Electrolux EWT1326 User manual

Electrolux EWT1326 User manual
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
EWTѝ1326ѝ
EWTѝ1026
CZ
146ѝ8605ѝ00ѝ-ѝ06/05
SK
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE........................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 14
Důležitá upozornění............................................ 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ....................................... 3
Likvidace .......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................ 3
Upozornění ........................................................ 14
Technická specifikace ...................................... 14
Instalace ............................................................ 15
Vybalení ........................................................ 15
Umístění......................................................... 15
Změna polohy ............................................... 15
Vyrovnání....................................................... 15
Přívod vody .................................................... 15
Odpad ............................................................ 16
Elektrické zapojení ........................................ 16
Popis automatické pračky................................. 4
Kontrolní panel................................................. 4
Displej ............................................................. 4
Pracovní postup
5
Vkládání prádla ............................................... 5
Dávkování pracího prostředku ........................ 5
Volba programu a teploty ................................ 5
Volba rychlosti odstředění .............................. 5
Volba funkcí .................................................... 5
Funkce «Máchání +» ....................................... 5
Funkce «Velm Krátký»..................................... 5
Funkce «Odložený start» ................................. 5
Funkce «Předpírka» ........................................ 6
Funkce «Noční klid» ....................................... 6
Spuštění programu ......................................... 6
Jak změnit program během pracího cyklu ? ... 6
Jak přidat prádlo během pracího cyklu ............ 6
Konec programu .............................................. 6
Programová tabulka ........................................... 7
Průvodce praním ................................................ 9
Třídění prádla a jeho příprava pro praní ......... 9
Plnění pračky dle druhu prádla ......................... 9
Prací prostředky a přísady ............................. 9
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla ............................................................ 10
Údržba a čištění ............................................... 11
Odstranění usazenin ..................................... 11
Skříň pračky .................................................. 11
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........ 11
Odtokový filtr ................................................. 11
Provozní problémy............................................ 12
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
vrat’te na původní místo.
1.1. Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
zásuvky a uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
praní určeno. Informace naleznete na informační
nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
vlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethylenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
pračky vyprchat.
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
1.3.ѝLikvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
1.4. Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
•
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1
3
2
1 - ovládací panel
4
2 - madlo víka pračky
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
5
4
1 - předpírka
2 - praní
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
5 - přepadový otvor (při přelití
množství aviváže nebo bělícího
prostředku)
3
2.1. Kontrolní panel
1 - Programátor
2 - Displej
3 - tlačítko ’odstřeďování’
4 - tlačítko 'Noční provoz'
5 - tlačítko ‘rychlé praní’
6 - tlačítko ‘pozdější praní’
7 - tlačítko 'přídavné máchání'
8 - tlačítko ‘předpírka’
9 - tlačítko ‘start/pauza’
2
1
3
4
5
6
7
8
9
odpovídá modelu : EWT1326
2.2. Displej
Rychlost odstřeďování
Délka programu
1300ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝBAVLNAѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ2.15
stisknìte start; aktivované/deaktivované funkce; start za; prùbìh programu;
stav praèky.
4
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4. Volba rychlosti odstředění
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez
použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné
nečistoty.
Pokud chcete prádlo odstředit při jiné rychlosti
odstředění, než nabízí pračka, stiskněte tlačítko
“Odstředění ”.
Stisknutím tlačítka rychlosti odstředění můžete také
zvolit volbu Zrušit odstředění “0”.
EWT1326 : 1300 ot/min
EWT1026 : 1000 ot/min
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím
se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou
pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
3.5. Volba funkcí
3.5.1. Funkce «Máchání +»
Tuto funkci můžete zvolit se všemi programy mimo
programů Vlna, Ruční praní a Krátký program. Pračka
přidá dvě máchání k programům Bavlna a jedno
máchání k programům Syntetické, Jemné a Hedvábí.
Tato funkce se doporučuje pro osoby s citlivou
pokožkou nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
A
MÁCHÁNÍ + ANO
3.2. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce,
můžete snížit v případě, že použijete prací proces ’Direct Spray’-přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší
spotřeba vody a pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
.
V případě předpírky i do přihrádky předpírka . V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky
3.5.2. Funkce «Velm Krátký»
Funkci můžete použít pro málo zašpiněné bavlněné,
syntetické nebo jemné tkaniny a dosáhnete tak dobrých pracích výsledků za krátkou dobu. Doba praní se
zkrátí podle druhu prádla a zvolené teploty.
.
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
VELMI KRÁTKÝ ANO
3.3. Volba programu a teploty
Otočte voličem programu k
volbě požadovaného programu. Na displeji se zobrazí délka zvoleného
cyklu vypočítaná na základě maximálního množství
prádla pro každý druh tkaniny. Kontrolka tlačítka
Start / Pauza začne blikat.
Pokud perete malé množství prádla, objeví se na
začátku cyklu na displeji ještě údaj o délce cyklu pro
maximální množství. Tato hodnota se postupně upraví
během cyklu.
1300
STISKNĚTE START
3.5.3. Funkce «Odložený start»
Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, dvě hodiny až 20 hodin. Zvolený
čas odložení se zobrazí na displeji.
Funkci odloženého startu zvolte po volbě programu a
před stisknutím tlačítka Start/Pauza
. Odložený start
můžete kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím
tlačítka Start/Pauza
. Jestliže jste už stiskli tlačítko
Start/Pauza a přejete si odložený start změnit nebo
zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odloženého startu a okamžité spuštìní
2.15
•
•
5
cyklu stisknìte tlaèítko Start/Pauza
a potom
Odložený start .
Chcete-li zmìnit èas odložení, je nutné postupovat
pøes Zastavit
a znovu naprogramovat cyklus.
Stisknìte tlaèítko Start/Pauza
gramu.
ke spuštìní pro-
START ZA 90 MIN
VELMI
KR
TK
ANO
V případě odloženého startu se na displeji objeví “Start
za” a začne se odpočítávat čas.
Důležité upozornění Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít, musíte
pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka Start/
Pauza
. Po opětovném zavření víka stiskněte
tlačítko Start/Pauza
.
Odložený start nelze zvolit s programy Odstředění a
Vypouštění .
3.7. Jak změnit program během
pracího cyklu ?
Musíte pračku nastavit zpět na nulu otočením voliče
programů do polohy “Zastavit” . Prací voda zůstane
v bubnu. Chcete-li ji vypustit, zvolte cyklus Vypouštění
. Po ověření množství pracího prostředku v násypce
spus″te nový program stisknutím tlačítka Start/Pauza
.
3.5.4. Funkce «Předpírka»
Tuto funkci zvolte, chcete-li, aby se prádlo před hlavním praním ještě předepralo (nelze kombinovat s programy Vlna, Ruční praní, Hedvábí a Flash 30).
3.8. Jak přidat prádlo během pracího
cyklu
PŘEDPÍRKA ANO
V prvních 10 minutách cyklu můžete otevřít víko (na
displeji se objeví hlášení “Okamžité otev.” / “fáze
cyklu”).
Pračku můžete uvést do stavu pauzy: na displeji se objeví hlášení “Pauza” / “Umíst. bubnu”.
Nyní můžete víko otevřít. Po dvojím klapnutí se na displeji objeví hlášení “Pauza” / “Dvířka odemčená”. Nyní
můžete víko otevřít.
Při nedodržení bezpečnostních podmínek není možné
víko otevřít; na displeji se objeví hlášení “Pauza” /
“Dvířka zamčená”. Opět stiskněte tlačítko Start/Pauza
ke spuštění probíhajícího cyklu.
3.5.5. Funkce «Noční klid» (Silence cycle)
Pračka neprovede poslední vypouštění vody k
máchání a prádlo se tak nezmačká. Tím, že se zruší
všechny fáze odstředění, bude prací cyklus velmi tichý
a můžete ho nastavit i v noci. U programů Bavlna a
Syntetické se máchání provádí s větším množstvím
vody.
3.9. Konec programu
Po skončení programu se pračka automaticky zastaví,
zazní zvukový signál* a střídavě se objevuje hlášení
“Konec programu” / “Dvířka odemčená”. Kontrolka
Start/Pauza zhasne.
Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího zařízení (v případě nevyváženosti otočte buben
rukou).
Elektronický systém zajišt’uje po skončení cyklu zastavení bubnu v horní poloze. Tím se usnadňuje vkládání
a vyjímání prádla.
Přerušte napětí k pračce otočením voliče programů do
polohy “Zastavit”
. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
Doporučujeme ponechat víko a buben pračky po skončení praní otevřené, aby se nádrž vyvětral.
Pokud jste zvolili funkce “Zastavení s vodou v bubnu”
nebo “Noční klid”*. K vypuštění vody nebo odstředění
otočte voličem programů do polohy Vypouštění
nebo Odstředění .
NOČNÍ KLID ANO
3.6. Spuštění programu
Stiskněte tlačítko Start/Pauza
. Příslušná kontrolka
přestane blikat. Na displeji vidíte hlášení odpovídající
probíhající fázi programu a zbývající čas.
* dleѝmodelu
6
4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Možné
volby
Teplota
Přibližná
spotřeba
°C
litrů
kWh
90
60
40
30
59
55
55
55
2,00
1,20
0,70
0,50
E 60 *
42
0,85
40
58
0,90
60
40
52
52
1,10
0,60
40
30
53
53
0,55
0,35
40
30
50
50
0,40
0,30
(BAVLNA)
COTTON
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
COTTON
(BAVLNA)
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
AA 40°
Tento program při 40°C
může nabídnout stejný
prací účinek jako program
bavlna při 60°C a je zároveň vhodný pro syntetiku.
5,0 kg
SYNTH.
(SYNTETIKA)
syntetické látky, spodní
prádlo, barevné látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
DELICATES
(JEMNÉ PRÁDLO)
Pro všechny jemné druhy
prádla, např. záclony.
2,5 kg
HANDWASH
(RUČNÍ PRANÍ)
Velmi
jemné
prádlo
značeno ‘pouze ruční
praní’.
1,0 kg
EASY IRONING
(SNADNÉ žEHLENÍ)
1,0 kg
Předpírka
Máchání +
Velm Krátký
Noční klid
Odložený start
40
60
0,60
JEANS
K praní džínových oděvů.
3,0 kg
Předpírka
Noční klid
Odložený start
40
64
0,60
SHOES
K praní sportovní obuvi.
Vytáhněte tkaničky.
2,0 kg
Předpírka
Máchání +
Velm Krátký
Noční klid
Odložený start
40
58
0,60
Předpírka
Máchání +
Velm Krátký
Noční klid
Odložený start
Předpírka
Máchání +
Noční klid
Odložený start
Předpírka
Máchání +
Velm Krátký
Noční klid
Odložený start
Noční klid
Odložený start
min.
* Referenční program pro testování dle IEC 456 (E 60°C program pro bavlnu) : 42 l / 0,85 kWh / 141 min
7
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Náplň
pračky
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Program
Druh prádla
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
FLASH 30
30 minutové «bleskové»
praní pro velmi málo
zašpiněné prádlo, mimo
vlnu.
2,5 kg
OptimA
Praní kratší než 1 h pro
bavlněné směsi ŕ 60° a
40° s účinností optimálního praní.
3,0 kg
Možné
volby
Teplota
Přibližná
spotřeba
°C
litrů
kWh
30
40
0,30
60
55
1,00
Noční klid
Odložený start
Máchání +
Noční klid
Odložený start
Použití
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání stop
(Noční klid).
-
0,01
Máchání
Tímto programem může být mácháno ručně
prané prádlo.
45
0,15
Odstredování
K provedení odstredování po funkci máchání stop (Noční klid) od 400 do 1300/
1000 ot/min**.
-
0,05
** dle modelu.
8
min.
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Náplň
pračky
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
9
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
10
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká
zbytková voda.
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji
nahoru.
•
Vyjmutí filtru:
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky
ve směru chodu hodinových
ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
11
7. PROVOZNÍ PROBLÉMY
Vaše automatická pračka prošla během výroby mnoha zkouškami. Během provozu pračky je možné, že se na displeji
objeví některá z těchto hlášení:
Problém s přívodem vody ....................................... «Nepřitéká voda»
Problém s vypouštěním vody .................................. «Neodtéká voda»
Otevřené víko .......................................................... «Zavřete dveře»
Po odstranění poruchy obnovte zvolený program stiskem tlačítka START/PAUZA. Pokud se vám po všech kontrolách nepodařilo poruchu odstranit, kontaktujte servisní středisko.
ѝ.
Porucha
Automatická pračka
nenapouští vodou:
Příčina
se
nespustí
nebo
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně zapojena nebo není v provozu přívod
elektřiny,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně
uzavřené (Zavřete dveře)
spuštění programu bylo provedeno chybně,
došlo k výpadku elektřiny,
vodovod je odstaven mimo provoz (Nepřitéká voda)
vodovodní kohoutek je uzavřený (Nepřitéká voda)
přívod vody je ucpaný (Nepřitéká voda)
Pračka se napouští vodou která je ihned
odčerpána :
•
umístění odpadního sifónu je příliš nízko (viz. kapitola
instalace)
Pračka neodstřeďuje ani neodčerpá vodu :
•
odpadní hadice je ucpaná nebo zalomená (Neodtéká
voda)
odpadní filtr je ucpaný ( Zanešený filtr / Zablok. čerpadlo)
nedošlo k aktivnímu vyvážení prádla; špatně rozložené
prádlo v bubnu,
byly zvoleny funkce STOP MÁCHÁNÍ, NOČNÍ PRANÍ
nebo BEZ ODSTŘEĎOVÁNÍ.
umístění odpadního sifonu je nesprávné.
•
•
•
•
Vyteklá voda na podlaze v okolí pračky :
•
•
•
•
•
Výsledek praní není uspokojivý :
•
•
•
•
Pračka vibruje a je hlučná :
•
•
•
•
•
Prací program trvá příliš dlouho :
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prostředku způsobil vytvoření velkého
množství pěny která přetekla (Předávkováno),
prostředek není vhodný pro použití v automatických
pračkách,
odpadní sifon není správně zaháknutý,
odpadní filtr nebyl správně vložen na své místo,
přívodní hadice prosakuje.
prostředek není vhodný pro použtí v automatických
pračkách,
nebyla dodržena max. náplň prádla,
nebyl zvolen odpovídající program,
bylo dávkováno málo pracího prostředku.
nebyly odstraněny všechny přepravní prvky (viz. kapitola
vybalení),
pračka nebyla náležitě vybalena a vyrovnána,,
pračka je příliš blízko u zdi nebo nábytku,
prádlo není v bubnu správně rozložené,
náplň prádla není dostatečná.
přívod vody je ucpaný (Nepřitéká voda)
došlo k výpadku dodávky vody nebo je vodovod odpojen,
zapůsobila teplotní pojistka motoru,
teplota přiváděné vody je nižší než obvykle,
zapůsobil systém proti pěnění (příliš pracího prostředku) a
pračka odstraňuje pěnu,
zapůsobil systém proti nevyváženosti prádla a byla
přidána další fáze pro docílení správného rozložení prádla
v bubnu.
12
Porucha
Příčina
Pračka přestala prát během programu :
•
•
přívod vody nebo elektřiny je nefunkční,
byly zvoleny funkce STOP MÁCHÁNÍ, NOČNÍ PRANÍ
nebo BEZ ODSTŘEĎOVÁNÍ.
Víko pračky nelze během programu otevřít :
•
•
•
v pračce je voda ohřátá na více než 55 °C
hladina vody v pračce je příliš vysoká
buben se otáčí
Buben není na konci programu otočen do
správné polohy pro vyjímání prádla :
•
vzhledem k nevyváženému rozložení prádla nemohl
buben této polohy dosáhnout ; otočte bubnem ručně.
Pračka se nespustí nebo je provoz přerušen a
na displeji je hlášení ( Upozornění: E / Info v
návodu na používání)
•
otočte voličem programů do polohy vypnuto a zavolejte
servisní službu.
Na displeji se objeví hlášení (Zavřete dveře) :
•
víko není správně uzavřeno.
Na displeji se objeví hlášení (Neodtéká voda) :
•
•
•
•
•
odpadní filtr je ucpaný,
odpadní hadice je blokovaná nebo zalomená,
odpadní hadice je umístěna příliš vysoko (viz. instalace),
čerpadlo je zablokované,
odpadní sifón je ucpaný.
Na displeji se objeví hlášení (Nepřitéká voda) :
•
•
vodovodní kohoutek je uzavřený,
došlo k výpadku dodávky vody.
Na displeji se objeví hlášení ( Upozornění: EA6
/ Info v návodu na používání)* :
•
dvířka pracího bubnu jsou otevřená.
Během dávkování přetéká aviváž nebo prací
prostředek z přepadového otvoru.
•
•
nebylo dávkováno správné množství prostředku,
kanálky na zadní stěně dávkovače pracích prostředků
jsou ucpané.
na displeji se objeví hlášení (Předávkování
prostředku)
•
nebylo dávkováno správné množství prostředku,
*V závislosti na modelu
13
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
14
3.ѝINSTALACE
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.2. Umístění
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
3.3. Změna polohy
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš
nízko, tak stavitelnou nožičku
vyšroubujte
do
požadované
pozice spolu s
ozubeným
aretačním
kolečkem
v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte
ze zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
3.5. Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
15
- Připojte
šroubení přívodní
hadice na vodovodní kohoutek,
dejte na správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte
se,
že
se
nemůže
hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
16
OBSAH
PRE UŽÍVATEĽA ............................................... 18
PRE INŠTALATÉRA........................................... 28
Bezpečnostné pokyny ...................................... 18
Používanie .................................................... 18
Ochrana pred mrazom .................................. 18
Likvidácia ....................................................... 18
Ochrana životného prostredia ....................... 18
Bezpečnostné pokyny ...................................... 28
Technické údaje ................................................ 28
Inštalácia............................................................ 29
Vybalenie ...................................................... 29
Umiestnenie .................................................. 29
Premiestňovanie práčky ................................ 29
Vyrovnanie ..................................................... 29
Prítoková hadica ........................................... 29
Odtoková hadica ........................................... 29
Zapojenie do elektrickej siete ........................ 30
Opis spotrebiča................................................ 19
Ovládací panel .............................................. 19
Displej ........................................................... 19
Používanie práčky............................................. 20
Vkladanie bielizne ......................................... 20
Množstvo pracieho prostriedku ...................... 20
Výber programu a teploty ............................. 20
Výber rýchlosti žmýkačky............................... 20
Výber možností ............................................. 20
Možnost’ Extra Plákanie ................................ 20
Možnost’ Veľmi krátko ................................... 20
Možnost’ spustenia v rozličných časoch ........ 20
Možnost’ Predpieranie ................................... 21
Možnost’ Nočné pranie .................................. 21
Spustenie programu ...................................... 21
Ako zmenit’ program počas
pracieho cyklu ? ............................................. 21
Ako pridat’ prádlo počas pracieho cyklu ........ 21
Koniec programu ........................................... 21
Tabuľka programov .......................................... 22
Pranie bielizne................................................... 24
Triedenie a príprava bielizne ......................... 24
Maximálne množstvo bielizne ........................ 24
Pracie prostriedky ......................................... 24
Medzinárodné symboly ošetrovania ............. 25
Čistenie a údržba ............................................. 26
Odvápňovanie spotrebiča .............................. 26
Plášt’ spotrebiča ............................................ 26
Násypka ........................................................ 26
Odtokový filter ................................................ 26
Problémy počas prevádzky.............................. 27
Záruka ................................................................ 28
Servis ................................................................. 28
17
A. PRE UŽÍVATEĽA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým
použitím spotrebiča.
• Zvoľte si program «Odčerpanie» a spustite ho.
• Po skončení programu spotrebič vypnite stlačením
1.1. Používanie
príslušného spínača alebo nastavením ovládača do
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skonpolohy VYPNUTÉ*.
trolujte, či nie je poškodený a či žiadna čast’
• Práčku odpojte od elektrickej siete.
nechýba. Akékoľvek pripomienky uveďte na dodací
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
list a kópiu uschovajte.
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí.
Takto zabezpečíte, aby v žiadnej časti pračky nezostaDbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali, a
la voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na
aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami.
vašom spotrebiči závažne škody.
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho
Skôr, ako začnete pračku znovu používat’, presvedčte
vlastnosti je nebezpečné.
sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreďovanie).
1.3. Likvidácia
Spotrebič nepoužívajte na komerčné alebo
priemyselné účely.
Všetky materiály označené symbolom
je možné
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykovateľného
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na
miestnom úrade správy.
pranie v automatickej práčke. V prípade
Keď sa jedného dňa rozhodnete vašu práčku vyradit’,
pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu na štítku so
upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práčku odsymbolmi ošetrovania.
pojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte
• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
tesne pri spotrebiči.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale zna• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že
mená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdat’
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
môžu práčku závažne poškodit’.
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzíbude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
odev aplikovali nejakú tekutú prchavú čistiacu
zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
látku, pred vložením do práčky ju nechajte z tkaniny
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
úplne odparit’.
tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktopančuchy perte vo vrecku na bielizeň alebo v
rom ste výrobok kúpili.
obliečke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž pračky.
1.4. Ochrana životného prostredia
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny.
a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky,
odpojte od elektrickej siete.
bubon však neprepĺňajte.
•
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša pračka vystavená teplotám nižším ako
0°C, riaďte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do pripravenej nádoby na zemi.
Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len
pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne
a stupňu jej znečistenia.
* vѝzávislostiѝodѝmodelu
18
2. OPIS SPOTREBIČA
1
2
1
3
2
1 - Ovládací panel
4
2 - Rukovät’ veka
Násypka
3 - Vyrovnávacie nožičky
4 - Príklop filtra
5 - Páka na premiestňovanie práčky
5
4
1 - prepieranie
2 - pranie
3 - aviváž
(nepresiahnite značku MAX)
5 - odtokový otvor pre aviváž
(pri nadmernom dávkovaní).
3
2.1. Ovládací panel
1 - Volič programov
2 - Displej
3 - Tlačidlo voľby rýchlosti odstreďovania
4 - Tlačidlo funkcie "Nočné pranie"
5 - Tlačidlo funkcie "Rýchle pranie"
6 - Tlačidlo funkcie "Posunutý štart"
7 - Tlačidlo funkcie "Plákanie plus"
8 - Tlačidlo funkcie "Predpieranie"
9 - Tlačidlo "Štart/prestávka"
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Zobrazený model : EWT1326
2.2. Displej
Rýchlost’ odstreďovania
1300
Dĺžka programu
BAVLNA
2.15
Stlačte zapnutie; voľby aktivované/dizaktivované; zapnutie o; pokračovanie
programu; stav práčky.
19
3. POUŽÍVANIE PRÁČKY
3.4. Výber rýchlosti žmýkačky
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby
sa vnútro práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
Stlačte tlačidlo “Žmýkačka
” a upravte rýchlost’
žmýkania, ak chcete, aby bolo vaše prádlo vyžmýkané
pri inej rýchlosti ako je odporúčané práčkou.
Stlačením tlačidla pre rýchlost’ źmýkačky si môžte zvolit’ aj možnost’ Anulovanie žmýkačky “0”.
EWT1326 : 1300 ot./min
EWT1026 : 1000 ot./min
3.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky
otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práčky.
A
3.5. Výber možností
3.5.1. Možnost’ Extra Plákanie
Táto možnost’ môže byt’ použitá pri všetkých programoch okrem programov Vlna, Ručné pranie a krátkeho
programu. Práčka pridá dve pláchania pri programe
Bavlna a jedno pláchanie pri programoch Syntetiká,
Jemné prádlo a Hodváb.
Táto možnost’ sa odporúča využit’ pre jemné kože a v
oblastiach, kde je voda veľmi mäkká.
Upozornenie: Pred zatvorením veka práčky skontrolujte, či sú klapky bubna
správne zablokované:
•klapky musia byt’ správne
prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’
stlačené.
EXT. PLÁKANIE ÁNO
3.2. Množstvo pracieho prostriedku
Vďaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje
spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete odporúčané dávkovanie pracieho prostriedku na obale
výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v
prípade predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
Do priehradky
pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa pokynmi v príslušnej kapitole.
3.5.2. Možnost’ Veľmi krátko
Táto možnost’ je vhodná pre textílie Bavlna, Syntetiká,
nie veľmi špinavé Jemné prádlo, ak chcete dosiahnut’
dobré výsledky prania za veľmi krátky čas. Prací čas
bude zredukovaný podľa typu prádla a vybranej teploty.
3.3.ѝVýberѝprogramuѝaѝteploty
VEĽMI KRÁTKE ÁNO
Otáčaním selektoru programov vyberte požadovaný
program.
Oznamovacie
okienko
ukáže dĺžku vybraného
cyklu vypočítaného na
maximálnu dávku každého
druhu prádla. Svetielko
tlačidla
Zapnutie/Pauza
začne blikat’. Na začiatku cyklu aj pri malej dávke
prádla ukáže oznamovacie okienko vždy dĺžku cyklu
pre maximálnu dávku. Dĺžka bude postupne upravovaná a oznamovaná počas pracieho cyklu.
1300
STLAČIT ZAPNUTIE
3.5.3. Možnost’ spustenia v rozličných časoch
Táto možnost’ umožňuje posunút’ spustenie pracieho
programu o 30, 60, 90 minút, o dve hodiny až dvadsat’
hodín. Čas, ktorý ste si vybrali sa ukáže na oznamovacom okienku.
Túto možnost’ musíte zvolit’ po výbere programu a
pred stlačením tlačidla Zapnutie/Pauza
. Spustenie
v rozličných časoch môžete akokoľvek menit’ alebo
anulovat’, ale vždy len pred stlačením tlačidla Zapnutie/
Pauza
. Ak ste už stlačili tlačidlo Zapnutie/Pauza a
napriek tomu si želáte zmenit’ či anulovat’ spustenie v
rozličných časoch, postupujte nasledovne :
• Ak sa rozhodnete anulovat’ spustenie v rozlièných
èasoch, lebo chcete spustit’ prácí cyklus okamžite,
2.15
stlaète najprv tlaèidlo Zapnutie/Pauza
Posun. štart .
20
a potom
•
Ak sa rozhodnete zmenit’ spúšt’ací èas, treba prejst’ na pozíciu Zastavenie
a opät’ naprogramovat’ požadovaný prací cyklus.
•
Stlaète tlaèidlo Zapnutie/Pauza
programu.
1300
PRANIE
2.15
pred zaèatím
ŠTART ZA 90 MIN
V prípade spustenia v rozličných časoch sa na oznamovacom okienku zjaví “Štart za” a od toho momentu
sa začne spätne počítat’ čas.
3.7. Ako zmenit’ program počas
pracieho cyklu ?
Otáčaním selektoru programov práčku vynulujte na pozíciu “Zastavenie” . Voda na pranie zostane v nádrži.
Na jej odtečenie treba zvolit’ cyklus Odtok . S novým
programom začnete stlačením tlačidla Zapnutie/Pauza
. Najprv však skontrolujte stav pracieho prášku v
dávkovači.
Dôležité ! Počas spustenia v rozličných časoch bude
otvor na prádlo zatvorený. Ak ho potrebujete otvorit’,
treba dat’ najprv práčku do stavu Pauza stlačením tlačidla Zapnutie/Pauza
. Po opätovnom zatvorení pracieho otvoru, stlačte tlačidlo Zapnutie/Pauza
.
Spustenie v rozlicných casoch nemôže byt nastavené
programami Žmýkacka a Odtok vody .
3.8. Ako pridat’ prádlo počas pracieho cyklu
3.5.4. Možnost’ Predpieranie
Zvoľte túto možnost’, ak si želáte, aby bolo vaše prádlo
predprané pred hlavným praním (nezlúčiteľné s programami Vlna, Ručné pranie, Hodváb a Flash 30).
Počas prvých 10 minút pracieho cyklu môžete otvorit’
dvierka práčky (odkaz “Okamžité otvor.” / “fáza cyklu”
sa zjaví na oznamovacom okienku). Práčku môžete
dat’ do stavu Pauza: na oznamovacom okienku sa zjavia odkazy “Pauza” / “Stav bubna”.
Otvorenie dvierok práčky je možné. Po počutí dvojitého
puknutia v práčke sa na oznamovacom okienku zjavia
odkazy “Pauza”/ “Dvierka zablok.”. Vtedy môžte dvierka práčky otvorit’.
Pri nerešpektovaní podmienok bezpečnosti, dvierka
nie je možné otvorit’, na oznamovacom okienku sa zjavia odkazy “Pauza” / “Dvierka odblok.”. Opät’ stlačte
tlačidlo Zapnutie/Pauza
, aby sa znovu spustil už
začatý cyklus.
PREDPIERANIE ÁNO
3.5.5. Možnost’ Nočné pranie (Silence cycle)
Z práčky neodtečie voda po poslednom pláchaní, čím
sa nepokrčí bielizeň. Keďže všetky fázy žmýkania budú
vynechané, prací cyklus bude veľmi málo hlučný a
možno ho naprogramovat’ na noc. Pri programoch
Bavlna a Syntetiká sa prádlo plácha vo viacerých
vodách.
3.9. Koniec programu
Na konci programu sa práčka automaticky zastaví,
vydá zvukový signál* a na oznamovacom okienku sa
zjavia odkazy “Koniec cyklu” / “Dvierka zablok.”. Tlačidlo Zapnutie/Pauza je vypnuté.
Otvorenie uzáveru je signalizované dvojitým puknutím
uzáveru v práčke (ak sa bubon dobre neotáča, točte ho
rukou).
Na konci cyklu elektronický systém nastaví otvor bubna
hore, k otvoru práčky.
Otočte selektorom programov na pozíciu “Zastavenie”
, čím sa práčka vypne z prúdu. Vyberte bielizeň. Vytiahnite šnúru zo zástrčky a zastavte kohútik na prívod
vody.
Odporúčame vám nechat’ otvory práčky a bubna na
konci prania otvorené, čím sa nádrž prevetrá.
Ak ste si zvolili možnost’ “Zastavenie plná nádrž” alebo
“Nočné pranie”*. Na vyprázdnenie alebo žmýkanie
otočte selektorom programu na pozíciu Vyprázdnenie
alebo Žmýkanie .
NOČNÉ PRANIE ÁNO
3.6. Spustenie programu
Stlačte tlačidlo Zapnutie/Pauza
. Príslušné svetielko
prestane blikat’. Odkaz k prebiehajúcej fáze prania ako
aj zostávajúci čas sa zjavia v oznamovacom okienku.
* v závislosti od modelu
21
4.ѝTABUľKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Kompatibilné
funkcie
Teploty
Približné hodnoty
spotreby
v °C
Litre
kWh
90
60
40
30
59
55
55
55
2,00
1,20
0,70
0,50
E 60 *
42
0,85
40
58
0,90
60
40
52
52
1,10
0,60
40
30
53
53
0,55
0,35
40
30
50
50
0,40
0,30
(BAVLNA)
COTTON
Biela alebo farebná, napríklad normálne znečistený
pracovný
odev,
posteľná, stolová a spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
COTTON
(BAVLNA)
Biela alebo farebná, napríklad normálne znečistený
pracovný
odev,
posteľná, stolová a spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
AA 40°
Tento program s teplotou
40°C poskytuje takú istú
účinnost’ ako program pre
bavlnu s teplotou 60°C a
je tiež vhodný pre syntetickú bielizeň.
5,0 kg
SYNTH.
(SYNTETIKA)
Syntetická bielizeň, spodná bielizeň, farebné tkaniny, košele a blúzky.
2,5 kg
DELICATES (JEMNÉ)
Pre všetky jemné materiály, napr. záclony.
2,5 kg
HANDWASH
(RUČNÉ PRANIE)
Veľmi jemná bielizeň s označením “ručné pranie”.
1,0 kg
EASY IRONING
(L’AHKÉ ŽEHLENIE)
1,0 kg
Predpieranie
Extra Plákanie
Veľmi krátko
Nočné pranie
Posun. štart
40
60
0,60
JEANS
Na pranie odevov z džínsoviny.
3,0 kg
Predpieranie
Nočné pranie
Posun. štart
40
64
0,60
SHOES
Na pranie športovej obuvi.
Vyvlečte šnúrky.
2,0 kg
Predpieranie
Extra Plákanie
Veľmi krátko
Nočné pranie
Posun. štart
40
58
0,60
Predpieranie
Extra Plákanie
Veľmi krátko
Nočné pranie
Posun. štart
Predpieranie
Extra Plákanie
Nočné pranie
Posun. štart
Predpieranie
Extra Plákanie
Veľmi krátko
Nočné pranie
Posun. štart
Nočné pranie
Posun. štart
Min
* Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou E 60°C) :
42 l / 0,85 kWh / 141 min
22
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Množstvo
bielizne
Vid' displej vášho zariadenia
Program
Druh bielizne
Množstvo
bielizne
FLASH 30
Len pre mierne znečistenú bielizeň s výnimkou
vlny.
2,5 kg
OptimA
Vypranie zmiešaného bavlneného prádla určeného
na pranie pri 60° a 40° za
menej ako hodinu s optimálnym účinkom.
3,0 kg
Kompatibilné
funkcie
Nočné pranie
Posun. štart
Teploty
Približné hodnoty
spotreby
v °C
Litre
kWh
30
40
0,30
60
55
1,00
Extra Plákanie
Nočné pranie
Posun. štart
Používanie
Vypúšt’anie
Pre vypustenie vody po pozdržaní plákania
(Nočné pranie).
-
0,01
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad. vyplákat’
ručne vypranú bielizeň.
45
0,15
Odstreďovanie
Pre odstredenie po pozdržaní plákania (Nočné
pranie) od 400 do 1300/1000 ot./min**.
-
0,05
** v závislosti od modelu.
23
Min
Vid' displej vášho zariadenia
Program
Druh bielizne
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
5. PRANIE BIELIZNE
5.3. Pracie prostriedky
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú
pre automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na
obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami v kapitole 2
/ 3.2.
5.1. Triedenie a príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 5.4. Medinárodné
symboly ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre
bielizeň odolnú voči mechanickému namáhaniu pri
praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte
vyprat’ zmiešané druhy bielizne naraz, zvoľte vždy
prací program a teplotu podľa najchúlostivejšieho
materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto
ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež
pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát
oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atď.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na
vankúš, aby boli chránené.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buď do
špeciálneho dávkovača, ktorý sa vkladá priamo do
bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V
takomto prípade však treba prací program spustit’
okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do
príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa znečistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeň veľmi
znečistená, resp. s fľakmi, treba dávkovanie mierne
zvýšit’. Informácie o tvrdosti vody vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii alebo na
kompetentnom úrade.
5.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti
od druhu bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri
praní bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon
a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
24
5.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE
PRANIE
Pranie pri
max. 95°C
Pranie pri
max. 60°C
Pranie pri
max. 40°C
Pranie pri
max. 30°C
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
Bielenie s chlórovým bielidlom
(v studenej vode s riedeným bielidlom)
Ručné
pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
ŽELENIE
Max. teplota 200°C
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Nežehlit’
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické čistenie vo
všetkých bežných rozpúšt’adlách
Chemické čistenie
(všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou trichlóetylénu)
Chemické čistenie
len benzínom a
rozpúšt’adlom R113
Nečistit’
chemicky
Vysoká
teplota
Nízka
teplota
SUŠENIE
Na plocho
Zavesené
Na vešiaku
25
Sušenie v
sušičke
Nesušit’ v
sušičke
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA
6.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa vlákien,
čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
6.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
6.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú
nádobu s rovným krajom. Uzáver
filtra otočte proti smeru hodinových ručičiek do vertikálnej polohy a počkajte, kým voda
odtečie.
6.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte príchytky po oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
26
7. Problémy počas prevádzky
Počas výroby bola vaša práčka mnohokrát skontrolovaná.
Počas prevádzky práčky sa môžu na displeji zobrazit’ nasledujúce poruchové kódy:
Problém s pritekaním vody ................. Nepriteká voda
Problém s odtekaním vody ................. Nevypúšt’a vodu
Otvorené veko .................................... Zatvorte dvierka
Po odstránení problému stlačte tlačidlo Štart/prestávka a program bude pokračovat’. Ak vám uvedené pokyny nepomohli a
problém pretrváva, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko
Problém
Príčina
Práčka sa nespustí, alebo do nej nepriteká voda:
•
•
•
•
•
•
práčka nie je správne zapojená do elektrickej siete, alebo
elektrická inštalácia nefunguje,
veko práčky alebo klapky bubna nie sú správne zatvorené
(Zatvorte dvierka),
program ste nespustili správne,
ide o prerušenie dodávky elektrickej energie,
ide o prerušenie dodávky vody (Nepriteká voda),
vodovodný kohútik je zatvorený (Nepriteká voda)
prítok vody je zablokovaný (Nepriteká voda)
Práčka súčasne napúšt’a aj odčerpáva vodu:
•
odtokové potrubie je príliš nízko (pozri kapitolu Inštalácia).
Práčka neodstreďuje alebo neodčerpáva vodu:
•
odtoková hadica je upchatá, stlačená alebo zalomená
(Nevypúšt’a vodu)
odtokový filter je upchatý (Upchatý filter/Zablok.
čerpadlo)
aktivovalo sa zariadenie na kontrolu rovnováhy, bielizeň v
bubne je nerovnomerne rozmiestnená
nastavili ste funkciu Plákanie stop, Nočný cyklus alebo
Bez odstreďovania
odtokové potrubie je umiestnené nesprávne (pozri kapitolu
Inštalácia).
•
•
•
•
•
Na podlahe okolo práčky je voda:
•
•
•
•
•
nadmerné množstvo pracieho prostriedku spôsobilo
zvýšenú penivost’ (Predávkovanie),
použitý prací prostriedok nie je vhodný pre práčky,
odtoková hadica nie je správne zavesená,
odtokový filter ste nevrátili na svoje miesto,
prítoková hadica preteká.
Bielizeň nie je dobre vypraná:
•
•
•
•
použitý prací prostriedok nie je vhodný pre práčky,
v bubne je priveľa bielizne,
zvolili ste nevhodný prací program,
pridali ste nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná:
•
z práčky ste neodstránili všetky obaly a zabezpečovacie
prvky (pozri príslušnú kapitolu),
práčka nie je vyrovnaná alebo správne umiestnená,
práčka sa nachádza príliš blízko steny alebo nábytku,
bielizeň v práčke nie je rovnomerne rozmiestnená,
v bubne je príliš malé množstvo bielizne.
•
•
•
•
Práčka zastaví počas pracieho cyklu:
•
•
ide o prerušenie dodávky vody alebo elektrickej energie,
nastavili ste funkciu Plákanie stop, Nočný cyklus alebo
Bez odstreďovania.
27
Problém
Príčina
Prací program trvá príliš dlho:
•
•
•
•
•
•
prítok vody je zablokovaný (Nepriteká voda)
ide o prerušenie dodávky vody alebo elektrickej energie,
aktivovala sa tepelná poistka motora,
teplota pritekajúcej vody je nižšia, ako je zvyčajné,
aktivovalo sa zariadenie proti nadmernej penivosti (Nadbytok pracieho prostriedku) a práčka odstraňuje penu,
aktivovalo sa zariadenie na kontrolu rovnováhy a k cyklu
sa pridala ďalšia fáza, aby sa bielizeň rozmiestnila v
bubne rovnomernejšie.
Veko sa počas cyklu nedá otvorit’:
•
•
•
práčka je práve vo fáze ohrevu s teplotou nad 55°C
hladina vody je príliš vysoká
bubon sa otáča
Po skončení programu nie je bubon v správnej
polohe:
•
bubon sa nemohol nastavit’ do správnej polohy, pretože
bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Bubon otočte
ručne.
Na displeji
dvierka":
"Zatvorte
•
veko práčky nie je správne zatvorené.
Na displeji sa objaví hlásenie "Nevypúšt’a
vodu":
•
•
•
•
•
odtokový filter je upchatý,
odtoková hadica je upchatá, stlačená alebo zalomená,
odtokové potrubie je príliš vysoko (pozri kapitolu Inštalácia),
odtokové čerpadlo je zablokované,
odtokové potrubie je upchaté.
Na displeji sa objaví hlásenie "Nepriteká voda":
•
•
vodovodný kohútik je zatvorený,
ide o prerušenie dodávky vody.
Na displeji sa objaví hlásenie "EA6 / Viď návod
na používanie"*:
•
klapky bubna sú otvorené.
Pri dopĺňaní preteká cez odtokový otvor v
násypke aviváž alebo bielidlo :
•
•
pridali ste priveľa pracieho prostriedku,
otvory na zadnej strane násypky sú upchaté.
Na displeji sa zobrazí hlásenie "Predávkovanie"
:
•
pridali ste priveľa pracieho prostriedku,
Na displeji sa objaví hlásenie "Pozor : E / Viď
návod na používanie", resp. zostane v režime
prestávky:
•
Ovládač programov otočte do polohy "Vypnuté" (STOP) a
obrát’te sa na servisné stredisko.
sa
objaví
hlásenie
*podľa modelu
8. ZÁRUKA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom liste.
9. SERVIS
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený. V prípade
opravy spotrebiča požadujte použitie originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové číslo
spotrebiča – servisné stredisko bude tieto informácie požadovat’. Tieto informácie nájdete na typovom štítku na zadnej
strane spotrebiča.
V prípade poruchy smú byt’ použité výlučne originálne náhradné diely.
28
B.PRE INŠTALATÉRA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
•
•
Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte
všetok obalový materiál a zabezpečovacie
prepravné prvky. V opačnom prípade by ste mohli
spotrebič alebo okolostojaci nábytok závažne
poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elek-trickej
siete.
Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do
elektrickej siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
elektrikár.
Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej
a uzemnenej elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštalatér.
Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte
kapitolu “Zapojenie do elektrickej siete.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to,
aby jej ventilačné otvory na dolnej strane neboli
zablokované.
Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované
servisné stredisko.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
2.ѝTECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
850 mm
400 mm
600 mm
výška
šírka
hĺbka
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Pripojenie do vodovodnej siete
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
29
3. INŠTALÁCIA
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo
spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre
prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’,
zdvihnite ju na kolieska posunutím
páčky v dolnej časti spotrebiča z
pravej strany na ľavú. Po
premiestnení
spotrebiča
na
zvolené miesto vrát’te páčku do
pôvodnej polohy.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly.
Práčku nakloňte nabok a odnímte
ochranu pod motorom. Potom
práčku umiestnite do stojatej polohy.
3.4. Vyrovnanie
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte
o štvrt’ otáčky na jednom zo
zadných rohov, aby ste ho sňali z
prepravnej podložky. Podložka sa
od práčky prirodzene oddelí.
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám,
hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením
nožičiek. V prípade potreby spotrebič nakloňte.
Otvorte veko práčky a vyberte
držiak bubna a plastové kliny. Veko
práčky zatvorte.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte
nastaviteľné nožičky dotiahnutím
krúžkov manuálne alebo s
použitím skrutkovača.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na
zadnej strane práčky.
3.5. Prítoková hadica
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane
práčky.
- Do otvoru v dolnej časti
zadného panelu vložte tesnenie
(obr. 1).
- Na otvor priskrutkujte dolnú
koncovku prítokovej hadice, ako
je zobrazené na obr. 2 a 3.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich
pre prípad st’ahovania spotrebiča.
- Druhú koncovku prítokovej
hadice pripojte k vodovodnému
kohútiku. Dbajte na to, aby bolo
tesnenie správne umiestnené.
- Otvorte vodovodný kohútik.
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete
odrezat’ držiak hadice na zadnej
strane práčky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre hĺbky. Dva bočné
uzávery umiestnite do správnej polohy.
Prítoková hadica sa nesmie predlžovat’. Ak je príliš krátka,
obrát’te sa na Zákaznícke centrum alebo autorizované
servisné stredisko.
30
3.6. Odtoková hadica
- Príslušný držiak primontujte
odtokovú hadicu.
Koncovku
pripojte
kanalizačné potrubie (alebo
vložte do umývadla) vo výške
70 do 100 cm. Postarajte sa o
aby hadica nespadla.
na
na
ju
od
to,
Na konci odtokovej hadice treba zabezpečit’ prívod
vzduchu, aby voda neunikala.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie
predlžovat’. Ak je príliš krátka, obrát’te sa na
kvalifikovaného inštalatéra.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie
s napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebiča musí zodpovedat’ všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemňovacím kontaktom,
ktorá musí byt’ inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Použitá zásuvka musí byt’ dostupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat’
výlučne autorizované servisné stredisko.
Spotrebič nesmie byt’ zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom predlžovacieho kábla alebo rozdvojky.
Ubezpečte sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
31
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement