GEFRIERSCHRANK
CONGELATEUR
DIEPVRIEZER
CONGELADOR
ZI 9121 F
ZI 1202 F
D
F
N
E
P
BEDIENUNGSANLEITUNG
NOTICE D’UTILISATION
LIBRO DE ISTRUCCIONES
2222738-36
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUÇÕES DE USO
INHOUD
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
41
Beschrijving van het apparaat
42
Technische gegevens
48
Het gebruik
43
Installatie
49
Reiniging van de binnenkant
Bedieningspaneel
In bedrijf stellen
Instellen van de temperatuur
Snelvriezen
Controlelampje “te warm”
Diepvrieskalender
Invriezen van verse levensmiddelen
Bewaren van diepvriesproducten
Ontdooien van diepvriesproducten
IJslaatjes
Tips
Tips m.b.t. invriezen
Tips m.b.t. diepvriesproducten
Onderhoud
Ontdooien
Periodieke reiniging
Tijdelijk buiten gebruik stellen
Servicedienst en onderdelen
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
46
46
46
47
47
47
47
48
40
Plaats van opstelling
Elektrische aansluiting
Wijzigen van de deurdraairichting
Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw
49
49
49
50
Garantievoorwaarden (B) (NL)
52
WAARSCHUWINGEN EN
BELANGRIJKE ADVIEZEN
N
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
Onderhoud / Reparatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
■ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■ Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
■ Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
■ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
■ Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok
bloot kunnen staan.
■ Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
■ Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
■ Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
■ Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd
schade aan de koelkringloop.
■ Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
■ Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast.
■
■
■
■
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
welke door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel
tot gevolg hebben.
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
Gebruik
■
■
■
■
41
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
■
■
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
■
Installatie
■
■
■
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd
raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij onze service-afdeling.
Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
■
■
Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat moet
niet weggegooid worden samen met het
huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden
dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral
aan de achterkant in de zone van de
warmtewisselaar. Inlichtingen over
ophaaldiensten kunnen worden verschaft door
de gemeentelijke autoriteiten.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
➀
➁ Laden voor invriezen
➂ Laden voor bewaren
Bedieningspaneel
➀
➁
➁
➂
➂
42
6
5
4
1
3
2
N
HET GEBRUIK
Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool
dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het
bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren
van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Bedieningspaneel
6
5
4
1
3
➀ ➁➂➃
2
➄
➀ Snelvriesschakelaar
➁ Geel controlelampje voor snelvriezen
➂ Rood alarmlampje (“te warm”)
➃ Groen controlelampje elektriciteitsnet
➄ Thermostaat
In bedrijf stellen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop
rechtsom uit de «O»
(STOP) stand; het lampje
licht op.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
de interne temperatuur van de diepvriezer tenminste 18° te zijn.
Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt, adviseren wij om de
thermostaatknop
in het midden, tussen «1».en
«6» te draaien.
Met de knop op deze stand wordt de inwendige
temperatuur automatisch en voortdurend op een
voldoende laag niveau gehouden, waarbij veilig
bewaren gegarandeerd wordt.
“1” = warmste instelling
“6” = koudste instelling
➄
➃
➄
Instellen van de temperatuur
➄
Draai de thermostaatknop
rechtsom uit de «O»
stand.
Voor het veilig bewaren van diepvriesproducten dient
43
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur;
• de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
• de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
• de plaats van het apparaat.
hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht
beëindigd te zijn. Schakel daarna terug op de
bewaarstand.
De in te vriezen levensmiddelen in de twee
bovenste laden van het apparaat plaatsen; voor
het invriezen van heel kleine hoeveelheden altijd de
bovenste lade gebruiken.
In het eerste vak mag u de producten slechts tot aan
het aangegeven teken in de wand vullen opdat de
luchtcirculatie ongehinderd kan plaatsvinden.
De maximaal toegestane hoeveelheid vindt u op
het typeplaatje (links onderin de kast) in
kilogrammen per 24 uur (...kg/24h).
Snelvriezen
➀
➁
Druk op knop
totdat het geie iampje
gaat
branden.
U kunt de snelvriesfunctie beëindigen door opnieuw
op de toets
te drukken.
➀
Bewaren van diepvriesproducten
Indien direct na de eerste ingebruikname gekochte
diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan
worden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invriesstand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, dan is deze handeling
niet nodig.
Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en
zet de schakelaar in de stand voor bewaren.
Controlelampje «te warm»
➂
Indien het controlelampje
oplicht, dan wordt
hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur
onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen
geworden is (-12°C). Bij de eerste ingebruikname, of
na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op
totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau
bereikt heeft.
Diepvrieskalender
De symbolen geven de diverse soorten
diepvriesproducten aan.
De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct
de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de
laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt,
hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen.
Belangrijk
Open de deur niet tijdens stroomuitval. Wij
adviseren u om na een lange stroomuitval
de diepvriesproducten in korte tijd te
consumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de
producten). De normale houdbaarheid
wordt niet aangetast indien de stroomuitval
kort was (minder dan 20 uur) en de vriezer
vol is.
Invriezen van verse levensmiddelen
Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct
na de eerste ingebruikname of na een
schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar
de avond tevoren in de invries-stand. Voor het
invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige
restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is
het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand
om te schakelen.
Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal
toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om
de schakelaar 24 uur van te voren op de invries-stand
te zetten. Met name voor de maximaal toegestane
44
N
De laden verwijdert u als volgt:
de lade zo ver mogelijk naar voren trekken en
vervolgens naar boven draaien (zie tekening).
PR001c
Ontdooien van diepvriesproducten
Met uitzondering van consumptieijs worden
diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het
nuttigen ontdooid.
Het ontdooien kan zowel in de koelkast als op het
aanrecht gebeuren. Het laatste geval gaat uiteraard
sneller dan het eerste.
Frituur-artikelen kunnen direct vanuit de vriezer in de
frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel
langer dan in reeds ontdooide toestand.
Brood kan in de oven ontdooid worden.
De magnetronoven is uiterst geschikt voor het
ontdooien van allerlei diepvriesproducten; raadpleeg
de instructies voor de betreffende oven.
IJslaatjes
Met het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd.
De ijslaatjes zijn bedoeld voor het maken van
ijsblokjes. Vul ze met drinkwater. Maak de onderkant
goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan
datgene waar u ze bovenop zet.
45
TIPS
Tips m.b.t. invriezen
Tips m.b.t. diepvriesproducten
Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen
geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:
■ De max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
typeplaatje.
■ Het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe.
■ Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste
kwaliteit in.
■ Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak
ze, waar nodig, van te voren goed schoon.
■ Verdeel de levensmiddelen van te voren in
handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze
vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts zoveel te ontdooien als op dat moment
nodig is.
■ Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet
wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u
reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of
braden en vervolgens invriezen.
■ Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan
vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
■ Vermijd rechtstreekse consumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden.
■ Schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt controleren.
■ Verpak de levensmiddelen in aluminium-of
kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals
een en ander in de handel, speciaal voor het
invriezen, verkrijgbaar is.
■ Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren producten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen.
■ Te langzaam invriezen verkort de
houdbaarheid; vries dus niet meer dan de
maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in.
■ Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en
zo kort mogelijk.
■ Plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Neem de volgende regels in acht:
■ Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren
artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk
diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen
artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk
beschadigd is.
■ Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar
uw diepvriezer over.
■ Overschrijd de op de verpakking aangegeven
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
■ Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
■ In het eerste vak mag u de producten slechts tot
aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat
de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden.
46
N
ONDERHOUD
Neem voor iedere handeling altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Periodieke reiniging
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat
schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen
beschadigen.
Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast
lappen met lauwwarm water en een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met
schoon water.
Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in
de witte (auto-) was te zetten.
Opdat de koelkast zo goed mogelijk werkt, één keer
per jaar het rooster van de sokkel verwijderen en de
ventilatiekanalen schoonmaken met een borstel of
stofzuiger met borstel.
Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik.
Ontdooien
Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een
rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan
wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte
worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
kunststof schraper.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de
vriezer uit te schakelen.
Ga dan als volgt te werk:
1. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de
thermostaatknop
in de «O» -stand.
2. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer,
verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een
koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met
een wollen deken er omheen.
3. Gebruik de kunststof schraper als verlenggootje en
plaats daar een opvangschaal onder (zie tekening).
Bewaar de schraper na het ontdooien om hem
opnieuw te kunnen gebruiken; laat de deur open
staan.
4. Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de
binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem
ze goed droog.
Steek de stekker in het stopcontact of draai de
thermostaatknop
in de gewenste stand, zet de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Zet daarna de
schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats
de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer.
➄
D068
Tijdelijk buiten gebruik stellen
Tijdens de periodes waarin het apparaat niet gebruikt
wordt, de volgende aanwijzingen opvolgen:
- de stekker uit het stopcontact halen;
- alle levensmiddelen verwijderen,
- het apparaat laten ontdooien en de
- binnenwanden en accessoires schoonmaken;
- de deur op een kier laten staan zodat er geen
onaangename geuren ontstaan.
➄
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
vrieskast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die niet
door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van
diepvriesproducten kan hun
houdbaarheidsduur verkorten.
47
SERVICEDIENST EN ONDERDELEN
Indien de vriezer niet functioneert en ook de lampjes niet branden, controleer dan:
Storing
Verhelpen
Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt.
- Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten.
- Stekker zit niet in het stopcontact of zit los; stekker in
stopcontact steken.
- Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel
vernieuwen.
- Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door uw
elektrovakman laten verhelpen.
De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode
lampje brandt.
- Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuk “Instellen
van de temperatuur”.
- Deur heeft te lang opengestaan; deur slechts zo lang open
laten als nodig is. Snelvriesschakelaar gebruiken.
- In de afgelopen 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen; snelvriesschakelaar
aanzetten.
- Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk
“Plaats van opstelling”.
Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de
deurafdichting.
- Deurafdichting is lek (eventueel na het wijzigen van de
deurdraairichting); op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met een föhn verwarmen (niet
heter dan ca. 50°C). Tegelijkertijd de verwarmde
deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer
helemaal sluit.
Ongewone geluiden.
- Apparaat staat niet recht; stelvoetjes bijstellen.
- Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen
aan; apparaat iets wegtrekken.
- Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het
apparaat komt tegen een ander onderdeel van het
apparaat of tegen de muur aan; dit onderdeel voorzichtig
wegbuigen.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de
compressor niet direct.
- Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor
start na enige tijd automatisch.
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de service-afdeling.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
48
N
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld wordt,
dan is het raadzaam de sluiting van het oude
apparaat, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen
zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308
van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02t73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 89/336EG-richtlijn van 3/05/89 (Elektromagnetische
compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen.
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse);
+16°C en +32°C (N-Klasse);
+10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor deurdraairichtung en inbouw de betreffende
aanwijzingen.
Wijzigen van de deurdraairichting
Als transportbeveiliging zijn aan beide
scharnierkanten scharnierpennen aangebracht.
A
Elektrische aansluiting
B
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Een
afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
D163
Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet
aan een kant, zowel onder als boven, een
scharnierpen verwijderd worden.
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
49
Aanwijzingen voor de
geïntegreerde inbouw
Nismaten
Nishoogte
Nisdiepte
Nisbreedte
880 mm
550 mm
560 mm
50
540
D132
3. Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen
apparaat en niswand aan (zie afbeelding).
0
56
55
0
880
PR 32
1. De nis moet tevens voorzien zijn van een
luchtkanaal met de volgende afmetingen:
diepte
50 mm
breedte 540 mm
D
50 mm
min.
200 cm
2
C
D727
4. Open de deur en druk het apparaat tegen de
zijwand van de nis, aan de kant waar niet de
scharnieren zitten. Bevestig het apparaat aan de
nis met de vier meegeleverde schroeven. Bevestig
het ventilatierooster (C). Breng, onder lichte druk,
het dekseltje (D) aan.
min.
200 cm
2
D526
Ten behoeve van een optimale ventilatie moeten de
minimale oppervlakten voor de ventilatie- openingen
volgens de afbeelding in acht genomen worden.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
B
A
D013
5. Breng de afdichtstopjes (B) in de gaten in de
deklijsten aan.
D022
2. Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst (A)
met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt.
50
N
B
A
8mm
C
D
PR266
A
6. Onderdelen A, B, C, D scheiden zoals u in de
tekening ziet.
PR167
B
50mm
9. De deur van het apparaat en die van de kast met
een hoek van ongeveer 90° openen. IJzer (B) in
geleider (A) aanbrengen. De deuren samen
vasthouden en de gaten aangeven zoals in de
tekening. De ijzers weghalen en gaten van Ø 2 mm
boren op een afstand van 8 mm van de buitenrand
van de deur.
Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig
het met de bijgeleverde schroeven.
A
20m
m
PR166
7. Geleider (A) tegen de binnenkant van de kastdeur
aan de boven- en onderkant houden volgens de
tekening en de plaats van de buitenste gaten
aangeven. Nadat u de gaten geboord heeft de
geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten.
A
PR168
10. Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u
gebruik maken van de langwerpige gaten.
Tenslotte dient u te controleren of de deur van het
apparaat goed sluit.
C
PR33/2
8. Afdekking (C) op geleider (A) vastklikken.
B
D
PR167/1
11. Afdekking (D) op geleider (B) vastklikken.
51
(B) (NL)
GARANTIEVOORWAARDEN
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek.
De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In
geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde
en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden
naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
52
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België en in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België en in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
België
Nederland
ELECTROLUX SERVICE
ELECTROLUX SERVICE
Adres Klantendienst:
Adres Servicedienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
53
Download PDF

advertising