Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
BG
HR
CS
ET
Барабанна сушилня
Sušilica
Bubnová sušička
Trummelkuivati
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Návod k použití
Kasutusjuhend
2
21
39
56
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................7
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................8
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................19
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад самозалючваща се
врата, плъзгаща се или такава с панти в
срещуположната на уреда страна, защото биха
възпрепятствали пълното отваряне на врата на
уреда.
Вентилационният отвор в основата не бива да
бъде покриван от килим или други постелки за под.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трявба да е захранван
чрез външно, превключващо устройство, като
таймер или да е свързан към ел. верига, която
постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен приток на
газове в помещението от уреди, които използват
газ или др. горива, включително открит огън.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Не превишавайте обема на максимално зареждане
от 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете праха или остатъците от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
Тъкани, които са били замърсени с вещества като
мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се изперат с гореща вода и
перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
ВНИМАНИЕ: Не спирайте сушенето в сушилнята
преди края на цикъла на сушене, освен ако няма
да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете,
така че топлината да се разпръсне.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
•
•
•
•
•
•
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
БЪЛГАРСКИ
7
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Водосъдържател
Kомандно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за вратичка на кондензатора
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на кондензатора
Капак на топлообменника
Защита за капак на кондензатор
Табелка с данни
8
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Час)
4
панел Delay (Отлагане)
5
панел Деликатни
7
6
7
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
8 Бутон вкл./изкл.
8
www.electrolux.com
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична мар‐
кировка
Cotton (Памук)
Extra Dry (Много
сухо)
Ниво на изсушаване: още по-сухо.
8кг/
БЪЛГАРСКИ
Програми
не
Тип зареждане
Силно изсушава‐ Ниво на изсушаване: strong dry (силно
изсушаване).
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична мар‐
кировка
8кг/
Cupboard Dry
(Сухо за прибира‐
не)2) 3)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
8кг/
Iron Dry (Сухо за
гладене) 2)
Ниво на изсушаване: подходяща за
дрехи за гладене.
8кг/
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Много
сухо)
Ниво на изсушаване: още по-сухо.
3,5кг/
Cupboard Dry
Ниво на изсушаване: за прибиране.
(Сухо за прибиране) 2)
3,5кг/
Ниво на изсушаване: подходяща за
дрехи за гладене.
3,5кг/
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Полусухо
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
Шалтета
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
3кг/
Фини тъкани
Фини материи.
2кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична мар‐
кировка
Тип зареждане
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани вълнени тъкани. Отстранете не‐
забавно дрехите, когато програмата
свърши.
1кг
Wool (Вълна)4)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте ръковод‐
ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1 чифт спортни
обувки
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
С тази програма можете да използва‐
Time Drying (Вре‐ те опцията Time (Час) и да зададете
ме за сушене)
времетраене на програмата.
8кг/
Обнови
Бърз
За сушене на памучни и синтетични
тъкани.
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове:Стандартни програми за тестове са указани в до‐
кумента EN 61121.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от компанията
Woolmark за машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съ‐
образно инструкциите на етикета на дрехата и с тези, предоставени от производителя
на тази перална машина. M1221. В Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Ин‐
дия символът Woolmark е сертификационна марка.
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
Тази опция е приложима за програма
Time Drying (Време за сушене) и
програма Wool (Вълна) (единствено с
Решетката за сушене).
•
Time Drying (Време за сушене)
програма: Можете да зададете
времетраенето на програмата от
най-малко 10 минути до максимум 2
БЪЛГАРСКИ
•
часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Wool (Вълна) програма: Можете
да зададете времетраенето на
програмата от най-малко 30 минути
до максимум 4 часа. Настройката
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). За да
изсушите допълнително прането,
(Вълнено зареждане)
неколкократно, за да увеличите
времетраенето на програмата
(приблизителното време на сушене
ще се появи на дисплея).
6.3 Деликатни
С тази опция можете да зададете
програмата за деликатно сушене,
която използва ниска температура.
Използвайте тази опция с тъкани,
върху етикета
които имат символ
(напр. акрилни тъкани, вискоза).
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
Extra Dry (Много
сухо)
■
Силно изсушава‐
■
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)
■
Iron Dry (Сухо за
гладене)
■
не
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Много
сухо)
■
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)
■
Iron Dry (Сухо за
гладене)
■
Полусухо
11
натиснете сензорния панел Wool Load
■
Шалтета
■
Фини тъкани
■
12
www.electrolux.com
Програми1)
Wool (Вълна)
■ 2)
■
■
Обнови
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
■
Бърз
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
B
C
D
E
A. Time (Час) панел
B. Delay (Отлагане) панел
C. Деликатни панел
D. Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
Активиране на опцията за
защита за деца:
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
БЪЛГАРСКИ
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
13
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Какво да правим при използване за
първи път:
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
•
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
14
www.electrolux.com
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
•
Индикаторът
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
премигва.
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
9.5 Функция Готовност
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Обърнете наопаки дрехи с
вътрешен слой от памук.
Памучният слой трябва да гледа
навън.
Винаги задавайте подходяща
програма за типа сушене.
Етикет
•
•
•
Не поставяйте заедно светли и
тъмни дрехи.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Не надвишавайте максималното
количество, описано в главата
Програми, или показано на
дисплея.
Сушете само пране, подходящо за
барабанно сушене. Вижте етикета
върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
БЪЛГАРСКИ
Етикет
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако е необходимо, почистете филтъра с гореща вода.
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
2
11
1
5.
2
6.
1
БЪЛГАРСКИ
7.
17
8.
1
2
12
3
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че уредът е заземен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
БЪЛГАРСКИ
19
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 630 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Обща консумирана мощност
2250 W
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на електроенергия1)
4,80 кВч
Годишна консумация енергия2)
560 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
20
www.electrolux.com
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
130 мин.
4,21 кВч
1000 об./ 60%
146 мин.
4,80 кВч
1400 об./ 50%
110 мин.
3,49 кВч
1000 об./ 60%
126 мин.
3,98 кВч
52 мин.
1,50 кВч
59 мин.
1,71 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
21
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 22
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 24
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 26
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................26
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................27
6. OPCIJE.............................................................................................................29
7. POSTAVKE...................................................................................................... 30
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 31
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................31
10. SAVJETI......................................................................................................... 32
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................33
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................35
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 36
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
22
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
UPOZORENJE: Nemojte nikada zaustaviti sušilicu
prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih
odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
HRVATSKI
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
25
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
26
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za vrata kondenzatora
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata kondenzatora
Pokrov kondenzatora
Brave poklopca kondenzatora
Natpisna pločica
8
Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
1 Programator
2 Zaslon
3
tipka Time (vremensko sušenje)
4
tipka Delay (Odgoda)
5
tipka Osjetljivo
7
6
7
tipka Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
tipka Početak/Pauza
8 Tipka za uključivanje/isključivanje
HRVATSKI
27
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Opis
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik vode
Filtar
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Pamuk
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
8kg/
Jako suho
Razina sušenja: jako sušenje.
8kg/
Razina sušenja: suho za u ormar.
8kg/
Suho za
ormar2) 3)
28
www.electrolux.com
Programi
Vrsta punjenja
Suho za glačanje 2) Razina sušenja: prikladno za glačanje.
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
8kg/
Sintetika
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
3,5kg/
Suho za ormar 2)
Razina sušenja: suho za u ormar.
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: prikladno za glačanje.
3,5kg/
Lako glačanje
Popluni
Delicates
(Osjetljivo)
Tkanine koje se lako održavaju i za koje
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu biti različiti od jedne vrste 1kg (ili 5 košulja)/
tkanine do druge. Prije stavljanja u
uređaj, protresite predmete. Kad je pro‐
gram završio, odmah izvadite predmete i
stavite ih na vješalicu.
Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci
(s perjem, paperjem ili sintetičkim
punjenjem).
3kg/
Osjetljive tkanine.
2kg/
Vunene tkanine. Nježno sušenje perivih
vunenih predmeta. Nakon završetka pro‐
grama odmah izvadite predmete.
1kg
Wool (Vuna)4)
Za sušenje sportskih cipela na rešetki za
sušenje (pogledajte odvojeni korisnički
priručnik isporučen s rešetkom ta
sušenje).
1 par sportske
obuće
Refresh
(Osvježavanje)
Osvježavanje tekstila koji su bili u skladi‐
štu.
1kg
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
S ovim programom možete koristiti opciju
Time (vremensko sušenje) i postaviti
8kg/
trajanje programa.
HRVATSKI
Programi
Brzi program
Vrsta punjenja
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na.
29
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
2kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
3) Program
Pamuk Suho za ormar jest „Standardni program za pamuk“ Prikladan je
za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark za pranje vunenih proizvoda koji se
mogu prati u perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i pro‐
izvođača perilice. M1221. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol
Woolmark je zaštićeni trgovački znak.
6. OPCIJE
6.1 Time (vremensko sušenje)
6.2 Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
Ta opcija primjenjiva je na program Time
Drying (Vrijeme sušenja) i na program
Wool (Vuna) (samo sa stalkom za
sušenje).
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Kako bi se rublje više
osušilo, pritiščite dodirnu tipku Wool
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
•
•
Time Drying (Vrijeme sušenja)
program: Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata.
Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Wool (Vuna) program: Možete
postaviti trajanje programa u rasponu
od minimalno 30 minuta do
maksimalno 4 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
za
Load (Punjenje vunene tkanine)
povećanje trajanja programa (na zaslonu
će se pojaviti procijenjeno trajanje
sušenja).
6.3 Osjetljivo
Pomoću ove opcije možete postaviti
program za sušenje osjetljivog rublja koji
ima nisku temperaturu. Ovu opciju
upotrebljavajte za tkanine koje imaju
simbol
na etiketi tkanine (npr. akril,
viskoza).
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
Extra suho
■
30
www.electrolux.com
Programi1)
■
Jako suho
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Sintetika
Extra suho
■
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Lako glačanje
■
■
Popluni
Delicates
(Osjetljivo)
Wool (Vuna)
■
■ 2)
■
■
Refresh
(Osvježavanje)
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
■
■
Brzi program
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
A
B
C
D
E
A. Time (vremensko sušenje) tipka
B. Delay (Odgoda) tipka
C. Osjetljivo tipka
D. Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) tipka
E. Početak/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
HRVATSKI
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
7.2 Alarm uključen/isključen
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja:
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
•
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
31
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Početak/Pauza.
Program se pokreće.
32
www.electrolux.com
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Početak/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Početak/Pauza.
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
Indikator
•
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Početak/Pauza.
bljeska.
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite zatvarače na rublju.
Zatvorite zatvarače i poklopce
posteljine.
Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Predmete s unutarnjim slojem od
pamuka okrenite naopako. Pamučni
sloj mora biti okrenut prema van.
Uvijek postavite prikladan program za
vrstu rublja koje se suši.
Ne stavljajte svijetle i tamne boje
zajedno.
•
•
Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.
Ne prelazite maksimalno punjenje
navedeno u poglavlju programa ili
prikazano na zaslonu.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etikete o tkanini na
predmetima.
Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.
HRVATSKI
Etiketa tkanine
funkcije
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperatu‐
rama.
Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj tempera‐
turi.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) po potrebi operite filtar vrućom vodom.
33
34
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
HRVATSKI
5.
6.
7.
8.
1
35
2
12
3
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Početak/Pauza.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
36
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Početak/Pauza za ponovno
pokretanje programa.
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.2)
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako problem i dalje postoji, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon najviše 5 sati, program se automatski završava.
2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. po‐
steljina).
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Ventilacijski otvori su začepljeni.
• Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
13. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 630
mm)
HRVATSKI
Maks. dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalni volumen punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Ukupna snaga
2250 W
Klasa energetske učinkovitosti
B
Potrošnja1)
4,80 kWh
Godišnja potrošnja energije 2)
560 kWh
37
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,50 W
Potrošnja isključenog uređaja
0,50 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage
IPX4
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 o/min / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 o/min / 60%
146 min.
4,80 kWh
1400 o/min / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 o/min / 60%
126 min.
3,98 kWh
Sintetika 3,5 kg
38
www.electrolux.com
Program
Suho za ormar
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
1200 o/min / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 o/min / 50%
59 min.
1,71 kWh
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
39
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 40
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................42
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................43
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................44
5. TABULKA PROGRAMŮ................................................................................... 45
6. FUNKCE........................................................................................................... 46
7. NASTAVENÍ..................................................................................................... 48
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................48
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 49
10. TIPY A RADY................................................................................................. 50
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 50
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 53
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 54
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
40
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte
speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu,
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze
použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech
dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je
pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící
nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se
správným volným prostorem (viz instalační leták).
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes
externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo
připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně
zapínán a vypínán.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je
zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná
paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno
průmyslovými chemikáliemi.
Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se
nahromadily kolem spotřebiče.
Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém
použití vyčistěte filtr na vlákna.
Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve
vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího
prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače
nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
VAROVÁNÍ: Pokud zastavíte bubnovou sušičku před
koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle
vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 5 °C nebo stoupnout
nad 35 °C.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Při stěhování spotřebič vždy udržujte
ve svislé poloze.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
2.3 Použití spotřebiče
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Nesušte poškozené kusy oblečení
(natržené, roztřepené), které obsahují
vycpávky nebo výplně.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v bubnové sušičce. Dodržujte
pokyny na etiketách oděvů.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušičky proveďte dodatečný cyklus
máchání.
Kondenzovanou či destilovanou vodu
nepijte ani ji nepoužívejte k vaření
pokrmů. Může lidem či zvířatům
způsobit zdravotní potíže.
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy v bubnové sušičce
nesušte.
•
•
•
•
•
•
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
43
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nádržka na vodu
Ovládací panel
Dvířka spotřebiče
Hlavní filtr
Tlačítko dvířek kondenzátoru
Otvory pro proudění vzduchu
Seřiditelné nožičky
Dvířka kondenzátoru
Kryt kondenzátoru
Zajištění víka kondenzátoru
Typový štítek
44
www.electrolux.com
Pro usnadnění plnění
prádlem nebo usnadnění
instalace je u dvířek
možnost změny jejich
otevírání. (viz samostatný
leták).
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Volič programů
2 Displej
3
Dotykové tlačítko Čas
8 Tlačítko Zap/Vyp
4
Dotykové tlačítko Odložený start
5
Dotykové tlačítko Jemné
6
Dotykové tlačítko Náplň vlny
7
Dotykové tlačítko Start/Pauza
Dotyková tlačítka stiskněte
dotykem prstu v oblasti se
symbolem nebo názvem
funkce. Při používání
ovládacího panelu nenoste
rukavice. Dbejte na to, aby
byl ovládací panel vždy čistý
a suchý.
4.1 Kontrolky
Kontrolky
Popis
Fáze sušení
Ochlazovací fáze
Fáze ochrany proti zmačkání
Kondenzátor
Zásobník na vodu
ČESKY
Kontrolky
45
Popis
Filtr
Odložený start
Dětská bezpečnostní pojistka
Zvuková signalizace
Délka programu
-
Délka časovaného sušení
-
Délka odloženého startu
5. TABULKA PROGRAMŮ
Programy
Druh náplně
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
Bavlna
Extra suché
Stupeň sušení: extra suchý.
8 kg/
Velmi suché
Stupeň sušení: velmi suchý.
8 kg/
Stupeň sušení: suché do skříně.
8 kg/
Stupeň sušení: vhodné k žehlení.
8 kg/
K uložení2) 3)
K žehlení 2)
Syntetika
ní
Extra suché
Stupeň sušení: extra suchý.
3,5 kg/
K uložení 2)
Stupeň sušení: suché do skříně.
3,5 kg/
K žehlení
Stupeň sušení: vhodné k žehlení.
3,5 kg/
Snadné žehle‐
Lůžkoviny
Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých
je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky
1 kg (nebo 5 ko‐
sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny.
Prádlo před vložením do spotřebiče
šil)/
protřepte. Po dokončení programu prádlo
okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.
Jednoduché či dvojité prošívané
přikrývky a povlaky na polštář (s peřím,
prachovým peřím nebo syntetickou vý‐
plní).
3 kg/
46
www.electrolux.com
Programy
Jemné
Druh náplně
Jemné prádlo.
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
2 kg/
Vlněné tkaniny. Šetrné sušení pratelných
vlněných oděvů. Po dokončení programu
toto oblečení okamžitě vyjměte.
1 kg
Vlna4)
Sušení sportovní obuvi pouze spolu se
1 pár sportovní
sušákem (viz samostatný návod k použití
obuvi
dodaný spolu se sušákem).
Osvěžení
K osvěžení uložených tkanin.
1 kg
Časované sušení
S tímto programem můžete použít funkci
Čas a nastavit délku programu.
8 kg/
K sušení bavlněných a syntetických tka‐
nin.
2 kg/
Krátký
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
2) Pouze pro zkušebny: Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121.
3) Program
Bavlna K uložení odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhod‐
ný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nej‐
úspornější program.
4) Sušicí program pro vlnu u tohoto spotřebiče schválila společnost Woolmark pro sušení
vlněných oděvů určených pro praní v pračce za podmínky, že tyto oděvy budou sušeny
podle pokynů uvedených na jejich etiketě a podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče.
M1221. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifi‐
kační ochrannou známku.
6. FUNKCE
6.1 Čas
Tuto funkci lze použít spolu s programem
Časované sušení a programem Vlna
(pouze spolu se sušákem).
U menšího množství prádla
nebo jeho jediného kusu
doporučujeme nastavit
krátkou délku.
•
Časované sušení program: Můžete
nastavit délku programu 10 minut až 2
hodiny. Nastavení délky odpovídá
množství prádla ve spotřebiči.
•
Vlna program: Můžete nastavit délku
programu 30 minut až 4 hodiny.
Nastavení délky odpovídá množství
prádla ve spotřebiči.
6.2 Náplň vlny
Tuto funkci lze použít pouze spolu s
programem Vlna. Lepšího usušení
prádla dosáhnete opětovným stisknutím
dotykového tlačítka Náplň vlny ,
kterým prodloužíte délku programu (na
displeji se zobrazí odhadovaná doba
sušení).
ČESKY
47
Tuto funkci použijte u tkanin, které mají
6.3 Jemné
Pomocí této funkce můžete nastavit
šetrný sušicí program s nízkou teplotou.
na etiketě oděvu symbol
viskóza).
(např. akryl,
6.4 Tabulka funkcí
Programy1)
Bavlna
Extra suché
■
Velmi suché
■
K uložení
■
■
K žehlení
Syntetika
ní
Extra suché
■
K uložení
■
K žehlení
■
Snadné žehle‐
■
Lůžkoviny
■
Jemné
■
Vlna
■ 2)
■
■
Osvěžení
Časované sušení
■
■
Krátký
1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknu‐
tím příslušného dotykového tlačítka.
2) Pouze se sušákem (jedná se o standardní či volitelné příslušenství, závisí na modelu).
48
www.electrolux.com
7. NASTAVENÍ
A
B
C
D
E
A. Čas Dotykové tlačítko
B. Odložený start Dotykové tlačítko
C. Jemné Dotykové tlačítko
D. Náplň vlny Dotykové tlačítko
E. Start/Pauza Dotykové tlačítko
7.1 Funkce dětské
bezpečnostní pojistky
7.2 Zapnutí/vypnutí zvukové
signalizace
Zvukovou signalizaci zapnete či vypnete
současným stisknutím a podržením
dotykových tlačítek (B) a (C) na dvě
sekundy.
7.3 Úprava stupně zbývající
vlhkosti prádla
Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající
vlhkosti prádla:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(A) a (B).
Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:
•
Tato funkce brání dětem hrát si se
spotřebiče během probíhajícího
programu. Volič programů a dotyková
tlačítka jsou zablokovaná.
•
Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.
•
Zapnutí funkce dětské
bezpečnostní pojistky:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte
dotyková tlačítka (A) a (D). Zobrazí
se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
maximální úroveň
vysušení prádla
prádla
vyšší úroveň vysušení
standardní úroveň
vysušení prádla
4. Opakovaně stiskněte tlačítko (E),
dokud se nezobrazí ukazatel
správného stupně.
5. Nastavení potvrdíte současným
stisknutím a podržením tlačítek (A) a
(B) na přibližně dvě sekundy.
Funkci dětské bezpečnostní
pojistky lze během
probíhajícího programu
vypnout. Stiskněte a podržte
stejná dotyková tlačítka,
dokud se ukazatel dětské
bezpečnostní pojistky
nepřestane zobrazovat.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím spotřebiče:
•
Vyčistěte buben sušičky vlhkým
hadrem.
ČESKY
•
49
Spusťte krátký program (např. 30
minut) s vlhkým prádlem.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
9.1 Spuštění programu bez
odloženého startu
1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
POZOR!
Při zavírání dvířek se
ujistěte, že se mezi
dvířka spotřebiče a
gumové těsnění
nezachytilo prádlo.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
Na displeji se zobrazí délka programu.
Zobrazený čas sušení
odpovídá 5kg náplni u
programů pro sušení bavlny
nebo džínů. U ostatních
programů čas sušení
odpovídá doporučené náplni
prádla. Čas sušení u
programů pro sušení bavlny
a džínů s náplní větší než 5
kg je delší.
4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Program se spustí.
9.2 Spuštění programu s
odloženým startem
9.3 Změna programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
3. Nastavte program.
9.4 Na konci programu
Když je program dokončen:
•
Zazní přerušovaný zvukový signál.
•
Ukazatel
bliká.
• Ukazatel
bliká.
• Kontrolka Start/Pauza svítí.
Spotřebič bude pokračovat v chodu s
fází ochrany proti zmačkání po dobu
přibližně 30 minut.
Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje
zabraňuje pomačkání vašeho prádla.
Prádlo lze odebrat před dokončením fáze
ochrany proti zmačkání. Pro lepší
výsledky doporučujeme prádlo odebrat
těsně před koncem, ne po dokončení
této fáze.
Po dokončení fáze ochrany proti
zmačkání:
•
Ukazatel
•
•
se zobrazuje, ale nebliká.
Ukazatel
Start/Pauza se přestane zobrazovat.
se zobrazuje, ale nebliká.
1. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
odloženého startu, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná
prodleva.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
Spuštění programu
můžete odložit o
nejméně 30 minut a
nejdéle 20 hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Na displeji se zobrazí odpočet do
odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
9.5 Funkce pohotovostního
režimu
Po dokončení programu
vždy vyčistěte filtr a
vyprázdněte nádržku na
vodu.
Aby se snížila spotřeba energie, tato
funkce vypne automaticky spotřebič:
50
www.electrolux.com
•
Po pěti minutách, když nespustíte
žádný program.
•
Po pěti minutách po dokončení
programu.
10.1 Příprava prádla
•
•
•
•
U bavlněných žerzejů a pleteného
oblečení použijte vhodný program,
abyste zabránili jejich sražení.
Nepřesahujte maximální náplň
uvedenou v kapitole s programy nebo
zobrazenou na displeji.
Sušte pouze prádlo, které je vhodné
pro sušení v bubnové sušičce. Viz
etikety oděvů.
Nesušte společně velké a malé kusy
prádla. Malé kusy prádla se mohou
zachytit ve velkých kusech a zůstat
tak vlhké.
10. TIPY A RADY
•
•
•
•
•
Zatáhněte zipy.
Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky
a polštáře.
Nenechte pásky a tkanice (např.
zástěr) volně. Před spuštěním
programu je svažte.
Vyndejte všechny předměty z kapes.
Oblečení s vnitřní bavlněnou vrstvu
obraťte vnitřní stranou navrch.
Bavlněná vrstva musí být navrch.
Vždy zvolte program vhodný pro typ
sušeného prádla.
Nevkládejte spolu světlé a tmavé
barvy.
Etiketa oděvu
•
•
Popis
Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplo‐
tách.
Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých
teplotách.
Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
11.1 Čištění filtru
1.
2.
2
1
ČESKY
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) V případě potřeby filtr vyčistěte horkou vodou.
11.2 Vypuštění vodní nádržky
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádržky můžete
použít jako destilovanou
vodu (např. pro žehlení s
párou). Před použitím z vody
odstraňte pomocí filtru
nečistoty.
51
52
www.electrolux.com
11.3 Čištění kondenzátoru
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čištění bubnu
VAROVÁNÍ!
Před čištěním spotřebič
vypojte ze zásuvky.
K čištění vnitřku a žeber bubnu
používejte neutrální mýdlový prostředek.
Vyčištěný povrch osušte měkkým
hadrem.
POZOR!
K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo
drátěnku.
11.5 Čištění ovládacího panelu
a skříně spotřebiče
K čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče použijte neutrální mýdlový
prostředek.
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný
povrch osušte měkkým hadrem.
POZOR!
K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí
prostředky na nábytek nebo
přípravky, které mohou
způsobit korozi.
ČESKY
53
11.6 Čištění otvorů pro
proudění vzduchu
Pomocí vysavače odstraňte vlákna z
otvorů pro proudění vzduchu.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do sí‐
ťové zásuvky.
Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce
(instalace v domácnosti).
Nespustil se program.
Stiskněte Start/Pauza.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.
Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče
a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu
prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
program opět spustíte.
Délka programu je příliš dlouhá nebo nej‐ Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá
délce programu.
sou uspokojivé výsledky sušení.1)
Přesvědčte se, že je filtr čistý.
Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu
odstřeďte v pračce.
Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5
až +35 °C. Optimální teplota v místnosti
je 19 °C až 24 °C.
Zvolte program Časované sušení nebo
Extra suché.2)
Na displeji se zobrazí Err.
Pokud chcete nastavit nový program,
spotřebič vypněte a zapněte.
Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné
pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí (např. E51).
Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte no‐
vý program. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na servisní středisko.
1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.
2) Při sušení velkých kusů prádla může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále
vlhké (např. prostěradla).
54
www.electrolux.com
Pokud nejsou výsledky sušení
uspokojivé
•
•
•
•
•
•
Byl zvolen nesprávný program.
Filtr je ucpaný.
Kondenzátor je ucpaný.
Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
Buben je znečištěný.
Nesprávné nastavení snímače
vodivosti (vhodnější nastavení viz
•
•
kapitola „Nastavení - Úprava stupně
zbývající vlhkosti prádla“).
Otvory pro proudění vzduchu jsou
ucpané.
Teplota v místnosti je příliš nízká
nebo příliš vysoká (optimální teplota v
místnosti je 19 °C až 24 °C)
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x Šířka x Hloubka
850 x 600 x 600 mm (maximálně 630
mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky
spotřebiče
1090 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče 950 mm
Nastavitelná výška
850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu
118 l
Maximální náplň prádla
8 kg
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Celkový příkon
2250 W
Třída energetické účinnosti
B
Spotřeba energie1)
4,80 kWh
Roční spotřeba energie2)
560 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče
0,50 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče
0,50 W
Typ použití
Domácnost
Přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných
částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochran‐
ný kryt s výjimkou míst, kde není nízko‐
napěťové vybavení chráněno proti
vlhkosti
IPX4
1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu
pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná
spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č.
392/2012).
ČESKY
55
13.1 Údaje o spotřebě
Program
Odstředěno při / zbytková
vlhkost
Doba sušení
Spotřeba
energie
1 400 ot/min / 50%
130 min.
4,21 kWh
1 000 ot/min / 60%
146 min.
4,80 kWh
1 400 ot/min / 50%
110 min.
3,49 kWh
1 000 ot/min / 60%
126 min.
3,98 kWh
1 200 ot/min / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 ot/min / 50%
59 min.
1,71 kWh
Bavlna 8 kg
K uložení
K žehlení
Syntetika 3,5 kg
K uložení
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
56
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 57
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 59
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................60
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 61
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................62
6. VALIKUD.......................................................................................................... 63
7. SEADED........................................................................................................... 65
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 65
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 65
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................66
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 67
12. VEAOTSING...................................................................................................70
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 71
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
57
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornpaigalduskomplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise
lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada
vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda,
kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et
toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ärge ületage maksimumkogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike
kemikaalidega määrdunud riietega.
Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber
kogunenud.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
EESTI
•
•
•
•
•
•
59
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla
süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
HOIATUS! Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli
lõppu peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja
need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur võib olla
alla 5 °C või üle 35 °C.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Seadme liigutamisel tuleb seda alati
hoida vertikaalasendis.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
60
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
•
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge kuivatage masinas katkisi
(rebenenud, kulunud) esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Veeanum
Juhtpaneel
Seadme uks
Põhifilter
Kondensaatori luugi nupp
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Kondensaatori luuk
Kondensaatori kate
Kondensaatori kaane lukud
Andmesilt
EESTI
61
Pesu hõlpsaks sisse- ja
väljavõtmiseks ja seadme
paigaldamiseks saab ukse
avamissuunda muuta. (Vt
eraldi lehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programminupp
2 Ekraan
3
Aeg-puutenupp
4
Viitkäivitus-puutenupp
5
Õrn materjal-puutenupp
6
Vill-puutenupp
7
8 Sisse/välja-nupp
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
Start/paus-puutenupp
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
62
www.electrolux.com
Indikaatorid
Kirjeldus
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Puuvill
Ekstrakuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
8 kg/
Täiskuiv
Kuivusaste: täiesti kuiv.
8 kg/
Kuivusaste: kapikuiv.
8 kg/
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
8 kg/
Kapikuiv2) 3)
Triikimiskuiv 2)
Tehiskiud
Ekstrakuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
3,5 kg/
Kapikuiv 2)
Kuivusaste: kapikuiv.
3,5 kg/
Triikimiskuiv
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
3,5 kg/
Kerge triikida
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg (või 5 särki)/
Tekid
Tavalised või kaheinimesetekid ja padjad
3 kg/
(sule- või tehiskiust täidisega).
Õrn materjal
Õrnad kangad.
2 kg/
EESTI
Programmid
Pesu tüüp
63
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Villased esemed. Pestavate villaste ese‐
mete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
1 kg
Vill4)
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 paar spordijala‐
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
nõusid
vat juhendit).
Värskendamine
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Kuivatusaeg
Selle programmiga saate kasutada vali‐
kut Aeg ning valida programmi kestuse.
8 kg/
Kiirprogramm
Puuvillaste ja tehiskiust esemete kuivata‐
2 kg/
miseks.
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121.
3) Programm
Puuvill Kapikuiv on "Puuvillase standardprogamm". Sobib tavalise puu‐
villase märja pesu kuivatamiseks ning on sellekohane kõige tõhusam energiasäästupro‐
gramm.
4) Selle pesumasina villapesutsükkel on saanud Woolmark heakskiidu, millega lubatakse
pesta masinpestavaid villaseid esemeid tingimusel, et neid pestakse ja kuivatatakse vasta‐
valt hooldussildil olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina valmistaja soovitustele.
M1221. Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis ja Indias on Woolmark sümbol sertifitsee‐
ritud kaubamärk.
6. VALIKUD
6.1 Aeg
See valik on saadaval programmidega
Kuivatusaeg ja Vill (ainult koos
kuivatusrestiga).
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
•
•
Kuivatusaeg programm: Programmi
kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
Vill programm: Programmi kestust
saab valida alates 30 minutist kuni 4
tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
6.2 Vill
See valik on saadaval ainult
villaprogrammiga. Pesu kuivemaks
saamiseks vajutage korduvalt
puutenuppu Vill , et pikendada
programmi keskust (hinnanguline
kuivatusaeg kuvatakse ekraanil).
6.3 Õrn materjal
Selle valikuga võite valida õrna
kuivatusprogrammi, mis töötab madalal
64
www.electrolux.com
temperatuuril. Kasutage seda võimalust
kangaste puhul, millel on etiketil sümbol
(nt akrüül või viskoos).
6.4 Valikute tabel
Programmid1)
Puuvill
Ekstrakuiv
■
Täiskuiv
■
Kapikuiv
■
Triikimiskuiv
■
Tehiskiud
Ekstrakuiv
■
Kapikuiv
■
Triikimiskuiv
■
■
Kerge triikida
Tekid
■
Õrn materjal
■
Vill
■ 2)
■
■
Värskendamine
Kuivatusaeg
■
■
Kiirprogramm
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
2) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
EESTI
65
7. SEADED
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
A
B
C
D
E
A. Aeg
-puutenupp
B. Viitkäivitus
C. Õrn materjal
D. Vill
-puutenupp
-puutenupp
-puutenupp
E. Start/paus
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
7.2 Signaal sees/väljas
Helisignaalide väljalülitamiseks või
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke
samaaegselt umbes 2 sekundit
puutenuppe (B) ja (C).
7.3 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
Lapseluku aktiveerimine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist:
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
•
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
66
www.electrolux.com
3. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
9.4 Programmi lõpus
Kuvatav aeg käib 5 kg
puuvillase pesu ja teksade
programmide kohta. Muude
programmide puhul oleneb
kuivatusaeg soovituslikest
kogustest. Puuvillase ja
teksade programmi
kuivatusaeg suurema kui 5
kg pesukoguse puhul on
pikem.
4. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
•
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
Kui programm on lõppenud.
•
Kostub katkendlik helisignaal.
-indikaator vilgub.
•
-indikaator vilgub.
• Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas hoiab ära
pesu kortsumise.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada veidi enne
faasi lõppu.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
põleb, aga ei vilgu.
•
Indikaator
•
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
Start/paus indikaator kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
käivitusnuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
9.5 Ooterežiimi funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
•
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt
põllepaelad). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
•
Pöörake ümber riided, millel on
puuvillane vooder. Puuvillane pool
peab jääma väljapoole.
Valige alati programm, mis sobib
kuivatatava pesu tüübile.
Ärge pange kokku heledaid ja
tumedaid esemeid.
EESTI
•
•
•
Kokkutõmbumise ärahoidmiseks
kasutage puuvillastele, venivatele või
kootud esemetele mõeldud
programme.
Ärge ületage maksimaalset lubatud
pesukogust; vt infot programmide
jaotises või ekraanil.
Kuivatage ainult sellist pesu, mis
sobib trummelkuivatisse. Vaadake
esemetel olevaid etikette.
Etikett
•
Kirjeldus
Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuri‐
del.
Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
67
Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri
esemeid. Väikesed esemed võivad
suurte sisse kinni jääda ja mitte ära
kuivada.
68
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) vajadusel peske filtrit kuuma veega.
11.2 Veemahuti tühjendamine
1.
2.
3.
4.
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
EESTI
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
69
70
www.electrolux.com
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub töö ajal välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajuta‐
ge nuppu Start/paus, et programm uuesti
käivitada.
Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustu‐
lemused pole rahuldavad.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
masinas uuesti.
Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C
ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur
on vahemikus 19°C kuni 24°C.
Valige Kuivatusaeg või Ekstrakuiv pro‐
gramm.2)
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülita‐
ge seade välja ja käivitage seejärel uues‐
ti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivi‐
tage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt.
2) Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinade) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
Seadmes on liiga palju pesu.
•
•
•
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seade (vt jaotist
"Seaded - Pesu lõppniiskuse
reguleerimine", et leida sobivam
seade).
Õhuavad on ummistunud.
EESTI
•
71
Toatemperatuur on liiga kõrge
(optimaalne toatemperatuur on 19°C
kuni 24°C )
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 630
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Koguvõimsus
2250 W
Energiatõhususe klass
B
Energiatarve1)
4,80 kWh
Aastane energiatarve2)
560 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,50 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,50 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Puuvill 8 kg
Kapikuiv
1400 p/min / 50%
130 min.
4,21 kWh
72
www.electrolux.com
Programm
Triikimiskuiv
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
1000 p/min / 60%
146 min.
4,80 kWh
1400 p/min / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 p/min / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 p/min / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 p/min / 50%
59 min.
1,71 kWh
Tehiskiud 3,5 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
73
74
www.electrolux.com
EESTI
75
136920433-A-232017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement