Hugin HN1410 Användarmanual

Hugin HN1410 Användarmanual
DAMMSUGARE
COROMELL
HN 1410
2190516-70
F
E
D
G
C
H
B
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I
J
K
7.
8.
HUGIN
HN 1410
Välkommen som Hugin-ägare! Tack för att du visat
förtroende för vår förstklassiga produkt. Rätt använd
kommer den att underlätta städningen många år framöver.
Din nya dammsugare är avsedd för hushållsdammsugning.
Vid omfattande användning för andra ändamål kan dammsugarens livslängd förkortas.
För professionell dammsugning, t.ex. vid renoveringsarbeten, förordar vi användandet av våra kommersiella
städprodukter.
Läs igenom denna bruksanvisning innan användandet.
Det är också mycket viktigt att denna bruksanvisning sparas
med dammsugaren för framtida behov.
Om dammsugaren säljs, överlåts eller lämnas kvar vid
flyttning tillse att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
så att nye ägaren kan ta del av funktioner och varningstexter.
Läs noga säkerhetsföreskrifterna innan dammsugaren monteras eller tas i bruk.
Hugin avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a.
felaktig användning av dammsugaren eller otillåtna
ändringar på dammsugaren.
Hugin förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende
och/eller specifikation utan vidare information.
Hugin dammsugare skyddas av Patent eller registrerande
konstruktioner.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER!
Endast för hushåll och inomhusbruk!
För att minska risken för eld:
• Dammsug inte nära rök, glöd eller brand - t.ex. cigaretter,
tändstickor, het aska eller brandfarlig vätska eller gas.
• Dammsug inte i utrymmen där det kan finnas brännbara
eller lättantändliga vätskor eller gaser.
• Luftrengörare, s.k. air refresher, får ej sprutas i eller på
dammsugaren då explosionsrisk kan föreligga.
För att minska risken för elektrisk chock:
• Lämna inte dammsugaren ansluten. Dra ur sladden när
dammsugaren inte används samt vid översyn.
• Var noga med att följa instruktionshäftet. Service och
reparationer får endast utföras av auktoriserad verkstad.
Endast av tillverkaren rekommenderade reservdelar och
tillbehör får användas. Försök aldrig på något sätt modifiera dammsugaren själv.
OBS! Skadad sladd måste, för undvikande av maskinoch/eller personskada, bytas av tillverkaren eller av
denne godkänt serviceställe.
• I en dubbelisolerad maskin används dubbel isolering
istället för jordning. Symbolen (
) finns markerad på
dataskylten. En dubbelisolerad maskin är ej försedd med
jordning och får ej heller förses med jordning i efterhand.
• Service av denna typ av dammsugare kräver extrem
varsamhet och kunskap och skall därför endast utföras av
kvalificerad personal.
Reservdelarna till en dubbelisolerad dammsugare måste
vara identiska med de delar de ersätter.
• Dammsug aldrig med skadad sladd eller stickpropp. Om
dammsugaren inte fungerar som den ska, om den tappats,
skadats, lämnats utomhus, tappats i vatten - lämna in den
för service.
• Använd inte sladden till att dra eller lyfta dammsugaren
med. Kläm inte sladden i en dörr. Sladden får ej ut-sättas
för hetta.
• Ta i stickproppen för att dra ur sladden. Dra aldrig i själva
sladden!
• Dammsug aldrig vätska eller i våta utrymmen. Handskas
inte med dammsugaren med våta händer. Rengör dammsugaren med torr trasa efter att först ha dragit ur sladden.
¶
För att minska risken för skada:
• Får ej användas som leksak. Var extra uppmärksam när
dammsugaren används av eller nära barn.
• Stäng av alla funktioner innan sladden dras ur.
• Var extra försiktig vid trappstädning.
• Stäng av dammsugaren innan tillbehör monteras av eller
på.
• Är dammsugaren utrustad med roterande borste varnas
för att komma i kontakt med denna om maskinens
nätanslutning ej är urkopplad.
• Filter och dammsugarpåse måste bytas ut enligt instruktionshäftet. Dammsug aldrig utan dammsugar-påse. För
att bibehålla dammsugarens prestanda och för att undvika
skador, använd endast originaldammsugarpåsar och filter.
• Dammsug inte vassa föremål såsom glasbitar eller nålar
som kan skada dammsugarpåse och motor.
KF
Avd. Hem EL
43-2230
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel vx. 08 - 743 10 00
HUGIN
HN 1410
HUGIN
Tillbehör för din dammsugare
Dammpåsar
Innan du börjar
Hur man uppnår bästa städresultat
Säkerhetsanordning för dammpåsen
•
Kontrollera att dammpåsen är på plats.
För att undvika stopp och bibehålla sugaffekten bör
För att udvika att dammsugaren skadas, får den under
•
Snäpp fast slangen i dammsugaren. (Tryck in hakarna på
golvmunstyckena rengöras ofta med slanghandtaget.
inga omständigheter användas utan dammpåse. En
slanganslutningen för att lossa slangen).
Småmattor/gardiner/tunna tyger: Minska sugeffekten.
Förlängningsrör (2 st)
Vridbar slang och handtag med manuell sugkontroll
•
och dra isär).
•
Möbelmunstycke
Dammsugaren är dubbelisolerd och behöver inte
dammsugaren utan filter på plats.
aldrig i sladden. HN 1410 är utrustade med sladdivinda, se
Dammpåsindikator
Rengöring av motorskyddsfilter:
dammsugaren).
Tryck på På/Av-knappen för att starta dammsugaren.
•
För att öka/minska sugeffekten, rotera På/Av-knappen
Sugeffekten kan också justeras på slanghandtaget genom
att öppna/stänga ventilen.
Dammsugaren får endast användas av vuxna
Byte/Rengöring av filter
Det finns tvá filter inuti din dammsugare. Använd aldrig
•
jordas
dammpåse. Försök ej tvinga locket att stänga.
möbelmunstycket för gardiner, kuddar, osv.
exempelvis skarvar, hörn och värmeelement.
OBS: Håll i strickproppen så den ej slår emot dig eller
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet
säkerhetsspärr förhindrar att locket stängs utan isatt
Svåråtkomliga utrymmen: Använd fogmunstycket till
(Tryck på handtaget för att rulla in sladden.
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk.
Använd golvmunstycket på småmattor och
tas sladden ur vägguttaget genon att dra i stickproppen;
Dra ut sladden och anslut till vägguttaget. Efter användandet
till att sladden ej är tilltrasslad innan sladvindan används.
För din säkerhet
och prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
Sätt fast rören på slanghandtaget och golvmunstycket
genom att trycka och vrida ihop dem. (Vid isärtagning, vrid
Kombinerat matt/golvmunstycke
Fogmunstycke
HN 1410
Byt dammpåse när den är full för att bibehålla bästa
prestanda. Kontrollera dammpåsen regelbundet och byt
ut när så krävs. På HN 1410 blir indikatorfönstret för
dammpåsen gradvis rött under det att den fylls och helt
när påsen är full. Om dammpåsen av misstag skulle gå
Motorskyddsfilteret bör rengöras när det blir smutsigt.
4. Greppa låsthaken, ta bort locket och filtert.
5. Tvätta filtret i varmt vatten.
6. Lát torka och sätt tillbaka det rena filtret. Stäng locket.
Byte av mikrofiltret:
sönder i dammsugaren, ta dammsugaren till ett av
Mikrofiltret bör bytas ut vid vart femte påsbyte.
HUGIN auktoriserat serviceställe för rengöring.
7. Lossa haken, öppna filterlocket och ta ur filtret.
Läs av dammindikatorn med munstycket lyft från
Förvara alltid dammsugaren på en torr plats
Detaljer på din dammsugare
underlaget.
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
A
Elsladd
Om dammpåsindikatorn indikerar full påse kan det
Sug ej upp vassa föremål
B
Sladdvindeknapp
fint damm) vilket medför minskad sugeffekt och kan
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
C
På/Av-knapp sugeffektsreglage
betyda att påsen är igensatt (orsakas ibland av mycket
8. Sätt i nytt filter och stäng locket.
Felsökning
1. Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur
stickproppen, kontrollera säkringar och att sladden ej är
ibland resultera i överhettning. Om detta måste påsen
skadad.
bytas ut även om den inte verkar full.
2. Blockerad luftström och igensatta
Byte av dammpåse:
filter/dammbehållare: Dammsugaren stanner
Använd ej nära brandfarliga gaser
D
Multifunktionshandtag
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera
E
Låshake för lock till påsutrymmet
F
Mekanisk påsindikator
G
Slanganslutning
av auktoriserad HUGIN servicepersonal
H
Bärhandtag
2. Ta ur dammpåsen.
Rengöring av blockerade slangar täcks inte av garantin.
Dra ur kontakten innan rengöring eller underhåll av
I
Tillbehörsfack (för fogmunstycke och möbelmunstycke)
3. Satt in den nya dammpåsen, passa in hålen i
3. Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren skadas
dammsugaren
J
Parkeringsläge för munstycke och rör vid tillfälliga
kartongskivan mot tapparna i påsitrymmet. Stäng
motorn och måste bytas ut på ett av HUGIN auktoriserat
uppehåll i städningen
locket.
serviceställe, detta täcks inte av garantin.
regelbundet att sladden ej är skadad
Obs: Använd ej din dammsugare om elsladden är
skadad. Om sladden är skadad måste den bytas ut
All service och reparation máste utföras av auktoriserad
HUGIN servicepersonal
K
Parkeringsläge för munstycke och rör vid förvaring
1. Lossa haken och ta av locket. Innan dammpåsen tas
ur, tryck in fliken i hålet för att hindra dammet från att
flyga ut.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts ut:
* efter användning av mattrengöringsmedel i
pulverform
* om dammsugaren avger dålig lukt, i detta fall bör
även filtret bytas ut
OBS! Använd endast HUGIN originaldammpåsar och
filter.
automatiskt om stopp uppstår i munstycke/rör/slang eller
om filtren är igensatta. Dra ur strickproppen och låt
svalna i 20–30 minuter. Avlägsna ev stopp och/eller byt
ut filtrer/dammpåse. Starta därefter dammsugaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement