Aeg-Electrolux LAV45050 User manual

Aeg-Electrolux LAV45050 User manual
LAVAMAT 45050
Automatická pračka chránící životní prostředí
Informace pro uživatele
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Informace pro uživatele
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE .......................................4
Důležitá upozornění .........................................................4
Použití ..............................................................................4
Nebezpečí zamrznutí .......................................................5
Likvidace ..........................................................................5
Ochrana životního prostředí .............................................6
Popis automatické pračky ................................................7
Zásuvka dávkovače pracího prostředku .........................7
Kontrolní panel .................................................................8
Pracovní postup ...............................................................9
Vkládání prádla ................................................................9
Dávkování pracího prostředku .........................................9
Spuštění programu .........................................................11
Ukazatele průběhu programu .........................................11
Otevírání a zavírání víka ................................................12
Zásah během průběhu programu ...................................13
Konec programu .............................................................14
Programová tabulka .......................................................15
Praní ...............................................................................15
Samostatné máchání .....................................................16
Samostatné odstřeďování ..............................................16
Hodnoty spotřeby vody a energie a doba
trvání vybraných programů ............................................17
Průvodce praním ............................................................18
Třídění prádla a jeho příprava na praní ..........................18
Plnění pračky dle druhu prádla ......................................18
Prací prostředky a přísady .............................................19
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla ...................20
Údržba a čištění .............................................................21
Odstranění usazenin ......................................................21
Skříň pračky ...................................................................21
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........................21
Odpadový filtr .................................................................22
Jestliže něco nefunguje správně ....................................24
2
Informace pro uživatele
POKYNY PRO INSTALACI ............................................27
Instrukce pro instalaci a připojení pračky .......................27
Upozornění .....................................................................27
Instalace .........................................................................28
Technická specifikace ....................................................32
Záruční podmínky ..........................................................33
3
Informace pro uživatele
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Důležitá upozornění
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný
uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána,
ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel
pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší
bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby
jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před
vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.
Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte
případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li
spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu.
Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými
osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali
nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být
pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro
komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen
: tj. praní, máchání a odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a
uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno.
Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se
může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky,
šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou
způsobit vážná poškození vaší pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými
prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový
prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před
vložením do pračky vyprchat.
Informace pro uživatele
•
•
•
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích
sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5
-Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte
odpojit od elektrické sítě.
Nebezpečí zamrznutí
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C),
postupujte následujícím způsobem:
•
Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho přívodní
hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby položené
na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý proběhnout.
• Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ * nebo stiskněte
tlačítko ‘On/Off’.
• Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici vrat’te na
původní místo.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala v pračce,
bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě ledu nebo námrazy a
tím zabráníte případnému poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota okolí je nad
teplotou mrazu (nad 0°C).
Likvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou recyklovat.
Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř. kontaktujte případně
pověřeného správce odpadů) aby mohly být opět zpracovány nebo
recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že všechny
nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné, odřízněte přívodní
kabel až u skříně pračky.
*ѝdleѝmodelu
5
Informace pro uživatele
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetříte vodu a
energii a tím i přispějete k ochraně životního prostředí:
•
•
•
6
Používejte pračku raději zcela naplněnou než poloprázdnou, ale
také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě praní velmi
zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody (viz str.5 Dávkování pracího prostředku), množství prádla a dle stupně
jeho zašpinění.
Informace pro uživatele
Popis automatické pračky
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - dvířka filtru
4 - úchyty pro stěhování pračky
5 - vyrovnávací nožičky
3
5
4
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírkaѝ
2 - praní
3 - avivážѝѝ
(nepřekročte značku MAX !)
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže)
4
7
Informace pro uživatele
Kontrolní panel
1
4
6
2
3
7
5
1. tlačítko ‘předpírka’
2. tlačítko ‘rychlé praní’
3. tlačítko ‘pozdější praní’
4. tlačítko ’odstřeďování’
5. tlačítko ‘start/pauza’
6. programové a informační kontrolky
7. programátor
8
Informace pro uživatele
Pracovní postup
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez použití pracího prostředku.
Tím odstraníte případné nečistoty.
Vkládání prádla
•
Nadzvedněte víko pračky.
•
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se od sebe
oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
•
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka pračky se
přesvědčete, že plnící dvířka pračky jsou
pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
A
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
Dávkování pracího prostředku
Váš spotřebič se vyznačuje sníženou spotřebou vody a pracího
prostředku a proto můžete doporučené dávkování, uvedené na obale
prostředku, snížit.
Do přihrádky pro hlavní prani
a v případě předpírky i do přihrádky
pro předpírku
přidejte doporučené množství pracího prostředku.
V případě potřeby přidejte do přihrádky
aviváž a bělidlo.
Pokud používáte speciální prací prostředky, dodržujte pokyny
uvedené v příslušné kapitole.
9
Informace pro uživatele
Výběr požadovaného programu
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program pro zvolený druh
prádla.
Nastavte programátor na pozici
zvoleného programu: rozsvítí se
kontrolky, odpovídající fázím, ze
kterých se zvolený program skládá.
V poloze programátoru OFF je
spotřebič vypnutý. Díky této funkci
můžete zrušit již zvolený program.
Po tomto zrušení můžete zvolit další
program.
Výběr rychlosti odstřeďování
Maximální rychlost otáček (odpovídající typu
prádla) bude indikována v průběhu výběru
programu a při přerušení procesu praní. Přesto
když stisknete tlačítko Odstřeďování, tak
můžete snížit zvolenou rychlost nebo zvolit
zrušení odstřeďování (pouze vypouštění).
Výběr programových možností
Před stlačením vypínače ‘start/pausa’ a po
zvolení určitého programu můžete zvolit
varianty tohoto programu.
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak odpovídající kontrolka. Stiskněte-li
tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Neníli některá varianta u vybraného programu
možná, tak kontrolka volby bude po několik
sekund blikat (viz Tabulka programů).
10
Informace pro uživatele
- Předpírka
Tato automatická pračka předpírá při maximální teplotě 30°C.
Předpírka se ukončí krátkým odstředěním u bavlny a syntetických
materiálů nebo vypuštěním vody u citlivých materiálů.
- Rychlé praní
Jestliže zvolíte tuto funkci, čas praní se zkrátí v závislosti na
zvoleném programu.
- Pozdější praní
Tato volba posune začátek praní. Několikerým stisknutím tlačítka
vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.
Spuštění programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka
‘start/pauza’, odpovídající kontrolky se rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí, je
normální.
Ukazatele průběhu programu
Když začne program pracovat, kontrolka "praní" se
rozsvítí.
- máchání +
Automatická pračka je nastavena pro maximálně úspornou spotřebu
vody. Pro lidi s citlivou pokožkou však může být účelné máchat
prádlo s použitím většiho množství vody.
Jestliže je nastaven program máchání+, uskuteční se u programů
bílé prádlo / barevné prádlo, snadno udržovatelné prádlo/snadné
žehlení a jemné prádlo přídavný máchací cyklus.
Při dodání pračky není přídavný máchací cyklus nastaven.
Při použití přídavného máchacího cyklu se zvyšuje spotřeba vody a
prodlužuje se doba trvání pracího programu.
11
Informace pro uživatele
Nastavení přídavného máchacího cyklu :
1. Nastavte programový volič na bílé prádlo / barevné prádlo, snadno
udržovatelné prádlo/snadné žehlení nebo jemné prádlo (s libovolnou
teplotou).
2. Po dobu nejméně 2 sekund držte současně stisknutá tlačítko 1 a
tlačítko 3. Na ukazateli průběhu programu se rozsvítí kontrolka
máchání+.
Je nastaven přídavný máchací cyklus. Cyklus zůstane uložen v paměti
tak dlouho, dokud jej opět nezrušíte.
Zrušení přídavného máchacího cyklu :
1. Volič programů nastavte znovu na bílé prádlo / barevné prádlo,
snadno udržovatelné prádlo/snadné žehlení nebo jemné prádlo.
2. Po dobu nejméně 2 sekund držte současně stisknutá tlačítko 1 a
tlačítko 3. Na ukazateli průběhu programu zhasne kontrolka
máchání+. Přídavný máchací cyklus je zrušen.
- KONEC
Rozsvítí se na konci programu. Prádlo může být vyjmuto ze
spotřebiče.
Víko/ dveře
Pokud je spotřebič zapnutý, kontrolka VÍKO /
DVEŘE ukazuje zdali je možné otevřít víko spotřebiče.
Otevírání a zavírání víka
Pokud chcete otevřít víko když je spotřebič
zapnutý, musíte nejprve provoz přerušit
stiskem tlačítka START / PAUZA. Pkud je
spotřebič zapnutý, kontrolka DVEŘE
ukazuje.
12
Informace pro uživatele
zdali je možné víko otevřít:
kontrolka
DVEŘE
Může být víko otevřeno ?
nesvítí
Ne
svítí zeleně
Ano
Pokud:
- tlačítko START/PAUZA bliká červeně,
- a kontrolka KONEC zabliká 4-krát a ozve se 4-krát zvukový signál,
znamená to, že nebylo možné spustit program, protože víko není
správně uzavřeno. Pokud toto nastane, uzavřete pevně víko a
spus″te program znovu.
Zásah během průběhu programu
Vložení prádla
Stiskněte tlačítko START/PAUZA: odpovídající kontrolka bliká po
dobu přerušení programu. Poté uslyšíte dvojité cvaknutí v zámku
dveří, jak je víko odjišteno. Stiskněte stejné tlačítko pro pokračování
programu.
Z bezpečnostních důvodů není možné otevřít víko, pokud je teplota
prací vody příliš vysoká.
Změna probíhajícího programu
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko Start/Pauza a tím
přerušit prací cyklus. Není-li možné volit změnu programu, tak začne
blikat po několik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto
chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit
(viz níže).
Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice ‘Stop’.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
13
Informace pro uživatele
Konec programu
Pračka ukončí praní automaticky. Uslyšíte dvojité cvaknutí jakmile se
odjistí zámek víka. Kontrolka konec se rosvítí.
Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči otáček, pak se
rozsvítí kontrolka zastavení máchání* která vás upozorňuje na nutnost
vypuštění vody před otevřením dveří. Potom můžete program ukončit
odstředěním prádla výběrem funkce odstřeďování nebo vypustěním
vody výběrem funkce vypouštění.
Otočte voličem programů do polohy vypnuto.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.
*podle modelu vaší pračky
14
Informace pro uživatele
Programová tabulka
Praní
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Program
Druh prádla
- Bavlna
Náplň
pračky
Teplota
°C
5,0 kg
30-95
Bílá nebo barevná, např.
Normálně
zašpiněný
pracovní
oděv,
povlečení, ubrusy, spodní
prádlo a ručníky.
Přídavné funkce
Předpírání
Rychlé praní
E - Energeticky
úsporný*
5,0 kg
60
- Syntetika
2,5 kg
40,60
- Snadné žehlení
1,0 kg
40
- Jemné prádlo
2,5 kg
30-40
1,0 kg
¿-30
Předpírání
syntetické látky, spodní
prádlo,
barevné
látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
Předpírání
Rychlé praní
Pro všechny jemné druhy
prádla, např. záclony.
- Vlna /
- Ruční praní
Vlna vhodná na praní v pračce
značená ‘čistá vlna, vhodná do
pračky, nesráživá’’.
Velmi jemné prádlo značeno
‘pouze ruční praní’.
*Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna Energeticky úsporný E).
15
Informace pro uživatele
Samostatné máchání
Druh prádla
BAVLNA
Energeticky úsporný E
Náplň pračky
Volič programů
5,0 kg
Syntetika
Snadné žehlení
2,5 kg
1,0 kg
Jemné prádlo
2,5 kg
Vlna / Ruční praní
1,0 kg
- Máchání
Samostatné odstřeďování
Druh prádla
16
Náplň pračky
Bavlna
Energeticky úsporný E
5,0 kg
Syntetika
Snadné žehlení
2,5 kg
1,0 kg
Jemné prádlo
2,5 kg
Vlna / Ruční praní
1,0 kg
Volič programů
- Odstředění
Informace pro uživatele
Hodnoty spotřeby vody a energie a
doba trvání vybraných programů
Volič programů/ teplota
Náplň v
pračce v
kg
Voda v
litrech
Elektrická
energie v
kWh
Doba v
minutách
Bavlna 95
5,0
63
2,10
140-150
Energeticky
úsporný E*
5,0
42
0,95
140-150
Bavlna 40
5,0
58
0,65
115-125
Syntetika 60
2,5
57
1,10
90-100
Jemné prádlo 30
2,5
52
0,40
60-70
Vlna / Ruční praní 30
1,0
53
0,35
50-60
*Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna
Energeticky úsporný E).
Hodnoty vybraných programů, uvedené v následující tabulce, byly
určeny při normalizovaných podmínkách. Pro provoz v domácnosti
však přesto poskytují užitečnou orientaci.
17
Informace pro uživatele
Průvodce praním
Třídění prádla a jeho příprava na praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola
5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování prádla):normální prádlo
pro intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a
odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní
vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla
budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program
a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se bílé
prádlo může obarvit nebo zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto poprvé
odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na
nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky.
Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy,
ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo
potištěné jen z jedné strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky,
ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich
zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sít’ky.
Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně
zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě
držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben
pračky by měl být plněn následujícím způsobem:
• bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo
len a směsné praní,
• do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a syntetická
vlákna,
18
Informace pro uživatele
•
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a
vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou vhodné pro
použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce
konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla
řečená v bodech 2.1.a 3.2. tohoto návodu. Čtěte návody výrobců
pracích prostředků a dodržujte instrukce k používání prostředků a jejich dávkovačů.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez omezení, tekuté
prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače
tohoto prostředku přímo do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do přihrádek na praní zásuvky
pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství prádla a míry
jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně snížit. Je-li
voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné, je dobré mírně zvýšit
množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu dodává, vám
sdělí stupeň tvrdosti vody.
19
Informace pro uživatele
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla
20
Informace pro uživatele
Údržba a čištění
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý
prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro
tento účel. Postupujte dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště
v oblastech týkajících se dávkování a frekvence používání.
Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Občas musíte vyčistit přihrádky dávkovače pracích prostředků,
aby jste předešli možnému ucpání usazeninami pracích
prostředků a tím i vzniku poruchy.
Vyjmutí zásuvky dávkovače je velmi snadné a usnadňuje tak
čistění.
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
zásuvky a vytáhněte ji nahoru
stranách
21
Informace pro uživatele
Zásuvku
dávkovače
poté
můžete
propláchnout proudem vody a pomocí
kartáčku nebo hadříku odstranit i usazené
zbytky používaných prostředků. Zkontrolujte,
zda přepad v zadní části zásuvky, není
ucpaný.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte
záklapky zapadnout do původní polohy.
Odpadový filtr
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně
čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte
ihned vyčistit. Pouští-li prané prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po
každém praní.
• Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku :
*dle modelu vaší pračky
22
Informace pro uživatele
• Vylití zbytku odpadní vody :
Položte pod vyklopená dvířka nádobku na
zachycení vyteklé vody. Vytáčejte víčko
filtru proti směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká zbytková voda.
• Vyjmutí filtru :
Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte ho ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody. Pak jej našroubujte zpátky ve
směru chodu hodinových ručiček.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí
být z bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
23
Informace pro uživatele
Jestliže něco nefunguje správně
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než
budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy , prosíme vás,
abyste si nejprve pročetli následující body.
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se
neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
Pračka se plní vodou, ale
ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad
podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo
nevypouští vodu:
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní systém proti nadměrným
vibracím pračky byl aktivován díky
špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘,
‘bez odstřeďování’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
•
•
Aviváž protéká přepadovým
otvorem při plnění*::
•
•
nedávkujete správné množství,
sifon v zadní části dávkovače pracích
prostředků je zanesen.
Na podlaze kolem pračky je
voda:
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a
část pěny se dostala z pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro
automatické pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti
vypadnutí z odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do
pračky,
přívod vody je netěsný.
•
•
•
•
24
pračka není správně připojena, přívod
elektrické energie je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou
správně zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Informace pro uživatele
Problém
Možná příčina
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš
vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně
dlouhý:
•
•
•
•
•
•
Pračka se zastavuje během
pracího cyklu:
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový
a přepravní materiál (viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo
části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie
byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění
(příliš mnoho pracího prostředku) a pračka
vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní systém proti nadměrným
vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného
rozložení prádla v bubnu.
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl
naprogramován
program
‘bez
vypouštění ‘.
Dveře se nedají otevřít během
programu:
•
•
•
kontrolka otevření dveří nesvítí*,
teplota vody je příliš vysoká,
dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1
až 2 minut po ukončení programu*.
Kontrolka polohování bubnu
nesvítí na konci programu:
•
buben nemohl dosáhnout správnou konečnou
pozici
kvůli
opakujícímu
se
nevyvážení prádla; otočte bubnem ručně.
Kontrolka KONEC ** bliká 4
krát ***:
•
dveře nejsou správně uzavřeny.
25
Informace pro uživatele
Problém
Možná příčina
Kontrolka KONEC ** bliká 2
krát ***:
•
•
•
•
•
vypouštěcí filtr je zablokován,
vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo
zalomená,
vypouštěcí hadice je moc vysoko ( viz.
"instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokováno,
odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1
krát ***:
•
•
přívodní kohout je uzavřen,
došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Kontrolka KONEC ** bliká 10
krát***:
•
záklopky otevírání bubnu se uvolní.
* dle modelu vaší pračky.
** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA
aby mohl přerušený program dále pokračovat.
*** U některých modelů se mohou ozývat akustické signály.
26
Informace pro uživatele
POKYNY PRO INSTALACI
Instrukce pro instalaci a připojení pračky
Upozornění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní
prvky. Neodstraněné díly obalů
mohou způsobit vážná
poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna).
Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte nikoho jiného
zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má
funkční zemnící okruh (kolík zásuvky musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo
opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné
provádět z důvodu připojení vaší pračky.
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické připojení’
tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přívodní elektrické
šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte se,
že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v dolní
části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou
odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.
27
Informace pro uživatele
Instalace
Před prvním použití pračky je nutné z ní odstranit
veškeré obaly a transportní prvky.
Odstraňte z pračky veškeré obaly. Nakloňte
pračku na stranu a odstraňte z pod motoru
zbylé obaly a položte ji zpět na podlahu.
Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji o čtvrtinu
(o 90°) kolem jednoho rohu a odstraňte
přepravní paletu.
Otevřete víko pračky a odstraňte z pod něj
blokování pohybu bubnu a plastové fólie.
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze zadní části
pračky dva šrouby spolu s čepy.
28
Informace pro uživatele
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou
součástí příslušenství pračky. Nezapo-meňte
zamáčknout do otvoru nejprve okruží zátky.
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny
tyto díly a uložili je pro případný příští
transport.
Budete-li pračku zabudo-vávat do linky,
můžete odříznout páskový držák hadice na
zadní straně pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
Umístění
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu nábytku
nebo stěny.
Změna polohy
Chcete-li s pračkou pohybovat z důvodu
vyrovnání, postupujte takto: pákou, která je
umístěna na spodku pračky, otočte doleva a
tím se uvolní stavitelné nožičky. Je-li pračka
vyrovnána, tak páku posuňte zpět.
29
Informace pro uživatele
Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku,
vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš nízko, tak
stavitelnou
nožičku
vyšroubujte
do
požadované pozice spolu s
ozubeným
aretačním kolečkem v naznačeném směru.
(Je-li to nutné, tak pračku nadzvedněte.)
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak našroubujte
směrem nahoru ozubené aretační kolečko a
pevně ho utáhněte. Zajistěte aby se nožička,
při aretaci neprotáčela .
Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší pračky :
- Vložte těsnění do otvoru dole na zadní straně
pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní hadici jak je
zobrazeno na obr.2 a obr. 3.
- Připojte
šroubení přívodní hadice na
vodovodní kohoutek, dejte na správné uložení
sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš krátká,
kontaktujte servisní službu
30
Informace pro uživatele
Odpad
- Nasad’te držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k odpadnímu
potrubí (nebo k sifonu) ve výšce mezi 70 a
100 cm. Ujistěte se, že se nemůže hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán (musí být užší než trubka
odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě nastavována.
Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.
Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o
napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
31
Informace pro uživatele
Technická specifikace
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
230 V / 50 Hz
2300 W
TLAK VODY
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Připojení vody
Minimální
Maximální
Typ 20x27
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE : Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis
o elektromagnetické kompatibilitě Direktiva č. CEE/73-23 :
Předpis o elektrické bezpečnosti
32
Informace pro uživatele
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována
pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen “Kupující”) a jen na
výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání
dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku
Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné
odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn.
příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat
přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že :
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy
prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva
ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu
středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a
podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku
součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v
předchozím bodu.
33
Informace pro uživatele
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko
povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního
listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční
vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je
Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti
s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území
České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození
výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není
závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke
koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních
předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních
střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na
adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service , Hanusova ul.,
140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
34
From the Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use.
More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150
countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
146 7863 00 - 09/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement