AEG | LAV41250 | User manual | Aeg LAV41250 Uživatelský manuál

ÖKO_LAVAMAT
41250 ELECTRONIC
Ekologická automatická praèka
Návod k pou•ití
Vá•ená zákaznice, vá•ený zákazníku,
Vá•ená zákaznice, vá•ený zákazníku, uschovejte tento návod
k pou•ití spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel být prodán
èi prìstìhován k jiné osobì, ujistìte se, •e spotøebiè
doprovází návod k pou•ití.
Nový u•ivatel tedy bude moci pou•ít zde uvedené informace o
fungování spotøebièe a o upozornìních, která se k nìmu vztahují.
Bezpeènostní
upozornìní
Popis postupu krok za krokem
1.
2. ...
3. ...
Rady a doporuèení
Informace související s ochranou •ivotního prostøedí
Vytištìno na papíøe, který nepoškozuje •ivotní prostøedí.
Ekologicky myslet, to nestaèí. Je tøeba také tak jednat...
2
Obsah
OBSAH
Návod k pou•ití .....................................
5
Dùle•itá upozornìní ............................................... 5
Pøed prvním uvedením do provozu ................................... 5
Pou•ití .............................................................................. 5
Instalace ........................................................................... 6
Bezpeènost ...................................................................... 7
Ochrana •ivotního prostøedí ................................... 8
Popis spotøebièe .................................................. 9
Pohled zepøedu ................................................................ 9
Zásuvka na prací prostøedky ............................................ 9
Pou•ití praèky ..................................................... 10
Ovládací panel . ............................................................. 10
Voliè programù ............................................................... 10
Pøídavná tlaèítka a jejich funkce ................................ 11/12
Voliè otáèek odstøeïování .............................................. 13
Výbìr odlo•eného spuštìní ............................................ 14
Ukazatel prùbìhu programu ............................................ 15
Spotøeba a doba trvání programù ........................... 16
Praktické rady .................................................... 1 7
Pøípravky............................................................ 21
Mezinárodní symboly pro ošetøování textilií .............. 23
Praní ................................................................. 24
Tabulka programù ................................................ 28
Èištìní a údr•ba .................................................. 30
Odstranìní drobných poruch ................................. 32
3
Obsah
Pokyny pro instalaci a zapojení ...............
35
Bezpeènostní upozornìní k instalaci ........................ 35
Rozmìry spotøebièe ............................................. 36
Instalace spotøebièe ............................................. 3 7
Umístìní ............................................................. 39
Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe ........... 39
Elektrické pøipojení .............................................. 40
Zapojení vody ..................................................... 41
Technický popis .................................................. 43
Záruka, servis a náhradní díly .............. 43/44
Skupina Electrolux je nejvìtším svìtovým výrobcem spotøebièù pro
kuchyò, èistotu a venkovní pou•ití. Více ne• 55 milionù výrobkù
Skupiny Electrolux (jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe,
øetìzové pily a travní sekaèky) v celkové hodnotì a• 14 miliard USD
je prodáno ka•dým rokem ve vice ne• 150 zemich svìta.
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
4
Návod k pou•ití
NÁVOD K POU•ITÍ
Dùle•itá upozornìní
Tato upozornìní slou•í k zajištìní Vaší bezpeènosti a bezpeènosti
Vašich bli•ních.
Pøed prvním uvedením do provozu
Dodr•ujte "Pokyny pro instalaci a zapojení" uvedené dále.
Pou•ití
Tento spotøebiè je urèen pro pou•ívání dospìlými osobami. Dbejte,
aby se jej nedotýkaly dìti, a aby jej nepou•ívaly jako hraèku.
Po pøevzetí spotøebiè ihned rozbalte. Ovìøte jeho celkový vzhled.
Pøípadné nedostatky uveïte písemnì na dodací list, jeho• jedno
vyhotovení si ponecháte.
Spotøebiè je urèen pro bì•né pou•ití v domácnosti. Nepou•ívejte
jej za úèelem komerèního èi prùmyslového vyu•ití nebo za jiným
úèelem, ne• ke kterému byl vyroben.
Nemìòte ani se nepokoušejte mìnit nastavení spotøebièe. Zásah
tohoto druhu je nebezpeèný.
Po pou•ití spotøebiè v•dy odpojte z elektrické sítì a zavøete
kohoutek pro pøívod vody.
Drobné kusy prádla, jako pono•ky, pásky, atd., vlo•te do plátìného
sáèku nebo malého povlaku na lù•koviny. Zajistíte tím, •e se
drobné prádlo nedostane mezi buben a nádr•.
Jestli•e spotøebiè právì není pou•íván, ponechejte víko a buben
otevøené, aby nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu.
V praèce perte pouze prádlo, je• snáší tento zpùsob ošetøení.
Øiïte se pokyny uvedenými na štítku, jím• je ka•dý odìv èi jiný
pøedmìt opatøen.
V praèce neperte prádlo, je• obsahuje výztu•e (kostice - napø.
podprsenky), prádlo neobroubené èi roztr•ené.
5
Návod k pou•ití
Pøed ka•dým praním peèlivì odstraòte mince, zavírací špendlíky,
sponky, šroubky, atd. Jestli•e tyto drobné pøedmìty zùstanou v
prádle, mù•e dojít k záva•ným poškozením.
Do praèky nedávejte prádlo, na nìm• bylo k odstranìní skvrn
pou•ito benzínu, lihu, trichlóretylénu, atd. Pøi pou•ití tìchto
pøípravkù k odstranìní skvrn pøed ulo•ením do bubnu praèky
vyèkejte, a• se chemikálie odpaøí.
Pøed èištìním a údr•bou praèku v•dy odpojte z elektrické sítì.
Pou•ívejte výhradnì prací prostøedky urèené k praní v praèce.
Dodr•ujte pokyny uvedené výrobcem pøípravkù.
Je-li praèka umístìná v prostorách vystavených mrazu, vypus•te
veškerou vodu ze spotøebièe, odšroubujte pøívodní hadici od
kohoutku a polo•te ji na podlahu.
Obalové materiály, ve kterých byl spotøebiè zabalen (napø.
plastová fólie a polystyrénové souèásti) mohou být nebezpeèné
pro dìti. Uchovávejte obaly mimo dosah dìtí.
Zajistìte, aby do bubnu praèky nevnikla domácí zvíøata.
Praèku nikdy nepou•ívejte, došlo-li k poškození elektrické pøívodní
šòùry, ovládacího panelu, horní desky èi podstavce s dùsledkem,
•e je volný pøístup k vnitøním komponentùm praèky.
Instalace
Pokud instalace elektrické sítì ve vaší domácnosti vy•aduje pro
zapojení spotøebièe nìjaké úpravy, pøivolejte kvalifikovaného
elektrikáøe.
Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si peèlivì pøeètìte
pokyny uvedené v kapitole “Elektrické pøipojení”.
Nezbytné úpravy týkající se pøívodu vody do spotøebièe svìøte
výhradnì kvalifikovanému instalatérovi.
Po instalaci spotøebièe se pøesvìdèete, •e spotøebiè nespoèívá
na elektrické pøívodní šòùøe.
Tento spotøebiè je tì•ký. Pokud jej pøemis•ujete, dbejte na
bezpeènost.
6
Návod k pou•ití
Pøed pou•itím musí být ze spotøebièe odstranìny veškeré
dopravní pojistky. Neodstraníte-li dùslednì veškerá zaøízení
urèená pro ochranu bìhem dopravy spotøebièe, mù•e dojít
k poškození spotøebièe nebo okolních pøedmìtù. Pøi
odstraòování ochranných zaøízení musí být spotøebiè odpojen
z elektrické sítì.
Veškeré opravy praèky musí být provedeny kvalifikovaným
odborníkem.
Bezpeènost
Víko: praèka je vybavena bezpeènostní pojistkou, je• zabraòuje
zavøení víka, jsou li dvíøka bubnu otevøená. Praèku tedy nelze
uvést do chodu. Elektromechanická pojistka zabraòuje otevøení
víka bìhem celé doby chodu spotøebièe a asi 2 minuty po
ukonèení programu.
Hnací motor: tepelná pojistka chrání motor proti riziku
mechanického pøetí•ení, elektrického pøepìtí èi podpìtí.
Ohøívání: k ohøívání mù•e dojít, je-li prací vana naplnìná vodou
v mno•ství nezbytném pro praní. Tato pojistka zabrání ohøívání,
pokud je pøerušena dodávka vody nebo jestli•e kohoutek
pøívodu vody nebyl otevøen.
Pojistka proti nadmìrnému pìnìní: Cyklus elektronického
odstøeïování po hlavním praní a po 3 cyklech máchání pro bílé
a barevné prádlo zajiš•ují velmi nízkou spotøebu vody. Po
dokonèení cyklu praní zùstává cyklus odstøeïování pod
kontrolou systému detekce pìny. Pokud je to nutné, cyklus
odstøeïování se pøeruší, dokud se pìna nevyèerpá.
7
Návod k pou•ití
Ochrana •ivotního prostøedí
Veškeré materiály oznaèené symbolem
je mo•no recyklovat.
Odevzdejte je ve sbìrnì urèené k tomuto úèelu (informujte se u
správy vaší obce), aby mohly být rekuperovány èi recyklovány.
Plastické hmoty jsou oznaèeny následovnì:
>PE< pro polyetylén, napø. ochranný povlak obalu a sáèky, v
nich• je zabalena dokumentace;
>PS< pro pìnový polystyrén, napø. balicí souèásti výslovnì
vyjma HCFC.
Lepenkové krabice a kartónové souèásti jsou vyrobeny
z recyklovaného papíru a musí být odevzdány do sbìrny papíru.
Za úèelem úspory vody a elektrické energie pro ochranu •ivotního
prostøedí doporuèujeme dodr•ovat následující pokyny:
- Spotøebiè pou•ívejte pokud mo•no naplnìný maximálním
mno•stvím prádla spíše, ne• jen èásteènì zaplnìný (dbejte
však, abyste buben nepøetì•ovali).
- Programy s pøedpírkou pou•ívejte výhradnì pro silnì
zneèištìné prádlo.
- Mno•ství pracího prášku pøizpùsobte tvrdosti vody, mno•ství
prádla a stupni zneèištìní prádla.
Likvidujete-li starý spotøebiè, odstraòte vše, co by mohlo pøedstavovat
jakékoliv nebezpeèí: odøíznìte elektrickou pøívodní šòùru tìsnì u
spotøebièe a znemo•nìte zavírání dvíøek.
Automatické nastavení spotøeby vody
Automatický systém regulace pøizpùsobuje spotøebu vody mno•ství
a povaze prádla.
V pøípadì poruchy spotøebièe si pøeètìte kapitolu “ODSTRANÌNÍ
DROBNÝCH PORUCH”. Jestli•e pøes veškerá ovìøení je nutno
zavolat servisního technika, musí být zásah proveden od autorizovaného
servisního støediska.
V pøípadì zásahu do vašeho spotøebièe po•adujte od servisu,
který opravu provádí, originální náhradní díly doporuèené
výrobcem.
8
Návod k pou•ití
Popis spotøebièe
Pohled zepøedu
Ovládací panel
Víko
Dr•adlo pro
otevøení
víka
Dvíøka pro
pøístup k filtru
Nastavitelné no•ièky
Ovládací páka pro
ulo•ení
spotøebièe na koleèka
Zásuvka na prací prostøedky
Prášek na praní pro programy s pøedpírkou
èi sùl na skvrny pro program SKVRNY
(1. pøihrádka).
Tekutý prací prostøedek èi prášek na praní
pro hlavní praní (2. pøihrádka).
1
2
4
3
5
Bìlení (3. pøihrádka).
Pøídavné tekuté pøípravky: zmìkèovací pøípravek, pøípravek
pro nemaèkavou úpravu, škrob, atd. (4. pøihrádka).
5
Pøíliš mnoho zmìkèovacího pøípravku
9
Návod k pou•ití
Pou•ití praèky
Ovládací panel
Opo•dìný
start
Voliè otáèek
odstøeïování
Ukazatel
prùbìhu
programu
OKÖ_LAVAMAT
Voliè
programù
41250 ELECTRONIC
Pøídavná tlaèítka
Voliè programù
Volièem programù lze urèit zpùsob praní
(napø. úroveò vody, pohyb bubnu, poèet
máchání, rychlost odstøeïování) dle
druhu prádla a stupnì zneèištìní, jako•
i teplotu vody. Volièem pro výbìr
programù lze otáèet doprava nebo
doleva.
ZASTAVENÍ ( )
Praèka je uvedena mimo provoz: ve všech ostatních polohách je
spotøebiè pod napìtím. Umo•òuje rovnì• znovunastavení v pøípadì
chybného nastavení.
BÍLÉ / BAREVNÉ PRÁDLO ( )
Hlavní praní s vyváøkou/barevné prádlo pro praní za studena (" ")
nebo a• do 95°C.
EKONOMICKÉ PRANÍ (E)
Program pro úsporu energie pøi praní na teplotì cca 67°C pro prádlo
lehce èi bì•nì zneèištìné, doba praní prodlou•ená (není kompatibilní
s programem pro KRÁTKÉ PRANÍ " ").
SYNTETICKÁ VLÁKNA ( )
Hlavní praní tkanin nenároèných na ošetøování od teploty za studena
(" ") nebo a• do 60°C
JEMNÉ PRÁDLO ( )
10 Hlavní praní jemného prádla za studena, na 30°C nebo a• 40°C
Návod k pou•ití
VLNA (
/
)
Hlavní praní vlnìného prádla vhodného pro praní v praèce (za
studena a• do 40°C).
)
ŠETRNÉ MÁCHÁNÍ (
Samostatné máchání, napø. pro máchání textilií praných v ruce;
provede se máchání a šetrné odstøeïování
ŠKROBENÍ (
)
Samostatné škrobení, avivá•, impregnace (probìhne jedno máchání,
tekutý pøípravek je dávkován ze 4. pøihrádky).
VYPUŠTÌNÍ ( )
Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádr•i (bez následného
odstøeïování).
ODSTØEÏOVÁNÍ ( )
Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádr•i a odstøeïování nebo
samostatné odstøeïování bílého/barevného prádla vypraného v ruce.
ŠETRNÉ ODSTØEÏOVÁNÍ ( )
Vypuštìní vody po zastavení pøi plné nádr•i a šetrné odstøeïování
nebo samostatné šetrné odstøeïování jemného prádla vypraného
v ruce (smíšené tkaniny, jemné prádlo, vlna).
Pøídavná tlaèítka
Pøídavná tlaèítka umo•òují
pøizpùsobit program praní
stupni zneèištìní prádla. Pøi
praní bì•nì zneèištìného
prádla není nutno pou•ít
pøídavná tlaèítka. Jednotlivé funkce mohou být kombinovány podle
typu programu.
Stisknutím tlaèítka se rozsvítí odpovídající kontrolka. Opìtovným
stiskem kontrolka zhasne. Pokud bylo stisknuto tlaèítko, jeho• funkce
není kompatibilní se zvoleným programem, kontrolka zaène blikat. Po
cca dvou vteøinách zhasne.
11
Návod k pou•ití
PØEDPÍRÁNÍ ( )
Pøedpírání v dobì trvání cca 25 minut na teplotì 40°C pøed praním,
které se poté automaticky spustí.
NAMÁÈENÍ ( )
Funkce namáèení (není sluèitelné s programy na vlnu) umo•òuje
provést pøed pracími programy namáèení prádla v délce trvání 1-19
hodin. Po této dobì praèka automaticky provede zvolený hlavní
program.
K nastavení èasu namáèení:
Zmáèknìte tlaèítko namáèení.
Zvolte dobu namáèení (objeví se na displeji ovládacího panelu)
stlaèováním tlaèítka OPO•DÌNÝ START. Nicménì po 45 minutách
se kontrolka ZAPNUTO/VYPNUTO rozbliká. Pak je mo•no kdykoliv
spustit hlavní program stisknutím tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO.
KRÁTKÉ PRANÍ ( )
Hlavní praní zkrácené o 50 minut pro programy Bílé/Barevné prádlo,
o 20 minut pro program Syntetická vlákna a o 10 minut pro program
Jemné prádlo.
Tato funkce není kompatibilní s programem VLNA.
BIO-PROGRAM (BIO)
Prádlo velmi zneèištìné nebo prádlo se skvrnami (od ovoce, zeleniny,
kávy) mù•ete prát obzvláštì intenzívním zpùsobem.
Princip:
Doba praní hlavního praní je prodlou•ena o cca 10 minut.
Tato funkce není kompatibilní s programem VLNA a JEMNÉ PRÁDLO.
SKVRNY ( )
Ošetøení velmi zneèištìného prádla èi prádla se skvrnami s pou•itím
pøípravku na odstraòování skvrn (hlavní praní prodlou•ené o 10 minut
s optimálním dávkováním pøípravku bìhem praní).
Tato funkce není kompatibilní s programem VLNA, NAMÁÈENÍ a
PØEDPÍRÁNÍ.
ZASTAVENÍ PØI PLNÉ NÁDR•I ( )
Toto tlaèítko lze pou•ít v kombinaci s kterýmkoli programem. Voda
z posledního máchání není na konci zvoleného programu vypuštìna,
aby nedošlo ke zmaèkání prádla, pokud jste prádlo nevyjmuli z bubnu
ihned po zastavení spotøebièe.
Jestli•e chcete vodu vypustit, stisknìte tlaèítko VYPUŠTÌNÍ " ".
12
Návod k pou•ití
Chcete-li prádlo vy•dímat, stisknìte opìt tlaèítko ZASTAVENÍ PØI
PLNÉ NÁDR•I ( ).
MÁCHÁNÍ PLUS ( )
Stisknutím tohoto tlaèítka praèka uvede do chodu dodateèné máchání
pro programy praní bavlnìného prádla, syntetických vláken a jemného
prádla.
Dodateèné máchání pou•ívejte, pokud je voda pøíliš tvrdá, a pokud se
jedná o prádlo pro osoby s velmi citlivou poko•kou a osoby alergické
na prací prášky.
Funkci MÁCHÁNÍ PLUS " " je mo•no dát do pamìti, co• umo•ní
spuštìní programu pøi ka•dém uvedení do provozu a zrušení obdobným
ní•e uvedeným zpùsobem:
- Voliè programù nastavte na ŠETRNÉ ODSTØEÏOVÁNÍ ( )
- Stisknìte na 5 vteøin tlaèítko NAMÁÈENÍ " ", kontrolka MÁCHÁNÍ
PLUS " " bliká, èím• udává, •e tato funkce je aktivována.
- Voliè programù nastavte na ZASTAVENÍ ( )
ZAPNUTO/ VYPNUTO ( )
Bìhem výbìru programu a jednotlivých mo•ností kontrolka ZAPNUTO/
VYPNUTO bliká. Aby cyklus praní zaèal, stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/
VYPNUTO. Kontrolka zùstane rozsvícená.
Toto tlaèítko rovnì• umo•òuje pøerušit cyklus, je• právì probíhá (napø.
za úèelem pøidání prádla). Z dùvodu bezpeènosti není mo•no otevøít
víko, jestli•e je teplota prací láznì vyšší ne• 50°C nebo pokud je
naprogramován cyklus odstøeïování.
V •ádném pøípadì toto tlaèítko neumo•òuje pøeprogramovat praèku.
Výbìr rychlosti odstøeïování
S pomocí tohoto tlaèítka mù•ete zvolit rychlost
odstøeïování a rozhodnout, •e prádlo má být
vy•dímáno šetrnìji.
Podle zvoleného programu se rozsvítí
odpovídající kontrolka doporuèené rychlosti
odstøeïování.
Stisknutím tohoto tlaèítka mù•e být rychlost odstøeïování pouze
sní•ena.
13
Návod k pou•ití
Výbìr opo•dìného startu
Opo•dìný start umo•òuje odlo•it start programu a•
o 19 hodin pozdìji (pro pøípadné vyu•ití výhodného
noèního tarifu).
Nastavení pøedvolené hodiny:
- zvolte program a mo•nosti:
- uveïte, po kolika hodinách si pøejete, aby se program spustil
(hodnota se objeví na displeji) dlouhým plynulým stlaèením dojde k
rychlému posunu hodin, opakovanými krátkými stisky dosáhnete
posunu postupnì po jedné hodinì.
- stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO. Odpoèet je udán po hodinách,
poté bìhem poslední hodiny po 5 minutách.
Program se spustí v urèenou dobu.
Èas udaný na displeji odpovídá celkovému èasu.
Pøíklad spuštìní po 12 hodinách:
Údaj na displeji
12
11
11
11
10
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
pøed
a 55
a 05
pøed
a 55
spuštìním programu
minut pøed spuštìním prog.
minut pøed spuštìním prog.
spuštìním programu
minut pøed spuštìním prog.
12
11
11
11
10
h
h
h
h
h
2 hodiny pøed spuštìním programu
2 h
1 hodina a 55 minut pøed spuštìním prog.
1 h
1 hodina pøed spuštìním programu
1 h
55 minut pøed spuštìním programu
5 minut
5 minut pøed spuštìním programu
5 minut
Spuštìní programu
Ukazatel doby trvání
vybraného programu
praní.
14
Návod k pou•ití
Ukazatel prùbìhu programu
Ovladaè prùbìhu programu ukazuje postup jednotlivých
sekvencí programu praní zvoleného pøed spuštìním
programu. Bìhem prùbìhu programu praní se objeví
dotyèná fáze programu.
PØIDÁNÍ PRÁDLA ( )
Pou•ijte toto tlaèítko, pokud potøebujete program pøerušit
(stisknutím tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO). Odpovídající
kontrolka se rozsvítí, a• bude mo•no otevøít víko.
Jestli•e je teplota prací láznì vyšší ne• 50°C nebo je
naprogramován cyklus odstøeïování, kontrolka po dobu
dvou vteøin bliká, èím• udává, •e víko není mo•no otevøít.
KONEC CYKLU ( )
Signalizuje konec cyklu praní. Prádlo mù•ete z praèky vyjmout.
DPS
ZASTAVENÍ BUBNU (
)
Kontrolka ZASTAVENÍ BUBNU "
" se rozsvítí, pokud je pojistka
dvíøek uvolnìná; kontrolka odpovídající tlaèítku KONEC CYKLU " "
se rovnì• rozsvítí.
15
Návod k pou•ití
Spotøeba a doba trvání programù
Mno•ství
prádla
v kg
Spotøeba
vody
v litrech
Spotøeba
el.
energie
v kWh
Doba
trvání
v
minutách
4,5
47
1,9
130
4,5
45
0,83
120
BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 40°
4,5
45
0,70
110
SYNTETICKÁ VLÁKNA 60°
2,0
51
0,72
75
JEMNÉ PRÁDLO 40°
2,0
48
0,55
50
VLNA 40°
1,0
48
0,40
55
Program/Teplota
BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 95°
BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 60°
(1)
(1) Program "BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO 60°" s teplotou 60°C je normovaným
programem pro "energetický štítek".
Doba trvání pøedpírky bavlnìného prádla stejnì jako syntetických
vláken je pøibli•nì 25 minut.
Doba trvání programù uvedených výše v tabulce jsou informativní
údaje, mohou se mìnit podle teploty a tlaku vody, jako• i podle
napìtí ve vaší elektrické síti.
16
Návod k pou•ití
Praktické rady
Tøídìní prádla podle druhu
Za úèelem dosa•ení nejlepších výsledkù pøi praní Vám doporuèujeme prádlo
tøídit podle druhu:
zvláš• perte prádlo odolné, je• vydr•í energické praní a odstøeïování
jiným zpùsobem perte jemné prádlo, je• je tøeba ošetøovat opatrnì a
šetrnì
Pøi praní smìsi rùzných textilií v jedné prací várce vyberte program, který je
vhodný pro praní nejjemnìjších vláken v dané prací várce.
Teploty a symboly
Pøi výbìru vhodného programu praní se øiïte podle symbolù pro ošetøování
tkanin uvedených na etiketách. Doporuèujeme prádlo podle symbolù roztøídit.
Teplota uvedená na štítku je maximální povolená teplota.
Prádlo k vyvaøování
Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají
vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je
urèen program BÍLÉ PRÁDLO.
Barevné prádlo
Odìvy z bavlny a lnu oznaèené tímto symbolem nejsou jemné. Odolávají
mechanickému namáhání. Pro tento druh prádla je urèen program
BAREVNÉ PRÁDLO.
Snadno udr•ovatelné tkaniny
Odìvy z látek typu apretovaná bavlna, ze smìsných vláken s obsahem
bavlny a syntetické tkaniny, oznaèené tímto symbolem vy•adují šetrnìjší
mechanické ošetøení. Pro tento druh prádla je urèen program SMÌSNÉ
TKANINY.
17
Návod k pou•ití
Jemné prádlo
Odìvy z látek typu vrstvené textilie, mikrovlákna, syntetická vlákna,
záclony, oznaèené tímto symbolem vy•adují obzvláštì šetrnou údr•bu.
Pro tento druh prádla je urèen program JEMNÉ PRÁDLO.
Vlna a obzvláštì jemné prádlo
Tkaniny z vlny, smìsi vlny a nebo z hedvábí oznaèené tímto symbolem
jsou obzvláštì citlivé na mechanické namáhání. Pro tento druh prádla je
urèen program VLNA.
Odìvy z vlny oznaèené (štítek vlna) nelze prát v praèce, pokud nejsou
výslovnì oznaèené poznámkou “ nedochází ke zplstnatìní” , “neplstnatí”,
“je mo•no prát v praèce”.
Tkaniny oznaèené symbolem
(ruèní praní) nebo
(neprat!) není
mo•no prát v praèce!
Dbejte na doporuèení pro ošetøování “perte oddìlenì” a “perte vícekrát
oddìlenì”!
Praní barevného prádla
Pøi prvním praní barevného prádla mù•e prádlo pustit barvu a zabarvit
ostatní prádlo.
Aby nedošlo k uvolnìní barvy z barevného prádla, doporuèujeme provést
následující jednoduchou zkoušku:
Pou•ijte skrytou
èást odìvu.
Pokud prádlo
pouští barvu,
perte jej ruènì.
Jestli•e prádlo
nebarví, mù•ete jej
prát v praèce.
Pøilo•te ji na bílou
látku. Navlhèete ji
teplou vodou.
Likvidace skvrn
Velice odolné skvrny, zvláštì pokud jsou staré a které nelze vyprat v praèce,
odstraòte ruènì tak, •e postupujete od okrajù skvrny smìrem ke støedu, aby
nevznikly mapy.
Skvrny od trávy peèlivì namydlete a ošetøete rozøedìným bìlícím
pøípravkem. U vlnìných látek mù•ete dosáhnout dobrých výsledkù
pou•itím 90% lihu.
18
Návod k pou•ití
Skvrny od kulièkového pera - popisovaèe ošetøete pomocí
èistého hadøíku namoèeného do 90% lihu. Dbejte, aby nedošlo
k rozetøení skvrny.
Skvrny od rzi. Pou•ijte nìkterý z pøípravkù pro odstraòování rzi,
peèlivì dodr•ujte doporuèení výrobce.
Pøipálená vlákna. Pokud jde o lehké pøipálení, jemu• barvy
odolaly, namoète tkaninu do vody s pøídavkem bìliciho pøípravku,
jinak ponoøte do vody s obsahem peroxidu vodíku v pomìru 10:1,
a nechejte úèinkovat 10 a• 15 minut.
•výkací guma. Ošetøete odlakovaèem na nehty a setøete èistým
hadøíkem. Ovìøte, •e tkanina je odolná proti odlakovaèi.
Dehet. Naneste trochu èerstvého másla na skvrnu, nechejte
pùsobit a poté otøete terpentýnovým olejem.
Rtìnka. Pøilo•te zneèištìnou èást odìvu na savý papír a poté
z rubu tkaninu potírejte odlakovaèem na nehty. Dbejte na èastou
výmìnu papíru, který je pod skvrnou. Ovìøte, •e jde o typ tkaniny
odolný proti odlakovaèi.
Barva. Skvrny od barvy nenechejte zaschnout. Ihned je odstraòte
s pou•itím øedidla uvedeného na obalu barvy (voda, terpentýn,
atd.). Namydlete a poté opláchnìte.
Svíèka. Vosk seškrábejte pomocí tupé èepelky, aby bylo
odstranìno maximální mno•ství, poté skvrnu na tkaninì pøe•ehlete
teplou •ehlièkou pøes hedvábný papír.
Kontrola prádla
Vyprázdnìte kapsy. Zapnìte zdrhovadla a zapínání. Sejmìte
háèky ze záclon nebo vlo•te záclony do obalu. Odstraòte knoflíky,
je• nedr•í pevnì, špendlíky a spony. Záclony vlo•te napøíklad do
povlaku na polštáø, aby byly chránìny. Odtrhnìte èi jinak odstraòte
knoflíky, je• dr•í jen na jedné niti.
19
Návod k pou•ití
Maximální náplò praèky podle typu vláken
Mno•ství prádla vlo•eného do bubnu nesmí pøesáhnout maximální kapacitu
spotøebièe. Tato kapacita je ovlivnìna typem vláken.
Pokud je prádlo velmi zneèištìné nebo nasákne velké mno•ství vody,
pou•ijte menší mno•ství.
Maximální náplò
Ka•dý typ textilie jinak zatì•uje praèku a jinak vstøebává vodu.
Proto musí být buben obecnì naplnìn:
- prádlem z bavlny, lnu a smíšených vláken plnì, avšak bez pøílišného
stlaèování
- prádlem z bavlny s úpravou a syntetických vláken z poloviny
- velmi jemným prádlem, jako jsou záclony a vlnìné odìvy podle
objemu cca do tøetiny.
Pøi praní smíšeného prádla naplòte buben vhodným mno•stvím prádla
s ohledem na nejjemnìjší tkaniny.
Pro informaci pøikládáme pøehled prùmìrné hmotnosti nejbì•nìjších kusù
prádla.
koupací pláš• .............................................................. 1200 g
ruèník ........................................................................ 180 g
velké prostìradlo ........................................................ 1300 g
malé prostìradlo ........................................................... 800 g
povlak na polštáø .......................................................... 200 g
noèní košile ................................................................ 180 g
pánské py•amo ............................................................ 500 g
dìtské py•amo ............................................................. 200 g
pánská košile ............................................................... 250 g
košilová halenka ........................................................... 150 g
utìrka ......................................................................... 100 g
pracovní odìv .................................................... 300 a• 600 g
20
Návod k pou•ití
Pøípravky
Výbìr prášku na praní
Výrobci práškù na praní uvádìjí na obalech maximální mno•ství prášku
na praní podle naplnìní praèky prádlem.
Dbejte oznaèení na zásobníku a instrukcí pro dávkování uvedených na
obalech.
Díky zpùsobu praní “pøímé sprchování”, které umo•òuje sní•it
spotøebu vody a pracího prášku, postaèí pou•ít pouze dvì
tøetiny mno•ství uvedeného na obalech, doporuèeného výrobci
práškù na praní.
Dávkování
Stupeò tvrdosti
Tvrdost vody v mmol/l
(milimolech na litr)
Mno•ství prášku na praní je
závislé na naplnìní praèky
do1,3
prádlem, na tvrdosti vody a na I - mìkká
stupni zneèištìní prádla.
1,3-2,5
Jestli•e je voda mìkká, mù•ete II - støední
dávkování prášku lehce sní•it.
2,5-3,8
Je-li voda vápenitá nebo je III - tvrdá
prádlo velmi zneèištìné nebo
vícene• 3,8
jsou na nìm skvrny, zvyšte IV - velmi tvrdá
dávkování. Informaci o stupni
tvrdosti vody obdr•íte na po•ádání u vodohospodáøské spoleènosti
vaší oblasti nebo jiné pøíslušné slu•by.
Poznámka: Pou•ívejte výhradnì prášky na praní s nízkou pìnivostí
urèené speciálnì pro praní v praèkách, které zakoupíte v obchodní
síti.
Pro praní vlnìných odìvù pou•ívejte neutrální pøípravky.
Pou•íváte-li tekuté prací prostøedky, vlo•te dávkovaè pøímo do
bubnu a zvolte program bez pøedpírání. Jestli•e prádlo poté sušíte
v sušièce, nezapomeòte dávkovaè z prádla vyjmout. Rovnì• je
mo•no nalít pøípravek do zásobníku - do pøihrádky pro praní za
podmínek, •e uvedete ihned praèku do chodu a nezvolíte program
s pøedpíráním.
Tekuté prací prostøedky jsou urèeny pro praní pøi nízkých teplotách,
tzn. 30°C a 40°C. Pro praní na vyšších teplotách, tzn. 60 - 90°C je
doporuèeno pou•ívat prací prostøedky v prášku.
21
Návod k pou•ití
Zmìkèovací pøípravek
Dávkovaè umo•òuje automaticky pøidat do vody pøi posledním
máchání tekutý zmìkèovací pøípravek. Dodr•ujte dávkování uvedené
na obalu, podle toho, jestli pou•íváte normální nebo koncentrovaný
pøípravek.
Nepøekraèujte maximální mno•ství (80 ml) zmìkèovacího
pøípravku uvedené na zásobníku. Pou•ití pøíliš velkého mno•ství
pøípravku signalizuje zaplnìní otvoru indikátoru umístìného pod
displejem.
Pou•ívání zmìkèovacího pøípravku pøi praní je doporuèeno za úèelem
zjemnìní prádla a usnadnìní sušení. Zmìkèovací pøípravek rovnì•
umo•òuje sní•it tvorbu statické elektøiny.
Bìlení
Pou•ití bìlidla je mo•né v kombinaci s kterýmkoli programem praní.
Pøed ka•dým pou•itím ovìøte, •e tkanina dobøe snáší toto ošetøení.
Pøed uvedením praèky do chodu nalijte do pøihrádky Cl podle
po•adovaného úèinku 1/4 a• 1 sklenici 12° chlóru.
Nepøekraèujte maximální dávkování bìlicího prostøedku (viz pokyny
uvedené na obalu).
22
Vysoká teplota
(max. 200°C)
SUŠENÍ
Lze sušit
rozlo•ené
Lze sušit
zavìšené na
šòùøe
Lze sušit na
ramínku
Chemické èištìní
(pouze petrolejové
èisticí prostøedky a
R113)
Chemické èištìní
(veškeré èisticí
prostøedky kromì
trichlóretylénu)
Nelze •ehlit
Nelze sušit
v bubnové
sušièce
Nelze chemicky
èistit
Lze sušit
v bubnové sušièce
Pøi vysoké
teplotì
Pøi sní•ené
teplotì
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nelze bìlit chlórem (Savo)
Šetrné ruèní
Nelze prát
praní
Støední teplota
(max. 150°C)
Lze bìlit chlórem (Savo)
(pouze za studena zøedìným roztokem)
Praní na 95°C Praní na 60°C Praní na 40°C Praní na 30°C
Chemické èištìní
CHEMICKÉ
(veškeré bì•né èisticí
ÈIŠTÌNÍ
prostøedky)
•EHLENÍ
BÌLENÍ
Šetrné praní
Bì•né praní
Návod k pou•ití
Mezinárodní symboly pro údr•bu textilií
23
Návod k pou•ití
Praní
Pøed prvním praním v praèce doporuèujeme spustit praèku jednou
bez prádla, aby došlo k odstranìní pøípadných neèistot uvnitø bubnu,
nádr•e a zásuvky na prací prostøedky.
1. Do pøihrádky pro “hlavní praní” zásobníku nasypte jednu dávku
pracího prášku.
2. Zvolte program 2 “Barevné prádlo na 95°C”.
3. Stisknìte tlaèítko
“ZAPNUTO/VYPNUTO”
1. Naplnìní praèky prádlem
zvednìte víko praèky
obìma rukama otevøete buben tak, •e
stisknete tlaèítko A a stisknete obì klapky, a•
se rozevøou
vlo•te prádlo, zaklapnìte buben a zavøete
víko praèky
Upozornìní: pøed zavøením víka praèky
ovìøte, •e dvíøka bubnu jsou správnì zavøená:
obì klapky musí být zaháknuté
tlaèítko A pro uzamèení nesmí být stisknuté.
Maximální mno•ství suchého prádla
Prádlo bílé / barevné støednì zneèištìné ........ 4,5
Syntetická vlákna ............................................. 2,0
Jemné prádlo ................................................... 2,0
Záclony ............................................................ 2,0
Vlna ................................................................. 1,0
A
kg
kg
kg
kg
kg
2. Dávkování pracího prášku
Nasypte mno•ství pracího prášku v•dy do pøihrádky ( ) a do
pøihrádky ( ) pouze tehdy, jestli•e jste zvolili program s pøedepráním
nebo pokud jste pøípadnì pøidali pøípravek pro odstranìní vodního
kamene. Pou•íváte-li tekutý prací prostøedek, informujte se v kapitole
“Výbìr pracího prostøedku” návodu k obsluze.
24
Návod k pou•ití
3. Dávkování pøídavných pøípravkù
V pøípadì potøeby nalijte prostøedek pro zmìkèení tkaniny do pøihrádky
( ) a bìlící pøísadu do nádr•ky ( ).
Tato praèka byla vyvinuta pro praní se sní•enou spotøebou vody
a pracích prostøedkù. Dodr•ujte tedy, aby mno•ství pøípravkù
(prášek na praní, bìlidlo, zmìkèovací pøípravek) nepøesahovalo
rysku MAX umístìnou u indikátoru, kde se zobrazuje dávkování
pøípravku.
4. Výbìr programu
Nastavte voliè programù na program praní vybraný podle typu a stupnì
zneèištìní prádla. Displej, v nìm• se zobrazuje udává délku trvání
zvoleného programu v minutách.
Poloha "ZASTAVENÍ" volièe programù uvede praèku mimo provoz (na
všech zbývajících polohách je praèka pod napìtím). Tato funkce v
pøípadì chybné volby umo•òuje rovnì• uvedení do základního
nastavení.
Dojde-li k otoèení ovladaèe programù pøi praní, objeví se na displeji
“chybové hlášení kód 04”. Program tedy probìhne bez ohledu na
zmìnu polohy ovladaèe programù. Tento problém vyøešíte nastavením
ovladaèe programù na pùvodní polohu. Na displeji se znovu objeví údaj
o zbývajícím èasu.
5. Výbìr pøípadné/pøípadných pøídavných a doplòkových
funkcí
- chcete-li zmìnit výbìr, stisknìte jiné tlaèítko
- chcete-li zrušit volbu, stisknìte tlaèítko znovu
6. Výbìr rychlosti odstøeïování
Po výbìru programu se rozsvítí kontrolka odpovídající doporuèené
rychlosti odstøeïování. Rychlost odstøeïování lze po skonèení praní
zmìnit podle druhu prádla a po•adované vlhkosti prádla podle Vašich
mo•ností sušení.
Pokud rychlost odstøeïování nezmìníte, závìreèné odstøeïování je
automaticky nastaveno podle programu praní:
- BÍLÉ/BAREVNÉ PRÁDLO
1200 otáèek za minutu
- SYNTETICKÁ VLÁKNA
1000 otáèek za minutu
- JEMNÉ PRÁDLO
1000 otáèek za minutu
(ruèní praní)
1000 otáèek za minutu
- VLNA /
Rychlost meziodstøeïování v programovém prùbìhu odpovídá
zvolenému programu a nelze ji mìnit.
25
Návod k pou•ití
7. Pøípadná regulace opo•dìného startu
Stisknìte jednou èi vícekrát tlaèítko OPO•DÌNÝ START, a• se na
displeji objeví èasový údaj o dobì v hodinách, po které má být program
spuštìn.
Pokud se zobrazí 19 h a Vy stisknete tlaèítko ještì jednou, objeví se
doba trvání zvoleného programu (údaj bez “h”!) a nastavení odlo•eného
spuštìní se zruší.
8. Spuštìní programu praní
1. Ovìøte, •e je otevøený kohoutek pøívodu vody
2. Spus•te program praní: stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO.
Pokud nebyl zvolen program odlo•eného spuštìní, program se spustí.
Voda se napustí do bubnu nejdøíve po cca 15 a• 20 vteøinách po
stisknutí tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO.
V pøípadì výbìru opo•dìného startu:
Po výbìru odlo•eného spuštìní se na displeji objeví údaj o zbývajícím
èasu (resp. v celých hodinách). Bìhem doby, kdy je zobrazen tento
údaj, mù•ete pøidat prádlo, zmìnit èas odlo•eného spuštìní a nebo
spuštìní zrušit.
- Chcete-li pøidat prádlo: stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO.
Rozsvítí se tlaèítko PØIDÁNÍ PRÁDLA, tak•e mù•ete odklopit víko.
Víko opìt pøiklopte a znovu stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/VYPNUTO.
- Jestli•e chcete zmìnit nebo zrušit volbu odlo•eného spuštìní:
stisknìte tlaèítko, a• se rozsvítí èasový údaj o dobì v hodinách, po
které má být program spuštìn. Pokud displej zobrazuje délku trvání
cyklu praní (napø. “110”), program praní se spustí, ani• by byl odlo•en
na pozdìjší dobu.
9. Prùbìh programu praní
Pøed stisknutím tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO prùbìh programu
zobrazuje jednotlivé kroky zvoleného programu. V prùbìhu programu
praní se objevuje údaj o právì probíhající èásti programu.
Displej
Neustále zobrazuje zbývající dobu trvání zvoleného programu.
Zmìna rychlosti odstøeïování
Bìhem kteréhokoli cyklu praní (pøed dosa•ením sekvence
“odstøeïování”) je ještì mo•no zmìnit rychlost odstøeïování. Rovnì•
je mo•no zvolit zastavení pøi plné nádr•i (zobrazí se údaj “000”) a• do
okam•iku “máchání”.
•ádná jiná volba nemù•e být zmìnìna.
26
Návod k pou•ití
Pøerušení programu
Jestli•e byl program pøerušen, opìtovným stisknutím tlaèítka ZAPNUTO/
VYPNUTO bude pokraèovat. Zmìna programu praní není mo•ná ani
bìhem této pøestávky.
10. Kdy• je program dokonèen
Spotøebiè je vybaven automatickou pojistkou, je• zabraòuje odklopení
víka za chodu. Hluk, zpùsobený mechanickým uzamèením podle
zmìnou polohy bubnu (horní poloha), je zcela bì•ný jev. Kontrolka
ZASTAVENÍ BUBNU se rozsvítí. Pøesto lze víko odklopit výhradnì,
pokud se rozsvítí kontrolka KONEC CYKLU.
Programy jsou ukonèeny:
- odstøeïováním (veškeré programy praní) pokud jste nezvolili
“ZASTAVENÍ PØI PLNÉ NÁDR•I”.
- zastavením s nádr•í plnou vody (veškeré programy praní) pokud jste
zvolili mo•nost “ZASTAVENÍ PØI PLNÉ NÁDR•I”.Tlaèítko ZAPNUTO/
VYPNUTO bliká. Nyní mù•ete program ukonèit odstøedìním, a to
stiskem tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO, a nebo vypuštìním vody
otoèením ovladaèe programù na polohu "VYPUŠTÌNÍ", a poté stiskem
tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO.
- Na konci sekvence programu se rozsvítí kontrolka KONEC CYKLU.
Na konci cyklu nastavte ovladaè programù na polohu “ZASTAVENÍ”.
Praèka je mimo provoz.
Vyjmìte prádlo. Odpojte zástrèku z elektrické sítì a zavøete kohoutek
pøívodu vody.
Ovìøte, •e je buben zcela prázdný: textilie, je• by zùstaly v bubnu, by
se mohly pøi dalším praní znehodnotit (mohly by se srazit) nebo by
mohly obarvit jiné kusy prádla.
Poznámka:
Doporuèujeme nechat víko a buben po pou•ití otevøené, aby se
nádr•ka vyvìtrala.
27
Návod k pou•ití
Tabulka programù
Praní
Zde ní•e nejsou vyjmenovány všechny mo•nosti, jsou uvedená
pouze obvyklá a úèelná nastavení podle praktických zkušeností.
Druh prádla,
etiketa pro
ošetøení
Bílé prádlo k
vyváøce
Maximální
mno•ství
prádla
(hmotnost
suchého
prádla)
Ovladaè programù
Teplota
BÍLÉ / BAREVNÉ
PRÁDLO
60 - 95
4,5 kg
E
Ekonomickýprogram:
BÍLÉ / BAREVNÉ
PRÁDLO EKONOMICKÉ
Barevnéprádlo
4,5 kg
Snadnoudr•ovatelné 2,0 kg
tkaniny
Jemnéprádlo
Vlna
Mo•nost
pou•ití
pøídavných
tlaèítek
BAREVNÉ PRÁDLO (1)
30 - 60
SYNTETICKÁ VLÁKNA
30 - 60
BIO
2,0 kg
(nebo 15 -20
m2 záclon)
BIO
JEMNÉ PRÁDLO
- 40
1 kg
VLNA
- 40
(1)DoporuèenýprogramproporovnánípodleobsahunormyCEI456.Termostatna60°C.
28
Návod k pou•ití
Samostatné máchání (celý cyklus)
Druh prádla
Maximální mno•ství
prádla (hmotnost suchého
prádla)
Bílé prádlo
Barevnéprádlo
4,5 kg
4,5 kg
Snadnoudr•ovatelné
tkaniny
2,0 kg
Jemnéprádlo
Vlna
2,0 kg
1,0 kg
Voliè programù
Samostatná avivá•/Škrobení
Druh prádla
Maximální mno•ství
prádla (hmotnost suchého
prádla)
Bílé prádlo
Barevnéprádlo
4,5 kg
4,5 kg
Snadnoudr•ovatelné
tkaniny
2,0 kg
Jemnéprádlo
Vlna
2,0 kg
1,0 kg
Voliè programù
Samostatné odstøeïování
Druh prádla
Maximální mno•ství
prádla (hmotnost suchého
prádla)
Bílé prádlo
Barevnéprádlo
4,5 kg
Snadnoudr•ovatelné
tkaniny
2,0 kg
Jemnéprádlo
2,0 kg
Vlna
1,0 kg
Voliè programù
29
Návod k pou•ití
Èištìní a údr•ba
Èištìní provádìjte výhradnì po odpojení spotøebièe
z elektrické sítì.
Odstranìní vodního kamene
Jestli•e je kvalitní prací prášek správnì dávkován, není obecnì
nutno odstraòovat ze spotøebièe vodní kámen.
Je-li odstranìní vodního kamene nutné, pou•ijte speciální
pøípravek, který nezpùsobuje korozi. Pøípravky vyvinuté speciálnì
pro praèky jsou k dostání v obchodní síti.
Dodr•ujte èasový odstup a dávkování pøípravku uvedené na
obalu.
Po ukonèení ka•dého cyklu praní
Po ukonèení ka•dého cyklu praní doporuèujeme nechat víko a
buben otevøené, aby se vyvìtral buben i vana praèky a aby
nedocházelo k vytváøení plísní a zápachu.
Vnitøní èást víka a oblo•ení vstupu do nádr•ky otøete jemnou
houbièkou navlhèenou vodou.
Kryt
Kryt praèky omyjte vla•nou vodou s obsahem jemného èisticího
prostøedku. Poté kryt opláchnìte a peèlivì osušte.
Dùle•ité upozornìní: Nikdy nepou•ívejte líh, rozpouštìdla a
podobné pøípravky ani abrazívní prostøedky èi houbièky s drsným
povrchem.
Ovládací panel
Ovládací panel omyjte houbièkou navlhèenou vla•nou vodou.
30
Návod k pou•ití
Zásuvka na prací prostøedky
Vyjmutí:
obr.1
obr.2
obr.3
obr.4
obr.5
Stisknìte klapky umístìné na ka•dé stranì zásobníku a vytáhnìte zásobník
smìrem nahoru. (obr. 1 a 2).
Zásobník lze omýt pod proudem vody s pou•itím kartáèku nebo smotku
tkaniny (obr. 3).
Ovìøte, •e hadièky umístìné ze zadní strany zásobníku pøípravkù nejsou
ucpané (obr. 4).
Vlo•ení:
Zásobník pøípravkù zasuòte zpìt do drá•ek, a• dojde k zaklapnutí (obr. 5).
Filtr pro vyprázdnìní
Filtr umístìný v dolní èásti spotøebièe je tøeba pravidelnì
èistit. Perete-li prádlo, je• pouští vlákna ve velkém
mno•ství, vyèistìte filtr po ka•dém praní. Hadici pro
vypuštìní vody sklopte do velké nádoby polo•ené na
podlaze, aby bylo mo•no z praèky vypustit zbytkovou
vodu, poté:
obr.1
úèelem vypuštìní zbytkové vody:
a.zaOtevøete
dvíøka (obr. 1).
b. Pod otvor umístìte dostateènì hlubokou nádobu.
Za úèelem vypuštìní vody otoète ovladaè filtru pro
vyprázdnìní, aby se dostal do svislé polohy, a došlo
k vypuštìní zbytkové vody (obr. 2).
obr.2
úèelem èištìní filtru:
a.zaOtoète
filtr ve smìru proti chodu hodinových
ruèièek a vyjmìte jej (obr. 3).
b. Peèlivì jej opláchnìte pod tekoucí vodou.
c. Umístìte filtr zpìt a zašroubujte jej zpìt ve smìru
pohybu hodinových ruèièek.
d. Zavøete dvíøka.
obr.3
31
Návod k pou•ití
Odstranìní drobných poruch
Pøi výrobì tohoto spotøebièe bylo provedeno nìkolik kontrol. V pøípadì,
•e pøesto zaznamenáte nìjakou drobnou poruchu, informujte se v ní•e
uvedeném návodu døíve, ne• se obrátíte na servis, je• zajiš•uje
opravy. Bìhem chodu spotøebièe se na displeji mohou objevit
následující chybová hlášení:
E01: obtí•e pøi napouštìní vody
E02: víko není uzavøené
E03: obtí•e pøi vypouštìní
E04: chybná manipulace
Po odstranìní pøípadných závad stisknìte tlaèítko ZAPNUTO/
PØERUŠENÍ, aby došlo ke spuštìní pøerušeného programu. Jestli•e
se chybové hlášení objeví znovu nebo závada není odstranìna,
obra•te se na autorizované servisní støedisko.
Závady
Výsledky praní nejsou uspokojivé
Cyklus praní trvá pøíliš dlouho
Spotøebiè se zastaví bìhem cyklu
praní
32
Øešení
Ovìøte, •e:
prášek na praní, který pou•íváte,
je vhodný pro praní v praèce,
v praèce není pøíliš mnoho prádla,
jste pou•ili vhodný program praní.
Ovìøte, •e:
je dostateèný tlak vody,
filtr pro pøívod vody není ucpaný,
nedošlo k výpadku elektrického
proudu.
Ovìøte, •e:
tlak vody je dostateèný,
filtr pro pøívod vody není ucpaný,
pojistky jsou v poøádku a •e
nedošlo k jejich výpadku,
program praní není ukonèen
zastavením pøi plné nádr•i.
Návod k pou•ití
Závady
Øešení
Program praèky se nespustí
Ovìøte, •e:
pojistky jsou v poøádku,
spotøebiè je správnì zapojen,
víko praèky a klapky bubnu jsou
správnì uzavøené (chybové hlášení
kód E02),
spuštìní programu bylo skuteènì
nastaveno (volba tlaèítka ZAPNUTO/
VYPNUTO),
nedošlo k výpadku elektrického
proudu,
kohoutek pøívodu vody je zcela
otevøený,
filtr pro pøívod vody není ucpaný.
Praèka ne•dímá nebo nevypouští
vodu
Ovìøte, •e:
hadice pro vypouštìní vody není
ucpaná nebo zkroucená (chybové
hlášení kód E03),
filtr èerpadla pro vypouštìní vody
není ucpaný (chybové hlášení kód
E03),
prádlo v bubnu je rovnomìrnì
rozlo•ené,
nebyl zvolen program Vyprázdnìní
nebo funkce Zastavení pøi plné
nádr•i.
Do praèky se nenapouští voda
(chybové hlášení kód E01)
Ovìøte, •e:
kohoutek pro pøívod vody je
otevøený,
filtr na pøívodní hadici není ucpaný
tlak vody je dostateèný,
víko praèky je správnì uzavøeno
(chybové hlášení kód E02),
nedošlo k výpadku elektrického
proudu.
33
Návod k pou•ití
Závady
34
Øešení
Praèka je velmi hluèná a chvìje
se
Ovìøte, •e:
ze spotøebièe byla dùslednì
odstranìna veškerá zaøízení urèená
pro ochranu bìhem dopravy
spotøebièe (viz. kapitola “Odstranìní
ochranných souèástí “),
spotøebiè byl vodorovnì vyrovnán
a dobøe usazen,
spotøebiè není umístìn pøíliš blízko
stìn nebo nábytku,
prádlo v bubnu je rovnomìrnì rozlo•ené,
v praèce je dostateèné mno•ství prádla.
Do praèky se napustí voda, avšak
ihned se vypustí
Ovìøte, •e:
konec hadice pro vypouštìní vody
není zavìšený pøíliš nízko.
Na podlaze kolem praèky je voda
Ovìøte, •e:
jste nepou•ili pøíliš mnoho prášku
na praní,
prášek na praní je vhodný pro
praní v praèce (pøíliš pìnivý pøípravek),
konec hadice pro vypouštìní vody
je správnì zavìšený,
flitr je po vyèištìní správnì umístìný,
hadice pro pøívod vody je
neporušená a správnì pøipojená
Prádlo je nedostateènì
odstøedìné nebo zùstává voda
v bubnu (chybové hlášení kód
E03)
Ovìøte, •e:
hadice pro vypouštìní vody není
zkroucená,
konec hadice pro vypouštìní vody
není zavìšený výše, ne• v maximální výšce
jednoho metru,
Zmìkèovací pøípravek vytéká
z otvoru, je• udává úroveò
naplnìní
Ovìøte, •e:
jste dodr•eli doporuèené mno•ství
pro dávkování,
hadièky umístìné ze zadní strany
zásobníku pøípravkù nejsou ucpané.
Pokyny k instalaci a zapojení
POKYNY K INSTALACI A ZAPOJENÍ
Bezpeènostní opatøení pøi instalaci
Praèku nepøeklápìjte dopøedu a doleva (pøi pohledu na praèku
zepøedu). Elektrické souèásti by mohly být namoèeny.
Pøed zapojením spotøebièe do elektrické sítì si pozornì
pøeètìte pokyny uvedené v kapitole “ Elektrické pøipojení”.
35
Pokyny k instalaci a zapojení
Rozmìry spotøebièe
Pohled zepøedu a z boku
Pohled zezadu
36
Pokyny k instalaci a zapojení
Instalace spotøebièe
Odstranìní ochranných souèástí
Upozornìní!
Souèásti, je• jsou urèeny pro ochranu vnitøních mechanismù
praèky bìhem dopravy, musí být dùslednì odstranìny pøed
prvním uvedením praèky do chodu. Tyto souèásti a jejich
spojovací èlánky musí být uschovány pro pøípad další pøepravy.
1. Ze spotøebièe odstraòte obal. Praèku nakloòte
dozadu a pootoète ji o 90° na jednom z jejích zadních
rohù, abyste mohli odstranit pøepravní podlo•ku.
Praèka z podlo•ky lehce sklouzne.
2. Odklopte plnící dvíøka spotøebièe a odstraòte
polystyrénové èásti a èervené plastové klíny
zajišt´ující buben. Pøiklopte plnící dvíøka spotøebièe
(obr.2).
B
A
B
C
3. Klíèem (A) odstraòte oba šrouby pro zajištìní pøi
pøepravì (B) a vytáhnìte plastová pouzdra (C).
4. Veškeré nyní viditelné otvory musí být zaslepeny
pomocí chránièù (B), je• jsou v pouzdru dodaném
se spotøebièem (obr. 4). Nezapomeòte, •e do
chránièù je tøeba zasunout støední víèko.
37
Pokyny k instalaci a zapojení
5. Pøesvìdèete se, •e jste ze spotøebièe odstranili veškeré
ochranné souèásti. Tyto souèásti je tøeba uschovat pro
pøípad další potøeby (napøíklad stìhování).
6. Chcete-li praèku zarovnat s okolním nábytkem,
mù•ete pøeøíznout dr•ák, je• pøidr•uje hadice na zadní
stranì spotøebièe (obr. 6). Tím získáte 2 a• 3 cm do
hloubky. Postranní tìsnìní ponechejte na místì.
38
Pokyny k instalaci a zapojení
Umístìní
K instalaci spotøebièe je potøeba zajistit:
Elektrické napájení (viz elektrické
pøipojení)
Pøívod vody s pøípojkou 20 x 27
Odvod vody
Dobøe vìtrané místo
Spotøebiè umístìte na rovnou a pevnou podlahu.
Dbejte, aby se praèka nedotýkala zdí ani kuchyòského nábytku.
Upozornìní: jestli•e je praèka umístìna na podlaze s kobercem, je tøeba
zajistit, aby koberec nezakrýval otvory na spodní èásti spotøebièe, je• jsou
urèeny k ventilaci.
Vodovodní kohoutek, odpad a zásuvka elektrického proudu musí být umístìny
v blízkosti hadic spotøebièe a elektrické pøívodní šòùry.
Praèka nesmí být umístìna v prostorách, kde by mohlo docházet k zámrazu.
Vodorovné vyrovnání a pøemístìní spotøebièe
Spotøebiè vyrovnejte, aby stál vodorovnì, šroubováním no•ièek.
Pøesné umístìní zaruèí, •e se praèka nebude chvìt, nebude hluèná, a nebude
se za chodu posunovat.
Po vyvá•ení zablokujte no•ièky uta•ením krou•kù rukou nebo
šroubovákem.
K pøemístìní praèku postaèí ulo•it na koleèka zata•ením za páku, která je
umístìná na spodní stranì spotøebièe, smìrem zprava doleva. Po umístìní
spotøebièe na po•adované místo páku vra•te do pùvodní polohy.
39
Pokyny k instalaci a zapojení
Elektrické pøipojení
Informace o napìtí v elektrické síti, druhu proudu
a typu pojistek jsou uvedené na signálním štítku
spotøebièe. Štítek je umístìn na zadní stranì
spotøebièe.
V pøípadì, •e spotøebiè je urèen k pøímému zapojení do elektrické sítì
(pevné pøipojení), vlo•te dvoupólový pøepínaè s minimální rozteèí kontaktù
3 mm.
Tato praèka mù•e být zapojena výhradnì do elektrické sítì s jednofázovým
proudem 230 V.
Ovìøte, •e mìøiè elektøiny a pojistky jsou schopny snášet intenzitu
spotøebovanou zároveò praèkou a ostatními elektrickými spotøebièi, je• jsou
zapojeny do sítì.
Hodnota elektrických pojistek: (1 na fázi):
10 A pøi jednofázovém proudu 230 V.
Dùle•ité upozornìní
Instalace musí být provedena v souladu s pøedpisy a podle platných
èeských norem.
Pou•ijte zásuvku s uzemnìním, je• musí být zapojena podle
platných èeských norem.
Prùøez elektrického vedení od rozvodné skøínì nesmí být ni•ší ne• 1,5 mm2
pro ka•dý vodiè.
Výmìna elektrické pøívodní šòùry musí být z bezpeènostních
dùvodù provedena výhradnì prostøednictvím autorizovaného
servisu, který zajiš•uje opravy.
Ovìøte, •e uzemnìní odpovídá platným pøedpisùm.
V pøípadì vzniku škod zpùsobených nehodou z dùvodu chybného
nebo chybìjícího uzemnìní výrobce nenese jakoukoli zodpovìdnost.
40
Pokyny k instalaci a zapojení
Zapojení vody
Praèka je vybavena bezpeènostním zaøízením, které umo•òuje,
aby se zneèištìná voda nedostávala do pitné vody v souladu
s pøedpisy státního vodohospodáøství. Pou•ití jakéhokoli jiného
zaøízení dodateèné ochrany pøi instalaci je tedy zbyteèné.
Upozornìní! Spotøebièe urèené pro pøipojení na studenou vodu
nesmìjí být pøipojeny na vodu teplou!
Tlak pøívodu vody
Tlak vody musí být roven nejménì 1 bar (=0,1 MPa), a nejvíce 10 bar
(= 1 MPa).
Jestli•e tlak vody je vyšší ne• 10 bar, nainstalujte redukèní ventil.
Pokud je tlak vody ni•ší ne• 1 bar, odšroubujte potrubí pro
pøívod vody umístìné nad uzávìrem magnetického pøívodu na
spotøebièi a sejmìte regulátor prùtoku (za tímto úèelem vyjmìte
špièatou pinzetou støední filtr a pry•ovou podlo•ku umístìnou
pod flitrem). Poté filtr umístìte zpìt. Tento zásah mù•e být
proveden výhradnì prostøednictvím kvalifikovaného instalatéra.
Pøívod vody
Hadice pro pøívod v délce 1,5 m je dodávána se spotøebièem.
Je-li nutno pou•ít hadici delší, pou•ijte výhradnì soupravu hadic
vybavených sestavenými objímkami pro sešroubování, je• lze
zakoupit v servisních støediscích, které provádìjí opravy.
Upozornìní! V •ádném pøípadì nepou•ívejte jakékoliv èásti
hadic k prodlou•ení hadice!
Tìsnicí krou•ky jsou dodávány se spotøebièem, naleznete je
v pøíslušenství nebo jako souèást plastových matic. Jiné tìsnicí
krou•ky nepou•ívejte!
41
Pokyny k instalaci a zapojení
Odtékání vody
Hadici pro vypouštìní vody je doporuèeno zapojit do sifónu.
V ka•dém pøípadì je však mo•no hadici umístit pøímo do
umyvadla, výlevky nebo vany.
Pou•ívejte výhradnì originální hadice a spojení (umístìné na
podlahu, v délce nejvíce 0,70 m a ve výšce nepøesahující 1 m).
42
Odtékání vody do sifónu
Koncovka, jí• je opatøen konec hadice, mù•e
být nasazena na odboèku na jakýkoliv typ
bì•ného sifónu.
Spoj mezi koncem hadice a odboèkou sifónu
upevnìte s pou•itím tìsnicího prstence.
Odtékání vody do výlevky
Jestli•e jste umístili konec hadice do výlevky
nebo umyvadla, pou•ijte zahnutou koncovku
dodanou se spotøebièem, aby nedošlo ke
sklouznutí hadice.
Je mo•né, •e zpìtný tlak vody hadici vytlaèí
nad výlevku.
Výlevky malých rozmìrù nejsou vhodné!
Zahnutou koncovku upevnìte na otvor urèený k tomuto úèelu na
vodovodním kohoutku èi na zeï.
Pokyny k instalaci a zapojení
Technický popis
Rozmìry
výska vèetnì ovládacího panelu
výska bez ovládacího panelu
šíøka
hloubka
895 mm
850 mm
397 mm
600 mm
Napìtí / frekvence
Celkový pøíkon
Výkon topení
Minimální hodnota pojistky
230 V / 50 Hz
2300 W
1950 W
10 A
Tlak vody
0,1 MPa (1 bar)
1 MPa (10 bar)
minimum
maximum
Rychlost odstøeïování
bavlna
syntetická vlákna/
jemné prádlo
vlna
od 600 do 1200 ot/min
od 600 do 1000 ot/min
od 600 do 1000 ot/min
Tento spotøebiè vyhovuje smìrnici CEE 89-336 o tlumení rádioelektrických rušení a smìrnici CEE 73 - 23 o bezpeènosti pøi pou•ívání
elektrického proudu.
Záruka, servis a náhradní díly
Pøeètìte si tento návod k obsluze a dodr•ujte v nìm uvedené rady a
pokyny. V mnoha pøípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti
sami a tudí• vyhnout se zbyteèným voláním do servisu. V pøedchozí
èásti „ Odstranìní drobných poruch“ obsahuje doporuèení, co by se
mìlo zkontrolovat døíve, ne• zavoláte servisního technika.
Jestli•e po tìchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte
Vaše nejbli•ší autorizované servisní støedisko.
Ujistìte se, •e mù•ete sdìlit model, èíslo výrobku a výrobní èíslo
spotøebièe. Tyto informace naleznete na datovém štítku pøístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných støedisek servisu
AEG.
43
Záruèní podmínky / Servis
Podmínky záruky
My, výrobce, zaruèujeme, •e jestli•e bìhem 12 mìsícù od data zakoupení tohoto
spotøebièe AEG se tento spotøebiè nebo jakákoli jeho èást uká•ou jako vadné pouze z
dùvodu vadného zpracování, nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvá•ení
buï opravu nebo výmìnu tého• bez placení za práci, materiál nebo pøepravu za
pøedpokladu, •e
- spotøebiè byl správnì instalován a pou•íván pouze na napìtí uvedené na štítku
jmenovitých hodnot.
- spotøebiè byl pou•íván pouze pro normální domácí úèely a v souladu s pokyny výrobce
pro provoz a údr•bu.
- na spotøebièi neprovádìla servis, údr•bu ani opravu jiná ne• námi autorizovaná osoba
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádìt servis AEG nebo jím
autorizované støedisko
- ka•dý vymìnìný spotøebiè nebo vymìnìná vadná souèást se stanou jeho vlastnictvím.
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právnì podlo•ených práv.
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
-
poškození nebo po•adavky vzniklé v dùsledku pøepravy, nesprávného pou•ití nebo
nedbalosti, výmìny •árovek a snímatelých èástí ze skla nebo plastických hmot.
náklady spojené s po•adavky na odstranìní závad spotøebièe, který je nesprávnì
instalován.
spotøebièe, které jsou pou•ívány v komerèním prostøedí vèetnì pronajímaných.
zemì Evropského spoleèenství. Lze pou•ít standardní záruku, ale zajištìní, •e spotøebiè
splòuje normy platné v pøíslušné zemi, kam byl spotøebiè dopraven, je na zodpovìdnosti
a na náklady vlastníka. Mù•e být vy•adován doklad o koupi.
Model ................................................................
Èíslo výrobku (Prod. No. / E-Nr.) .........................
Výrobní èíslo (Seriál.No. / F-Nr.) ..........................
Bezpeènost
Pøeètìte si tento návod a varovná upozornìní na zaèátku tohoto návodu.
Výrobce nezodpovídá za vady zpùsobené nesprávnì pou•ívaným výrobkem
nebo výrobkem pou•ívaným pro jiné úèely ne• jsou úèely specifikované v tomto
návodu.
V pøípadì technických problémù vám bude náš znaèkový servis kdykoliv
k dispozici:
Servisní støedisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 02/6112 6112
Fax: 02/6112 3504
Technické zmìny výrobku vyhra•eny.
Servisní støedisko AEG
tø. Gen. Píky 3
613 00 Brno
Tel.: 05/4524 5113
Fax: 05/4524 5103
V pøípadì problému volejte zdarma 0800/16 00 16.
146 1160 07
44
45
AEG Domácí spotøebièe
Budìjovická 5
140 21 Praha 4
©
Copyright by AEG
146 1160 07 - 10/01
Download PDF

advertising