Progress | PKT1441 | User manual | Progress PKT1441 Brugermanual

brugsanvisning
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
Køle-fryseskab
Frigo-Congelatore
Kombiskap
Frigorífico-congelador
PKT1441
2 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
2
4
4
4
5
Vedligeholdelse og rengøring
6
Hvis noget går galt
7
Tekniske data
9
Installation
9
Skån miljøet
13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør for at undgå
fare.
1. Netledningen må ikke forlænges.
progress 3
•
•
•
•
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet er
udstyret med et sådan) ikke sidder
korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der
vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
4 progress
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanvendes.
med symbolet
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
progress 5
Dybfrostkalender
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal
for opbevaringstid gælder.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt
dem i frostafdelingen.
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig
størrelse.
De indstilles på følgende måde:
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på det ønskede sted.
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
Vigtigt dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal
køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen),
der viser den koldeste zone i denne.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
6 progress
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle
hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst
muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.
progress 7
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper
ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af
rim er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig, og proppen
sættes i igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande
til at skrabe rim af fordamperen. Det kan
beskadige den. Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde optøningen, med mindre
de er anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
8 progress
Fejl
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke åben stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i
at løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør
ved bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra
afløbet og ned i beholderen over
kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Der dannes for meget
rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Udskiftning af pæren
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
3. Udskift den brugte pære med en, der
har samme effekt, og som er specielt
beregnet til husholdningsapparater.
(den maksimale effekt er angivet på
lampeglasset).
4.
5.
6.
7.
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lågen. Se efter, at pæren lyser.
progress 9
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1446 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
20 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Vending af dør
Apparatets dør åbner mod højre. Hvis den
skal åbne mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:
1. Løsn øverste drejetap og tag den ud.
2. Tag den øverste dør af.
3. Fjern afstandsringen
4. Løsn midterhængslet.
5. Fjern den nederste dør
6. Løsn nederste drejetap, og tag den ud
10 progress
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
I den modsatte side:
1. Skru nederste drejetap fast.
2. Sæt den nederste dør på.
3. Skru midterhængslet fast.
4. Sæt afstandsringen på.
5. Sæt øverste dør på.
Skru øverste drejetap fast.
Installation af køleskabet
Bemærk Sørg for, at elkablet kan
bevæges frit.
Udfør disse trin.
progress 11
1. Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt
det på apparatet, som vist på tegningen.
x
x
3. Tilpas køleskabet i nichen.
Det underste hængsels afdækning (i
posen med tilbehør) sikrer, at afstanden
mellem apparatet og køkkenskabet er
korrekt.
Åbn lågen. Sæt det underste hængsels
afdækning på plads.
4mm
44mm
2. Installér køleskabet i nichen.
Skub apparatet i retning af pilen (1), til
den øverste dækliste støder mod køkkenskabet. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er
44 mm.
Skub apparatet i retning af pilen (2), op
mod skabet modsat hængselsiden.
Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabet er 4 mm.
4. Fastgør køleskabet til nichen med 4
skruer.
I
2
1
12 progress
5. Fjern den rigtige del fra hængseldækslet (E). Sørg for at fjerne den højre del
på det højre hængsel og den venstre
del på det venstre hængsel.
7. Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd).
Ha
Hb
Hc
Hd
8. Montér del (Ha) på indersiden af køkkenelementet.
6. Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne
og hængselhullerne.
Montér udluftningsristen (B).
Sæt hængselafdækningerne (E) på
hængslet.
ca. 50 mm
90°
21 mm
D
90°
C
ca. 50 mm
21 mm
E
9. Tryk del (Hc) fast på del (Ha).
E
B
Ha
Hc
progress 13
10. Åbn køleskabets låge og skabslågen i
en vinkel på 90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i
skinnen (Ha).
Sæt køleskabets dør sammen med
køkkenskabets dør og afmærk hullerne.
12. Anbring den lille vinkel på skinnen igen
og fastgør den med de medfølgende
skruer.
Flugt skabslågen og apparatets låge
ved at stille på del (Hb).
8 mm
Ha
Hb
Hb
13. Tryk del (Hd) fast på del (Hb).
11. Fjern beslagene og afmærk en afstand
på 8 mm fra dørens udvendige kant,
hvor sømmet skal fastgøres (K).
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
14 progress
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
14
16
16
17
18
Pulizia e cura
19
Cosa fare se…
20
Dati tecnici
22
Installazione
22
Considerazioni ambientali
27
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone
che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il
funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in
caso di vendita o trasloco, in modo che
chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei
responsabili della loro sicurezza, oppure
sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile
all'apparecchio) e smontare lo sportello
per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi
dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio
avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali
chiusure prima di eliminare l'apparecchio
sostituito, per evitare che diventi una
trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Avvertenza!
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da
incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/o
bevande nelle modalità descritte nelle
presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali non raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il processo di
sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno
del frigorifero, salvo quelle approvate per
tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas
naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
progress 15
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o
scosse elettriche.
Avvertenza! Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da
un tecnico certificato o da personale
d'assistenza qualificato al fine di evitare
di correre rischi.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o
danneggiare la spina, causandone il
surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il
collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio
di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti
riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe
provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade
speciali selezionate esclusivamente per
elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero
esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la
presa d'aria situata nella parete posteriore (per le apparecchiature di tipo no-frost)
• Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché
creano pressione sul recipiente che può
esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature
da gelo se consumati immediatamente
dopo averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere
la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico
dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero.
Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al
negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore
prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
16 progress
•
•
•
•
una ventilazione sufficiente seguire le
istruzioni di installazione.
Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una
parete per evitare di toccare le parti calde
o di rimanervi impigliati (compressore,
condensatore), evitando così possibili
scottature.
L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento alla rete
idrica).
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura
devono essere eseguiti esclusivamente
da elettricisti qualificati o da personale
competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato
di ozono nel circuito refrigerante o nei
materiali isolanti. L'apparecchio non
deve essere smaltito assieme ai rifiuti
urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va
eseguito secondo le prescrizioni vigenti
da richiedere alle autorità locali. Evitare
di danneggiare il gruppo refrigerante,
specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassono riciclabili.
segnati dal simbolo
USO DELL'APPARECCHIO
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a
una regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende
da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione alta per un raffreddamento massimo.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed
è regolato su temperature minime, può
funzionare in continuo causando la
formazione di brina sulla parete posteriore.
In questo caso la manopola deve essere
regolata su una temperatura per consentire
lo sbrinamento automatico riducendo così il
consumo di energia.
Una regolazione media è in genere la
più adatta.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
neutro in modo a togliere il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Importante Non usare detergenti corrosivi
o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
progress 17
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare cibi freschi non è necessario
cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento più rapida, ruotare il termostato verso
una regolazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.
Importante In questa condizione la
temperatura del vano frigorifero può
scendere sotto 0°C. In questo caso
riportare il termostato verso una regolazione
più calda.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
Produzione di cubetti di ghiaccio
Questo apparecchio è equipaggiato con
una o più vaschette per la produzione di
cubetti di ghiaccio. Riempire d'acqua le vaschette quindi inserirle nel vano congelatore.
Importante Non usare strumenti metallici
per rimuovere le vaschette dal congelatore.
Importante questa apparecchiatura viene
venduta in Francia.
Per rispettare la normativa vigente in questo
paese, essa deve essere dotata di un particolare dispositivo, posto nella parte bassa
del frigorifero (vedi figura) per segnalare la
zona più fredda del vano.
Importante Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata superiore al
"tempo di salita" indicato nella tabella dei
dati tecnici, il cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo
il raffreddamento).
Calendario surgelati
Ripiani mobili
Le pareti del frigorifero sono equipaggiate
con una serie di guide che permettono di
collocare i ripiani nella posizione desiderata.
I simboli mostrano i diversi tipi di cibi congelati.
I numeri indicano i mesi di conservazione
dei tipi di surgelati corrispondenti. La validità dei tempi di conservazione dipende dalla
qualità degli alimenti e dal loro trattamento
prima del congelamento.
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati
possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, in funzione
del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere
cucinati ancora congelati, direttamente dal
Posizionamento dei ripiani della porta
Per consentire di riporre pacchetti di cibo di
varie dimensioni, i ripiani della porta possono essere collocati ad altezze diverse.
Per tali regolazioni, procedere come segue:
18 progress
tirare gradualmente il ripiano nella direzione
delle frecce fino a liberarlo, quindi riposizionarlo come desiderato.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non
lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno carico, il
compressore può funzionare in continuo
causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una regolazione più
bassa per consentire lo scongelamento
automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare
se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di
politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al
massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero
essere coperti e possono essere collocati
su qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite
accuratamente e collocate nell'apposito/i
cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti
in contenitori ermetici speciali o avvolti in
pellicole di alluminio o sacchetti di politene
per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate
e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale,
ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla
targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore.
In questo periodo non aggiungere altro
cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima
qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per
consentire un congelamento rapido e
completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
progress 19
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o
in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato, per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a
lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei
surgelati
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati dal
punto vendita al congelatore domestico
deve essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione
indicata sulla confezione.
PULIZIA E CURA
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire
lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da
tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua
tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni
della porta e verificare che siano pulite e
prive di residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Importante Non tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive,
prodotti per la pulizia con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno,
in quanto danneggiano la superficie e lasciano un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro dell'apparecchio con una
spazzola. Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.
Importante Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in
questo apparecchio. Per questo motivo si
raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda con
un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale la brina è eliminata
automaticamente dall'evaporatore del vano
frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento è scaricata attraverso un condotto in un contenitore speciale sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento al centro
del canale nel vano frigorifero per evitare
che l'acqua fuoriesca gocciolando sul cibo
all'interno. Usare lo speciale detergente in
dotazione, già inserito nel foro di scarico.
20 progress
5. Accendere l'apparecchio.
6. Regolare il termostato sul raffreddamento massimo e fare funzionare l'apparecchio con questa regolazione per
due o tre ore.
7. Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.
Importante Non usare utensili metallici
appuntiti per rimuovere la brina
dall'evaporatore per non danneggiarlo. Non
usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali per accelerare il processo di
scongelamento diversi da quelli
raccomandati dal fabbricante. Un aumento
di temperatura dei pacchetti di cibo
congelato durante lo sbrinamento può
ridurre la loro durata di conservazione.
Sbrinamento del congelatore
Una certa quantità di brina si formerà
sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo scomparto superiore.
Importante Sbrinare il congelatore quando
lo strato di brina raggiunge uno spessore di
ca. 3-5 mm.
Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni
sottostanti:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di
carta di giornale e collocandolo in un
luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno e
reinserire la spina.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per
lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a
qualcuno di controllare ogni tanto per evitare che il cibo contenuto marcisca in caso di
interruzione dell'alimentazione elettrica.
COSA FARE SE…
Avvertenza! Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono
essere eseguite esclusivamente da
elettricisti qualificati o da personale
competente.
Problema
L'apparecchiatura non
funziona. La lampadina
non si accende.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del
compressore o del circuito refrigerante)
sono da considerarsi normali.
Causa possibile
L'apparecchiatura è spenta.
Soluzione
Accendere l’apparecchiatura.
progress 21
Problema
Causa possibile
Soluzione
La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
L'apparecchiatura non riceve
corrente. Assenza di tensione
nella presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura
elettrica.
Rivolgersi ad un elettricista qualificato.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampadina è difettosa.
Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è impostata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura
della porta".
La porta viene aperta troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di mettere a conservare gli
alimenti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
La temperatura ambiente è troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Sul pannello posteriore
del frigorifero scorre acqua.
Durante lo sbrinamento automatico, la brina che si forma sul
pannello posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
All'interno del frigorifero
scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua di fluire nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti a diretto contatto con il pannello posteriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non viene scaricata nella bacinella di
evaporazione posta sopra il
compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di
sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è
troppo bassa/alta.
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore/inferiore.
La temperatura nel frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchiatura.
Adottare le misure necessarie per
garantire una corretta circolazione
dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I prodotti sono troppo vicini tra
loro.
Disporre i prodotti in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Si forma troppa brina.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura
della porta".
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
22 progress
Problema
Causa possibile
Soluzione
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Sostituzione della lampadina
1. Rimuovere la vite dal coprilampada.
2. Rimuovere il coprilampada (vedere la figura).
3. Sostituire la lampadina con una nuova
con la stessa potenza e studiata in modo specifico per gli elettrodomestici (la
potenza massima consentita è indicata
sul coprilampada).
4. Installare il coprilampada.
5. Serrare la vite del coprilampada.
6. Inserire la spina nella presa.
7. Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il Centro di assistenza locale.
DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
1446 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
Tempo di salita
20 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
del modello, applicata sul lato sinistro inter-
no dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei
valori energetici.
INSTALLAZIONE
Leggere con attenzione le "Informazioni
per la sicurezza" per la vostra sicurezza
e per il corretto funzionamento
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
Posizionamento
Installare questo apparecchio in un punto in
cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla sua targhetta:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da + 10°C a + 32°C
N
da + 16°C a + 32°C
ST
da + 16°C a + 38°C
T
da + 16°C a + 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
progress 23
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è
dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio
ad una massa separata in conformità alle
norme relative alla corrente, consultando un
elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
Reversibilità delle porte
La porta dell'apparecchio si apre verso destra. Se si desidera che la porta si apra verso sinistra, prima di installare l'apparecchio
eseguire le seguenti operazioni:
1. Allentare e rimuovere il perno superiore.
2. Rimuovere lo sportello superiore.
3. Rimuovere il distanziatore.
4. Allentare la cerniera centrale.
5. Rimuovere lo sportello inferiore.
6. Allentare e rimuovere il perno inferiore.
Sul lato opposto:
1. Serrare il perno inferiore.
2. Installare lo sportello inferiore.
3. Serrare la cerniera centrale.
4. Installare il distanziatore.
5. Installare lo sportello superiore.
Serrare il perno superiore.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura deve
essere sufficiente.
24 progress
min.
200 cm2
min.
200 cm2
2. Installare l'apparecchiatura nella nicchia.
Spingere l'apparecchiatura in direzione
della freccia (1) finché la mascherina
superiore si arresta contro il mobile da
cucina. Assicurarsi che la distanza tra
l'apparecchiatura e il bordo anteriore
dell'armadio sia di 44 mm.
Spingere l'apparecchiatura in direzione
della freccia (2) contro il mobile sul lato
opposto rispetto alla cerniera. Accertarsi che lo spazio fra l'apparecchiatura ed
il mobile sia di 4 mm.
Installazione dell’apparecchiatura
Attenzione Accertarsi che il cavo di
rete sia libero da ostacoli.
Procedere come segue.
1. Se necessario, tagliare la striscia sigillante adesiva, quindi applicarla come illustrato in figura.
x
x
2
1
progress 25
3. Posizionare correttamente l'apparecchiatura nella nicchia.
Il copricerniera inferiore (incluso nel
sacchetto degli accessori) permette di
controllare che la distanza fra l'apparecchiatura ed il mobile della cucina sia
corretta.
Aprire la porta. Applicare il copricerniera inferiore.
5. Rimuovere la parte appropriata del copricerniera (E). Accertarsi di rimuovere
la parte destra per la cerniera di destra,
o la parte sinistra per quella di sinistra.
4mm
6. Applicare i cappucci (C, D) a coprigiunti
e fori delle cerniere.
Installare la griglia di sfiato (B).
Applicare i copricerniera (E).
44mm
4. Fissare l'apparecchiatura nella nicchia
con 4 viti.
D
C
E
I
E
B
26 progress
7. Staccare le parti (Ha), (Hb), (Hc) e (Hd).
Ha
Hb
10. Aprire la porta dell'apparecchiatura e
l'anta del mobile da cucina con un'angolazione di 90°.
Inserire il quadratino (Hb) nella guida
(Ha).
Unire la porta dell'apparecchiatura a
quello del mobile e marcare i fori.
8 mm
Hc
Hd
8. Installare la parte (Ha) sul lato interno
della porta del mobile da cucina.
ca. 50 mm
Hb
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
Ha
11. Togliere le staffe e segnare la posizione
in cui deve essere inserito il chiodo (K)
ad una distanza di 8 mm dal bordo
esterno della porta.
8 mm
21 mm
9. Spingere la parte (Hc) sulla parte (Ha).
K
Ha
Hc
Ha
progress 27
12. Riapplicare il quadratino sulla guida e
fissarlo con le viti in dotazione.
Allineare l'anta del mobile da cucina
con la porta dell'apparecchiatura regolando la parte (Hb).
13. Premere la parte (Hd) sulla parte (Hb).
Hb
Hd
Hb
Effettuare un controllo finale per verificare
che:
• Tutte le viti siano serrate.
• Assicurarsi che la striscia sigillante sia fissata saldamente all'unità.
• la porta si apra e si chiuda correttamente.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
28 progress
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
28
30
30
30
32
Stell og rengjøring
33
Hva må gjøres, hvis...
34
Tekniske data
36
Montering
36
Miljøhensyn
40
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle
som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og
fjern døren for å forhindre at lekende barn
kan få elektrisk støt eller kan lukke seg
selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal er-
statte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik som beskrevet i denne
bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som
likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av
skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet,
kan dette forårsake kortslutning, brann
og/eller elektrisk støt.
progress 29
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor)
må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
•
•
•
•
1. Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade
kan bli overopphetet og forårsake
brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel
er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må
du ikke sette støpselet inn i den. Det
er fare for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer
kun beregnet på husholdningsapparater.
De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert,
vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der
du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
30 progress
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Det-
te apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan
som er merket med symbolet
gjenvinnes.
BRUK
Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå apparatet av.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy
eller det oppbevares store mengder
matvarer og apparatet er innstilt på laveste
temperatur, vil apparatet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det danne seg rim
på bakveggen. I så fall må bryteren stilles
på en høyere temperatur, slik at den
automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed reduseres.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og
dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen for å fryse inn ferske matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere, kan du dreie termostatbryteren på en
høyere innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig I denne tilstanden kan temperaturen
i kjøleseksjonen falle til under 0°C. Dersom
dette skjer, kan du sette termostatbryteren
tilbake til en varmere innstilling.
progress 31
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
Kalender for frossen mat
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder,
avhenger av matvarenes kvalitet og behandling før innfrysing.
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med ett eller flere
brett for produksjon av isterninger. Fyll brettene med vann og legg dem i fryseseksjonen.
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettene fra fryseren.
Viktig Dette apparatet selges i Frankrike.
Ifølge bestemmelsene der må det utstyres
med en spesialinnretning (se figur) i det nederste rommet for å indikere den kaldeste
sonen i apparatet.
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden på
hyllene:
trekk hyllen litt etter litt i pilenens retning til
den løsner. Sett den deretter i ønsket stilling.
32 progress
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det
dannes rim eller is på fordamperen. Hvis
dette skjer, dreies termostatbryteren til en
lavere innstilling, slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som
helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å
holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og
bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
progress 33
• saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke
står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
Obs Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du starter enhver
rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og
påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette forbedrer produktets ytelse
og reduserer energiforbruket.
Viktig Pass på at du ikke skader
kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt
litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør
og ned i en beholder på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal
med jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
34 progress
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde
rim på frysehyllene og i området øverst
i seksjonen.
Viktig Avrim fryseren når rimlaget er blitt
ca. 3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og plasser dem
på et kaldt sted.
3. La døren stå åpen.
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsdien
av apparatet grundig og sett pluggen
på igjen.
5. Slå apparatet på.
6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling og la apparatet gå i to eller tre timer
med denne innstillingen.
7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen.
fordamperen, for den kan bli skadet. Ikke
bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr
som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under
avrimingsprosessen, kan sikker
oppbevaringstid bli kortere.
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et
lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• tine (hvis frossen) og rengjør produktet og
alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre
at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du
be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å sikre at ikke matevarene blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
Viktig Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape rim av
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal
kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Feil
Produktet virker ikke.
Lampen virker ikke.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Viktig Apparatet lager lyder under normal
drift (kompressor, kjølekrets).
Mulig årsak
Løsning
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til
stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Produktets temperatur er for
høy.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
produktet.
progress 35
Feil
Mulig årsak
Løsning
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet på
bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet får
samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører
bakveggen.
Det renner vann ned i
bunnen.
Smeltevannets utløp fører ikke
ned i fordamperbrettet over
kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i produktet er for høy/for lav.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Det sirkulerer ikke kald luft i produktet.
Pass på at den kalde luften kan
sirkulere i produktet.
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Det er for mye rim.
Maten er ikke pakket inn skikkelig.
Pakk inn maten skikkelig.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Skifte lyspære
1. Skru skruen ut av lampedekselet.
2. Fjern lampedekselet (se figur).
3. Skift den brukte pæren med en ny pære med samme effekt og som er spesielt beregnet på husholdningsprodukter.
(maks. styrke er angitt på lampedekselet).
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Stram skruen på lampedekselet.
6. Sett støpselet inn i stikkontakten.
7. Åpne døren. Påse at lampen tennes.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
"Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
36 progress
TEKNISKE DATA
Nisjens mål
Høyde
1446 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Tid, temperaturøkning
20 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet
og på energietiketten.
MONTERING
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
Omhengsling av døren
Døren til fryseskapet åpnes mot høyre. Dersom du ønsker at døren skal åpnes mot
venstre, følg disse trinnene før du monterer
fryseskapet.
1. Løsne og fjern det øvre hengslet.
2. Ta av den øvre døren.
3. Fjern avstandsstykket.
4. Løsne det midtre hengselet.
5. Ta av den nedre døren.
6. Løsne og fjern den nedre stiften.
progress 37
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Montering av produktet
På motsatt side:
1. Stram det nedre hengslet.
2. Monter den nedre døren.
3. Stram det midtre hengselet.
4. Sett inn avstandsstykket.
5. Monter den øvre døren.
Stram det øvre hengslet.
Obs Kontroller at strømledningen kan
beveges fritt.
Gå frem som følger.
1. Klipp om nødvendig til den selvklebende tetningslisten og fest den til produktet som vist i figuren.
x
x
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være tilstrekkelig.
38 progress
2. Monter produktet i nisjen.
Skyv produktet mot pilen (1) til det øvre
panelet stopper mot kjøkkenskapet.
Sørg for at avstanden mellom produktet og sideveggene er 44 mm.
Skyv produktet i pilens retning (2) mot
skapet på motsatt side av hengselet.
Sørg for at avstanden mellom produktet og kjøkkenskapet er 4 mm.
4. Fest produktet i utsparingen med 4
skruer.
I
2
1
3. Juster produktet i nisjen.
Det nedre hengseldekselet (finnes i posen med ekstrautstyr) sørger for at avstanden mellom produktet og kjøkkenskapene er riktig.
Åpne døren. Sett hengseldekselet på
plass.
4mm
44mm
5. Fjern den riktige delen fra hengseldekslet (E). Sørg for å fjerne delen DX for et
høyremontert hengsel, SX for venstre.
progress 39
6. Fest dekslene (C, D) til sporene og
hengselhullene.
Monter ventilasjonsristen (B).
Fest dekselet (E) over hengselet.
8. Monter delen (Ha) på innsiden av kjøkkenskapet.
ca. 50 mm
90°
D
C
21 mm
90°
E
ca. 50 mm
E
B
21 mm
9. Skyv delen (Hc) inn på delen (Ha).
7. Skru av delen (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd).
Ha
Ha
Hb
Hc
Hc
Hd
40 progress
10. Åpne produktets dør og møbeldøren til
90°-vinkel.
Sett den lille firkanten (Hb) inn i skinnen
(Ha).
Plasser døren til produktet mot møbeldøren og marker hullene.
12. Plasser den lille firkanten på skinnen
igjen og fest den med medfølgende
skruer.
Plasser møbeldøren og døren til produktet parallelt ved å justere delen (Hb).
8 mm
Ha
Hb
Hb
13. Trykk delen (Hd) på del (Hb).
11. Fjern firkanten og avmerk en avstand
på 8 mm fra ytterkanten på døren der
naglen skal plasseres (K).
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
Foreta en endelig kontroll for å være sikker
på at:
• Alle skruene er strammet.
• Pakningslisten er godt festet til kabinettet.
• Døren kan åpnes og lukkes på riktig måte.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
progress 41
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Funcionamiento
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
41
43
43
44
45
Mantenimiento y limpieza
46
Qué hacer si…
47
Datos técnicos
49
Instalación
49
Aspectos medioambientales
54
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de
instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de
seguridad. Conserve estas instrucciones y
no olvide mantenerlas junto al aparato en
caso de su desplazamiento o venta para
que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información
adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se
hace responsable de daños provocados
por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los
niños al jugar puedan sufrir descargas
eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de muelle
(pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que
se convierta en una trampa mortal para
niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto
de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso
de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de
los aparatos de refrigeración, a menos
que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es
inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
42 progress
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o
modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un
incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal de reparaciones
profesional a fin de evitar riesgos.
•
•
•
•
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un
incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de
descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la
bombilla (si está provisto de ella) de
iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir
abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.
(Si el aparato es No Frost, es decir, no
acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con
gas en el congelador, ya que se genera
presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el
hielo del aparato. Utilice un raspador
plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe
del agua descongelada del frigorífico. Si
es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará
en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las
instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo
adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de lo
contrario se produce recalentamiento.
progress 43
•
•
•
•
Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a
la instalación.
Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una
pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el electrodoméstico.
Realice la conexión sólo a un suministro
de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de
refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcason reciclables.
dos con el símbolo
FUNCIONAMIENTO
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y
se ha ajustado a las temperaturas más
bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación
de escarcha en la pared posterior. En tal
caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la
descongelación automática y reducir así el
consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes
internas con agua tibia y jabón neutro, a fin
de eliminar el característico olor de nuevo y
secarlas luego cuidadosamente.
44 progress
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado
para la congelación de alimentos frescos y
para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación
más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para obtener el frío
máximo.
Importante En esa situación, la
temperatura del compartimento frigorífico
puede descender por debajo de 0 °C. En
ese caso, sitúe el regulador de temperatura
en un ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con
un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo,
por un corte del suministro eléctrico, si la
interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los
alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después
de que se hayan enfriado).
los alimentos y del tratamiento aplicado antes de la congelación.
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a
temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas
congeladas, tomadas directamente del
congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo. Llene las bandejas con agua y colóquelas en el compartimento congelador.
Importante No utilice instrumentos
metálicos para retirar las bandejas del
congelador.
Importante este aparato está autorizado
para su venta en Francia.
En conformidad con la normativa válida en
dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo especial (consulte la figura) situado en
el compartimiento inferior del frigorífico para
indicar la zona más fría del mismo.
Calendario de alimentos congelados
Los símbolos muestran los distintos tipos
de alimentos congelados.
Los números indican los tiempos de almacenamiento en meses para cada tipo de alimento congelado. Que el valor superior o
inferior del tiempo de almacenamiento indicado sea válido dependerá de la calidad de
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
guías para colocar los estantes del modo
que se prefiera.
progress 45
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.
Para realizar esos ajustes proceda de la
manera siguiente:
eleve paulatinamente el estante en la dirección de la flecha hasta retirarlo del soporte
y colóquelo en la posición que desee.
CONSEJOS ÚTILES
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente
necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la
temperatura del aparato se ha ajustado
en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de
temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de
alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de
plástico y colóquela en el estante de vidrio,
sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese
modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los
debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales
suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos
en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se
colocarán en el estante para botellas de la
puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los
ajos, si no están empaquetados, no deben
guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congelación:
46 progress
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de
máxima calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera
rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor
que los grasos; la sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente
después de retirarlo del compartimento
congelador, puede provocar quemaduras
por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o
dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse
de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Precaución Antes de realizar tareas
de mantenimiento, desenchufe el
aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas
de la puerta para mantenerlas limpias y
sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera
para limpiar el interior, ya que dañarán la
superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato
con un cepillo. Esa operación mejorará el
rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar
el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco
de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar
el aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez que
progress 47
se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, donde se
evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación
situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua
desborde y caiga sobre los alimentos del
interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio
de desagüe.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el
tapón.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para
obtener el máximo frío y haga funcionar
el aparato durante dos o tres horas con
dicho ajuste.
7. Vuelva a introducir los alimentos que
retiró previamente.
Importante No utilice herramientas
metálicas afiladas para raspar la escarcha
del evaporador, ya que podría dañarlo. No
utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de
derretimiento del hielo, excepto los
recomendados por el fabricante. La
elevación de la temperatura de los
paquetes de alimentos congelados,
durante la descongelación, puede acortar la
duración de su almacenamiento.
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y
en torno al compartimento superior.
Importante Descongele el congelador sólo
cuando la capa de escarcha alcance un
grosor de unos 3 a 5 mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie
el aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en
cuando para evitar que los alimentos se
echen a perder en caso de un corte de
energía.
QUÉ HACER SI…
Advertencia Antes de realizar
cualquier reparación, desconecte el
enchufe del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a cabo cualquier reparación que no figure en este manual.
Importante Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor,
circulación del refrigerante).
48 progress
Problema
El aparato no funciona.
La bombilla no funciona.
Posible causa
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente.
El aparato no recibe suministro
eléctrico. No hay tensión en la
toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección “Cambio de
la bombilla”.
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección “Cierre de la
puerta”.
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la puerta
más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos
es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, el hielo se
descongela en la placa posterior.
Es correcto.
El agua fluye al interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden que el
agua fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos
no entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el
suelo.
El agua de la descongelación no
fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato es demasiado baja/
alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta o baja.
La temperatura del frigorífico es demasiado alta.
No hay circulación de aire frío en
el aparato.
Compruebe que el aire frío circula
libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es demasiado alta.
Los alimentos están demasiado
juntos.
Disponga los alimentos de modo
que el aire frío pueda circular entre ellos.
Hay demasiada escarcha.
Los alimentos no están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección “Cierre de la
puerta”.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona
continuamente.
progress 49
Cambio de la bombilla
1. Retire el tornillo de la tapa de la bombilla.
2. Extraiga la tapa de la bombilla (consulte
la ilustración).
3. Cambie la bombilla usada por otra de
la misma potencia diseñada específicamente para aparatos domésticos (la
potencia máxima se indica en la tapa
de la bombilla).
4. Instale la tapa de la bombilla.
5. Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
6. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
7. Abra la puerta. Compruebe que la
bombilla se ilumina.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el
servicio técnico.
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1446 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
20 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de características, situada en el lado
interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
INSTALACIÓN
Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia
seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar
el electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la
temperatura ambiente se corresponda con
la clase climática indicada en la placa de
datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la to-
50 progress
ma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad
si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
Cambio del sentido de apertura de las
puertas
La puerta del aparato se abre hacia la derecha. Si desea abrir la puerta hacia la izquierda, siga estas instrucciones antes de
instalar el aparato:
1. Afloje y retire el perno superior.
2. Retire la puerta superior.
3. Retire el separador.
4. Desatornille la bisagra central.
5. Retire la puerta inferior.
6. Afloje y retire el perno inferior.
En el lado opuesto:
1. Apriete el perno inferior.
2. Vuelva a colocar la puerta inferior.
3. Apriete la bisagra central.
4. Coloque el separador.
5. Coloque la puerta superior.
Apriete el perno superior.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente por la
parte posterior del aparato.
progress 51
min.
200 cm2
min.
200 cm2
2. Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (1) hasta que la cubierta de la
separación superior haga tope contra
el mueble de cocina. Asegúrese de que
haya una distancia de 44 mm entre el
aparato y el borde delantero del mueble.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra. Asegúrese de
que quede un espacio de 4 mm entre
el aparato y el mueble.
Instalación del aparato
Precaución Compruebe que el cable
de alimentación de red pueda moverse
con facilidad.
Siga estos pasos.
1. Si es necesario, corte la cinta selladora
adhesiva y péguela al aparato como se
muestra en la figura.
x
x
2
1
52 progress
3. Ajuste el aparato en el hueco.
La tapa de la bisagra inferior (incluida
en la bolsa de accesorios) garantiza
que la separación entre el aparato y el
mueble de cocina sea la adecuada.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la
bisagra inferior en su lugar.
5. Retire la parte correcta de la tapa de la
bisagra (E). No olvide extraer la pieza
DX, en el caso de la bisagra derecha, y
la pieza SX en el caso contrario.
4mm
44mm
6. Fije las tapas (C, D) a las lengüetas y a
los orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
4. Fije el aparato al hueco con cuatro tornillos.
D
C
E
I
E
B
progress 53
7. Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
Ha
Hb
10. Abra la puerta del aparato y la puerta
del mueble de cocina en un ángulo de
90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb)
en la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del aparato y
la puerta del mueble de cocina y marque los orificios.
8 mm
Hc
Hd
8. Instale la pieza (Ha) en el lado interno
del mueble de cocina.
ca. 50 mm
Hb
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
Ha
11. Quite los soportes y ponga una marca
a una distancia de 8 mm desde el borde exterior de la puerta en la que se
debe colocar el clavo (K).
8 mm
21 mm
9. Empuje la pieza (Hc) contra la pieza
(Ha).
K
Ha
Ha
Hc
54 progress
12. Vuelva a colocar el cuadrado pequeño
en la guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
Alinee las puertas del mueble de cocina
y del aparato mediante el ajuste de la
pieza (Hb).
13. Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Hb
Hd
Hb
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora se ha fijado firmemente
al armario.
• La puerta abre y cierra correctamente.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
progress 55
www.progress-hausgeraete.de
222349027-A-162012
Download PDF

advertising