Aeg-Electrolux SV2528 Handleiding
SV 2528 · SV 3528 · SV 4528
Wäscheschleudern
Spin Dryers · Essoreuses · Centrifuges · Centrifugado de ropa · Centrifughe · Centrifuge · Pyykin linkous
Gebrauchsanweisung
Instructions for use · Mode d’emploi · Gebruiksaanwijzing · Modo de emprego · Istruzioni per l’uso
Brugsanvisning · Käyttöohje
Inhalt
Seite
Warnhinweise
Geräteabbildung
Bedienungs – Bilder
Bedienung
Reinigung und Pflege
Hinweise zur Behebung kleinerer Störungen
Content
3
4
5
6
7
7
Page
Description of Parts
Illustrations
Points of Safety
Operating Instructions
Maintenance and Care
If unexpected difficulties arise
Sommaire
4
5
8
9
10
10
Page
Illustration de l’appareil
Fonctionnement – figures
Avis importants
Mise en service
Nettoyage et entretien
Conseils lors de défectuosités mineures
Inhoud
4
5
11
12
13
13
pagina
Afbeelding apparaat
Afbeeldingen bediening
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en waarschuwingen
Bediening
Reiniging en onderhoud
Aanwijzingen voor het opheffen van kleine storingen
Indice
Illustración
Figuras
Indicaciones de seguridad
Instrucciones de uso
Limpieza y mantenimiento
Soluciones a posibles averías
Indice
Illustrazione dell’apparecchio
Funzionamento – illustrazioni
Precauzioni
Funzionamento – testo
Aiuto in caso di eventuali disturbi
Pulizia e cura
Indhold
Illustration
Betjeningillustrationer
Sikkerhedsinstruktioner
Betjening
Rengøring og vedligeholdelse
Gode råd for afhjælpning af mindre fejl
Sisältö
Laitteen kuva
Käyttö – kuvat
Turvallisuusohjeet ja Varoitukset
Käyttö
Laitteen puhdistus ja hoito
Ohjeita pienten häiriöden poistamiseen
2
4
5
14
15
16
16
Página
4
5
17
18
19
19
Página
4
5
20
21
22
22
Side
4
5
23
24
25
19
Sivu
4
5
26
27
28
28
30
GA 04.05 BR.
Teile-Nr. 188 109
Geräteabbildung/Description of Parts/Illustration de l’appareil/Afbeelding apparaat/
Ilustración/Illustrazione dell’apparecchio/Illustration/Laitteen kuva
1 = Deckel
4= Tragegriff
7= Schleudergehäuse
2 = Schalthebel
5= Netzstecker
8= Auslauf
6= Anschlußleitung
9= Fuß
Lid
Couvercle
deksel
Tapa
coperchio
Låg
Kansi
Carrying handle
Poignée-porteuse
draaggreep
Asidera
maniglia per trasporto
Bæregreb
Kantokahva
Operating lever
Poignée de commande
hendel voor in- en uitschakelen
Palanca de mando
leva di accensione
Kontaktgreb
Kytkinvipu
Plug
Fiche
stekker
Enchufe de red
spina della corrente
Netstik
Verkkopistoke
3 = Kabelaufhängung
Mains cable
Câble de raccordement
aansluitsnoer
Cable de conexión
cavo di alimentazione
Tilslutningsledning
Liitäntäjohto
Cable storage fixture
Porte-câble
snoerhaak
Portacable
appendicavo
Kabelophæng
Johdon ripustus
3
Outer casing
Carcasse
ommanteling
Cubierta exterior
involucro centrifuga
Centrifugekabinet
Pyykkilingon runko
Outlet spout
Buse d’écoulement
afvoertuit
Desagüe
scarico
Afløb
Vedenpoistoaukko
Foot
Pied
voet
Pata
piedino
Fod
Jalka
1
2
4
7
5
8
9
6
4
Bedienungs-Bilder/Illustrations/Fonctionnement-figures/Afbeeldingen bediening/
Figuras/Funzionamento-illustrazioni/Betjeningsillustrationer/Käyttö-kuvat
A
B
I
ON
OFF
0
50 cm
20"
C
5020"
cm
D
ca. 3 cm
1"
E
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en waarschuwingen
Lees vóór het in gebruik nemen deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
U vindt hierin belangrijke informatie
m.b.t. veiligheid, installatie, gebruik
en onderhoud van de AEG centrifuge.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef
hem door aan een evt. nieuwe
eigenaar van het apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat doordat onderstaande
aanwijzingen niet in acht zijn genomen. De AEG centrifuge mag niet
gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor hij gemaakt is. Hij
is uitsluitend be-doeld voor huishoudelijk gebruik en voor het centrifugeren
van wasgoed.
• Controleert u vóór het aansluiten of de aanwijzingen op het typeplaatje overeenkomen met
netspanning en stroomsoort bij u thuis.
• Het apparaat mag niet in gebruik worden
genomen als:
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont.
• Controleer het apparaat op transportschade.
• Verwijder de transportbeveiliging.
• De centrifuge is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Zorg er daarom voor dat kinderen
niet met het apparaat kunnen spelen.
• Zelf aangebrachte veranderingen aan het
apparaat kunnen uw veiligheid en gezondheid in
gevaar brengen. Daarom reparaties altijd door
onze service-afdeling laten uitvoeren.
• Gebruik het apparaat nooit in ruimtes waarin
zich brandgevaarlijke stoffen bevinden of waarin
zich gas gevormd heeft.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact
trekken, maar uitsluitend aan de stekker!
• Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet aan hitte
of aan chemische vloeistoffen wordt blootgesteld
en niet langs scherpe randen of oppervlakken
getrokken wordt.
U dient zich beslist aan deze veiligheidsbepalingen te houden. In geval
van twijfel moet de huisinstallatie
door een vakman gecontroleerd worden. De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd, als het apparaat
volgens de voorschriften met een
geaard stopcontact verbonden is, zoals
beschreven in de veiligheidsbepalingen voor elektrische aansluitingen. Als
het stopcontact niet geschikt is voor de
stekker van de centrifuge, dient het
stopcontact te worden vervangen.
• Centrifugeer nooit stukken wasgoed die met was,
verf, benzine of met brandbare vloeistoffen gereinigd, gewassen, doordrenkt of bespoten zijn. De
dampen kunnen brandgevaar of een explosie
veroorzaken. Was stoffen die deze materialen
bevatten altijd eerst met de hand en laat ze dan
in de buitenlucht drogen.
• Gebruiken het apparaat niet als opstapje en zet
er geen zware voorwerpen op.
• Steek uw handen nooit in de draaiende trommel.
• Zet de centrifuge niet direct naast een hete
kachel of radiator.
• Wij raden u aan geen meervoudige stopcontacten, verlengsnoeren en adapters te gebruiken.
• U moet de stekker uit het stopcontact trekken:
– bij storingen tijdens het gebruik,
– voordat u het apparaat gaat reinigen
– na het gebruik.
• De centrifuge alleen gebruiken als hij rechtop op
een vlakke vloer staat met een veiligheidsafstand
van ca. 50 cm tot de muur en andere voorwerpen (afb. B pag. 5).
• Het apparaat tijdens het gebruik niet optillen,
verplaatsen, vasthouden, verschuiven of omstoten.
• Hendel en deksel nooit met geweld bedienen!
• Leg geen opgerold wasgoed (b.v. jeans, afb. F)
in de centrifuge.
F
• Bij beschadiging van het aansluitsnoer dient
u zich tot onze service-afdeling of tot uw leverancier te wenden.
• Het apparaat niet aanraken of bedienen met
natte handen of als u op blote voeten of op een
natte vloer staat.
• Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden
zoals zon, regen enz.
• Nooit water in de trommel doen (bijv. om te
”spoelen”).
14
• Apparaat alleen aan de draaggrepen optillen
resp. vervoeren.
• Voordat u de centrifuge afdankt, dient u het
aansluitsnoer af te snijden. Zorg voor milieuvriendelijke verwerking van het apparaat.
Bediening
Gefeliciteerd met de aankoop van
deze centrifuge.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed
door te lezen, zodat u snel vertrouwd raakt met uw
nieuwe apparaat.
Een goed apparaat dat op de juiste wijze behandeld wordt, kan jaren meegaan.
Wij wensen u veel plezier bij het gebruik!
Uitpakken
Controleer de centrifuge op transportschade. Neem
in geval van schade contact op met de leverancier
en neem het apparaat niet in gebruik.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
voor afvalverwerking van de verpakking in uw
woonplaats.
In gebruik nemen
1. Hendel in 0-stand (uit) zetten.
2. Deksel openen.
A
3. Transportbeveiliging uit de trommel verwijderen.
4. Vóór het in gebruik nemen moet de trommel
beslist met een was- of afwasmiddel gereinigd
worden.
A
De centrifuge draait nu, uit de afvoertuit loopt
water.
Centrifugetijd
• Voor normaal wasgoed: 3-5 minuten.
Het restvochtpercentage bedraagt dan voor
apparaten met een centrifugetoerental van 1400
omw./min. ca. 65% en voor apparaten met een
centrifugetoerental van 2800 omw./min. ca.
40%.
• Voor strijkvrij wasgoed 15 tot hoogstens 30
seconden.
Apparaat uitschakelen
Als er geen water meer uit de afvoertuit loopt of als
het centrifugeren beëindigd moet worden, de hendel naar links op stand 0 (uit) draaien.
Het deksel openen. Een speciale veiligheidsvergrendeling zorgt ervoor dat het deksel pas geopend kan
worden als de trommel stilstaat.
Deksel nooit met geweld openen.
Wasgoed uit de trommel nemen.
5. Centrifuge op een vlakke vloer zetten, met
B
een afstand van ca. 50 cm tot de muur
of andere voorwerpen.
Oneffenheden in de vloer mogen nooit gecompenseerd worden m.b.v. stukjes hout, karton e.d.
Apparaat vullen, centrifugeren
1. Zet een voldoende grote bak onder de
afvoertuit.
Apparaat inschakelen
Draai de hendel naar rechts op stand I (aan).
E
Centrifuge iets naar voren kiepen, zodat het laatste
water eruitloopt.
Stekker uit het stopcontact trekken.
E
2. Stekker in het stopcontact steken (let op de
veiligheidsvoorschriften).
C
3. Stukken wasgoed één voor één in de
trommel leggen. Het wasgoed moet gelijkmatig
verdeeld en goed aangedrukt worden, zodat er
geen vrije ruimtes tussen het wasgoed (en daarmee te veel onbalans) ontstaan.
D
4. Als de trommel vol is, het wasgoed nog
eens goed aandrukken, zodat de trommel slechts
tot ca. 3 cm onder de rand gevuld is. Ten slotte
het wasgoed afdekken met een handdoek
waarvan u de randen tussen trommelwand en
wasgoed drukt, zodat er geen wasgoed uit de
centrifuge geslingerd kan worden.
5. Deksel sluiten.
15
Reiniging en onderhoud
• Voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst
de stekker uit het stopcontact trekken.
Aanwijzingen voor het opheffen
van kleine storingen
• Na het centrifugeren de trommel met een doek
droog wrijven.
• Misschien gaat het bij een storing om een kleine
fout, die u aan de hand van de volgende aanwijzingen zelf kunt opheffen:
• Als u vuil sop uit wasgoed gecentrifugeerd hebt,
dient u de trommel met een vochtige doek te
reinigen, om de keer daarop verontreiniging van
het wasgoed te voorkomen.
Als de motor niet loopt:
• Is de zekering in de huisinstallatie in orde en is
er spanning aanwezig?
• Buitenkant van het apparaat met een vochtige
doek afnemen en droog wrijven.
• Zijn aansluitsnoer, stekker en stopcontact in
orde?
• Voor het reinigen alleen was- of afwasmiddel
gebruiken.
• Voordat u gaat controleren, eerst de stekker uit
het stopcontact trekken.
• Nooit schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
• Nooit zelf de motor openen!
• Nooit benzine of andere oplosmiddelen gebruiken.
• De centrifuge heeft verder geen onderhoud
nodig.
Als er geen water uitloopt:
• Stekker uit het stopcontact trekken! Controleren,
of de afvoertuit misschien door wasgoed verstopt
is.
Klantenservice
Als u voor een storing geen aanwijzing in de
gebruiksaanwijzing vindt, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
• Centrifugetrommel van binnenuit met de hand
tegen de buitenmantel drukken en het wasgoed
verwijderen.
Geef de service-afdeling de gegevens
van het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat op.
Reparaties aan elektrische apparaten
mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico’s
voor de gebruiker leiden.
Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen
productaansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Als de centrifuge niet op toeren komt:
• De centrifuge overwint zelf bij het op toeren
komen een normale onbalans. Motor en trommel
zijn daarvoor elastisch opgehangen.
• Bij extreem grote onbalans, veroorzaakt door
onjuist beladen, komt de machine niet op toeren.
Als de centrifuge ”danst”:
1. Centrifuge dadelijk uitschakelen!
2. Na stilstand de trommel gelijkmatig beladen.
3. De centrifuge opnieuw vullen, volgens de voorschriften.
Model
Vulgewicht
Centrifugetoerental
(omw./min.)
Hoogte (cm)
16
SV
4528
SV
3528
SV
2528
4,5
3,7
3,0
2800
2800
2800
66
60
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement