Electrolux EBR5000 User manual

Electrolux EBR5000 User manual
BLENDER POWERMIX SILENT MODEL EBR5000/5050
EN
Instruction book
Before using the appliance for
the first time, please read the
safety advice
CNS 说明书
次使用本器具前,请阅读安
首
全建议
CNT 說明手冊
第一次使用本機之前,請先閱
讀安全建議
KR
설명서
제품을 처음 사용하기 전 안전
지침을 읽어 보십시오
TH
คู่มือแนะนำการใช้งาน
ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก กรุณา
อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย
ID
Buku petunjuk
Sebelum menggunakan alat ini
untuk pertama kalinya, harap
baca petunjuk keselamatan
VN
Sách hướng dẫn
Trước khi sử dụng thiết bị lần
đầu, vui lòng đọc lời khuyên
về sự an toàn
*
EN
CNS
CNT
KR
Components
组件
組件
부품
A. 搅拌杯
B. 杯嘴
C. 搅拌杯盖
D. 量杯
E. 可拆卸刀组
F. 机座
G. 调速旋钮和 “PULSE”(点
动)按钮
H. 电源线存放装置(器具
底部)
I. 防滑脚垫
J. 滤网*
K. 滤网锁盖
A. 攪拌杯
B. 壺嘴
C. 攪拌杯蓋
D. 量杯
E. 可拆式刀組
F. 馬達底座
G. 轉速旋鈕與瞬間功能按鈕
(PULSE)
H. 線路收納裝置(果汁機底部)
I. 止滑機腳
J. 濾網*
K. 濾網鎖
A. 용기
B. 주둥이
C. 블렌더 비커 뚜껑
D. 계량컵
E. 칼날 조립부, 탈착 가능
F. 모터 외장
G. 속도 선택기와 PULSE 버튼
H. 코드 보관함(제품 밑면)
I. 미끄럼 방지 발판
J. 필터*
K. 필터 잠금
* 具体规格视型号而定
* 規格因型號而異
* 사양은 모델에 따라 다름
A. Jug
B. Spout
C. Blender jug lid
D. Measuring cup
E. Blade assembly, detachable
F. Motor housing
G. Speed selector and PULSE
button
H. Cord storage device
(underside of appliance)
I. Non-slip feet
J. Filter*
K. Filter lock
* Specications vary by model
3
Safety advice / 安全建议
EN
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Never touch the blades or insert with
your hand or any tools while the
appliance is plugged in.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The blades and inserts are very sharp!
Danger of injury! Caution when
assembling, disassembling after use
or when cleaning! Ensure that the
appliance is disconnected from the
main supply.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
首次使用本器具前,请仔细阅读下列
说明。
• 本器具不可由肢体伤残、感觉或精神
障碍以及缺乏相关经验和知识的人员
(包括儿童)使用,除非有安全负责
人对其进行看管或指导。
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Do not let the blender run for more
than 2 minutes at a time using heavy
loads. After running for 2 minutes with
• 刀具和插入附件非常锋利!有可能造
成人员受伤!组装、使用后拆卸或清
洁本器具时务必多加小心!确保本器
具已断开电源连接。
• 不得将本器具浸入水或任何其他液
体中。
• 本器具只能连接电压和频率均符合铭
牌上之规格的电源。
• 加工大量材料时,切勿让搅拌杯持续
运行时间超过 2 分钟。加工大量材料
时,运行 2 分钟后,应让搅拌杯停机
冷却至少 10 分钟。
• 如果出现以下情况,切勿使用或拿起
该器具:电源线受损;或外壳受损。
• 不得超过本器具上所示的最大注
入量。
• 必须将该器具连接到已接地的插座。
如有必要,可使用适用于 10 A 电流
的延长电缆。
• 禁止加工高温液体(最高不超过
90 度)。
• 应对儿童加以看管,确保他们不将该
器具作为玩具。
• 如果本器具或电源线受损,必须由制
造商、维修代理或具备资质的人员进
行更换,以免发生危险。
• 务必将本器具放置在平坦的水平
面上。
• 如果无人看管本器具或将要进行组
装、拆卸、清洗工作,必须断开本器
具电源。
• 本器具接通电源后,切勿用手或任意
工具接触刀具或接触插入附件。
4
• Always disconnect the appliance from
the power if it is left unattended and
before assembling, disassembling or
cleaning.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Never use or pick up the appliance if –
the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
CNS
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• 切勿使用本器具搅拌油漆。这样很危
险,可能会造成爆炸!
• 禁止在盖子未盖上的情况下,运行本
器具。
• 本器具仅供家庭使用,如将其用于任
何其他用途,制造商对因此所导致的
任何可能的损伤概不负责
heavy loads, the blender should be left
to cool for at least 10 minutes.
• Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
• Never process hot liquids (max
90 degrees).
• Do not use this appliance to stir paint.
Danger, could result in an explosion!
• Never operate appliance without lid.
• This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused
安全建議 / 안전 지침
CNT
首次使用本機時,請詳閱下列說明。
• 本機設計不適合體格、感官或精神能
力不健全,或者是缺少經驗和知識的
人士(包括兒童)使用,除非他們已透
過負責他們安全的人士獲得有關使用
本機的監督或說明。
• 請監督兒童確保他們不會把玩本機。
• 本機僅可連接至電壓及頻率符合定額
牌上之規格的電源供應器!
• 如果電源線、外殼已損壞,切勿使用
或提取本機。
• 刀片與墊片非常鋒利!可能會有受傷
的危險!在組裝、使用後拆解或清潔
時,請務必小心!請確保本機未接上
主電源。
• 切勿將本機浸泡在水中或任何其他液
體中。
• 食材量多時,每次請勿連續使用果汁
機超過 2 分鐘。食材量多時,每運轉
2 分鐘,應讓果汁機停機冷卻至少
10 分鐘。
• 切勿超出本機列明的最大注入量。
• 必須僅將本機連接至接地插座。如
有必要,可使用一條適合 10 A 的延
長線。
• 請勿攪拌溫熱液體(最高 90 度)。
• 如果本機或電源線已損壞,則必須由
製造商、其服務代理商或類似的合格
人員更換,以避免發生危險。
• 請勿在沒有裝蓋的情形下操作本機。
• 請務必將果汁機放置在平坦且平穩的
表面上。
• 切勿使用本機來攪拌油漆。這是很危
險的操作,可能導致爆炸!
• 本機僅供家庭使用,並非商業用途。
對於可能導致的損壞,製造商將不負
任何責任
• 如果本機無人監管,以及在進行組
裝、拆解或清潔前,務必中斷本機的
電源供應。
• 當本機插上電源時,切勿以手或任何
工具碰觸刀片或墊片。
KR
본 제품을 처음 사용하기 전 다음
설명서를 자세히 읽어 보십시오.
• 이 제품은 신체적, 감각적, 또는
정신적 능력이 축소되거나 경험과
지식이 부족한 사람(어린이 포함)
의 사용이 제한되어 있습니다.
그렇지 않을 경우, 이 제품
사용에 대한 안전을 책임질 수
있는 사람의 감독 또는 주의가
요구됩니다.
• 어린이가 제품을 가지고 장난하지
않도록 세심한 주의를 기울여야
합니다.
• 본 가전제품은 명판의 사양을
준수하는 전압과 주파수를 가진
전원 공급 장치에만 연결할 수
있습니다.
• 다음과 같은 경우 본 제품을
사용하거나 들어 올리지 마십시오.
– 전원 코드가 손상된 경우
– 외장이 손상된 경우
• 제품은 접지 소켓에만 연결해야
합니다. 필요한 경우 10 A에
적합한 연장 케이블을 이용할 수
있습니다.
• 제품 또는 전원 코드가 손상된
경우 위험을 방지하려면 제조사,
서비스 대리점 또는 자격을 갖춘
전문가가 교환해야 합니다.
• 제품에 표시된 최대 부피를
초과하지 마십시오.
• 본 제품은 항상 수평으로 평평한
표면에 두십시오.
• 본 제품을 사용하여 페인트를 젓지
마십시오. 위험합니다. 폭발할 수
있습니다!
• 자리를 비우거나 조립, 분해 또는
세척 전 항상 제품의 전기 공급을
차단하십시오.
• 제품의 플러그가 꽂혀 있는 동안
손이나 도구를 넣거나 이 칼날을
만지지 마십시오.
• 칼날과 삽입물은 매우
날카롭습니다! 부상의 위험이
있습니다! 조립시, 사용 후 분리
또는 세척 시 주의하십시오!
제품의 전원 공급이 차단되었는지
확인합니다.
• 뜨거운 액체를 처리하지 마십시오
(최대 90도).
•
뚜껑 없는 상태로 제품을 작동하지
마십시오.
• 본 제품은 가정용으로만
사용하도록 제작되었습니다.
제조업체는 발생한 손상에 대해
책임을 지지 않습니다
• 제품을 물이나 다른 액체에 담그지
마십시오.
• 많은 내용물을 넣고 사용 시 한
번에 2분 이상 블렌더를 작동하지
마십시오. 많은 내용물을 넣고 2
분 동안 작동한 후에는 최소한 10
분 동안 블렌더가 냉각되게 두어야
합니다.
5
Getting started / 入门指南 / 開始入門 / 작동 시작
EN
CNS
CNT
KR
1. Before using the blender for the
first time, wash all parts except for
themotor housing. Assembling: place
the rubber seal on the blade assembly
and (A) insert it holding the blender
downwards. Use the measuring cup
and (B) turn clockwise to fasten the
blade assembly. Caution! The blades
are very sharp
2. Place the blender on a flat surface
and lock the jug into position on the
motor housing. Put the ingredients
in the jug. (Do not exceed the
maximum capacity of 1.75 litres.)
3. Close the lid and (A) insert the
measuring cup in the filler hole and
(B) lock into position. (You can use
the measuring cup to add ingredients
while the blender is running. Close
the filler hole immediately after,
to avoid splashing.) Caution!
When processing hot liquids, see
paragraph 4.
CNS
1. 首次使用本搅拌杯之前,请将除机座
以外的所有部件清洗干净。组装:把
橡胶密封垫放在刀具组件上,并 (A)
将其向下按,该密封垫将用于支撑搅
拌杯。使用量杯并 (B) 顺时针旋转以
拧紧刀具组件。小心!刀具非常锋利
2. 将搅拌杯放在平面上同时将搅拌杯锁
定到机座上方的相应位置。将食材放
入搅拌杯中。(切勿超过 1.75 升的
最大容量。)
3. 盖上盖子并 (A) 将量杯插入上盖孔,
然后 (B) 锁定到位。(搅拌杯正在运
行时,可使用量杯添加食材。之后需
立即关闭上盖孔,以免食材溅出。)
小心!加工高温液体时,请参阅第
4 小节。
CNT
1. 第一次使用果汁機之前,請清洗馬達
底座以外的所有零件。進行組裝:將
橡膠墊片放在刀組上並且 (A) 在向下
壓住果汁機時將刀組插入。使用量杯
並且 (B) 以順時針方向轉動以鎖緊刀
組。注意!刀片非常鋒利
2. 將果汁機放置在平穩的表面上並且將
攪拌杯鎖定至馬達底座上。請將食材
放入攪拌杯中。(請勿填入超過最大
容量 1.75 公升。)
3. 蓋妥上蓋並且 (A) 將量杯插入上蓋
小孔並 (B) 鎖至定位。(您可以在攪
拌機運轉時使用量杯加入食材。之
後請關閉上蓋小孔,以免食材濺
出。)注意!攪拌溫熱液體時,請見
圖 4 所示。
1. 블렌더를 처음 사용하기 전에,
모터 외장을 제외한 모든 부품을
세척하십시오. 조립: 고무 씰을 칼날
조립부에 놓고 (A) 블렌더가 아래를
향하게 잡고 삽입합니다. 계량컵을
사용하여 (B) 시계 방향으로 돌려
칼날 조립부를 조입니다. 주의!
칼날은 매우 날카롭습니다
2. 블렌더를 평평한 표면에 두고
주전자를 모터 외장의 제자리에
고정합니다. 재료를 주전자에
넣습니다. (최대 용량 1.75리터를
초과하지 마십시오.)
3. 뚜껑을 닫고 (A) 계량컵을 필러
구멍에 넣은 다음 (B) 제자리에
고정합니다. (계량컵을 사용하여
블렌더가 작동하는 동안 재료를
추가할 수 있습니다. 튀지 않도록
필러 구멍을 즉시 닫습니다.) 주의!
뜨거운 액체를 처리할 때는
사용설명서 4번 부분을 참조하세요.
EN
KR
6
4. Processing hot liquids: allow hot
liquids to cool down until lukewarm
before filling the jug. Fill the jug only
half full and start processing on low
speed. The blender jug can become
very warm – take care to protect your
hands and to ventilate steam out
through the filler hole. Always replace
the lid before use.
5. Start the blender by turning the
speed selector to the right. Start at low
speed, then progress to a higher speed
if required. To use the PULSE function,
turn the speed selector to PULSE
position and press the PULSE button.
If the blended ingredients are soft, the
blender engine may lower its speed to
optimize power consumption.
6. Ice crushing: press the PULSE button
for 3-5 seconds several times until you
obtain a satisfactory result. You can
add more ice through the filler hole
while the blender is running.
CNS
4. 加工高温液体:须待高温液体冷却到
微温时,才可将其注入搅拌杯。注入
量不得超过搅拌杯容量的二分之一,
且以低速开始加工。搅拌杯的温度可
能会升至较高水平 – 注意保护您的
手,同时注意通过上盖孔排出蒸汽。
使用前务必盖上盖子。
5. 启动搅拌杯,通过将调速旋钮向右
旋转可启动搅拌杯。以低速启动,
然后如有必要,可将其调至较高的
速度。若要使用 “PULSE”(点动)功
能,请将调速旋钮旋至 “PULSE”(点
动)位置,然后按压 “PULSE”(点
动)按钮。如果搅拌的食材较软,搅
拌杯引擎可能会降低搅拌速度,以降
低功耗。
6. 碎冰:按压 “PULSE”(点动)按钮,
每次 3-5 秒,可多按几次直到获得满
意的效果。搅拌杯正在运行时,可通
过上盖孔加入更多的冰块。
CNT
4. 攪拌溫熱液體:在裝填攪拌杯前,請
先將溫熱液體放涼,直到微溫。請先
裝填半杯的量,再開始以低速攪拌。
攪拌杯可能會變得很熱 – 請小心保
護您的雙手,讓蒸汽透過上蓋小孔流
出。使用前請務必更換上蓋。
5. 啟動果汁機,其方式是將轉速旋鈕向
右轉。請由低速開始,接著依需求調
整到較高的速度。若要使用瞬間功能
(PULSE),請將轉速旋鈕轉到瞬間按
鈕 (PULSE) 的位置,按下按鈕。若所
攪拌的食材較軟,果汁機馬達可能會
降低轉速以節約耗電量。
6. 碎冰功能:按下瞬間按鈕 (PULSE)
3 到 5 秒鐘數次,直到獲得滿意的結
果。攪拌過程中,您可以由上蓋小孔
放入更多冰塊。
KR
4. 뜨거운 액체 처리: 뜨거운 액체는
주전자를 채우기 전에 미지근해질
때까지 식히십시오. 용기를
반만 채우고 저속으로 처리를
시작하십시오. 블렌더 용기는
매우 뜨거울 수 있습니다 – 조심해서
손을 보호하고 필터 구멍을 통해
증기를 배출 시키십시오. 항상 사용
전 뚜껑을 교체하십시오.
5. 속도 선택기를 오른쪽으로 돌려
블렌더를 시작합니다. 저속으로
시작한 다음 필요하면 고속으로
진행합니다. PULSE 기능을
사용하려면 속도 선택기를 PULSE
위치로 돌리고 PULSE 버튼을
누릅니다. 주의: 혼합된 재료가
부드러운 경우 블렌더 엔진은
속도를 낮추어 전력 소비를
최적화할 수 있습니다.
6. 쇄빙: 만족스러운 결과를 얻을
때까지 PULSE 버튼을 3-5초 동안
여러 번 누릅니다. 블렌더가 작동
중인 상태에서 뚜껑의 필러 구멍을
통해 얼음을 더 넣을 수 있습니다.
EN
7
Cleaning and care / 清洁与养护 / 清潔與保養 / 세척 및 관리
EN
CNS
CNT
KR
1. Quick cleaning: Pour warm water into
the jug, add a few drops of detergent.
Mix water and detergent by pushing
the PULSE button briefly. Finally, rinse
the jug under running water.
2. Thorough cleaning: Turn the blender
off and unplug the power cord. Wipe
the motor housing with a damp cloth.
Never immerse the motor housing
in water or clean it under running
water!
3. Remove the lid and jug. Turn the
blade assembly counter-clockwise and
remove it by using the measuring cup.
Rinse the blade assembly in water and
detergent. Caution! Handle carefully,
the blades are very sharp! The lid, jug
and measuring cup can be washed in
the dishwasher.
CNS
1. 快速清洁:向搅拌杯中倒入温水,同
时加几滴清洁剂。短按 “PULSE”(点
动)按钮以混合水和清洁剂。最后,
用自来水冲洗搅拌杯。
2. 彻底清洁:将搅拌杯关闭并拔出电源
线插头。用湿布擦拭机座。切勿将机
座浸入水中或用自来水清洗!
3. 取下盖子和搅拌杯。逆时针旋转刀具
组件,并用量杯将其取下。在加清洁
剂的水中清洗刀具组件。小心!刀具
非常锋利,拿持时务必注意!盖子、
搅拌杯和量杯可在洗碗机中清洗。
CNT
1. 快速清潔:在攪拌杯中倒入溫水,
並加入幾滴清潔劑。短暫地按下瞬
間按鈕 (PULSE),使溫水及清潔劑混
合。最後,將攪拌杯拿至水龍頭下清
洗乾淨。
2. 徹底清潔:關閉果汁機電源並拔下電
源線。使用濕布擦拭馬達底座。但絕
對不可將馬達底座整個浸入水中或直
接在水龍頭下沖洗!
3. 取下上蓋和攪拌杯。使用量杯以逆時
針方向轉動並取下刀組。以清水及清
潔劑清洗刀組。注意!刀片非常鋒
利,請小心拿取!可將上蓋、攪拌杯
和量杯放入洗碗機清洗。
1. 빠른 세척: 따뜻한 물을 용기에
붓고 몇 방울의 세정액을 넣습니다.
PULSE 버튼을 잠깐 눌러 물과
세제를 혼합합니다. 마지막으로
흐르는 물에 용기를 헹 굽니다.
2. 완전한 세척: 블렌더를 끄고 전원
코드를 뺍니다. 젖은 천으로 모터
외장을 닦아 냅니다. 모터 외장을
물에 담그거나 흐르는 물에
세척하지 마십시오!
3. 뚜껑과 용기를 제거합니다. 칼날
조립부를 반시계 방향으로 돌리고
계량컵을 사용하여 제거합니다. 물과
세제로 칼날 조립부를 헹굽니다.
주의! 조십스럽게 취급하십시오.
칼날은 매우 날카롭습니다! 뚜껑,
주전자와 계량컵은 식기세척기에
넣어 세척할 수 있습니다.
EN
KR
8
Additional features* / 其他功能* / 附加功能* / 추가 기능*
EN
1. Fill the mini chopper* with adequate
ingredients. Place the blade assembly
on top and lock into position. After
use, clean the mini chopper container
and the blade assembly. (The mini
chopper is not dishwasher proof ).
Caution! The blades are very sharp!
2. To make juice: Insert the filter* (see
Filter guide for position) before use.
Place the filter lock on the filter and
lock by turning clockwise. Place the
filter in the jug with the lock facing up.
Make sure it fits correctly. Add fruits
in the filter (do not use the blender
to mash large seeds such as those in
plums or avocados).
3. Cleaning instruction, filter: Take
out the filter lock. Clean the filter lock
and filter and rinse it under running
water (the filter and filter lock are not
dishwasher proof ).
2. 制作果汁:使用前插入滤网*(请
参见“滤网”指南了解相关安装位
置)。将滤网锁盖放在滤网上,并顺
时针旋转将其锁定。将滤网放在搅拌
杯中(锁盖朝上)。确保其安装正
确。向滤网中加入水果(切勿使用搅
拌杯来捣碎诸如李子或鳄梨中所包含
的大果核)。
3. 滤网清洁说明:取出滤网锁盖。清洁
滤网锁盖和滤网,并用自来水冲洗
(滤网锁盖和滤网不可放入洗碗机中
清洗)。
2. 打果汁:使用前插入濾網*(有關濾網
位置請見濾網指南)。將濾網鎖置於
濾網之上,以順畤針方向旋轉以鎖
住。使濾網鎖朝上,將濾網放入攪拌
杯。確認已裝妥。在濾網中加入水果
(請勿使用果汁機搗碎大型種籽,如
梅籽或酪梨籽)。
3. 濾網清潔說明:取出濾網鎖。清潔
濾網鎖和濾網,並放到自來水下清
洗(不可使用洗碗機清洗濾網和濾
網鎖)。
2. 주스를 만들려면 사용 전에
필터*(위치는 필터 가이드 참조)
를 삽입합니다. 필터를 필터
잠금에 놓고 시계 방향으로 돌려
잠급니다. 잠금면을 위로 향하게
하여 필터를 주전자에 놓습니다.
제대로 맞는지 확인합니다. 필터에
과일을 넣습니다(자두나 아보카도와
같은 큰 씨를 으깨기 위해 블렌더를
사용하지 마십시오).
3. 세척 지침, 필터: 필터 잠금을
분리합니다. 필터 잠금과 필터를
세척하고 흐르는 물에서 헹굽니다
(필터와 필터 잠금은 식기세척기로
세척하지 마십시오).
* Specications vary by model
CNS
1. 向迷你切碎杯* 中加入足量的食材。
将刀具组件放置在顶部并锁定到位。
使用后,清洁迷你切碎杯容器和刀具
组件。(迷你切碎杯不可放入洗碗机
中清洗。)小心!刀具非常锋利!
* 具体规格视型号而定
CNT
1. 在迷你切碎杯* 中放入足夠的食材。
將刀組放在上方並鎖至定位。使用
後,請清潔迷你切碎杯和刀組。(不
可在洗碗機中清洗迷你切碎杯。)注
意!刀片非常鋒利!
* 規格因型號而異
KR
1. 미니 다지기* 에 적절한 재료를
채웁니다. 칼날 조립부를 위에 놓고
제자리에 고정합니다. 사용 후
미니 다지기 용기와 칼날 조립부를
세척합니다. (미니 다지기는 식기
세척기로 세척하지 마십시오). 주의!
칼날은 매우 날카롭습니다!
* 사양은 모델에 따라 다름
9
EN
Troubleshooting, Blending guide and Additional features guide
Troubleshooting
Symptom
Cause
Solution
The blender does not switch on.
The speed selector is not on the right
position.
Choose the appropriate speed. To use
PULSE function, make sure the speed
selector is on PULSE position.
The jug is over filled.
Empty the jug so you do not exceed
the maximum level (1.75 litres).
The plug is not properly connected to
the power outlet.
Check the connection of the plug to
the outlet or try another outlet.
Power outage.
Wait until power outage is over.
Functional problem.
Contact authorized service.
Recommended blending speed
Setting 1
(speeds 1-3*/low speed)
• Whipping cream
• Puree vegetables & fruit
• Curry pastes
• Coffee beans
• Mayonnaise
Setting 2
(speeds 4-6*/medium speed)
• Smoothies with fruit
• Soups
• Raw vegetables
• Cake batters
Filter guide*
The filter maybe used in three different
positions:
A. Foam separator: In this position, the
juice will be served separately from the
foam, making the juice lighter and tastier.
B. Partial separator: partially separates the
content.
C. Full opening: allows for pouring of whole
juice.
Please note: you must select position
before fitting the filter into the jug.
10
Setting 3
(speeds 7-8*/high speed)
• Cocktails
• Laksa pastes
• Milkshakes
PULSE
• ce cubes
• Frozen food
• Meat
• Breadcrumbs
• Biscuits
• Finely ground nuts
• Chocolate
• Self cleaning the unit
CNS
故障排除、搅拌指南和其他功能指南
故障排除
故障情况
原因
解决办法
搅拌杯无法启动。
未将调速旋钮旋转到正确的位置。
选择合适的速度。若要使用 “PULSE”
(点动)功能,请确保调速旋钮对准
了 “PULSE”(点动)位置。
搅拌杯装得过满。
取出部分待加工物,使杯中的待加工
物降至最大容量(1.75 升)以下。
插头未正确插入电源插座。
检查插头是否正确插入插座,或尝试
将插头插入其他插座。
停电。
等待来电。
功能故障。
联系得到授权的检修人员。
建议的搅拌速度
设置 1
(速度 1-3*/低速)
• 搅打奶油
• 菜泥和果泥
• 咖喱酱
• 咖啡豆
• 蛋黄酱
设置 2
(速度 4-6*/中速)
• 果昔
• 汤类
• 生鲜蔬菜
• 蛋糕糊
设置 3
(速度 7-8*/高速)
• 鸡尾酒
• 米粉糊
• 奶昔
PULSE(点动)
• 冰块
• 冰冻食材
• 肉类
• 面包屑
• 饼干
• 细碎干果
• 巧克力
• 自清洁器具
滤网指南*
滤网可选择以下三种不同的安装位置:
A. 泡沫分离器:选择此安装位置,可从泡
沫中分离出果汁,使果汁颜色更加亮丽,
口感更美味。
B. 部分分离器:将加工物质部分分离。
C. 全开:允许倾到全部果汁。
请注意:必须在将滤网安装到搅拌杯中之
前,选择所需的安装位置。
11
CNT
疑難排解,果汁機和附加功能指南
KR
疑難排解
狀況
原因
解決方法
果汁機電源未開啟。
轉速旋鈕未切至正確位置。
選擇適合的速度。若要使用瞬間功能
(PULSE),請確保將轉速旋鈕轉到瞬
間按鈕 (PULSE) 的位置。
攪拌杯太滿。
將攪拌杯倒空,使其不要超過最大容
量(1.75 公升)。
未將插頭正確地插入電源插座。
檢查是否已將插頭插入電源插座或
更換插座。
停電。
等待供電恢復。
功能問題。
請洽詢授權的服務中心。
建議的攪拌速度
設定 1
(速度 1 到 3*/低速)
• 鮮奶油
• 蔬果泥
• 咖哩醬
• 咖啡豆
• 美奶滋
設定 2
(速度 4 到 6*/中速)
• 水果冰沙
• 濃湯
• 生鮮蔬菜
• 蛋糕麵糊
濾網指南*
濾網可用於 3 個不同的位置:
A. 泡沫分離器:在這個位置時,果汁將與
泡沫分離,使果汁更清淡好喝。
B. 部份分離器:將內含物部份分離。
C. 完全開啟:可以倒出全部的果汁。
請注意:在將濾網裝入攪拌杯前,您必須
先選定位置。
12
設定 3
(速度 7 到 8*/高速)
• 雞尾酒
• 叻沙醬
• 奶昔
PULSE
• 冰塊
• 冷凍食品
• 肉類
• 麵包屑
• 餅乾
• 堅果粉
• 巧克力
• 自動清潔單元
KR
문제해결, 혼합 가이드와 추가 기능 가이드
문제해결
문제
원인
해결 방법
블렌더가 켜지지 않습니다.
속도 선택기가 제대로 된 위치에 있지
않습니다.
적절한 속도를 선택합니다. PULSE
기능을 사용하려면 속도 선택기가
PULSE 위치인지 확인합니다.
용기가 과도하게 채워져 있습니다.
용기를 비 워서 최대 수준을
초과하지 않게 합니다(1.75리터).
플러그가 전원 소켓에 제대로
연결되어 있지 않습니다.
플러그의 소켓 연결을 확인하거나
다른 소켓에 시도해 보십시오.
정전.
정전이 끝날 때까지 기다립니다.
기능적 문제.
공식 서비스 센터에 연락하십시오.
권장 혼합 속도
설정 1
(속도 1-3*/저속)
• 휘핑 크림
• 야채 및 과일 퓨레
• 카레 분말
• 커피 콩
• 마요네즈
설정 2
(속도 4-6*/중속)
• 과일이 들어간 스무디
• 스프
• 생 야채
• 케익 반죽
설정 3
(속도 7-8*/고속)
• 칵테일
• 국수 반죽
• 밀크쉐이크
•
•
•
•
•
•
•
•
조각 얼음
냉동 식품
고기
빵가루
소형 케이크
미세하게 간 너트
초콜릿
장치 자체 세척
필터 가이드*
필터는 3가지 다른 위치에 사용할 수
있습니다:
A. 거품 분리기: 이 위치에서는 주스가
거품과 분리되어 제공되므로 주스가 더
가볍고 맛있습니다.
B. 부분적 분리기: 내용물을 부분적으로
분리합니다.
C. 전체 열림: 전체 주스 주입이
허용됩니다.
참고: 필터를 주전자에 끼우기 전에
위치를 선택해야 합니다.
13
*
TH
14
ID
VN
ส่วนประกอบ
Komponen
Cấu tạo
A. เหยือก
B. ปากเหยือก
C. ฝาปิดเครื่องปั่น
D. ถ้วยตวง
E. ชุดใบมีดแบบถอดได้
F. เรือนมอเตอร์
G. แป้นปรับความเร็วและปุ่ม
PULSE
H. อุปกรณ์สำหรับเก็บสายไฟ
(ด้านล่างของเครื่อง)
I. ฐานกันลื่น
J. ตัวกรอง*
K. ล็อคไส้กรอง
A. Tabung
B Corong
C. Penutup tabung blender
D. Cangkir ukur
E. Unit pisau, dapat dilepaskan
F. Rangka motor
G. Pemilih kecepatan dan
tombol PULSE (ritme)
H. Alat penyimpan kabel (di
sisi bawah alat)
I. Kaki anti-selip
J. Filter*
K. Kunci filter
A.Bình
B.Miệng rót
C.Nắp bình máy xay
D.Tách đo
E.Bộ lưỡi dao, có thể tháo
rời
F. Khoang động cơ
G.Núm điều chỉnh tốc độ
và nút PULSE (XUNG)
H.Dụng cụ giữ dây (mặt đáy
thiết bị)
I. Chân chống trượt
J. Bộ lọc*
K.Khóa bộ lọc
* ร ายละเอียดทางเทคนิคอาจ
แตกต่างกันไปตามรุ่น
* spesifikasi dapat beragam
menurut model
* thông số kỹ thuật khác
nhau theo model
คำแนะนำด้านความปลอดภัย / Petunjuk keselamatan
TH
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้โดยละเอียดก่อน
ใช้เครื่องเป็นครั้งแรก
• อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมา สำหรับการ
ใช้งานโดยผูใ้ หญ่ (และเด็ก) ทีม
่ ค
ี วามบกพ
ร่องทางร่างกาย ทางประสาทรับรู้ หรือ
ทางจิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์
และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ดูแล หรือมีผู้ให้
คำแนะนำในการใช้อป
ุ กรณ์อย่างปลอดภัย
• เด็กควรมีผู้ดูแล ในการใช้งาน
เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เล่นกับเครื่อง
• ต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไฟ
และความถี่พิกัดตามรายละเอียดทาง
เทคนิคในแผ่นข้อมูลเท่านั้น!
• ห้ามใช้หรือหยิบจับเครื่องหากสายไฟ
เสียหายหรือตัวเรือนอยูใ่ นสภาพไม่สมบูรณ์
• ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่
มีสายดินเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น
สามารถใช้ปลั๊กพ่วงขนาด 10 แอมป์
• หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้
ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
• วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบได้ระนาบทุก
ครั้ง
ID
Bacalah petunjuk berikut ini dengan
seksama sebelum menggunakan alat
untuk pertama kalinya.
• Alat ini tidak ditujukan untuk
digunakan oleh orang (termasuk anakanak) yang memiliki keterbatasan
kemampuan secara fisik, inderawi
atau keterbelakangan mental, atau
orang yang kurang berpengalaman
dan kurang berpengetahuan,
kecuali mereka telah mendapatkan
pengarahan atau petunjuk mengenai
cara penggunaan oleh orang yang
bertanggung jawab terhadap
keselamatannya.
• Anak-anak harus diawasi agar mereka
tidak bermain dengan alat ini.
• Alat ini hanya boleh disambungkan
pada daya listrik dengan voltase
dan frekuensi yang sesuai dengan
spesifikasi yang tertera pada pelat
rating!
• Jangan gunakan atau angkat alat jika
– kabel listrik rusak,
– rangka rusak.
• ปลดสายไฟตัวเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟ
ทุกครั้งหากไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งก่อน
ประกอบ แยกชิ้นส่วนหรือทำความสะอาด
• อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับใช้งานภายใน
ครัวเรือนเท่านั้น ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบใด ๆ
ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
• อย่าใช้มือสัมผัสใบมีดหรือหัวปั่นหรือ
เครื่องมือใด ๆ ขณะเสียบต่อไฟเครื่องอยู่
• ใบมีดและหัวปั่นมีความคมมาก! อาจ
ทำให้ได้รบ
ั บาดเจ็บได้!
ใช้ความระมัดระวังขณะประกอบ
แยกส่วนหลังใช้งานหรือทำ
ความสะอาดเครื่อง! ปลดสายไฟจาก
เครื่องทุกครั้ง
• ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว
• อย่าให้เครื่องปั่นทำงานต่อเนื่องครั้งละ
เกินกว่า 2 นาทีภายใต้ภาระในการทำงาน
ที่หนักมาก ๆ หลังใช้งานเป็นเวลา 2 นาที
ภายใต้ภาระการทำงานที่หนักมาก ๆ ให้
ปล่อยให้เครื่องปั่นเย็นลงอย่างน้อย 10
นาที
• อย่าเติมน้ำเกินกว่าขีดสูงสุดที่ระบุไว้ที่ตัว
เครื่อง
• อย่าใส่น้ำร้อน (สูงสุด 90 องศา)
• ห้ามใช้เครื่องเพื่อกวนสี อันตรายจากการ
ระเบิดอาจเกิดขึ้นได้!
• ห้ามใช้เครื่องโดยไม่ปิดฝา
• Alat ini harus terhubung dengan
stopkontak yang dibumikan. Jika
diperlukan, kabel ekstensi yang cocok
untuk 10 A dapat digunakan.
• Jika alat ini atau kabel listriknya rusak,
penggantian hanya boleh dilakukan
oleh pabrik, agen servis, atau orang
yang memiliki kualifikasi serupa untuk
menghindari bahaya.
• Letakkan selalu alat di atas permukaan
yang datar dan rata.
• Selalu cabut kabel listrik alat jika
dibiarkan tidak terawasi dan sebelum
perakitan, pembongkaran, atau
pembersihan.
• Jangan sentuh pisau atau masukkan
tangan atau alat apa pun saat kabel
listrik alat sedang dihubungkan.
• Pisau dan sisipannya sangat tajam!
Bahaya terluka! Berhati-hatilah
ketika merakit, membongkar
setelah menggunakan atau ketika
membersihkan! Pastikan kabel listrik
alat dicabut dari sumber daya.
• Dilarang merendam alat ini dalam air
atau cairan lainnya.
• Jangan biarkan blender bekerja
lebih dari 2 menit sekaligus dalam
mengolah beban yang berat. Setelah
bekerja selama 2 menit dengan beban
berat, blender harus dibiarkan dingin
minimal 10 menit.
• Jangan mengisi lebih dari volume
pengisian maksimal yang ditunjukkan
pada alat.
• Jangan proses cairan panas (maksimal
90 derajat).
• Jangan gunakan alat ini untuk
mengaduk cat. Berbahaya, bisa
mengakibatkan ledakan!
• Jangan operasikan alat ini tanpa
penutupnya.
• Alat ini dirancang hanya untuk
penggunaan rumah tangga.
Produsen tidak akan bertanggung
jawab atas kerusakan yang mungkin
ditimbulkannya
15
Lời khuyên về sự an toàn
VN
Đọc kỹ chỉ dẫn sau đây trước khi sử
dụng thiết bị lần đầu tiên.
• Thiết bị này không được thiết kế để
sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ
em) bị suy giảm khả năng về thể
chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc
thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ
phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn
sử dụng thiết bị bởi một người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ.
• Trẻ em phải được giám sát để đảm
bảo trẻ không nghịch phá thiết bị
này.
• Thiết bị chỉ có thể được cắm vào
nguồn điện có điện thế và tần số
tuân thủ các thông số kỹ thuật trên
biển thông số!
• Không bao giờ sử dụng hoặc cầm
vào thiết bị nếu
– dây dẫn bị hỏng,
– khoang động cơ bị hỏng.
• Thiết bị chỉ được nối với ổ cắm tiếp
đất. Nếu cần, có thể sử dụng dây
dẫn nối dài thích hợp với dòng điện
10A.
16
• Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng
thì phải được thay bởi nhà sản xuất,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc
nhân viên đủ năng lực tương tự, để
tránh nguy hiểm.
• Không để máy xay hoạt động trên
2 phút một lần khi sử dụng khối
lượng lớn. Sau khi hoạt động trong
2 phút với khối lượng lớn, cần để
nguội máy xay ít nhất 10 phút.
• Luôn đặt thiết bị trên bề mặt nhẵn,
bằng phẳng.
• Không đổ nước quá thể tích đổ đầy
tối đa được chỉ báo trên thiết bị.
• Luôn ngắt kết nối thiết bị với nguồn
điện nếu không có ai chú ý đến thiết
bị và trước khi lắp, tháo hoặc làm
sạch.
• Không bao giờ xay chất lỏng nóng
(tối đa 90 độ).
• Không bao giờ dùng tay hoặc bất kỳ
dụng cụ nào để chạm vào lưỡi dao
hoặc bất kỳ bộ phận nào bên trong
bình khi thiết bị được cắm điện.
• Lưỡi dao hoặc bộ phận bên trong
bình rất sắc! Nguy hiểm gây thương
tích! Thận trọng khi lắp, tháo sau
khi sử dụng hoặc khi làm sạch!
Đảm bảo rằng thiết bị được ngắt
kết nối khỏi nguồn điện.
• Không nhúng thiết bị vào nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
• Không sử dụng thiết bị này để
khuấy sơn. Nguy hiểm, có thể gây
nổ!
• Không bao giờ để thiết bị hoạt
động mà không có nắp.
• Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng
trong gia đình. Nhà sản xuất không
chịu trách nhiệm pháp lý về hư
hỏng có thể xảy ra.
เริม
่ ใช้งาน / Untuk memulai / Bắt đầu
TH
ID
VN
TH
ID
VN
1. ก่อนใช้เครื่องปั่นเป็นครั้งแรก
ให้ล้างส่วนประกอบทั้งหมด
ยกเว้นเรือนมอเตอร์
การประกอบ: ใส่ซีลยางที่ชุดใบมีดและ
(A) สอดใบมีดโดยคว่ำเครื่องปั่นลง
ใช้ถ้วยตวงและ (B) หมุนตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อยึดชุดใบมีด คำเตือน!
ใบมีดมีความคมมาก
2. วางเครื่องปั่นบนพื้นผิวเรียบ จากนั้น
ล็อคตัวเหยือกเข้าที่บนเรือนมอเตอร์ ใส่
ส่วนประกอบในเหยือก
(อย่าให้เกินความจุที่ 1.75 ลิตร)
3. ปิดฝา และ (A) ใส่ถ้วยตวงในช่องเติม
จากนั้น (B) ล็อคให้เข้าที่ (สามารถใช้
ถ้วยตวงเพื่อเติมส่วนประกอบขณะที่เครื่อ
งปั่นทำงาน ปิดช่องเติมทันทีหลังจากนั้น
เพื่อไม่ให้กระเซ็นออกมา) คำเตือน! ใน
กรณีที่ต้องปั่นของเหลวที่มีความร้อน
ดูรายละเอียดในวรรค 4
1. Sebelum menggunakan blender
untuk pertama kalinya, cuci semua
komponen kecuali rangka motor.
Perakitan: letakkan seal karet di
unit pisau dan (A) masukkan dengan
membalikkan blender. Gunakan
cangkir ukur dan (B) putar searah
jarum jam untuk mengencangkan unit
pisau. Awas! Pisau sangat tajam
2. Letakkan blender di permukaan
rata dan kunci tabung di posisinya
pada rangka motor. Masukkan bahan
ke dalam tabung. (Jangan melebihi
kapasitas maksimal 1,75 liter.)
3. Tutup penutupnya dan (A) masukkan
cangkir ukur ke dalam lubang pengisi
dan (B) kunci di posisinya. (Anda
dapat menggunakan cangkir ukur
untuk menambahkan bahan ketika
blender bekerja. Tutup lubang pengisi
segera setelahnya, untuk menghindari
cipratan.) Awas! Ketika memproses
cairan panas, lihat paragraph 4.
1. Trước khi sử dụng máy xay lần
đầu tiên, rửa tất cả các bộ phận
ngoại trừ khoang động cơ. Lắp:
đặt miếng đệm cao su lên bộ
lưỡi dao và (A) chèn miếng đệm
vào, trong khi ấn máy xay xuống.
Sử dụng tách đo và (B) xoay theo
chiều kim đồng hồ để vặn chặt bộ
lưỡi dao. Thận trọng! Lưỡi dao
rất sắc
2. Đặt máy xay trên bề mặt phẳng
và cố định bình tại vị trí trên khoang
động cơ. Cho các thành phần vào
trong bình. (Không vượt quá dung
lượng tối đa 1,75 lít.)
3. Đóng nắp và (A) đặt tách đo vào
lỗ nạp và (B) cố định tại vị trí. (Quý
vị có thể sử dụng tách đo để thêm
thành phần trong khi máy xay đang
hoạt động. Đóng lỗ nạp ngay sau
đó để tránh bắn tung tóe.) Thận
trọng! Khi xaý chất lỏng nóng,
xem đoạn 4.
17
TH
ID
VN
18
4. การปั่นของเหลวร้อน: รอให้ของเหลว
ร้อนเย็นลงจนกว่าอุ่นพอดีก่อนเติมเข้าใน
เหยือก เติมส่วนประกอบลงในเหยือก
เพียงแค่ครึ่งเดียว จากนั้นจึงเริ่มปั่นที่ควา
มเร็วต่ำ เหยือกปั่นอาจรู้สึกอุ่นหรือร้อน
ระวังมือและปล่อยให้ไอร้อนลอยผ่านช่อ
งเติมส่วนผสม ใส่ฝากลับเข้าที่ก่อนใช้
ทุกครั้ง
5. เริ่มการปั่น โดยปรับแป้นปรับความเร็ว
ไปทางขวา เริม
่ จากความเร็วต่ำ จากนัน
้ จึง
เพิ่มความเร็วตามความต้องการ
ใช้ฟังก์ชั่น PULSE
โดยปรับแป้นเลือกความเร็วไปที่
PULSE จากนั้นกดปุ่ม PULSE
หากส่วนผสมที่ปั่นมีลักษณะนุ่ม เครื่องปั่
นอาจลดความเร็วลงเพื่อให้ประหยัดพลัง
งาน
6. การปั่นน้ำแข็ง: กดปุ่ม PULSE
3-5 วินาทีหลาย ๆ ครั้งจนก
ระทั่งปั่นได้ขนาดที่ต้องการ
สามารถเติมน้ำแข็งได้ทางช่องเติม
ขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่
4. Memproses cairan panas: biarkan
cairan panas mendingin sampai
suam-suam kuku sebelum mengisi
tabung. Isi tabung setengah penuh
dan mulailah memproses dengan
kecepatan rendah. Tabung blender
bisa menjadi sangat hangat – jagalah
agar tangan Anda terlindungi dan beri
ventilasi uap melalui lubang pengisi.
Selalu tempatkan kembali penutup
sebelum digunakan.
5. Hidupkan blender dengan memutar
pemilih kecepatan ke kanan. Mulailah
dengan kecepatan rendah, lalu
lanjutkan hingga kecepatan lebih
tinggi bila perlu. Untuk menggunakan
fungsi PULSE, putar pemilih kecepatan
ke posisi PULSE dan tekan tombol
PULSE. Jika bahan yang diblender
lunak, mesin blender mungkin
memperlambat kecepatannya untuk
mengoptimalkan konsumsi daya.
6. Meremukkan es: tekan tombol
PULSE selama 3-5 detik beberapa
kali hingga Anda memperoleh hasil
yang memuaskan. Anda dapat
menambahkan es melalui lubang
pengisi ketika blender bekerja.
4. Xay chất lỏng nóng: để chất lỏng
nóng nguội bớt cho đến khi âm ấm
trước khi cho vào bình. Chỉ cho
đầy nửa bình và bắt đầu xay ở tốc
độ thấp. Bình máy xay có thể trở
nên rất nóng – chú ý bảo vệ bàn
tay của quý vị và để hơi nước
thoát ra qua lỗ nạp. Luôn đóng
nắp lại trước khi sử dụng.
5. Khởi động máy xay bằng cách
xoay núm điều chỉnh tốc độ̣ sang
bên phải. Bắt đầu ở tốc độ thấp,
sau đó tăng lên tốc độ cao hơn nếu
cần. Để sử dụng chức năng PULSE
(XUNG), xoay núm điều chỉnh tốc
độ̣ sang vị trí PULSE (XUNG) và
bấm nút PULSE (XUNG). Nếu
các thành phần được xay mềm,
động cơ máy xay có thể giảm tốc
độ để tối ưu hóa việc tiêu thụ điện.
6. Nghiền đá: bấm nút PULSE (XUNG)
trong 3-5 giây vài lần cho đến khi
quý vị đạt được kết quả hài lòng.
Quý vị có thể thêm nhiều đá hơn
thông qua lỗ nạp trong khi máy xay
đang hoạt động.
การทำความสะอาดและดูแล / Pembersihan dan perawatan / Làm sạch và bảo trì
TH
ID
VN
1. การทำความสะอาดเร่งด่วน: เทน้ำอุ่น
ลงในเหยือก เติมน้ำยาซักฟอกสองถึงสาม
หยด ผสมน้ำและน้ำยาซักฟอกโดยกดปุ่ม
PULSE สั้น ๆ จากนั้นล้างเหยือกโดยการ
ชะด้วยน้ำ
2. การทำความสะอาดอย่างละเอียด:
ปิดเครื่องปั่น ถอดสายไฟ
เช็ดเรือนมอเตอร์
โดยใช้ผ้าบิดหมาด ห้ามจุ่มเรือนมอเตอ
ร์ในน้ำหรือทำความสะอาดโดยชะด้ว
ยน้ำ!
3. นำฝาและเหยือกออก
บิดชุดใบมีดทวนเข็มนาฬิกา
จากนั้นนำออกโดยใช้
ถ้วยตวง ล้างชุดใบมีดด้วยน้ำ
และน้ำยาซักฟอก คำเตือน!
หยิบจับด้วยความระมัดระวัง
ใบมีดมีความคมมาก! ฝา เหยือกและถ้ว
ยตวงสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้
ID
1. Pembersihan cepat: Tuangkan air
hangat ke dalam tabung, tambahkan
beberapa tetes deterjen. Campur air
dan deterjen dengan menekan tombol
PULSE sesaat. Terakhir, bilas tabung di
bawah air mengalir.
2. Pembersihan menyeluruh: Matikan
blender dan cabut kabel daya.
Bersihkan rangka motor dengan
kain lembap. Jangan rendam
rangka motor di dalam air atau
membersihkan di bawah air
mengalir!
3. Lepaskan penutup dan tabung.
Putar unit pisau berlawanan arah
jarum jam dan lepaskan dengan
menggunakan cangkir ukur. Bilas unit
pisau dengan air dan deterjen. Awas!
Tangani dengan seksama, pisau
sangat tajam! Penutup, tabung, dan
cangkir ukur dapat dicuci di mesin cuci
piring.
VN
1. Làm sạch nhanh: Đổ nước ấm
vào bình, thêm vài giọt chất tẩy rửa.
Trộn lẫn nước và chất tẩy rửa bằng
cách nhấn nút PULSE (XUNG)
thật nhanh. Cuối cùng, súc sạch
bình dưới vòi nước máy.
2. Làm sạch kỹ: Tắt máy xay và rút
phích cắm điện. Lau khoang động
cơ bằng giẻ ướt. Không bao giờ
được nhúng khoang động cơ
vào nước hoặc làm sạch dưới
vòi nước máy!
3. Tháo nắp và bình. Xoay bộ lưỡi
dao ngược chiều kim đồng hồ và
tháo ra bằng cách sử dụng tách đo.
Súc sạch bộ lưỡi dao bằng nước
và chất tẩy rửa. Thận trọng! Cầm
cẩn thận, lưỡi dao rất sắc! Có thể
rửa nắp, bình và tách đo bằng máy
rửa bát.
TH
19
คุณสมบัตเิ พิม
่ เติม* / Fitur tambahan* / Các tính năng bổ sung*
1. เติมเครื่องปั๋นขนาดเล็ก*
ด้วยส่วนผสมที่พอเหมาะ
ใส่ชุดใบมีดไว้ด้านบนแล้ว
ล็อคเข้าที่ หลังใช้งาน ให้ทำความสะอาดเ
รือนเครื่องปั่นเล็กและชุดใบมีด
(เครื่องปั่นเล็กไม่สามารถใช้กับเครื่องล้า
งจานได้) คำเตือน! ใบมีดมีความคม
มาก!
TH
TH
2. การปั่นน้ำผลไม้: ใส่ที่กรอง (ดูคำ
แนะนำในการติดตั้งที่กรอง) ก่อนใช้
ใส่ล็อคที่กรอกบนที่กรอง
จากนั้นล็อคโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ใ
ส่ที่กรองในเหยือกโดยให้ล็อคหันขึ้น อุ
ปกรณ์จะต้องประกอบเข้ากันได้พอดี
ใส่ผลไม้ในที่กรอง
(อย่าใช้เครื่องปั่นเพื่อปั่นเมล็ดขนาดใหญ่
เช่น บ๊วยหรืออาโวคาโด)
3. คำแนะนำในการทำความสะอาด ที่
กรอง: นำล็อคทีก
่ รองออก ทำความสะอาด
ล็อคทีก
่ รองและทีก
่ รอง จากนัน
้ ชะด้วยน้ำ
(ทีก
่ รองและล็อคทีก
่ รองไม่สามารถใช้กบ
ั
)
เครือ
่ งล้างจานได้
2. Untuk membuat jus: Masukkan filter*
(lihat panduan Filter untuk posisi)
sebelum digunakan. Letakkan kunci
filter di atas filter dan kunci dengan
memutar searah jarum jam. Letakkan
filter di dalam tabung dengan kunci
menghadap ke atas. Pastikan sudah
cocok. Masukkan buah ke dalam
filter (jangan gunakan blender untuk
melumat biji besar seperti biji plum
atau alpukat).
3. Petunjuk pembersihan, filter:
Keluarkan kunci filter. Bersihkan kunci
filter dan filter lalu bilas di bawah air
mengalir (filter dan kunci filter tidak
bisa dicuci di mesin cuci piring).
2. Để làm nước ép: Lắp bộ lọc* (xem
Hướng dẫn sử dụng bộ lọc để biết
vị trí) trước khi sử dụng. Đặt khóa
bộ lọc lên trên bộ lọc và cố định
bằng cách xoay theo chiều kim
đồng hồ. Đặt bộ lọc vào trong bình
với khóa hướng lên trên. Chắc
chắn rằng bộ lọc lắp đúng cách.
Cho trái cây vào bộ lọc (không sử
dụng máy xay để nghiền các loại
hạt lớn chẳng hạn như hạt mận
hoặc hạt bơ).
3. Hướng dẫn làm sạch, bộ lọc: Mở
khóa bộ lọc. Làm sạch khóa bộ lọc
và bộ lọc và súc sạch dưới vòi
nước máy (không rửa bộ lọc và
khóa bộ lọc bằng máy rửa bát).
* ร ายละเอียดทางเทคนิคอาจ
แตกต่างกันไปตามรุ่น
1. Isi pencacah mini* dengan bahan
yang memadai. Letakkan unit pisau
di atas dan kunci di posisinya. Setelah
digunakan, bersihkan wadah pencacah
mini dan unit pisau. (Pencacah mini
tidak dapat dicuci di mesin cuci piring).
Awas! Pisau sangat tajam!
ID
* spesifikasi dapat beragam
menurut model
1. Bình xay nhỏ* thành phần thích
hợp. Đặt bộ lưỡi dao phía trên và
cố định tại vị trí. Sau khi sử dụng,
hãy làm sạch vật đựng bình xay
nhỏ và bộ lưỡi dao. (Không rửa
bình xay nhỏ bằng máy rửa bát).
Thận trọng! Lưỡi dao rất sắc!
VN
* thông số kỹ thuật khác
nhau theo model
20
TH
การแก้ไขปัญหา คำแนะนำในการปั่นและคุณสมบัติเพิ่มเติม
การแก้ไขปัญหา
อาการ
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
เครื่องปั่นไม่เปิดทำงาน
แป้นปรับความเร็วไม่อยู่ในตำแหน่งที่
ถูกต้อง
เลือกความเร็วที่เหมาะสม แป้นปรับ
ความเร็วจะต้องอยู่ที่ตำแหน่ง PULSE
เพื่อใช้ระบบ PULSE
เหยือกมีส่วนผสมมากเกินไป
เทของในเหยือกออกเพื่อไม่ให้เกินระดับ
สูงสุดที่กำหนด (1.75 ลิตร)
ไม่ได้เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
ตรวจสอบการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ
ฟ้า หรือลองเสียบที่เต้ารับอื่น
ไฟฟ้าดับ
รอจนกว่าไฟจะเป็นปกติ
ปัญหาในการทำงาน
ติดต่อตัวแทนให้บริการที่ได้รับอนุญาต
ความเร็วในการปั่นที่แนะนำ
ค่า 1
(ความเร็ว 1-3*/
ความเร็วต่ำ)
• วิปปิ้งครีม
• เนื้อผลไม้ ผักและผลไม้
• พริกแกง
• เมล็ดกาแฟ
• มายองเนส
ค่า 2
(ความเร็ว 4-6*/
ความเร็วปานกลาง)
• น้ำปั่นผสมผลไม้
• ซุป
• ผักดิบ
• ส่วนผสมเค้ก
ค่า 3
(ความเร็ว 7-8*/
ความเร็วสูง)
• คอคเทล
• ลักซา
• มิลค์เชค
PULSE
• น้ำแข็ง
• อาหารแช่แข็ง
• เนื้อ
• เกล็ดขนมปัง
• บิสกิต
• ถั่วบดละเอียด
• ช็อคโกแลต
•ระบบทำความ
สะอาดตัวเอง
ตัวนำที่กรอง*
ตัวกรองสามารถใช้งานได้สามตำแหน่ง:
A. ตัวแยกโฟม: ในตำแหน่งนี้ น้ำผลไม้จะถูก
เสิร์ฟแยกออกจากเนื้อโฟม ทำให้มีเนื้อเบาและ
รสจัดจ้านมากกว่า
B. ตัวแยกแบ่งส่วน: แบ่งส่วนประกอบบางส่วน
C. เปิดเต็ม: สามารถทำน้ำผลไม้ได้ทั้งหมด
หมายเหตุ: จะต้องเลือกตำแหน่งที่ต้องการ
ก่อนประกอบที่กรองเข้ากับตัวเหยือก
21
ID
Penelusuran masalah, Panduan blender, dan Panduan fitur tambahan
Penelusuran masalah
Gejala
Penyebab
Solusi
Blender belum dihidupkan.
Pemilih kecepatan tidak berada di
posisi yang tepat.
Pilih kecepatan yang memadai. Untuk
menggunakan fungsi PULSE, pastikan
pemilih kecepatan berada di posisi
PULSE.
Tabung terlalu penuh.
Kosongkan tabung agar Anda tidak
melebihi tingkat maksimal (1,75 liter).
Steker belum dimasukkan dengan
benar ke dalam stopkontak listrik.
Periksa hubungan steker ke stopkontak atau coba stopkontak yang lain.
Daya turun.
Tunggu hingga daya kembali normal.
Masalah fungsional.
Hubungi servis resmi.
Kecepatan blender yang dianjurkan
Setelan 1
(kecepatan 1-3*/
kecepatan rendah)
• Mengocok krim
• Buah & sayur sup kental
• Bumbu halus kari
• Biji kopi
• Mayones
Setelan 2
(kecepatan 4-6*/kecepatan
sedang)
• Smoothie dengan buah
• Sup
• Sayur mentah
• Adonan kue
Panduan filter*
Filter dapat digunakan di tiga posisi
berbeda:
A. Pemisah busa: Di posisi ini, jus akan
dipisahkan dari busanya, sehingga jus lebih
encer dan enak.
B. Pemisah sebagian: memisahkan isi
sebagian.
C. Terbuka penuh: memungkinkan penuangan seluruh jus.
Harap diperhatikan: Anda harus memilih
posisi sebelum memasangkan filter ke
tabung.
22
Setelan 3
(kecepatan 7-8*/
kecepatan tinggi)
• Sari buah
• Bumbu halus laksa
• Susu kocok
PULSE
• Es batu
• Makanan beku
• Daging
• Remah roti
• Biskuit
• Kelapa parut halus
• Cokelat
•Membersihkan sendiri
alat
VN
Xử lý sự cố, Hướng dẫn xay và Hướng dẫn về các tính năng bổ sung
Xử lý sự cố
Triệu chứng
Nguyên nhân
Giải pháp
Máy xay không bật.
Núm điều chỉnh tốc̣ không ở đúng
vị trí.
Chọn tốc độ phù hợp. Để sử dụng
chức năng PULSE (XUNG), chắc
chắn rằng núm điều chỉnh tốc độ ở
vị trí PULSE (XUNG).
Bình quá đầy.
Lấy bớt thành phần ra khỏi bình,
đảm bảo không vượt quá mức tối
đa (1,75 lít).
Bình không được kết nối đúng cách
với ổ điện.
Kiểm tra kết nối của phích cắm với
ổ điện hoặc thử một ổ điện khác.
Mất điện.
Đợi cho đến khi có điện.
Vấn đề chức năng.
Liên hệ với cơ sở bảo hành được
ủy quyền.
Tốc độ xay khuyến nghị
Thiết lập 1
(tốc độ 1-3*/tốc độ chậm)
• Đánh kem
•Nghiền rau củ & trái
cây
• Tương cà ri
• Hạt cà phê
• Xốt ma-don-ne
Thiết lập 2
(tốc độ 4-6*/tốc độ trung
bình)
•
•
•
•
Sinh tố trái cây
Canh
Rau củ sống
Bột nhào làm bánh
Thiết lập 3
(tốc độ 7-8*/tốc độ cao)
• Cốc tai
• Patê Laksa
• Sữa lắc
PULSE (XUNG)
• cục đá vuông
• Thực phẩm đông lạnh
• Thịt
• Ruột bánh mì
• Bánh quy
•Các loại hạt được
nghiền mịn
• Sôcôla
• Tự làm sạch thiết bị
Hướng dẫn sử dụng bộ lọc*
Có thể sử dụng bộ lọc ở ba vị trí khác
nhau:
A. Bộ tách bọt: Ở vị trí này, nước ép sẽ
được dùng riêng với bọt, làm cho nước
ép có vị thanh hơn và ngon hơn.
B. Bộ tách một phần: tách một phần bã.
C. Mở hoàn toàn: cho phép đổ toàn bộ
nước ép.
Xin lưu ý: quý vị phải chọn vị trí trước khi
lắp bộ lọc vào bình.
23
24
25
(02)-845-CARE(2273)
(02)-4543
1800-10-845-CARE(2273)
26
14122011-rev1
v1
Share more of our thinking at
www.electrolux.
20110819-1-rev2
Product specications and colours are subject to changes and vary from country to country
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement