ZANUSSI ZWT3125 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZWT3125 Uživatelský manuál
ZANUSSI
СТИРАЛЬНАЯѝМАШИНА
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
ZWT3125-ZWT3105-ZWT385
РУКОВОДСТВОѝПОѝУСТАНОВКЕѝИѝИСПОЛЬЗОВАНИЮ
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
146ѝ9722ѝ00ѝ-ѝ02/06
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE........................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 13
Důležitá upozornění............................................ 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ....................................... 3
Likvidace .......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................ 3
Upozornění ........................................................ 13
Technická specifikace ...................................... 13
Instalace ............................................................ 14
Vybalení ........................................................ 14
Umístění......................................................... 14
Změna polohy ............................................... 14
Vyrovnání na podlaze .................................... 14
Přívod vody .................................................... 14
Odpad ............................................................ 15
Elektrické zapojení ........................................ 15
Popis automatické pračky................................. 4
Zásuvka pracího prostředku ............................ 4
Ovládací panel ................................................ 4
Pracovní postup
5
Vkládání prádla ............................................... 5
Dávkování pracího prostředku ........................ 5
Výběr požadovaného programu ..................... 5
Výběr teploty praní a rychlosti
odstřeďování ................................................... 5
Výběr programových možností ....................... 5
Rychlé praní..................................................... 5
Máchání navíc ................................................ 6
Bez vypuštění poslední máchací vody ........... 6
Pozdější praní .................................................. 6
Spuštění programu ......................................... 6
Postup během programu ................................ 6
Přerušení praní ................................................ 6
Změna probíhajícího programu ....................... 6
Zrušení probíhajícího programu ...................... 6
Konec programu ............................................. 6
Tabulka programů............................................... 7
Průvodce praním ................................................ 8
Třídění prádla a jeho příprava pro praní ......... 8
Plnění dle druhu materiálu prádla ................... 8
Prací prostředky a ostatní přísady ................. 8
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla .... 9
Údržba a čištění ............................................... 10
Odstranění usazenin ..................................... 10
Skříň pračky .................................................. 10
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........ 10
Odtokový filtr ................................................. 10
Jestliže něco nefunguje správně..................... 11
Záruční podmínky ............................................. 12
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ *
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
1.1. Použití
•
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
•
Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
vrat’te na původní místo.
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
si uschovejte.
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
• Vaše automatická pračka je určena pro použití
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
poškození pračky.
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
1.3. Likvidace
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
odstřeďování.
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
zásuvky a uzavřete přívod vody.
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
praní určeno. Informace naleznete na informační
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
nášivce každého kusu prádla.
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že ten• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
to
výrobek
nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
ho
do
sběrného
místa
pro recyklaci elektrického a elektrovlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
nického
zařízení.
Zajištěním
správné likvidace tohoto
pračky.
výrobku
pomůžete
zabránit
negativním
důsledkům pro
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsonasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethybeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější inlenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
formace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
pračky vyprchat.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
• Používejte jen doporučená množství pracího
1.4. Ochrana životního prostředí
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - páka pro stěhování pračky
5
4
3
2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírka
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
2 - praní
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže nebo bělícího prostředku)
4
2.2. Kontrolní panel
1 - Tlačítko «Předpírka / Rychlé praní»
2 - Tlačítko «Jednoduché žehlení»
3 - Tlačítko «Přídavné máchání»
4 - Tlačítko «Skvrny»
1
2
3
4
5
5 - Tlačítko «start/pauza»
6 - Programové a informační kontrolky
7 - Volič otáček odstřeďování
8 - Programátor
6
7
odpovídá modelu : ZWT 3125
4
8
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4. Výběr rychlosti odstřeďování
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez
použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné
nečistoty.
Maximální otáčky odstřeďování
jsou již dány funkcí zvoleného
programu.
Dále můžete otáčky snížit nebo
vybrat funkci zastavení máchaní*, vypouštění
* nebo
tichý cyklus *.
Tichý cyklus : tato funkce redukuje hlučnost vaší pračky při zachování stejného
účinku praní. Je vynechána fáze odstřed’ování a prádlo
je ponecháno ve vodě posledního máchání, aby se zamezilo jeho pomačkání pokud není ihned vyjmuto z
bubnu.
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím
se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
3.5. Výběr programových možností
A
Před stlačením vypínače
«Start/Pausa»
a po
zvolení určitého programu
můžete zvolit
varianty
tohoto programu.
Elektronický systém zajišt’uje po skončení cyklu zastavení bubnu v horní poloze. Tím se usnadňuje vkládání
a vyjímání prádla. Jestliže natočení bubnu brání nesprávně vyvážené prádlo, otočte buben rukou
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak
odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po
několik sekund blikat (viz Tabulka programů).
3.2. Dávkování pracího prostředku
Vaše pračka byla navržena tak aby se snížila spotřeba
vody a pracích prostředků. Proto dávkujte těchto prostředků méně než doporučují jejich výrobci.
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní . V
případě předpírky i do přihrádky předpírka
. V
případě potřeby nalijte avivážní prostředek do
přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
3.5.1. Tlačítko «Předpírka / Rychlé praní»
• Předpírka
:
Tato automatická pračka předpírá při maximální teplotě
30°C.
Předpírka se ukončí krátkým odstředěním u bavlny a
syntetických materiálů nebo vypuštěním vody u citlivých materiálů.
• Rychlé praní
:
Jestliže zvolíte tuto funkci, čas praní se zkrátí v závislosti na zvoleném programu.
3.3. Výběr požadovaného programu
3.5.2. Tlačítko «Jednoduché žehlení»
Praní při 40°C pro smíšené oděvy.
Díky tomuto programu vyžadují oděvy jen lehké
přežehlení nebo dokonce vůbec žádné žehlení.
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program
pro zvolený druh prádla (viz. odstavec 4).
Nastavte programátor na
pozici zvoleného programu:
rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se
zvolený program skládá.
3.5.3. Tlačítko «Přídavné máchání»
Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a
jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na
prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.
3.5.4. Tlačítko «Skvrny»
: Vypnuto
Tato funkce zesiluje prací účinek. Do komory pro
předpírku můžete přidat sůl na odstranění skvrn.
* dle modelu
5
3.6. Spuštění programu
3.8. Konec programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka «Start/Pauza» , odpovídající kontrolky
se rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí,
je normální .
Pračka se vypne automaticky. Rozsvítí se kontrolka konec programu . Otevření víka pračky je možné 2 minuty po ukončení programu.
Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání* nebo
tichý cyklus
* na voliči otáček, pak se rozsvítí
kontrolka zastavení máchání* která vás upozorňuje na
nutnost vypuštění vody před otevřením dveří. Potom
můžete program ukončit odstředěním prádla výběrem
funkce odstřeďování nebo vypustěním vody výběrem
funkce vypouštění.
Je rozsvícena kontrolka právě probíhající
fáze programu.
Otočte voličem programů do polohy «Vypnuto»
.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
3.6.1. Programové a informační kontrolky
: Předpírka / Praní
: Máchání
: Odstřed’ování
: Vypouštení
: Konec
Poznámka : Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.
3.7. Postup během programu
3.7.1. Přerušení
Stiskněte tlačítko «Start/Pauza» , odpovídající kontrolka bude blikat po celou dobu přerušení programu.
Otevření víka je možné až za 2 minuty po zastavení
pračky. Chcete-li program spustit z místa přerušení,
stiskněte opět tlačítko «Start/Pauza» .
Z bezpečnostních důvodů se nedají dveře spotřebiče
otevřít, pokud je teplota vody příliš vysoká.
3.7.2. Změna probíhajícího programu
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko
«Start/Pauza»
a tím přerušit prací cyklus. Není-li
možné volit změnu programu, tak začne blikat po několik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto
chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).
3.7.3. Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice «Vypnuto»
.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
*dle modelu
6
4. ѝPROGRAMOVÁѝTABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Náplň
pračky
Možné
volby
Předpírka
Rychlé praní
Jednoduché žehlení
Přídavné máchání
Skvrny*
Teplota
Přibližná
spotřeba
°C
litrů
kWh
min.
90
60
30
63
58
58
2,10
1,30
0,35
140 - 150
120 - 130
110 - 120
E 60**
42
0,85
140 - 150
40° AA
54
0,85
160 - 170
BAVLNA
Bílá
nebo
barevná,
např.
Normálně zašpiněný pracovní
oděv, povlečení, ubrusy, spodní
prádlo a ručníky.
5,0 kg
BAVLNA
Bílá nebo barevná, např. Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení, ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
AA 40°
Tento program při 40°C může nabídnout stejný prací účinek jako
program bavlna při 60°C a je zároveň vhodný pro syntetiku.
5,0 kg
SYNTETIKA
syntetické látky, spodní prádlo, barevné látky, nežehlitelné košile,
blůzy.
2,5 kg
Předpírka
Rychlé praní
Jednoduché žehlení
Přídavné máchání
Skvrny*
40
30
57
57
0,60
0,50
75 - 85
70 - 80
JEMNÉ PRÁDLO
Pro všechny jemné druhy prádla,
např. záclony.
2,5 kg
Předpírka
Rychlé praní
Přídavné máchání
40
52
0,60
65 - 75
RUČNÍ PRANÍ
Velmi jemné prádlo značeno ‘pouze ruční praní’.
1,0 kg
30
53
0,30
45 - 55
VLNA
Vlna vhodná na praní v pračce
značená ‘čistá vlna, vhodná do
pračky, nesráživá’’.
1,0 kg
40
53
53
0,35
0,06
50 - 60
40 - 50
Flash
30 minutové «bleskové» praní pro
velmi málo zašpiněné prádlo,
mimo vlnu.
2,5 kg
30
43
0,30
30 - 40
Předpírka
Jednoduché žehlení
Přídavné máchání
Skvrny
Použití
Máchání
Ručně vyprané prádlo může být mácháno
tímto programem.
42
0,05
30 - 40
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání
stop (Tichý cyklus).
-
0,002
0ѝ-ѝ10
Odstřed’ování
K provedení odstřed’ování po funkci máchání stop (Tichý cyklus) od 500 do 1200/
1000/800 ot/min***.
-
0,015
5ѝ-ѝ15
* Není k dispozici pro teploty pod 40°C.
** Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna Energeticky úsporný E).
*** Dle modelu.
7
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2.1 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Současné použití různých druhů pracích prostředků
nedoporučujeme, mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na
množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni
zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda
vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se skvrnami,
dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského
podniku nebo u jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li
zvolit předpírku. U cyklu bez předpírky je můžete nalít
buď do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do
komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě
spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné
vložit pouze do komory pro praní v násypce na prací
prostředky u pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k ošetření skvrn, je
nutné okamžitě spustit prací cyklus.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
8
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
9
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru*
se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká zbytková
voda.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.
•
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky ve
směru chodu hodinových ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
1
Vyjmutí filtru:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
10
7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy
, prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrické energie je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační
část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘, ‘bez odstřeďování’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
Na podlaze kolem pračky je voda:
•
•
•
•
•
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z
pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro automatické pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky,
přívod vody je netěsný.
použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických
pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní materiál
(viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení
prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl naprogramován program ‘bez vypouštění ‘.
Dveře se nedají otevřít během programu:
•
•
•
kontrolka otevření dveří nesvítí*,
teplota vody je příliš vysoká,
dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1 až 2 minut po
ukončení programu*.
Kontrolka polohování bubnu nesvítí na konci programu:
•
buben nemohl dosáhnout správnou konečnou pozici kvůli opakujícímu se nevyvážení prádla; otočte bubnem ručně.
Kontrolka KONEC ** bliká 4 krát ***:
•
dveře nejsou správně uzavřeny.
11
Problém
Možná příčina
Kontrolka KONEC ** bliká 2 krát ***:
•
•
•
•
•
vypouštěcí filtr je zablokován,
vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo zalomená,
vypouštěcí hadice je moc vysoko ( viz. "instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokováno,
odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1 krát ***:
•
•
přívodní kohout je uzavřen,
došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Kontrolka KONEC ** bliká 10 krát***
•
záklopky otevírání bubnu se uvolní.
Aviváž protéká přepadovým otvorem při plnění*:
•
•
nedávkujete správné množství,
sifon v zadní části dávkovače pracích prostředků je zanesen.
* dle modelu vaší pračky.
** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA aby mohl přerušený program dále pokračovat.
*** U některých modelů se mohou ozývat akustické signály.
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního
listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti
s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího,
která se ke koupi výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných servisních
středisek v České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service , Budě jovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
“Kupující”) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání
v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v
trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od
kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek
nadměrně
opotřeben
nebo
poškozen.
Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku
byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním
středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o
koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná
další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření
existence
reklamované
vady,
včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v
provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému
servisnímu
středisku
součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
12
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
13
3.ѝINSTALACE
3.2. Umístění
3.1. Vybalení
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.3. Změna polohy
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
3.4. Vyrovnání
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš nízko,
tak stavitelnou nožičku vyšroubujte
do požadované pozice spolu s
ozubeným aretačním kolečkem v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička,
při aretaci neprotáčela .
3.5. Přívod vody
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapomeňte zamáčknout
do otvoru nejprve okruží zátky.
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Připojte šroubení přívodní hadice
na vodovodní kohoutek, dbejte na
správné uložení sítka.
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
14
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm.
Ujistěte se, že se nemůže hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
15
OBSAH
PRE UŽÍVATEĽA ............................................... 17
PRE INŠTALATÉRA........................................... 27
Bezpečnostné pokyny ...................................... 17
Používanie .................................................... 17
Ochrana pred mrazom .................................. 17
Likvidácia ....................................................... 17
Ochrana životného prostredia ....................... 17
Bezpečnostné pokyny ...................................... 27
Technické údaje ................................................ 27
Inštalácia............................................................ 28
Vybalenie ...................................................... 28
Umiestnenie .................................................. 28
Premiestňovanie ........................................... 28
Vyrovnanie ..................................................... 28
Pripojenie prítokovej hadice .......................... 28
Pripojenie odtokovej hadice .......................... 29
Zapojenie do elektrickej siete ........................ 29
Opis spotrebiča................................................ 18
Násypka ........................................................ 18
Ovládací panel .............................................. 18
Používanie práčky............................................. 19
Vkladanie bielizne ......................................... 19
Množstvo pracieho prostriedku ...................... 19
Voľba požadovaného programu ................... 19
Nastavenie teploty a rýchlosti
odstreďovania ................................................ 19
Voľba požadovaných funkcií ......................... 19
Funkcia «Predpieranie» ................................. 19
Funkcia «Rýchle pranie» ............................... 19
Funkcia «SILENCE CYCLE» ......................... 19
Funkcia «Plákanie plus» ................................ 19
Funkcia «Posunutý štart» .............................. 19
Spustenie programu ...................................... 20
Počas programu ............................................ 20
Pridávanie bielizne......................................... 20
Zmena prebiehajúceho programu.................. 20
Zrušenie programu ....................................... 20
Na konci programu ....................................... 20
Tabuľka programov .......................................... 21
Pranie bielizne................................................... 22
Triedenie a príprava bielizne ......................... 22
Maximálne množstvo bielizne ........................ 22
Pracie prostriedky ......................................... 22
Medzinárodné symboly ošetrovania ............. 23
Čistenie a údržba .............................................. 24
Odvápňovanie spotrebiča .............................. 24
Plášt’ spotrebiča ............................................ 24
Násypka ........................................................ 24
Odtokový filter ................................................ 24
Keď niečo nefunguje ........................................ 25
Záruka ............................................................... 26
Servis ................................................................. 26
16
A. PRE UŽÍVATEĽA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým
použitím spotrebiča.
• Zvoľte si program «Odčerpanie» a spustite ho.
• Po skončení programu spotrebič vypnite stlačením
1.1. Používanie
príslušného spínača alebo nastavením ovládača do
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skonpolohy VYPNUTÉ*.
trolujte, či nie je poškodený a či žiadna čast’
• Práčku odpojte od elektrickej siete.
nechýba. Akékoľvek pripomienky uveďte na dodací
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
list a kópiu uschovajte.
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí.
Takto zabezpečíte, aby v žiadnej časti pračky nezostaDbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali, a
la voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na
aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami.
vašom spotrebiči závažne škody.
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho
Skôr, ako začnete pračku znovu používat’, presvedčte
vlastnosti je nebezpečné.
sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreďovanie).
1.3. Likvidácia
Spotrebič nepoužívajte na komerčné alebo
priemyselné účely.
Všetky materiály označené symbolom
je možné
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykovateľného
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na
miestnom úrade správy.
pranie v automatickej práčke. V prípade
Keď sa jedného dňa rozhodnete vašu práčku vyradit’,
pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu na štítku so
upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práčku odsymbolmi ošetrovania.
pojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte
• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
tesne pri spotrebiči.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale zna• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že
mená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdat’
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
môžu práčku závažne poškodit’.
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzíbude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
odev aplikovali nejakú tekutú prchavú čistiacu
zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
látku, pred vložením do práčky ju nechajte z tkaniny
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
úplne odparit’.
tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktopančuchy perte vo vrecku na bielizeň alebo v
rom ste výrobok kúpili.
obliečke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž pračky.
1.4. Ochrana životného prostredia
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny.
a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky,
odpojte od elektrickej siete.
bubon však neprepĺňajte.
•
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša pračka vystavená teplotám nižším ako
0°C, riaďte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do pripravenej nádoby na zemi.
Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len
pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne
a stupňu jej znečistenia.
* vѝzávislostiѝodѝmodelu
17
2. OPIS SPOTREBIČA
1
2
1 - Ovládací panel
2 - Rukovät’ veka
3 - Vyrovnávacie nožičky
4 - Príklop filtra
5 - Páka na premiestňovanie práčky
5
4
3
2.1. Násypka
Symboly
1
2
3
1 - prepieranie
3 - aviváž
(nepresiahnite značku MAX)
2 - pranie
4 - odtokový otvor pre aviváž
(pri nadmernom dávkovaní)
4
2.2. Ovládací panel
1 - Tlačidlo funkcie «Predpieranie / Rýchle pranie»
2 - Tlačidlo funkcie «Jednoduché žehlenie»
3 - Tlačidlo funkcie «Plákanie plus»
4 - Tlačidlo funkcie «Škvrny»
1
2
3
4
5
5 - Tlačidlo «Štart/Prestávka»
6 - Programové a informačné svetelné ukazovatele
7 - Volič rýchlosti odstred’ovania
8 - Volič programov
6
7
Zobrazený model : ZWT 3125
18
8
3. POUŽÍVANIE PRÁČKY
3.4. Nastavenie rýchlosti
odstreďovania
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou 95°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa
vnútro práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
Maximálna rýchlost’ odstreďovania zodpovedá zadanému druhu
bielizne a závisí od zvoleného
programu. Rýchlost’ odstreďovania môžete znížit’ alebo nastavit’
funkciu Plákanie stop*, Odčerpanie * resp. Nočný program *.
3.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práčky.
A
Nočný program : táto voľba Vám
ponúka minimálnu hlučnost’ pri zachovaní rovnakej účinnosti prania. Počas prania práčka neodstreďuje a voda z
posledného prania zostane v bubne, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ak táto nie je okamžite vybraná z práčky.
Upozornenie: Pred zatvorením
veka práčky skontrolujte, či sú
klapky bubna správne zablokované:
•klapky musia byt’ správne prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’ stlačené.
3.5. Voľba požadovaných funkcií
Požadovanú funkciu treba
zvolit’ po nastavení pracieho
programu a skôr, ako stlačíte
tlačidlo
«Štart/Prestávka»
.
Po ukončení cyklu elektronický systém zastaví bubon
práčky v polohe na otvorenie. Systém tak uľahčuje vkladanie a vykladanie prádla. Pri nerovnomernom rozložení
hmotnosti prádla otočte bubon práčky rukou.
Stlačte tlačidlá požadovaných funkcií a príslušné svetelné
ukazovatele sa rozsvietia. Ak príslušné tlačidlo stlačíte
znovu, svetelný ukazovateľ zhasne. Ak zvolíte funkciu,
ktorú nie je možné kombinovat’ s nastaveným programom,
príslušný svetelný ukazovateľ bude niekoľko sekúnd
blikat’ .
3.2. Množstvo pracieho prostriedku
Vaša práčka sa vyznačuje nízkou spotrebou vody a
pracieho prostriedku. Odporúčané dávkovanie pracích
prostriedkov treba preto príslušne znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v prípade
predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte
odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Do
priehradky
pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa
pokynmi v príslušnej kapitole.
3.5.1. Funkcia «Predpieranie / Rýchle pranie»
• Predpieranie
:
Bielizeň sa predpiera pri teplote max. 30°C.
Predpieranie sa končí krátkym odstredením pri programoch na pranie bavlny a syntetickej bielizne a odčerpaním
vody pri programoch na pranie jemnej bielizne.
• Rýchle pranie
:
Ak zvolíte túto funkciu, prací program sa skráti, v závislosti
od druhu zvoleného programu.
3.3. Voľba požadovaného programu
V tabuľke programov nájdete pokyny pre pranie rozličných
druhov bielizne (pozri 4. kapitolu).
3.5.2. Funkcia «Jednoduché žehlenie»
Pranie zmesovej bielizne pri 40 °C.
Vďaka tomuto programu si bielizeň vyžaduje buď iba ľahké
prežehlenie alebo si nevyžaduje žiadne žehlenie.
Ovládačom programov nastavte požadovaný program. Svetelné
ukazovatele,
ktoré
zodpovedajú príslušným fázam zvoleného programu, sa
rozsvietia.
3.5.3. Funkcia «Plákanie plus»
Táto funkcia pridá k praciemu programu pre bavlnu, syntetickú a jemnú bielizeň dve plákania namiesto jedného.
: Vypnuté
3.5.4. Funkcia «Škvrny»
Táto možnost’ zosilňuje prací účinok. Do priehradky na
predpierací prípravok vašej práčky môžete pridat’
prípravok na odstraňovanie škvŕn.
*V závislosti od modelu
19
3.6. Spustenie programu
3.8. Na konci programu
Po nastavení pracieho programu stlačte tlačidlo «Štart/Prestávka» , príslušný svetelný
ukazovateľ sa rozsvieti a program sa spustí.
Ovládač programov sa počas programu nemusí otáčat’.
Po skončení programu sa práčka automaticky zastaví. Rozsvieti sa kontrolka Koniec . Veko je možné otvorit' po 2
minútach po vypnutí práčky.
Ak ste ovládačom rýchlosti odstreďovania zvolili polohu
Plákanie stop*, Nočný program *, rozsvieti sa príslušný
svetelný ukazovateľ* a upozorňuje na to, že vodu treba
pred otvorením veka odčerpat’. Môžete zvolit’ program
Odstreďovanie a bielizeň odstredit’ alebo program Odčerpanie, ktorý vodu z práčky odčerpá.
Počas programu svieti svetelný ukazovateľ
prebiehajúcej fázy programu.
Ovládač programov nastavte do polohy «Vypnuté»
a
bielizeň z práčky vyberte. Spotrebič odpojte od elektrickej
siete a zatvorte vodovodný kohútik.
3.6.1. Programové a informačné svetelné
ukazovatele
Poznámka : Veko práčky odporúčame nechat’ otvorené,
aby sa vnútro spotrebiča vyvetralo.
: Predpieranie / Pranie
: Plákanie
: Odstreďovanie
: Vypúšt’anie
: Koniec
3.7. Počas programu
3.7.1. Pridávanie bielizne
Stlačte tlačidlo «Štart/Prestávka»
: počas prestávky v
pracom programe príslušné svetelné ukazovatele blikajú.
Dvierka možno otvorit’ približne po 2 minútach. Ak chcete,
aby program pokračoval, stlačte tlačidlo «Štart/Prestávka»
ešte raz.
Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka nedajú otvorit’ ak je
teplota vody príliš vysoká.
3.7.2. Zmena prebiehajúceho programu
Pred zmenou pracieho programu treba stlačit’ tlačidlo
«Štart/Prestávka»
. Ak zmenu nie je možné vykonat’,
príslušný svetelný ukazovateľ niekoľko sekúnd bliká. Ak si
napriek tomu program želáte zmenit’, musíte zrušit’ prebiehajúci program (pozri ďalšiu kapitolu).
3.7.3. Zrušenie programu
Ak chcete zrušit’ program, nastavte ovládač programov do
polohy «Vypnuté»
. Potom môžete zvolit’ nový program.
* v závislosti od modelu
20
4. TABUĽKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Množstvo
bielizne
Kompatibilné
funkcie
Teploty
v °C
Približné hodnoty
spotreby
vody
(l)
energie
času
(min)
(kWh)
90
60
30
63
58
58
2,10
1,30
0,35
140 - 150
120 - 130
110 - 120
E 60**
42
0,85
140 - 150
40° AA
54
0,85
160 - 170
Predpieranie
Rýchle pranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Škvrny*
40
30
57
57
0,60
0,50
75 - 85
70 - 80
Predpieranie
Rýchle pranie
Plákanie plus
40
52
0,60
65 - 75
1,0 kg
30
53
0,30
45 - 55
VLNA
Vlna vhodná na pranie v práčke,
s označením “nezrážavá”, “čistá
vlna”.
1,0 kg
40
53
53
0,35
0,06
50 - 60
40 - 50
KRÁTKY CYKLUS
Len pre mierne znečistenú bielizeň s výnimkou vlny.
2,5 kg
30
43
0,30
30 - 40
BAVLNA
Biela alebo farebná, napríklad
normálne znečistený pracovný
odev, posteľná, stolová a spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
BAVLNA
Biela alebo farebná, napríklad
normálne znečistený pracovný
odev, posteľná, stolová a spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
AA 40°
Tento program s teplotou 40°C
poskytuje takú istú účinnost’ ako
program pre bavlnu s teplotou
60°C a je tiež vhodný pre syntetickú bielizeň.
5,0 kg
SYNTETIKA
Syntetická bielizeň, spodná bielizeň, farebné tkaniny, košele a
blúzky.
2,5 kg
JEMNÉ
Pre všetky jemné materiály, napr.
záclony.
2,5 kg
RUČNÉ PRANIE
Veľmi jemná bielizeň s označením
“ručné pranie”.
Predpieranie
Rýchle pranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Škvrny*
Predpieranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Škvrny
Používanie
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad vyplákat’ ručne vypranú bielizeň.
42
0,05
30 - 40
Vypúšt’anie
Pre vypustenie vody po pozdržaní plákania
(Nočný program).
-
0,002
0ѝ-ѝ10
Odstreďovanie
Pre odstredenie po pozdržaní plákania
(Nočný program) od 500 do 1200/1000/
800 ot./min***.
-
0,015
5ѝ-ѝ15
* Pre teploty pod 40 °C nie je k dispozícii.
** Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou E 60°C).
*** V závislosti od modelu.
21
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Program
Druh bielizne
5. PRANIE BIELIZNE
5.3. Pracie prostriedky
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú
pre automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na
obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami v kapitole
2.1 / 3.2.
5.1. Triedenie a príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 5.4. Medinárodné
symboly ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre
bielizeň odolnú voči mechanickému namáhaniu pri
praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte
vyprat’ zmiešané druhy bielizne naraz, zvoľte vždy
prací program a teplotu podľa najchúlostivejšieho
materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto
ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež
pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát
oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atď.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na
vankúš, aby boli chránené.
Neodporúčame spolu prat’ rôzne druhy prádla, pretože
hrozí jeho poškodenie.
Množstvo pracieho prášku závisí od množstva prádla,
stupňa jeho zašpinenia a od tvrdosti vody.
V prípade mäkkej vody treba dávkovanie mierne znížit’.
Ak voda obsahuje vápnik (odporúčame použit’ prípravok na ochranu práčky pred vápnikom), alebo ak je
prádlo mimoriadne špinavé, alebo znečistené, dávkovanie treba mierne zvýšit’.
Informácie o stupni tvrdosti vody možno získat’ u vašej
vodárenskej spoločnosti alebo u príslušného kompetentného orgánu.
Pracie prášky možno v práčke používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prostriedky sa nesmú používat’ pri predpieraní. Počas cyklu bez predpierky možno tekutý prací
prostriedok naliat’ do dávkovacej nádobky a vložit’ priamo do bubna, alebo do priehradky na prací prostriedok
a v takom prípade treba ihneď spustit’ prací cyklus.
Pracie prostredky v tabletách alebo v dávkach sa musia dávat’ do priehradky vo vašej práčke, ktorá je
určená na pridávanie prípravkov.
Pri ošetrovaní škvŕn pred začiatkom pracieho cyklu dodržujte dávkovanie a odporúčané pokyny výrobcu prípravku na odstraňovanie škvŕn. Ak na ošetrovanie
škvŕn použijete prací prostriedok, prací cyklus treba ihneď spustit’.
5.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti
od druhu bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri
praní bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon
a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
22
5.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE
PRANIE
Pranie pri
max. 95°C
Pranie pri
max. 60°C
Pranie pri
max. 40°C
Pranie pri
max. 30°C
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
Bielenie s chlórovým bielidlom
(v studenej vode s riedeným bielidlom)
Ručné
pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
ŽEHLENIE
Max. teplota 200°C
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Nežehlit’
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické čistenie vo
všetkých bežných rozpúšt’adlách
Chemické čistenie
(všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou trichlóetylénu)
Chemické čistenie
len benzínom a
rozpúšt’adlom R113
Nečistit’
chemicky
Vysoká
teplota
Nízka
teplota
SUŠENIE
Na plocho
Zavesené
Na vešiaku
23
Sušenie v
sušičke
Nesušit’ v
sušičke
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA
6.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*
. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa
vlákien, čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
6.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
6.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú nádobu s rovným krajom. Uzáver filtra
otočte proti smeru hodinových
ručičiek do vertikálnej polohy a
počkajte, kým voda odtečie.
6.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte
príchytky
po
oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových
ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou
s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
1
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
2
* v závislosti od modelu
24
7. KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
Vaša práčka bola počas výroby testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu počas prevádzky vyskytnút’ nejaké problémy. V takomto prípade postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke. Ak vám uvedené rady nepomôžu,
obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problém
Odstránenie
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa.
Skontrolujte:
• či je spotrebič správne zapojený do elektrickej siete;
• či nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie;
• či je veko práčky a bubna dobre zatvorené;
• stlačili ste tlačidlo “Štart/Prestávka”;
• či sa nevypálila poistka;
• či je vodovodný ventil úplne otvorený;
• či nie je upchatý prítokový filter;
• či nedošlo k prerušeniu dodávky vody.
Práčka sa napĺňa a súčastne vyprázdňuje.
Skontrolujte:
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
Skontrolujte:
• či odtoková hadica nie je zalomená alebo stlačená;
• či odtokový filter nie je zanesený;
• či je bielizeň v bubne nerovnomerne rozmiestnená;
• či nie je zvolená funkcia “Odčerpanie” alebo “Plákanie stop”;
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka preteká alebo netesní.
Skontrolujte:
• či ste nepoužili priveľa pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny môže voda z
práčky pretiect’;
• či je odtoková hadica správne umiestnená;
• či je odtokový filter správne umiestnený;
• či nepreteká prítoková hadica.
Bielizeň nie je dobre vypraná.
Skontrolujte:
• či je prací prostriedok vhodný pre automatické práčky;
• či ste do bubna nevložili priveľa bielizne;
• či ste zvolili správny prací program;
• či ste pridali dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná.
Skontrolujte:
• či ste odstránili všetky zabezpečovacie prepravné prvky a
obaly;
• či je práčka správne inštalovaná a vyrovnaná;
• či nie je práčka umiestnená príliš blízko k stene alebo nábytku;
• či je bielizeň v práčke dobre rozmiestnená;
• či práčka nie je preplnená.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
Skontrolujte:
• či je tlak vody dostatočný;
• či prítokový filter nie je zablokovaný;
• či nejde o prerušenie dodávky vody;
• či sa neaktivovalo ochranné zariadenie proti prehriatiu
motora;
• či teplota pritekajúcej vody nie je priveľmi nízka;
• či sa nespustil ochranný systém proti nadmernej pene
(priveľa pracieho prostriedku) a práčka odčerpáva penu;
• či sa nespustil systém na odstraňovanie nerovnovážneho
stavu (do pracieho programu sa zaradí dodatočný fáza za
účelom lepšieho rozmiestnenia bielizne v bubne).
25
Problém
Odstránenie
Veko práčky sa nedá otvorit’ počas pracieho cyklu.
•
•
•
Práčka sa zastaví počas pracieho cyklu.
Skontrolujte:
• či sa nevypálila poistka alebo neide o prerušenie dodávky
elektrickej energie;
• či sa program neskončil plákaním bez odstreďovania.
Na konci pracieho cyklu sa nerozsvieti svetelný
ukazovateľ “POLOHA BUBNA”*.
Bubon sa neumiestnil do správnej polohy kvôli nerovnomernému
rozloženiu bielizne v bubne. Bubon otočte do správnej polohy manuálne.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 4
krát***.
•
Veko práčky nie je správne zatvorené.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 2
krát***.
•
•
•
•
•
Odtokový filter je zanesený.
Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.
Odtoková hadica je umiestnená príliš vysoko (pozri kapitolu
Inštalácia).
Odtokové čerpadlo je zablokované.
Odtokový sifón je zablokovaný.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 1
krát***.
•
•
Vodovodný kohútik je zatvorený.
Ide o prerušenie dodávky vody.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká
10 krát***.
•
Sú otvorené klapky dvierok bubna.
Pri dopĺňaní aviváže alebo bielidla preteká tekutina
cez odtokový otvor*.
•
•
Použili ste nesprávne množstvo.
Otvory v zadnej časti násypky sú upchaté.
Svetelný ukazovateľ otvárania veka je zhasnutý.*
Teplota vody je príliš vysoká.
Veko práčky nie je možné otvorit’ ešte 1-2 minúty po
skončení pracieho programu*.
* V závislosti od modelu.
** Ak je to možné, odstráňte príčinu problému, stlačte tlačidlo Štart/Prestávka a pokračujte v prerušenom pracom programe.
*** V závislosti od modelu, môže sa spustit’ aj akustická signalizácia.
8. ZÁRUKA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom liste.
9. SERVIS
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené rady
nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V prípade opravy spotrebiča požadujte použitie originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové
číslo spotrebiča – servisné stredisko bude tieto informácie požadovat’. Tieto informácie nájdete na typovom štítku na
zadnej strane spotrebiča.
V prípade poruchy smú byt’ použité výlučne originálne náhradné diely.
26
B.PRE INŠTALATÉRA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
•
•
Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte
všetok obalový materiál a zabezpečovacie
prepravné prvky. V opačnom prípade by ste mohli
spotrebič alebo okolostojaci nábytok závažne
poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elektrickej
siete.
Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do
elektrickej siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
elektrikár.
Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej
a uzemnenej elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštalatér.
Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte
kapitolu “Zapojenie do elektrickej siete.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to,
aby jej ventilačné otvory na dolnej strane neboli
zablokované.
Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované
servisné stredisko.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
2.ѝTECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
850 mm
400 mm
600 mm
výška
šírka
hĺbka
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Pripojenie do vodovodnej siete
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
27
3. INŠTALÁCIA
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete
odrezat’ držiak hadice na zadnej
strane práčky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre hĺbky. Dva bočné
uzávery umiestnite do správnej polohy.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo
spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre
prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly.
Práčku nakloňte nabok a odnímte
ochranu pod motorom. Potom
práčku umiestnite do stojatej polohy.
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’,
zdvihnite ju na kolieska posunutím
páčky v dolnej časti spotrebiča z
pravej strany na ľavú. Po
premiestnení
spotrebiča
na
zvolené miesto vrát’te páčku do
pôvodnej polohy.
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte
o štvrt’ otáčky na jednom zo
zadných rohov, aby ste ho sňali z
prepravnej podložky. Podložka sa
od práčky prirodzene oddelí.
Otvorte veko práčky a vyberte
držiak bubna a plastové kliny. Veko
práčky zatvorte.
3.4. Vyrovnanie
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám,
hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením
nožičiek. V prípade potreby spotrebič nakloňte.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na
zadnej strane práčky.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte
nastaviteľné nožičky dotiahnutím
krúžkov manuálne alebo s použitím
skrutkovača.
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
3.5. Prítoková hadica
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane
práčky.
- Do otvoru v dolnej časti zadného
panelu vložte tesnenie (obr. 1).
- Na otvor priskrutkujte dolnú
koncovku prítokovej hadice, ako je
zobrazené na obr. 2 a 3.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich
pre prípad st’ahovania spotrebiča.
28
- Druhú koncovku prítokovej hadice
pripojte k vodovodnému kohútiku.
Dbajte na to, aby bolo tesnenie
správne umiestnené.
- Otvorte vodovodný kohútik.
Prítoková hadica sa nesmie predlžovat’. Ak je príliš krátka,
obrát’te sa na Zákaznícke centrum alebo autorizované
servisné stredisko.
3.6. Odtoková hadica
- Príslušný držiak primontujte na
odtokovú hadicu.
- Koncovku pripojte na kanalizačné
potrubie (alebo ju vložte do
umývadla) vo výške od 70 do 100
cm. Postarajte sa o to, aby hadica
nespadla.
Na konci odtokovej hadice treba zabezpečit’ prívod
vzduchu, aby voda neunikala.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie
predlžovat’. Ak je príliš krátka, obrát’te sa na
kvalifikovaného inštalatéra.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie
s napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebiča musí zodpovedat’ všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemňovacím kontaktom,
ktorá musí byt’ inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Použitá zásuvka musí byt’ dostupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat’
výlučne autorizované servisné stredisko.
Spotrebič nesmie byt’ zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom predlžovacieho kábla alebo rozdvojky.
Ubezpečte sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
29
Содержание
ДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ................................... 31
Предупреждение .......................................... 31
Использованиеѝ ......................................... 31
Мерыѝпредосторожностиѝпротив
замерзанияѝ............................................... 31
Утилизацияѝ ............................................... 31
Защитаѝокружающейѝсредыѝ...................... 31
ДЛЯѝУСТАНОВЩИКА .................................... 41
Предупреждениеѝ......................................... 41
Техническиеѝхарактеристики ...................... 41
Установкаѝ..................................................... 42
Распаковкаѝ ............................................... 42
Расположениеѝ........................................... 42
Передвижениеѝстиральнойѝмашиныѝ ......... 42
Выравниваниеѝ .......................................... 42
Подачаѝводы .............................................. 42
Сливѝ ......................................................... 43
Электрическоеѝподключение ..................... 43
Описаниеѝстиральнойѝмашины.................. ѝ32
Дозаторѝмоющихѝсредствѝ ......................... 32
Панельѝуправленияѝ ................................... 32
Какѝпровестиѝстирку? .................................. 33
Загрузкаѝбельяѝ ......................................... 33
Дозированиеѝмоющегоѝсредстваѝ.............. 33
Выборѝподходящейѝпрограммы ................. 33
Выборѝскоростиѝвращенияѝбарабанаѝ
приѝотжиме................................................ 33
Выборѝнужныхѝдополнительныхѝфункций ... 33
Опцияѝ«Предварительнаяѝстиркаѝ/
Быстраяѝстирка»ѝ ....................................... 33
Опцияѝ«Легкаяѝглажка»ѝ ............................. 33
Опцияѝ«ПолосканиеѝПлюс»ѝ ....................... 33
Опцияѝ«выведениеѝпятен»ѝ......................... 34
Запускѝпрограммыѝ.................................... 34
Действияѝвоѝвремяѝвыполнения
программыѝ ............................................... 34
Добавлениеѝбелья ..................................... 34
Внесениеѝизмененийѝвѝтекущую
программу ................................................. 34
Отменаѝпрограммыѝ................................... 34
Окончаниеѝпрограммыѝ.............................. 34
Таблицаѝпрограммѝ ...................................... 35
Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝ
кѝстиркеѝ ....................................................... 36
Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝкѝстирке... 36
Загрузкаѝвѝзависимостиѝотѝтипаѝбельяѝ ..... 36
Моющиеѝсредстваѝиѝдобавкиѝ.................... 36
Международныеѝсимволыѝпоѝуходуѝза
текстильнымиѝизделиямиѝ ......................... 37
Чисткаѝиѝуходѝзаѝприбором ....................... ѝ38
Очисткаѝмашиныѝотѝнакипиѝ....................... 38
Поверхностьѝприбораѝ ............................... 38
Дозаторѝмоющегоѝсредстваѝ ..................... 38
Сливнойѝфильтрѝ ....................................... 38
Проблемыѝсѝработойѝмашины .................... 39
Послепродажноеѝобслуживание................. 40
30
A.ѝДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.ѝПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранитеѝ даннуюѝ инструкциюѝ вместеѝ соѝ стиральнойѝ машиной.ѝ Вѝ случаеѝ продажиѝ стиральнойѝ машиныѝ илиѝ передачиѝ ее
другомуѝвладельцуѝобязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновыйѝпользовательѝсмогѝознакомиться
сѝтехникойѝбезопасностиѝиѝправиламиѝпользованияѝприбором.
Данныеѝ правилаѝ былиѝ написаныѝ дляѝ обеспеченияѝ вашейѝ безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ другихѝ людей.
Внимательноѝ прочитайтеѝ данныеѝ правила,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ установкеѝ иѝ эксплуатацииѝ стиральной
машины.ѝСпасибоѝзаѝвнимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.
программѝнаѝ«Выкл.»*ѝилиѝнажавѝкнопкуѝВкл./Выкл.*.
• Выньтеѝвилкуѝмашиныѝизѝрозетки.
1.1.ѝИспользование
• Сноваѝ подключитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ иѝ установите
• Приѝ полученииѝ стиральнойѝ машиныѝ сразуѝ же
сливнойѝшланг.
распакуйтеѝ ее.ѝ Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ В
случаеѝ обнаруженияѝ каких-либоѝ повреждений
Вѝ этомѝ случаеѝ вода,ѝ оставшаясяѝ вѝ шлангах,ѝ будет
обратитесьѝкѝпоставщикуѝмашиныѝнемедленно.
выведенаѝ наружу,ѝ предотвращаяѝ образованиеѝ инеяѝ или
• Стиральнаяѝ
машинаѝ
предназначенаѝ
для
льда,ѝкоторыйѝможетѝповредитьѝмашину.
использованияѝ взрослымиѝ людьми.ѝ Неѝ позволяйте
Когдаѝ выѝ захотитеѝ воспользоватьсяѝ машинойѝ в
детямѝприкасатьсяѝкѝприборуѝилиѝигратьѝсѝним.
следующийѝ раз,ѝ убедитесь,ѝ чтоѝ онаѝ установленаѝ в
• Неѝ вноситеѝ иѝ неѝ пытайтесьѝ вноситьѝ какие-либо
помещенииѝсѝтемпературойѝвышеѝ0°С.
измененияѝвѝхарактеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭто
оченьѝопасно!
1.3.ѝУтилизация
• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следует
Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ символомѝ
ѝ ,ѝ пригодны
использоватьѝ
машинуѝ
вѝ
коммерческихѝ
или
дляѝ переработкиѝ иѝ вторичногоѝ использования.
промышленныхѝцелях,ѝилиѝвѝлюбыхѝдругихѝцеляхѝнеѝпо
Утилизируйтеѝ этиѝ материалыѝ наѝ специальныхѝ местных
назначению,ѝ тоѝ естьѝ неѝ дляѝ стирки,ѝ полосканияѝ и
пунктахѝ приемаѝ утильсырьяѝ (справьтесьѝ оѝ наличии
отжимаѝбелья.
подобныхѝпунктовѝвѝмуниципальныхѝорганах).
• Послеѝ каждогоѝ использованияѝ машиныѝ вынимайтеѝ ее
Еслиѝвыѝнамереныѝутилизироватьѝотслужившийѝсвойѝсрок
вилкуѝизѝрозеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.
прибор,ѝнеобходимоѝпривестиѝвѝнегодностьѝтеѝегоѝчасти,
• Стирайтеѝтолькоѝтеѝвещи,ѝкоторыеѝпредназначеныѝдля
которыеѝмогутѝпредставлятьѝопасностьѝ–ѝотрежьтеѝкабель
стиркиѝвѝстиральнойѝмашине.ѝИнструкцииѝпоѝуходуѝза
питанияѝуѝприбора.
изделиемѝсмотритеѝнаѝэтикеткеѝизделия.
• Неѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ бюстгальтерыѝ «на
Символѝ
ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,
косточках»,ѝ изделияѝ сѝ необработаннымѝ краемѝ или
чтоѝ оноѝ неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ бытовых
рваныеѝизделия.
отходов.ѝ Вместоѝ этогоѝ егоѝ следуетѝ сдатьѝ в
• Обязательноѝ выньтеѝ изѝ кармановѝ монетки,ѝ винты,
соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
удаляйтеѝ булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждой
электрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ утилизации.
стиркой.ѝ Еслиѝ этиѝ предметыѝ останутсяѝ вѝ бельеѝ и
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ поможете
попадутѝ вѝ машину,ѝ этоѝ можетѝ привестиѝ кѝ ее
предотвратитьѝ причинениеѝ окружающейѝ средеѝ и
серьезнымѝповреждениям.
здоровьюѝ людейѝ потенциальногоѝ ущерба,ѝ который
• Неѝ кладитеѝ вѝ стиральнуюѝ машинуѝ изделия,ѝ сѝ которых
возможен,ѝ
вѝ
противномѝ
случае,ѝ
вследствие
выѝпыталисьѝвывестиѝпятнаѝсѝпомощьюѝрастворителя,
неподобающегоѝобращенияѝсѝподобнымиѝотходами.
спирта,ѝ трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.ѝ Еслиѝ вамѝ обязательно
Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этого
нужноѝ использоватьѝ этиѝ пятновыводители,ѝ то
изделияѝпросьбаѝобращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝвѝслужбу
подождите,ѝпокаѝихѝпарыѝнеѝвыветрятсяѝполностьюѝиз
поѝвывозуѝиѝутилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкотором
изделия,ѝ иѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ кладитеѝ изделиеѝ в
Выѝприобрелиѝизделие.
машину.
• Сложитеѝ всеѝ мелкиеѝ предметы,ѝ такиеѝ какѝ носки,
ремниѝ иѝ т.д.,ѝ вѝ специальныйѝ мешокѝ дляѝ мелких
1.4.ѝЗащитаѝокружающейѝсреды
предметовѝилиѝвѝнаволочку.
• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ в
Рекомендуемѝ
вамѝ
придерживатьсяѝ
следующих
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».
инструкций,ѝэтоѝпозволитѝвамѝэкономитьѝэлектроэнергию
• Передѝ
чисткойѝ
машиныѝ
иѝ
проведением
иѝ такимѝ образомѝ вноситьѝ свойѝ вкладѝ вѝ защиту
профилактическихѝработѝотключитеѝприборѝотѝсети.
окружающейѝсреды:
• Поѝ возможностиѝ загружайтеѝ машинуѝ полностью,ѝ аѝ не
наполовинуѝ (сѝ другойѝ стороны,ѝ перегружатьѝ барабан
1.2.ѝМерыѝпредосторожностиѝ
тожеѝнеѝследует).
противѝзамерзания
• Используйтеѝ функцииѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ или
“Замачивание”ѝтолькоѝдляѝоченьѝгрязногоѝбелья.
Еслиѝ вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ можетѝ подвергнуться
• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средстваѝ в
воздействиюѝтемпературыѝнижеѝ0°С,ѝпримитеѝследующие
соответствииѝ соѝ степеньюѝ жесткостиѝ водыѝ (см.ѝ в
мерыѝпредосторожности:
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства»),ѝаѝтакжеѝв
• Закройтеѝкранѝиѝотсоединитеѝшлангѝподачиѝводы.
зависимостиѝ отѝ количестваѝ бельяѝ иѝ степениѝ его
• Положитеѝ конецѝ этогоѝ шлангаѝ иѝ сливнойѝ шлангѝ в
загрязненности.
емкость,ѝстоящуюѝнаѝполу.
• Выберитеѝ программуѝ «Слив»ѝ иѝ проведитеѝ ееѝ до
самогоѝконца.
*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
• Выключитеѝ стиральнуюѝ машину,ѝ установивѝ селектор
31
2.ѝОПИСАНИЕѝСТИРАЛЬНОЙѝМАШИНЫ
1
2
1ѝ-ѝПанельѝуправления
2ѝ-ѝРучкаѝоткрыванияѝкрышки
3ѝ-ѝРегулируемыеѝножки
4ѝ-ѝДверцаѝфильтра
5ѝ-ѝРычагѝдляѝперемещенияѝстиральнойѝмашины
5
4
3
2.1.ѝДозаторѝмоющихѝсредств
Символы
2
1
3
1ѝ-ѝпредварительнаяѝстиркаѝ
3ѝ-ѝополаскивательѝ
(неѝпереливайтеѝзаѝотметкуѝМАX).
2ѝ-ѝстиркаѝ
4ѝ-ѝотверстиеѝдляѝсливаѝизлишков
ополаскивателяѝ(приѝпревышенииѝдозировки).
4
2.2.ѝПанельѝуправления
1ѝ-ѝКнопкаѝ«Предварительнаяѝстирка/
ѝѝѝѝѝбыстраяѝстирка»
2ѝ-ѝКнопкаѝ«Легкаяѝглажка»
3ѝ-ѝКнопкаѝ«полосканиеѝплюс»
4ѝ-ѝКнопкаѝ«Выведениеѝпятен»
5ѝ-ѝКнопкаѝСтарт/Пауза
6ѝ-ѝИндикаторыѝэтаповѝпрограммыѝиѝинформационныеѝиндикаторы
7ѝ-ѝСелекторѝотжима
8ѝ-ѝСелекторѝпрограмм
ѝ
1
2
3
4
5
6
7
Представленаѝмодельѝ:ѝZWTѝ3125
ZWTѝ3125ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ1200ѝоб/мин.
ZWTѝ3105ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ1000ѝоб/мин.
ZWTѝ385ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ800ѝоб/мин.
32
8
3.ѝКАКѝПРОВЕСТИѝСТИРКУ?
3.4.ѝВыборѝскоростиѝвращенияѝ
барабанаѝприѝотжиме
Передѝ первойѝ стиркойѝ бельяѝ вѝ стиральнойѝ машине
рекомендуемѝ вамѝ провестиѝ предварительнуюѝ стирку
приѝ 90°Сѝ сѝ моющимѝ средствомѝ иѝ безѝ белья,ѝ дляѝ того
чтобыѝпрочиститьѝбак.
Максимальнаяѝ
скорость
отжимаѝопределяетсяѝтипом
бельяѝ
иѝ
зависитѝ
от
выбраннойѝпрограммы.
Однакоѝвыѝможетеѝпонизить
скоростьѝ
отжима,ѝ
или
выбратьѝ опциюѝ остановкаѝ с
водойѝ вѝ баке*,ѝ слив*ѝ или
опциюѝподавленияѝотжима*.
Ночнойѝ циклѝ
ѝ :ѝ Этаѝ опцияѝ уменьшаетѝ шум,
создаваемыйѝВашейѝстиральнойѝмашиной,ѝнеѝизменяя
ееѝ характеристик.ѝ Такимѝ образомѝ Выѝ можете
использоватьѝ своюѝ машинуѝ ночью,ѝ неѝ испытывая
беспокойстваѝотѝшума.ѝПриѝэтомѝнеѝбудетѝвыполняться
циклѝотжима,ѝаѝводаѝпоследнегоѝполосканияѝостанется
вѝмашинеѝвоѝизбежаниеѝсминанияѝбельяѝвѝслучае,ѝесли
оноѝнеѝсразуѝбудетѝвыгруженоѝизѝмашины.
3.1.ѝЗагрузкаѝбелья
• Поднимитеѝкрышку.
• Откройтеѝбарабан,ѝнажавѝнаѝзапирающуюѝкнопкуѝА;
обеѝстворкиѝбарабанаѝавтоматическиѝраскроются.
• Заложитеѝ белье,ѝ закройтеѝ барабанѝ иѝ крышку
стиральнойѝмашины.
Предупреждение:ѝ прежде
чемѝ
закрытьѝ
крышку
стиральнойѝ
машины,
удостоверьтесьѝ вѝ том,ѝ что
дверцаѝ барабанаѝ надежно
закрыта:
•Двеѝстворкиѝзащелкнуты
•Кнопкаѝблокировкиѝотжата.
A
3.5.ѝВыборѝнужныхѝ
дополнительныхѝфункций
Электроннаяѝ системаѝ обеспечиваетѝ нахождение
барабанаѝ вѝ верхнемѝ положенииѝ поѝ окончанииѝ цикла.
Этаѝсистемаѝоблегчаетѝзагрузкуѝиѝвыгрузкуѝбелья.ѝЕсли
ееѝ работеѝ мешаетѝ дисбалансѝ весаѝ белья,ѝ проверните
барабанѝрукой.
Выборѝ опцийѝ производится
послеѝ выбораѝ программы
стиркиѝ иѝ доѝ нажатияѝ на
кнопкуѝ«Старт/Пауза»ѝ .
3.2.ѝДозированиеѝмоющегоѝсредства
Выѝ можетеѝ уменьшитьѝ дозу,ѝ рекомендованную
изготовителямиѝ моющегоѝ средства,ѝ еслиѝ ваша
стиральнаяѝ машинаѝ имеетѝ технологиюѝ стиркиѝ Direct
Sprayѝ
(Прямоеѝ
впрыскивание),ѝ
позволяющую
экономитьѝводуѝиѝпорошок.
Всыпьтеѝдозуѝпорошкаѝвѝотделениеѝдозатораѝмоющих
средствѝ дляѝ основнойѝ стиркиѝ ѝ и,ѝ еслиѝ выѝ выбрали
функциюѝ «Предварительнаяѝ стирка»,ѝ вѝ отделение
дозатораѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ
.ѝ При
желанииѝналейтеѝополаскивательѝвѝотделениеѝ .
Еслиѝ выѝ используетеѝ какое-тоѝ другоеѝ моющее
средство,ѝ обратитесьѝ кѝ главеѝ «Моющиеѝ средстваѝ и
добавки».
Нажмитеѝ нужнуюѝ кнопкуѝ (кнопки)ѝ выбораѝ опций;
загорятсяѝ соответствующиеѝ индикаторы.ѝ Еслиѝ вы
нажметеѝ наѝ кнопкиѝ ещеѝ раз,ѝ индикаторыѝ погаснут.
Еслиѝ однаѝ изѝ выбранныхѝ опцийѝ несовместимаѝ с
выбраннойѝ программой,ѝ тоѝ индикаторѝ этойѝ опции
будетѝ мигатьѝ несколькоѝ секунд,ѝ (см.ѝ таблицу
программ).
3.5.1.ѝОпцияѝ«Предварительнаяѝстирка
/ѝБыстраяѝстирка»
• Предварительнаяѝстиркаѝ
Машинаѝпроводитѝпредварительнуюѝстиркуѝмаксимум
приѝ30°С.
Предварительнаяѝ стиркаѝ заканчиваетсяѝ коротким
отжимомѝ вѝ программахѝ дляѝ хлопкаѝ иѝ синтетики,ѝ или
сливомѝводыѝвѝпрограммахѝдляѝделикатныхѝтканей.
• Быстраяѝстиркаѝ
Еслиѝвыѝнажметеѝнаѝкнопкуѝэтойѝопции,ѝтоѝэтоѝпозволит
сократитьѝ времяѝ стиркиѝ вѝ зависимостиѝ отѝ выбранной
программы.
3.3.ѝВыборѝподходящейѝпрограммы
Таблицаѝ программѝ покажетѝ вам,ѝ какаяѝ программа
наиболееѝподходитѝдляѝвашегоѝтипаѝбельяѝ(см.ѝ§4).
Установитеѝ
селектор
программѝ наѝ желаемую
программу:ѝ
загорятся
индикаторыѝ
фаз,
составляющихѝ
данную
программу.
3.5.2.ѝОпцияѝ«Легкаяѝглажка»ѝ
Режимѝ стиркиѝ смешанногоѝ бельяѝ приѝ температуре
40°C.
Благодаряѝ этойѝ программеѝ бельеѝ нуждаетсяѝ толькоѝ в
легкойѝглажкеѝилиѝвообщеѝнеѝтребуетѝглажки.
=ѝСтоп
3.5.3.ѝОпцияѝ“ПолосканиеѝПлюс”ѝ
Приѝ выбореѝ даннойѝ опцииѝ проводятсяѝ два
дополнительныхѝполосканияѝвѝпрограммахѝдляѝхлопка,
синтетикиѝ иѝ деликатныхѝ тканей.ѝ Рекомендуетсяѝ для
людейѝсѝчувствительнойѝкожей.
*вѝзависимостиѝотѝмодели
33
3.8.ѝОкончаниеѝпрограммы
3.5.4.ѝКнопкаѝ«выведениеѝпятен»ѝ
Этаѝопцияѝпозволяетѝусилитьѝчистящийѝэффектѝстирки.
Выѝ можетеѝ добавитьѝ соли-пятновыводителиѝ в
отделениеѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ дозатора
моющихѝсредств.
Стиральнаяѝ машинаѝ останавливаетсяѝ автоматически.
Приѝ этомѝ загораетсяѝ индикаторѝ «Конецѝ цикла»ѝ
.
Открытьѝ крышкуѝ можноѝ толькоѝ черезѝ 2ѝ минутыѝ после
остановкиѝстиральнойѝмашины.
3.6.ѝЗапускѝпрограммы
Еслиѝ Выѝ установилиѝ селекторѝ скоростиѝ отжимаѝ в
положениеѝ "Ночнойѝ цикл"ѝ
*,ѝ Выѝ можетеѝ выбрать
программуѝсливаѝилиѝотжимаѝдляѝзавершенияѝцикла.
Послеѝ выбораѝ программыѝ стиркиѝ нажмите
кнопкуѝ«Старт/Пауза»ѝ ѝ–ѝциклѝначнется;ѝа
соответствующийѝ
индикаторѝ
будет
постоянноѝгореть.
Селекторѝ программѝ неѝ поворачиваетсяѝ в
течениеѝцикла,ѝэтоѝсовершенноѝнормально.
Горитѝ
индикаторѝ
программы.ѝ
текущейѝ
Повернитеѝ селекторѝ программѝ вѝ положение
«Выкл»ѝ
.ѝ
Выньтеѝбелье.ѝѝ
Выньтеѝ вилкуѝ сетевогоѝ шнураѝ изѝ розеткиѝ иѝ закройте
кранѝподачиѝводы.
стадии
Примечаниеѝ :ѝ ѝ мыѝ рекомендуемѝ Вамѝ после
использованияѝмашиныѝоставлятьѝоткрытымиѝкрышкуѝи
барабанѝдляѝпроветриванияѝбарабана.
3.6.1.ѝ
Светоиндикаторыѝ
фаз
программыѝ
иѝ
дополнительной
информации
ѝ ѝ:ѝПредварительнаяѝстиркаѝ/ѝСтирка
ѝ:ѝПолоскание
ѝ:ѝОтжим
ѝ:ѝСлив
ѝ:ѝОкончание
3.7.ѝДействияѝвоѝвремяѝ
выполненияѝпрограммы
3.7.1.ѝДобавкаѝбелья
Нажмитеѝ кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ
.ѝ Открытьѝ крышку
можноѝ толькоѝ черезѝ 2ѝ минутыѝ послеѝ остановки
стиральнойѝ машины.ѝ Сноваѝ нажмитеѝ кнопкуѝ «Старт/
Пауза»ѝ
ѝдляѝвозобновленияѝпрограммы.
ИзѝсоображенийѝбезопасностиѝВыѝнеѝсумеетеѝоткрыть
крышку,ѝ еслиѝ температураѝ водыѝ будетѝ слишком
высокой.
3.7.2.ѝ Внесениеѝ
текущуюѝпрограмму
измененийѝ
в
Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ изменениюѝ текущей
программы,ѝвыѝдолжныѝприостановитьѝработуѝмашины,
нажавѝ наѝ кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ
.ѝ Еслиѝ какое-то
изменениеѝ внестиѝ ужеѝ невозможно,ѝ тоѝ несколько
секундѝ будетѝ мигатьѝ соответствующийѝ индикатор.
Если,ѝ темѝ неѝ менее,ѝ вамѝ необходимоѝ внести
изменения,ѝ вамѝ нужноѝ будетѝ отменитьѝ текущую
программуѝ(см.ѝниже).
3.7.3.ѝОтменаѝпрограммы
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменитьѝ программу,ѝ поверните
селекторѝпрограммѝвѝположениеѝ«Выкл»ѝ
.
Теперьѝвыѝможетеѝвыбратьѝновуюѝпрограмму.
*вѝзависимостиѝотѝмодели
34
4.ѝТАБЛИЦАѝПРОГРАММ
Нижеприведеннаяѝтаблицаѝнеѝохватываетѝвсехѝвариантовѝстирки,ѝаѝпоказываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиеся
установки.
Загруз
ка
Возможныеѝ
дополнительныеѝѝ
функции
Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен*
Темпе
ратура
°C
Приблизительныйѝ
расход
л
кВтч
мин
90
60
30
63
58
58
2,10
1,30
0,35
140-150
120-130
110-120
Eѝ60**
42
0,85
140-150
40°ѝAA
54
0,85
160-170
Хлопокѝ
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝнапример,
среднейѝ
степениѝ
загрязнения
рабочаяѝ одежда,ѝ постельноеѝ белье,
скатертиѝ иѝ салфетки,ѝ нижнееѝ белье,
полотенца.
5,0ѝкг
Хлопокѝ
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝнапример,
среднейѝ
степениѝ
загрязнения
рабочаяѝ одежда,ѝ постельноеѝ белье,
скатертиѝ иѝ салфетки,ѝ нижнееѝ белье,
полотенца.
5,0ѝкг
ХлопокѝAA
Даннаяѝпрограммаѝприѝ40°ѝСѝдаетѝте
жеѝрезультаты,ѝ чтоѝ иѝпрограммаѝ для
хлопкаѝприѝ60°ѝС;ѝонаѝтажеѝподходитѝи
дляѝсинтетики.
5,0ѝкг
Синтетикаѝ
Синтетическиеѝ ткани,ѝ нижнее
белье,ѝцветныеѝткани,ѝнеѝмнущиеся
рубашкиѝиѝблузки.
2,5ѝкг
Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен*
40
30
57
57
0,60
0,50
75-85
70-80
Деликатныеѝтканиѝ
Дляѝвсехѝделикатныхѝматериалов,
например,ѝдляѝзанавесок.
2,5ѝкг
Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Полосканиеѝплюс
40
52
0,60
65-75
Ручнаяѝстиркаѝ
Оченьѝ деликатныеѝ тканиѝ с
обозначениеѝ наѝ этикеткеѝ «ручная
стирка».
1,0ѝкг
30
53
0,30
45-55
Шерстьѝ
Шерстяныеѝ изделия,ѝ пригодныеѝ для
стиркиѝвѝмашинеѝсѝобозначениемѝна
этикеткеѝ «чистаяѝшерсть,ѝпригоднаѝк
машиннойѝстирке,ѝнеѝсадится».
1,0ѝкг
40
53
53
0,35
0,06
50-60
40-50
30°ѝОсвежитьѝ
Толькоѝ дляѝ слабоѝ загрязненных
тканей,ѝзаѝисключениемѝшерсти.
2,5ѝкг
30
43
0,30
30-40
Предварительнаяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен
Вставка
Полосканиеѝ
Сѝ помощьюѝ этойѝ программыѝ можно
прополоскатьѝбельеѝпослеѝручнойѝстирки.
42
0,05
30-40
Сливѝ
Чтобыѝ слитьѝ водуѝ послеѝ опцииѝ “Остановкаѝ с
водойѝвѝбаке”ѝ(ночнойѝцикл).
-
0,002
0-10
Отжимѝ
Воспользоватьсяѝэтойѝфункциейѝможноѝпосле
опцииѝ “Остановкаѝ сѝ водойѝ вѝ баке”ѝ (ночной
цикл),ѝ чтобыѝ отжатьѝ бельеѝ наѝ максимальной
скоростиѝ1200/1000/800ѝоб/мин***.
-
0,015
5-15
*ѝЭтаѝфункцияѝнедоступнаѝдляѝипользованияѝприѝтемпературеѝнижеѝ40°C.
**ѝпрограмма,ѝиспользуемаяѝвѝтестахѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝIECѝ456ѝ(ХлопокѝE60° C).
***ѝвѝзависимостиѝотѝмодели.
35
(Данныеѝтаблицыѝявляютсяѝориентировочнымиѝиѝмогутѝменятьсяѝвѝзависимостиѝотѝиндивидуальныхѝрабочихѝусловий)
Программа
Типѝбелья
5.ѝСОРТИРОВКАѝИѝ
ПОДГОТОВКАѝБЕЛЬЯѝКѝ
СТИРКЕ
5.3.ѝМоющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ и
добавкиѝ дляѝ стиральныхѝ машин.ѝ Прочитайтеѝ инструкцию
изготовителяѝмоющегоѝсредстваѝиѝсоблюдайтеѝпунктыѝ2.1
иѝ3.2.
5.1.ѝСортировкаѝиѝподготовкаѝ
бельяѝкѝстирке
Неѝ рекомендуетсяѝ пользоватьсяѝ одновременноѝ разными
моющимиѝсредствами,ѝтакѝкакѝэтоѝможетѝпривестиѝкѝпорче
белья.
Количествоѝиспользуемогоѝмоющегоѝсредстваѝзависитѝот
загрузкиѝ белья,ѝ жесткостиѝ водыѝ иѝ степениѝ загрязнения
белья.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ следуетѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозу
моющегоѝ средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуется
пользоватьсяѝ средствамиѝ дляѝ удаленияѝ известкового
налета)ѝ илиѝ еслиѝ бельеѝ оченьѝ грязноеѝилиѝ наѝ немѝ много
пятен,ѝнемногоѝувеличьтеѝдозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможноѝполучить,ѝобратившись
вѝ службуѝ водоснабженияѝ илиѝ вѝ другуюѝ компетентную
организацию.
• Рассортируйтеѝбельеѝпоѝтипуѝиѝпоѝданнымѝнаѝярлыках
изделийѝ (см.ѝ частьѝ 5.4:ѝ международныеѝ символы,
обозначающиеѝ способѝ уходаѝ заѝ вещью):ѝ нормальная
стиркаѝ–ѝизделиеѝпригодноѝдляѝинтенсивнойѝстиркиѝи
энергичногоѝотжима;ѝделикатнаяѝстиркаѝозначает,ѝчто
изделиеѝ надоѝ стиратьѝ аккуратноѝ иѝ бережно.ѝ Еслиѝ вы
намереныѝ стиратьѝ бельеѝ вперемешку,ѝ тоѝ выберите
программуѝ иѝ температуру,ѝ подходящуюѝ дляѝ наиболее
уязвимыхѝвещейѝвѝэтойѝпартии.
• Стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ отдельно.ѝ В
противномѝслучаеѝбелоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝили
статьѝсерым.
• Наѝ новыхѝ изделияхѝ зачастуюѝ бываетѝ слишкомѝ много
красителя.ѝ Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простирать
новуюѝ вещьѝ отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ рекомендации
«Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стиратьѝ отдельноѝ несколько
раз».
• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝ всеѝ плохоѝ закрепленныеѝ пуговицы,ѝ булавки
иѝ крючки.ѝ Закройтеѝ молнии,ѝ завяжитеѝ завязкиѝ и
ленточкиѝузлом.
• Вывернитеѝ наизнанкуѝ изделия,ѝ состоящиеѝ из
несколькихѝ слоевѝ тканиѝ (спальныеѝ мешки,ѝ анаракиѝ и
т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,ѝ шерстяныеѝ изделияѝ и
тканиѝсѝаппликациями.
• Стирайтеѝмелкиеѝизделияѝ(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтеры
иѝт.п.)ѝвѝспециальнойѝсеткеѝдляѝстирки.
• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенно
осторожно.ѝ Снимитеѝ крючки;ѝ положитеѝ тюлевые
занавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.
Cтиральныеѝ порошкиѝ могутѝ использоватьсяѝ без
ограничений.
Нельзяѝпользоватьсяѝжидкимиѝмоющимиѝсредствамиѝпри
выбореѝ
циклаѝ
предварительнойѝ
стирки.ѝ
Если
предварительнаяѝ стиркаѝ отсутствует,ѝ тоѝ этиѝ средства
можноѝ
залитьѝ
вѝ
шар-дозатор,ѝ
помещаемый
непосредственноѝ вѝ барабан,ѝ илиѝ вѝ отделениеѝ для
моющегоѝсредства,ѝиспользуемоеѝдляѝосновнойѝстирки.ѝВ
обоихѝслучаяхѝнеобходимоѝсразуѝжеѝвключитьѝвыполнение
циклаѝстирки.
Моющиеѝ средстваѝ вѝ таблеткахѝ илиѝ вѝ отдельныхѝ дозах
загружаютсяѝ обязательноѝ вѝ отделениеѝ основнойѝ стирки
ящичкаѝдляѝмоющихѝсредствѝВашейѝстиральнойѝмашины.
Приѝ обработкеѝ пятенѝ передѝ стиркойѝ следуйтеѝ дозамѝ и
рекомендациям,ѝ даннымѝ изготовителем.ѝ Еслиѝ для
обработкиѝ пятенѝ используетсяѝ моющееѝ средство,
необходимоѝсразуѝжеѝвключитьѝциклѝстирки.
5.2.ѝЗагрузкаѝвѝзависимостиѝотѝ
типаѝбелья
Количествоѝ белья,ѝ котороеѝ выѝ положитеѝ вѝ барабан,ѝ не
должноѝ превышатьѝ максимальныйѝ объем,ѝ наѝ который
рассчитанаѝмашина.ѝВместимостьѝзависитѝотѝтипаѝбелья.
Еслиѝ бельеѝ оченьѝ грязное,ѝ илиѝ еслиѝ этоѝ махровые
изделия,ѝтоѝследуетѝуменьшитьѝколичествоѝбелья.
Неѝвсеѝматериалыѝимеютѝодинаковыйѝобъемѝиѝодинаковую
способностьѝ кѝ впитываниюѝ воды.ѝ Именноѝ поэтому
существуетѝобщееѝправилоѝзаполненияѝбарабана:
• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ при
загрузкеѝ хлопчатобумажногоѝ иѝ льняного,ѝ аѝ также
смешанногоѝбелья.
• заполнятьѝ
наполовинуѝ
дляѝ
обработанных
хлопчатобумажныхѝиѝсинтетическихѝволокон;
• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ очень
чувствительныхѝизделий,ѝтакихѝкакѝтюлевыеѝзанавески
иѝшерстяныеѝвещи.
Дляѝ стиркиѝ бельяѝ разныхѝ типовѝ заполняйтеѝ барабан,
ориентируясьѝ наѝ рекомендацииѝ поѝ загрузкеѝ наиболее
деликатныхѝизделий.
36
5.4.ѝМеждународныеѝсимволыѝпоѝуходуѝзаѝтекстильнымиѝизделиями
Нормальнаяѝ
стирка
Стиратьѝприѝ
95°C
Стиратьѝприѝ
60°C
Стиратьѝприѝ
40°C
Стиратьѝприѝ
30°C
Деликатнаяѝ
стирка
Отбеливание
Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝхлоромѝ(толькоѝвѝ
холоднойѝводеѝиѝвѝразбавленномѝвиде)
Деликатнаяѝ
ручнаяѝ
стирка
Неѝстирать
Неѝотбеливатьѝсѝхлором
Глажение
Высокаяѝтемператураѝ
(максѝ200°ѝС)
Средняяѝтемператураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)
Низкаяѝтемператураѝ
(максѝ100°ѝС)
Неѝгладить
Сухаяѝ
чистка
Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)
Сухаяѝчистка
(всеѝрастворители,ѝ
кромеѝтрихлорэтилена)
Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝмасляныеѝ
растворителиѝиѝR113)
Неѝпригоденѝдляѝ
сухойѝчистки
Высокая
температура
Умеренная
температура
Сушка
Сушкаѝвѝ
расправленномѝ
виде
Сушкаѝвѝвисячемѝ
положении
Сушкаѝнаѝ
плечиках
37
Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане
Неѝсушитьѝвѝ
барабане
6.ѝЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝ
ПРИБОРОМѝ
6.4.ѝСливнойѝфильтр
Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ чисткеѝ машины,ѝ отключите
машинуѝотѝсети,ѝвынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.
Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,ѝ расположенныйѝ снизу
машины.ѝ Еслиѝ фильтрѝ засорен,ѝ тоѝ загораетсяѝ индикатор
фильтраѝ
*.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ фильтрѝ нужноѝ прочистить
немедленно.ѝЕслиѝвыѝстираетеѝвещиѝсѝпушистымѝворсом,
тоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждогоѝиспользования.
6.1.ѝОчисткаѝмашиныѝотѝнакипи
• Откройтеѝ дверцуѝ
помощиѝотвертки:
фильтра,ѝ
например,ѝ
при
Еслиѝвыѝиспользуетеѝправильнуюѝдозуѝмоющегоѝсредства,
тоѝобычноѝнеѝвозникаетѝнеобходимостиѝочищатьѝмашину
отѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,ѝ воспользуйтесь
специальнымѝ
неѝ
коррозийнымѝ
средством,
предназначеннымѝ дляѝ стиральныхѝ машин,ѝ которое
продаетсяѝвѝмагазинах.ѝСоблюдайтеѝдозировкуѝиѝчастоту
проведенияѝоперацииѝочищенияѝотѝнакипи,ѝуказанныеѝна
упаковке.
• Слейтеѝостаткиѝводы:
6.2.ѝПоверхностьѝприбора
Подставьтеѝ подѝ сливѝ лоток.
Повернитеѝ
крышкуѝ
против
часовойѝ стрелки,ѝ покаѝ онаѝ не
окажетсяѝ
вѝ
вертикальном
положении,ѝ
чтобыѝ
слить
оставшуюсяѝводу.
Внешнююѝ поверхностьѝ стиральнойѝ машиныѝ вымойте
теплойѝ водойѝ сѝ мягкимѝ моющимѝ средством.ѝ Никогдаѝ не
следуетѝ использоватьѝ спирт,ѝ растворителиѝ иѝ тому
подобныеѝвещества.
6.3.ѝДозаторѝмоющегоѝсредства
Демонтаж:
• Выньтеѝфильтр:
Нажмитеѝ наѝ зажимыѝ поѝ бокам
дозатораѝиѝпотянитеѝегоѝвверх.
Полностьюѝ отвинтитеѝ крышкуѝ и
выньтеѝфильтрѝнаружу.ѝПромойте
фильтрѝ подѝ струейѝ воды.ѝ Затем
вставьтеѝ
фильтрѝ
назадѝ
и
завинтитеѝ крышкуѝ поѝ часовой
стрелке.
Теперьѝ выѝ можетеѝ промыть
дозаторѝ подѝ струейѝ водыѝ щеткой
илиѝ скрученнымѝ кускомѝ ткани.
Проверьте,ѝ неѝ засорилисьѝ ли
сифоныѝ
наѝ
заднейѝ
части
дозатора.
Послеѝ прочисткиѝ фильтраѝ закройтеѝ егоѝ дверцу.ѝ По
соображениямѝ безопасностиѝ дверцаѝ фильтраѝ должна
бытьѝзакрытаѝвоѝвремяѝработыѝприбора.
Установкаѝнаѝместо:
1
Вставляйтеѝ дозаторѝ вѝ крепления,
покаѝонѝнеѝзащелкнетсяѝвѝних.
2
*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
38
7.ѝПРОБЛЕМЫѝСѝРАБОТОЙѝМАШИНЫ
Вѝ процессеѝ производстваѝ машинаѝ прошлаѝ множествоѝ тестов.ѝ Еслиѝ темѝ неѝ менееѝ возниклиѝ проблемыѝ сѝ работой
машины,ѝвнимательноѝпрочитайтеѝданныйѝраздел,ѝпреждеѝчемѝобратитьсяѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ
Симптомы
Причина
Машинаѝ неѝ включаетсяѝ илиѝ неѝ заполняется
водой:
• Машинаѝ неправильноѝ подключена,ѝ нетѝ контактаѝ в
электрическомѝподключении;
• Крышкаѝстиральнойѝмашиныѝиѝстворкиѝбарабанаѝнеплотно
закрыты;
• Выѝнеѝзапустилиѝвыбраннуюѝпрограмму;
• Отключеноѝэлектричество;
• Водопроводѝнеѝподключен;
• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Отверстиеѝдляѝподачиѝѝводыѝзаблокировано.
Машинаѝ заполняетсяѝ водойѝ иѝ тутѝ жеѝ сливает
воду:
• Сливнойѝ шлангѝ укрепленѝ слишкомѝ низкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке).
Машинаѝнеѝотжимаетѝилиѝнеѝсливаетѝводу:
• Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сработалоѝ
предохранительноеѝ
устройствоѝ
антидисбаланса;ѝбельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Выѝвыбралиѝпрограммуѝ«Слив»ѝилиѝопциюѝ«Ночнаяѝтишина
плюс»;
• Сливнойѝшлангѝрасположенѝнаѝнеправильнойѝвысоте.
Водаѝнаѝполуѝвокругѝстиральнойѝмашины:
• Из-заѝ избыткаѝ моющегоѝ средстваѝ возниклоѝ многоѝ пены,
котораяѝперелиласьѝчерезѝкрай;
• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине-автомате;
• Сливнойѝшлангѝподвешенѝнеправильно;
• Сливнойѝфильтрѝнеѝбылѝустановленѝнаѝместо;
• Протекаетѝшлангѝподачиѝводы.
Неудовлетворительныеѝрезультатыѝстирки:
•
•
•
•
Машинаѝвибрируетѝилиѝиздаетѝшум:
• Неѝ всеѝ транспортировочныеѝ деталиѝ былиѝ удаленыѝ из
машиныѝ(см.ѝразделѝоѝраспаковке);
• Машинаѝнеѝвыровненаѝиѝножкиѝнеѝзаблокированы;
• Машинаѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝмебели;
• Бельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Бельяѝслишкомѝмало.
Слишкомѝдлинныйѝциклѝстирки:
• Заблокированоѝотверстиеѝдляѝподачиѝводы;
• Произошелѝ сбойѝ вѝ подачеѝ питанияѝ илиѝ водаѝ была
отключена;
• Сработалоѝтемпературноеѝпредохранительноеѝустройство
мотора;
• Температураѝ подаваемойѝ вѝ машинуѝ водыѝ ниже,ѝ чем
обычно;
• Сработалаѝпредохранительнаяѝсистемаѝконтроляѝналичия
пеныѝ (слишкомѝ многоѝ порошка),ѝ иѝ стиральнаяѝ машина
удалялаѝпену;
• Сработалоѝ
предохранительноеѝ
устройствоѝ
антидисбаланса,ѝ былаѝ проведенаѝ дополнительнаяѝ фазаѝ для
болееѝравномерногоѝраспределенияѝбельяѝвѝбарабане.
Машинаѝостанавливаетсяѝвѝтечениеѝцикла:
• Неисправностьѝвѝводопроводеѝилиѝэлектросети;
• Выѝвыбралиѝопциюѝ«Остановкаѝсѝводойѝвѝбарабане».
Воѝвремяѝциклаѝстиркиѝкрышкаѝнеѝоткрывается:
• Неѝгоритѝиндикаторѝ«Немедленноеѝоткрывание».
Вѝ концеѝ циклаѝ индикатор**ѝ «Позиционирование
барабана»*ѝнеѝгорит:
• Барабанѝ неѝ смогѝ принятьѝ нужноеѝ положениеѝ из-за
сильногоѝдисбалансаѝбелья;ѝповернитеѝбарабанѝвручную.
Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ4ѝраза***:
• Крышкаѝплохоѝзакрыта.
Моющееѝсредствоѝнеѝгодитсяѝдляѝмашиннойѝстирки;
Выѝзагружаетеѝсразуѝслишкомѝмногоѝбельяѝвѝбарабан;
Былаѝвыбранаѝнеподходящаяѝпрограмма;
Недостаточноѝмоющегоѝсредства.
39
Симптомы
Причина
Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ2ѝраза***
• Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝ шлангѝ закрепленѝ слишкомѝ высокоѝ (см.ѝ главу
“Установка”);
• Сливнойѝнасосѝзасорился;
• Сливнойѝсифонѝзасорен.
Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ1ѝраз***
• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Нетѝводыѝвѝводопроводе.
СветодиодѝКонецѝмигаетѝдесятикратно**
• Створкиѝдверцыѝбарабанаѝоткрыты
Приѝ
заполненииѝ
ополаскивательѝ
или
отбеливательѝ выливаетсяѝ черезѝ отверстиеѝ для
сливаѝизлишков*:
• Выѝналилиѝслишкомѝмного;
• Сифоныѝ вѝ заднейѝ частиѝ дозатораѝ моющихѝ средств
засорились.
*вѝзависимостиѝотѝмодели
**Поѝвозможностиѝустранитеѝпричиныѝнеисправности,ѝаѝзатемѝнажмитеѝкнопкуѝ“Старт/Пауза”,ѝчтобыѝвновь
запуститьѝпрерваннуюѝпрограмму.
***Вѝзависимостиѝотѝмоделиѝмогутѝбытьѝактивированыѝнекоторыеѝакустическиеѝсигналы
8.ѝПОСЛЕПРОДАЖНОЕѝОБСЛУЖИВАНИЕ
Еслиѝ выѝ выявилиѝ какие-либоѝ неполадкиѝ вѝ работеѝ прибора,ѝ обратитесьѝ кѝ разделуѝ «Возможныеѝ неполадки».ѝ Если,
несмотряѝ наѝ всеѝ проверки,ѝ необходимѝ ремонтѝ прибора,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованныйѝ изготовителемѝ сервисный
центрѝ(см.ѝотдельныйѝсписокѝсервисныхѝцентров).ѝ
Приѝремонтеѝприбораѝтребуйтеѝустановкиѝоригинальныхѝзапасныхѝчастей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ
Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Обращаясьѝвѝсервисныйѝцентр,ѝукажитеѝмодель,ѝпродуктовыйѝномерѝиѝсерийныйѝномерѝприбора.ѝЭтаѝинформация
указанаѝнаѝвнутреннейѝсторонеѝкрышкиѝфильтраѝиѝвѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными,ѝрасположеннойѝнаѝзадней
панелиѝприбора.ѝ
Модель:ѝ .......................................................
Продуктовыйѝномер: .....................................
Серийныйѝномер:ѝ.........................................
Датаѝпокупки:................................................
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ
Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченнуюѝнаѝтехобслуживаниеѝфирму.
Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве
Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ “Еслиѝѝмашинаѝнеѝработает”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝне
можетеѝ устранитьѝ неисправностьѝ сами.Еслиѝ Выѝ обращаетесьѝ заѝ помощью,ѝ чтобыѝ решитьѝ однуѝ изѝ проблем,
указанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,ѝвозможно,ѝпридетсяѝсамимѝоплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝтомѝслучае,ѝеслиѝВыѝиспользовалиѝмашинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.
КогдаѝВыѝѝделаетеѝзаказѝнаѝтехобслуживаниеѝилиѝзапчасти,ѝВыѝдолжныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝиѝмодель
машины.ѝЭтаѝинформацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.
40
B.ѝДЛЯѝУСТАНОВЩИКА
1.ѝПредупреждение
• Еслиѝэлектрическаяѝсетьѝвѝвашемѝдомеѝтребуетѝкакихлибоѝ модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральной
машины,ѝвызовитеѝквалифицированногоѝэлектрика.
• Передѝ
подключениемѝ
машиныѝ
внимательно
прочитайтеѝглавуѝ«Электрическоеѝподключение».
• Приѝустановкеѝмашиныѝследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝмашина
неѝстоялаѝнаѝкабелеѝпитания.
• Приѝ установкеѝ машиныѝ наѝ коверѝ удостоверьтесь,ѝ что
коверѝ неѝ закрываетѝ вентиляционныеѝ отверстияѝ внизу
стиральнойѝмашины.
• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ только
представителямиѝ авторизованногоѝ изготовителем
сервисногоѝцентра.
• Изготовительѝ машиныѝ неѝ несетѝ ответственностиѝ за
повреждения,ѝ возникшиеѝ из-заѝ неправильной
установки.
• Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ при
ееѝпередвижении.
• Передѝначаломѝиспользованияѝудалитеѝсоѝстиральной
машиныѝ упаковкуѝ иѝ извлекитеѝ транспортировочные
крепления.ѝ Еслиѝ выѝ неѝ удалитеѝ изѝ машиныѝ все
транспортировочныеѝ приспособления,ѝ тоѝ можете
повредитьѝ самуѝ машинуѝ иѝ стоящуюѝ поблизости
мебель.ѝ
Когдаѝ
выѝ
удаляетеѝ
изѝ
машины
транспортировочныеѝ крепления,ѝ машинаѝ ниѝ вѝ коем
случаеѝнеѝдолжнаѝбытьѝвключенаѝвѝрозетку.
• Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ должен
выполнятьѝ работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводных
коммуникацийѝ вѝ вашемѝ доме,ѝ необходимомуѝ для
установкиѝстиральнойѝмашины.
• Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ розеткеѝ с
заземлениемѝпоѝвсемѝправилам.
2.ѝТехническиеѝхарактеристики
Размеры
Высота
Ширина
Глубина
850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм
Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения
Давлениеѝводы
230ѝВ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт
Минимум
Максимум
0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20х27
Подключениеѝкѝводопроводу
Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ соответствуетѝ директивамѝ СЕЕѝ 89-336ѝ оѝ подавлении
радиоэлектрическихѝпомехѝиѝдирективеѝСЕЕѝ73-23ѝпоѝэлектрическойѝбезопасности.
41
3.ѝУСТАНОВКА
Еслиѝ выѝ хотите,ѝ чтобыѝ машина
стоялаѝ вровеньѝ сѝ соседней
мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать
креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзади
машины.ѝ Оставьтеѝ наѝ местеѝ две
боковыеѝзаглушки.
3.1.ѝРаспаковка
Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для
предохраненияѝ
внутреннихѝ
частей
стиральнойѝ машиныѝ воѝ времяѝ перевозки.
Передѝ началомѝ использованияѝ упаковку
следуетѝснять.
3.2.ѝРасположение
Снимитеѝ сѝ машиныѝ всюѝ упаковку.
Наклонитеѝ машинуѝ наѝ бок,ѝ выньте
упаковкуѝ
из-подѝ
мотораѝ
и
поставьтеѝмашинуѝвертикально.
Установитеѝстиральнуюѝмашинуѝнаѝровныйѝтвердыйѝполѝв
хорошоѝ вентилируемомѝ помещении.ѝ Машинаѝ неѝ должна
касатьсяѝстенѝилиѝмебели.
3.3.ѝПередвижениеѝстиральнойѝ
машины
Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставить
стиральнуюѝмашину,ѝподнимитеѝее
наѝколесикиѝ–ѝдляѝэтогоѝповерните
рычагѝвнизуѝмашиныѝвлево.ѝПосле
того,ѝ
какѝ
машинаѝ
будет
установленаѝ наѝ нужноеѝ место,
установитеѝ рычагѝ вѝ исходное
положение.
Наклонитеѝ
машинуѝ
назад,
повернитеѝееѝнаѝодномѝизѝееѝуглов
наѝ четвертьѝ оборотаѝ иѝ выньте
транспортировочноеѝоснование.
Откройтеѝ крышкуѝ стиральной
машиныѝиѝвыньтеѝприспособления,
предотвращающиеѝ
вращение
барабана,ѝ
иѝ
пластиковую
прокладку.ѝЗакройтеѝкрышку.
3.4.ѝВыравнивание
Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньше
вибрировать,ѝшуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.
Выровняйтеѝ положениеѝ машины,
регулируяѝслишкомѝкороткуюѝножку.
Выкрутитеѝвместеѝоснованиеѝножки
иѝ блокировочноеѝ кольцоѝ (при
необходимостиѝ
поднимите
стиральнуюѝмашину).
Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалите
дваѝвинтаѝиѝдвеѝшпилькиѝсѝзадней
панелиѝмашины.
Когдаѝ машинаѝ приметѝ устойчивое
положение,ѝ завинтитеѝ доѝ упора
блокировочноеѝ кольцо,ѝ удерживая
основаниеѝножкиѝнаѝполу.
Теперьѝ выѝ видитеѝ отверстия,
которыеѝ
нужноѝ
закрыть
прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не
забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставить
центральныеѝколпачки.
3.5.ѝПодачаѝводы
Пожалуйста,ѝ установитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ наѝ задней
панелиѝВашейѝстиральнойѝмашины:
Убедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвыѝвынулиѝвсе
указанныеѝ частиѝ изѝ стиральной
машины.ѝ Сохранитеѝ этиѝ деталиѝ на
случайѝ последующейѝ перевозки
машины.
Установитеѝ
прокладкуѝ
в
отверстие,ѝ находящееѝ снизуѝ на
заднейѝ
панелиѝ
стиральной
машины.
-
- Прикрутитеѝ крепежѝ наливного
шланга,ѝкакѝпоказаноѝнаѝрис.ѝ2ѝиѝ3.
42
- Навинтитеѝсоединительнуюѝдетальѝ
шлангаѝподачиѝводыѝнаѝ
водопроводныйѝкран,ѝубедитесь,ѝчтоѝ
прокладкаѝустановленаѝправильно.
- Откройтеѝводопроводныйѝкран.
Наливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ надставлять.
Еслиѝонѝслишкомѝкороткий,ѝобратитесьѝвѝавторизованный
сервисныйѝцентр.
3.6.ѝСлив
- Закрепитеѝ держательѝ шлангаѝ на
сливномѝшланге
- Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ должен
бытьѝвставленѝвнутрьѝсливнойѝтрубы
(илиѝпомещенѝвѝраковину)ѝнаѝвысоте
70-100ѝ см.ѝ Убедитесьѝ вѝ том,ѝ что
шлангѝзакрепленѝнадежно.
Выѝдолжныѝобеспечитьѝзаборѝвоздухаѝнаѝконцеѝсливного
шланга,ѝ чтобыѝ избежатьѝ засасыванияѝ водыѝ вѝ обратном
направлении.
Важно: сливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзя
надставлять.ѝ Еслиѝ онѝ слишкомѝ короткий,ѝ обратитесьѝ в
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.
3.7.ѝЭлектрическоеѝподключение
Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ однофазнойѝ сетиѝ с
номинальнымѝнапряжениемѝ220-230ѝВ.
Проверьтеѝноминалѝпредохранителяѝвѝцепиѝподключения:
10Аѝприѝ230ѝВ.
Машинуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ подключатьѝ через
удлинительѝилиѝпереходник.
Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ в
соответствииѝсѝдействующимиѝправилами.
43
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.sk
www.electrolux.ru
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement