Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual

EDC2086PDW

SQ

Tharëse me Rrotullim

MK

Mашина за сушење

SR

Машина за сушење рубља

TR

Çamaşır Kurutucu

Udhëzimet për përdorim

Упатство за ракување

Упутство за употребу

Kullanma Kılavuzu

2

20

39

58

2 www.electrolux.com

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7

4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7

5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8

6. OPSIONET....................................................................................................... 10

7. CILËSIMET.......................................................................................................12

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12

9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................13

10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14

11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14

12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17

13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 18

ME JU NË MENDJE

Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.

Mirë se vini në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për shërbimin:

www.electrolux.com/webselfservice

Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:

www.registerelectrolux.com

Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:

www.electrolux.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna për ambientin

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

SHQIP

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.

Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.

Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

3

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.

Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.

Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.

Mbajini detergjentet larg fëmijëve.

Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.

Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ky duhet aktivizuar.

Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.

Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe, përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,

4 www.electrolux.com

• mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.

Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni broshurës së instalimit).

Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni broshurës së instalimit).

Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të derës së pajisjes.

Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.

PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.

kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.

Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e arritshme mbas instalimit.

Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.

Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.

Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg

(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").

Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me kimikate industriale.

Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë grumbulluar përreth pajisjes.

Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose pas çdo përdorimi.

SHQIP

Mos thani artikuj të palarë në tharëse.

Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahen në tharësen e rrobave.

Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahet në tharësen e rrobave.

Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit të produktit.

Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.

PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia të shpërndahet.

Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.

5

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

• Hiqni të gjithë paketimin.

• Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.

• Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.

• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë.

Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.

• Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende ku temperatura mund të jetë nën 5°C ose më të lartë se 35°C.

• Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.

• Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.

• Gjithmonë mbajeni pajisjen vertikalisht kur e transportoni.

• Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset kundrejt murit.

• Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi.

Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

• Pajisja duhet tokëzuar.

6 www.electrolux.com

• Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.

• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.

• Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.

• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike.

Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.

• Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e rrymës me duar të lagura.

• Kjo pajisje është në përputhje me direktivat E.E.C.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

• Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.

• Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur, të çarë) që përmbajnë material mbushës.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.

• Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të ndizni tharësen e rrobave.

• Mos pini ose mos përgatitni ushqime me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo mund të shkaktojë probleme shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.

• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur.

• Mos thani në tharëse rroba të lagura që pikojnë ujë.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose dëmtim i pajisjes.

• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar pajisjen.

• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

2.5 Eliminimi i pajisjes

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose mbytjeje.

• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.

• Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

• Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.

• Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

SHQIP

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

1 Rezervuar

2

Paneli i kontrollit

3 Dera e pajisjes

4

Filtri kryesor

5 Butoni për derën e kondensatorit

6

Vrimat e qarkullimit të ajrit

7 Këmbëzat e rregullueshme

8

Dera e kondensatorit

9 Kapaku i kondensatorit

10

Bravat e kapakut të kondensatorit

11 Etiketa e specifikimeve

7

Për të ngarkuar me lehtësi rrobat ose për të lehtësuar instalimin, dera mund t'i ndryshohet krahu i hapjes.

(shihni broshurën tjetër).

4. PANELI I KONTROLLIT

1 2

3

4

5

6

8

1

Çelësi i programeve

2 Ekrani

3

Blloku i prekjes Koha

4

Blloku i prekjes Shtyrja

5

Blloku i prekjes Delikate

6

Blloku i prekjes Ngarkesë me të leshta

7

7

Blloku i prekjes Start/Pause

8

Butoni Ndezje/Fikje

8 www.electrolux.com

Prekni blloqet e prekjes me gisht në zonën me simbolin ose emrin e opsionit. Mos mbani doreza veshur kur përdorni panelin e kontrollit.

Sigurohuni që paneli i kontrollit të jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.

4.1 Treguesit

Treguesit Përshkrimi

Faza e tharjes

Faza e ftohjes

Faza e ruajtjes nga rrudhat

Kondensatori

Depozita e ujit

Filtri

Shtyrja e programit

Bllokuesi për fëmijët

Sinjalet akustike

Kohëzgjatja e programit

-

Kohëzgjatja e tharjes me kohë

-

5. TABELA E PROGRAMIT

Kohëzgjatja e shtyrjes së programit

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

Tharje ekstra

Tharje e fortë

Pambuk

Niveli i tharjes: tharje ekstra.

Niveli i tharjes: tharje e fortë.

8 kg/

8 kg/

SHQIP 9

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

Tharje për dollap2) 3)

Tharje për hekurosje 2)

Niveli i tharjes: tharje për dollap.

Niveli i tharjes: e përshtatshme për hekurosje.

8 kg/

8 kg/

Tharje ekstra

Sintetike

Niveli i tharjes: tharje ekstra.

3,5 kg/

Tharje për dollap 2) Niveli i tharjes: tharje për dollap.

Tharje për hekurosje

Niveli i tharjes: e përshtatshme për hekurosje.

I lehtë

Jorgan

Delikate

3,5 kg/

3,5 kg/

Tekstile që kërkojnë kujdes, për të cilat nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj tekstili në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni ato brenda pajisjes. Kur programi të ketë përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt dhe vendosini në një nderëse rrobash.

Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me pupla apo me mbushje sintetike).

1 kg (ose 5

këmisha)/

3 kg/

Tekstile delikate.

2 kg/

Tekstile të leshta. Tharje delikate e rrobave të leshta që mund të lahen.

Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të ketë përfunduar.

1 kg

Të leshta4)

Rifreskim

Për tharjen e atleteve vetëm me Skarën e tharjes (shihni manualin e posaçëm të përdorimit, i cili ofrohet me skarën e tharjes).

Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dollap.

1 palë atlete

1 kg

10 www.electrolux.com

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

Tharje e programuar

Me këtë program mund të përdorni opsionin Koha dhe të vendosni kohëzgjatjen e programit.

8 kg/

I shpejtë

Për të tharë të pambukta dhe sintetike.

2 kg/

1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.

2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në dokumentin e EN 61121.

3) Programi

Pambuk Tharje për dollap është “Programi standard për të pambuktat”.

Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të lagura prej pambuku.

4) Cikli i larjes për të leshtat i kësaj makine është miratuar nga The WoolmarkCompany për tharjen në makinë të produkteve të leshta me kusht që rrobat të lahen dhe thahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të lëshuara nga prodhuesi i kësaj makine. M1221.

Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Hong-Kong dhe Indi, simboli Woolmark është markë tregtare certifikimi.

6. OPSIONET

kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave në pajisje.

6.1 Koha

Opsioni është i disponueshëm për programin Tharje e programuar dhe programin Të leshta (vetëm me skarën tharëse).

Rekomandojmë që të vendosni një kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla rrobash ose vetëm për një artikull.

6.2 Ngarkesë me të leshta

Ky opsion aplikohet vetëm për programin

Të leshta. Që rrobat të thahen më shumë, shtypni fushën me prekje

Ngarkesë me të leshta në mënyrë të përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e programit (koha e përafërt e tharjes do të shfaqet në ekran).

Tharje e programuar programi: Ju mund të vendosni kohëzgjatjen e programit, për një minimum 10 minutash deri maksimumi në 2 orë.

Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave në pajisje.

Të leshta programi: Ju mund të vendosni kohëzgjatjen e programit, për një minimum 30 minutash deri maksimumi në 4 orë. Vendosja e

6.3 Delikate

Me këtë opsion mund të vendosni një program tharjeje për rroba delikate që ka temperaturë të ulët. Përdoreni këtë opsion me pëlhura që kanë simbolin në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik, viskozë).

SHQIP 11

6.4 Tabela e opsioneve

Programet1)

Pambuk

Tharje ekstra

Tharje e fortë

Tharje për dollap

Tharje për hekurosje

Sintetike

Tharje ekstra

Tharje për dollap

Tharje për hekurosje

I lehtë

Jorgan

Delikate

Të leshta

Rifreskim

2)

Tharje e programuar

■ ■

I shpejtë

1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.

2) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).

12 www.electrolux.com

7. CILËSIMET

A

B

C

D

Opsioni i bllokimit për fëmijët mund të çaktivizohet ndërkohë që është në punë një program. Prekni dhe mbani prekur të njëjtat blloqe prekjeje derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të fiket.

E

A. Koha Blloku i prekjes

B. Shtyrja Blloku i prekjes

C. Delikate Blloku i prekjes

D. Ngarkesë me të leshta Blloku i prekjes

E. Start/Pause Blloku i prekjes

7.1 Funksioni i bllokimit për fëmijët

Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë me pajisjen gjatë kohës që ajo është në punë. Çelësi i programeve dhe blloku i prekjes bllokohen.

Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.

Aktivizimi i opsionit të bllokimit për fëmijët:

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.

2. Prisni afërsisht 8 sekonda.

3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht blloqet e prekjes (A) dhe (D). Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

7.2 Zilja aktive/jo aktive

Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet akustike, shtypni dhe mbani shtypur për rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe

(C) në të njëjtën kohë.

7.3 Rregullimi i shkallës së lagështisë së rrobave të mbetura

Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar të lagështisë së mbetur të rrobave:

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.

2. Prisni afërsisht 8 sekonda.

3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht butonat (A) dhe (B).

Një nga këta tregues ndizet:

• maksimumi i rrobave të thata

• rrobat më të thata

• rrobat me thatësi standarde

4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i nivelit të duhur.

5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni dhe mbani shtypur butonat (A) dhe

(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

Përpara se të përdorni pajisjen për herë të parë:

• Pastroni me një leckë të njomë kazanin e tharëses së rrobave.

• Nisni një program të shkurtër (p.sh.

30 minuta) me rroba të njoma.

SHQIP

9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

9.1 Nisja e një programi pa vonimin e fillimit

1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.

KUJDES!

Sigurohuni që kur të mbyllni derën, rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.

3. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.

Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.

Koha e tharjes që shihni i përkon një ngarkese prej 5 kg për programet për të pambukta dhe xhinse. Për programet e tjera koha e tharjes u përkon ngarkesave të rekomanduara. Koha e tharjes së programit për të pambukta dhe xhinse me ngarkesë mbi 5 kg është më e gjatë.

4. Shtypni bllokun e prekjes Start/

Pause.

Niset programi.

9.2 Nisja e programit me shtyrjen e fillimit të programit

1. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.

2. Shtypni butonin e shtyrjes së programit vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë kohën e vonesës që dëshironi të vendosni.

Ju mund të shtyni fillimin e një programi nga minimumi 30 minuta deri maksimumi në 20 orë.

3. Shtypni bllokun e prekjes Start/

Pause.

Ekrani tregon numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit.

Programi fillon pas përfundimit të numërimit mbrapsht.

9.3 Ndryshimi i një programi

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të çaktivizuar pajisjen

2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.

3. Caktoni programin.

9.4 Në përfundim të programit

Kur programi ka përfunduar:

• Bie një sinjal akustik i ndërprerë.

• Pulson treguesi .

• Pulson treguesi .

• Treguesi Start/Pause është i ndezur.

Pajisja vazhdon të punojë me fazën e ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të tjera.

Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon rrudhat nga rrobat tuaja.

Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për rezultate më të mira, rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë përfunduar.

Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka përfunduar:

• Treguesi është i ndezur, por nuk pulson.

• Treguesi është i ndezur, por nuk pulson.

• Treguesi Start/Pause fiket.

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të çaktivizuar pajisjen.

2. Hapni derën e pajisjes.

3. Nxirrni rrobat nga pajisja.

4. Mbyllni derën e pajisjes.

Gjithmonë pastroni filtrin dhe zbrazni depozitën e ujit kur të përfundojë programi.

9.5 Funksioni i pritjes aktive

Për të ulur konsumin e energjisë, ky funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:

• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni programin.

13

14 www.electrolux.com

• Pas 5 minutash nga përfundimi i programit.

10. UDHËZIME DHE KËSHILLA

10.1 Përgatitja e rrobave

• Mbyllni zinxhirët.

• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të jorganëve.

• Mos i thani të palidhura kollaret ose rripat (p.sh. rripat e përparëseve).

Lidhini ato përpara se të nisni një program.

• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.

• Kthejini nga ana tjetër artikujt me shtresën e brendshme prej pambuku.

Shtresa e pambukut duhet të jetë jashtë.

• Vendosni programin e përshtatshëm për llojin e rrobave për tharje.

• Mos i vendosni ngjyrat e errëta së bashku me ngjyrat e çelura.

• Përdorni një programin të përshtatshëm për fanella pambuku dhe trikotazhe për të parandaluar hyrjen në ujë.

• Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të treguar në kapitullin e programeve ose që tregohet në ekran.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë artikujt.

• Mos thani së bashku artikuj shumë të mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.

Artikujt e vegjël mund të ngecin brenda artikujve të mëdhenj dhe mbeten të lagur.

Etiketa e pëlhurës

Përshkrimi

Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.

Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me temperatura të larta.

Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me temperatura të ulëta.

Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

11. KUJDESI DHE PASTRIMI

11.1 Pastrimi i filtrit

1.

2.

2

1

SHQIP 15

3.

4.

5.1)

6.

1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.

11.2 Zbrazja e depozitës së ujit

1.

2.

1

2

3.

4.

Ju mund të përdorni ujin nga depozita e ujit si alternative për ujë të distiluar (p.sh. për hekurosje me avull). Përpara se të përdorni ujin, hiqni papastërtitë me filtër.

16 www.electrolux.com

11.3 Pastrimi i kondensatorit

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

11.4 Pastrimi i kazanit

PARALAJMËRIM!

Shkëputeni pajisjen nga korrenti përpara se ta pastroni.

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar sipërfaqen e brendshme të kazanit dhe filtrat e kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!

Mos përdorni materiale gërryese apo lesh teli për të pastruar kazanin.

8.

2

1

2

3

11.5 Pastrimi i panelit të kontrollit dhe karkasës

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar panelin e kontrollit dhe karakasën.

Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.

Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!

Mos përdorni agjentë për pastrimin e mobilieve ose agjentë pastrues të cilët mund të shkaktojnë gërryerje gjatë pastrimit të pajisjes.

12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

SHQIP

11.6 Pastrimi i vrimave të qarkullimit të ajrit

Përdorni një fshesë me korrent për të hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të ajrit.

17

Problemi

Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.

Programi nuk fillon.

Dera e pajisjes nuk mbyllet.

Pajisja ndalon gjatë punës.

Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka rezultate të pakënaqshme në tharje.1)

Në ekran shfaqet Err.

Zgjidhja e mundshme

Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.

Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave (instalimin shtëpiak).

Shtypni Start/Pause.

Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.

Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si duhet.

Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.

Shtypni Start/Pause për ta nisur programin sërish.

Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në përputhje me kohëzgjatjen e programit.

Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.

Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini rrobat sërish në lavatriçe.

Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se

+35°C. Temperatura optimale e dhomës

është 19°C deri në 24°C.

Vendosni programin Tharje e programuar ose Tharje ekstra.2)

Nëse dëshironi të vendosni një program të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.

Sigurohuni që opsionet të jenë të disponueshme për programin.

18 www.electrolux.com

Problemi Zgjidhja e mundshme

Ekrani shfaq (p.sh. E51).

Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një program të ri. Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.

1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.

2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.

çarçafë krevati).

Nëse rezultatet e tharjes janë të pakënaqshme

• Programi i vendosur ishte i pasaktë.

• Filtri është i bllokuar.

• Kondensatori është bllokuar.

• Në pajisje ka shumë rroba.

• Kazani është i papastër.

• Cilësim i pasaktë i sensorit të

" përçueshmërisë (shihni kapitullin

Cilësimet - Rregullimi i nivelit të

13. TË DHËNAT TEKNIKE

mbetur të lagështirës në rroba

" për cilësim më të mirë).

• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të bllokuara.

• Temperatura e dhomës është tepër e ulët ose tepër e lartë (temperatura optimale e dhomës është 19°C deri

24°C )

Gjerësia x Lartësia x Thellësia

Thellësia maksimale me derën e pajisjes të hapur

Gjerësia maksimale me derën e pajisjes të hapur

Lartësia e rregullueshme

Vëllimi i kazanit

Vëllimi maksimal i ngarkesës

Tensioni

Frekuenca

Fuqia totale

Kategoria e efikasitetit të energjisë

Konsumi i energjisë1)

Konsumi vjetor i energjisë 2)

Majtas - thithja e energjisë në modalitetin e mbetur ndezur

Thithja e energjisë në modalitetin fikur

Lloji i përdorimit

850 x 600 x 600 mm (maksimumi 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)

118 l

8 kg

230 V

50 Hz

2250 W

B

4,80 kWh

560 kWh

0,50 W

0,50 W

Shtëpiak

SHQIP 19

Temperatura e lejuar e ambientit + 5°C deri në + 35°C

Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë

IPX4

1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.

2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja

(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).

13.1 Vlerat e konsumit

Programi

Centrifugimi në / lagështia e mbetur

Pambuk 8 kg

Tharje për dollap 1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Sintetike 3,5 kg

Tharje për dollap 1200 rpm / 40%

800 rpm / 50%

Koha e tharjes

130 min.

146 min.

110 min.

126 min.

52 min.

59 min.

14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .

Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni

Konsumi i energjisë

4,21 kWh

4,80 kWh

3,49 kWh

3,98 kWh

1,50 kWh

1,71 kWh pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

20 www.electrolux.com

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 21

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 24

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 25

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................26

5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 27

6. ОПЦИИ.............................................................................................................28

7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 30

8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 31

9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................31

10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................32

11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................33

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................36

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ...............................................................................37

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во секое време.

Добро дојдовте во Electrolux.

Посетете ја нашата страница за да:

Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за сервисирање:

www.electrolux.com/webselfservice

Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:

www.registerelectrolux.com

Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Секогаш користете оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.

Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.

Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

Општи информации и совети

Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

МАКЕДОНСКИ

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства.

Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

21

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од задушување, повреда или траен инвалидитет.

Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.

Апаратот не смее да биде на дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.

Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете се соодветно од него.

Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.

Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.

Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да вклучи.

Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

22 www.electrolux.com

1.2 Општа безбедност

Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.

Ако машината за сушење е ставена врз машината за перење, користете го приборот за местење.

Комплетот за местење, достапен кај вашиот овластен продавач, може да се користи само со уредот наведен во упатството испорачано со приборот. Прочитајте го внимателно пред монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).

Апаратот може да се постави самостојно или под кујнска работна површина со правилен простор

(погледнете во летокот за монтажа).

Не монтирајте го апаратот зад врата што може да се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивната страна, кадешто вратата на апаратот не може целосно да се отвори.

Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку надворешен уред за префрлање, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.

Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Погрижете се, по монтирањето да можете да пријдете до приклучокот за струја.

Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е машината за да избегнете враќање на несаканите гасови во собата од други апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.

Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов Овластен сервисен центар

МАКЕДОНСКИ 23

или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

Почитувајте ја максималната количина на полнење од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).

Не го користете апаратот ако предметите се извалкани со индустриски хемикалии.

Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од амбалажата кои се насобрале околу апаратот.

Не користете го апаратот без филтер. Исчистете го филтерот со влакненца пред или после секоја употреба.

Не сушете неиспрани предмети во машината за сушење.

Предметите извалкани со материи како што се масло за готвење, ацетон, нафта, керозин, средства за чистење дамки, терпентин, восоци и средства за отстранување восок треба да се измијат во топла вода со повеќе детергент пред да се сушат во машината за сушење.

Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со гумена подлога и облека или перници со подлошки од гумена пена не смеат да се сушат во машината за сушење.

Омекнувачите за ткаенини или сличните производи треба да се користат како што е определено во упатството на омекнувачот.

Извадете ги сите предмети од алиштата кои може да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината за сушење алишта пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите предмети не се отстранат брзо и распостелат за да се испушти топлината.

Пред одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.

24 www.electrolux.com

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

• Извадете ја целата амбалажа.

• Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.

• Придржувајте се до упатството за монтажа приложено со апаратот.

• Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.

• Не монтирајте го и не употребувајте го апаратот онаму каде што температурата е под 5°C или повисока од 35°C.

• Подот каде што ќе биде поставен апаратот мора да биде рамен, стабилен, отпорен на топлина и чист.

• Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.

• Секогаш држете го апаратот во вертикална положба кога го преместувате.

• Задната површина на апаратот мора да се постави кон ѕидот.

• Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е целосно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.

2.2 Поврзување на струја

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

• Не допирајте го кабелот за струја или приклучокот со влажни раце.

• Апаратот ги исполнува барањата предвидени со Директивите на ЕЕЗ.

2.3 Употребa

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреди, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

• Овој апарат е само за домашна употреба.

• Не сушете ги оштетените алишта

(искинати, излижани) кои содржат постава или полнење.

• Сушете само ткаенини што можат да се сушат во машина за сушење.

Следете ги упатствата на етикетата на секое парче од облеката.

• Ако сте ги испрале вашите алишта со отстранувач за дамки, стартувајте дополнителен циклус на плакнење пред да ја пуштите машината за сушење.

• Немојте да пиете или да подготвувате храна со кондензирана/дестилирана вода.

Таа може да предизвика здравствени проблеми кај луѓето и животните.

• Немојте да седите или да стоите на отворената врата.

• Не сушете неисцедени влажни алишта во машината за сушење.

2.4 Нега и чистење

• Апаратот мора да биде заземјен.

• Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.

• Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.

• Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.

• Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја.

Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или оштетување на апаратот.

• Не користете воден спреј и пареа за чистење на апаратот.

• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

2.5 Расходување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

• Исклучете го апаратот од струја и вода.

• Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

МАКЕДОНСКИ 25

• Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.

• Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на

Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).

1

Pезервоар

2 Контролна табла

3

Врата на апаратот

4 Основен филтер

5

Копче за вратата на кондензаторот

6 Отвори за проток на воздух

7

Ногарки за нивелирање

8 Врата на кондензаторот

9

Капак на кондензаторот

10 Затворачи за капакот на кондензаторот

11

Плочка со спецификации

За полесно полнење на алишта или полесно монтирање вратата е двострана. (видете ја посебната брошура).

26 www.electrolux.com

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА

1 2

8

1

Регулатор за програми

2

Екран

3

допирна површина Време

4

допирна површина

Oдложување

5

допирна површина

Чувствителни

6

допирна површина Полнење волна

7

допирна површина Старт/

Пауза

4.1 Показни светла

Показни светла

7

8

Копче за вклучување/исклучување

Допирните површини допирајте ги со вашиот прст во областа со симболот и името на опцијата. Не носете ракавици кога работите со контролната табла.

Проверете дали контролната табла е чиста и сува.

Опис

Фаза на сушење

Фаза на ладење

Фаза против туткање

Кондезаторот

Pезервоар

Филтер

Одложен почеток

3

4

5

6

МАКЕДОНСКИ 27

Показни светла Опис

Блокада за деца

Звучни сигнали

Времетраење на програмата

-

Времетраење на сушењето

-

5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ

Времетраење на одложениот почеток

Програми Вид на полнење

Полнење

(макс.)1) /Ознака на ткаенината

Екстра суви

Cилно суво

Памучни

Ниво на сушење: екстра суво.

Ниво на сушење: целосно суви.

8kg/

8kg/

Суви за во плакар2) 3)

Ниво на сушење: сува за во плакар.

8kg/

Суви за пеглање 2)Ниво на сушење: погодни за пеглање. 8kg/

Екстра суви

Суви за во плакар 2)

Синтетика

Ниво на сушење: екстра суво.

Ниво на сушење: сува за во плакар.

3,5kg/

3,5kg/

Суви за пеглање Ниво на сушење: погодни за пеглање. 3,5kg/

Лесно пеглање

Ткаенини кои лесно се одржуваат и за кои е потребно минимално пеглање.

Резултатите од сушењето може да се разликуваат во зависност од ткаенината. Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ги алиштата и ставете ги на сушалка.

1kg (или 5

кошули)/

28 www.electrolux.com

Програми

Jоргани

Нежни

Вид на полнење

Полнење

(макс.)1) /Ознака на ткаенината

За сушење единечни или двојни јоргани и перници (со полнење од пердуви или синтетичко полнење).

Чувствителни ткаенини.

Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени ткаенини што се перат.

Веднаш извадете ги алиштата по завршување на програмата.

3kg/

2kg/

1kg

Bолна4)

Oсвежување

Bреме

За сушење на патики само со Сушење на Закачалка (види во посебното упатство кое е обезбедено за Сушење на Закачалка).

Освежување на ткаенини кои биле складирани.

Со оваа програма можете да ја користите опцијата Време и да го поставите времетраењето на програмата.

1 пар патики

1kg

8kg/

Брзо

За сушење на памучни и синтетички ткаенини.

2kg/

1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.

2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во документот EN 61121.

3) Програмата

Памучни Суви за во плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“. Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.

4) Циклусот за сушење волна во оваа машина е одобрен од Woolmark Company за сушење волнени алишта кои може да се перат во машина, под услов облеката да се пере и суши според упатствата на етикетата на облеката и според упатствата издадени од производителот на оваа машина. M1221. Во Обединетото Кралство,

Ирска, Хонгконг и Индија, симболот Woolmark е заштитена трговска марка.

6. ОПЦИИ

6.1 Време

Оваа опција може да се применува кај програмата Bреме и програмата

Bолна (само со сушење на закачалка).

Ви препорачуваме да поставите кратко траење за мали количини на алишта или само за едно парче облека.

Bреме програма:Времетраењето на програмата може да го поставите од минимум 10 минути до максимум 2 часа.

Поставувањето на времетраењето е поврзано со количината на алишта во апаратот.

Bолна програма:Времетраењето на програмата може да го поставите од минимум 30 минути до максимум 4 часа.

Поставувањето на времетраењето е поврзано со количината на алишта во апаратот.

6.2 Полнење волна

Оваа опција е применлива само кај програмата Wool (Волна). Ако сакате

6.4 Табела со опции

Програми1)

Памучни

МАКЕДОНСКИ 29

алиштата да се посуви притиснете на копчето на допир Полнење волна неколку пари за да го продолжите траењето на програмата (проценетото време на сушење ќе се појави на екранот).

6.3 Чувствителни

Со оваа опција можете да ја поставите програмата за сушење на нежни алишта на ниска температура.

Користете ја оваа опција за ткаенини кои го имаат симболот на фабричката етикета (на пр. акрил, вискоза).

Екстра суви

Cилно суво

Суви за во плакар

Суви за пеглање

Синтетика

Екстра суви

Суви за во плакар

Суви за пеглање

30 www.electrolux.com

Програми1)

Лесно пеглање

Jоргани

Нежни

Bолна

Oсвежување

2)

■ ■

Bреме

■ ■

Брзо

1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.

2) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност од моделот).

7. ПОСТАВКИ

A

Отклучено е само копчето за вклучување/исклучување.

B

C

D

E

A. Време допирна површина

B. Oдложување допирна површина

C. Чувствителни допирна површина

D. Полнење волна допирна површина

E. Старт/Пауза допирна површина

7.1 Функција за блокада за деца

Оваа опција ги спречува децата да си играат со апаратот кога работи некоја програма. Програматорот и допирните површини се заклучени.

Вклучување на опцијата блокада за деца:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

2. Почекајте околу 8 секунди.

3. Притиснете ги и држете ги истовремено допирните полиња

(A) и (D). Показното светло за блокада за деца се пали.

Показното светло за блокада за деца се пали.

Можно е да ја исклучите опцијата за блокада за деца додека работи некоја програма. Притиснете ги и задржете ги истите допирни површини додека не се исклучи показното светло за блокада за деца.

7.2 Вклучување/исклучување на звучни сигнали

За да ги вклучите и исклучите звучните сигнали, притиснете и задржете ги истовремено отприлика 2 секунди допирните површини (B) и (C).

7.3 Приспособување на нивото на преостаната влажност на алиштата

За да го смените фабричкото ниво на преостаната влажност на алиштата:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Пред првата употреба на апаратот:

• Исчистете го барабанот за сушење со влажна крпа.

9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Вклучување програма без одложен почеток

1. Подгответе ги алиштата и наполнете го апаратот.

ВНИМАНИЕ!

Кога ја затворате вратата, внимавајте алиштата да не се заглавуваат помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.

2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

3. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.

На екранот се прикажува времетраењето на програмата.

МАКЕДОНСКИ 31

2. Почекајте околу 8 секунди.

3. Притиснете ги и држете ги истовремено копчињата (A) и (B).

Се пали едно од овие показни светла:

• алишта

максимално суви

многу суви алишта

• нормално суви алишта

4. Притискајте го копчето (E) повеќе пати, додека не се вклучи показното светло за точното ниво.

5. За да го потврдите приспособувањето, притиснете ги и задржете ги истовремено отприлика 2 секунди копчињата (A) и (B).

• Вклучете кратка програма (на пр.

30 минути) со влажни алишта.

Времето на сушење што го гледате е поврзано со полнење од 5 kg за памучни и тексас програми. За другите програми, времето на сушење е поврзано со препорачаните полнења.

Времето на сушење на памучните и тексас програми со полнење поголемо од 5 kg е подолго.

4. Притиснете ја допирната површина Старт/Пауза.

Програмата започнува.

9.2 Почнување на програмата со одложен почеток

1. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.

2. Притискајте го копчето за одложен почеток повторно и повторно додека на екранот не се прикаже

32 www.electrolux.com

времето на одложување што сакате да го поставите.

Можете да го одложите почетокот на програма за сушење од минимум

30 минути до максимум

20 часа.

3. Притиснете ја допирната површина Старт/Пауза.

Екранот го покажува одбројувањето на одложениот почеток.

Кога ќе заврши одбројувањето, започнува програмата.

9.3 Промена на програма

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот

2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

3. Поставете ја програмата.

9.4 На крај од програмата

Кога програмата за перење е завршена:

• Се слуша испрекинат звучен сигнал.

• Показното светло трепка.

• Показното светло трепка.

• Се вклучува показното светло

Старт/Пауза.

Апаратот продолжува да работи со фазата против туткање отприлика 30 минути.

Фазата против туткање ги измазнува алиштата.

10. ПОМОШ И СОВЕТИ

10.1 Подготвување на алиштата

• Затворете ги патентите.

• Затворете ги патентите на прекривките за јорган.

• Вратоврските или украсните ленти

(на пр. лентите од престилка) не треба да се сушат. Врзете ги пред да започнете некоја програма.

Можете да ги извадите алиштата пред завршувањето на фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена.

Кога фазата против туткање е завршена:

• Показното светло е вклучено, но не трепка.

• Показното светло е вклучено, но не трепка.

• показното светло Старт/Пауза се гаси.

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот.

2. Отворете ја вратата на апаратот.

3. Извадете ги алиштата.

4. Затворете ја вратата на апаратот.

Чистете го филтерот и празнете го садот за вода секогаш по завршувањето на програмата.

9.5 Во состојба на подготвеност

За да се намали потрошувачката на енергија, оваа функција автоматски го исклучува апаратот:

• После 5 минути ако не ја стартувате програмата.

• После 5 минути од крајот на програмата.

• Извадете ги сите предмети од џебовите.

• Свртете ги алиштата со внатрешниот слој напревен од памук. Памучниот слој мора да биде свртен нанадвор.

• Секогаш поставувјате програма погодна за вид на сушени алишта.

• Не ставајте светли и темни алишта заедно.

• Користете соодветна програма за памучни, жерсе и трикотажа за да спречите стеснување.

• Немојте да ја надминете максималното полнење кое поставено во поглавјето со програми или прикажано на екранот.

• Сушете само алишта кои се погодни за сушење во машина за

МАКЕДОНСКИ

сушење на алишта. Видете ја фабричката етикета на алиштата.

• Немојте да ги сушите големите и малите алишта заедно. Малите алишта може да се заглават во поголемите и да останат неисушени.

33

Фабричка етикета

Опис

Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта само на ниска температура.

Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

11.1 Чистење на филтерот

1.

2.

2

1

3.

4.

34 www.electrolux.com

5.1)

6.

1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.

11.2 Цедење на садот за вода

1.

2.

1

2

3.

4.

Водата од садот со вода може да ја користите како алтернатива за дестилирана вода (на пр.

за пеглање на пареа).

Пред да ја користите водата, исчистете ги остатоците од нечистотија со филтер.

11.3 Чистење на кондензаторот

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

МАКЕДОНСКИ 35

1

2

1

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Чистење на барабанот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Исклучете го апаратот пред да го чистите.

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на внатрешната површина на барабанот и на ребрата на барабанот. Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

ВНИМАНИЕ!

Не користете абразивни средства или челична жица за чистење на барабанот.

11.5 Чистење на контролната табла и куќиштето

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на контролната табла и куќиштето.

Користете влажна крпа за чистење.

Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

ВНИМАНИЕ!

Не користете средства за чистење мебел или средства за чистење што може да предизвикаат корозија за чистење на апаратот.

11.6 Чистење на отворите за воздух

Користете правосмукалка за да ги извадите влакненцата од отворите за воздух.

36 www.electrolux.com

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Проблем

Не можете да го вклучите апаратот.

Можно решение

Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.

Проверете ги осигурувачите (во домашната инсталација).

Притиснете Старт/Пауза.

Програмата не почнува да работи.

Вратата на апаратот не се затвора.

Апаратот запира за време на работата.

Проверете дали вратата на апаратот е затворена.

Проверете дали филтерот е правилно монтиран.

Внимавајте алиштата да не се заглават помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.

Проверете дали садот за вода е празен. Притиснете на Старт/Пауза за да започне програмата.

Проверете дали тежината на алиштата е соодветна со времетраењето на програмата.

Времето на циклусот е многу долго или сушењето дава незадоволителни резултати.1)

Проверете дали филтерот е чист.

Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата уште еднаш на центрифуга.

Проверете дали собната температура е повисока од +5°C и пониска од

+35°C. Оптималната собна температура е од 19°C до 24°C.

На екранот се прикажува Err.

Поставете програма за Bреме или програма за Екстра суви.2)

Ако сакате да поставите нова програма, исклучете го и вклучете го апаратот.

Проверете дали опциите се применливи за програмата.

На екранот се прикажува (на пр. Е51).

Вклучете го и исклучете го апаратот.

Започнете нова програма. Ако повторно се јави проблемот, јавете се во сервисот.

1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.

2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.

чаршафи за кревет ).

Ако резултатите од сушењето се незадоволителни

• Поставената програма е погрешна.

• Филтерот е затнат.

• Кондензаторот е затнат.

• Има премногу алишта во апаратот.

• Барабанот е валкан.

• Неправилно поставување на сензорот за спроведливост

( Видете во поглавјето "

Поставки -

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

МАКЕДОНСКИ 37

Прилагодување на нивото на влажност на преостанатите алишта

" за подобра поставка).

• Отворите за воздух се затнати.

• Собната температура е многу ниска или многу висока ( оптимална собна температура е од 19°C до

24°C )

Ширина x Висина x Длабочина

Макс. длабочина со отворена врата на апаратот

Макс. ширина со отворена врата на апаратот

Проспособлива висина

850 x 600 x 600 mm (максимум 630 mm)

1090 mm

950 mm

Капацитет на барабанот

Максимална количина на полнење

Волтажа

850 mm (+ 15 mm - регулација на ногалките)

118 л

8 kg

230 V

Фреквенција

Вкупна моќност

Класа на енергетска ефикасност

50 Hz

2250 W

B

4,80 kWh

Потрошувачка на енергија1)

Годишна потрошувачка на енергија2)

Лев - вклучен режим на потрошувачка на енергија

Исклучен режим на потрошувачка на енергија

Вид на користење

560 kWh

0,50 W

0,50 W

Домаќинство

Дозволена температура во околината + 5°C до + 35°C

38 www.electrolux.com

Ниво на заштита од навлегување на тврди честички и влага обезбедено со заштитниот капак, освен кога опремата со низок напон нема заштита од влага

IPX4

1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.

во мин.).

2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот

(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).

13.1 Потрошувачка

Програмa

Вртење при / заостаната влажност

Време на сушење

Потрошу вачка на енергија

Памучни 8 kg

Суви за во плакар 1400 врт/мин. 50%

Суви за пеглање

1000 врт/мин. 60%

1400 врт/мин. 50%

1000 врт/мин. 60%

Синтетика 3,5 kg

Суви за во плакар 1200 врт/мин. 40%

800 врт/мин. 50%

14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на живтната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

130 мин.

146 мин.

110 мин.

126 мин.

52 мин.

59 мин.

4,21 kWh

4,80 kWh

3,49 kWh

3,98 kWh

1,50 kWh

1,71 kWh фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

СРПСКИ 39

САДРЖАЈ

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 40

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................43

3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................44

4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................45

5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................46

6. ОПЦИЈЕ...........................................................................................................47

7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 49

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 49

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 50

10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................51

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................52

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.............................................................................54

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ....................................................................................55

МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

www.electrolux.com/webselfservice

Региструјте свој производ ради боље услуге:

www.registerelectrolux.com

Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез - упутства о безбедности

Опште информације и савети

Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

40 www.electrolux.com

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штете које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повређивања или трајног инвалидитета.

Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, kao особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.

Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.

Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.

Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.

Детерџенте држите ван домашаја деце.

Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.

Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.

Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

Не мењајте спецификацију овог уређаја.

СРПСКИ 41

Ако поврх машине за прање веша стављате машину за сушење веша, у ту сврху користите комплет за слагање. Комплет за слагање, која се може наћи код овлашћеног продавца, може се користити само са уређајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за

Монтирање).

Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињсих елемената са одговарајућим простором (погледајте брошуру за Инсталирање).

Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.

Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.

УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.

Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације.

Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.

Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој се налази уређај како бисте избегли да се просторија испуни непожељним издувним гасовима других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.

Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност од електрицитета.

42 www.electrolux.com

Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг

(погледајте у одељку „Табела програма“).

Немојте користити уређај ако су предмети запрљани индустријским хемикалијама.

Очистите отпала влакна или труње од амбалаже које се накупило око уређаја.

Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.

Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење веша.

Ствари које су запрљане супстанцама као што су уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини.

Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини за сушење веша.

Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.

Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.

УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и раширите их тако да се топлота распореди.

Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

СРПСКИ 43

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталација

• Уклоните комплетну амбалажу.

• Немојте да монтирате или користите оштећен уређај.

• Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.

• Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.

• Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од

5°C или виша од 35°C.

• Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.

• Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.

• Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.

• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен на зид.

• Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је потпуно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључивање на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

• Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.

• Овај уређај је усклађен са директивама ЕЕЗ-а.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

• Уређај је само за кућну употребу.

• Немојте да сушите оштећене

(подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.

• Сушите искључиво материјале који могу да се суше у машини за сушење веша. Следите упутства са етикета на вешу.

• Уколико сте веш опрали уз коришћење средства за уклањање флека, пре сушења покрените један допунски циклус испирања.

• Кондензовану воду/дестиловану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.

• Немојте седати нити стајати на отворена врата.

• У машини за сушење веша немојте сушити мокар веш из ког капље вода.

• Уређај мора да буде уземљен.

• Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.

• Увек користите прописно уграђену утичницу заштићену од струјног удара.

• Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.

• Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл

2.4 Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или оштећења уређаја.

• Немојте да користите млаз воде или пару за чишћење уређаја.

• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерџенте. Немојте да користите било какве абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

44 www.electrolux.com

2.5 Одлагање

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или гушења.

• Искључијте уређај из електричног напајања и са довода за воду.

• Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

• Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.

• Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

1

Резервоар за воду

2

Контролна табла

3

Врата уређаја

4

Примарни филтер

5

Дугме за врата кондензатора

6

Прорези за проток ваздуха

7

Подесиве ножице

8

Врата кондензатора

9

Поклопац кондензатора

10

Браве за поклопац кондензатора

11

Плочица са техничким карактеристикама

Ради лакшег убацивања веша или једноставније инсталације, врата су реверзибилна (погледајте посебан летак).

СРПСКИ 45

4. КОМАНДНА ТАБЛА

1 2

8

1

Дугме за избор програма

2

Приказ

3

Додирна плочица Време

4

Додирна плочица Одложено

5

Додирна плочица Осетљиво

6

Додирна плочица Количина вунене одеће

7

Додирна плочица Старт/пауза

8

Дугме за укључивање/ искључивање

4.1 Индикатори

Индикатори

7

Додирне плочице додирујте прстом у подручју на којем је приказан симбол или назив опције. Немојте носити рукавице док рукујете командном таблом.

Постарајте се да командна табла увек буде чиста и сува.

Опис

Фаза сушења

Фаза хлађења

Фаза заштите од гужвања

Кондензатор

Резервоар за воду

Филтер

Одложен старт

Блокада за безбедност деце

3

4

5

6

46 www.electrolux.com

Индикатори

-

-

5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА

Опис

Звучни сигнали

Трајање програма

Трајање времена сушења

Трајање одложеног старта

Програми

Екстра суво

Jако суво

Суво за ор‐ ман2) 3)

Пегла 2)

Количина веша

(макс.)1) /ознака материјала

Ниво сушења: extra dry (екстра суво).

8кг/

Ниво сушења: јако суво.

Ниво сушења: cupboard dry (суво за орман).

Тип уноса

Памук

Ниво сушења: погодно за пеглање.

Екстра суво

Суво за орман 2)

Пегла

Синтетика

Ниво сушења: extra dry (екстра суво).

Ниво сушења: cupboard dry (суво за орман).

Ниво сушења: погодно за пеглање.

8кг/

8кг/

8кг/

3,5 кг/

3,5 кг/

3,5 кг/

Лако пеглање

Јорган

Осетљиво

Тканине које се лако одржавају и код којих је потребно минимално пеглање.

Резултати сушења могу се разликова‐ ти у зависности од врсте тканине. Про‐ тресите веш пре него што га ставите у уређај. Одмах по завршетку програма извадите веш из машине и окачите га на вешалице.

Јоргани за једну или две особе и јасту‐ ци (са перјем, паперјем или синте‐ тичким пуњењем).

1 кг (или 5 кошу‐

ља)

3 кг/

Осетљиве тканине.

2 кг/

Програми

СРПСКИ 47

Тип уноса

Количина веша

(макс.)1) /ознака материјала

Вунене тканине. Нежно суши вунену одећу која се пере у машини. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.

1 кг

Вуна4)

Освежи

За сушење спортске обуће само са ре‐ шетком за сушење (прочитајте засе‐ бан кориснички приручник који је при‐ ложен уз решетку за сушење).

Освежавање веша који је дуго стајао у орману.

1 пар спортске обуће

1 кг

Време сушења

Са овим програмом можете користити опцију Време и подесити трајање про‐ грама.

8 кг/

Брзо

За сушење памучних и синтетичких тканина.

2 кг/

1) Максимална тежина се односи на сув веш.

2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање назначени су у документу EN 61121.

3) Програм

Памук Суво за орман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.

4) Циклус сушења вуне на овој машини одобрила је компанија Woolmark за сушење вунене одеће која се пере у машини уколико се одећа пере и суши према упутствима на етикети и оних које је издао произвођач ове машине. M1221. У Великој Британији,

Ирској, Хонгконгу и Индији симбол Woolmark је сертификована робна марка.

6. ОПЦИЈЕ

6.1 Време

Ова опција је примењива на програм

Време сушења и на програм Вуна

(само са програмом „Решетка за сушење“).

Препоручујемо да подесите кратко време трајања за мале количине, или за само један комад веша.

Време сушења програм: Можете да подешавате време трајања програма, од минимално 10 минута до максимално 2 сата.

Подешавање трајања програма ће зависити од количине веша у уређају.

Вуна програм: Можете да подешавате време трајања програма, од минимално 30 минута до максимално 4 сата.

Подешавање трајања програма

48 www.electrolux.com

зависиће од количине веша у уређају.

6.2 Количина вунене одеће

Ова опција се може примењивати само за програм Вуна. Да би се веш још боље осушио, узастопно притискајте додирну плочицу

Количина вунене одеће да бисте продужили трајање програма

6.4 Табела опција

(процењено време сушења појавиће се на дисплеју).

6.3 Осетљиво

Помоћу ове опције можете подесити програм сушења осетљивијег веша на нижој температури. Користите ову опцију за тканине које имају ознаку на етикети (нпр. акрил, вискоза).

Програми1)

Памук

Екстра суво

Jако суво

Суво за орман

Пегла

Синтетика

Екстра суво

Суво за орман

Пегла

Лако пеглање

Јорган

Осетљиво

Вуна

2)

■ ■

Освежи

Време сушења

■ ■

Брзо

1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐ вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.

2) Само са програмом Решетка за сушење (стандардни или опциони прибор, у завис‐ ности од модела).

СРПСКИ 49

7. ПОДЕШАВАЊА

A

B

C

D

E

A. Време Додирна плочица

B. Одложено Додирна плочица

C. Осетљиво Додирна плочица

D. Количина вунене одеће Додирна плочица

E. Старт/пауза Додирна плочица

7.1 Функција блокада за безбедност деце

Ова опција онемогућава деци да се играју са уређајем док је у току извршавање неког програма. Дугме за избор програма и додирне плочице су закључане.

Откључано је само дугме за укључивање/искључивање.

Активирање опције блокада за безбедност деце:

1. Притисните дугме за укључивање/ искључивање да бисте укључили уређај.

2. Сачекајте приближно 8 секунди.

3. Притисните и држите додирне плочице (A) и (D) истовремено.

Укључује се индикатор блокаде за безбедност деце.

Укључује се индикатор блокаде за безбедност деце.

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Пре првог коришћења уређаја:

• Бубањ машине за сушење веша очистите влажном крпом.

Опцију за безбедност деце могуће је деактивирати док је неки програм у току.

Притисните и задржите исте ове додирне плочице, све док се индикатор функције за безбедност деце не угаси.

7.2 Зујање укључена/ искључена.

Да бисте деактивирали или активирали звучне сигнале, притисните и у трајању од приближно

2 секунде задржите додирне плочице

(B) и (C).

7.3 Подешавање преосталог степена влажности веша

Да бисте променили подразумевани степен преостале влажности веша:

1. Притисните дугме за укључено/ искључено да бисте укључили уређај.

2. Сачекајте приближно 8 секунди.

3. Притисните и држите дугмад (A) и

(B) истовремено.

Укључује се један од ових индикатора:

• максимално сув веш

• сувљи веш

• стандардно сув веш

4. Притисните дугме (E) више пута све док се не укључи индикатор одговарајућег нивоа.

5. Да бисте потврдили подешавање, истовремено притисните дугмад

(A) и (B) и задржите их у трајању од приближно 2 секунде.

• Покрените неки краћи програм (нпр.

30 минута) са мокрим вешом.

50 www.electrolux.com

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Покретање програма без одложеног старта

1. Припремите веш и убаците га у машину.

ОПРЕЗ

Водите рачуна да, када затворите врата, делови веша не остану заглављени између врата и гумене заптивке на вратима.

2. Притисните дугме за укључено/ искључено да бисте укључили уређај.

3. Подесите одговарајући програм и опције за тај тип веша.

На дисплеју се приказује трајање програма.

Време сушења које видите односи се на количину веша од 5 кг за програме за памук и џинс. За остале програме време сушења односи се на препоручене количине веша. Време сушења програма за памук и џинс при количини веша већој од 5 кг траје дуже.

4. Притисните додирну плочицу

Старт/пауза.

Програм се покреће.

9.2 Покретање програма са одложеним стартом

1. Подесите одговарајући програм и опције за тај тип веша.

2. Притискајте дугме за одлагање старта више пута све док се на дисплеју не појави време одлагања које желите да подесите.

Старт неког програма може се одложити од минимално 30 минута до максимално 20 часова.

3. Притисните додирну плочицу

Старт/пауза.

На дисплеју се приказује одбројавање до одложеног старта.

Када се одбројавање заврши, програм се покреће.

9.3 Промена програма

1. Притисните дугме за укључено/ искључено да бисте деактивирали уређај

2. Притисните дугме за укључено/ искључено да бисте укључили уређај.

3. Подесите програм.

9.4 На крају програма

Када је програм завршен:

• Чује се испрекидан звучни сигнал.

• Индикатор трепери.

• Индикатор трепери.

• Индикатор Старт/пауза (старт/ пауза) је укључен.

Уређај наставља да ради, обављајући фазу заштите од гужвања у трајању од око 30 минута.

Фаза заштите од гужвања спречава да веш након сушења остане згужван.

Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе заштите од гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите непосредно пре завршетка ове фазе.

Када је фаза заштите од гужвања завршена:

• Индикатор светли, али више не трепери.

• Индикатор светли, али више не трепери.

• Индикатор Старт/пауза (старт/ пауза) се гаси.

1. Притисните дугме за укључивање/ искључивање да бисте деактивирали уређај.

2. Отворите врата уређаја.

3. Извадите веш.

4. Затворите врата уређаја.

Сваки пут након завршетка програма очистите филтер и испразните резервоар за воду.

9.5 Функција приправности

Да би се смањила потрошња електричне енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај:

10. КОРИСНИ САВЕТИ

10.1 Припрема веша

• Затворите рајсфершлусе на одећи.

• Закопчајте дугмад на јорганским прекривачима.

• Не сушите одрешене кравате и траке (нпр. траке од кецеље).

Вежите их пре но што покренете неки програм.

• Уклоните све предмете из џепова.

• Изврните на поставу предмете са унутрашњим слојем направљеним од памука. Памучни слој мора увек да буде окренут ка споља.

• Увек подесите програм који одговара врсти веша који се суши.

• Не стављајте заједно светле и тамне боје.

СРПСКИ

• Након 5 минута, уколико не покренете програм.

• Пет минута након завршетка програма.

51

• Користите програм који је погодан за памучни веш, жерсеј и плетену одећу, како бисте спречили скупљање веша.

• Не прекорачујте максималну количину веша која је наведена у одељку о програмима или приказана на дисплеју.

• Сушите искључиво веш који је погодан за сушење у машини за сушење. У ту сврху, погледајте етикету на вешу.

• Не сушите истовремено мале и велике предмете. Мали предмети могу да се заглаве унутар великих и да остану влажни.

Ознака на ети‐ кети

Опис

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим температурама.

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ниским температурама.

Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.

52 www.electrolux.com

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

11.1 Чишћење филтера

1.

2.

1

2

3.

4.

5.1)

6.

1

2

1) ако је потребно, очистите филтер топлом водом.

11.2 Пражњење резервоара за воду

1.

2.

3.

4.

СРПСКИ 53

3.

5.

1

Воду из резервоара можете да користите као замену за дестиловану воду (нпр. у пеглама на пару). Пре коришћења, помоћу филтера уклоните заосталу прљавштину из воде.

11.3 Чишћење кондензатора

1.

2.

4.

2

6.

1

2

1

7.

11.4 Чишћење бубња

УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите кабл уређаја из мрежне утичнице пре него што га очистите.

8.

2

1

2

3

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили унутрашњост бубња и подизаче бубња. Осушите очишћене површине меканом крпом.

54 www.electrolux.com

ОПРЕЗ

Немојте да користите абразивне материјале или челичну вуну за чишћење бубња.

11.5 Чишћење командне табле и кућишта

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили командну таблу и кућиште.

Користите влажну крпу за чишћење.

Осушите очишћене површине меканом крпом.

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

ОПРЕЗ

Немојте да користите средства за чишћење намештаја или средства за чишћење која могу за изазову корозију да бисте очистили уређај.

11.6 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните паперје са прореза за ваздух.

Проблем

Не можете да укључите уређај.

Програм се не покреће.

Врата уређаја се не затврају.

Уређај се зауставља у току рада.

Циклус траје предуго или су резултати сушења незадовољавајући.1)

Могуће решење

Проверите да ли је мрежни утикач при‐ кључен у утичницу.

Проверите осигурач у кутији са осигу‐ рачима (кућна инсталација).

Притисните Старт/пауза.

Проверите да ли су врата уређаја за‐ творена.

Проверите да ли је филтер правилно монтиран.

Водите рачуна да веш не остане за‐ глављен између врата уређаја и гуме‐ не заптивке на вратима.

Уверите се да је резервоар за воду празан. Притисните Старт/пауза да би‐ сте покренули програм поново.

Водите рачуна да тежина веша одгова‐ ра времену трајања програма.

Проверите да ли је филтер чист.

Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐ стите кроз центрифугу у машини за прање веша.

Постарајте се да температура у про‐ сторији буде изнад +5°C и испод

+35°C. Оптимална температура про‐ сторије је од 19°C дo 24°C.

СРПСКИ 55

Проблем

На дисплеју је приказано Err.

Могуће решење

Подесите Време сушења или Екстра суво програм.2)

Ако желите да подесите неки нов про‐ грам, деактивирајте и поново активи‐ рајте уређај.

Уверите се да су одабране опције при‐ мењиве на тај конкретан програм.

На дисплеју се приказује (нпр. E51).

Дективирајте и активирајте уређај. По‐ крените нов програм. Уколико се про‐ блем поново јави, обратите се серви‐ су.

1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.

2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни

(нпр. прекривачи за кревете).

Ако резултати сушења нису задовољавајући

• Подешен је неодговарајући програм.

• Филтер је запушен.

• Кондензатор је запушен.

• Стављено је превише веша у бубањ уређаја.

• Бубањ је прљав.

• Неодговарајуће подешавање сензора за проводљивост

(Погледајте поглавље

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Подешавања - Кориговање степена преостале влажности веша

“ да бисте пронашли боље подешавање).

• Запушени су прорези за проток ваздуха.

• Температура просторије је сувише ниска или сувише висока

(оптимална температура просторије је од 19°C дo 24°C )

Висина x ширина x дубина 850 x 600 x 600 мм (максимално 630 мм)

1090 мм Максимална дубина код отворених врата уређаја

Максимална ширина код отворених врата уређаја

Прилагодљива висина

Запремина бубња

Максимална количина веша

Напон

Фреквенција

950 мм

850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)

118 л

8 кг

230 V

50 Hz

56 www.electrolux.com

Укупна снага

Класа енергетске ефикасности

2250 W

B

4,80 kWh

Потрошња електричне енергије1)

Годишња потрошња електричне енер‐ гије2)

Лево – укључен режим апсорпције сна‐ ге

Искључен режим апсорпције снаге

560 kWh

0,50 W

0,50 W

Тип коришћења

Дозвољена температура просторије

Домаћинство

+ 5°C дo + 35°C

Ниво заштите од продирања чврстих честица и влаге пружа заштитни омо‐ тач, изузев места на којима опрема под напоном нема заштиту од влаге

IPX4

1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.

2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног памучног програма са машином која је пуна или делимично пуна, као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).

13.1 Подаци о потрошњи

Програм

Обртање на / преостала влаж‐ ност

Време су‐ шења

Потрош‐ ња елек‐ тричне енергије

Суво за орман

Пегла

Суво за орман

Памук 8 кг

1400 о/мин. / 50%

1000 о/мин. / 60%

1400 о/мин. / 50%

1000 о/мин. / 60%

Синтетика 3,5 кг

1200 о/мин. / 40%

800 о/мин. / 50%

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом

. Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради

130 мин.

146 мин.

110 мин.

126 мин.

52 мин.

59 мин.

4,21 kWh

4,80 kWh

3,49 kWh

3,98 kWh

1,50 kWh

1,71 kWh рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ

СРПСКИ

вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

57

58 www.electrolux.com

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 59

2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 61

3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 63

4. KONTROL PANELI...........................................................................................63

5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 64

6. OPSIYONLAR.................................................................................................. 66

7. AYARLAR......................................................................................................... 67

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 68

9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................68

10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................69

11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................70

12. SORUN GIDERME......................................................................................... 72

13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 74

14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 75

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:

www.electrolux.com/webselfservice

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:

www.registerelectrolux.com

Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:

www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

Genel bilgiler ve tavsiyeler

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TÜRKÇE 59

1. GÜVENLIK BILGILERI

Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

UYARI!

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.

3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.

Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

Deterjanları çocuklardan uzak tutun.

Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.

Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.

Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).

60 www.electrolux.com

Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir

(Montaj broşürüne bakın).

Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.

Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.

UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.

Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili

Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

8 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program tablosu” bölümüne bakın).

Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.

Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.

Cihazı, filtre üzerinde takılı değilken çalıştırmayın. Her kullanımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.

Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayınız

Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke

çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar

TÜRKÇE

gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı maddeler ve köpük kauçuk pedler içeren giysiler ve yastıklar gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır

Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca

üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı oluşturabilecek maddelerden çıkarın.

UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.

Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.

61

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

2.1 Kurulum

• Tüm ambalajları çıkartın.

• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

• Cihazla birlikte verilen montaj talimatını takip edin.

• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.

• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da 35°C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.

• Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.

• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.

• Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.

• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.

• Cihazın ayaklarını dengeledikten sonra, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı

UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

• Cihaz topraklanmalıdır.

• Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğunda emin olun.

• Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.

• Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.

• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.

• Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.

• Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile uyumludur.

62 www.electrolux.com

2.3 Kullanım

UYARI!

Yaralanma, elektrik

çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

• Bu makine, sadece evde kullanım içindir.

• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.

• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.

Kumaş etiketinde yazan talimatları takip edin.

• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıysanız kurutma makinesine koymadan önce ekstra bir durulama aşaması başlatın.

• Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu içmeyin veya bu su ile yemek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir.

• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.

• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak

çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.

2.4 Bakım ve temizlik

UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.

• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri kullanmayın.

2.5 Elden Çıkarma

UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

• Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.

• Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.

• Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.

• Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik

Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35 www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-

Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0

850 250 35 89 www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. ÜRÜN TANIMI

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

TÜRKÇE 63

1 Su kabı

2

Kontrol paneli

3 Cihaz kapağı

4

Ana Filtre

5 Yoğuşturucu kapağı tuşu

6

Hava akışı delikleri

7 Ayarlanabilir ayaklar

8

Yoğuşturucu kapağı

9 Yoğuşturucu üst kapağı

10

Yoğuşturucu kapağı kilitleri

11 Bilgi etiketi

Çamaşır yükleme veya kurulum kolaylığı için kapağın açılma yönü değiştirilebilir. (ayrı broşüre bakın).

4. KONTROL PANELI

1 2

3

4

5

6

8

1

Program düğmesi

2 Gösterge

3

Time (Süre) dokunmatik tuşu

4

Delay (Gecikmeli Başlatma) dokunmatik tuşu

5

Narin çamaşır dokunmatik tuşu

7

6

Yünlü Çamaşırlar dokunmatik tuşu

7

Başlat / Beklet dokunmatik tuşu

8

Açma / Kapama tuşu

64 www.electrolux.com

Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya da seçeneğin adının göründüğü alandaki dokunmatik tuşa parmaklarınızla dokunun.

Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayın. Kontrol panelinin her zaman temiz ve kuru olduğundan emin olun.

4.1 Göstergeler

Göstergeler Açıklama

Kurutma aşaması

Soğutma aşaması

Kırışıklık koruması aşaması

Yoğuşturucu

Su kabı

Filtreler temizle

Gecikmeli başlatma

Çocuk kilidi

Sesli ikazlar

Program süresi

Kurutma süresi

Gecikmeli başlatma süresi

-

-

5. PROGRAM TABLOSU

Programlar

Ekstra Kurutma

Güçlü Kurutma

Bulaşıkların türü

Pamuklu

Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.

Kurutma seviyesi: güçlü kurutma.

Yük (maks.)1) /

Kumaş işareti

8kg/

8kg/

TÜRKÇE 65

Programlar Bulaşıkların türü

Dolap2) 3)

Ütülük Kurutma 2)

Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.

Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar için uygundur.

Ekstra Kurutma

Dolap 2)

Ütülük Kurutma

Synthetic (Sentetik)

Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.

Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.

Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar için uygundur.

Yük (maks.)1) /

Kumaş işareti

8kg/

8kg/

3,5kg/

3,5kg/

3,5kg/

Kolay Ütü

Nevresimler

Hassaslar

Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐ leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce çamaşırları silkeleyin.

Program bittiğinde hiç zaman kaybetme‐ den çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın.

Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıklar

(kuş tüylü ya da sentetik dolgulu).

1kg (ya da 5

gömlek)/

3kg/

Narin kumaşlar.

Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin narin bir şekilde kurutulması. Program ta‐ mamlandığında hiç zaman kaybetmeden

çamaşırları çıkarın.

2kg/

1kg

Wool (Yünlü)4)

Havalandırma

Kurutma Zamanı

Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma

Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐ na bakın).

Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐ ması.

Bu program ile Time (Süre) seçeneğini kullanabilir ve program süresini ayarlaya‐ bilirsiniz.

1 çift spor ayak‐ kabı

1kg

8kg/

66 www.electrolux.com

Programlar Bulaşıkların türü

Yük (maks.)1) /

Kumaş işareti

Hızlı

Pamuklu ve sentetik kumaşları kurutmak için.

2kg/

1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.

2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐ kümantasyonunda belirtilmiştir.

3)

Pamuklu Dolap programı “Standart pamuklu programıdır”. Nemli normal pamuklu

çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.

4) Bu makinenin yünlü kurutma devri, giysilerin giysi etiketindeki talimatlara ve çamaşır ma‐ kinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, makinede yıka‐ nabilir yün ürünlerin kurutulması açısından Woolmark şirketi tarafından onaylanmıştır.

M1221. Birleşik Kırallık, Eire, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir sertifika‐ landırma markasıdır.

6. OPSIYONLAR

süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.

6.1 Time (Süre)

Bu seçenek Kurutma Zamanı programında ve Wool (Yünlü) programında mevcuttur (yalnızca

Kurutma Rafı ile).

Küçük miktarlardaki

çamaşırlar veya tek bir

çamaşır için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye edilir.

6.2 Yünlü Çamaşırlar

Bu seçenek, sadece Yünlü programı için kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde etmek ve program süresini arttırmak için

Yünlü Çamaşırlar dokunmatik tuşuna ardı ardına dokunun (tahmini kuruma zamanı ekranda görünecektir).

Kurutma Zamanı program: Program süresini minimum 10 dakika ile maksimum 2 saat arasında olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.

Wool (Yünlü) program: Program süresini minimum 30 dakika ile maksimum 4 saat arasında olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan

6.3 Narin çamaşır

Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa sahip olan hassas kurutma programını seçebilirsiniz. Bu seçeneği, kumaş etiketinde sembolünü taşıyan kumaşlar ile kullanın (örn., akrilik, viskoz).

6.4 Seçenekler tablosu

Programlar1)

Pamuklu

Ekstra Kurutma

Güçlü Kurutma

TÜRKÇE 67

Programlar1)

Dolap

Ütülük Kurutma

Ekstra Kurutma

Dolap

Ütülük Kurutma

Synthetic (Sentetik)

Kolay Ütü

Nevresimler

Hassaslar

Wool (Yünlü)

Havalandırma

Kurutma Zamanı

2)

Hızlı

1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).

7. AYARLAR

A

B

C

D

E

A. Time (Süre) dokunmatik tuşu

B. Delay (Gecikmeli Başlatma) dokunmatik tuşu

C. Narin çamaşır dokunmatik tuşu

D. Yünlü Çamaşırlar dokunmatik tuşu

E. Başlat / Beklet dokunmatik tuşu

7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada çocukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.

Sadece açma/kapama tuşunun kilidi açıktır.

Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi:

1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.

68 www.electrolux.com

2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.

3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun. Çocuk kilidi göstergesi yanar.

Çocuk kilidi göstergesi yanar.

Bir program çalışırken çocuk kilidi seçeneğini devre dışı bırakmak mümkündür.

Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar dokunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı tutun.

7.2 Sesli ikaz açma/kapama

Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.

7.3 Çamaşırların kalan nem miktarının ayarlanması

Çamaşırların kalan nem miktarını varsayılan olarak değiştirmek için:

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Cihazı ilk kez kullanmadan önce:

• Kurutma makinesi tamburunu nemli bir bezle temizleyin.

9. GÜNLÜK KULLANIM

9.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir programı başlatın

1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.

DİKKAT!

Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun.

2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.

3. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın.

Ekranda program süresi gösterilir.

1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.

2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.

3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bu göstergelerden biri yanar:

• maksimum kuru çamaşır

• daha kuru çamaşır

• standart kuru çamaşır

4. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E) tuşa ardı ardına basın.

5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.

• Nemli çamaşırlar ile kısa bir program

çalıştırın (örn. 30 dakika).

Gördüğünüz kurutma zamanı, pamuklu ve kotların programları için 5 kg'lık yükü dikkate alır. Diğer programlar için kurutma zamanı önerilen yüklerle alakalıdır. 5 kg'dan büyük yüke sahip olan pamuklu ve kot programlarının kurutma süresi daha uzundur.

4. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına basın.

Program başlar.

9.2 Programın gecikmeli başlatma ile başlatılması

1. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın.

2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterilene kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ardına basın.

Programın başlamasını

30 dakika ile maksimum

20 saat arasında erteleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına basın.

Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri sayımı gösterilir.

Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.

9.3 Bir programın değiştirilmesi

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın

2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.

3. Programı ayarlayın.

9.4 Program sonunda

Program tamamlandığında:

• Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.

• göstergesi yanıp söner.

• göstergesi yanıp söner.

• Başlat / Beklet göstergesi yanar.

Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika boyunca kırışıklık koruması aşamasında

çalışmaya devam eder.

Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulunan kırışıklıkları giderir.

TÜRKÇE

Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan önce çamaşırları

çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın

çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:

• göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.

• göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.

• Başlat / Beklet göstergesi söner.

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın.

2. Cihazın kapısını açın.

3. Çamaşırları çıkarın.

4. Cihazın kapısını kapatın.

Her programdan sonra filtreyi temizleyin ve su tankını boşaltın.

9.5 Bekleme fonksiyonu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak devre dışı bırakır:

• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınızda.

• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika sonra.

69

10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER

10.1 Çamaşırın hazırlanması

• Fermuarları kapatın.

• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.

• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (örn., önlük bağları).

Programı başlatmadan önce bunları bağlayın.

• Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.

• İçinde pamuklu bir katman bulunan

çamarışları tersine çevirin. Pamuklu katman dışa bakmalıdır.

• Kurutulan çamaşır tipine uygun olan programı ayarlayın.

• Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir arada koymayın.

• Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmemesi için uygun bir program kullanın.

• Program bölümünde belirtilen veya ekranda gösterilen masimum yükü aşmayın.

• Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan kumaş etiketine başvurun.

• Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük

70 www.electrolux.com

parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.

Kumaş etiketi Açıklama

Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.

Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐ maşırlar.

Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya uygun çamaşırlar.

Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.

11. BAKIM VE TEMIZLIK

11.1 Filtrenin temizlenmesi

1.

2.

2

1

3.

4.

5.1)

6.

1

2

1) gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.

11.2 Su kabını boşaltma

1.

2.

3.

4.

Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir alternatif olarak kullanabilirsiniz (örn. buharlı

ütüler). Suyu kullanmadan

önce bir filtre yardımıyla kir kalıntılarından arındırın.

11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi

1.

2.

4.

3.

1

2

1

2

1

TÜRKÇE 71

72 www.electrolux.com

5.

6.

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Tamburun temizlenmesi

UYARI!

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

DİKKAT!

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya

çelik yünü kullanmayın.

11.5 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

12. SORUN GIDERME

Problem

Cihaz çalışmıyor.

Program çalışmaya başlamıyor.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

DİKKAT!

Cihazı temizlemek için korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

11.6 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

Olası çözüm

Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.

Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin

(evin tesisatı).

Başlat / Beklet öğesine basın.

TÜRKÇE 73

Problem

Cihazın kapağı kapanmıyor.

Olası çözüm

Cihazın kapısının kapalı olduğundan emin olun.

Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.

Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun.

Cihaz çalışırken bir anda duruyor.

Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ ma sonucu alınamıyor.1)

Su tankının boş olduğundan emin olun.

Başlat / Beklet tuşuna basarak programı tekrar başlatın.

Çamaşır miktarının, program süresine uy‐ gun olduğundan emin olun.

Filtrenin temiz olduğundan emin olun.

Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐ de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.

Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek ve +35°C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C ila 24°C'dir.

Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐ yor.

Kurutma Zamanı veya Ekstra Kurutma programını ayarlayın.2)

Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐ niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.

Seçeneklerin programa uygun olduğun‐ dan emin olun.

Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐ yor.

Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.

Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐ nırsa, yetkili servisi arayın.

1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.

2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

Kurutma sonuçları tatmin edici değilse

• Ayarlanan program yanlıştır.

• Filtre tıkanmıştır.

• Yoğuşturucu tıkanmıştır.

• Cihazda çok fazla çamaşır vardır.

• Tambur kirlidir.

• İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır

(Daha iyi ayarlama için bkz. " Ayarlar -

Çamaşırların kalan nem miktarının ayarlanması

").

• Hava akış delikleri tıkanmıştır.

• Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C -

24°C )

74 www.electrolux.com

13. TEKNIK VERILER

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik

Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik

Ayarlanabilir yükseklik

Tambur hacmi

Maksimum yük hacmi

Gerilim

Frekans

Toplam güç

Enerji verimlilik sınıfı

850 x 600 x 600 mm (maksimum 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)

118 l

8 kg

230 V

50 Hz

2250 W

B

4,80 kWsaat

Enerji tüketimi1)

Yıllık enerji tüketimi2)

Açık halde güç tüketimi

Kapalı halde güç tüketimi

560 kWsaat

0,50 W

0,50 W

Kullanım türü

İzin verilen ortam sıcaklığı

Ev kullanımı

+ 5°C ile + 35°C arası

Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve katı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐ nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐ riç

IPX4

1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.

2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐ şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).

13.1 Tüketim değerleri

Dolap

Program Sıkma / kalan nemlilik

Pamuklu 8 kg

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Kurutma sü‐ resi

Enerji tü‐ ketimi

130 dak.

146 dak.

4,21 kWsaat

4,80 kWsaat

TÜRKÇE 75

Program

Ütülük Kurutma

Sıkma / kalan nemlilik

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Kurutma sü‐ resi

110 dak.

126 dak.

Enerji tü‐ ketimi

3,49 kWsaat

3,98 kWsaat

Synthetic (Sentetik) 3,5 kg

Dolap 1200 rpm / 40%

800 rpm / 50%

52 dak.

59 dak.

1,50 kWsaat

1,71 kWsaat

14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın

ücretsiz onarılmasını isteme,

d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.

Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

76 www.electrolux.com

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin

15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem

Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

*

TÜRKÇE 77

78 www.electrolux.com

TÜRKÇE 79

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project