AEG DB5110 User manual

AEG DB5110 User manual
STEAM IRON 4SAFETY™ MODEL DB51X
DE • GR • EN
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 1
2009-05-29 15:30:32
DE Anleitung...............................3–12
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
Garantieabschnitt................................. 15
Garantieabschnitt Österreich......... 18
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–12
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση»......................16–17
EN Instruction book................3–13
Before using the iron for the first
time, please read the safety advice
on page 5 carefully.
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 2
2009-05-29 15:30:32
DE
GR
EN
I
N
H, J
F
E
K
G
M
C
L
B
D
A
DE
GR
EN
Teile
Εξαρτήματα
Components
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
K. Temperaturwähler
L. Wassertank
M.Kabelaufwicklungsvorrichtung
N. Gummierte Abstellfläche
für sicheren Stand
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Επιλογέας ατμού/
Αυτοκαθαρισμός
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Καλώδιο ρεύματος
J. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
K. Επιλογέας θερμοκρασίας
L. Δοχείο νερού
M.Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
N. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Selfcleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Safety auto-off light
K. Temperature selector
L. Water tank
M.Cable wrap facility
N. Rubber-napped heel
3
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 3
2009-05-29 15:30:32
Sicherheitshinweise
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder
der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
DE
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
GR
Υποδείξεις ασφαλείας
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
verwendet werden, das mit 10 A
belastbar ist.
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfläche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfläche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
Der Stecker ist aus der Steckdose zu
ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät
angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την
πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε
την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
συσκευή.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
•
•
•
•
•
•
4
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 4
2009-05-29 15:30:32
Safety advice
EN
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
damage on the iron or its cord or if it is
leaking.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
•
•
•
•
•
•
•
•
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
If there are limitations please define
water quality / type of water that can
be used with appliance.
DE
GR
EN
• This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
5
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 5
2009-05-29 15:30:33
Bügeltabelle
Gewebe
DE
Διάγραμμα σιδερώματος
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
Ύφασμα
GR
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
6
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 6
2009-05-29 15:30:33
Ironing chart
EN
Fabric
Temperature setting
DE
GR
EN
Ironing recommendation
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
7
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 7
2009-05-29 15:30:33
Erste Schritte
Getting started
DE
GR
EN
Ξεκινώντας
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzstecker gezogen ist.
Schalten Sie den Dampfwahlschalter
auf Trocken und öffnen Sie die
Einfüllabdeckung. Füllen Sie das
Bügeleisen mit dem mitgelieferten
Becher bis zur Markierung „MAX“ auf.
Schließen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτεότιέχετεαφαιρέσειτοφις
απότηνπρίζα.Γυρίστετονεπιλογέα
ατμούστηθέσηρύθμισηςDry(Στεγνό)
και ανοίξτε το καπάκι του στομίου
πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό
δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως
τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα.Ηενδεικτική
λυχνίαλειτουργίαςανάβει.Ρυθμίστετη
θερμοκρασίαγυρίζονταςτονεπιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή.Ότανηλυχνίασβήσει,το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turnedonforthefirsttime,temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Drysettingandopenfillingaperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperatureselectortoadequate
choice. When the light turns off, iron is
ready to be used.
8
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 8
2009-05-29 15:30:33
DE
GR
EN
8 min
B
A
30 sec
30 sec
4. Verwenden der Sprühnebel- und
5. Bedampfen hängender Textilien.
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
eignet sich ideal zum Bedampfen
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
zum Vorbefeuchten von Gewebe,
undempfindlichenGeweben.
indem Sie die Taste mehrmals betätigen,
Hängen Sie das Wäschestück auf
umfeinenNebelzuerzeugen.(A).Zur
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Verwendung der Dampfstoßfunktion
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein.
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals,
umdiePumpezubetätigen(B).
6. 3-stufige automatische
Abschaltung. Wenn das Bügeleisen
auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden
nicht benutzt wird, schaltet es
automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstellfläche, erfolgt
nach 8 Minuten die automatische
Sicherheitsabschaltung.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
κάθετη θέση.Ηλειτουργίαπίδακα
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
τοψεκαζόμενουγρόγιαναμουσκέψετετα
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
τουγρό(Α).Γιαναχρησιμοποιήσετετη
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
λειτουργίαπίδακαατμού,Βεβαιωθείτεότιτο
κουμπί πίδακα ατμού.
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η
αντλία(Β).
6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίςεπίβλεψηστηνπλάκαήστοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει
τοσίδεροχωρίςεπίβλεψηστοπέλμα,
τότε απενεργοποιείται μετά από 8
λεπτά.Γιαναενεργοποιηθείξανά,
απλώς αρχίστε να σιδερώνετε.
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
buttonseveraltimestoreleaseafine
mist(A).Tousethesteamjetfunction,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
primepump(B).
6. 3-way Auto-OFF. If iron is left
unattended on soleplate or on the
side, it turns off after 30 seconds. If left
unattended on the heel, it turns off
after 8 minutes. To turn on, just begin
to iron again.
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
9
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 9
2009-05-29 15:30:34
Reinigen (keineReinigungsmittelverwenden)
Cleaning (donotuseanydetergent)
DE
GR
EN
Καθαρισμός (μηνχρησιμοποιείτεαπορρυπαντικά)
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Halten Sie das Bügeleisen
über ein Spülbecken. Füllen Sie
Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen
auf. Stellen Sie die Dampftaste auf
Selbstreinigung, und halten Sie die
Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Dampföffnungen von Wasser
freizublasen. Lassen Sie die Taste los,
um die Selbstreinigungsfunktion zu
beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle
(emailliert)reinigenSiedurcheinfaches
Wischen mit einem weichen feuchten Tuch
und anschließendes Trockenreiben.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Γιανακαθαρίσετετιςεξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το.Μηνχρησιμοποιείτεχημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
Κρατήστε το σίδερο πάνω από
τονεροχύτη.Γεμίστετομενερό.
Θερμάνετετοσίδερο.Μετακινήστε
το κουμπί στη θέση αυτοκαθαρισμού,
κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ώστε
να αδειάσει το νερό από τις οπές
ατμού. Απελευθερώστε το κουμπί
ώστε να τερματιστεί η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Γιανααφαιρέσετετα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε
σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο
είναιακόμαζεστό.Γιανακαθαρίσετε
τηνπλάκα(σμαλτωμένη)Glissium™,
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό
ύφασμα και έπειτα σκουπίστε.
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Hold iron
over a sink. Fill with water. Heat up
iron. Move steam button to selfcleaning position, hold for 5 seconds
to empty water from steam holes.
Release button to stop self-cleaning
function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage the
surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still
hot. To clean the Glissium™ soleplate
(enamelled),simplywipewithsoft
damp cloth and wipe dry.
10
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 10
2009-05-29 15:30:34
Entsorgung
Disposal
)
DE
GR
EN
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei
den kommunalen Entsorgungsstellen
in den dafür vorgesehenen
Sammelbehältern.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Απόρριψη
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
DE
GR
EN
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
11
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 11
2009-05-29 15:30:35
Fehlersuche
DE
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Verbindungsproblem
Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker
und die Steckdose.
Temperaturregelung befindet sich in Stellung
MIN
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung
eingestellt.
Stellen Sie den Dampfregler zwischen
minimale und maximale Dampferzeugung
(siehe „Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für
die Dampffunktion erforderliche Einstellung.
Wählen Sie eine Temperatur bis zu
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb
kurzer Zeit verwendet.
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und
warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion
verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie das
Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το
σίδερο είναι ενεργοποιημένο.
Πρόβλημα σύνδεσης
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος,
το φις και την πρίζα.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN
(ελάχιστο).
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς
ατμό.
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα
στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού και
μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ. "Διάγραμμα
σιδερώματος").
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί
ο ατμός.
Επιλέξτε θερμοκρασία έως
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού
σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε
αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.
Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση
και περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό
σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο
κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
GR
Επίλυση προβλημάτων
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
.
.
12
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 12
2009-05-29 15:30:35
Troubleshooting
EN
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though iron is
turned on.
Connection problem
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam (see
“Ironing chart”).
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Select a temperature up to
Spray function does not work.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam jet and vertical steam jet function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam
ironing (up to
). Put iron in vertical
position and wait until temperature indicator
light turns off.
Iron does not produce steam.
DE
GR
EN
.
13
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 13
2009-05-29 15:30:35
14
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer
(Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch
diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein.
Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für
dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler
an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist.
Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich
gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der
Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in
Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen
Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an
Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich
beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten
werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie
dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG/Electrolux-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers
zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum Nachweis des GarantieAnspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes
vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist;
wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG/Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
AEG-Electrolux
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Straße 246
D-90429 Nürnberg
3
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 15
15
2009-05-29 15:30:35
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.aeg-electrolux.co.za
ELX12537_IFU_Parana_steamiron_AEG_3lang.indd 20
14822-000
2009-05-29 15:30:35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement