Electrolux ESI400 Panduan pengguna

Electrolux ESI400 Panduan pengguna
STEAM IRON MODEL ESI400/410/420/430
EN • CNS• ID • TH • VN
EN Instruction book.................. 3–12
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 4.
CNS说明书.............. 3–12
初次使用前,请阅读第 4 页的.
安全建议。
ID Buku petunjuk . ................... 3–13
Sebelum menggunakan mesin ini
untuk pertama kalinya, harap baca
saran keselamatan di halaman 5.
TH คู่มือแนะนำการใช้งาน .... 3–13
ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก กรุณา
อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยใ
นหน้า 5
VN Sách hướng dẫn......... 14–19
Trước khi sử dụng thiết bị lần
đầu, vui lòng đọc lời khuyên an
toàn trên trang 15.
I
f
h
EN
CNS
e
ID
TH
G
VN
c
J
l
K
B
d
A
EN
CNS
ID
TH
Components
组件
Komponen
ส่วนประกอบ
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Selfcleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Temperature selector
K. Water tank
L. Cable wrap facility
A.底板
B.最高水位指示器
C.注水孔和注水孔盖
D.喷雾嘴
E.喷雾按钮
F.蒸汽喷射按钮
G.蒸汽选择器/自清洁
H.电源指示灯
I.电源电缆
J.温度选择器
K.水槽
L.电缆缠绕装置
A. Dasar Setrika
B Indikator level air maksimal
C. Lubang pengisian dengan
tutup
D. Nozel penyemprot
E. Tombol penyemprot
F. Tombol jet uap
G. Pilihan uap/Pembersih
sendiri
H. Lampu indikator daya
I. Kabel listrik
J. Pemilih suhu
K. Tangki air
L. Fasilitas lilitan kabel
A.แผ่นพื้นเตารีด
B.ส่วนแสดงผลระดับน้ำสูงสุด
C.ช่องเติมน้ำพร้อมฝาปิด
D.หัวฉีดสเปรย์
E.ปุ่มสเปรย์
F. ปุ่มฉีดไอน้ำ
G.ตัวเลือกรูปแบบไอน้ำ/
ระบบล้างเตารีด
H.ไฟสัญลักษณ์การทำงาน
I. สายไฟ
J. ตัวปรับอุณหภูมิ
K.ที่เก็บน้ำ
L. ที่พันสาย
3
Safety advice
EN
Before using the appliance for the first
time, please read the safety advice on
page 4.
the manufacturer, its service agent
or similarly qualified person, in order
to avoid hazard.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
• The iron must be used and rested
on a stable surface. When placing
the iron on its stand, ensure that the
surface on which the stand is placed
is stable.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be
connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with
the specifications on the rating
plate!
• The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage on the iron or its
cord or if it is leaking.
• The appliance must only be
connected to an earthed socket.
If necessary an extension cable
suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
CNS
初次使用前,请阅读第4页的安全建议。
• 本装置不可由肢体伤残、感觉或精神
障碍以及缺乏相关经验和知识的人.
(包括儿童)使用,除非在其安全负
责人的看管或指导下才可使用。
• 应该看管儿童以确保他们没有玩耍此
装置。
• 本装置只能连结电压和频率符合额定
功率标签上所做规定的电源 !
• 如果熨斗已掉落、熨斗外观或其线缆
上有可见的损伤、或出现漏水现象,
请勿使用该熨斗。
• 必须将本设备连接到已接地的插座。
如有必要,可使用适用于 10 A 电流
的延长电缆。
• 如果本设备或电缆受损,必须由制造
商、维修代理或具备资格的人员进行
更换,以避免发生危险。
• 本熨斗必须在稳定的表面上使用和放
4
安全建议
• This appliance is intended
for domestic use only. The
manufacturer cannot accept any
liability for possible damage caused
by improper or incorrect use.
ID
• Never leave the appliance
unattended while connected to the
mains supply.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
• The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled.
• The mains cable must not come
into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum
filling volume as indicated on the
appliance.
• If there are limitations please define
water quality / type of water that can
be used with appliance.
置。将熨斗立起放置时,请确保将熨
斗立起放置的平面是稳定的。
• 当熨斗连接主电源时,不得让熨斗处
于无人看管的状态。
• 每次使用之后、清洁和维护之前,必
须关闭本设备并将主插头拔出。
• 向储水器注水之前,必须将插头从电
源插座中拔出。
• 电源电缆不得接触本设备的任何加热
部位。
• 不得将本设备侵入水中或任何其他液
体中。
• 不得超过本设备上所表示的注水量。
• 如有限制,请定义设备可使用的水
质/水类。
• 本设备仅供家庭使用。制造商对因不
适当或不正确使用本设备所导致的可
能的损害不负任何责任。
TH
Saran keselamatan
ID
Sebelum menggunakan mesin ini
untuk pertama kalinya, harap baca
saran keselamatan di halaman 5.
• Alat ini bukan untuk digunakan oleh
orang (termasuk anak kecil) yang
memiliki keterbatasan kemampuan
secara fisik, indra atau mental,
atau kurang berpengalaman dan
kurang berpengetahuan, kecuali
mereka yang sudah mendapatkan
pengarahan atau petunjuk
mengenai penggunaannya oleh
orang yang bertanggung jawab atas
keselamatan mereka.
• Anak-anak harus diawasi agar
mereka tidak bermain-main dengan
alat ini.
• Alat ini hanya boleh disambungkan
dengan daya listrik dengan voltase
dan frekuensi yang sesuai dengan
spesifikasi tertera pada pelat rating!
• Jangan gunakan setrika ini sehabis
jatuh, atau jika ada kerusakan
yang terlihat pada setrikanya atau
kabelnya atau jika ada kebocoran.
• Alat ini harus terhubung dengan
stopkontak yang dibumikan. Jika
diperlukan, kabel ekstensi yang
cocok untuk 10A dapat digunakan.
TH
ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก กรุณาอ่านคำแ
นะนำด้านความปลอดภัยในหน้า 5
• อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมา
สำหรับการใช้งานโดยผู้ใหญ่ (และเด็ก)
ที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย
ทางประสาทรับรู้ หรือทางจิตใจ
รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์ และความรู้
เว้นแต่จะมีผู้ดูแล หรือมีผู้ให้คำแนะนำ
ในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
• เด็กควรมีผู้ดูแล ในการใช้งาน
เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เล่นกับเครื่อง
• ต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไฟแ
ละความถี่พิกัดเป็นไปตามรายละเอียดทา
งเทคนิคในแผ่นข้อมูลเท่านั้น!
• ห้ามใช้เตารีดหากทำหล่น หรือสังเกตพบ
ความเสียหายที่ตัวเตารีดหรือสายไฟหรือ
ในกรณีที่มีไฟรั่ว
• ต่ออุปกรณ์เ้ข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่
มีสายดินเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น
สามารถใช้ปลั๊กพ่วงขนาด 10 แอมป์
คำแนะนำด้านความปลอดภัย
• Jika alat ini atau kabel dayanya
rusak, penggantian hanya boleh
dilakukan oleh pabrik, agen servis
atau orang yang memiliki kualifikasi
serupa untuk menghindari bahaya.
• Setrika harus digunakan dan
diletakkan pada permukaan yang
stabil. Ketika meletakkan setrika
pada alasnya, pastikan permukaan
tempat alas itu stabil.
• Mesin ini dirancang hanya untuk
penggunaan rumah tangga.
Produsen tidak bertanggung jawab
atas kerusakan atau kerugian yang
disebabkan penggunaan yang salah
atau tidak tepat.
EN
CNS
ID
TH
VN
• Jangan pernah tinggalkan alat
dalam keadaan terhubung ke kabel
daya.
• Matikan alat dan cabut kabel
dari sumber listrik setiap selesai
pemakaian, sebelum membersihkan
dan melakukan perawatan.
• Cabut kabel dari sumber listrik
sebelum pengisian air.
• Kabel listrik tidak boleh bersentuhan
dengan bagian panas dari alat ini.
• Dilarang merendam alat ini dalam
air atau cairan lainnya.
• Jangan mengisi lebih dari
volume pengisian maksimal yang
ditunjukkan pada alat.
• Harap definisikan jenis/kualitas air
yang dapat digunakan dengan alat
ini bila terdapat batasan.
• หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย
ให้ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรื
อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรา
ยที่อาจเกิดขึ้น
• อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับใช้งานภายใน
ครัวเรือนเท่านัน
้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบใด
ๆ ต่อความเสียหายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เนือ
่ งจากก
ารใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถก
ู ต้อง
• ใช้และวางเตารีดบนพื้นผิวที่มั่งคง
ขณะวางเตารีดบนที่วาง ดูให้แน่ใจว่าฐา
นวางที่วางเตารีดหรือพื้นมั่นคงดี
• อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ขณะต่อไฟอยู่
• ปิดเตารีดและดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้ง
าน ก่อนทำความสะอาดหรือระหว่างการ
ดูแลรักษา
• ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนเติมน้ำ
• สายไฟจะต้องไม่สัมผัสกับส่วนใดของตัว
เครื่อง
• ห้ามจุ่มเตารีดลงในน้ำหรือของเหลว
• อย่าเติมน้ำเกินกว่าขีดสูงสุดที่ระบุไว้ที่ตัว
เตารีด
• หากมีข้อจำกัดใด ๆ กรุณากรองน้ำหรือเ
ลือกประเภทน้ำที่เหมาะสมที่จะใช้กับเตา
รีด
5
Ironing chart
EN
熨烫表
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
Acrylic
●
Dry iron on wrong side.
Nylon & Polyester
●
Iron on wrong side whilst still damp or use spray to dampen.
Silk
●●
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Wool & wool blends
●●
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
●●
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium
to high.
Linen
●●● to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks,
especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to
dampen. Use steam medium to high.
ID
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
CNS
衣物
温度设置
熨烫建议
腈纶
●
干熨斗,反面熨烫。
尼龙和涤纶
●
反面熨烫,同时静止湿熨或使用喷雾加湿。
丝绸
●●
反面熨烫。使用熨烫垫布以避免形成亮斑。
毛料和混纺毛料
●●
反面蒸汽熨或使用熨烫垫布。
棉质
●●
干熨斗,同时静止湿熨或使用喷雾加湿。使用中到高级别的蒸汽。
亚麻
●●●
至“max”(最高)
反面熨烫或使用熨烫垫布以避免形成亮斑,特别是对于黑色的亚麻织
物而言。干熨斗,同时静止湿熨或使用喷雾加湿。使用中到高级别
的蒸汽。
改变熨烫速度和织物湿度可能导致最优设置与本表中所建议的不同!
6
TH
ผังการใช้เตารีด
Bagan setrika
ID
Kain
Pengaturan suhu
Rekomendasi penyetrikaan
Akrilik
●
setrika kering pada bagian dalam.
Nilon & Poliester
●
Setrika pada bagian dalam ketika masih lembab atau gunakan
penyemprot untuk melembabkan.
Sutra
●●
Setrika pada bagian dalam. Gunakan kain alas untuk mencegah tanda
bekas panas.
Wol dan campuran wol
●●
Setrika uap pada bagian dalam atau gunakan kain alas setrika.
Katun
●●
Setrika kering ketika masih lembab atau semprot untuk
melembabkan. Gunakan uap sedang hingga tinggi.
●●● hingga “maks”
Setrika pada bagian dalam atau gunakan kain alas setrika untuk
mencegah tanda bekas panas, terutama untuk warna-warna gelap.
Setrika kering ketika masih lembab atau semprot untuk melembabkan.
Gunakan uap sedang hingga tinggi.
Linen
EN
CNS
ID
TH
VN
Kecepatan menyetrika dan kelembaban kain yang bervariasi dapat membuat pengaturan optimal berbeda dari yang
direkomendasikan pada tabel!
TH
ผ้า
ค่าอุณหภูมิ
คำแนะนำในการรีด
อคริลิก
●
รีดแห้งด้านใน
ไนลอนและโพลีเอสเตอร์
●
รีดด้านในขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์เพื่อให้ผ้าชื้น
ผ้าไหม
●●
รีดด้านใน ใช้ผ้าช่วยรีดเพื่อป้องกันเนื้อผ้าร้อนจนเป็นเนื้อวาว
ขนสัตว์และขนสัตว์ผสม
●●
รีดด้วยไอน้ำด้านในหรือในผ้าช่วยรีด
ผ้าฝ้าย
●●
รีดแห้งขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์ให้ผ้าชื้น ใช้ไอน้ำระดับปานกลางหรือแรง
ผ้าลินิน
●●●
ถึง “max”
รีดด้านในหรือใช้ผ้าช่วยรีดเพื่อป้องกันผ้าร้อนจนเนื้อวาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผ้าสีคล้ำ รีดแห้งขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์ให้ผ้าชื้น
ใช้ไอน้ำระดับปานกลางหรือแรง
การใช้ความเร็วในการรีดและระดับความชื้นของผ้าที่ต่างไปจากนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรีดต่างไปจากที่แจ้งในตาราง!
7
Getting started
Untuk memulai
EN
1.
Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
vapours/odours may occur.
CNS
ID
TH
8
入门指南
เรม
่ิ ใชง้าน
2. Filling steam iron with water. Make
sure plug is removed from power
outlet. Turn steam selector to dry
Using beaker provided, pour water up
to maximum level. Close cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
EN
is ready to be used. Steam ironing
is only possible when the highest
temperatures are selected.
1. 初次使用前。去除所有粘带残余并用
湿布轻轻地擦拭。冲洗水槽以去除杂
质。初次通电使用时,可能会出现暂
时性的蒸汽/异味。
2. 向蒸汽熨斗注水。确保插头已从电
源插座中拔出。将蒸汽选择器设置
为“0”(干),并打开注水孔盖。
使用随附的量杯,注水至最高水位。
合上注水孔盖。
3. 将电源插头插入电源插座。电源指示
灯亮起。通过将温度选择器旋转到适
当的位置来设置温度。灯熄灭时,熨
斗即已准备就绪可供使用。仅在选择
最高温度时,才可使用蒸汽熨烫。
1. Sebelum penggunaan pertama.
Hilangkan semua bekas perekat dan
gosok perlahan dengan kain lembab.
Bilas tangki air untuk menghilangkan
partikel asing. Pada saat dinyalakan
pertama kali, mungkin akan timbul
bau/uap untuk sementara.
2. Mengisi setrika uap dengan air.
Pastikan kabel sudah dicabut dari
sumber listrik. Putar pengatur
uap ke setelan kering dan buka
penutup lubang pengisian. Dengan
menggunakan beker yang disediakan,
tuangkan air hingga level maksimal.
Tutup bagian penutup.
3. Colokkan kabel ke sumber listrik.
Lampu indikator daya akan hidup.
Atur suhu dengan memutar pemilih
suhu ke pilihan yang sesuai. Ketika
lampu daya mati, setrika siap untuk
digunakan. Peyetrikaan uap hanya
dimungkinkan dengan pengaturan
suhu tertinggi.
1. กอ
่ นใชง้านครง้ัแรก
นำคราบกาวทง้ัหมดออกโดยคอ
่ ย
ๆ ดโูดยใชผ
้ า้ชน
้ื ลา้งทเ่ีกบ
็ นำ้
เพอ
่ื ขจด
ั สง่ิแปลกปลอมตา่ง ๆ
หลงัจากเปด
ิ ใชง้านในครง้ัแรก อาจเกด
ิ ไ
อระเหยหรอ
ื กลน
่ิ อยช
ู่ ว
่ั ระยะหนง่ึ
2. การเตม
ิ นำ้ในเตารด
ี ไอนำ้ อยา่
ลม
ื ถอดปลก
๊ั ออกจากเตา้รบ
ั ไฟฟ้
า หมน
ุ ทป
่ี รบ
ั ไอนำ้เปน
็ แบบแหง้
และเปด
ิ ชอ
่ งเปด
ิ ออก ใชบ
้ ก
ี เกอรท
์ จ
่ี ด
ั มาใ
หเ้ตม
ิ นำ้ลงจนถงึระดบ
ั สงูสด
ุ ปด
ิ ฝา
3. เสย
ี บสายไฟเขา้ทเ่ีตา้รบ
ั ไฟฟา้
ไฟแสดงการทำงานจะตด
ิ สวา่ง ตง้ัค่
าอณ
ุ หภม
ู โิดยหมน
ุ แ ปน
้ ปร บ
ั อณ
ุ หภ ม
ู ิ
ไปตามคา่ทต
่ี อ
้ งการ หลงัจากไฟดบ
ั
แสดงวา่เตารด
ี พร อ
้ มสำหรบ
ั ใชง้าน สามา
รถรด
ี ไอนำ้ไดใ
้ นกรณท
ี เ่ีลอ
ื กระดบ
ั อณ
ุ ห
ภม
ู ส
ิ งูสด
ุ เทา่นน
้ั
CNS
ID
TH
EN
B
CNS
A
ID
TH
VN
EN
CNS
ID
TH
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a fine
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
4.使用喷雾和蒸汽喷射功能。确保水槽
至少 1/4 满。通过按几次喷雾按钮
(A) 喷出细小的喷雾来预加湿织物。
要使用蒸汽喷射功能,请确保确保水
槽至少 1/2 满。按几次蒸汽喷射按
钮 (B) 以启动主泵。
5.汽蒸悬挂物。垂直蒸汽喷射功能是汽
蒸窗帘、西服和精细织物的理想之
选。将待蒸物挂在衣架上,手持熨斗
距离其 10–20 厘米并按蒸汽喷射按
钮。
4. Menggunakan fungsi pengembun
dan jet uap. Pastikan tangki air terisi
paling tidak 1/4 penuh. Gunakan
pengembun untuk terlebih dahulu
melembabkan kain dengan menekan
tombol semprot beberapa kali untuk
membuat embun tipis (A). Untuk
menggunakan fungsi jet uap, pastikan
tangki paling tidak 1/2 penuh. Tekan
tombol jet uap beberapa kali untuk
memompa secara penuh (B).
5. Menguapkan barang yang
digantung. Fungsi jet uap vertikal
ideal untuk menguap tirai, setelan
jas, dan bahan halus. Gantung barang
pada gantungan, pegang setrika
dalam jarak 10-20 cm dan tekan
tombol jet uap.
4. ใช้ฟังก์ชั่นฉีดสเปรย์และไอน้ำ
ดูให้แน่ใจว่ามีน้ำอย่างน้อย 1/4
ของที่เก็บ ใช้สเปรย์เพื่อเตรียมผ้าให้ชื้น
โดยกดที่ปุ่มสเปรย์หลาย ๆ
ครั้งเพื่อให้ละอองละเอียด (A) พ่นออกมา
ใช้ฟังก์ชั่นไอน้ำได้โดยน้ำจะต้องมีอยู่
1/2 ของที่เก็บ กดปุ่มไอน้ำหลาย ๆ
ครั้งเพื่อปั๊มน้ำ (B) ขึ้นมา
5. การรีดไอน้ำกับผ้าที่แขวนอยู่ ฟังก์ชั่นรี
ดไอน้ำในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
ใช้กับผ้าม่าน เสื้อสูทและผ้าที่บอบบาง
แขวนผ้าบนไม้แขวน ถือเตารีดไว้ที่ระยะ
10-20 ซม. จากนั้นกดปุ่มพ่นไอน้ำ
9
Cleaning (do not use any detergent)
Membersihkan (jangan gunakan deterjen apapun)
清洁(不使用任何清洁剂)
การทำความสะอาด (หา้มใชส้ารซกัฟอก)
EN
EN
CNS
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Fill up with
water. Heat up iron and then unplug
it. Hold iron over a sink. Move steam
button to selfcleaning position,
hold for 1 minute or until water tank
is empty. Release button to stop
selfcleaning function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage
the surface. To remove burnt residue,
iron over a damp cloth while iron is
still hot. To clean the INOX soleplate
(stainless steel), simply wipe with soft
damp cloth and wipe dry.
1. 储藏熨斗时,始终立起放置。要清洁
外部表面,请使用湿软布并擦干。不
得使用任何化学溶剂,因为可能会对
表面造成损害。
2. 自清洁功能。注水。加热熨斗然后拔
出电源插头。将熨斗持于水槽上方。
将蒸汽按钮移至自清洁位置,保持
1分钟,直至熨斗水槽排空。松开按
钮以停止自清洁功能。
3. 清洁底板。不得使用任何擦洗垫或粗
糙的清洁器,因为它们可能会损伤底
板的表面。要去除烧焦的残渣,请在
熨斗仍有热量时将其放在湿布上。要
清洁 INOX 底板(不锈钢材质),只
需用湿软布擦拭并擦干。
2. Fungsi membersihkan sendiri. Isi
dengan air. Panaskan setrika lalu cabut
dari sumber listrik. Pegang setrika
di atas bak cuci. Pindahkan tombol
uap ke posisi membersihkan sendiri,
tahan selama 1 menit sampai tangki
air kosong. Lepaskan tombol untuk
menghentikan fungsi membersihkan
sendiri.
3. Membersihkan permukaan setrika
bagian bawah (soleplate). Jangan
gunakan bantalan penggosok atau
pembersih kasar pada soleplate karena
akan merusak permukaannya. Untuk
membersihkan sisa gosong, sapukan
setrika diatas kain lembab ketika setrika
masih panas. Untuk membersihkan
soleplate INOX (baja tahan karat),
cukup seka dengan kain lembut yang
lembab dan seka hingga kering.
2. ระบบทำความสะอาดตวัเอง เตม
ิ นำ้
เปด
ิ เตารด
ี ใหร้อ
้ น จากนน
้ั ถอดปลก
๊ั
ถอ
ื เตารด
ี ไวเ้หนอ
ื ซงิค์ เลอ
่ื นปม
ุ่ ไอนำ้ไปท่ี
ตำแหนง่ลา้งเครอ
่ื ง กดคา้งไวป
้ ระมาณ 1
นาทห
ี รอ
ื จนกระทง่ันำ้หมด ปลอ
่ ยมอ
ื จากปม
ุ่ เพ่ื
อหยด
ุ การลา้งเตารด
ี
3. การทำความสะอาดแผน
่ พน
้ื เตารด
ี หา้มใชฝ
้ อ
ยขด
ั หรอ
ื นำ้ยาทำความสะอาดกบ
ั แผน
่ พน
้ื เตา
รด
ี เนอ
่ื งจากอาจทำใหพ
้ น
้ื ผวิเสย
ี หายได้ ขจั
ดคราบไมต
้ กคา้งโดยรด
ี เตารด
ี ไปบนผา้ชน
้ื ข
ณะเตารด
ี รอ
้ นอยู่ ทำความสะอาดแผน
่ INOX
(สแตนเลสสตล
ี ) โดยเชด
็ ออกดว้ยผา้ชน
้ื เนอ
้ื นุ่
มจนแหง้
1. Selalu simpan setrika pada bagian
tumitnya. Untuk membersihkan
permukaan luar, gunakan kain lembut
yang lembab dan seka hingga kering.
jangan gunakan cairan kimia apapun,
karena akan merusak permukaan.
ID
TH
10
1. วางเตารด
ี หงายตง้ัทก
ุ ครง้ัเวลาทต
่ี อ
้ งการเกบ
็
ทำความสะอาดพน
้ื ผวิดา้นนอกโดยใชผ
้ า้ชน
้ื เ
นอ
้ื นม
ุ่ และเชด
็ ใหแ
้ หง้ หา้มใชส
้ าระลาย เนอ
่ื ง
จากจะทำใหพ
้ น
้ื ผวิเสย
ี หายได้
CNS
ID
TH
Disposal
Pembuangan
EN
CNS
ID
TH
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are
environmentally friendly and can be
recycled. The plastic components are
identified by markings, e.g. >PE<, >PS<,
etc. Please dispose the packaging
materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
处理
การทิ้ง
Old appliance
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
处理
包装材料
包装材料符合环保并可回收利用。塑料
部件都使用标记识别,例如>PE<、 >PS<
等。请将包装材料丢弃在社区废物处理
设施的适当容器内。
旧器具
Pembuangan
Bahan pengemas
Bahan pengemas ini ramah lingkungan
dan dapat didaur ulang. Komponen
plastik dikenali dari penandaannya,
mis. >PE <, >PS<, dsb. Buanglah bahan
pengemas di dalam wadah yang
sesuai di tempat pembuangan sampah
lingkungan.
Mesin tua
การทิ้ง
วัสดุบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถนำมารีไซเคิลได้
ชิ้นส่วนพลาสติกมีสัญลักษณ์กำกับ
เช่น >PE<, >PS< เป็นต้น
โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ทิ้ง
ในภาชนะที่เหมาะสม
ตามสถานที่จัดทิ้งขยะของชุมชน
เครื่องใช้เก่า
产品或包装上的符号
表示该产品不
能作为住家废弃物来处理。而是应该将
它送到适用的收集站以进行电力和电子
设备的回收利用。对本产品进行适当的
回收作业,将有助于防止因本品废弃物
的不当处理对环境和人体健康所产生的
Simbol
pada produk ini atau
kemasannya menandakan bahwa produk
ini tidak boleh diperlakukan sebagai
limbah rumah tangga. Melainkan,
produk ini harus diserahkan ke tempat
pengumpulan limbah daur-ulang
untuk perangkat listrik dan elektronik.
Dengan memastikan, bahwa produk ini
dibuang dengan cara yang benar, Anda
สัญลักษณ์ ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภั
ณฑ์ใช้เพื่อแจ้งว่าห้ามทิ้งแบบขยะในครัวเรื
อนตามปกติ โดยให้นำไปจำหน่ายทิ้ง ณ จุด
จัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อทำการรีไซเคิลส่วนปร
ะกอบทางไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก
ารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทิ้งอย่างถูกวิธี เป็นกา
รช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภา
พแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิ
ดขึ้นได้เนื่องจากการกำจัดเครื่องใช้เหลือทิ้ง
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
EN
CNS
ID
TH
VN
负面影响。有关回收利用此产品的更多
详细信息,请联系您当地的城市办事
处、您的住家废弃物处置服务,或您购
买此产品的商店。
akan membantu mencegah timbulnya
konsekuensi negatif terhadap lingkungan
dan kesehatan manusia, yang bisa
muncul jika limbah produk ini tidak
ditangani secara benar. Untuk informasi
lebih terperinci mengenai pendaurulangan produk ini, hubungi kantor
pemda setempat, layanan pembuangan
limbah rumah tangga atau toko tempat
Anda membeli produk ini.
อย่างไม่ถูกวิธี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั
บการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ได้จากหน่วยงานใน
พื้นที่ ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะประจำพื้นที่ของ
คุณ หรือร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้
11
Troubleshooting
EN
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though the iron
is turned on.
Connection problem
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Not enough water in the tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam
(see “Ironing chart”).
Selected temperature is lower than that specified
to use with steam.
Select a temperature up to ●●●.
Spray function does not work.
Not enough water in the tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam jet and vertical steam function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait before
using steam jet function.
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam ironing
(up to ●●). Put iron in vertical position and wait
until temperature indicator light turns off.
The iron is leaking.
The temperature setting is too low to produce
steam.
The variable steam knob must be set on “0”
position until the iron is hot .
故障
可能的原因
解决办法
虽然熨斗已通电,但底板未加热。
连接故障
检查主电源电缆、插头和插座。
温度控制位于“MIN”(最低)位置。
选择适当的温度。
水槽中的水不够。
向水槽注水(请参见“入门指南”,第2步)。
蒸汽控制的选择位于无蒸汽的位置。
将蒸汽控制设置在最小和最大蒸汽之间(请参
见“熨烫表”)。
Iron does not produce steam.
CNS
熨斗不产生蒸汽。
选择的温度低于规定的使用蒸汽时的温度。
将温度设置为 ●●●。
喷雾功能不起作用。
水槽中的水不够。
向水槽注水(请参见“入门指南”,第2步)。
蒸汽喷射和垂直蒸汽功能不起作用。
短时间内使用蒸汽喷射功能的次数过多。
将熨斗水平放置并稍候片刻,然后再使用蒸汽
喷射功能。
熨斗热度不够。
将温度调整到适合蒸汽熨烫的程度(上调至
●●)。将熨斗垂直放置并稍候片刻,直到温
度指示灯熄灭。
温度设置过低,不足以产生蒸汽。
可变蒸汽旋钮必须设置在“0”位直到熨斗变
热为止。
熨斗漏水。
12
故障排除
ID
TH
การแก้ไขปัญหา
Pemecahan masalah
ID
TH
Masalah
Kemungkinan penyebabnya
Solusi
Soleplate tidak memanas walaupun setrika
telah dinyalakan.
Masalah pada sambungan
Periksa kabel daya utama, colokan dan outlet.
EN
Pengaturan suhu ada pada posisi MIN.
Pilih suhu yang sesuai.
CNS
Setrika tidak mengeluarkan uap.
Tidak terdapat cukup air didalam tangki.
Isi tangki air (lihat "Untuk Memulai", no 2).
Kendali uap berada dalam posisi tidak-beruap.
Atur kendali uap dalam posisi antara minimum
dan maksimum (lihat “Bagan Setrika”).
ID
Suhu yang dipilih lebih rendah dari yang
ditentukan untuk penggunaan dengan uap.
Pilih suhu hingga ●●●.
Fungsi semprot tidak berfungsi.
Tidak terdapat cukup air di dalam tangki.
Isi tangki air (lihat "Untuk Memulai", no 2).
Fungsi jet uap dan uap vertikal tidak berkerja.
Fungsi jet uap telah begitu sering digunakan
dalam periode waktu singkat.
Letakkan setrika pada posisi horizontal dan
tunggu sebelum menggunakan fungsi jet uap.
Setrika tidak cukup panas.
Atur suhu yang tepat untuk menyetrika
dengan uap (hingga ●●). Letakkan setrika
pada posisi vertikal dan tunggu sampai lampu
indikator suhu mati.
Setrika mengalami kebocoran.
Pengaturan suhu terlalu rendah untuk
menghasilkan uap.
Tombol uap variabel harus di setel di “0” posisi
sampai setrika menjadi panas.
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
แนวทางแก้ไข
แผ่นพื้นเตารีดไม่ทำความร้อนแม้ว่าจะเปิดเตารีด
แล้วก็ตาม
ปัญหาการต่อสายไฟ
ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
ส่วนควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ตำแหน่ง MIN
เลือกระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
เตารีดไม่ยอมฉีดไอน้ำ
มีน้ำในที่เก็บไม่พอ
เติมน้ำ (ดูใน "เริ่มใช้งาน" ข้อ 2)
เลือกระดับไอน้ำในตำแหน่งที่ไม่สามารถฉีดไอน้ำ
ปรับการฉีดไอน้ำระหว่างต่ำและแรงสุด (ดูใน
"ผังการรีด")
อุณหภูมิที่เลือกต่ำกว่าที่ระบุสำหรับการรีดด้วยไอน้ำ
เลือกอุณหภูมิสูงสุดที่ ●●●
เตารีดไม่ยอมฉีดสเปรย์
มีน้ำในที่เก็บไม่พอ
เติมน้ำ (ดูใน "เริ่มใช้งาน" ข้อ 2)
ฟังก์ชั่นรีดไอน้ำหรือการฉีดไอน้ำแนวตั้งไม่สาม
ารถใช้ได้
มีการใช้ฟังก์ชั่นฉีดไอน้ำบ่อย ๆ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
วางเตารีดในแนวนอนและรอก่อนเริ่มใช้ระบบฉี
ดไอน้ำ
เตารีดร้อนน้อย
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการรีดด้วยไอน้ำ
(สูงสุด ●●) วางเตารีดในแนวตั้ง และรอจนกระทั่ง
ไฟแจ้งอุณหภูมิดับลง
ปรับอุณหภูมิต่ำเกินไปจนไม่สามารถทำไอน้ำได้
แป้นปรับไอน้ำจะต้องอยู่ที่ "0"จนกระทั่งเตารีดร้อน
เตารีดรั่ว
TH
VN
13
I
f
h
VN
e
G
c
J
l
K
B
d
VN
Cấu tạo
A.Đế
B.Đèn báo mức nước tối đa
C.Lỗ đổ nước có nắp
D.Đầu phun
E.Nút phun sương
F. Nút phun tia
G.Nút núm hơi nước/Tự làm
sạch
H.Đèn báo nguồn
I. Dây điện
J. Núm chọn nhiệt độ
K.Bình chứa nước
L. Bộ phận chứa dây điện
14
A
Lời khuyên an toàn
VN
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu,
vui lòng đọc lời khuyên an toàn trên
trang 15.
• Thiết bị này không dành cho sử
dụng bởi những người (kể cả trẻ
em) có thể lực, khả năng giác quan
hoặc tâm thần yếu, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ khi họ
được giám sát hoặc hướng dẫn về
cách sử dụng thiết bị bởi người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ.
• Trẻ em phải được giám sát để đảm
bảo không chới với thiết bị.
• Thiết bị chỉ có thể được cắm vào
nguồn điện có điện thế và tần số
tuân thủ các thông số kỹ thuật trên
biển thông số!
• Không được sử dụng bàn là nếu
bàn là bị rơi, nếu nhìn thấy dấu hiện
hư hỏng trên bàn là hoặc dây dẫn,
hoặc nếu bàn là bị rỉ nước.
• Thiết bị chỉ được nối với ổ cắm tiếp
đất. Nếu cần, có thể sử dụng dây
dẫn kéo dài 10 A thích hợp.
• Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng
thì phải được thay bởi nhà sản xuất,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc
nhân viên đủ năng lực tương tự, để
tránh nguy hiểm.
• Bàn là phải được sử dụng và đặt
trên mặt phẳng vững chắc. Khi đặt
bàn là trên đế, đảm bảo ràng bề
mặt đặt đế phải vững chắc.
EN
• Không bao giờ bỏ quên thiết bị trong
khi đang cắm điện.
ID
CNS
• Phải tắt thiết bị và rút phích cắm
sau mỗi lần sử dụng, trước khi vệ
sinh và bảo trì.
TH
• Phải rút phích cắm khỏi ổ cắm trước
khi lắp bình chứa nước.
VN
• Không để dây điện tiếp xúc với bất
kỳ phần nóng nào của thiết bị.
• Không nhúng thiết bị vào nước hoặc
bất kỳ chất lỏng nào khác.
• Không đổ nước quá thể tích tối đa
được chỉ báo trên thiết bị.
• Nếu có hạn chế, vui lòng xác định
chất lượng nước / loại nước có thể
được sử dụng với thiết bị.
• Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng
trong gia đình. Nhà sản xuất không
chịu trách nhiệm pháp lý về hư hỏng
có thể xảy ra do sử dụng sai cách.
15
Bảng hướng dẫn là
VN
Loại vải
Thiết đặt nhiệt độ
Khuyến nghị cách là
Acrylic
●
Là khô ở mặt trái.
Nylon và Polyester
●
Là ở mặt trái khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm.
Tơ lụa
●●
Là ở mặt trái. Là qua vải lót để tránh tạo ra vết bóng.
Len và len pha
●●
Là hơi nước ở mặt trái hoặc là qua vải lót.
Vải bông
●●
Là khô khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm. Sử dụng hơi
nước vừa đến cao.
Lanh
●●●
đến “max”
Là ở mặt trái hoặc là qua vải lót để để tránh tạo ra vết bóng, đặc biệt
là với các màu tối. Là khô khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm
ẩm. Sử dụng hơi nước vừa đến cao.
Tốc độ là và độ ẩm của vải khác nhau có thể làm thay đổi thiết đặt tối ưu so với khuyến nghị trong bảng này!
16
VN
Bắt đầu
VN
EN
CNS
ID
TH
VN
1. Trước khi sử dụng lần đầu. Bóc hết keo
còn dính lại và chà nhẹ nhàng bằng
khăn ẩm. Xả bình chứa nước để loại
bỏ tạp chất. Khi bật thiết bị lần đầu, hơi
nước/mùi tạm thời có thể xuất hiện.
B
2. Đổ nước vào bàn là hơi nước. Đảm bảo
phích cắm đã rút khỏi ổ cắm điện. Xoay
núm chọn hơi nước sang thiết đặt là khô
và mở nắp lỗ đổ nước. Dùng cốc mỏ đi
kèm, đổ nước tới mức tối đa. Đóng nắp lại.
3. Cắm dây diện vào ổ cắm. Đèn báo
nguồn sáng. Đặt nhiệt độ bằng cách
xoay núm chọn nhiệt độ đến lựa chọn
thích hợp. Khi đèn tắt, bàn là đã sẵn
sàng sử dụng. Là hơi nước chỉ có thể
được thực hiện khi các nhiệt độ cao nhất
được chọn.
A
4. Dùng tính năng phun sương và phun tia.
Đảm bảo bình chứa nước đầy ít nhất
1/4. Sử dụng phun sương để làm ẩm vải
trước bằng cách bấm nút phun sương
vài lần để tạo ra màn sương đều (A).
Để sử dụng chức năng phun tia, đảm
bảo bình nước đầy ít nhất 1/2. Nhấn nút
phun tia vài lần để mồi bơm (B).
5. Phun nước vào quần áo treo. Chức
năng phun tia dọc lý tưởng cho phun
nước vào rèm cửa, complê và các loại
vải mỏng manh. Treo quần áo lên mắc,
giữ bàn là ở khoảng cách 10–20 cm và
bấm nút phun tia.
17
Vệ sinh (không dùng chất tẩy rửa)
VN
VN
1. Luôn dựng bàn là trên mặt gót. Để vệ
sinh các bề mặt bên ngoài, sử dụng
khăn mềm ẩm và lau khô. Không sử
dụng bất kỳ dung môi hóa chất nào, vì
chúng có thể làm hỏng bề mặt.
18
2. Chức năng tự làm sạch. Đổ đầy nước.
Làm nóng bàn là rồi rút phích cắm. Giữ
bàn là phía trên chậu nước. Chuyển nút
hơi nước về vị trí tự làm sạch, giữ trong
1 phút hoặc cho đến khi bình chứa nước
cạn. Nhả nút để dừng chức năng tự làm
sạch.
3. Vệ sinh đế. Không sử dụng các tấm cọ
ráp hoặc chất tẩy mạch trên đế vì chúng
sẽ làm hỏng bề mặt. Để loại bỏ các vết
cháy, là trên khăn ẩm trong khi bàn là
vẫn còn nóng. Để vệ sinh đế INOX (thép
không gỉ), chỉ cần lau bằng vải mềm ẩm
và lau khô.
Thải bỏ
VN
Thải bỏ
Vật liệu bao gói
Các vật liệu bao gói không gây ô
nhiễm môi trường và có thể tái chế.
Các bộ phận nhựa có đánh dấu, ví dụ
>PE<, >PS<, v.v. Vui lòng thải bỏ vật
liệu bao gói trong đồ chứa thích hợp tại
cơ sở xử lý chất thải trong cộng đồng.
Khắc phục sự cố
Thiết bị cũ
Ký hiệu
trên sản phẩm hoặc bao
gói cho biết sản phẩm này không thể
coi là rác thải gia đình. Thay vào đó,
sản phẩm này sẽ được đưa đến điểm
thu gom thích hợp để tái chế thiết bị
điện và điện tử Khi đảm bảo sản phẩm
này được thải bỏ đúng quy cách, bạn
sẽ giúp tránh tạo ra hậu quả xấu cho
môi trường và sức khỏe con người mà
việc xử lý chất thải sai quy cách gây
ra. Để biết thêm thông tin chi tiết về tái
chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với
văn phòng tại thành phố địa phương,
cơ sở xử lý chất thải gia đình hoặc cửa
hàng nơi bạn mua sản phẩm.
ID
VN
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
Đế không nóng cho dù bàn là đang bật.
Sự cố nối điện
Kiểm tra dây điện, phích cắm và ổ cắm.
Điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí MIN.
Chọn nhiệt độ thích hợp.
Không đủ nước trong bình chứa.
Đổ nước vào bình chứa (xem phần “Bắt
đầu”, số 2).
Điều chỉnh hơi nước được chọn ở vị trí không
phun hơi nước.
Điều chỉnh hơi nước ở vị trí hơi nước tối thiểu
và hơi nước tối đa (xem phần “Bảng hướng
dẫn là”).
Nhiệt độ được chọn thấp hơn mức được chỉ định
để sử dụng hơi nước.
Chọn nhiệt độ lên tới ●●●.
Chức năng phun nước không hoạt động.
Không đủ nước trong bình chứa.
Đổ nước vào bình chứa (xem phần “Bắt
đầu”, số 2).
Chức năng phun tia và phun sương dọc
không hoạt động.
Chức năng phun tia được sử dụng qua nhiều
lần trong thời gian ngắn.
Đặt bàn là ở vị trí nằm ngang và chờ trước khi
sử dụng chức năng phun tia.
Bàn là không đủ nóng.
Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để là hơi nước
(lên tới ●●). Đặt bàn là ở vị trí nằm ngang và
chờ cho đến khi đèn báo nhiệt độ tắt.
Thiết đặt nhiệt độ quá thấp để tạo hơi nước.
Núm điều chỉnh hơi nước phải được đặt về vị
trí “0” cho đến khi bàn là nóng.
Bàn là bị rỉ nước.
CNS
TH
Tình trạng hư hỏng
Bàn là không phun hơi nước.
EN
19
South Africa Services Information
WARRANTY
Electrolux South Africa (Pty) Ltd., (’Electrolux’) warrants to the original
purchaser (’the Purchaser’) that this appliance is free from defects in
the material or workmanship under normal use and service subject to
the following conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
This warranty, remains valid for a period of one year in respect of appliances used for domestic purposes only. Any Electrolux domestic
appliance used in a commercial capacity will not be covered by this warranty.
The Purchaser shall refer the appliance for repair to any Electrolux branch or Electrolux authorized service agent and nowhere else. On
referral for repair in accordance with the warranty as aforesaid Electrolux shall, at its opinion, if satisfied that the conditions herein set out
have been complied with, replace or repair the appliance without cost to the Purchaser.
The Purchaser shall use only genuine Electrolux accessories.
This warranty does not apply to light bulbs, external electrical connections, flex and all other items where the length of life depends upon
the use and care given.
This warranty shall only apply to appliances purchased in and retained for use in South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana and Swaziland.
The Purchaser shall not remove the serial number of the appliance.
Electrolux undertakes that all goods supplied by it shall conform to the specifications of the same except insofar as these are necessarily
modified by Electrolux from time to time. Electrolux does not warrant or give any representation of any nature in respect of any appliances
supplied by it or the materials from which those appliances were made, or the workmanship in the making of those appliances or the fitness
of those appliances for any particular purpose whether or not that purpose is known to Electrolux.
Electrolux shall not be responsible for any loss or damage of any nature whatsoever whether direct or indirect, consequential or otherwise,
sustained as a result of any appliance being defective or not conforming to the description thereof, or as a result of improper use of the
appliance (which, without limiting the generality thereof, shall include the use of incorrect voltage or faults in the house wiring, improper
use of the controls and failure to use the appliance in accordance with the operating instructions), or as a result of any other cause
whatsoever.
Abuse of the appliance by the purchaser will render this warranty invalid. Improper use of the appliance and failure to use the appliance
or maintain the appliance in accordance with the relevant instructions will be considered as abuse.
The purchaser shall, when referring the appliance for warranty repair as aforesaid, produce the cash slip, hire purchase documents or
invoice together with this warranty.
Electrolux shall be entitled to charge the Purchaser for services rendered outside the warranty period or for any quotations given when no
fault is found, for any replacement parts supplied and which are not covered by the warranty.
The above conditions constitute separate and devisable resolutive conditions and failure of the Purchaser to observe each or any of the
said conditions will render this warranty of no force and effect.
No understandings or representations, which are not in writing and accepted by Electrolux or specified in writing, are binding on it.
All implied warranties in respect of the appliance are expressly excluded.
ELECTROLUX FLOORCARE & SMALL APPLIANCE DIVISION
A DIVISION OF ELECTROLUX S.A. (PTY) LTD
Reg. no. 1971/005541/07
CUSTOMER HELPLINE
0800 222 825
(Toll Free South Africa wide)
IMPORTANT!
For future reference we suggest you record the following details here, and keep the receipt with the handbook as proof of purchase.
PURCHASED FROM: ..........................................................................................................................................................................................................................
DATE PURCHASED: .....................................................................................................MODEL NO:..................................................................................................
SERIAL NO.
Southeast Asia Services Information
中国大陆地区售后服务信息
注册地址:长沙经济技术开发区漓湘路98号和祥科技园
Share more of our thinking at
www.electrolux.com
201010-1-rev1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement