Aeg-Electrolux EWT1216 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux EWT1216 Uživatelský manuál
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
EWTѝ1316ѝ
EWTѝ1216
EWTѝ1016
CZ
146ѝ8490ѝ01ѝ-ѝ01/06
SK
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE........................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 14
Důležitá upozornění............................................ 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ....................................... 3
Likvidace .......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................ 3
Upozornění ........................................................ 14
Technická specifikace ...................................... 14
Instalace ............................................................ 15
Vybalení ........................................................ 15
Umístění......................................................... 15
Změna polohy ............................................... 15
Vyrovnání....................................................... 15
Přívod vody .................................................... 15
Odpad ............................................................ 16
Elektrické zapojení ........................................ 16
Popis automatické pračky................................. 4
Zásuvka pracího prostředku ............................ 4
Ovládací panel ................................................ 4
Pracovní postup
5
Vkládání prádla ............................................... 5
Dávkování pracího prostředku ........................ 5
Výběr požadovaného programu ..................... 5
Výběr teploty praní a rychlosti
odstřeďování ................................................... 5
Výběr programových možností ....................... 5
Předpírka ......................................................... 5
Rychlé praní..................................................... 5
Jednoduché žehlení......................................... 5
Přídavné máchání............................................ 6
Pozdější .......................................................... 6
Spuštění programu ......................................... 6
Programové a informační kontrolky ................ 6
Postup během programu ................................ 6
Přerušení praní ................................................ 6
Změna probíhajícího programu ....................... 6
Zrušení programu ............................................ 6
A program vége .............................................. 6
Programová tabulka ........................................... 7
Průvodce praním ................................................ 8
Třídění prádla a jeho příprava pro praní ......... 8
Plnění pračky dle druhu prádla ......................... 8
Prací prostředky a přísady ............................. 8
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla .............................................................. 9
Údržba a čištění ............................................... 10
Odstranění usazenin ..................................... 10
Skříň pračky .................................................. 10
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........ 10
Odtokový filtr ................................................. 10
Jestliže něco nefunguje správně..................... 11
Záruka ............................................................... 12
Servis ................................................................. 13
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ *
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
1.1. Použití
•
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
•
Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
vrat’te na původní místo.
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
si uschovejte.
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
• Vaše automatická pračka je určena pro použití
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
poškození pračky.
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
1.3. Likvidace
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
odstřeďování.
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
zásuvky a uzavřete přívod vody.
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
praní určeno. Informace naleznete na informační
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
nášivce každého kusu prádla.
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že ten• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
to
výrobek
nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
ho
do
sběrného
místa
pro recyklaci elektrického a elektrovlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
nického
zařízení.
Zajištěním
správné likvidace tohoto
pračky.
výrobku
pomůžete
zabránit
negativním
důsledkům pro
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsonasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethybeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější inlenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
formace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
pračky vyprchat.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
• Používejte jen doporučená množství pracího
1.4. Ochrana životního prostředí
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
5
4
3
2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírka
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
2 - praní
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže nebo bělícího prostředku)
4
2.2. Kontrolní panel
1 - Programátor
2 - Tlačítko ‘teplota’
3 - Tlačítko ’odstřeďování’
4 - Tlačítko ‘předpírka’
5 - Tlačítko ‘rychlé praní’
6 - Tlačítko 'jednoduché žehlení'
7 - Tlačítko 'přídavné máchání'
8 - Tlačítko ‘pozdější praní’
9 - Tlačítko ‘start/pauza’
10 - Programové a informační kontrolky
10
1
3
2
Odpovídá modelu : EWT 1316
4
4
5
6
7
8
9
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4. Výběr teploty a rychlosti
odstřeďování
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez
použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné
nečistoty.
Po zvolení programu se rozvítí kontrolka
doporučené teploty . Pomocí
tlačítka
teploty
ѝ můžete zvolit jinou vámi
požadovanou teplotu. Po zvolení teploty si
zkontrolujte stav nastavení programu
(použijte informace z tabulky programů) a
porovnejte je s hodnotami teplot určené pro
jednotlivé typy oděvů (viz. průvodce
praním).
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím
se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou
pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
Maximální rychlost otáček (odpovídající
typu prádla) bude indikována v průběhu
výběru programu a při přerušení procesu
praní. Přesto když stisknete tlačítko
Odstřeďování
, tak můžete snížit
zvolenou rychlost zvolit funkci máchání
stop*, zvolit zrušení odstřeďování* (pouze
vypouštění), nebo zvolit tichý cyklus*
(silence cycle).
Tichý cyklus (silence cycle) : tato funkce redukuje
hlučnost vaší pračky při zachování stejného účinku
praní. Je vynechána fáze odstřed’ování a prádlo je
ponecháno ve vodě posledního máchání, aby se
zamezilo jeho pomačkání pokud není ihned vyjmuto z
bubnu.
A
3.2. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce,
můžete snížit v případě, že použijete prací proces ’Direct Spray’-přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší
spotřeba vody a pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
.
V případě předpírky i do přihrádky předpírka . V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky
3.5. Výběr programových možností
.
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
Před stlačením
vypínače
«Start/Pausa»
ѝa po zvolení
určitého programu můžete
zvolit varianty tohoto programu.
3.3. Výběr požadovaného programu
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak
odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po
několik sekund blikat a na displeji se objeví chybové
hlášení «Err» ( viz Tabulka programů).
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program
pro zvolený druh prádla ( viz § 4).
Nastavte programátor na
pozici zvoleného programu:
rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se
zvolený program skládá.
: Vypnuto
3.5.1. Tlačítko «Předpírka»
Tato automatická pračka předpírá při maximální teplotě
30°C.
Předpírka se ukončí krátkým odstředěním u bavlny a
syntetických materiálů nebo vypuštěním vody u
citlivých materiálů.
V okénku displeje je vidět
přibližná doba trvání vybraného programu (pří-klad na
obrázku znamená : 1 hodina a 10 minut). Hodnota na displeji se automaticky
upravuje během programového cyklu.
3.5.2. Tlačítko «Rychlé praní»
V případě této volby, se doba praní zkrátí o 10 až 60 minut, dle druhu programu.
3.5.3. Tlačítko «Jednoduché žehlení»
Při zvolení této funkce pračka zvolí šetrný způsob praní
a odstřeďování, aby se tak zamezilo nadměrnému
pomačkání. Tím je tak zaručeno, že žehlení takto
* dle modelu
5
3.7.2. Změna probíhajícího programu
vypraného prádla je mnohem jednodušší. Tuto funkci
lze volit pouze u programů určených pro bavlnu a
syntetické materiály. Navíc u programů určených pro
bavlnu a syntetické materiály se přidají další máchací
cykly.
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko
«Start/Pauza»
a tím přerušit prací cyklus. Není-li
možné volit změnu programu, tak se na displeji objeví
chybové hlášení «Err» a zároveň začne blikat po několik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto
chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).
3.5.4. Tlačítko «Přídavné máchání»
Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a
jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na
prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.
3.7.3. Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice «Vypnuto»
.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
3.5.5. Tlačítko «Pozdější praní»
Tato volba posune začátek praní o 30 minut až 23 hodin. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.
Tuto funkci lze rovněž použít pro prodloužení doby
namáčení (od 30 minut do 10 hodin).
3.8. Konec programu
Pračka se po skončení programu sama zastaví. Na displeji bliká «0». Je možné zaslechnout dvojité cvaknutí
v zámku když se dvířka odjistí. Kontrolka
svítí (jestliže je buben správně umístěný).
3.6. Spuštění programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka «Start/Pauza»
, odpovídající kontrolky se rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí,
je normální .
Jestliže je zvolena funkce «Tichý cyklus»* nebo «Stop
máchání»* na displeji bliká «0». Před otevřením víka se
musí vypustit voda. Cyklus můžete ukončit buď
odstředěním, nebo vypuštěním: otočte voličem
programů do polohy «Vypnuto»
; zvolte program
Vypouštění
nebo Odstředění . Stiskněte tlačítko
Start/Pauza .
Je rozsvícena kontrolka právě zvoleného
programu.
Byl-li zvolen pozdější začátek praní, tak
začíná odpočítávání doby prodlevy. Na displeji je vidět buď doba trvání pracího cyklu
nebo délka prodlevy před začátkem praní.
Otočte voličem programů do polohy «Vypnuto»
.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
Poznámka : Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.
3.6.1. Programové a informační kontrolky
: Okamžité otvorenie veka
: Předpírka
: Praní
: Máchání
: Vypouštení
: Odstredování
: Filtru
: Automatické nastavení bubnu. Elektronický systém zajišt’uje po skončení cyklu zastavení bubnu v horní poloze. Tím se usnadňuje vkládání a vyjímání
prádla. Jestliže natočení bubnu brání nesprávně
vyvážené prádlo, otočte buben rukou.
3.7. Postup během programu
3.7.1. Přerušení
Stiskněte tlačítko Start/Pauza , kontrolka
během
umístění bubnu bliká. Otevření víka během cyklu je
možné, jakmile se rozsvítí kontrolka .
Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího zařízení.
Opět stiskněte tlačítko Start/Pauza
ke spuštění programu.
*dle modelu
6
4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Možné
volby
Teplota
°C
Přibližná
spotřeba*
litrů
kWh
59
2,00
42
0,85
- 60
52
1,10
- 40
50
0,40
(Cotton)
Bavlna
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
předpírání
rychlé praní
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
AA 40°
Tento program při 40°C
může nabídnout stejný
prací účinek jako program
bavlna při 60°C a je zároveň vhodný pro syntetiku.
5,0 kg
předpírání
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
(Synth.)
Syntetika
syntetické látky, spodní
prádlo, barevné látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
předpírání
rychlé praní
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
(Handwash)
Velmi
jemné
prádlo
značeno ‘pouze ruční
praní’.
1,0 kg
Jeans
K praní džínových oděvů.
3,0 kg
předpírání
pozdější praní
40
64
0,60
Shoes
K praní sportovní obuvi.
Vytáhněte tkaničky.
2,0 kg
předpírání
přídavné máchání
pozdější praní
40
58
0,60
Flash 30
30 minutové «bleskové»
praní pro velmi málo
zašpiněné prádlo, mimo
vlnu.
2,5 kg
30
40
0,30
OptimA
Praní kratší než 1 h pro
bavlněné směsi ŕ 60° a
40° s účinností optimálního praní.
3,0 kg
40 - 60
55
1,00
Ruční praní
- 90
40 - 60 **
pozdější praní
pozdější praní
min.
přídavné máchání
pozdější praní
Použití
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání stop
(silence cycle).
-
0,01
Máchání
Tímto programem může být mácháno ručně
prané prádlo.
45
0,15
Odstredování
K provedení odstredování po funkci máchání stop (silence cycle) od 500 do 1300/
1200/1000 ot/min***.
-
0,05
* Udávané spotreby odpovídají nejvyšší teplote každého z programů.
** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu) : 42 l / 0,85 kWh / 141 min.
*** dle modelu.
7
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Náplň
pračky
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2.1 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Současné použití různých druhů pracích prostředků
nedoporučujeme, mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na
množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni
zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda
vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se skvrnami,
dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského
podniku nebo u jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li
zvolit předpírku. U cyklu bez předpírky je můžete nalít
buď do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do
komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě
spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné
vložit pouze do komory pro praní v násypce na prací
prostředky u pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k ošetření skvrn, je
nutné okamžitě spustit prací cyklus.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
8
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
9
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru*
se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká zbytková
voda.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.
•
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky ve
směru chodu hodinových ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
1
Vyjmutí filtru:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
10
7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při
vzniku poruchy , prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.ѝ
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrické energie
je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně
zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘, ‘bez odstřeďování’
nebo program ‘noční tiché praní’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
Na podlaze kolem pračky je voda:
•
•
•
•
•
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro automatické
pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z
odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky,
přívod vody je netěsný.
použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní
materiál ( viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho
pracího prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
•
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl naprogramován program ‘bez vypouštění ‘.
uzávěry dvířek bubnu jsou otevřené.
V průběhu cyklu nelze otevřít víko pračky:
•
nesvítí kontrolka ‘okamžité otevření’.
Kontrolka ‘pozice bubnu’ není na konci cyklu:
•
buben nemůže dosáhnout správnou pozici z důvodu
nevyvážené hmoty : otočte buben ručně.
11
Problém
Možná příčina
Kód chyby E40* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 4 krát zabliká**
•
víko pračky není správně zavřené.
Kód chyby E20* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 2 krát zabliká**
•
•
•
•
•
odpadní filtr je ucpán,
odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná,
odpadní hadice je příliš dlouhá ( viz pokyny k instalaci),
čerpadlo odpadní vody je zablokované,
je ucpaný odpad.
Kód chyby E10* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 1 krát zabliká**
•
•
je uzavřen přívod vody,
vodovodní rozvod byl bez vody.
Kód chyby EA0* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 10 krát zabliká**
•
Záklopky otevírání bubnu se uvolní
Rozsvítí se kontrolka ‘filtr’:
•
odpadní filtr je zablokován.
Aviváž nebo bělící* prostředek v průběhu nalévání přetéká přes okraj:
•
•
nelijete přípravek do správné přihrádky,
přepad na zadní straně dávkovací zásuvky je blokovaný.
* dle modelu.
**
v závislosti na typu mohou být aktivovány různé zvukové signály
8. ZÁRUKA
•
Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci
vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané
"Jestliže něco nefunguje správně" a “Servis” obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte
servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
•
•
•
poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny
žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických
hmot,
náklady spojené s požadavky na odstranění závad
spotřebiče, který je nesprávně instalován,
spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných,
země Evropského společenství. Lze použít standardní
záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné
v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na
zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být
vyžadován doklad o koupi.
Model .......................................................
Číslo výrobku (Prod. No.) .........................
Seriové číslo (Serial. No.) ........................
Podmínky záruky
My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od
data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z
důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu
téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že
• spotřebič byl správně instalován a používán pouze na
napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
• spotřebič byl používán pouze pro normální domácí
účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a
údržbu,
• na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu
jiná než námi autorizovaná osoba,
• všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko,
• každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná
součást se stanou naším vlastnictvím,
• tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak
právně podložených práv.
Bezpečnost
Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku
tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené
nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem
používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v
tomto návodu.
Technické změny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruční podmínky jsou uvedeny na záručním
listu.
9. SERVIS
Před voláním do servisu se prosím ujistěte se, že můžete
sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
Servisní centrum ELECTROLUX:Hanusova ulice
Praha 4 - 140 21
Tel.: 26112 6112
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
12
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
13
3.ѝINSTALACE
3.2. Umístění
3.1. Vybalení
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.3. Změna polohy
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
3.4. Vyrovnání
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš nízko,
tak stavitelnou nožičku vyšroubujte
do požadované pozice spolu s
ozubeným aretačním kolečkem v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička,
při aretaci neprotáčela .
3.5. Přívod vody
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte šroubení přívodní hadice
na vodovodní kohoutek, dejte na
správné uložení sítka.
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
14
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm.
Ujistěte se, že se nemůže hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
15
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement