Hugin HN4310 User manual

Hugin HN4310 User manual
HN 4320
English
2
Dansk
4
Swenska
6
Norsk
8
Suomi
10
Please keep both cover flaps open and cross reference
pictures with text where necessary.
A
B
D
E
G
H
I
J
Tools for your Mistral
Dust bags
Extension tubes (x2)
Swivel hose and handle with manual suction control
Combination carpet/hard floor nozzle
Narrow crevice nozzle
Upholstery nozzle
Dusting brush
Small tool holder
Getting Started
• Check the dust bag is in place.
• Insert the hose until the catches click to engage.
(Press catches inwards to release).
• Attach tubes to the hose handle and floor nozzle by
pushing and twisting together.
(Pull apart to dismantle).
• Extend the cable and connect to mains. The Mistral is
fitted with cable rewind, ensure cable is not twisted
before use. (Press foot pedal to rewind. Note: Please
hold the plug to prevent it striking you or the
machine).
• Press the On/Off foot pedal to activate the cleaner.
• To reduce suction, gradually open the aperture on the
hose handle. Slide the electronic suction control between
‘MAX’ and ‘MIN’.
Ensuring your safety
The Mistral is for domestic use only and has been designed
to ensure maximum safety and performance. Please follow
these simple precautions:
Your Mistral features
A
B
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
The Mistral is double-insulated so it must not
be earthed
U
W
The Plug must be removed from the socket-outlet
before cleaning or maintaining the appliance
The Mistral is only to be used by adults.
Always store in a dry place
Do not use to pick up liquids
Avoid sharp objects
Do not pick up hot cinders or lighted cigarette ends
Do not use near flammable gases
Avoid tugging on the mains cable and check cable
regularly for damage
Note: Do not use your cleaner with a damaged
cable. If damaged the cable should be replaced
at an authorized Service Centre
All service and repairs must be carried out by
authorised service staff
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X Mains cable
Y
!
d
e
f
g
h
i
j
k
J
Cable rewind pedal
Electronic suction control
Mechanical dust bag indicator
Hose connection
Dust bag security device – prevents lid closing
without a dust bag in place
Carrying handle
Cover release catch for dust bag compartment
On/off switch
Storage slot for floor nozzle and extension tubes
when in use
Storage slot for floor nozzle and extension tubes
when not in use
Tool holder (for attachment to hose handle or
extension tube) with slot for wall mounting
HN 4320
n
o
p
q
r
3
Getting the best results
Dust bag safety device
Carpets: Use the floor nozzle with the lever in this
position.
To avoid damaging the cleaner do not use it without
a dust bag. A safety device is fitted which prevents
the cover closing without a dust bag. Do not attempt
to force cover shut.
Hard floors: Use the floor nozzle with the lever in
this position.
Loose rugs/curtains/lightweight fabrics: Reduce
the suction power. Use the floor nozzle for loose rugs
and the upholstery nozzle for curtains, cushions etc.
Lamps, pictures and bookshelves:
Use the dusting brush.
Changing the filters
These should be changed every fifth dust bag. Never
use the cleaner without the motor protection filter.
To change filters:
Confined areas: Use the crevice nozzle for crevices,
corners and radiators.
a) Lift lid, remove dust bag and filter.
b) Insert new filter, replace dust bag and close.
There also have exhaust filters.
Dust bag indicator and changing the dust bag
To change it:
For peak performance the dust bag must be changed
when full. If the dust bag breaks in the cleaner, the
Mistral must be taken to an Authorised Service for
cleaning. The dust bag indicator window will
gradually turn red when filling and completely red
when full.
a) Lift rear grill and remove filter.
b) Insert new filter and replace grill.
To check the dust bag, the cleaner must be switched
on, with all attachments connected and off the floor.
The dust bag full indicator may signify that the bag is
blocked (occasionally caused by very fine dust)
which will cause loss of suction and may result in
overheating. If this occurs change the dust bag even
if it is not full.
To change the dust bag:
A Release catch and swing back lid before removing
the dust bag, bend the tab into the hole to prevent
dust escaping.
B Remove the dust bag.
C Insert new dust bag by fitting the bag slots over
holders.
We recommend the dust bag is changed:
* after using a carpet cleaning powder
* if there is a bad smell from the cleaner, then you
should also change the filter
Note: Use only original dust bags and filters
Troubleshooting
1. Power: If the electric power does not come on,
disconnect from mains and check plugs, cable and
fuses where appropriate.
2. Blockages/dirty filters: The cleaner may switch
itself off in the event of a severe blockage or
excessively dirty filter(s). In such cases, disconnect
from mains and allow to cool for 20-30 minutes.
Clear blockage and/or replace filter(s) and restart.
Some models feature a safety valve. The valve feeds
cool air to the machine in case the hose or tube is
blocked. The valve may also trigger e.g. when
vacuum cleaning carpets or other soft materials.
When the nozzle is lifted, the valve is reset.
If the safety valve triggers repeatedly during normal
use, check and remedy any blockage in the hose,
tubes, nozzle or filters.
The clearing of blocked hoses is not covered by the
guarantee. To avoid blockages and maintain suction
efficiency, the floor nozzles should be cleaned regularly
using the hose handle.
3. Water: If water is sucked into the cleaner the motor
must be changed at an authorised Service Centre.
Brug af støvsugeren
Hold venligst håndbogens omslag åbent og se på billederne til
teksten, når der henvises til dem.
A
B
D
E
G
H
I
J
Tilbehør til Deres Mistral
Støvposer
• Kontroller at støvposen sidder rigtigt.
• Sæt slangen i så clipsene klikker på plads.
(Slangen frigøres ved at trykke clipsene ind).
• Monter rørene til slangens håndtag og mundstykket ved at
sætte dem ind i hinanden. (Samlingen skilles ad ved at trække
Forlængerrør (x2)
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
dem fra hinanden igen.)
• Træk lednigen ud og sæt den i stikkontakten. Mistral er udstyret
med tilbagespoling til ledningen. Kontroller inden brug at
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve
ledningen ikke er snoet. (Ledningen spoles tilbage ved at trykke
Fugemundstykke
på fodpedalen. Bemærk: Hold venligst i stikket så det ikke
slår ind i maskinen eller Dem selv).
Møbelmundstykke
Børstemundstykke
• Støvsugeren tændes ved at trykke på tænd/sluk-fodpedalen
• Sugestyrken kan nedsættes ved gradvist at åbne
Lille holder til tilbehør
ventilationsåbningen på slangens håndtag. Før
sugereguleringen fra „+“ til „-“.
Sikkerhed
Beskrivelse af Mistral støvsugeren
Mistral er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er fremstillet
til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
A
nedennævnte forholdsregler:
B
L
M
N
O
P
Q
R
S
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren bør kun bruges af voksne, børn skal være
E
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
F
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge væsker
Undgå at støvsugeren kommer nær skarpe genstande
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske
G
H
eller cigaretskod
I
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare
J
gasarter
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
K
regelmæssigt ledningen for skader
er beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes til en af samme slags og udskiftningen skal
foretages af Hvidevare- Service
U
W
D
under opsyn af voksne
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen
T
C
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugaren
Service og reparation skal udføres af Hvidevare-Service
L
X Strømførende ledning
Y
!
d
e
f
g
h
i
j
k
J
Pedal til tilbagespoling af ledningen
Elektronisk sugekontrol
Mekanisk støvindikator
Slangens tilkoblingssted
Støvposens udformning hindrer at låget kan lukkes,
hvis der ikke er en støvpose i støvsugeren
Bærehåndtag
Clips til åbning af låget til støvposerummet
Tænd/sluk-kontakt
Parkeringssystem til mundstykke og forlængerrør,
når støvsugeren er i brug
Opbevaringssted til mundstykke og forlængerrør,
når støvsugeren ikke er i brug
Holder til tilbehør (til montering på slangens håndtag
eller forlængerrør) med hul til ophængning på væg
HN 4320
n
o
p
q
r
5
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Støvposens sikkerhedsudformning
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke bruges
tæppestøvsugning.
uden en støvpose. Støvsugeren er udstyret med en
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til
gulvstøvsugning.
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér
sikkerhedsindretning, der forhindrer at låget kan lukkes
uden støvpose. Forsøg ikke at tvinge låget i.
Filterudskiftning
sugestyrken. Brug gulvmundstykket til løse måtter o.l. og
Disse bør udskiftes ved hvert femte støvposeskift.
møbelmundstykket til møbler, gardiner, puder og lignende.
Brug aldrig støvsugeren uden motorens beskyttelsesfilter.
Lamper, billeder og bogreoler:
Udskiftning af filtre:
Brug børstemundstykket.
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer.
Støvindikator og udskiftning af støvpose
For at støvsugeren skal kunne suge optimalt, skal støvposen
a) Løft låget, fjern støvpose og filter
b) Sæt nyt filter i, sæt støvposen på plads og luk låget. Er
også udstyret med udblæsningsfiltre.
Udskiftning af udblæsningsfilter:
a) Løft gitteret og tag filtret ud
udskiftes, når den er fyldt. Hvis støvposen revner inde i
støvsugeren ved et uheld, skal støvsugeren sendes til
b) Sæt det nye filter i og sæt gitteret på plads.
rengøring hos Hvidevare-Service. Støvindikatorens rude
bliver mere og mere rød efterhånden som støvposen fyldes,
Problemløsning
og ruden bliver helt rød, når posen er fyldt.
1. Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for
Støvsugeren skal være tændt med alle dele påmonteret og
den, trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik,
ikke i berøring med gulvet, når støvposens fyldningsgrad
ledning, stikkontakt samt sikring
kontrolleres.
2. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis
Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det,
der forekommer en alvorlig blokering, eller filteret/filtrene er
kan det skyldes at posens fine huller er stoppede (f.eks af
meget beskidte. I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren
tonerpulver o.l.), hvilket vil reducere sugeevnen og kan føre
køles af i 20-30 minutter. Derefter fjernes blokeringer og/eller
til overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
filteret/filtrene udskiftes Herefter startes støvsugeren igen.
udskiftes, selvom den ikke er fyldt.
Model er udstyret med en sikkerhedsventil.
Udskiftning af støvpose:
Ventilen sender kølig luft ind i maskinen hvis slangen
A Løsgør clipsen og åben låget bagover iden støvposen
fjernes. Bøj flappen ind i hullet, for at i hindre støvet i at
komme ud
B Tag støvposen ud
C Sæt den nye støvpose i og før posens hul ind over
holderen.
eller røret tilstoppes. Ventilen kan også udløses ved f.eks.
støvsugning af tæpper eller andre bløde materialer. Når
mundstykket løftes, deaktiveres ventilen.
Hvis sikkerhedsventilen udløses gentagne gange under
normal brug, skal man kontrollere og fjerne eventuelle
blokeringer i slangen, rør, mundstykke eller filtre.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes:
Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens håndtag
* efter brug af tæpperens-pulver. Obs! Dette kan også
for at forebygge blokeringer og opretholde en god
stoppe de fine huller i posen
* hvis støvsugeren lugter; skal filteret også udskiftes
sugestyrke.
3. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand,
ødelægges motoren og en udskiftning er nødvendig,
Bemærk: Brug kun originale støvposer og filtre
denne skal foretages af Hvidevare Service.
Innan du börjar
Vik ut omslagets båda flikar när du läser bruksanvisningen.
A
B
D
E
G
H
I
J
Tillbehör för din Mistral
• Kontrollera att dammpåsen är på plats.
• Snäpp fast slangen i dammsugaren. (Tryck in hakarna på
slanganslutningen för att lossa slangen).
Dammpåsar
Förlängningsrör (2 st)
• Sätt fast rören på slanghandtaget och golvmunstycket genom
att trycka och vrida ihop dem.
Vridbar slang och handtag med manuell sugkontroll
Kombinerat matt/golvmunstycke
(Vid isärtagning, vrid och dra isär).
• Dra ut sladden och anslut till vägguttaget. Efter användandet
tas sladden ur vägguttaget genom att dra i stickproppen;
Fogmunstycke
aldrig i sladden. Mistral är utrustade med sladdvinda, se till att
Möbelmunstycke
sladden ej är tilltrasslad innan sladdvindan används. (Tryck på
fotpedalen för att rulla in sladden. OBS: Håll i stickproppen så
Möbelborste
Hållare för 2 st tillbehör
den ej slår emot dig eller dammsugaren).
• Tryck på fotpedalen På/Av för att starta dammsugaren.
• Reglera sugeffekten på genom att flytta den elektroniska
För din säkerhet
sugkontrollen mellan „+“ och „-“.
Mistral är avsedd endast för hushålls- och inomhusbruk.
Detaljer på din Mistral
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och
prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Din dammsugare är dubbelt isolerad vilket gör att jordning
inte krävs
Mistral får endast användas av vuxna
Förvara alltid dammsugaren på en torr plats
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
B
C
D
E
F
Sug ej upp vassa föremål
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
G
Använd ej nära brandfarliga gaser
H
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera
I
regelbundet att sladden ej är skadad
J
Obs: Använd ej din dammsugare om elsladden är
skadad. Om sladden är skadad måste den bytas ut
av auktoriserad servicepersonal
U
W
A
Dra ur kontakten innan rengöring eller underhåll
av dammsugaren
All service och reparation måste utföras av auktoriserad
servicepersonal
K
L
X Elsladd
Y
!
d
e
f
g
h
i
j
k
J
Sladdvindepedal
Elektronisk sugkontroll (steglös)
Mekanisk påsindikator
Slanganslutning
Säkerhetsanordning för dammpåse – förhindrar att locket
stängs utan dammpåse på plats
Bärhandtag
Låshake för lock till påsutrymme
På/av-knapp
Parkeringsläge för munstycke och rör vid tillfälliga
uppehåll i städningen
Parkeringsläge för munstycke och rör vid förvaring
Tillbehörshållare (ansluts till slanghandtaget eller
förlängningsröret) med spår för väggmontering
HN 4320
n
o
p
q
r
7
Hur man uppnår bästa städresultat
Säkerhetsanordning för dammpåsen
Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i denna
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
position.
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i denna
position.
Småmattor/gardiner/tunna tyger: Minska sugeffekten.
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej
tvinga locket att stänga.
Byte av filter
Använd golvmunstycket på småmattor och
Filtren bör bytas ut vid vart femte påsbyte. Använd aldrig
möbelmunstycket för gardiner, kuddar, osv.
dammsugaren utan säkerhetsfiltret.
Lampor, tavlor och bokhyllor: Använd möbelborsten.
Byte av säkerhetsfilter:
Svåråtkomliga utrymmen: Använd fogmunstycket till
a) Öppna locket, ta bort dammpåse och filter. Kasta filter
exempelvis skarvar, hörn och värmeelement.
Dammpåsindikator
och ev dammpåsen.
b) Montera det nya filtret, sätt tillbaka dammpåsen och
stäng.
Byt dammpåse när den är full för att bibehålla bästa
prestanda. Om dammpåsen går sönden i dammsugaren
Byte av utblåsfilter:
måste du lämna in dibón Mistral till ett auktoriserat
a) Öppna det bakre gallret och ta bort filtret
serviceställe för rengöring. Indikatorfönstret för dammpåsen
b) Sätt i det nya filtret och montera tillbaka gallret.
blir gradvis rött under det att den fylls och helt rött när
påsen är full.
Felsökning
Läs av dammindikatorn med munstycket lyft från underlaget.
1. Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen,
Om dammpåsindikatorn indikerar full påse kan det betyda
kontrollera säkringar och att sladden ej är skadad.
att påsen är igensatt (orsakas ibland av mycket fint damm)
2. Blockerad luftström och igensatta
vilket medför minskad sugeffekt och kan ibland resultera i
filter/dammbehållare: Dammsugaren stannar automatiskt
överhettning. Om detta sker måste påsen bytas ut även om
om stopp uppstår i munstycke/rör/slang eller om filtren är
den inte verkar full.
igensatta. Dra ur stickproppen och låt svalna i 20-30 minuter.
Byte av dammpåse:
Avlägsna ev stopp och/eller byt ut filtrer/dammpåse.Starta
därefter dammsugaren.
A Greppa låshaken och öppna locket. Vik in
påsförslutarfliken innan dammpåsen avlägsnas för
Modellerna är utrustade med en säkerhetsventil. Denna ser
att undvika att damm läcker ut.
till att dammsugaren får kylluft även vid ex. stopp i rör eller
B Ta ur dammpåsen.
slang. Ventilen kan även lösa ut då munstycket suger fast i
C Sätt in den nya dammpåsen, passa in hålen i
t.ex. textilier. Lyft munstycket och ventilen återställs
kartongskivan mot tapparna i påsutrymmet.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts ut:
automatiskt.
Löser ventilen ut onormalt ofta vid normal användning,
kontrollera och åtgärda eventuellt stopp i slang, munstycke
* efter användning av mattrengöringsmedel i pulverform
rör eller igensatta filter.
* om dammsugaren avger dålig lukt, i detta fall bör även
filtret bytas ut
Rengöring av blockerade slangar täcks inte av garantin.
För att undvika stopp och bibehålla sugeffekten bör
OBS! Använd endast originaldammpåsar och filter
golvmunstyckena rengöras regelbundet med slanghandtaget.
3. Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren skadas
motorn och måste bytas ut på ett av auktoriserat
serviceställe, detta täcks inte av garantin.
Før du setter støvsugeren igang
Vennligst hold begge klaffene åpne når du leser disse
instruksjonene.
A
B
D
E
G
H
I
J
Tilbehør til din Mistral støvsuger
Støvsugerposer
• Sjekk at støvposen sitter på plass.
• Sett i slangen. Pass på at den smekker på plass. (Trykk innover
på begge sider av smekklåsen for å frigjøre slangen).
• Fest rørene til slangehåndtaket og til gulvmunnstykket ved å
skyve og vri dem sammen. (Trekk fra hverandre for å
Rør (x2)
demontere).
Slange og håndtak med manuell sugeregulering
• Trekk ut ledningen og kopl maskinen til strøm. Mistral er utstyrt
Kombi-munnstykke for gulvteppe og hardt gulv
med kabelvinder. Pass på at ledningen ikke er vridd før bruk.
(Trykk ned fotpedalen for å spole inn). Merk: Vennligst hold i
Fuge-munnstykke
støpselet for å forhindre at det slår tilbake på deg eller
maskinen.
Møbel-munnstykke
Børste-munnstykke
• Trykk ned På/Av-fotpedalen for å starte/stoppe støvsugeren.
• For å regulere sugestyrken, slipp inn luft gradvis igjennom spalten
Holder for tilbehør, liten
på slangehåndtaket. Skyv den elektroniske sugereguleringen
mellom „+“ og „-“.
Sikkerhetstforskrifter
Din Mistral støvsuger er utstyrt med
Mistral er kun beregnet på bruk i en vanlig husholdning og er
konstruert slik at den sikrer maksimal ytelse og sikkerhet. Vennligst
A
følg disse enkle instruksjonene:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
B
Mistral er dobbelt isolert og må ikke jordes
Mistral støvsuger må kun brukes av voksne
Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp væsker
C
D
E
F
Unngå skarpe gjenstander
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp varm aske, meget fint
pussestøv, glør eller brennende sigarettstumper
Bruk ikke støvsugeren i nærheten av brennbare gasser
Trekk i støpselet og ikke i ledningen; sjekk ledningen med
jevne mellomrom etter tegn på skade
Merk: Ikke bruk støvsugeren din dersom ledningen er
skadet. Dersom ledningen er skadet, må den byttes ut
G
H
I
J
K
ved et autorisert verksted
U
W
Pluggen må fjernes fra stikk-kontakten før apparatet
rengjøres eller vedlikeholdes
All service og reparasjoner må utføres av autorisert
servicepersonale
L
X Strømledning
Y
!
d
e
f
g
h
i
j
k
J
Pedal for kabelvinder
Electronisk sugeregulering
Mekanisk støvpose-indikator
Slangetilkobling
Støvpose sikkerhetsanordning – forhindrer at lokket kan
lukkes uten at støvposen er på plass
Bærehåndtak
Lokk med smekklås for tilgang til støvposerommet
På/Av-bryter
Parkeringsskinne for munnstykke og rør når støvsugeren
er i bruk
Parkeringsskinne for munnstykke og rør når
støvsugeren ikke er i bruk
Holder for tilbehør (som kan festes til slangehåndtaket eller
røret) med mulighet for veggmontering
HN 4320
n
o
p
Hvordan oppnå best resultat
Støvpose sikkerhetsanordning
Gulvtepper: Bruk gulvmunnstykket i denne stillingen.
For å unngå at støvsugeren din blir skadet, bruk den aldri
Harde gulv: Bruk gulvmunnstykket i denne stillingen.
uten støvpose. En sikkerhetsanordning er montert.
Denne forhindrer at lokket kan stenges uten at støvposen
Løse gulvtepper/gardiner/tynne tekstiler: Reduser
er på plass. Ikke forsøk å tvinge lokket igjen.
sugestyrken. Bruk gulvmunnstykket på løse tepper og
møbel-munnstykket på gardiner, puter osv.
q
r
9
Lamper, bilder og bokhyller: bruk børstemunnstykket.
Bytte av filtre
Filter bør byttes ut for hver femte støvpose. Bruk aldri en
støvsuger at uten motorens beskyttelsesfilter er på plass.
Trange områder: Bruk fugemunnstykket på sprekker,
hjørner og radiatorer.
Støvposeindikator og hvordan bytte støvpose
For topp ytelse må støvposen byttes ut når den er full.
Dersom støvposen revner inne i støvsugeren, må Mistral
støvsuger tas med til et autorisert serviceforbindelse for
rensing. Indikatorvindueii til støvposen vil gradvis bli rød
Hvordan bytte motorfiltre:
a) Løft lokket, fjern støvposen og filteret.
b) Sett inn et nytt filter, sett støvposen tilbake på plass og
lukk lokket. Er også utstyrt med utblåsningsfiltre.
Hvordan bytte utblåsningsfilter:
a) Løft av det bakre gitteret og fjern filteret.
etterhvert som posen fylles opp og vise helt rødt når posen
er full.
b) Sett inn det nye filtret og sett gitteret tilbake på plass.
For å sjekke støvposen må støvsugeren være slått av.
Problemløsning
Dersom indikatoren viser at støvposen er full, kan det
også tyde på at posen er blokkert (av og til forårsaket av
veldig fint støv). Dette kan resultere i tap av sugekraft og
overoppheting. Dersom dette forekommer, bytt ut
støvposen selv om den ikke er full.
Hvordan bytte støvposen:
A Åpn smekklåsen og sving lokket bakover før støvposen
1. Strøm: Dersom strømmen ikke kommer på, trekk
støpselet ut av stikk-kontakten og sjekk kontakt,
ledning og sikringer der det er nødvendig.
2. Blokkeringer/tilsmussete filtre: Det kan hende at
støvsugeren selv slår seg av dersom det har oppstått en
alvorlig blokkering eller filtrene er kraftig tilsmusset. Ved
slike tilfeller, kopl fra strømtilførselen og la støvsugeren
fjernes. Bøy fliken inn over hullet for å forhindre at støv
kjøle seg ned i 20-30 minutter. Fjern blokkeringen og/eller
slipper ut.
bytt ut filteret(ene). Start deretter støvsugeren på nytt.
B Fjern støvposen.
Modellen har en sikkerhetsventil. Ventilen sender kald luft
C Sett inn den nye støvposen ved å tilpasse posens
inn i maskinen dersom slangen eller teleskoprøret er tett.
spalter over poseholderne.
Ventilen kan også bli utløst under støvsuging av tepper eller
andre myke materialer. Ventilen blir tilbakestilt så snart
Vi anbefaler at støvposen byttes ut:
* etter at tepperenspulver har blitt brukt
* dersom det lukter vondt av støvsugeren, dette tilsier
også at du bør bytte ut filteret
Merk: Bruk kun egne støvposer og filtere
munnstykket løftes opp.
Utløses sikkerhetsventilen flere ganger under vanlig bruk,
må du finne frem til og fjerne blokkeringen fra slangen,
teleskoprøret, munnstykket eller filtrene.
Fjerning av blokkeringer i slanger dekkes ikke på garantien.
For å unngå blokkeringer og opprettholde sugestyrken
på en effektiv måte, bør gulvmunnstykket rengjøres
med jevne mellomrom ved hjelp av slangehåndtaket.
3. Vann: Dersom vann suges inn i støvsugeren, må
motoren byttes ut ved et autorisert servicesenter.
Aloitus
Pidä kummatkin kannet auki näitä ohjeita lukiessasi.
A
B
D
E
G
H
I
J
Mistral-pölynimurin suuttimet
• Tarkista, että pölypussi on paikallaan.
• Laita letku paikalleen niin, että kiinnikkeet napsahtavat
paikoilleen. (Irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
Pölypussit
Jatkoputket (x2)
• Kiinnitä putket letkun kädensijaan ja lattiasuuttimeen
työntämällä ja kääntämällä niitä yhteen. (Pura kääntämällä ja
Pyörivä letku ja kädensija, jossa manuaalinen imutehonsäädin
Yhdistetty matto- ja lattiasuutin
vetämällä irti toisistaan).
• Vedä johto ulos ja kiinnitä virtalähteeseen. Mistral-malleissa on
johdon kelaaja. Varmista ennen käyttöä, ettei johto ole kiertynyt.
Kapea rakosuutin
(Kelaa painamalla poljinta. Huom: Pidä kiinni pistotulpasta,
jottei se lyö sinua tai pölynimuria).
Tekstiilisuutin
Pölysuutin
• Käynnistä pölynimuri painamalla käynnistyspoljinta.
• Avaa letkun kädensijassa olevaa aukkoa hiljalleen vähentääksesi
Pienten suutinten pidike
imutehoa. laita elektroninen imutehon säädin „+“ ja „-“ välille.
Turvallisuutesi varmistamiseksi
Mistral-pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja
Mistral-pölynimurin ominaisuudet
A
se on erittäin turvallinen ja tehokas. Noudata näitä yksinkertaisia
turvaohjeita:
Mistral-pölynimurissa on kaksinkertainen eristys.
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
C
Kaksoiseristetyssä laitteessa ei ole maadoitusta, eikä sitä
D
saa yrittääkään maadoittaa
E
Lasten ei saa antaa käyttää Mistral-pölynimuria
F
Säilytä imuri kuivassa paikassa
Älä käytä nesteiden imuroimiseen
G
Vältä teräviä esineitä
H
Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai palavia savukkeen pätkiä
I
Älä käytä syttyvien kaasujen läheisyydessä
J
Älä vedä verkkojohdosta ja tarkista johto säännöllisesti
Huom: Älä käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut.
K
Jos johto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen
huoltoliikkeessä
U
W
B
Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta ennen kuin pölynimuria
ryhdytään puhdistamaan tai huoltamaan
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee teettää valtuutetulla
huoltohenkilöllä
L
X Verkkojohto
Y
d
e
f
g
h
i
j
k
J
!
Johdon takaisinkelauspoljin
Elektroninenimutehon säätö
Mekaaninen pölymäärän ilmaisin
Letkun liitäntä
Pölypussin varmistuslaite – estää kantta sulkeutumasta
ilman pölypussia
Kantokahva
Pölypussilokeron kannen vapautin
Käynnistyskytkin
Säilytystila lattiasuutinta ja jatkoputkia varten
käytön aikana
Säilytystila lattiasuutinta ja jatkoputkia varten,
kun pölynimuri ei ole käytössä
Suutinten pidike (letkun kädensijaan tai jatkoputkeen
kiinnitystä varten), jossa aukko seinään kiinnitystä varten
HN 4320
n
o
p
q
r
11
Paras tulos
Pölypussin varmistuslaite
Kokolattiamatot: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
Älä käytä pölynimuria ilman pölypussia, sillä imuri
asennossa.
saattaa vahingoittua. Pölypussin varmistuslaite estää
Kovat lattiat: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
asennossa.
Irtomatot/verhot/kevyet tekstiilit: Vähennä imutehoa.
kantta sulkeutumasta ilman pölypussia. Älä yritä sulkea
kantta väkisin.
Suodattimien vaihto
Käytä lattiasuutinta irtomattoja imuroidessasi ja
Suodattimet tulisi vaihtaa joka viidennen pölypussin
tekstiilisuutinta verhoja, tyynyjä jne. imuroidessasi.
vaihdon yhteydessä. Älä koskaan käytä pölynimuria ilman
Lamput, taulut ja kirjahyllyt: Käytä pölysuutinta
Ahtaat paikat: Käytä rakosuutinta ahtaita paikkoja,
moottorin suojasuodatinta.
Suodattimien vaihto:
nurkkia ja pattereita imuroidessasi.
a) Nosta kansi, poista pölypussi ja suodatin.
Pölymäärän ilmaisin ja pölypussin vaihto
b) Laita uusi suodatin ja pölypussi paikoilleen ja sulje kansi.
Jotta pölynimuri toimisi mahdollisimman tehokkaasti,
pölypussi täytyy vaihtaa, kun se on täynnä. Jos pölypussi
rikkoutuu pölynimurin sisällä, Mistral-pölynimuri tuelle viedä
Pölymalleissa on myös poistoilman suodattimet.
Vaihto:
a) Nosta takaritilää ja poista suodatin.
houltopisteeseen Pölymäärän ilmaisimen ikkuna muuttuu
vähitellen punaiseksi pölypussin täyttyessä ja kokonaan
b) Laita uusi suodatin ja ritilä paikoilleen.
punaiseksi sen ollessa täynnä.
Pölypussia tarkistettaessa imurin tulee olla päällä sekä
letku ja suuttimet kiinnitettyinä ja irti lattiasta.
Jos pölypussin ilmaisin näyttää, että pölypussi on täynnä,
Vianetsintä
1. Sähkö: Jos pölynimuri ei käynnisty, irrota se virtalähteestä
ja tarkista pistotulpat, johto ja tarvittaessa sulakkeet.
se voi myös olla merkki siitä, että pölypussi on tukossa
2. Tukokset/likaiset suodattimet: Pölynimuri saattaa
(joskus erittäin hienon pölyn johdosta), mikä heikentää
sammua itsestään, jos siihen tulee suuri tukos tai jos
imutehoa ja saattaa aiheuttaa ylikuumenemista. Jos näin
suodatin/suodattimet ovat erityisen likaisia. Jos näin
tapahtuu, vaihda pölypussi, vaikka se ei olisikaan täynnä.
tapahtuu, irrota pistoke virtalähteestä ja anna jäähtyä
Pölypussin vaihto:
A Avaa lukitsin ja käännä kansi taaksepäin, ennen kuin
irrotat pölypussin. Taita läppä aukon päälle estääksesi
pölyä pääsemästä ulos.
20-30 minuuttia. Puhdista tukos ja/tai vaihda
suodatin/suodattimet ja käynnistä uudestaan.
Malleissa on turvaventtiili. Venttiili syöttää viileää ilmaa
koneeseen siinä tapauksessa, että letku tai putki on
tukossa. Venttiili saattaa myös laueta esim. Kun imuroidaan
B Ota pölypussi pois.
mattoja tai muita pehmeitä materiaaleja. Kun suutinta
C Laita uusi pussi paikalleen kohdistamalla pussissa
nostetaan, ventiili sulkeutuu.
olevat lovet pidikkeisiin.
Suositelemme, että pölypussi vaihdetaan:
Jos turvaventtiili laukeaa toistuvasti normaalikäytössä,
tarkista letku, putket, suutin ja suodattimet ja poista
mahdollinen tukos.
* matonpuhdistusaineen käytön jälkeen
Tukkeutuneiden letkujen puhdistus ei kuulu takuun piiriin.
* jos pölynimurista tulee paha haju. Tällöin myös suodatin
tulisi vaihtaa
Huom: Käytä ainoastaan aitoja pölypusseja ja suodattimia
Jotta vältyttäisiin tukoksilta ja jotta imuteho säilyisi hyvänä,
lattiasuutin tulisi puhdistaa säännöllisesti letkun kädensijalla.
3. Vesi: Jos pölynimurin sisälle joutuu vettä, moottori täytyy
vaihtaa huoltoliikkeessä.
Hugin decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Hugin avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig
användning av dammsugaren eller otillåtna ädringar på
dammsugaren.
Hugin reserve the right to alter product appearance and/or
specifications without notice. Not all models featured are
available in all countries.
Hugin förbehåller sig rätten att ändra produkternas utseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängéiga i alla länder.
Hugin vacuum cleaner features and accesories are protected
worldwide by Patents or Registered Designs.
Hugin dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade
konstruktioner.
Hugin fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Hugin avstår fra ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Hugin forbeholder sig ret til ad udføre ændringer på produktets
udforming og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne
modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Hugin forbeholder seg retten til å endre produktets utseende
og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er
beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land.
Hugin støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet globalt under
patenter eller registrerede varemærker.
Hugin -støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
Hugin ei vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä tai siihen
tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Hugin pidättää oikeuden muuttaa tuotten ulkonäköä ja/tai
esiteltyjä malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Hugin -pölynimurin ominaisudet ja varusteet on suojattu
maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
This product, designed with the enviroment in mind,
uses recycled materials where possible.
Denna produkt är utformad med omtanke om miljön och använder
returmaterial där så är möjligt.
Dette produkt er miljøvenlight fremstillet og består så vidt muligt
af genbrugsmaterialer.
Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet og bruker
gjenvinnbare materialer der det er mulig.
Tämän tuotteen suunnittelusa on otettu ympäristö huomioon, ja
sen valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä materiaaleja aina kun
mahdollista.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement