AEG | SANTO3232-4KG | User manual | Aeg SANTO3232-4KG Brugermanual

Kyl/fryskombinationer
Køle-frysekombinationer
Kjøle-frysekombinasjoner
Bruksanvisningar
Brugsanvisning
Bruksanvisning
AUS
ERFAHRUNG
GUT
Kære kunde,
før De tager Deres nye køle-fryseskab i brug, beder vi Dem venligst læse denne brugsanvisning grundigt igennem, da den indeholder vigtige oplysninger om sikker brug, opstilling og
vedligeholdelse af køle-fryseskabet.
Fagtermer, som er anvendt i brugsanvisningen, forklares i sidste afsnit “Fagtermer”.
Brugsanvisningen bør gemmes med henblik på senere opslag og overdrages til eventuelle nye ejere af køle-fryseskabet.
Bemærk: Denne brugsanvisning gælder for en række teknisk sammenlignelige modeller
med forskelligt udstyr. Følg kun de oplysninger, som vedrører den modeludførelse, De har
valgt.
28
Indhold
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplysninger om emballagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bortskaffelse af gamle køle-fryseskabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernelse af transportbeskyttelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køle-fryseskabet behøver luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af køle-fryseskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhængsling af dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af køle-fryseskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Før ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibrugtagning - indstilling af temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afbrydelse af køle-fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvendigt udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pladehylder/gitterhylder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabel inderside på døren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frysevaresymboler/frysekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korrekt opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nedfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dybfrostvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilberedning af isterninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrimning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køleskabet afrimes automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrimning af fryseskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd om energibesparelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af el-pære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyde under driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestemmelser, normer, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fagtermer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
31
31
32
32
32
33
34
34
35
38
39
40
40
41
41
41
43
43
44
45
46
46
46
46
46
48
49
49
51
51
52
52
53
29
Sikkerhed
Vore køle-fryseprodukter lever op til de almindeligt anerkendte regler om teknisk sikkerhed samt lovgivningen om produktsikkerhed. Alligevel vil vi gerne gøre Dem fortrolig med
følgende oplysninger vedrørende sikkerheden:
Hensigtsmæssig anvendelse
❒ Køle-fryseskabet er beregnet til anvendelse i husholdningen. Det egner sig til afkøling,
nedfrysning og dybfrysning af fødevarer samt tilberedning af is. Hvis produktet betjenes uhensigtsmæssigt eller forkert, kan producenten ikke påtage sig noget ansvar for
eventuelle skader.
❒ Det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt at foretage ombygninger eller ændringer på køle-fryseskabet.
❒ Såfremt De anvender køle-fryseskabet i erhvervsmæssigt øjemed eller til andre formål
end afkøling, nedfrysning og dybfrysning af fødevarer, bør De være opmærksom på
de lovmæssige bestemmelser, der gælder for Deres område.
Før første ibrugtagning
❒ Kontrollér køle-fryseskabet for eventuelle transportskader. Et beskadiget køle-fryseskab må under ingen omstændigheder tilsluttes! Kontakt leverandøren i tilfælde af
skader.
❒ Sørg ved transport og opstilling af skabet for, at ingen dele af kølemiddelkredsløbet
bliver beskadiget.
Sikkerhed for børn
❒ Emballagedele (fx folie, skumplast) kan være farlige for børn. Risiko for kvælning! Emballagemateriale skal holdes uden for børns rækkevidde.
❒ Udtjente køle-fryseskabe bør gøres uanvendelige før bortskaffelsen. Træk stikket ud,
skær ledningen over og sørg for at fjerne eller destruere eventuelle smæk- eller skydelåse. Herved forhindrer De, at legende børn spærres inde i skabet (risiko for kvælning!) eller udsættes for andre livstruende situationer.
❒ Børn kan ofte ikke se de faremomenter, som omgangen med husholdningsmaskiner
indebærer. Hold derfor det nødvendige opsyn og lad ikke børn lege med køle-fryseskabet.
Den daglige brug
❒ Beholdere med brændbare gasser eller væsker kan blive utætte, når de påvirkes med
kulde. Risiko for eksplosion! Opbevar aldrig beholdere med brændbare stoffer som fx
spraydåser, lighter-påfyldningspatroner etc. i køle-fryseskabet.
❒ Flasker og dåser må ikke anbringes i fryseskabet. De kan springe, når indholdet fryser til is - og sågar eksplodere, hvis indholdet er kulsyreholdigt! Læg aldrig sodavand,
saft, øl, vin, champagne etc. ind i fryseskabet. Undtagelse: Spiritus med høj alkoholprocent kan opbevares i fryseskabet.
❒ Tag ikke is og isterninger i munden direkte fra fryseskabet. Meget kold is kan fryse sig
fast på læberne eller tungen og give sår.
30
❒ Tag ikke i dybfrostvarer med våde hænder, da hænderne kan fryse sig fast.
❒ Der må ikke anvendes elektrisk udstyr (fx elektriske ismaskiner, røremaskiner etc.) i køle-fryseskabet.
❒ Før rengøring skal køle-fryseskabet principielt afbrydes, og stikket skal trækkes ud eller
den pågældende sikring i boligen afbrydes eller drejes ud.
❒ Hold altid i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af kontakten.
❒ Hvis der opstår en fejl i køle-fryseskabet, skal De først slå efter i denne brugsanvisning under “Afhjælpning af fejl”. Hvis oplysningerne dér ikke bringer Dem videre, skal
De ikke selv foretage Dem yderligere.
❒ Køle-fryseskabet må kun repareres af fagfolk. En ukorrekt gennemført reparation kan
indebære stor risiko for brugeren. Kontakt Deres forhandler eller vores serviceafdeling, såfremt en reparation bliver nødvendig.
OBS! Hvis der lægges frosne varer oven på apparatet kan det medføre, at der dannes kondensvand som følge af kulde i pladens hulrum. I dette hulrum er der anbragt
elektroniske komponenter. Drypper der kondensvand på disse komponenter, vil en
kortslutning kunne ødelægge apparatet. Der må derfor ikke lægges frosne varer
oven på apparatet.
Bortskaffelse
Oplysninger om emballagen
Samtlige anvendte materialer er miljøvenlige! De kan uden risiko deponeres eller brændes
på en affaldsforbrændingsanstalt!
Om materialerne: Plastmaterialerne kan også genbruges og er mærket som følger:
>PE< for polyethylen, fx det udvendige dække og poserne indvendigt;
>PS< for skum-polystyrol, fx polstringsdelene, principielt fri for CFC.
Kartondelene fremstilles af genbrugspapir og bør atter indleveres til genbrug.
Bortskaffelse af gamle køle-fryseskabe
Af hensyn til miljøet skal køle-fryseskabe bortskaffes som specialaffald, både Deres hidtidige og det, De lige har købt - når det en dag er udtjent.
Advarsel! Udtjente køle-fryseskabe bør gøres uanvendelige før bortskaffelsen. Træk
stikket ud, skær ledningen over og sørg for at fjerne eller destruere eventuelle smækeller skydelåse. Herved forhindrer De, at legende børn spærres inde i skabet (risiko
for kvælning!) eller udsættes for andre livstruende situationer.
Bortskaffelsesoplysninger:
–
–
–
Køle-fryseskabet må ikke bortskaffes som almindeligt affald eller som storskrald.
Kølemiddelkredsløbet, og især varmeveksleren på skabets bagside, må ikke beskadiges.
Oplysninger om afhentningstidspunkter eller opsamlingssteder fås hos de lokale
myndigheder.
31
Fjernelse af transportbeskyttelsen
Køle-fryseskabet og dele af det indvendige udstyr er transportbeskyttet. Før skabet tages i brug, skal De derfor fjerne al tape og folie samt alle emballage- og polstringsdele.
Råd: Eventuelle klæbrige rester kan fjernes med rensebenzin.
Opstilling
Opstillingssted
Opstil køle-fryseskabet i et godt ventileret og tørt rum.
Omgivelsernes temperatur har indflydelse på strømforbruget. Derfor bør køle-fryseskabet
– ikke udsættes for direkte sollys;
– ikke placeres ved siden af radiatorer, komfurer eller andre varmekilder;
– kun placeres på et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse,
som skabet er konstrueret til.
Den pågældende klimaklasse ses af typeskiltet, som findes til venstre inde i skabet.
Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
med omgivelsestemperaturer på
+10 til +32°C
+16 til +32°C
+18 til +38°C
+18 til +43°C
Hvis det er umuligt at undgå opstilling ved siden af en varmekilde, skal følgende minimums-sideafstande overholdes: Til el-komfurer 3 cm, til olie- og kulkomfurer 30 cm.
Hvis disse afstande ikke kan overholdes, er det nødvendigt at opstille en varmebeskyttelsesplade mellem komfur og køle-fryseskab.
Hvis skabet står ved siden af et andet køle- eller fryseskab, kræves der en sideafstand på
5 cm, således at der ikke dannes kondensvand på de udvendige sider.
32
Køle-fryseskabet behøver luft
Der tilføres luft fortil under døren, og der udluftes opad langs bagbeklædningen
(billede 1/A).
For at sikre fri luftcirkulation må der ikke dækkes eller spærres for disse ventilationsåbninger.
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
Vigtigt! Hvis køle-fryseskabet opstilles under fx et højtsiddende skab, skal der holdes en
afstand på mindst 10 cm mellem den øverste kant på køle-fryseskabet og det derover
placerede skab eller lignende (billede 1/B).
NP002
Billede 1
33
Opstilling
Justering af køle-fryseskabet
❒ Når skabet skal flyttes til sin endelige plads, er det tilstrækkeligt at trykke let på den
överste dör og vippe skabet bagud. Herved forskydes vægten over på de bageste
ruller, og skabet bliver nemt at bevæge.
❒ Skabet skal stå vandret og solidt. Der kompenseres for eventuelle ujævnheder i gulvet ved, at de to justeringsfødder fortil drejes ind eller ud (billede 2).
D718
Billede 2
El-tilslutning
Til el-tilslutningen kræves en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Den elektriske
sikring skal være på mindst 10 ampere.
Hvis stikkontakten ikke længere er tilgængelig, når køle-fryseskabet er stillet op, skal det
via en passende anordning i den elektriske installation sikres, at forbindelsen mellem skabet og strømnettet kan afbrydes (fx sikring, ledningsbeskyttelseskontakt, fejlstrømsrelæ
eller lignende med en kontaktafstand på mindst 3 mm).
Kontrollér før ibrugtagning på køle-fryseskabets typeskilt, om tilslutningsspænding og
strømtype stemmer overens med værdierne for strømforsyningsnettet på opstillingsstedet.
Fx: AC 220...240 V
50 Hz eller
220...240 V ~ 50 Hz
(dvs. 220 til 240 volt vekselstrøm, 50 Hz)
Typeskiltet findes til venstre inde i skabet (se afsnittet “Beskrivelse af køle-fryseskabet”).
34
Omhængsling af dørene
Dørene kan omhængsles fra højre (leveringsstandard) til venstre side, hvis opstillings- og
betjeningshensyn gør dette nødvendigt.
Advarsel! Køle-fryseskabet må ikke være tilsluttet til strømforsyningsnettet, mens
dørene omhængsles. Netstikket skal først trækkes ud af kontakten.
❒ Sokkelafdækningen trækkes af, og til venstre på sokkelafdækningen brækkes udsparingen til det nederste dørhængsel af med en tang (billede 3).
Billede 3
❒ Det nederste dørhængsel skrues af (billede 4), og fryseskabsdøren tages af i nedadgående retning.
Billede 4
35
Omhængsling af dørene
❒ Det midterste dørhængsel skrues af, og køleskabsdøren tages af i nedadgående retning (billede 5).
Billede 5
❒ De to hulafdækninger til venstre drejes ud med en skruetrækker og drejes derefter ind
på højre side.
❒ Dørhåndtagene tages af, til hvilket formål drejestifterne drejes 1/4 omdrejning mod
uret med en skruetrækker og tages ud (billede 6).
❒ Dørhåndtagene vendes om som vist på billede 6 og 7 og placeres på den modsatte
side af den pågældende dør.
Billede 6
36
Billede 7
❒ Drejestifterne sættes i igen og fastspændes med 1/4 omdrejning med uret.
❒ Den øverste hængselstap drejes ud og flyttes over på venstre side (billede 8). Husk
underlagsskiven.
Billede 8
❒ Plastdækproppen øverst til venstre på køleskabsdøren vippes ud ved hjælp af en lille
skruetrækker og flyttes over på højre side.
❒ Køleskabsdøren indsættes i den øverste hængselstap.
❒ Det midterste dørhængsel indsættes i køleskabsdøren nederst til venstre. Husk underlagsskiverne.
❒ Det midterste dørhængsel skrues fast.
❒ Fryseskabsdøren indsættes i det midterste dørhængsel.
❒ Det nederste dørhængsel indsættes i fryseskabsdøren nederst til venstre. Husk underlagsskiverne.
❒ Det nederste dørhængsel skrues fast.
❒ Om nødvendigt justeres dørene (se afsnittet “Justering af dørene”).
❒ Sokkelafdækningen sættes på igen.
37
Justering af dørene
Om nødvendigt kan De justere dørene ved at forskyde det pågældende dørhængsel
(billede 9).
Billede 9
38
Beskrivelse af køle-fryseskabet
Billede 10
1
Termostat og netlampe (grøn)
2
Smør-/ostehylder med låger
3
Hylder i døren
4
Flaskehylde
5
Frugt-/grøntsagsskuffer
6
Pladehylder
7
Typeskilt (på siden inde i skabet)
8
Skuffe til frysevarer (til nedfrysning og opbevaring)
9
Skuffer til frysevarer (kun til opbevaring)
39
Før ibrugtagning
Som alle nye hvidevarer afgiver køle-fryseskabet en vis lugt. Rengør skabets indre og alle udstyrsdele, før skabet tages i brug første gang (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”).
Ibrugtagning - indstilling af temperaturen
Termostaten (billede 11/A) er samtidigt også afbryderknappen. Termostaten kan indstilles mellem “0” og “4”.
Billede 11
Position “0” betyder
Drejning mod “1”:
AFBRUDT.
Grøn netlampe ved siden af termostaten lyser. Den indvendige
belysning tændes, kompressoren starter og arbejder herefter
automatisk.
Position “1” betyder: Højeste indvendige temperatur (varmeste indstilling).
Position “4” betyder: Laveste indvendige temperatur (koldeste indstilling).
❒ Sæt netstikket i stikkontakten.
❒ I første omgang drejes termostaten til en midterposition ("2" til "3"). Den grønne netlampe og den indvendige belysning tænder. Kompressoren starter og arbejder derefter automatisk.
Bemærk: Følgende faktorer påvirker den indvendige temperatur i væsentlig grad:
– Omgivelsernes temperatur
– Mængden af opbevarede fødevarer
– Hyppig eller langvarig åbning af dørene
❒ Såfremt De ønsker en højere eller lavere temperatur, skal De dreje termostaten til hhv.
en varmere eller en koldere indstilling.
40
Vigtigt!
En høj omgivelsestemperatur (fx på varme sommerdage) og en kold indstilling af termostaten (position “3” til “4”) kan føre til konstant kompressordrift.
Årsag: Kompressoren må køre uafbrudt for at holde den lave temperatur i køle-fryseskabet, når omgivelsestemperaturen er høj. Køleskabet afrimes i så fald ikke længere automatisk (se afsnittet “Afrimning”), hvilket fører til en kraftig rimdannelse på køleskabets
bagvæg.
Sker dette, skal De dreje termostaten tilbage til en varmere indstilling (position “2” eller “3”).
Ved denne indstilling reguleres kompressoren, og køleskabet afrimes igen automatisk.
Afbrydelse af køle-fryseskabet
❒ Køle-fryseskabet afbrydes ved, at termostaten drejes til position “0”.
Hvis skabet ikke skal anvendes i en længere periode:
❒ Skabet afbrydes, og stikket trækkes ud, eller sikringen afbrydes eller drejes ud.
❒ Skabets indre rengøres grundigt (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”).
❒ Dørene holdes derefter åbne for at undgå, at der dannes ubehagelig lugt.
Indvendigt udstyr
Pladehylder/gitterhylder
Afhængigt af modellen er Deres køleskab udstyret enten med pladehylder af glas eller
plastic eller med gitterhylder.
Køleskabe med pladehylder af glas
❒ Den store glaspladehylde i én del skal altid skydes ind i de nederste föringer over
frugt- og gröntsagsskufferne. Denne hylde skal forblive i samme position, således at
frugt og grönt kan holde sig frisk i længere tid.
De övrige, variable glaspladehylder i to dele kan justeres i höjden:
❒ Tag de variable glaspladehylder ud og sæt dem ind på et andet niveau.
41
Indvendigt udstyr
Indstilling til høje kølevarer:
❒ Tag den forreste halvdel af den variable glaspladehylde i to dele ud og skyd den ind
på et andet niveau (billede 12). Herved bliver der plads til at stille høje kølevarer på
pladehylden nedenunder.
Billede 12
Køleskabe med pladehylder af plastic
❒ Der skal altid skydes en hylde ind i de nederste føringer over frugt- og grøntsagsskufferne. Denne hylde skal forblive i samme position, således at frugt og grønt kan holde
sig frisk i længere tid.
De øvrige pladehylder kan justeres i højden:
❒ Træk hylden så langt ud, at den kan vippes op eller ned og tages ud.
❒ Sæt hylden ind på en anden højde ved at gå frem i omvendt rækkefølge.
Køleskabe med gitterhylder
❒ Den tætsluttende pladehylde skal altid skydes ind i de nederste føringer over frugtog grøntsagsskufferne. Denne hylde skal forblive i samme position, således at frugt
og grønt kan holde sig frisk i længere tid.
Gitterhylderne kan justeres i højden:
❒ Træk hylden så langt ud, at den kan vippes op eller ned og tages ud.
❒ Sæt hylden ind på en anden højde ved at gå frem i omvendt rækkefølge.
42
Variabel inderside på døren
Alt efter behov kan hylderne i døren tages ud eller placeres i andre holdere (billede 13).
Billede 13
Frysevaresymboler/frysekalender
(ikke ved alle modeller)
Symbolerne på forsiden af fryseskabets skuffer viser forskellige former for dybfrostvarer
(billede 14). Tallene angiver opbevaringstiden i måneder for den pågældende type dybfrostvarer. Om det er den længste eller korteste af de anførte opbevaringstider, der gælder, afhænger af fødevarernes kvalitet og af, hvordan fødevarerne behandles, før de fryses ned. For fødevarer med et stort indhold af fedt gælder altid den korteste opbevaringstid.
Ved nogle modeller er der vedlagt mærkater, som kan sættes på forsiden af skufferne.
Ved hjælp af de påsatte mærkater kan De angive, hvilke fødevarer der opbevares i det
pågældende rum (billede 14).
Billede 14
43
Korrekt opbevaring
I køleskabet er der af fysiske grunde forskellige temperaturområder. Det koldeste område
findes på den nederste hylde over frugt- og grøntsagsskufferne. Varmere områder er de
højereliggende hylder og hylderne i døren. Hvor i køleskabet man finder de bedst egnede
temperaturer til forskellige kategorier af fødevarer, illustreres i placeringseksemplet på
billede 15.
Billede 15
Råd: Fødevarer bør altid dækkes til eller pakkes ind, før de anbringes i køleskabet, således at man undgår udtørring og overføring af lugt eller smag til andre kølevarer.
Følgende former for emballering er velegnede:
– Lufttætte poser og lufttæt folie af polyethylen
– Plasticbeholdere med låg
– Specielle hætter af plastic med elastikindlæg
– Aluminiumsfolie
44
Nedfrysning
Vigtigt!
– Før De nedfryser fødevarer, skal temperaturen i fryseskabet være –18°C eller lavere.
Hold øje med fryseskabstemperaturen ved hjælp af et termometer.
– Vær opmærksom på frysekapaciteten, der er anført på typeskiltet. Frysekapaciteten
er den mængde friske varer, som maksimalt kan nedfryses inden for et døgn. Hvis De
nedfryser friske fødevarer flere dage i træk, bør der kun være tale om 2/3 til 3/4 af den
mængde, der er anført på typeskiltet.
– Fødevarer, der én gang er tøet op, må under ingen omstændigheder nedfryses endnu en gang uden yderligere tilberedning (mørkogning eller -stegning til færdigretter).
❒ Hvis De ønsker hurtig nedfrysning af frysevarer eller maksimal udnyttelse af frysekapaciteten, skal De dreje termostaten til en koldere indstilling (position “3” eller “4”).
Vær opmærksom på, at dette også medfører en sænkning af temperaturen i køleskabet.
Vigtigt! Hvis De har stillet termostaten på en koldere indstilling, skal De huske at dreje den tilbage igen ca. et døgn senere (ved små mængder tidligere), da det ellers bliver for koldt i køleskabet.
❒ Pak altid fødevarer ind i lufttæt emballage før nedfrysning, således at de ikke bliver
tørre, mister smagen eller afgiver smag til andre dybfrostvarer.
Forsigtig! Tag ikke i dybfrostvarer med våde hænder, da hænderne kan fryse sig
fast.
❒ Anbring de indpakkede madvarer i den skuffe, som er beregnet til nedfrysning, dvs.
den øverste.
(Se også afsnittet “Beskrivelse af køle-fryseskabet”, billede 10).
❒ Sørg for at holde endnu ikke frosne fødevarer adskilt fra de dybfrosne, da de dybfrosne fødevarer ellers kan tage skade ved, at de begynder at tø op.
Råd om nedfrysning
Følgende former for emballering er velegnede til frysevarer:
– Fryseposer og -folie af polyethylen
– Specielle dåser til frysevarer
– Ekstra kraftig aluminiumsfolie
Anvend plasticklemmer, elastik eller tape til lukning af poser og folie. Sørg for først at få al
luft ud af posen eller folien, da luften bidrager til at udtørre frysevarerne.
Gør om muligt pakkerne flade, da flade pakker hurtigere fryses igennem.
Frysedåser bør ikke fyldes op til kanten med flydende eller grødagtige frysevarer, da flydende fødevarer udvider sig noget ved nedfrysning.
Oplysning til testinstitutter
Skemaer til beregning af fryseydelsen/opvarmningstiden kan rekvireres direkte hos producenten.
45
Dybfrostvarer
Vigtigt! Før fryseskabet første gang fyldes med allerede frosne dybfrostvarer, skal den
krævede opbevaringstemperatur på –18°C være nået. Hold øje med fryseskabets temperatur ved hjælp af et termometer.
Opbevar kun indpakkede dybfrostvarer, således at disse ikke bliver tørre, mister smagen
eller afgiver smag til andre dybfrostvarer.
Vær opmærksom på opbevaringstid og holdbarhedsdato for dybfrostvarer.
Råd: Anbring så vidt muligt dybfrostvarerne adskilt efter type i de forskellige skuffer. Ved
nogle modeller er der vedlagt mærkater, som kan sættes på forsiden af skufferne. Markér
indholdet af skufferne ved at placere mærkaterne over de pågældende frysevaresymboler (se afsnittet “Frysevaresymboler/frysekalender”). Herved får De et bedre overblik, og
De undgår at have døren åben længe, hvilket sparer strøm.
Tilberedning af isterninger
❒ Fyld isterningbakken 3/4 op med koldt vand og sæt den i en skuffe.
❒ De færdige isterninger fås let ud ved, at bakken vrides let eller holdes ind under rindende vand i kort tid.
Advarsel! Hvis isterningbakken er frosset fast, må den under ingen omstændigheder
forsøges løsnet med spidse eller skarpe genstande. Brug enden af en ske eller lignende.
Afrimning
Køleskabet afrimes automatisk
Der dannes rim på køleskabets bagvæg, når kompressoren kører, mens der til gengæld
sker fuldautomatisk afrimning, når kompressoren står stille.
Smeltevandet opsamles i afløbsrenden på køleskabets bagvæg og føres gennem afløbshullet til opsamlingsskålen ved kompressoren, hvor det fordamper.
Afrimning af fryseskabet
46
Under driften og ved åbning af døren aflejers fugtighed i fryseskabet i form af rim. Denne
rim skal af og til fjernes med den vedlagte plastskraber. Der må under ingen omstændigheder anvendes metalgenstande til dette formål.
Kraftig rimdannelse i fryseskabet øger energiforbruget. Derfor bør der gennemføres afrimning, når rimlaget har en tykkelse på ca. 4 mm - dog mindst én gang om året. Et velegnet tidspunkt at afrime fryseskabet på vil altid være, når det er tomt eller kun indeholder få fødevarer.
Advarsel! Der må ikke anvendes elektriske varmeapparater eller andre mekaniske
eller kunstige hjælpemidler for at få afrimningsprocessen til at gå hurtigere - dog med
undtagelse af hjælpemidler anbefalet i denne brugsanvisning.
Forsigtig! Tag ikke i dybfrostvarer med våde hænder, da hænderne kan fryse sig fast.
❒ Tag dybfrostvarerne ud, pak dem ind i flere lag avispapir og opbevar dem tildækket
på et køligt sted.
❒ Køle-fryseskabet afbrydes, og netstikket trækkes ud, eller sikringen afbrydes eller
drejes ud.
❒ Lad fryseskabsdøren stå åben.
❒ Plastskraberen sættes ind i spalten under smeltevandsafløbsrenden som smeltevandsafløb, og opsamlingsskålen stilles nedenunder (billede 16).
Billede 16
❒ Når rimbelægningen er helt væk, skal fryseskabet og det indvendige udstyr rengøres
grundigt (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”).
Råd: De kan få afrimningsprocessen til at gå hurtigere ved at stille en skål med varmt
vand ind i fryseskabet og lukke døren. Fjern desuden løsnede isstykker allerede, inden
fryseskabet er helt afrimet.
47
Rengøring og vedligeholdelse
Af hensyn til hygiejnen bør køle-fryseskabets indre samt det indvendige udstyr rengøres
regelmæssigt.
Advarsel!
– Køle-fryseskabet må ikke være tilsluttet til strømforsyningsnettet under rengøringen. Fare for elektrisk stød! Før enhver rengøring skal skabet afbrydes, og netstikket skal trækkes ud eller sikringen afbrydes eller tages ud.
– Køle-fryseskabet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke rengøres med damprensningsudstyr. Der kan trænge fugt ind i de elektriske komponenter, og varm
damp kan give skader på plastdelene.
– Køle-fryseskabet skal være tørt, før De atter tager det i brug.
Vigtigt!
– En række stoffer har en korroderende virkning på dele af plast. Sådanne stoffer kan
være indeholdt i fødevarer (fx saften fra citron- eller appelsinskaller, smørsyre) eller i
rengøringsmidler (fx eddikesyre). Sørg for, at køle-fryseskabets dele ikke kommer i
berøring med sådanne stoffer.
– Anvend aldrig skuremidler ved rengøringen.
❒ Tag køle- og dybfrostvarerne ud. Pak dybfrostvarerne ind i flere lag avispapir. Opbevar alle fødevarerne tildækket på et køligt sted.
❒ Køle-fryseskabet afbrydes, og netstikket trækkes ud, eller sikringen afbrydes eller
drejes ud.
❒ Afrim fryseskabet før rengøringen (se afsnittet “Afrimning”).
❒ Rengør køle-fryseskabets indre samt det indvendige udstyr med en klud og lunkent
vand. Vandet kan eventuelt tilsættes lidt almindeligt opvaskemiddel. Vask efter med
rent vand og tør af, indtil alt er tørt.
❒ Kontrollér smeltevandsafløbshullet på køleskabets bagvæg (billede 17). Hvis hullet er tilstoppet, skal det renses med den vedlagte rensepind.
❒ Start køle-fryseskabet igen, når alt er tørt.
48
Billede 17
❒ Én gang om året skal også kondensatoren på skabets bagside rengøres med en blød
børste eller med en støvsuger.
Bemærk: Støvaflejringer på kondensatoren reducerer køleydelsen og øger energiforbruget.
Råd om energibesparelse
❒ Opstil ikke køle-fryseskabet i nærheden af komfurer, radiatorer eller andre varmekilder. Hvis omgivelsestemperaturen er høj, kører kompressoren hyppigere og i længere
tid.
❒ Sørg for god ventilering og udluftning af køle-fryseskabet. Ventilationsåbningerne må
aldrig være tildækket.
❒ Lad varme retter køle af, før De stiller dem ind i køle-fryseskabet.
❒ Læg dybfrostvarer til optøning i køleskabet. På denne måde udnyttes kulden fra disse
varer til afkøling af fødevarerne i køleskabet.
❒ Hold ikke dørene åbne længere end højst nødvendigt.
❒ Undgå at indstille en koldere temperatur end nødvendigt.
❒ Sørg for, at kondensatoren på skabets bagside altid er ren.
Afhjælpning af fejl
Ved forstyrrelser i driften er der muligvis kun tale om små fejl, som De selv kan afhjælpe
ud fra nedenstående anvisninger. Undlad selv at foretage Dem yderligere, såfremt nedenstående oplysninger ikke bringer Dem videre i det konkrete tilfælde.
Advarsel! Køle-fryseskabet må kun repareres af fagfolk. En ukorrekt gennemført reparation kan indebære stor risiko for brugeren. Kontakt Deres forhandler eller vores
serviceafdeling, såfremt en reparation bliver nødvendig.
Fejl
Mulige årsager / afhjælpning
Køle-fryseskabet virker ikke
– Skabet er ikke tændt.
– Netstikket er ikke sat i eller sidder løst.
– Stikkontakten er defekt. Kontrollér dette (fx ved at tilslutte en bordlampe). Fejl på strømforsyningsnettet skal
afhjælpes af en elektriker.
Utilstrækkelig køle-fryseskabstemperatur
– Temperaturen er ikke indstillet korrekt (se afsnittet
“Ibrugtagning - indstilling af temperaturen”).
– Dørene har været åbnet i længere tid, eller der er lagt
større mængder friske fødevarer til nedfrysning inden
for det sidste døgn. Drej for en tid termostaten til en
koldere indstilling - og husk at dreje den tilbage senere!
– Skabet står ved siden af en varmekilde (se afsnittet
“Opstillingssted”).
49
Fejl
Mulige årsager / afhjælpning
Køle-fryseskabet køler for
kraftigt
– Der er indstillet en for kold temperatur. Drej termostaten
til en varmere indstilling.
– Dette er normalt, der er ikke tale om nogen fejl. KomEfter tænding eller efter en
pressoren starter efter kort tid.
ændring af temperaturindstillingen starter kompressoren ikke med det samme
50
Kompressoren kører konstant
– Der er eventuelt indstillet en for kold temperatur. Hvis
temperaturen i omgivelserne er høj, kan dette føre til, at
kompressoren kører konstant (se afsnittet “Ibrugtagning
- indstilling af temperaturen”.
Kraftig rimdannelse i køle-fryseskabet, eventuelt
også på dørtætningen
– Dørtætningen er utæt (eventuelt efter døromhængsling).
Afhjælpning: Dørtætningen opvarmes forsigtigt med en
føntørrer på de utætte steder (ikke varmere end ca.
50°C).
Samtidigt trækkes den opvarmede dørtætning i form
med hånden, således at den igen slutter tæt.
Vand i køleskabet
– Smeltevandsafløbshullet er tilstoppet. Rens afløbshullet
(se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”).
Usædvanlige lyde
– Skabet står muligvis ikke lige. Efterindstil om nødvendigt justeringsfødderne.
– Dele af det indvendige udstyr (grøntsagsskuffer, dørhylder, pladehylder) er ikke placeret korrekt. Kontrollér dette.
– Skabet er i berøring med væggen eller med andre genstande. Ryk i givet fald skabet lidt væk.
– En del, fx et rør, på skabets bagside er i berøring med
en anden skabsdel eller med væggen. Bøj i givet fald
denne del forsigtigt til side.
Udskiftning af el-pære
Hvis el-pæren til den indvendige belysning er defekt, kan De let udskifte den selv. I tilfælde af udskiftning kan pæren nås fra termostathusets underside (billede 18).
Advarsel! Fare for elektrisk stød! Før el-pæren udskiftes, skal netstikket trækkes ud
eller sikringen afbrydes eller drejes ud.
El-pæredata: 220-240 V, maks. 15 W, fatning E 14
Billede 18
Service
Hvis De i tilfælde af en fejl ikke kan finde hjælp i denne brugsanvisning, bedes De kontakte Deres forhandler eller vores serviceafdeling.
For at spare unødig tid og penge bør De oplyse følgende data om Deres køle-fryseskab:
Modelbetegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disse oplysninger findes på typeskiltet til venstre inde i køle-fryseskabet, og vi anbefaler,
at De skriver dem ned på denne side, så De har dem lige ved hånden.
Bemærk: Garantiperioden omfatter ikke gratis eftersyn af køle-fryseskabet, såfremt dette viser sig at være ubegrundet.
51
Lyde under driften
Følgende lyde er karakteristiske for køle-fryseskabe:
Klikken
Der høres altid en klikken, når kompressoren slår til eller fra.
Summen
Der høres en summen, når kompressoren er i gang.
Klukken/rislen
Når der strømmer kølemiddel ind i tynde rør, høres en klukkende/rislende lyd. Også efter afbrydelse af kompressoren høres denne lyd
kortvarigt.
Susen
Ved skabe med no_frost-udstyr frembringes der luftstrømme af en
ventilator. Herved opstår der en let susen.
Bestemmelser, normer, direktiver
Køle-fryseskabet er beregnet til anvendelse i husholdningen og fremstillet i henhold til de
gældende normer for produkter af denne type.
Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret for tæthed.
Dette køle-fryseskab opfylder følgende EF-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 - lavspændingsdirektiv
– 89/336/EØF af 03.05.1989 (inklusive ændringsdirektiv 92/31/EØF) - EMV-direktiv
52
Fagtermer
Kølemiddel
Væsker, der kan anvendes til kuldefrembringelse, kaldes for kølemidler. De har et relativt lavt kogepunkt, så lavt, at varmen fra de
fødevarer, der opbevares i køle-fryseskabet, kan bringe kølemidlet til kogning/fordampning.
Kølemiddelkredsløb Lukket kredsløbssystem, som indeholder kølemidlet. Kølemiddelkredsløbets væsentlige bestanddele er fordamper, kompressor,
kondensator samt rørledninger.
Fordamper
I fordamperen fordamper kølemidlet. Som alle væsker behøver
kølemidlet varme for at kunne fordampe. Denne varme tages fra
køle-fryseskabets indre, som derved afkøles. Fordamperen er
derfor placeret inde i skabet eller umiddelbart bag den indvendige væg omsvøbt af skumplast, således at den ikke er synlig.
Kompressor
Kompressoren ser ud som en lille tønde. Den drives af en indbygget elektromotor og er placeret forneden på køle-fryseskabets
bagside. Kompressoren har til opgave at trække kølemiddel i
dampform ud af fordamperen og komprimere dette for så at føre
det videre til kondensatoren.
Kondensator
Kondensatoren er som regel formet som et gitter. I kondensatoren gøres det af kompressoren komprimerede kølemiddel flydende. Derved frigives der varme, som via kondensatorens overflade
afledes til den omgivende luft. Kondensatoren er derfor placeret
udvendigt på køle-fryseskabet, normalt på bagsiden.
53
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D 90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT
H 271 279 098 - 1095/00 - 151
2222 102-16
ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 97
Download PDF

advertising