Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
SQ
MK
SR
TR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Çamaşır Kurutucu
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
Kullanma Kılavuzu
2
20
39
58
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................13
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 18
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahen në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia të shpërndahet.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
•
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për derën e kondensatorit
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e kondensatorit
Kapaku i kondensatorit
Bravat e kapakut të kondensatorit
Etiketa e specifikimeve
8
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
8
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Blloku i prekjes Koha
4
Blloku i prekjes Shtyrja
5
Blloku i prekjes Delikate
6
Blloku i prekjes Ngarkesë me të
leshta
7
7
Blloku i prekjes Start/Pause
8 Butoni Ndezje/Fikje
8
www.electrolux.com
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Pambuk
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
8 kg/
Tharje e fortë
Niveli i tharjes: tharje e fortë.
8 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Tharje për
dollap2) 3)
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
8 kg/
Tharje për
hekurosje 2)
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
hekurosje.
8 kg/
Sintetike
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
Tharje për dollap 2) Niveli i tharjes: tharje për dollap.
Tharje për
hekurosje
I lehtë
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
hekurosje.
Tekstile që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
tekstili në tjetrin. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda
pajisjes. Kur programi të ketë
përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt
dhe vendosini në një nderëse rrobash.
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg/
1 kg (ose 5
këmisha)/
Jorgan
Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me
pupla apo me mbushje sintetike).
3 kg/
Delikate
Tekstile delikate.
2 kg/
Tekstile të leshta. Tharje delikate e
rrobave të leshta që mund të lahen.
Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të
ketë përfunduar.
1 kg
Të leshta4)
Rifreskim
9
Për tharjen e atleteve vetëm me Skarën
e tharjes (shihni manualin e posaçëm të
përdorimit, i cili ofrohet me skarën e
tharjes).
1 palë atlete
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
1 kg
10
www.electrolux.com
Programet
Tharje e
programuar
I shpejtë
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Me këtë program mund të përdorni
opsionin Koha dhe të vendosni
kohëzgjatjen e programit.
8 kg/
Për të tharë të pambukta dhe sintetike.
2 kg/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Programi
Pambuk Tharje për dollap është “Programi standard për të pambuktat”.
Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku dhe ky është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të lagura prej
pambuku.
4) Cikli i larjes për të leshtat i kësaj makine është miratuar nga The WoolmarkCompany për
tharjen në makinë të produkteve të leshta me kusht që rrobat të lahen dhe thahen sipas
udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të lëshuara nga prodhuesi i kësaj makine. M1221.
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Hong-Kong dhe Indi, simboli Woolmark është markë
tregtare certifikimi.
6. OPSIONET
6.1 Koha
Opsioni është i disponueshëm për
programin Tharje e programuar dhe
programin Të leshta (vetëm me skarën
tharëse).
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
•
•
Tharje e programuar programi: Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10
minutash deri maksimumi në 2 orë.
Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me
sasinë e rrobave në pajisje.
Të leshta programi: Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit,
për një minimum 30 minutash deri
maksimumi në 4 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e
rrobave në pajisje.
6.2 Ngarkesë me të leshta
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje
në mënyrë të
Ngarkesë me të leshta
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit (koha e përafërt e tharjes do të
shfaqet në ekran).
6.3 Delikate
Me këtë opsion mund të vendosni një
program tharjeje për rroba delikate që ka
temperaturë të ulët. Përdoreni këtë
opsion me pëlhura që kanë simbolin
në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik,
viskozë).
SHQIP
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Pambuk
Tharje ekstra
■
Tharje e fortë
■
Tharje për
dollap
■
Tharje për
hekurosje
■
Sintetike
Tharje ekstra
■
Tharje për dollap
■
Tharje për
hekurosje
■
■
I lehtë
Jorgan
■
Delikate
■
Të leshta
■ 2)
■
■
Rifreskim
Tharje e
programuar
■
■
I shpejtë
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
2) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
11
12
www.electrolux.com
7. CILËSIMET
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
A
B
C
D
E
7.2 Zilja aktive/jo aktive
A. Koha Blloku i prekjes
B. Shtyrja Blloku i prekjes
C. Delikate Blloku i prekjes
D. Ngarkesë me të leshta Blloku i
prekjes
E. Start/Pause Blloku i prekjes
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
•
thata
•
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses së rrobave.
•
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
SHQIP
13
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/
Pause.
Niset programi.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
.
• Pulson treguesi .
• Treguesi Start/Pause është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Treguesi
pulson.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
•
është i ndezur, por nuk
Treguesi
pulson.
Treguesi Start/Pause fiket.
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/
Pause.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
•
është i ndezur, por nuk
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
14
www.electrolux.com
•
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Kthejini nga ana tjetër artikujt me
shtresën e brendshme prej pambuku.
Shtresa e pambukut duhet të jetë
jashtë.
Vendosni programin e përshtatshëm
për llojin e rrobave për tharje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura.
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të
treguar në kapitullin e programeve
ose që tregohet në ekran.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
Përshkrimi
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
SHQIP
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
15
16
www.electrolux.com
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
SHQIP
17
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause për ta nisur
programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Tharje e programuar
ose Tharje ekstra.2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
18
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
• Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 630
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Fuqia totale
2250 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
B
Konsumi i energjisë1)
4,80 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
560 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
SHQIP
Temperatura e lejuar e ambientit
19
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Pambuk 8 kg
Tharje për dollap
1400 rpm / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 rpm / 60%
146 min.
4,80 kWh
Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 rpm / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 rpm / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 rpm / 50%
59 min.
1,71 kWh
Sintetike 3,5 kg
Tharje për dollap
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 21
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 24
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 25
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................26
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 27
6. ОПЦИИ.............................................................................................................28
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 30
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 31
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................31
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................32
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................33
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................36
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 37
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
21
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде на дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
22
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата не смеат да
бидат попречени од таписон, килим или било каков
покривач за под.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде
доставен преку надворешен уред за префрлање,
како на пример тајмер или да биде поврзан на
струја кога се гаси и пали постојано со помош на
уред.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот со влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината
за сушење алишта пред крајот на циклусот за
сушење освен ако сите предмети не се отстранат
брзо и распостелат за да се испушти топлината.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
24
www.electrolux.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
2.4 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
МАКЕДОНСКИ
2.5 Расходување
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
•
25
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
Pезервоар
Контролна табла
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за вратата на кондензаторот
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на кондензаторот
Капак на кондензаторот
Затворачи за капакот на
кондензаторот
Плочка
со спецификации
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
www.electrolux.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
7
8 Копче за вклучување/исклучување
1 Регулатор за програми
2 Екран
3
допирна површина Време
4
допирна површина
Oдложување
5
допирна површина
Чувствителни
6
допирна површина Полнење
волна
7
допирна површина Старт/
Пауза
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондезаторот
Pезервоар
Филтер
Одложен почеток
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
27
Опис
Блокада за деца
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Памучни
Екстра суви
Ниво на сушење: екстра суво.
8kg/
Cилно суво
Ниво на сушење: целосно суви.
8kg/
Ниво на сушење: сува за во плакар.
8kg/
Суви за во
плакар2) 3)
Суви за пеглање 2)Ниво на сушење: погодни за пеглање.
8kg/
Синтетика
Екстра суви
Суви за во
плакар 2)
Суви за пеглање
Лесно
пеглање
Ниво на сушење: екстра суво.
3,5kg/
Ниво на сушење: сува за во плакар.
3,5kg/
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
3,5kg/
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
1kg (или 5
кошули)/
28
www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Jоргани
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
3kg/
Нежни
Чувствителни ткаенини.
2kg/
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
1kg
Bолна4)
За сушење на патики само со Сушење
на Закачалка (види во посебното
1 пар патики
упатство кое е обезбедено за Сушење
на Закачалка).
Oсвежување
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Bреме
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Време и да го
поставите времетраењето на
програмата.
8kg/
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини.
2kg/
Брзо
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
3) Програмата
Памучни Суви за во плакар е „Стандардна програма за памучни
алишта“. Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
4) Циклусот за сушење волна во оваа машина е одобрен од Woolmark Company за
сушење волнени алишта кои може да се перат во машина, под услов облеката да се
пере и суши според упатствата на етикетата на облеката и според упатствата
издадени од производителот на оваа машина. M1221. Во Обединетото Кралство,
Ирска, Хонгконг и Индија, симболот Woolmark е заштитена трговска марка.
6. ОПЦИИ
6.1 Време
Оваа опција може да се применува кај
програмата Bреме и програмата
Bолна (само со сушење на закачалка).
МАКЕДОНСКИ
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
•
•
Bреме програма:Времетраењето
на програмата може да го
поставите од минимум 10 минути
до максимум 2 часа.
Поставувањето на времетраењето
е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Bолна програма:Времетраењето
на програмата може да го
поставите од минимум 30 минути
до максимум 4 часа.
Поставувањето на времетраењето
е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
копчето на допир Полнење волна
неколку пари за да го продолжите
траењето на програмата (проценетото
време на сушење ќе се појави на
екранот).
6.3 Чувствителни
Со оваа опција можете да ја поставите
програмата за сушење на нежни
алишта на ниска температура.
Користете ја оваа опција за ткаенини
на
кои го имаат симболот
фабричката етикета (на пр. акрил,
вискоза).
6.2 Полнење волна
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). Ако сакате
6.4 Табела со опции
Програми1)
Памучни
Екстра суви
■
Cилно суво
■
Суви за во
плакар
■
■
Суви за пеглање
Синтетика
Екстра суви
Суви за во
плакар
Суви за пеглање
29
алиштата да се посуви притиснете на
■
■
■
30
www.electrolux.com
Програми1)
Лесно
пеглање
■
Jоргани
■
Нежни
■
Bолна
■ 2)
■
■
Oсвежување
Bреме
■
■
Брзо
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
7. ПОСТАВКИ
A
B
C
D
E
A. Време допирна површина
B. Oдложување допирна површина
C. Чувствителни допирна површина
D. Полнење волна допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
МАКЕДОНСКИ
7.2 Вклучување/исклучување
на звучни сигнали
За да ги вклучите и исклучите
звучните сигнали, притиснете и
задржете ги истовремено отприлика 2
секунди допирните површини (B) и (C).
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
31
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
•
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
32
www.electrolux.com
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
Показното светло
не трепка.
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
•
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
трепка.
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
е вклучено, но
9.5 Во состојба на
подготвеност
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
•
•
•
•
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Свртете ги алиштата со
внатрешниот слој напревен од
памук. Памучниот слој мора да
биде свртен нанадвор.
Секогаш поставувјате програма
погодна за вид на сушени алишта.
Не ставајте светли и темни алишта
заедно.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Немојте да ја надминете
максималното полнење кое
поставено во поглавјето со
програми или прикажано на
екранот.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
Фабричка
етикета
•
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
33
34
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
МАКЕДОНСКИ
3.
35
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
36
www.electrolux.com
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Bреме или
програма за Екстра суви.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
МАКЕДОНСКИ
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
37
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 630 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 л
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Вкупна моќност
2250 W
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија1)
4,80 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
560 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,50 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
38
www.electrolux.com
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 8 kg
Суви за во плакар
Суви за пеглање
1400 врт/мин. 50%
130 мин.
4,21 kWh
1000 врт/мин. 60%
146 мин.
4,80 kWh
1400 врт/мин. 50%
110 мин.
3,49 kWh
1000 врт/мин. 60%
126 мин.
3,98 kWh
1200 врт/мин. 40%
52 мин.
1,50 kWh
800 врт/мин. 50%
59 мин.
1,71 kWh
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
СРПСКИ
39
САДРЖАЈ
1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 40
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................43
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................44
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................45
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................46
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 47
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 49
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 49
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 50
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................51
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................52
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 54
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 55
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
40
1.
www.electrolux.com
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за
сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају
да то урадите, брзо уклоните све ствари и
раширите их тако да се топлота распореди.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
СРПСКИ
43
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5°C или виша од 35°C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
•
•
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
44
www.electrolux.com
2.5 Одлагање
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
•
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна (погледајте
посебан летак).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервоар за воду
Контролна табла
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за врата кондензатора
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата кондензатора
Поклопац кондензатора
Браве за поклопац кондензатора
Плочица са техничким
карактеристикама
СРПСКИ
45
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Дугме за избор програма
2 Приказ
3
Додирна плочица Време
4
Додирна плочица Одложено
5
Додирна плочица Осетљиво
6
Додирна плочица Количина
вунене одеће
7
Додирна плочица Старт/пауза
8 Дугме за укључивање/
искључивање
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложен старт
Блокада за безбедност деце
46
www.electrolux.com
Индикатори
Опис
Звучни сигнали
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Тип уноса
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Памук
Екстра суво
Ниво сушења: extra dry (екстра суво).
8кг/
Jако суво
Ниво сушења: јако суво.
8кг/
Ниво сушења: cupboard dry (суво за
орман).
8кг/
Ниво сушења: погодно за пеглање.
8кг/
Суво за ор‐
ман2) 3)
Пегла 2)
Синтетика
Екстра суво
Ниво сушења: extra dry (екстра суво).
3,5 кг/
Ниво сушења: cupboard dry (суво за
Суво за орман 2) орман).
3,5 кг/
Ниво сушења: погодно за пеглање.
3,5 кг/
Пегла
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1 кг (или 5 кошу‐
Лако пеглање тресите веш пре него што га ставите у
ља)
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
Јорган
Јоргани за једну или две особе и јасту‐
ци (са перјем, паперјем или синте‐
3 кг/
тичким пуњењем).
Осетљиво
Осетљиве тканине.
2 кг/
СРПСКИ
Програми
Тип уноса
Вунене тканине. Нежно суши вунену
одећу која се пере у машини. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
47
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
1 кг
Вуна4)
За сушење спортске обуће само са ре‐
шетком за сушење (прочитајте засе‐
1 пар спортске
бан кориснички приручник који је при‐ обуће
ложен уз решетку за сушење).
Освежи
Освежавање веша који је дуго стајао у
1 кг
орману.
Време сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање про‐
грама.
8 кг/
За сушење памучних и синтетичких
тканина.
2 кг/
Брзо
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
3) Програм
Памук Суво за орман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је
за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење
памучног веша у смислу потрошње енергије.
4) Циклус сушења вуне на овој машини одобрила је компанија Woolmark за сушење
вунене одеће која се пере у машини уколико се одећа пере и суши према упутствима
на етикети и оних које је издао произвођач ове машине. M1221. У Великој Британији,
Ирској, Хонгконгу и Индији симбол Woolmark је сертификована робна марка.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
•
Ова опција је примењива на програм
Време сушења и на програм Вуна
(само са програмом „Решетка за
сушење“).
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
•
Време сушења програм: Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута
до максимално 2 сата.
Подешавање трајања програма ће
зависити од количине веша у
уређају.
Вуна програм: Можете да
подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута
до максимално 4 сата.
Подешавање трајања програма
48
www.electrolux.com
зависиће од количине веша у
уређају.
(процењено време сушења појавиће
се на дисплеју).
6.2 Количина вунене одеће
6.3 Осетљиво
Ова опција се може примењивати
само за програм Вуна. Да би се веш
још боље осушио, узастопно
притискајте додирну плочицу
Помоћу ове опције можете подесити
програм сушења осетљивијег веша на
нижој температури. Користите ову
Количина вунене одеће
да бисте
продужили трајање програма
опцију за тканине које имају ознаку
на етикети (нпр. акрил, вискоза).
6.4 Табела опција
Програми1)
Памук
Екстра суво
■
Jако суво
■
■
Суво за орман
■
Пегла
Синтетика
Екстра суво
■
Суво за орман
■
Пегла
■
■
Лако пеглање
Јорган
■
Осетљиво
■
Вуна
■ 2)
■
■
Освежи
Време сушења
■
■
Брзо
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
2) Само са програмом Решетка за сушење (стандардни или опциони прибор, у завис‐
ности од модела).
СРПСКИ
49
7. ПОДЕШАВАЊА
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
A
B
C
D
E
A. Време Додирна плочица
B. Одложено Додирна плочица
7.2 Зујање укључена/
искључена.
E. Старт/пауза Додирна плочица
Да бисте деактивирали или
активирали звучне сигнале,
притисните и у трајању од приближно
2 секунде задржите додирне плочице
(B) и (C).
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
C. Осетљиво Додирна плочица
D. Количина вунене одеће Додирна
плочица
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
•
стандардно сув веш
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
•
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
50
www.electrolux.com
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
4. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
трепери.
•
•
Индикатор
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
светли, али више не
Индикатор
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) се гаси.
•
светли, али више не
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
СРПСКИ
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
•
•
51
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
9.5 Функција приправности
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Изврните на поставу предмете са
унутрашњим слојем направљеним
од памука. Памучни слој мора увек
да буде окренут ка споља.
Увек подесите програм који
одговара врсти веша који се суши.
Не стављајте заједно светле и
тамне боје.
Ознака на ети‐
кети
•
•
•
•
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Не прекорачујте максималну
количину веша која је наведена у
одељку о програмима или
приказана на дисплеју.
Сушите искључиво веш који је
погодан за сушење у машини за
сушење. У ту сврху, погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
52
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако је потребно, очистите филтер топлом водом.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
СРПСКИ
53
Воду из резервоара
можете да користите као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
54
www.electrolux.com
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/пауза.
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/пауза да би‐
сте покренули програм поново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
СРПСКИ
Проблем
55
Могуће решење
Подесите Време сушења или Екстра
суво програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 630
мм)
Максимална дубина код отворених
врата уређаја
1090 мм
Максимална ширина код отворених
врата уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
8 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
56
www.electrolux.com
Укупна снага
2250 W
Класа енергетске ефикасности
B
Потрошња електричне енергије1)
4,80 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије2)
560 kWh
Лево – укључен режим апсорпције сна‐ 0,50 W
ге
Искључен режим апсорпције снаге
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5°C дo + 35°C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под напоном нема заштиту од влаге
IPX4
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног памучног програма са машином која је пуна или делимично пуна, као и
потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по
циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
Памук 8 кг
Суво за орман
Пегла
1400 о/мин. / 50%
130 мин.
4,21 kWh
1000 о/мин. / 60%
146 мин.
4,80 kWh
1400 о/мин. / 50%
110 мин.
3,49 kWh
1000 о/мин. / 60%
126 мин.
3,98 kWh
1200 о/мин. / 40%
52 мин.
1,50 kWh
800 о/мин. / 50%
59 мин.
1,71 kWh
Синтетика 3,5 кг
Суво за орман
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
СРПСКИ
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
57
58
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 59
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 61
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 63
4. KONTROL PANELI...........................................................................................63
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 64
6. OPSIYONLAR.................................................................................................. 66
7. AYARLAR......................................................................................................... 67
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 68
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................68
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................69
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................70
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 72
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 74
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 75
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
59
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen
talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak
değildir.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
makineden uzak tutun.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından,
denetim altında olmadıkları sürece yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
60
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas
veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama
cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz
tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye
bağlanmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra
takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir
olduğundan emin olun.
Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan
diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime
girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın
yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin
olun.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
8 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel
kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını
silerek temizleyin.
Cihazı, filtre üzerinde takılı değilken çalıştırmayın. Her
kullanımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayınız
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
61
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı maddeler ve
köpük kauçuk pedler içeren giysiler ve yastıklar gibi
eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca
üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı
oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak
zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp,
ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişinin bağlantısını kesin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Kurulum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olabileceği
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazın kurulacağı zemin düz,
dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz
olmalıdır.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihazın ayaklarını dengeledikten
sonra, bir su terazisi kullanarak tam
olarak düz olup olmadığını kontrol
edin. Düzgün değilse, düz hale gelene
dek ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
62
www.electrolux.com
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine, sadece evde kullanım
içindir.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları (yırtılmış,
yıpranmış) kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.5 Elden Çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
Cihazın fişini ana elektrik ve su
kaynaklarından çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
tambura sıkışmasını önlemek için
kapı mandalını kaldırın.
Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle
ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
63
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Su kabı
Kontrol paneli
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Yoğuşturucu kapağı tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Yoğuşturucu kapağı
Yoğuşturucu üst kapağı
Yoğuşturucu kapağı kilitleri
Bilgi etiketi
8
Çamaşır yükleme veya
kurulum kolaylığı için
kapağın açılma yönü
değiştirilebilir. (ayrı broşüre
bakın).
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
8
1 Program düğmesi
2 Gösterge
3
Time (Süre) dokunmatik tuşu
4
5
Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
Narin çamaşır dokunmatik tuşu
7
6
7
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
Başlat / Beklet dokunmatik tuşu
8 Açma / Kapama tuşu
64
www.electrolux.com
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtreler temizle
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Pamuklu
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
8kg/
Güçlü Kurutma
Kurutma seviyesi: güçlü kurutma.
8kg/
TÜRKÇE
Programlar
Dolap2) 3)
Bulaşıkların türü
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar
Ütülük Kurutma 2) için uygundur.
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
8kg/
8kg/
Synthetic (Sentetik)
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
3,5kg/
Dolap 2)
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
3,5kg/
Ütülük Kurutma
Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar
için uygundur.
3,5kg/
Kolay Ütü
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program bittiğinde hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın ve bir askıya
asın.
1kg (ya da 5
gömlek)/
Nevresimler
Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıklar
(kuş tüylü ya da sentetik dolgulu).
3kg/
Hassaslar
Narin kumaşlar.
2kg/
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program ta‐
mamlandığında hiç zaman kaybetmeden
çamaşırları çıkarın.
1kg
Wool (Yünlü)4)
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
1 çift spor ayak‐
kabı
Havalandırma
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
Kurutma Zamanı
Bu program ile Time (Süre) seçeneğini
kullanabilir ve program süresini ayarlaya‐ 8kg/
bilirsiniz.
65
66
www.electrolux.com
Programlar
Hızlı
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Bulaşıkların türü
Pamuklu ve sentetik kumaşları kurutmak
için.
2kg/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
3)
Pamuklu Dolap programı “Standart pamuklu programıdır”. Nemli normal pamuklu
çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında
harcanan enerji açısından en verimli programdır.
4) Bu makinenin yünlü kurutma devri, giysilerin giysi etiketindeki talimatlara ve çamaşır ma‐
kinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, makinede yıka‐
nabilir yün ürünlerin kurutulması açısından Woolmark şirketi tarafından onaylanmıştır.
M1221. Birleşik Kırallık, Eire, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir sertifika‐
landırma markasıdır.
6. OPSIYONLAR
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
6.1 Time (Süre)
Bu seçenek Kurutma Zamanı
programında ve Wool (Yünlü)
programında mevcuttur (yalnızca
Kurutma Rafı ile).
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
•
•
Kurutma Zamanı program: Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
Wool (Yünlü) program: Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
Yünlü Çamaşırlar
dokunmatik tuşuna
ardı ardına dokunun (tahmini kuruma
zamanı ekranda görünecektir).
6.3 Narin çamaşır
Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa
sahip olan hassas kurutma programını
seçebilirsiniz. Bu seçeneği, kumaş
etiketinde
sembolünü taşıyan
kumaşlar ile kullanın (örn., akrilik,
viskoz).
6.4 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklu
Ekstra Kurutma
■
Güçlü Kurutma
■
TÜRKÇE
67
Programlar1)
■
Dolap
■
Ütülük Kurutma
Synthetic (Sentetik)
Ekstra Kurutma
■
Dolap
■
Ütülük Kurutma
■
Kolay Ütü
■
Nevresimler
■
Hassaslar
■
■ 2)
Wool (Yünlü)
■
■
Havalandırma
■
Kurutma Zamanı
■
Hızlı
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
7. AYARLAR
A
E. Başlat / Beklet
B
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
C
D
E
A. Time (Süre)
dokunmatik tuşu
B. Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
C. Narin çamaşır
D. Yünlü Çamaşırlar
tuşu
dokunmatik tuşu
dokunmatik
dokunmatik tuşu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
68
www.electrolux.com
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
•
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn. 30 dakika).
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
Gördüğünüz kurutma
zamanı, pamuklu ve kotların
programları için 5 kg'lık yükü
dikkate alır. Diğer
programlar için kurutma
zamanı önerilen yüklerle
alakalıdır. 5 kg'dan büyük
yüke sahip olan pamuklu ve
kot programlarının kurutma
süresi daha uzundur.
4. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
TÜRKÇE
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Program sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanıp söner.
• Başlat / Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
69
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat / Beklet göstergesi söner.
•
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapısını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapısını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Bekleme fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Yıkama programı sona erdikten 5
dakika sonra.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde kurutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan her
şeyi çıkarın.
İçinde pamuklu bir katman bulunan
çamarışları tersine çevirin. Pamuklu
katman dışa bakmalıdır.
Kurutulan çamaşır tipine uygun olan
programı ayarlayın.
•
•
•
Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir
arada koymayın.
Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü
giysilerinin çekmemesi için uygun bir
program kullanın.
Program bölümünde belirtilen veya
ekranda gösterilen masimum yükü
aşmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Büyük ve küçük parçaları birlikte
kurutmayın. Küçük parçalar büyük
70
www.electrolux.com
parçaların içerisine takılabilir ve ıslak
kalabilir.
Kumaş etiketi
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐
maşırlar.
Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya
uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.
TÜRKÇE
11.2 Su kabını boşaltma
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn. buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
71
72
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
12
3
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
12. SORUN GIDERME
Problem
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(evin tesisatı).
Program çalışmaya başlamıyor.
Başlat / Beklet öğesine basın.
TÜRKÇE
Problem
73
Olası çözüm
Cihazın kapısının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat / Beklet tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
ma sonucu alınamıyor.1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek
ve +35°C'den daha düşük olduğundan
emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C
ila 24°C'dir.
Kurutma Zamanı veya Ekstra Kurutma
programını ayarlayın.2)
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse
•
•
•
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır
(Daha iyi ayarlama için bkz. "Ayarlar -
Çamaşırların kalan nem miktarının
ayarlanması").
• Hava akış delikleri tıkanmıştır.
• Oda sıcaklığı çok düşük veya çok
yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C 24°C )
74
www.electrolux.com
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 630
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
8 kg
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Toplam güç
2250 W
Enerji verimlilik sınıfı
B
Enerji tüketimi1)
4,80 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
560 kWsaat
Açık halde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim değerleri
Program
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1400 rpm / 50%
130 dak.
4,21
kWsaat
1000 rpm / 60%
146 dak.
4,80
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Pamuklu 8 kg
Dolap
TÜRKÇE
Program
Ütülük Kurutma
75
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1400 rpm / 50%
110 dak.
3,49
kWsaat
1000 rpm / 60%
126 dak.
3,98
kWsaat
1200 rpm / 40%
52 dak.
1,50
kWsaat
800 rpm / 50%
59 dak.
1,71
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Synthetic (Sentetik) 3,5 kg
Dolap
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
76
www.electrolux.com
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
77
78
www.electrolux.com
TÜRKÇE
79
136920453-A-232017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement