Electrolux Z1029T Ръководство за употреба

Electrolux Z1029T Ръководство за употреба
new XIO
123
English
2
Deutsch
4
Français
6
Español
8
Italiano
10
Português
12
Nederlands
14
Dansk
16
Svenska
18
Norsk
20
Suomi
22
Ελληνικά
24
Türkçe
26
Русский
28
Magyar
30
Limba român¤
32
Polski
34
Български
36
Česky
38
Hrvatski
40
Srpski
42
Eestikeelne väljaanne
44
Latviski
46
Lietuvių k
48
Slovensky
50
Slovenščina
52
36
Български
Благодарим Ви, че избрахте прахосмукачка Електролукс Xio.
За да се гарантира максимална удовлетвореност от работата
на уреда, прочетете внимателно тази книжка с инструкции и я
запазете за справки в бъдеще.
Тази инструкция e oбща зa вcички Xio модели. Eтo защo, някoи
ocoбeннocти на вашият мoдeл, някои принадлежноcти може да
не са включени.
Фирмата Електролукс предлага асортимент от прaхосмукачки
с различни технически характеристики и допълнителни
аксесоари. Моля, прочетете тези части от ръководството,
които се отнасят до модела на Вашия уред .
A
B
C
D
B
G
H
I
Инструменти за прахосмукачката Xio
P
Q
R
S
T
U
W
Не почиствайте с нея гореща пепел или незагасени цигари
Не използвайте прахосмукачката в близост дo запалими газове
A
Не дърпайте захранващия кабел и го проверявайте редовно за
B
евентуална повреда
C
Внимание: Не използвайте прахосмукачката, ако захранващият кабел е
повреден. При повреда той трябва да се смени в сервизен център на
Електролукс
Изключете щепсела от мрежата преди да почиствате или извършвате
рутинно обслужване на прахосмукачката
Сервизът и ремонтът на тази прахосмукачка трябва да се извършват
от упълномощени служители на Електролукс
Пликове за прах
Удължителни тръби (2 броя) – модели
Телескопична тръба – модели
Въртящ се маркуч и дръжка с ръчен контрол на засмукването
•
Проверете дали пликът за прах е поставен правилно
•
Поставете маркуча в отвора, докато се чуе щракване, когато спиращият
механизъм захване. (Натиснете спиращия механизъм, за да извадите маркуча.)
Комбиниран накрайник за почистване на килими и твърди настилки
•
Прикачете удължителните тръби при модели или удължаващата се тръба при
Тесен накрайник
модели към дръжката на маркуча и накрайника за под като ги натиснете и
Накрайник за тапицерия
завъртите един към. (Завъртете и дръпнете в противоположни посоки, за да ги
разглобите.)
Четка за почистване на прах – модели
•
приспособление за автоматично прибиране на кабела, проверете преди
употреба той да не е усукан. (Натиснете педала за прибиране на кабела, за да
Прахосмукачката Електролукс Xio е предназначена само за домашно ползване и е
го приберете. Внимание: Дръжте щепсела, за да не Ви удари или
изработена така, че да осигури максимална безопасност и ефективност при
употреба. Моля, спазвайте следните инструкции за безопасност:
удари уреда.)
•
Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите или изключите
прахосмукачката.
Прахосмукачката Xio е двойноизолирана, поради което не е необходимо тя
да бъде заземена
Издърпайте захранващия кабел и включете в мрежата. При модели Xio с
•
Силата на засмукване може да се намали или увеличи, чрез завъртaне на бутона за
включване и изключване . Силата на засмукване може също така да се регулира с
Прахосмукачката Xio трябва да се ползва само от възрастни.
помощта на дръжката на маркуча като постепенно се разширява или стеснява
Съхранявайте я винаги на сухо място
отвора.
Не я използвайте за почистване на течности
X
Описание на Вашата прахосмукачка
Xio
Y
i
Захранващ кабел
Бутон за навиване на кабела
Бутон за включване и изключване и регулатор на силата на засмукване
D Мултифункционална дръжка
E F Механизъм за отваряне на отделението за пликове за прах
D
F
G
H
d
e
A
Механичен индикатор на плика за прах – модели
Съединител за маркуча
Дръжка за носене
I
G
Отделение за съхранение на допълнителни аксесоари (накрайник за
J
H
Отделение за поставяне на накрайника за под и удължителните тръби,
Преди да започнете
Инструкции за безопасност
L
M
N
O
Избягвайте засмукването на остри предмети
K
I
тесни пространства и тaкъв за почистване на тапицерия)
когато прахосмукачката не се ползва
Отделение за поставяне на накрайника за под и удължителните тръби по
време на употреба
Смяна на плика за прах:
k
Как да постигнете максимален
резултат
Почистване на килими: Дръжте накрайника за под с дръжката в това
положение.
u
p
a) Освободете спиращия механизъм и отворете капака преди да махнете
плика. Прегънете капачето в отвора, за да не се разсипе прах
б) Свалете плика за прах
Почистване на отделни свободни килими/завеси/леки текстилни
почистването на завеси, възглавници и други.
q
r
мрежата и проверете щепсела, кабела и бушоните, където това е
необходимо.
за прикрепване.
2. Задръстване/мръсни филтри: Прахосмукачката може да се
самоизключи, ако стане сериозно задръстване или филтърът/филтрите
Препоръчва се плика за прах да се сменя:
*
след употреба на прахове за почистване на килими
*
ако от прахосмукачката идва лоша миризма, като трябва също да
материи: Намалете силата на засмукване. Използвайте накрайника за под,
когато почиствате отделни свободни килими и накрайника за тапицерия при
1. Захранване: Ако Вашата прахосмукачка не работи, изключете я от
в) Когато слагате новия плик, прикрепете улеите на плика върху скобите
Почистване на твърди подове: Дръжте накрайника за под с дръжката в
това положение.
Когато възникнат проблеми
смените и филтъра.
са много мръсни. В този случай я изключете от мрежата и я оставете да
изстине в продължение на 20-30 минути. Отблокирайте задръстването и/или
сменете филтъра/филтрите и включете отново.
Отблокирането на задръстени маркучи не е включено в гаранцията на
уреда.
Почистване на лампи, картини и полици: модели . Използвайте четката за
Внимание: Използвайте само оригинални пликове за прах и филтри на
почистване на прах.
Електролукс (номер E51)
Тесни пространства: Използвайте тесния накрайник за почистване на
Защитно устройство на плика за прах
тесни пространства, труднодостъпни ъгли и радиатори.
За да се избегне повреда на Вашата прахосмукачка, уредът не трябва да се
Индикатор на плика за прах и смяна на плика
използва без плик. Той има защитен механизъм, който не позволява да се
Ако желаете да направите коментар относно прахосмукачката или
затвори капака, ако в прахосмукачката няма плик. Не се опитвайте да
книжката с инструкции за работа, моля изпратете го на нашата електронна
затворите със сила капака без да е сложен плик за прах.
поща на адрес [email protected]
За максимална ефективност пликът за прах трябва да се смени, когато се
напълни. Ако пликът се скъса, докато е в прaхосмукачката, уреда трябва да
бъде занесен в сервизен център на Електролукс, за да бъде почистен. При
Смяна на филтрите
модели проверявайте редовно плика и го сменяйте, когато това е
В уреда има два филтъра. Никога не използвайте прахосмукачката, ако в
необходимо. При модели червеният индикатор на плика за прах ще се
нея не са сложени филтрите.
появи, когато пликът започне да се пълни, като той ще запълни изцяло
плексигласовото прозорче, когато пликът е пълен / при модели
електронният индикатор ще започне да мига през половин секунда, когато
пликът се напълни.
За да проверите дали пликът е пълен, включете прахосмукачката, като
Почистване на филтъра за защита на двигателя:
Филтъра на мотора трябва да се почисти, когато е замърсен.
D) Освободете спиращия механизъм и свалете капака и филтъра.
E) Измийте филтъра в топла вода.
свържете всички приспособления и я вдигнете от пода.
F) Оставете го да изсъхне. Когато той е сух, поставете го обратно в уреда
Индикаторът, че пликът е пълен може да означава, че той е задръстен (това
понякога се причинява от много ситен прах), което ще доведе до
и затворете капака.
намаляване на силата на засмукване и прегряване. Ако това стане, сменете
Смяна на микрофилтъра:
плика за прах дори той да не е пълен.
Микрофилтъра трябва да се смени на всеки пети сменен плик за прах.
G) Освободете спиращия механизъм, отворете капака на филтъра и
свалете филтъра.
H) Сложете нов филтър и затворете капака.
Прочетете, също така, информацията в края на това ръководство.
3. Вода: Ако прахосмукачката е засмукала вода, двигателят трябва да се
смени в сервизен център на Електролукс.
38
Česky
Děkujeme vám, že jste si zakoupili Electrolux Xio.
Abyste mohli být s přístrojem naprosto spokojeni,
pozorně si prostudujte tuto příručku. Uschovejte si ji
pro budoucí potřebu.
Tento návod k použití je společný pro všechny
modely Xio. To znamená, že váš model nemusí
obsahovat veškeré uvedené příslušenství.
Firma Electrolux dodává řadu vysavačů s různými
specifikacemi a doplňky. Při čtení této příručky se
laskavě řiďte pokyny, které se vztahují na váš model.
A
B
C
D
B
DoplÀky k va‰emu vysavaãi Xio
Prachové sáčky
Trubice (x 2)
Otočná hadice a rukojeť s ručním nastavením sání
•
•
Kombinovaná hubice na koberce/hladkou
•
Úzká hubice
Hubice na čalounění
•
Kartáč na prach
Zaji‰tûní bezpeãné práce
Vysavač Electrolux Xio je určen pouze k použití v domácnosti a je
vyroben tak, aby vám poskytl maximální bezpečnost a výkon.
Zachovejte laskavě následující jednoduché bezpečnostní zásady:
L
M
N
O
P
Vysavač Xio je dvojitě izolovaný, takže se nesmí uzemňovat
Přístroj Xio smí používat pouze dospělí
Vždy uschovejte přístroj na suchém místě
Přístroj se nesmí používat k vysávání tekutin
Nepoužívejte přístroj k vysávání ostrých předmětů
Nepoužívejte přístroj k vysávání žhavého popela anebo
nevyhaslých cigaretových nedopalků
Vlastnosti vysavaãe Xio
A
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů
B
Za přívodní šňůru netahejte a pravidelně kontrolujte, zda
není poškozená
Upozornění: Nepoužívejte vysavač, je-li přívodní
šňůra poškozená. Poškozenou šňůru nechte vyměnit
v servisu firmy Electrolux
Před čištěním přístroje nebo prováděním údržby vytáhněte
zástrčku ze sítě
Veškerou údržbu a opravy smí provádět pouze servis
oprávněný k tomu firmou Electrolux
Uvedení do provozu
Teleskopická trubka
podlahovou krytinu
G
H
I
Q
R
S
T
U
W
Zkontrolujte, zda je v přístroji prachový sáček.
Zasuňte do přístroje hadici tak, aby západky zacvakly do
pevné polohy. (K uvolnění stiskněte západky dovnitř.)
Na koncovku hadice a podlahovou hubici nasaďte trubky nebo
teleskopickou trubku a vzájemným otočením je zajistěte. (K
rozpojení je vzájemně otočte a vytáhněte.)
Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte ji do zásuvky. U přístrojů
Xio, opatřených navíječem kabelu, před použitím zkontrolujte,
zda není šňůra zkroucená. (K navinutí kabelu stiskněte nožní
pedál. Upozornění: Při navíjení podržte laskavě zástrčku,
aby nenarazila na přístroj.)
•
Vysavač se zapne stisknutím vypínacího tlačítka.
•
Chcete-li zvětšit/zmenšit sílu sání, otočte vypínací tlačítko. Sílu
sání lze nastavit také na držáku hadice tak, že se otevírá/zavírá
klapka.
C
X Napájecí šňůra
Y
i
Navinovací tlačítko
Vypínací tlačítko a regulátor pro nastavení síly sání
D Víceúčelová rukojeť
E F Západka pro uvolnění krytu přihrádky pro prachový sáček
D
F
G
H
d
e
Mechanický indikátor naplnění prachového sáčku
Připojení hadice
A Rukojeť na přenášení
I
G
Prostor na doplňky (na úzkou hubici a hubici na
J
H
Úschovný prostor na podlahovou hubici a nástavce,
I
Úschovný prostor na podlahovou hubici a nástavce,
K
čalounění)
nejsou-li v provozu
jsou-li v provozu
Jak vyměnit prachový sáček:
k
u
p
q
r
Jak docílit nejlep‰ích výsledkÛ
Koberce: Použijte podlahovou hubici s páčkou v příslušné
poloze.
Hladké podlahové krytiny: Použijte podlahovou hubici
s páčkou v příslušné poloze.
Volně položené běhouny/záclony/tenké tkaniny:
Snižte sílu sání. K čištění volných běhounů použijte
podlahovou hubici a k čištění záclon, polštářků apod. použijte
hubici na čalounění.
Lampy, obrázky a poličky: Použijte kartáč na prach .
Omezený prostor: K čištění štěrbin, rohů a topných těles
použijte úzkou hubici.
Indikátor naplnění a výměna prachového sáčku
K zachování špičkového výkonu musíte plný sáček vyměnit.
Jestliže se prachový sáček z nějakého důvodu uvnitř
vysavače roztrhne, doneste vysavač do servisní služby
Electroluxu k vyčistění. – Pravidelně prachový sáček
kontrolujte a podle potřeby vyměňte. – okénko indikátoru
se při plnění postupně červeně zabarvuje; je-li zcela
červené, je sáček plný/ U modelů bude elektronický
indikátor při plném sáčku každou půl vteřinu blikat.
Při kontrole prachového sáčku nechte vysavač zapnutý,
veškeré příslušenství nechte připojené a konec s hubicí
zdvihněte z podlahy.
Indikátor plného prachového sáčku může též značit, že je
sáček zablokovaný (může to být občas způsobeno velmi
jemným prachem); způsobí to ztrátu sání a může dojít k
přehřátí vysavače. V tomto případě prachový sáček
vyměňte, i když není plný.
A Abyste mohli sáček vyjmout, uvolněte západku, otevřete
víko a ohněte jazýček do otvoru, aby prach neunikl.
B Vyjměte sáček.
C Vložte nový sáček štěrbinami na držák.
Doporučujeme, abyste sáček vyměnili:
* po použití prášku na čištění koberců
* jestliže vysavač zapáchá; v tomto případě vyměňte
též filtr
Upozornění: Používejte pouze prachové sáčky a filtry
značky Electrolux (č.E51)
Pojistný mechanismus prachového sáčku
Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku, mohl by se
poškodit. Vysavač je opatřen pojistným mechanismem,
který vám zabrání v zavření víka, není-li ve vysavači
prachový sáček. Nesnažte se víko násilím zavřít.
Výměna filtrů
Ve vašem vysavači jsou dva filtry. Nikdy vysavač
nepoužívejte bez filtrů.
Vyčištění ochranného motorového filtru:
Filtr chránící motor se musí vyčistit, jakmile je zanesen.
D) Uvolněte páčku a sejměte víčko a filtr.
E) Filtr vymyjte teplou vodou.
F) Čistý filtr nechte vyschnout a opět jej nasaďte. Zavřete
víčko.
Výměna filtru Mikro:
Mikrofiltru se musí při každé páté výměně prachového
sáčku vyměnit.
G) Uvolněte páčku, otevřete víčko filtru a filtr vyjměte.
H) Nasaďte nový filtr a zavřete víčko.
OdstraÀování závad
1. Napájení: Jestliže se při zapnutí vysavač nerozběhne,
odpojte jej od zdroje napájení a podle potřeby zkontrolujte
zástrčku, přívodní šňůru a pojistky.
2. Zablokování/zanesené filtry: Dojde-li ke kompletnímu
zablokování nebo zanesení filtru(ů), vysavač se může sám
vypnout. V tomto případě jej odpojte ze sítě a nechte jej 2030 minut vychladnout. Odstraňte zablokování, případně
vyměňte filtr(y), a znovu zapněte.
Záruka se nevztahuje na čištění zanesených hadic.
Přečtěte si též další informace o Electroluxu, uvedené na
konci této příručky.
3. Voda: Jestliže se do vysavače nasaje voda, musíte
nechat motor v servisu firmy Electrolux vyměnit.
Případné připomínky k přístroji nebo k příručce s
provozními pokyny nám laskavě zašlete prostřednictvím
elektronické pošty na adresu: [email protected]
40
Hrvatski
Hvala vam ‰to ste odabrali jedan od Electrolux Xio
strojeva za usisavanje pra‰ine. Da biste njime u
potpunosti bili zadovoljni paÏljivo proãitajte ovu knjiÏicu
i saãuvajte je.
Ove upute za uporabu odnose se na sve modele usisivaãa
XIO. To znaãi da moÏda Va‰ model usisivaãa nije
opremljen svim priborom.
Electrolux nudi asortiman strojeva za usisavanje sa
razliãitom specifikacijom i prikljuãcima. Molimo vas da
konzultirate podatke koji se odnose na va‰ tip usisavaãa
kada ãitate ovu knjiÏicu.
A
B
C
D
B
G
H
I
Prikljuãci za va‰ Xio
P
Q
R
S
T
U
W
Vreçice za pra‰inu
Izbjegavajte o‰tre predmete
Nemojte strojem za usisavanje pra‰ine kupiti Ïeravicu i
goruçe opu‰ke
Ne koristite u blizini zapaljivih plinova
Upozorenje: Nemojte koristi aparat ãiji je elektriãni kabl
o‰teçen. O‰teçeni kabl treba zamijeniti u ovla‰tenom
Electrolux Servisnom Centru
Sve servise i popravke mora izvesti ovla‰teno osoblje
H
Electroluxovih servisa.
I
•
Gurajte cijev u otvor sve dok zapori ne do∑u na svoje mjesto.
(Da oslobodite cijev pritisnite zapore prema unutra).
Spojite cijevi ili teleskopsku cijev s ruãkom za savitljivu cijev i
prikljuãkom za ãi‰çenje poda utiskivanjem jednih u druge i
okretanjem. (Razdvojite odvrtanjem i povlaãenjem).
Prikljuãak za tapecirani namje‰taj
•
âetka za brisanje pra‰ine
Izvucite elektriãni kabl i prikljuãite ga na struju. Kod nekih modela Xia,
elektriãni se kabel automatski namotava ‰to jamãi da prije uporabe
neçe biti zapetljan. (Pritisnite noÏnu pedalu da aktivirate automatski
Briga za va‰u sigurnost
namataã. Upozorenje: DrÏite utikaã kako ne bi udario vas ili
usisavaã).
Electrolux Xio je namijenjen za iskljuãivu uporabu u kuçanstvu i dizajniran
je tako da zajamãi maksimalnu sigurnost i uãinak. Molimo vas da se drÏite
•
Da ukljuãite stroj pritisnite dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje.
jednostavnih mjera opreza:
•
Da smanjite ili poveçate jaãinu usisavanja, okrenite dugme za
L
M
N
O
Stroj za usisavanje pra‰ine Xio je dvostruko izoliran i stoga ne
smije biti uzemljen
Xio smiju koristiti jedino odrasle osobe
Xio treba uvijek drÏati na suhom mjestu
Nemojte stroj za usisavanje pra‰ine koristiti da bi pokupili tekuçinu
ukljuãivanje/iskljuãivanje. Jaãina usisavanja se tako∑er moÏe regulirati
kod tipova na ruãki za savitljivu cijev otvaranjem i zatvaranjem otvora.
Dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje i regulator jaãine usisavanja
samo kod nekih modela
usisavaãa
Savitljiva cijev i ruãka s ruãnom kontrolom usisavanja
Dugme za namatanje kabla
D Vi‰efunkcionalna ruãka
E F Zapor za osloba∑anje poklopca na odjeljku za vreçicu za pra‰inu
G
Provjerite da je vreçica za pra‰inu na svome mjestu.
•
Y
i
D
F
•
Prikljuãak s uskim otvorom
C
Utikaã se mora izvuçi iz utiãnice prije ãi‰çenja ili odrÏavanja
Teleskopska cijev
Kombinirani prikljuãak za ãi‰çenje tapisona i podova
B
X Elektriãni kabl
Ne vucite elektriãni kabl i redovito provjeravajte da nije o‰teçen
Priprema za uporabu
ProduÏne cijevi (x2)
ObiljeÏja va‰eg Xia
A
d
e
A
G
J
H
K
I
Mehaniãki pokazivaã razine pra‰ine u vreçici
Spojnica za savitljivu cijev
Ruãka za no‰enje
Odeljak za prikljuãke (za prikljuãak s uskim otvorom i prikljuãak
za tapetirani namje‰taj)
Spremi‰te za podni prikljuãak i produÏne cijevi kada se
aparat ne koristi
Spremi‰te za podni priljuãak i produÏne cijevi kada se aparat koristi
Zamjena vreçice za pra‰inu:
k
u
p
Za najbolje rezultate
Tapisoni: Upotrijebite podni prikljuãak s polugom u ovom poloÏaju.
Podovi: Upotrijebite podni prikljuãak s polugom u ovom poloÏaju.
Tepisi/zavjese/lagani materijali: Smanjite jaãinu usisavanja.
Upotrijebite podni prikljuãak za tepihe, te prikljuãak za tapecinari
namje‰taj za zavjese, jastuãiçe, itd.
q
r
A Oslobodite zaponac i poklopac povucite prema natrag, a zatim
Problemi
prije negoli podignete vreçicu, gurnite kartonski poklopac u
1. Struja: Ako nema opskrbe elektriãnom energijom, izvucite
vreçicu kako bi sprijeãili da pra‰ina izlazi van.
utikaã iz utiãnice i provjerite utikaãe, elektriãni kabl i osiguraãe, po
B Uklonite vreçicu.
potrebi.
C Umetnite novu vreçicu tako ‰to çete utore na njoj zakaãiti
2. Zaãepljenja/prljavi filteri: Stroj za usisavanje pra‰ine se moÏe
za drÏaãe.
sam iskljuãiti u sluãaju zaãepljenja ili ako su filteri prekomjerno
prljavi. U tom sluãaju izvucite utikaã iz utiãnice i ostavite aparat da
Svjetiljke, slike i police za knjige: Upotrijebite ãetku za brisanje
Preporuãamo da se vreçica za pra‰inu mijenja:
se hladi nekih 20 do 30 minuta. Oãistite zaãepljenje i/ili zamijenite
pra‰ine.
* nakon upotrebe deterdÏenta za ãi‰çenje tapisona
filter(e) i ponovo ukljuãite.
Te‰ko dostupna mjesta: Upotrijebite prikljuãak s uskim otvorom
* ako se iz aparata ‰iri neugodan miris, u kojem sluãaju treba
âi‰çenje zaãepljenih cijevi nije pokriveno garancijom.
kako bi oãistili uske prostore, kutove i radijatore.
promijeniti i filter
Molimo vas da konzultirate dodatne podatke o Electroluxu pri
Pokazivaã razine pra‰ine i zamjena vreçice za pra‰inu
Upozorenje: Upotrebljavajte iskljuãivo originalne
Za najbolje rezultate pri ãi‰çenju, vreçicu za pra‰inu treba
Electroluxove vreçice za pra‰inu i filtere (ref E51)
zamijeniti svaki puta kada se napuni. Ako vreçica za pra‰inu pukne
Sigurnosni zaponac vreçice za pra‰inu
Electroluxovom Servisnom Centru treba promijeniti motor.
Da bi ste izbjegli o‰teçenje stroja za usisavanje pra‰ine nemojte ga
Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi u vezi stroja za usisavanje ili
koristiti bez vreçice za pra‰inu. Xio je opskrbljen sigurnosnim
knjiÏice sa uputstvima za uporabu, molimo Vas po‰aljite nam
zaponcem koji onemoguçava zatvaranje poklopca ako vreçica nije
e-mail na adresu: [email protected]
kraju ove knjiÏice.
3. Voda: Ako strojem za usisavanje pra‰ine usisate vodu, tada u
dok je u usisavaãu, tada usisavaã treba odnijeti na ãi‰çenje u
Electroluxov Servisni Centar. Zavisno od modela, redovito
provjeravajte razinu pra‰ine u vreçici i mijenjajte je prema potrebi.
Zavisno od modela, prozorãiç na pokazivaãu çe postupno postajati
sve crveniji da bi se sasvim zacrvenio kada vreçica za pra‰inu
bude puna / elektronski pokazivaã çe se paliti i gasiti svakih pola
sekunde kada se vreçica za pra‰inu napuni.
na svom mjestu. Nemojte poku‰avati na silu zatvoriti poklopac.
Zamjena filtera
Kod provjere vreçice za pra‰inu usisavaã mora biti ukljuãen, svi
Va‰ usisavaã posjeduje dva filtera. Nemojte nikada upotrebljavati
stroj ako filteri nisu na svom mjestu.
prikljuãci na svom mjestu i podignuti s poda.
âi‰çenje filtera za za‰titu motora:
Kada pokazivaã pokazuje da je vreçica za pra‰inu puna to moÏe
Za‰titni filter za motor treba ãistiti kada se isprlja.
znaãiti i da je vreçica blokirana (to povremeno izaziva veoma fina
pra‰ina) ‰to moÏe dovesti do smanjenja jaãine usisavanja i
D) Oslobodite zaponac i uklonite poklopac i filter.
pregrijavanja. U tom sluãaju vreçicu za pra‰inu treba promijeniti
E) Isplahnite filter toplom vodom.
iako jo‰ nije puna.
F) Ostavite filter da se osu‰i i vratite ga na mjesto. Zatvorite
poklopac.
Zamjena mikro filtera:
Mikro filter treba mijenjati sa svakom petom zamjenom vreçice za
pra‰inu.
G) Oslobodite zaponac, otvorite poklopac filtera i uklonite filter.
H) Umetnite novi filter i zatvorite poklopac.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement