
schoonmaken om het
metalen oppervlak niet te
beschadigen.
Controleren:
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
Het waterreservoir legen:
1. Verwijder het waterreservoir en houd
het horizontaal.
2. Open de condensordeksel.
2. Trek de kunststof aansluiting uit en
laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
3. Duw de kunststof aansluiting weer op
zijn plek en zet het waterreservoir
terug op zijn plaats.
4. Druk op de toets Start/Pauze (Start/
Pause) om het programma voort te
zetten.
3. Draai de hendel om het deksel van
de condensor te ontgrendelen.
NEDERLANDS
19
8. Plaats het filter terug.
10.4 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat
voordat u het reinigt.
4. Laat het deksel van de condensor
zakken.
Gebruik een gewone zeepreiniger om de
binnenzijde van de trommel en de
trommelhouders te reinigen. Droog het
gereinigde oppervlak met een zachte
doek.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
10.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
5. Verwijder, indien nodig, de pluizen
van de condensor en zijn
compartiment. U kunt een natte doek
en/of een stofzuiger met
opzetborstel gebruiken.
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te
reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
roest kunnen veroorzaken.
10.6 De luchtcirculatiesleuven
reinigen
6. Sluit het deksel van de condensor.
7. Draai de hendel totdat deze op zijn
plek klikt.
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit
de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
20
www.aeg.com
11. PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem 1)
De droogautomaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Doe de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur staat open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit.
Toets Start/Pauze (Start/Pause)
werd niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze
(Start/Pause).
Het apparaat staat in stand-by-mo- Druk op de toets Aan/Uit.
dus.
Onjuiste programmakeuze.
Selecteer een geschikt programma. 2)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
Droogtegraad-optie werd inge-
Wijzig optie Droogtegraad naar
een hogere stand.
steld op
Onbevredigende droogresultaten.
De laaddeur
gaat niet dicht
Het is niet mogelijk het programma of de
optie te wijzigen.
strijkdroog.4)
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
Reinig het luchtsleuven onderop
het apparaat.
Er zit wat vuil op de vochtsensor in
de trommel.
Reinig de voorkant van de trommel.
Het droogniveau was niet op het
gewenste niveau ingesteld.
Pas het droogniveau aan. 5)
De condensor is verstopt.
De condensor reinigen. 3)
Het filter is niet op zijn plek vergrendeld.
Zet het filter in de correcte stand.
Wasgoed zit vast tussen deur en
pakking.
Verwijder vastzittende voorwerpen
en doe de deur dicht.
Na de start van de cyclus is het
niet mogelijk om het programma
of de optie te wijzigen.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
NEDERLANDS
Probleem 1)
Mogelijke oorzaak
Het is niet moDe optie die u probeert te activegelijk om een
ren is niet beschikbaar bij het geoptie te selecte- selecteerde programma.
ren. Er klinkt een
geluidssignaal.
Er is geen trommelverlichting
Onverwachte
tijdsduur verschijnt op het
display.
Er is een programma inactief.
oplossing
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
De trommelverlichting is defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting
te vervangen.
De droogtijd is berekend naar gelang de grootte en de vochtigheid
van de lading.
Dit gaat automatisch - het apparaat werk correct.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir, druk op
de toets Start/Pauze (Start/
Pause). 3)
De grootte van de lading is klein.
Selecteer de tijdprogramma. De
tijdwaarde moet in verhouding
staan tot de lading. We bevelen
voor het drogen van een voorwerp
of een kleine hoeveelheid wasgoed korte droogtijden aan.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer een geschikt tijdprogramma of een hogere droogte-
De droogcyclus
is te kort.
graad (bijv.
Droogcyclus te
lang 6)
21
extra droog)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
Het wasgoed is niet voldoende ge- Centrifugeer het wasgoed goed in
centrifugeerd.
de wasautomaat.
Te lage of hoge kamertemperatuur Zorg ervoor dat de kamertempera- dit is geen fout van het apparaat. tuur hoger is dan +5°C en lager
dan +35°C. De optimale kamertemperatuur voor de beste droogresultaten is tussen 19°-24°C.
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit en in. Kies
een nieuw programma. Druk op de start/pauze-toets. Neem contact op met het servicecentrum als het
apparaat niet werkt en geef de foutcode door.
2) Volg de programmabeschrijving op - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S.
3) Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING.
4) Uitsluitend voor drogers met de optie Droogtegraad.
5) Zie het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS.
6) Opmerking: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.
22
www.aeg.com
12. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 665 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur
open
1100 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur
open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
8 kg
Spanning
230V
Frequentie
50 Hz
Niveau geluidsvermogen
66 dB
Totaal vermogen
900 W
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik bij het standaard katoen-
1,99 kWh
programma en een volle lading. 1)
Energieverbruik bij het standaard katoen-
1,07 kWh
programma en een deellading. 2)
Jaarlijks energieverbruik 3)
234,70 kWh
Links-aan modus stroomverbruik 4)
0,13 W
Uit-modus stroomverbruik 4)
0,13 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve
op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
Dit product bevat gefluoreerd broeikasgas dat hermetisch is afgesloten
Benaming van het gas
R134a
Gewicht
0,30 kg
NEDERLANDS
Aardopwarmingsvermogen (GWP)
23
1430
1) In overeenstemming met EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd bij 1000 omwentelingen per minuut.
2) In overeenstemming met EN 61121. 4 kg katoen gecentrifugeerd bij 1000 omwentelingen per minuut.
3) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
4) In overeenstemming met EN 61121.
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening
392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.
13. ACCESSOIRES
13.1 Tussenstuk
13.2 Afvoerset
Naam accessoire: DK11.
Naam accessoire: SKP11, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt tussen de in de folder
gespecificeerde wasmachines en
droogautomaten. Zie bijgevoegde
folder.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
Verkrijgbaar bij uw erkende dealer (kan
worden bevestigd aan sommige types
droogtrommels)
Om het gecondenseerde water in een
kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten
stromen wordt na installatie het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat
blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet minimaal
50 cm en maximaal 100 cm van de vloer
zijn verwijderd. De slang mag geen lus
bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
24
www.aeg.com
13.3 Voetstuk met lade
Naam accessoire: PDSTP10, E6WHPED2.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om de hoogte van het apparaat te
verhogen en het in- en uitladen van
wasgoed te vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, schoonmaakproducten,
enz.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
14. SNELSTARTGIDS
14.1 Dagelijks gebruik
1
2
3
Mixed
5
4
4
1. Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat aan te zetten.
2. Gebruik de programmakeuzeknop
om een programma te kiezen.
3. Druk op de relevante knop of
combinatie van 2 knoppen om een
optie te activeren of te deactiveren.
4. Druk op toets Start/Pauze (Start/
Pause).
5. Het apparaat start.
NEDERLANDS
25
14.2 Het filter schoonmaken
1
3
2
Aan het einde van elke cyclus verschijnt
het symbool
Filter op het display en
moet u het filter reinigen.
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
2. Druk op de haak om de filter te
openen.
3. Maak beide zijden van het filter
schoon met een vochtige hand.
14.3 Programma
Programma
Katoen
Synthetica
Lading 1)
8 kg
3,5 kg
Eigenschappen / textielmarkering
Katoenen weefsels.
Synthetische en gemengde weefsels
3 kg
Katoenen en synthetische weefsels
1 kg
Wollen weefsels Voorzichtig drogen voor wol die
met de hand gewassen moet worden Verwijder
kleding onmiddellijk, als het programma klaar is.
1 kg
Voorzichtig drogen van zijde die met de hand gewassen kunnen worden.
1 kg (of 5
overhemden)
Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en
die minimaal gestreken dienen te worden. De
droogresultaten kunnen per weefsel verschillen.
Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze in
de machine stopt. Als het programma voltooid is,
verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor.
Beddengoed
3 kg
Bedlinnen zoals lakens voor een eenpersoonsbed
en voor een tweepersoonsbed, kussens, overtrekken.
Sportkleding
2 kg
Sportkleding, dunne en lichte weefsels, microvezel, polyester
Mix
Wol
Zijde
Strijkvrij
26
www.aeg.com
Lading 1)
Programma
Outdoor
Dekbed
Eigenschappen / textielmarkering
2 kg
Kleding voor buiten, technische weefsels, sportweefsels, waterbestendige en ademende jasjes,
jassen met een omhulling met een verwijderbare
fleece of binnenisolatie. Geschikt om te drogen in
de centrifuge.
3 kg
Enkele of dubbele dekbedden en kussens (met veren, onder of synthetische vulllingen).
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
15. PRODUCTINFORMATIEBLAD MET BETREKKING
TOT E.U.-VOORSCHRIFT 1369/2017
Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
T8DEC84S,
PNC916097966
Nominale capaciteit in kg
8
Droogtrommel met luchtafvoer of condensatie
Condensator
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli 234,70
met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.
Automatische of niet-automatische droogtrommel
Automatisch
Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij
volledige lading in kWh
1,99
Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij
gedeeltelijke lading in kWh
1,07
Energieverbruik in de uitstand in W
0,13
Energieverbruik in de sluimerstand in W
0,13
De duur van de sluimerstand in minuten
10
NEDERLANDS
27
Het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige en
gedeeltelijke lading, het standaard droogprogramma is waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie
betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit voor
katoen het efficiëntste programma is in termen van energieverbruik
De gewogen programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading" in minuten
117
De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij 154
volledige lading" in minuten
De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij 89
gedeeltelijke lading" in minuten
Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)
B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading aangegeven als percentage
82
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading aangegeven als percentage
82
Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"
82
Geluidsvermogensniveau in dB
66
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening
392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.
16. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
28
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................29
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................31
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................33
4. BANDEAU DE COMMANDE....................................................................................34
5. PROGRAMME............................................................................................................ 35
6. OPTIONS....................................................................................................................38
7. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....................................................................... 39
8. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 39
9. CONSEILS.................................................................................................................. 42
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 43
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................ 46
12. DONNÉES TECHNIQUES...................................................................................... 48
13. ACCESSOIRES......................................................................................................... 50
14. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE....................................................................... 51
15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA
RÉGLEMENTATION DE L'UE 1369/2017..................................................................... 52
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
29
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le
fabricant ne pourra être tenu pour responsable des
blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation
ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
- Lire les instructions fournies.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsque la porte est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
30
www.aeg.com
•
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge,
utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition,
disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être
utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions
(fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les
instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou
sous un plan de travail de cuisine si un espace correct
est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte
à serrure, une porte coulissante ni une porte battante
dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas
être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout
type de revêtement de sol.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché
à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation,
assurez-vous que la prise est accessible.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger lié à l'électricité.
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous
au chapitre « Tableau des programmes »).
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis
par des produits chimiques industriels.
Retirez les peluches ou morceaux d'emballage
accumulés autour de l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à
peluches avant ou après chaque utilisation.
N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.
Il convient que les articles qui ont été salis par des
substances telles que l’huile de cuisson, l’acétone,
l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la
térébenthine, la cire et les substances pour retirer la
cire soient lavés dans de l’eau chaude avec une
quantité supplémentaire de détergent avant d’être
séchés dans le sèche-linge à tambour.
Il convient que les articles comme le caoutchouc
mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les
textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc
et les vêtements ou les oreillers comprenant des
parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés
dans le sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires
doivent être utilisés conformément aux instructions de
leur fabricant.
Retirez des vêtements tous les objets pouvant
provoquer un incendie comme les briquets ou les
allumettes.
AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le sèche-linge
avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir
immédiatement tout le linge et de le déplier pour
mieux dissiper la chaleur.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
5 °C ou supérieure à 35 °C.
L'appareil doit être installé sur un sol
plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.
Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
Déplacez toujours l'appareil en
position verticale.
La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre le mur.
Une fois l'appareil installé à son
emplacement permanent, vérifiez
qu'il est bien de niveau à l'aide d'un
niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce
qu'il le soit.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Ne touchez jamais le câble
d'alimentation ni la fiche avec des
mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de
brûlures ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne séchez pas d'articles
endommagés (déchirés, effiloché)
contenant un rembourrage ou un
garnissage.
• Séchez uniquement les textiles
adaptés au séchage dans un sèchelinge. Suivez les instructions figurant
sur l'étiquette des textiles.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de
démarrer le sèche-linge.
• N'utilisez pas l'eau de condensation/
distillée pour préparer des boissons ni
pour cuisiner. Elle peut entraîner des
problèmes de santé chez les
personnes et les animaux
domestiques.
• Ne montez pas sur la porte ouverte
de l'appareil et ne vous asseyez pas
dessus.
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans un sèche-linge.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure.
• Rayonnement DEL visible, ne fixez pas
directement le faisceau.
• L'ampoule LED est réservée à
l'éclairage du tambour. Ne l'utilisez
pas pour éclairer autre chose.
• Pour remplacer l'éclairage intérieur,
contactez le service après-vente
agréé.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
FRANÇAIS
2.7 Mise au rebut
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Faites attention lorsque vous nettoyez
l'appareil pour éviter d'endommager
le système de refroidissement.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique et de
l'arrivée d'eau.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans le
tambour.
• Jetez l'appareil en vous conformant
aux exigences locales relatives à la
mise au rebut des Déchets
d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).
2.6 Compresseur
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Dans le sèche-linge, le compresseur
et son système sont remplis d'un
agent spécial ne contenant pas
d'hydrochlorofluorocarbures. Ce
circuit doit rester hermétique. Tout
endommagement du circuit peut
entraîner une fuite.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1 Bac d'eau de condensation
2 Bandeau de commande
33
3 Éclairage intérieur
4 Hublot de l'appareil
34
www.aeg.com
5
6
7
8
Filtre
Plaque signalétique
Fentes de circulation d'air
Couvercle du condenseur
9 Cache du condenseur
10 Pieds réglables
Pour vous faciliter le
chargement du linge ou
l'installation, le hublot est
réversible. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
6
1
2
3
4
Sélecteur de programme
Affichage
Touche Départ/Pause
Options
4.1 Affichage
5
4
3
5 Touche Marche/Arrêt avec fonction
Arrêt automatique .
6 Programmes
FRANÇAIS
Symbole sur l'affichage
35
Description du symbole
charge maximale
option départ différé activée
sélection du Départ différé (30 min. - 20 h)
-
indication de la durée du cycle
alarme désactivée
sécurité enfants activée
option minuterie activée
sélection du programme Minuterie (10 min. - 2 h)
-
voyant : vidangez le bac à eau
voyant : nettoyez le filtre
voyant : vérifiez le condenseur
,
,
option de degré de séchage du linge : prêt à repasser, prêt à ranger, prêt à ranger +, extra sec
,
ECO
Option ECO activée
Option Extra Silence activée
Option Rafraîchir activée
,
extension de la phase anti-froissage par défaut :
+30 min, +60 min, +90 min)
,
voyant : phase de séchage
voyant : phase de refroidissement
voyant : phase anti-froissage
5. PROGRAMME
Programme
3)
Coton
Charge 1)
8 kg
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
Textiles Cotton (Coton)
/
36
www.aeg.com
Programme
Synthétiques
Mixtes
Propriétés / Étiquette d'entretien des texti-
Charge 1)
les 2)
3,5 kg
Textiles synthétiques ou mixtes.
/
3 kg
Cotons et textiles synthétiques.
/
Lainages. Séchage en douceur des lainages lavables à la main. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.
Laine
1 kg
Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a
été approuvé par la société Woolmark pour le
séchage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », sous réserve que les
vêtements soient séchés conformément aux instructions du fabricant de cette machine. Consultez l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus
d'instructions sur le lavage. M1525
Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.
Soie
Repassage Facile
1 kg
1 kg (ou
5 chemises)
Séchage en douceur de la soie lavable à la main.
/
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage
peuvent varier en fonction du type de textile.
Dépliez-les le plus possible avant de les placer
dans l'appareil. Une fois le programme terminé,
sortez immédiatement les articles et accrochezles sur un cintre.
/
Draps
3 kg
Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvre-lits.
/
Textiles Sports
2 kg
Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester.
/
FRANÇAIS
Programme
Charge 1)
Outdoor
Couette
37
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
2 kg
Vêtements d'extérieur, de travail,
de sport, imperméables et tissus
perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. Adaptés au séchage en machine.
/
3 kg
Couettes simples ou doubles et
oreillers (garnissage en plumes,
duvet ou synthétique).
/
1) Poids maximal des articles secs.
2) Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre UTILISATION QUOTI-
DIENNE : Préparation du linge.
3) Le programme
Coton ECO combiné à l'option Prêt à ranger
Niveau de séchage est le
« programme coton standard » selon la réglementation de la Commission UE n 392/2012. Il est adapté
pour le séchage de linge en coton humide normal. Il s'agit du programme le plus économe en termes de
consommation d'énergie pour sécher du linge en coton humide.
5.1 Sélection des programmes et options
Options
Programmes 1)
Niveau
de séchage
Extra Silence
Anti-froisRafraîchir Minuterie
sage
Coton
Synthétiques
Mixtes
Laine
Soie
Repassage Facile
Draps
Textiles Sports
Outdoor
Couette
1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options.
2) Consultez le chapitre des OPTIONS : option Minuterie activée pour le programme Laine
2)
38
www.aeg.com
5.2 Données de consommation
Programme
Vitesse d'essorage / humidité rési- Temps de séduelle
chage 1)
Consommation
énergétique2)
Coton ECO8 kg
prêt à ranger
prêt à repasser
1 400 tr/min / 50%
130 min.
1,67 kWh
1 000 tr/min / 60%
154 min.
1,99 kWh
1 400 tr/min / 50%
97 min.
1,21 kWh
1 000 tr/min / 60%
118 min.
1,51 kWh
1 400 tr/min / 50%
78 min.
0,92 kWh
1 000 tr/min / 60%
89 min.
1,07 kWh
1 200 tr/min / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 tr/min / 50%
67 min.
0,75 kWh
Coton ECO 4 kg
prêt à ranger
Synthétiques 3,5 kg
prêt à ranger
1) Pour les charges partielles, la durée du cycle est plus courte et l'appareil utilise moins d'énergie.
2) Si la température ambiante n'est pas adaptée et/ou si le linge est mal essoré, la durée du cycle peutêtre prolongé et la consommation d'énergie peut augmenter.
6. OPTIONS
6.1 Niveau de séchage
6.2 Extra Silence
Cette option permet d'obtenir le degré
de séchage souhaité. Sélections
possibles :
Le niveau sonore de l'appareil est bas, ce
qui n'affecte pas la qualité de séchage.
L'appareil fonctionne lentement, et la
durée du cycle est plus longue.
- linge prêt à être repasser degré prêt à repasser.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré prêt à ranger sélection par défaut liée au programme.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré prêt à ranger +.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré extra sec.
6.3 ECO
Par défaut, cette option est activée avec
tous les programmes.
La consommation d'énergie est à son
plus bas niveau.
6.4 Anti-froissage
Prolonge la phase anti-froissage
(30 minutes) à la fin du cycle de séchage
à 120 minutes. Après la phase de
séchage, le tambour tourne quelques
fois pour empêcher le linge de se
FRANÇAIS
froisser. Le linge peut être retiré durant
la phase anti-froissage.
6.5 Rafraîchir
Pour rafraîchir les vêtements qui étaient
rangés. La charge maximale ne peut pas
dépasser 1 kg.
6.6 Minuterie
Coton, textiles synthétiques et mixtes.
Elle permet à l'utilisateur de régler une
durée de séchage, d'un minimum de
10 min à un maximum de 2 heures (par
paliers de 10 min). Lorsque cette option
est activée, l'indication de la charge
maximale disparaît.
6.7 Minuterie pour le
programme Laine
Option adaptée au programme Laine
pour ajuster le degré de séchage sur
plus ou moins sec.
39
1. Sélectionnez le programme et les
options de séchage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ Différé.
La durée du délai s'affiche (par ex.
si le programme doit démarrer au
bout de 12 heures.)
3. Pour activer l'option Départ Différé,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le délai restant avant le départ diminue
sur l'affichage.
6.9 Alarme
Le signal sonore retentit :
• à la fin du cycle
• au début et à la fin de la phase antifroissage
Par défaut, l'option d'alarme est toujours
activée. Vous pouvez utiliser cette option
pour activer ou désactiver le signal
sonore.
6.8 Départ Différé
Permet de retarder le départ
du programme de séchage,
d'un minimum de 30 min à
un maximum de 20 heures.
7. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
L'emballage à l'arrière du
tambour se retire
automatiquement lorsque le
sèche-linge est allumé pour
la première fois. Il se peut
que vous entendiez du bruit.
Au début du cycle de
séchage (3 à 5 premières
minutes) le niveau sonore
peut être légèrement plus
fort. Ceci est dû au
démarrage du compresseur.
Ce phénomène est normal
sur tous les appareils
fonctionnant avec un
compresseur comme les
réfrigérateurs et
congélateurs.
Avant la première utilisation de
l'appareil :
• Nettoyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide.
• Lancez un programme d'une heure
avec du linge humide.
8. UTILISATION QUOTIDIENNE
8.1 Préparation du linge
• Fermez le fermetures à glissière.
• Fermez les boutons des housses de
couette.
• Ne laissez pas de cordons ni de
rubans dénoués pour le séchage (par
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
exemple des cordons de tablier).
Nouez-les avant de démarrer le
programme.
Videz les poches.
Retournez les articles ayant un
revêtement intérieur en coton. Le
revêtement en coton doit être tourné
vers l'extérieur.
Sélectionnez toujours le programme
le plus adapté au type de linge.
Ne mélangez pas les couleurs foncées
et les couleurs claires.
Utilisez un programme adapté pour le
coton, le jersey et la bonneterie pour
éviter qu'ils ne rétrécissent.
• Ne dépassez pas la charge maximale
indiquée dans le chapitre des
programmes ou sur l'affichage.
• Séchez uniquement du linge adapté
au sèche-linge. Reportez-vous aux
étiquettes des vêtements.
• Ne séchez pas les grands articles et
les petits articles ensemble. Les petits
articles peuvent se coincer dans les
grands et ne pas sécher
correctement.
Étiquette d'enDescription
tretien du textile
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge à haute température.
Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
Linge non adapté au sèche-linge.
8.2 Chargement du linge
8.3 Activation de l'appareil
ATTENTION!
Assurez-vous que le linge
n'est pas coincé entre le
hublot de l'appareil et le
joint en caoutchouc.
4
1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Chargez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
3. Fermez le hublot de l'appareil.
Pour allumer l'appareil :
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Si l'appareil est allumé, certains
indicateurs apparaissent sur l'affichage.
8.4 Fonction Arrêt
automatique
Pour réduire la consommation d'énergie,
la fonction Arrêt automatique éteint
automatiquement l'appareil :
FRANÇAIS
41
• si vous n'appuyez pas sur la touche
Départ/Pause dans les 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du cycle.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Si l'appareil est allumé, certains
indicateurs apparaissent sur l'affichage.
8.5 Réglage d'un programme
Pour activer ou désactiver une option,
appuyez sur la touche ou la combinaison
de 2 touches correspondantes.
Son symbole s'affiche, ou le voyant audessus de la touche correspondante
s'allume.
8.7 Option Sécurité enfants
Utilisez le sélecteur de programme pour
sélectionner le programme.
Le temps restant du programme apparaît
sur l'écran.
Lorsque le programme
Coton est sélectionné, le
temps de séchage affiché
s'applique à une charge de
5 kg dans des conditions
normales. Les véritables
temps de séchage
dépendent du type de
charge (quantité et
composition), de la
température ambiante et du
taux d'humidité dans votre
linge après la phase
d'essorage.
La sécurité enfants peut être activée
pour empêcher les enfants de jouer avec
l'appareil. L'option Sécurité enfants
verrouille toutes les touches et le
sélecteur de programme (cette option ne
verrouille pas la touche Marche/Arrêt).
Vous pouvez activer l'option Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche
Départ/Pause, ce qui empêche
l'appareil de démarrer
• après avoir appuyé sur la touche
Départ/Pause ; la sélection des
programmes et options est
désactivée.
Activation de l'option Sécurité
enfants :
8.6 Options
Conjointement au programme, vous
pouvez sélectionner 1 ou plusieurs
options spéciales.
1. Allumez le sèche-linge.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les
2 touches et maintenez-les
enfoncées.
Le symbole
s'affiche.
42
www.aeg.com
8.10 Fin de programme
4. Pour désactiver la sécurité enfants,
appuyez à nouveau sur les touches
ci-dessus jusqu'à ce que le symbole
disparaisse.
Nettoyez le filtre et vidangez
le bac d'eau de
condensation après chaque
cycle de séchage. (Reportezvous au chapitre ENTRETIEN
ET NETTOYAGE.)
8.8 Départ d'un programme
Une fois le cycle de séchage terminé, le
4
Pour lancer le programme :
Appuyez sur la touche Départ/Pause.
L'appareil démarre et le voyant audessus de la touche cesse de clignoter et
reste fixe.
8.9 Modification de
programme
Pour modifier un programme :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche
Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez un nouveau
programme.
symbole
apparaît sur l'affichage. Si
l'option Alarme est activée, un signal
sonore intermittent retentit pendant une
minute.
Si vous n'éteignez pas
l'appareil, la phase antifroissage démarre (elle n'est
pas active avec tous les
programmes). Le symbole
clignotant indique
l'exécution de la phase antifroissage. Pendant cette
phase, vous pouvez retirer le
linge.
Pour sortir le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour éteindre
l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
9. CONSEILS
9.1 Conseils écologiques
• Essorez suffisamment le linge avant
de le sécher.
• Ne dépassez pas les charges
indiquées au chapitre consacré aux
programmes.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• N'utilisez pas d'assouplissant pour le
lavage et le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez de l'eau distillée, comme pour
les fers à repasser. Si nécessaire,
nettoyez l'eau distillée avant (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever
toutes les particules qui peuvent s'y
trouver.
• Maintenez toujours dégagées les
fentes de circulation d'air en bas de
l'appareil.
• Veillez à maintenir une bonne
circulation d'air autour de l'appareil.
9.2 Réglage du degré de
séchage par défaut
Pour modifier le degré de séchage par
défaut :
1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
FRANÇAIS
43
- Séchage maximal
séchage ou en cours de cycle si le bac
d'eau est plein. Si le kit de vidange est
installé, le bac d'eau se vidange
automatiquement et le voyant peut être
désactivé.
- Extra sec
Pour éteindre le voyant :
3. Appuyez simultanément sur les
touches Extra Silence et Rafraîchir
et maintenez-les enfoncées.
Un des symboles s'affiche :
- Séchage standard
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ/Pause jusqu'à ce que
le degré de séchage souhaité
s'affiche.
Degré de
séchage
Symbole affiché
1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les
touches Rafraîchir et Minuterie et
maintenez-les enfoncées.
L'une des deux configurations est
possible :
• le voyant Réservoir :
Séchage
maximal
est
allumé et le symbole
s'affiche ; le voyant du bac d'eau
de condensation est allumé en
permanence
Extra sec
• le voyant Réservoir :
Séchage
standard
est éteint
s'affiche ; le
et le symbole
voyant du bac d'eau de
condensation est éteint en
permanence
5. Pour sauvegarder le réglage,
appuyez simultanément sur les
touches Extra Silence et Rafraîchir
et maintenez-les enfoncées pendant
2 secondes.
9.3 Désactivation du voyant du
réservoir
Par défaut, le voyant du bac d'eau est
allumé. Il s'allume à la fin du cycle de
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
10.1 Nettoyage du filtre
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
À la fin de chaque cycle, le symbole
Filtre s'affiche et vous devez nettoyer le
filtre.
Le filtre retient les peluches
pendant le séchage.
2. Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
44
www.aeg.com
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'interrompt
automatiquement. Le symbole
Réservoir s'affiche et vous devez
vidanger le bac d'eau de condensation.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation :
1. Tirez sur le bac d'eau de
condensation et maintenez-le en
position horizontale.
3. Nettoyez les deux parties du filtre
après vous être humecté la main.
2. Sortez le raccord en plastique et
vidangez le bac d'eau de
condensation dans un évier ou un
réceptacle équivalent.
4. Si nécessaire, nettoyez le filtre à
l'aide d'un aspirateur. Refermez le
filtre.
5. Si nécessaire, retirez les peluches du
logement et du joint du filtre. Vous
pouvez utiliser un aspirateur.
Remettez le filtre dans son logement.
3. Remettez le raccord en plastique et
le bac d'eau de condensation en
position.
4. Pour faire repartir le programme,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
10.3 Nettoyage du
condenseur
Si le symbole
Condenseur clignote
sur l'affichage, vérifiez le condenseur et
son compartiment. S'il est sale, nettoyezle. Veillez à effectuer cette vérification au
moins une fois tous les 6 mois.
10.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Videz le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
AVERTISSEMENT!
Ne touchez pas les surfaces
métalliques à mains nues.
Risque de blessure. Portez
des gants de protection.
Nettoyez-les doucement
pour ne pas endommager la
surface métallique.
FRANÇAIS
Pour effectuer la vérification :
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
2. Ouvrez le cache du condenseur.
45
un chiffon humide et/ou un
aspirateur avec brosse.
6. Fermez le couvercle du condenseur.
7. Tournez le levier jusqu'à ce qu'il se
verrouille en place.
8. Remettez le filtre en place.
10.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT!
Débranchez l'appareil avant
de le nettoyer.
3. Tournez le levier pour déverrouiller le
couvercle du condenseur.
Utilisez un détergent savonneux doux
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et ses aubes. Séchez les
surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION!
N'utilisez pas de matières
abrasives ou de laine d'acier
pour nettoyer le tambour.
10.5 Nettoyage du bandeau
de commande et de
l'enveloppe
4. Abaissez le couvercle du condenseur.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon
humide. Séchez les surfaces nettoyées
avec un chiffon doux.
ATTENTION!
Ne nettoyez pas l'appareil à
l'aide de produits de
nettoyage pour meubles ou
autres pouvant entraîner une
corrosion.
5. Si nécessaire, retirez les peluches sur
le condenseur et dans son
compartiment. Vous pouvez utiliser
46
www.aeg.com
10.6 Nettoyage des fentes de
circulation d'air
Utilisez un aspirateur pour retirer les
peluches des fentes de circulation d'air.
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème 1)
Le sèche-linge
ne fonctionne
pas.
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché
électriquement.
Branchez l'appareil à une prise
électrique. Vérifiez le fusible dans
la boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause.
L'appareil est en mode veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
L'option Niveau de séchage était
Réglez l'option Niveau de séchage
sur un niveau plus élevé.
réglée sur
Résultats de séchage insatisfaisants.
Solution
prêt à repasser.4)
La charge est trop importante.
Ne dépassez pas la charge maximale.
Les fentes de circulation d'air sont
obstruées.
Nettoyez les fentes d'aération qui
se trouvent en bas de l'appareil.
Le capteur d'humidité du tambour
est sale.
Nettoyez la surface avant du tambour.
Le degré de séchage n'est pas réglé sur le bon niveau.
Réglez le degré de séchage. 5)
Le condenseur est obstrué.
Nettoyez le condenseur. 3)
Le filtre n'est pas verrouillé en po- Mettez le filtre dans la bonne position.
Le hublot ne fer- sition.
me pas.
Du linge est coincé entre le hublot Retirez les objets coincés et fermez
et le joint.
le hublot.
FRANÇAIS
Problème 1)
Cause probable
47
Solution
Vous ne pouvez
pas modifier le
programme ou
les options.
Après le départ du cycle, vous ne
Éteignez puis rallumez le sèche-linpouvez pas modifier le programme ge. Modifiez le programme ou
ou les options.
l'option.
Vous ne pouvez
pas sélectionner
d'option. Un signal sonore retentit.
L'option que vous avez essayé
Éteignez puis rallumez le sèche-lind'activer ne s'applique pas au pro- ge. Modifiez le programme ou
gramme que vous avez sélection- l'option.
né.
Absence d'éclai- Éclairage du tambour défectueux.
rage dans le
tambour.
Contactez le service après-vente
pour remplacer l'éclairage du tambour.
Durée inattenLa durée de séchage est calculée
Ce calcul est automatique, l'appadue sur l'afficha- en fonction de la taille et du niveau reil fonctionne correctement.
ge.
d'humidité de la charge.
Le programme
est inactif.
Le bac d'eau de condensation est
plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation, puis appuyez sur la touche
Départ/Pause. 3)
La charge est trop petite.
Sélectionnez un programme avec
minuterie. La durée doit être proportionnelle à la charge. Pour sécher un seul article ou une petite
quantité de linge, nous vous recommandons d'utiliser des temps
de séchage courts.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez un programme Minuterie approprié, ou un degré de
Le cycle de séchage est trop
court.
séchage plus élevé (par ex.
sec)
très
48
www.aeg.com
Cause probable
Problème 1)
Solution
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
La charge est trop importante.
Ne dépassez pas la charge maximale.
Le linge n'était pas assez essoré.
Essorez une nouvelle fois le linge
dans le lave-linge.
La température de la pièce est
trop élevée ou trop basse ; il ne
s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.
Assurez-vous que la température
de la pièce est comprise entre
+5 °C et +35 °C. La température
optimale dans la pièce pour obtenir les meilleurs résultats est comprise entre 19 °C et 24 °C.
Cycle de séchage trop long 6)
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Éteignez puis rallumez le sèche-linge.
Sélectionnez un nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Si l'appareil ne fonctionne
pas, contactez le service après-vente et indiquez-lui le code d'erreur.
2) Suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre PROGRAMMES.
3) Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
4) Uniquement sur les sèche-linge dotés de l'option Niveau de séchage.
5) Reportez-vous au chapitre CONSEILS.
6) Remarque : Au bout de 5 heures maximum, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.
12. DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 665 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert
1100 mm
Largeur max. avec hublot ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour
118 l
Charge maximale
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Niveau de puissance sonore
66 dB
Puissance totale
900 W
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation énergétique du programme 1,99 kWh
standard pour le coton avec une charge
complète. 1)
FRANÇAIS
49
Consommation énergétique du programme 1,07 kWh
standard pour le coton avec une charge
partielle. 2)
Consommation énergétique annuelle3)
234,70 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »4)
0,13 W
Puissance absorbée en mode éteint 4)
0,13 W
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante permise
+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de
particules solides et d'humidité assuré par
le couvercle de protection, excepté là où
l'équipement basse tension ne dispose
d'aucune protection contre l'humidité
IPX4
Ce produit contient des gaz à effet de serre, hermétiquement scellés
Désignation du gaz
R134a
Poids
0,30 kg
Potentiel global de réchauffement (GWP)
1430
1) Conformément à la norme EN 61121. 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Conformément à la norme EN 61121. 4 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
3) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
4) En référence à la norme EN 61121.
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive
d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.
50
www.aeg.com
13. ACCESSOIRES
13.1 Kit de superposition
Pour la vidange directe de l'eau de
condensation dans une cuvette, un
siphon, une rigole, etc. Après
l'installation, le bac d'eau de
condensation est vidangé
automatiquement. Le bac d'eau de
condensation doit demeurer dans
l'appareil.
Le tuyau installé doit être placé à une
distance de 50 cm à 100 cm du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si
nécessaire, réduisez la longueur du
tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
13.3 Socle avec tiroir
Nom de l'accessoire : SKP11, STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Le kit de superposition ne peut être
utilisé qu'avec les lave-linge et les sèchelinge indiqués dans le livret. Reportezvous au livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
13.2 Kit de vidange
Nom de l'accessoire : PDSTP10,
E6WHPED2.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Pour rehausser votre appareil et ainsi
faciliter le chargement et le
déchargement du linge.
Nom de l'accessoire : DK11.
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge).
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes, ainsi que
pour les produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
FRANÇAIS
51
14. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
14.1 Utilisation quotidienne
1
2
3
Mixed
5
4
4
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement
l'appareil.
2. Utilisez le sélecteur de programme
pour sélectionner le programme.
3. Pour activer ou désactiver une
option, appuyez sur la touche ou la
1
2
À la fin de chaque cycle, le symbole
Filtre s'affiche et vous devez nettoyer le
filtre.
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
combinaison de 2 touches
correspondantes.
4. Appuyez sur la touche Départ/
Pause.
5. L'appareil démarre.
14.2 Nettoyage du filtre
3
2. Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
3. Nettoyez les deux parties du filtre
après vous être humecté la main.
52
www.aeg.com
14.3 Programme
Programme
Charge 1)
8 kg
Coton
Synthétiques
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Textiles Cotton (Coton)
3,5 kg
Textiles synthétiques ou mixtes.
3 kg
Cotons et textiles synthétiques.
1 kg
Lainages. Séchage en douceur des lainages lavables à la main. Sortez immédiatement les articles
une fois le programme terminé.
1 kg
Séchage en douceur de la soie lavable à la main.
Mixtes
Laine
Soie
1 kg (ou
5 chemises)
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliezles le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un
cintre.
Draps
3 kg
Linge de lit comme des draps simples et doubles,
des taies d'oreillers, des couvre-lits.
Textiles Sports
2 kg
Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester.
2 kg
Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. Adaptés au
séchage en machine.
3 kg
Couettes simples ou doubles et oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique).
Repassage Facile
Outdoor
Couette
1) Poids maximal des articles secs.
15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN
RÉFÉRENCE À LA RÉGLEMENTATION DE L'UE
1369/2017
Fiche d'informations du produit
Marque
AEG
Modèle
T8DEC84S,
PNC916097966
FRANÇAIS
Capacité nominale en kg
8
Sèche-linge domestique à tambour est à évacuation d’air ou à Condenseur
condensation
Classe d’efficacité énergétique
A++
Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur
234,70
160 cycles de séchage du programme standard pour le coton,
avec une charge complète ou partielle, et la consommation
des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil.
Sèche-linge domestique à tambour automatique ou sèche-lin- Automatique
ge domestique à tambour non automatique
Consommation d’énergie pour le programme coton standard
à pleine charge en kWh
1,99
Consommation d’énergie pour le programme coton standard
à demi-charge en kWh
1,07
Consommation d’énergie en mode arrêt en W
0,13
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche en W
0,13
Durée du mode laissé sur marche en minutes
10
Le « programme standard pour le coton » utilisé avec une
charge complète et partielle est le programme de séchage
standard utilisé pour les informations de l'étiquette énergétique et de la fiche produit. ll est adapté au séchage du linge
en coton normalement humide et est le programme le plus
efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
Durée pondérée du « programme standard pour le coton
avec une charge complète et partielle » en minutes
117
Durée du « programme standard pour le coton avec une char- 154
ge complète » en minutes
Durée du « programme standard pour le coton avec une char- 89
ge partielle » en minutes
Classe de taux de condensation sur une échelle allant de G
(appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
B
Taux de condensation moyen du programme coton standard
à pleine charge en pourcentage
82
Taux de condensation moyen du programme coton standard
à demi-charge en pourcentage
82
Efficacité de la condensation pondérée du « programme stan- 82
dard pour le coton avec une charge complète et partielle »
Niveau de puissance acoustique en dB
66
53
54
www.aeg.com
Appareil intégrable O/N
Non
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive
d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.
16. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
55
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 56
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................59
3. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 61
4. BEDIENFELD..............................................................................................................62
5. PROGRAMME (PROGRAMMA)................................................................................63
6. OPTIONEN.................................................................................................................66
7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME................................................................... 67
8. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 68
9. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 70
10. REINIGUNG UND PFLEGE..................................................................................... 71
11. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 74
12. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................76
13. ZUBEHÖR.................................................................................................................78
14. KURZANLEITUNG.................................................................................................. 79
15. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017................... 80
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
56
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses
Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des
Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren
und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie
Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.
DEUTSCH
•
•
•
57
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten
Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät
vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des
Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz
Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten
Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der
mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung
aufmerksam vor der Montage (siehe
Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den
entsprechenden Abmessungen montiert werden
(siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür,
einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier
auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt werden,
wenn dadurch eine vollständige Öffnung der
Gerätetür verhindert wird.
Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von
einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag
blockiert werden.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der
Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
58
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Netzstecker nach der Montage des Geräts zugänglich
ist.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen
Strom zu vermeiden.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 8 kg (siehe Kapitel
„Programmübersicht“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit
industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten
Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen
Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder
die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern,
Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden
sind, müssen vor dem Trocknen in dem
Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi),
Duschhauben, imprägnierte Textilien,
gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder
Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen in dem
Gerät nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur
entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt
werden.
Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die
eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B.
Feuerzeuge oder Streichhölzer.
WARNUNG: Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem
Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen
DEUTSCH
•
59
Sie sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie diese
zur Wärmeableitung aus.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Installation
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Das Gerät darf nicht an einem Ort
aufgestellt oder verwendet werden,
an dem die Temperatur unter 5 °C
absinken oder auf über 35°C steigen
kann.
• Der Bodenbereich, auf dem das Gerät
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebeständig und sauber sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerät und dem Boden
zirkulieren kann.
• Das Gerät muss stets in aufrechter
Lage transportiert werden.
• Die Geräterückseite muss gegen eine
Wand zeigen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer
Wasserwaage, wenn es an seinen
endgültigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit
den Schraubfüßen entsprechend aus.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Trocknen Sie keine beschädigten
(zerrissenen/ausgefransten)
Wäschestücke mit Wattierungen oder
Füllungen im Gerät.
• Trocknen Sie nur Textilien, die im
Wäschetrockner getrocknet werden
dürfen. Beachten Sie die
Pflegehinweise auf dem Textiletikett.
• Für Wäsche, die mit einem
Fleckenentferner behandelt wurde,
muss vor dem Trocknen ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt
werden.
60
www.aeg.com
• Das Kondensat/destillierte Wasser
darf nicht getrunken oder für das
Zubereiten von Speisen verwendet
werden. Dies kann bei Mensch und
Tier gesundheitliche Schäden
hervorrufen.
• Setzen oder stellen Sie sich niemals
auf die geöffnete Gerätetür.
• Trocknen Sie keine tropfnassen
Wäschestücke im Wäschetrockner.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Sichtbare LED-Abstrahlung;
vermeiden Sie es, direkt in den
Lichtstrahl zu blicken.
• Die LED-Lampe dient ausschließlich
zur Trommelbeleuchtung. Diese
Lampe darf nicht für andere
Beleuchtungszwecke verwendet
werden.
• Für den Austausch der
Innenbeleuchtung wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• Gehen Sie bei der Reinigung des
Geräts vorsichtig vor, um das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
2.6 Kompressor
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Das Kompressorsystem des
Wäschetrockners ist mit einem
speziellem Mittel gefüllt, das keine
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält.
Das System muss dicht bleiben. Eine
Beschädigung des Systems kann zu
einem Leck führen.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
und von der Wasserversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschließen.
• Entsorgen Sie das Gerät nach den
lokalen Vorschriften zur Rücknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeräten
(WEEE).
DEUTSCH
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Behälter
Bedienfeld
Innenbeleuchtung
Gerätetür
Sieb
Typenschild
Für eine einfachere
Beladung und Montage lässt
sich der Türanschlag
wechseln. (Siehe separates
Merkblatt.)
7
8
9
10
Lüftungsschlitze
Kondensatordeckel
Kondensatorabdeckung
Schraubfüße
61
62
www.aeg.com
4. BEDIENFELD
1
2
6
1
2
3
4
4
5
5 Taste Ein/Aus (Aan/Uit) mit Auto Off
-Funktion
6 Programme
Programmwahlschalter
Display
Taste Start/Pause (/Pauze)
Optionen
4.1 Display
Symbol auf dem Display
Symbolbeschreibung
Maximale Beladung
Die Option Zeitvorwahl ist eingeschaltet
-
3
Auswahl der Zeitvorwahl (30 Min. - 20 Std.)
Anzeige der Programmdauer
Signal aus
DEUTSCH
Symbol auf dem Display
63
Symbolbeschreibung
Die Kindersicherung ist eingeschaltet
Die Option Zeitwahl ist eingeschaltet
Auswahl des zeitgesteuerten Trocknens (10 Min. - 2
Std.)
-
Anzeige: Wasserbehälter leeren
Anzeige: Sieb reinigen
Anzeige: Kondensator prüfen
,
,
Trockengradoptionen: Bügeltrocken, Schranktrocken,
Schranktrocken +, Extratrocken
,
ECO
Die Option ECO ist eingeschaltet
Die Option Extra Leise (Extra Stil) ist eingeschaltet
Die Option Auffrischen (Opfrissen) ist eingeschaltet
,
Verlängerung der vorgegebenen Knitterschutzphase:
+30min, +60min, +90min)
,
Anzeige: Trockenphase
Anzeige: Abkühlphase
Anzeige: Knitterschutzphase
5. PROGRAMME (PROGRAMMA)
Programme (Programma)
3)
Baumwolle (Katoen)
Mischgewebe (Synthetica)
Mix
Beladung 1)
8 kg
3,5 kg
3 kg
Eigenschaften/Pflegesymbol 2)
Baumwollwäsche.
/
Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.
/
Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche.
/
64
www.aeg.com
Programme (Programma)
Bela-
Eigenschaften/Pflegesymbol 2)
dung 1)
Wolltextilien. Sanftes Trocknen von handwaschbaren Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus
dem Gerät.
Wolle (Wol)
1 kg
Das Trockenprogramm Wolle dieser Maschine
wurde von der Firma Woolmark auf das Trocknen von Wolltextilien mit der Pflegekennzeichnung „Handwäsche“ getestet und zugelassen,
vorausgesetzt, dass die Wäsche gemäß der Anleitung auf dem Kleidungsetikett und gemäß
den Angaben des Maschinenherstellers getrocknet wird. Beachten Sie die auf dem Kleidungsetikett angegebene empfohlene Art der Behandlung. M1525
Das Woolmark Symbol ist in vielen Ländern ein
Zertifizierungszeichen.
Seide (Zijde)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
1 kg
Sanftes Trocknen von handwaschbaren Seidetextilien.
/
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt
werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann
je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen.
Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, be1 kg (oder vor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die
5 Hemden) Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf
Kleiderbügel.
/
Bettwäsche (Beddengoed)
3 kg
Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, /
Tagesdecken.
Sportkleidung (Sportkleding)
2 kg
Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester. /
DEUTSCH
Programme (Programma)
Outdoor
Daunen (Dekbed)
Beladung 1)
65
Eigenschaften/Pflegesymbol 2)
2 kg
Outdoorkleidung, Sportgewebe,
imprägnierte und atmungsaktive
Jacken, Jacken mit herausnehmba- /
rem Fleeceteil oder Innenwattierung. Trocknergeeignet.
3 kg
Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer
Füllung).
/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Für Pflegekennzeichen-Erläuterungen siehe Kapitel TÄGLICHER GEBRAUCH: Vorbereiten der Wä-
sche.
3) Das Programm
Baumwolle (Katoen) ECO in Kombination mit der Wahl von Schranktrocken
Trocken+ (Droogtegraad) ist gemäß der Verordnung der Kommission EU Nr. 392/2012 das „StandardBaumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien und ist in Bezug
auf den Energieverbrauch für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche am effizientesten.
5.1 Programm- und Optionsauswahl
Optionen
Programme 1)
Trocken+ Extra Lei(Droogte- se (Extra
graad)
Stil)
Knitterschutz
(Antikreuk)
Auffrischen
(Opfrissen)
Zeitwahl
(Tijd)
Baumwolle (Katoen)
Mischgewebe (Synthetica)
Mix
Wolle (Wol)
Seide (Zijde)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
Bettwäsche (Beddengoed)
Sportkleidung (Sportkleding)
Outdoor
Daunen (Dekbed)
1) Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
2) Siehe Kapitel OPTIONEN: Zeitwahl (Tijd) beim Wolle (Wol) Programm
2)
66
www.aeg.com
5.2 Verbrauchswerte
Programm
U/min/Restfeuchte
Trockenzeit 1)
Energieverbrauch2)
Baumwolle (Katoen) ECO8 kg
Schranktrocken
(kastdroog)
Bügeltrocken
(strijkdroog)
1400 U/min/50%
130 Min.
1,67 kWh
1000 U/min/60%
154 Min.
1,99 kWh
1400 U/min/50%
97 Min.
1,21 kWh
1000 U/min/60%
118 Min.
1,51 kWh
1400 U/min/50%
78 Min.
0,92 kWh
1000 U/min/60%
89 Min.
1,07 kWh
1200 U/min/40%
55 Min.
0,60 kWh
800 U/min/50%
67 Min.
0,75 kWh
Baumwolle (Katoen) ECO 4 kg
Schranktrocken
(kastdroog)
Mischgewebe (Synthetica) 3,5 kg
Schranktrocken
(kastdroog)
1) Bei Teilbeladung ist die Zykluszeit kürzer und das Gerät verbraucht weniger Energie.
2) Unsachgemäße Umgebungstemperatur und/oder schlecht geschleuderte Wäsche können die Zykluszeit verlängern und den Energieverbrauch erhöhen.
6. OPTIONEN
6.1 Trocken+ (Droogtegraad)
Diese Option ermöglicht Ihnen den
erforderlichen Trockengrad einzustellen.
Mögliche Auswahl:
Stufe
Bügeltrocken.
- bügelfertig -
Stufe
- schrankfertig
Extratrocken.
6.2 Extra Leise (Extra Stil)
Der Geräuschpegel wird reduziert, ohne
die Trockenqualität zu beeinträchtigen.
Dabei verlängert sich die
Programmdauer.
- schrankfertig Stufe
Schranktrocken - Voreinstellung des
Programms.
6.3 ECO
Stufe
- schrankfertig
Schranktrocken +.
Der Stromverbrauch wird minimiert.
Diese Option ist standardmäßig bei allen
Programmen eingeschaltet.
DEUTSCH
6.4 Knitterschutz (Anti-kreuk)
Verlängert die Knitterschutzphase (30
Minuten) am Ende des
Trockenprogramms auf bis zu 120
Minuten. Nach der Trocknungsphase
dreht sich die Trommel in kurzen
Abständen, damit die Wäsche knitterfrei
bleibt. Während der Knitterschutzphase
kann Wäsche entnommen werden.
6.5 Auffrischen (Opfrissen)
Auffrischen von Textilien nach längerer
Lagerung. Die maximale Beladung darf 1
kg nicht überschreiten.
6.6 Zeitwahl (Tijd)
Für Baumwolle, pflegeleichte Wäsche
und Mischgewebe. Damit kann die
Dauer des Trockenprogramms von min.
10 Minuten bis max. 2 Stunden (in
Schritten von 10 Minuten) eingestellt
werden. Wenn diese Option auf die
höchste Stufe gestellt wird, erlischt die
Beladungsanzeige.
6.7 Zeitwahl (Tijd) beim Wolle
(Wol) Programm
Option verfügbar für das Wolle (Wol)Programm zur Einstellung des
Trockengrads auf eine höhere oder
niedrigere Stufe.
6.8 Zeitvorwahl (Startuitstel)
Ermöglicht die
Startverzögerung eines
Trockenprogramms um
mindestens 30 Minuten und
höchstens 20 Stunden.
1. Stellen Sie das Trockenprogramm
und die Optionen ein.
2. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) wiederholt.
Das Display zeigt die Zeitvorwahl an (z.B.
, wenn das Programm nach 12
Stunden gestartet werden soll.)
3. Berühren Sie zum Einschalten der
Option Zeitvorwahl (Startuitstel) die
Taste Start/Pause (/Pauze).
Auf dem Display wird angezeigt, wie viel
Zeit noch bis zum Programmstart
verbleibt.
6.9 Signal (Zoemer)
Der Summer ertönt:
• Am Programmende
• Zu Beginn und am Ende der
Knitterschutzphase
Das Signal ist werkseitig eingeschaltet.
Mit dieser Option können Sie den Ton
ein- oder ausschalten.
7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Die hintere
Transportsicherung der
Trommel wird automatisch
entfernt, wenn der Trockner
zum ersten Mal
eingeschaltet wird. Es
können Geräusche zu hören
sein.
Vor der ersten Inbetriebnahme:
• Reinigen Sie die Trommel des
Wäschetrockners mit einem feuchten
Tuch.
• Starten Sie ein 1-Std.-Programm mit
feuchter Wäsche.
67
Zu Beginn eines
Trockengangs (in den ersten
3 - 5 Min.) ist der
Geräuschpegel
möglicherweise etwas höher.
Die Ursache ist der
Kompressoranlauf. Dies ist
normal bei Geräten mit
Kompressoren, wie
Kühlschränken und
Gefriergeräten.
68
www.aeg.com
8. TÄGLICHER GEBRAUCH
8.1 Vorbereiten der Wäsche
• Schließen Sie die Reißverschlüsse.
• Schließen Sie Bettbezüge.
• Trocknen Sie keine Krawatten oder
lose Bänder (z.B. von Schürzen).
Binden Sie sie zusammen, bevor Sie
ein Programm starten.
• Entfernen Sie alle Gegenstände aus
den Taschen.
• Drehen Sie Kleidungsstücke mit
einem Innenfutter aus Baumwolle auf
links. Das Baumwollfutter muss nach
außen zeigen.
• Stellen Sie ein Programm ein, dass
sich für die Wäscheart eignet.
• Mischen Sie nicht helle mit dunklen
Textilien.
• Achten Sie auf die Auswahl von
geeigneten Programmen für
Pflegeetikett
Baumwolle, Trikotwäsche und
Strickwaren, um das Einlaufen der
Wäsche zu verringern.
• Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge, die im Kapitel
Programmübersicht oder auf dem
Display angegeben ist.
• Trocknen Sie nur Textilien, die für
Wäschetrockner geeignet sind.
Beachten Sie das Pflegeetikett der
Textilien.
• Trocknen Sie nicht große und kleine
Wäschestücke zusammen. Kleine
Wäschestücke können sich in den
großen verfangen und werden nicht
getrocknet.
Beschreibung
Die Wäsche ist trocknergeeignet.
Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche darf nur bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.
8.2 Einfüllen der Wäsche
8.3 Einschalten des Geräts
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Wäsche nicht zwischen der
Tür und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
4
1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
2. Füllen Sie die Wäsche Stück für Stück
ein.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
Einschalten des Geräts:
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)-Taste.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen einige Anzeigen auf dem
Display.
DEUTSCH
69
8.4 Funktion Auto Off
8.6 Optionen
Um den Energieverbrauch zu verringern,
schaltet die Funktion Auto Off das Gerät
in den folgenden Fällen automatisch aus:
• Wenn das Sensorfeld Start/Pause (/
Pauze) nicht innerhalb von 5 Minuten
berührt wird.
• 5 Minuten nach Programmende.
Sie können zusammen mit dem
Programm eine oder mehrere Optionen
wählen.
Drücken Sie zum Einschalten des Geräts
die Taste Ein/Aus (Aan/Uit).
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen einige Anzeigen auf dem
Display.
8.5 Einstellen eines
Programms
Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten
einer Option die entsprechende Taste
oder eine Tastenkombination.
Das Symbol de Option erscheint auf dem
Display und die Kontrolllampe über der
Taste leuchtet.
8.7 Option Kindersicherung
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus.
Die mögliche Programmdauer erscheint
im Display.
Die Trockenzeit, die im
Display bei Wahl des
Baumwollprogramms
angezeigt wird, gilt für eine
Beladung von 5 kg und
Standardbedingungen. Die
tatsächliche Trockenzeit
hängt von der Art der
Beladung (Menge und
Zusammensetzung), der
Raumtemperatur und der
Feuchtigkeit der Wäsche
nach der Schleuderphase
ab.
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden, um zu verhindern, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Die
Kindersicherung sperrt alle Tasten sowie
den Programmwahlschalter (diese
Option sperrt nicht die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit)).
Einschalten der Kindersicherung:
• Bevor Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berühren - das Gerät startet
nicht
• Nachdem Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berührt haben - die
Programm- und Optionsauswahl ist
ausgeschaltet.
Einschalten der
Kindersicherung:
1. Schalten Sie den Wäschetrockner
ein.
70
www.aeg.com
3. Wählen Sie ein neues Programm.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie zwei Tasten gleichzeitig
gedrückt.
8.10 Programmende
Reinigen Sie das Sieb und
leeren Sie den
Wasserbehälter nach jedem
Trockenprogramm. (Siehe
Kapitel REINIGUNG UND
PFLEGE)
Das Symbol
erscheint im Display.
4. Berühren Sie zum Ausschalten der
Kindersicherung obige Tasten
erneut, bis das Symbol erlischt.
8.8 Starten eines Programms
Nach Abschluss des Trockenprogramms
4
erscheint das Symbol
im Display. Ist
die Option Signal (Zoemer)
eingeschaltet, ertönt etwa eine Minute
lang eine akustische Signalfolge.
Wenn Sie das Gerät nicht
ausschalten, startet die
Knitterschutzphase (nicht bei
allen Programmen). Das
So starten Sie das Programm:
Berühren Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze).
Das Gerät startet und die Kontrolllampe
über der Taste blinkt nicht mehr, sondern
leuchtet konstant.
8.9 Programmänderung
Ändern eines Programms:
1. Drücken Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit).
2. Drücken Sie zum Einschalten des
Geräts nochmals die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit) .
blinkende Symbol
zeigt
an, dass die
Knitterschutzphase
durchgeführt wird. Während
dieser Phase kann Wäsche
entnommen werden.
Entnehmen der Wäsche:
1. Halten Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit) 2
Sekunden gedrückt.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
9. TIPPS UND HINWEISE
9.1 Umwelttipps
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen ausreichend.
• Überschreiten Sie nicht die in der
Programmübersicht aufgeführten
Füllmengen.
• Reinigen Sie das Sieb nach jedem
Trockengang.
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Verwenden Sie destilliertes Wasser,
wie für Dampfbügeleisen. Reinigen
Sie ggf. das destillierte Wasser (z.B.
mit einem Kaffeefilter), um Partikel zu
entfernen.
• Verstellen Sie nicht die
Lüftungsschlitze am Boden des
Geräts.
• Stellen Sie sicher, dass der
Aufstellungsort des Geräts gut
belüftet ist.
DEUTSCH
9.2 Feineinstellung des
Trockengrads
Falls die Wäsche nach dem Trocknen
noch feucht ist, können sie den
Trockengrad anpassen.
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie die Tasten Extra Leise
(Extra Stil) und Auffrischen
(Opfrissen) gleichzeitig gedrückt.
Das Display zeigt eines der folgenden
Symbole an:
71
(Extra Stil) und Auffrischen
(Opfrissen) gleichzeitig etwa 2
Sekunden gedrückt.
9.3 Ausschalten der
Behälteranzeige
- Höchster Trockengrad
Die Anzeige des Wasserbehälters ist
werkseitig eingeschaltet. Sie leuchtet am
Ende des Trockenprogramms oder
während des Programms, wenn der
Wasserbehälter voll ist. Wenn der
Bausatz zur Ableitung des
Kondenswassers installiert ist, wird das
Wasser automatisch abgepumpt und die
Anzeige kann ausgeschaltet werden.
- Stärkerer Trockengrad
Ausschalten der Anzeige:
- Voreingestellter Trockengrad
4. Berühren Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze) wiederholt, bis der
gewünschte Trockengrad angezeigt
wird.
Trockengrad
Symbole im Display
Höchster
Trockengrad
Stärkerer
Trockengrad
Voreingestellter Trockengrad
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie die Tasten Auffrischen
(Opfrissen) und Zeitwahl (Tijd)
gleichzeitig gedrückt.
Eine von 2 Konfigurationen ist möglich:
• Die Anzeige Behälter (reservoir)
ist eingeschaltet, wenn das
Symbol
leuchtet - die
Anzeige des Wasserbehälters ist
dauerhaft eingeschaltet
• Die Anzeige Behälter (reservoir)
leuchtet nicht, wenn das
leuchtet - die
Symbol
Anzeige des Wasserbehälters ist
dauerhaft ausgeschaltet
5. Halten Sie zum Speichern der
Einstellung die Tasten Extra Leise
10. REINIGUNG UND PFLEGE
10.1 Reinigen des Siebes
Am Ende jedes Programms leuchtet das
Symbol
Sieb (filter) im Display und Sie
müssen das Sieb reinigen.
Das Sieb hält die Flusen
während des Trockengangs
zurück.
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das
Sieb nach oben.
2. Drücken Sie auf den Haken, um das
Sieb zu öffnen.
72
www.aeg.com
Wenn der Kondensatbehälter voll ist,
stoppt das Programm automatisch. Das
Symbol
Behälter (reservoir) leuchtet
im Display und Sie müssen den Behälter
leeren.
So leeren Sie den Behälter:
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter
heraus und halten Sie ihn
waagerecht.
3. Reinigen Sie beide Teile des Siebs
mit der feuchten Hand.
2. Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie das Wasser
in ein Waschbecken.
4. Reinigen Sie das Sieb ggf. mit einem
Staubsauger. Schließen Sie das Sieb.
5. Entfernen Sie bei Bedarf Flusen aus
der Siebaufnahme und der Dichtung.
Hierfür können Sie einen
Staubsauger verwenden. Setzen Sie
das Sieb in seine Aufnahme ein.
3. Drücken Sie die
Kunststoffverbindung wieder ein uns
setzen Sie den Wasserbehälter
wieder in das Gerät.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze), um das Programm
fortzusetzen.
10.3 Reinigen des
Kondensators
Wenn das Symbol
Kondensator
(condensor) im Display blinkt, müssen
der Kondensator und sein Fach gereinigt
werden. Sind sie verschmutzt, reinigen
Sie beide. Führen Sie diese Kontrolle
mindesten alle 6 Monate durch.
10.2 Leeren des
Wasserbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem
Trockengang entleert werden.
DEUTSCH
73
WARNUNG!
Berühren Sie die
Metalloberfläche nicht mit
bloßen Händen.
Verletzungsgefahr. Tragen
Sie Schutzhandschuhe.
Gehen Sie vorsichtig vor,
damit die Metalloberfläche
nicht beschädigt wird.
Prüfung:
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das
Sieb nach oben.
5. Entfernen Sie nach Bedarf die Flusen
aus dem Kondensator und seinem
Fach. Hierzu können Sie einen
feuchten Lappen und/oder einen
Staubsauger mit einem
Bürstenaufsatz verwenden.
2. Öffnen Sie die
Kondensatorabdeckung.
6. Schließen Sie den
Kondensatordeckel.
7. Drehen Sie den Hebel, bis er
einrastet.
8. Setzen Sie das Sieb wieder ein.
10.4 Reinigen der Trommel
3. Drehen Sie den Hebel, um den
Kondensatordeckel zu entriegeln.
WARNUNG!
Trennen Sie das Gerät vor
der Reinigung von der
Stromversorgung.
Verwenden Sie zur Reinigung der
Trommelinnenfläche und der Abweiser
einen handelsüblichen neutralen
Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
4. Klappen Sie den Kondensatordeckel
nach unten.
VORSICHT!
Verwenden Sie zur
Reinigung der Trommel
keine Scheuermittel oder
Metallschwämmchen.
74
www.aeg.com
10.5 Reinigen des Bedienfelds
und Gehäuses
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
Möbelreiniger oder
Reinigungsmittel, die eine
Korrosion des Geräts
verursachen können.
Verwenden Sie zur Reinigung des
Bedienfelds und Gehäuses einen
handelsüblichen neutralen Reiniger.
Verwenden Sie zur Reinigung ein
feuchtes Tuch. Trocknen Sie die
gereinigten Flächen mit einem weichen
Tuch.
10.6 Reinigen der
Lüftungsschlitze
Beseitigen Sie Flusen aus dem
Lüftungsgitter mit einem Staubsauer.
11. FEHLERSUCHE
Störung 1)
Mögliche Ursache
Der Wäschetrockner ist nicht an
die Stromversorgung angeschlossen.
Die Tür ist offen.
Der WäscheDie Ein/Aus (Aan/Uit)-Taste wurde
trockner funktionicht gedrückt.
niert nicht.
Die Start/Pause (/Pauze)-Taste wurde nicht gedrückt.
Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Schließen Sie die Tür.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)Taste.
Berühren Sie die Start/Pause (/
Pauze)-Taste.
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)Taste.
Es wurde ein falsches Programm
eingestellt.
Wählen Sie ein geeignetes Pro-
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb. 3)
Die Option Trocken+ (Droogte-
Stellen Sie die Option Trocken+
(Droogtegraad) auf eine höhere
Stufe.
graad) wurde auf
Nicht zufriedenstellendes
Trockenergebnis.
Abhilfe
Bügeltro-
cken (strijkdroog) gestellt.4)
Das Gerät war überladen.
gramm. 2)
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
Die Lüftungsschlitze sind verstopft. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze
am Boden des Geräts.
Schmutz auf dem Feuchtigkeitssensor in der Trommel.
Reinigen Sie die vordere Fläche
der Trommel.
Der Trockengrad war nicht auf die
gewünschte Stufe eingestellt.
Stellen Sie den Trockengrad ein. 5)
Der Kondensator ist verstopft.
Reinigen Sie den Kondensator. 3)
DEUTSCH
Störung 1)
Die Einfülltür
schließt nicht
Mögliche Ursache
75
Abhilfe
Das Sieb ist nicht eingerastet.
Setzen Sie das Sieb korrekt ein.
Zwischen der Tür und der Dichtung ist Wäsche eingeklemmt.
Entfernen Sie die eingeklemmten
Wäschestücke und schließen Sie
die Tür.
Es ist nicht mög- Nach dem Programmstart kann
lich, das Prodas Programm oder die Option
gramm oder die nicht geändert werden.
Option zu ändern.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Ändern Sie bei
Bedarf das Programm oder die
Option.
Es kann keine
Option gewählt
werden. Es ertönt ein akustisches Signal.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Ändern Sie bei
Bedarf das Programm oder die
Option.
Die Option, die Sie einschalten
möchten, lässt sich nicht mit dem
ausgewählten Programm kombinieren.
Die Trommelbe- Defekte Trommellampe.
leuchtung funktioniert nicht
Auf dem Display
erscheint eine
unerwartete
Dauer.
Ein Programm
ist inaktiv.
Kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie die Trommellampe austauschen.
Die Dauer des Trockenprogramms Dies geschieht automatisch - das
wird entsprechend der WäscheGerät funktioniert ordnungsgemenge und der Restfeuchte bemäß.
rechnet.
Der Wassertank ist voll.
Leeren Sie den Wassertank und
drücken Sie die Start/Pause (/
Pauze)-Taste. 3)
Die Wäschemenge ist nicht ausrei- Wählen Sie ein Zeitprogramm. Die
chend.
Zeitdauer ist entsprechend der
Wäschemenge einzustellen. Wir
empfehlen für ein Wäschestück
oder eine kleine Wäschemenge
Das Trockenprokurze Trockenzeiten einzustellen.
gramm ist zu
kurz.
Die Wäsche ist zu trocken.
Wählen Sie ein geeignetes Zeitprogramm oder einen höheren
Trockengrad (z. B.
(extra droog))
Extratrocken
76
www.aeg.com
Mögliche Ursache
Störung 1)
Der Trockengang ist zu
lang 6)
Abhilfe
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb.
Das Gerät ist überladen.
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
Die Wäsche wurde nicht genug
geschleudert.
Schleudern Sie die Wäsche gut in
der Waschmaschine.
Die Raumtemperatur ist zu niedrig Stellen Sie sicher, dass die Raumoder zu hoch; es handelt sich nicht temperatur zwischen +5 °C und
um eine Gerätestörung.
+35 °C beträgt. Die optimale
Raumtemperatur für die besten
Trocknungsergebnisse liegt zwischen 19 °C und 24 °C.
1) Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. E51): Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder
ein. Wählen Sie ein neues Programm. Berühren Sie die Start/Pause-Taste. Funktioniert das Gerät nicht,
wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie den Fehlercode an.
2) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe Kapitel PROGRAMME.
3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.
4) Nur Trockner mit der Option Trocken+ (Droogtegraad).
5) Siehe Kapitel TIPPS UND HINWEISE.
6) Hinweis: Nach maximal 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen.
12. TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (max. 665 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1100 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Einstellbare Höhe
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
118 l
Maximale Beladungsmenge
8 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Schallleistungspegel
66 dB
Gesamtleistungsaufnahme
900 W
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch beim Standard-Bauwoll-
1,99 kWh
programm bei voller Beladung. 1)
DEUTSCH
Energieverbrauch beim Standard-Bauwoll-
77
1,07 kWh
programm bei Teilbeladung. 2)
Jährlicher Energieverbrauch3)
234,70 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 4)
0,13 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 4)
0,13 W
Einsatzgebiet
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
Schutz gegen das Eindringen von festen
Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das
Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
Das Gerät enthält hermetisch verschlossene fluorierte Treibhausgase.
Gasbezeichnung
R134a
Gewicht
0,30 kg
Treibhauspotenzial (GWP)
1430
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 8 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/
min.
2) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 4 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/
min.
3) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem StandardBaumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und beim Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das
Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
4) Gemäß EN 61121.
Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012
der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.
78
www.aeg.com
13. ZUBEHÖR
13.1 Wasch-Trocken-Säule
Für die Ableitung des Kondenswassers in
ein Waschbecken, einen Siphon, einen
Gully o. ä.. Nach der Montage wird der
Wasserbehälter automatisch geleert. Der
Wasserbehälter muss im Gerät bleiben.
Der Schlauch muss mindestens 50 cm
und höchstens 100 cm über dem Boden
angebracht werden. Der Schlauch darf
nicht zu einer Schlaufe geformt werden.
Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
13.3 Sockel mit Schublade
Zubehörbezeichnung: SKP11, STA9
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann
nur mit den in der beiliegenden
Broschüre aufgeführten
Waschmaschinen und Wäschetrocknern
verwendet werden. Siehe beiliegende
Broschüre.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
13.2 Kondensatablauf
Zubehörbezeichnung: PDSTP10,
E6WHPED2.
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Das Gerät steht höher und die Be- und
Entladung ist einfacher.
Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wäsche benutzt werden, z. B. für
Handtücher, Reinigungsmittel usw.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
Zubehörbezeichnung: DK11.
Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler
(kann bei einigen Modellen des
Wäschetrockners angebracht werden)
DEUTSCH
79
14. KURZANLEITUNG
14.1 Täglicher Gebrauch
1
2
3
Mixed
5
4
4
1. Drücken Sie zum Einschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit).
2. Wählen Sie das gewünschte
Programm mit dem
Programmwahlschalter aus.
3. Drücken Sie zum Ein- und
Ausschalten einer Option die
1
2
Am Ende jedes Programms leuchtet das
Symbol
Sieb (filter) im Display und Sie
müssen das Sieb reinigen.
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das
Sieb nach oben.
entsprechende Taste oder eine
Tastenkombination.
4. Berühren Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze).
5. Das Gerät startet.
14.2 Reinigen des Siebs
3
2. Drücken Sie auf den Haken, um das
Sieb zu öffnen.
3. Reinigen Sie beide Teile des Siebs
mit der feuchten Hand.
80
www.aeg.com
14.3 Programme (Programma)
Programme (Programma)
Bela-
8 kg
Baumwolle (Katoen)
Mischgewebe (Synthetica)
Mix
Wolle (Wol)
Seide (Zijde)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
Eigenschaften/Pflegesymbol
dung 1)
3,5 kg
Baumwollwäsche.
Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.
3 kg
Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche.
1 kg
Wolltextilien. Sanftes Trocknen von handwaschbaren Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem
Gerät.
1 kg
Sanftes Trocknen von handwaschbaren Seidetextilien.
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt
werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je
1 kg (oder nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schüt5 Hemteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es
den)
in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem
Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
Bettwäsche (Beddengoed)
3 kg
Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken.
Sportkleidung (Sportkleding)
2 kg
Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester.
2 kg
Outdoorkleidung, Sportgewebe, imprägnierte und
atmungsaktive Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleeceteil oder Innenwattierung. Trocknergeeignet.
3 kg
Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer
Füllung).
Outdoor
Daunen (Dekbed)
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
15. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EUVERORDNUNG 1369/2017
Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
DEUTSCH
81
Modellkennung
T8DEC84S,
PNC916097966
Nennkapazität in kg
8
Abluft- oder Kondensationswäschetrockner
Condensator (Wärmetauscher)
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kW/Jahr auf der Grundlage von 160
234,70
Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei
vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art
er Nutzung des Geräts ab.
Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne
Automatik
Automatisch
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei voll- 1,99
ständiger Befüllung in kWh
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
Teilbefüllung in kWh
1,07
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W
0,13
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand in W
0,13
Dauer de unausgeschalteten Zustands in Minuten
10
Das „Standard-Baumwollprogramm“, das bei vollständiger
Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm ist jenes, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum
Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in
Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung
117
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei voll- 154
ständiger Befüllung in Minuten
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei voll- 89
ständiger Befüllung in Minuten
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste
Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
B
durchschnittliche Kondensationseffizienz und des StandardBaumwollprogramms bei vollständiger Befüllung als Prozentsatz
82
82
www.aeg.com
Durchschnittliche Kondensationseffizienz und des StandardBaumwollprogramms bei Teilbefüllung als Prozentsatz
82
Gewichtete Kondensationseffizienz für das „Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung"
82
Schallleistungspegel in dB
66
Einbaugerät J/N
Nein
Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012
der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.
16. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
83
136942812-A-462018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising