DIEPVRIEZER
ZV 106 RM
N
GEBRUIKSAANWIJZING
2222695-52
INHOUD
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
3
Beschrijving van het apparaat
4
Plaats van opstelling
10
Het gebruik
5
Elektrische aansluiting
10
Reiniging van de binnenkant
5
Het wijzigen van de deurdraairichting
11
Het bedieningspaneel
5
In bedrijf stellen
5
Instellen van de temperatuur
5
Snelvriezen
5
Controlelampje «te warm»
6
Koude-accu
6
6
Bewaren van diepvriesartikelen
6
Ontdooien van diepvriesartikelen
7
IJslaatjes
7
Tips
7
Tips m.b.t. invriezen
7
Tips m.b.t. diepvriesproducten
7
Onderhoud
8
Ontdooien van de vriezer
8
Tijdelijk buiten gebruik stellen
8
Periodieke reiniging
8
Storingen
9
Functiestoringen
9
10
Installatie
10
Garantiebepalingen en service voor
de Benelux (B-NL en L)
12
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender 6
Invriezen van verse levensmiddelen
Technische gegevens
2
WAARSCHUWINGEN EN
BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
Onderhoud / Reparatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
■ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■ Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
■ Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
■ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
■ Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok
bloot kunnen staan.
■ Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
■ Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
■ Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
■ Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd
schade aan de koelkringloop.
■ Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
■ Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast.
■
■
■
■
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
welke door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel
tot gevolg hebben.
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
Gebruik
■
■
■
■
3
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
Door boven op het apparaat bevroren
producten te leggen kan zich door de kou in
de holle ruimte van de opbergplaat
condenswater vormen. In deze holle ruimte
zitten elektronische onderdelen. Als er condenswater op deze onderdelen druppelt, kan
kortsluiting het apparaat beschadigen. Leg
daarom geen bevroren producten boven op
het apparaat.
■
■
■
■
■
Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
Installatie
■
■
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd
raakt, moet de kabel, eventueel met stekers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum.
Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
■
■
Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat mag
niet samen met huisvuil of gesloopte
apparaten weggegooid worden. Afgedankte
koel- en vriesapparaten moeten volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente
naar de mogelijkheden in uw woonplaets.
Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd,
vooral aan de achterkant in de buurt van de
warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
➀
➀
➁
➂
6
5
4
Bedieningspaneel
-16
-24
-22
Laden voor bewaren van diepvriesproducten
Laden voor invriezen van diepvriesproducten
➂
➁
➁
➁
4
°C
1 -18
2
3-20
HET GEBRUIK
Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool
dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het
bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren
van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen.
Droog vervolgens de wanden goed af. Gebruik geen
schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Het bedieningspaneel
-16
-24
-22
°C
-18
-20
➀ ➁
➂ ➃
➀ Groen controlelampje elektriciteitsnet
➁ Thermostaat
➂ Geel controlelampje voor snelvriezen
➄
➃ Snelvriesschakelaar
➄ Rood alarmlampje (“te warm”)
In bedrijf stellen
Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden,
de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn.
Draai de knop dan naar een lager cijfer.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur;
• de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
• de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
• de plaats van het apparaat.
Steek de stekker in het stopcontact. Draai de
thermostaatknop
rechtsom uit de «-16°C» stand;
het lampje
licht op.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand « » te draaien.
➀
➁
•
Instellen van de temperatuur
Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt, adviseren wij om de
thermostaatknop
op stand «-18°C» te draaien.
Met de knop op deze stand wordt de inwendige
temperatuur automatisch en voortdurend op een
voldoende laag niveau gehouden, waarbij veilig
bewaren gegarandeerd wordt.
Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals
slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en
vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de
thermostaatknop kouder in te stellen. Draai hiertoe
de knop naar een hoger cijfer.
➁
Snelvriezen
➃
Schakelaar
ongeveer 1 seconde indrukken
(stand S). Het lampje
licht op.
Het apparaat schakelt de snelvriesfunctie
automatisch na 48 uur uit.
U kunt de snelvriesfunctie altijd zelf beëindigen door
opnieuw op de toets
te drukken.
➂
➃
5
Controlelampje «te warm»
Bewaren van diepvriesartikelen
➄
Indien het controlelampje
oplicht, dan wordt
hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur
onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen
geworden is (-12°C). Bij de eerste in gebruikname, of
na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op
totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau
bereikt heeft.
Indien direct na de eerste in gebruikname gekochte
diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan
worden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invriesstand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, dan is deze handeling
niet nodig.
Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en
zet de schakelaar in de stand voor bewaren.
Koude-accu
U kunt de 2 middelste laden die met "X" gemerkt zijn
(zie tekening) verwijderen, zo heeft u de gehele netto
inhoud van de vriezer ter beschikking.
Het apparaat is uitgerust met een koude-accu; deze
zorgt ervoor dat in geval van stroomuitval of defect de
houdbaarheidsduur van de ingevroren
levensmiddelen verlengd wordt.
-X-
Symbolen bewaarde
producten/Diepvrieskalender
-X-
De symbolen op de laden geven de diverse soorten
diepvriesproducten aan.
De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct
de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de
laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt,
hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen.
PR172
De laden verwijdert u als volgt:
de lade zo ver mogelijk naar voren trekken en
vervolgens naar boven draaien (zie tekening).
Invriezen van verse levensmiddelen
Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct
na de eerste in gebruikname of na een
schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar
de avond tevoren in de invries-stand. Voor het
invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige
restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is
het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand
om te schakelen.
Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal
toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om
de schakelaar 24 uur van te voren op de invries-stand
te zetten. Met name voor de maximaal toegestane
hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht
beëindigd te zijn. Schakel daarna terug op de
bewaarstand.
Plaats in te vriezen levensmiddelen in het bovenste
kompartiment. Dit kompartiment is voorzien van een
klapdeurtje.
De maximaal toegestane hoeveelheid vindt u op
het typeplaatje (links onderin de kast) in
kilogrammen per 24 uur (...kg/24h).
PR001c
Ontdooien van diepvriesartikelen
Met uitzondering van consumptieijs worden
diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het
nuttigen ontdooid.
Het ontdooien kan zowel in de koelkast als op het
aanrecht gebeuren. Het laatste geval gaat uiteraard
sneller dan het eerste.
Frituur-artikelen kunnen direct vanuit de vriezer in de
frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel
langer dan in reeds ontdooide toestand.
Brood kan in de oven ontdooid worden.
De magnetronoven is uiterst geschikt voor het
ontdooien van allerlei diepvriesproducten; raadpleeg
de instructies voor de betreffende oven.
6
IJslaatjes
Met het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd.
De ijslaatjes zijn bedoeld voor het maken van
ijsblokjes. Vul ze met drinkwater. Maak de onderkant
goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan
datgene waar u ze bovenop zet.
TIPS
Tips m.b.t. invriezen
Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen
geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:
■ De max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
“typeplaatje”.
■ Het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe.
■ Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste
kwaliteit in.
■ Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak
ze, waar nodig, van te voren goed schoon.
■ Verdeel de levensmiddelen van te voren in
handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze
vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts zoveel te ontdooien als op dat moment
nodig is.
■ Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet
wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u
reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of
braden en vervolgens invriezen.
■ Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan
vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
■ Vermijd rechtstreekse consumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden.
■ Schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt controleren.
■ Verpak de levensmiddelen in aluminium-of
kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals
een en ander in de handel, speciaal voor het
invriezen, verkrijgbaar is.
■ Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren producten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen.
■
■
■
Te langzaam invriezen verkort de
houdbaarheid; vries dus niet meer dan de
maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in.
Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en
zo kort mogelijk.
Plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Tips m.b.t. diepvriesproducten
Neem de volgende regels in acht:
■ Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren
artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk
diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen
artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk
beschadigd is.
■ Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar
uw diepvriezer over.
■ Overschrijd de op de verpakking aangegeven
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
■ Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
■ In het eerste vak mag u de producten slechts tot
aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat
de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden.
7
ONDERHOUD
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Tijdelijk buiten gebruik stellen
Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt,
bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan
alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant
goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit
het stopcontact en laat de deur op een kier staan.
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Ontdooien van de vriezer
Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een
rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan
wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte
worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
kunststof schraper.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de
vriezer uit te schakelen.
Wanneer zich een dikke laag ijs heeft gevormd, dint u
het gehele apparaat the ontdooien.
Ga dan als volgt te werk:
1. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de
thermostaatknop
in de « » -stand.
2. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer,
verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een
koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met
een wollen deken er omheen.
3. Gebruik de kunststof schraper als verlenggootje en
plaats daar een opvangschaal onder (zie tekening).
Bewaar de schraper na het ontdooien om hem
opnieuw te kunnen gebruiken; laat de deur open
staan.
4. Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de
binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem
ze goed droog.
Steek de stekker in het stopcontact of draai de
thermostaatknop
in de gewenste stand, zet de
snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de
vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Zet daarna de
schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats
de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer.
➁
•
D068
Periodieke reiniging
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat
schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen
beschadigen.
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer
per jaar de condensor en de motor (beide aan de
achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of
stofzuiger met borstel.
Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u
de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm
water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel,
daarna afnemen met schoon water.
Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in
de witte (auto-) was te zetten.
➁
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
vrieskast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die niet
door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van
diepvriesproducten kan hun
houdbaarheidsduur verkorten.
8
STORINGEN
Indien de vriezer niet functioneert en ook de lampjes niet branden, controleer dan:
Storing
Verhelpen
Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt.
- Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten.
- Stekker zit niet in het stopcontact of zit los; stekker in
stopcontact steken.
- Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel
vernieuwen.
- Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door uw
elektrovakman laten verhelpen.
De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode
lampje brandt.
- Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuk “Instellen
van de temperatuur”.
- Deur heeft te lang opengestaan; deur slechts zo lang open
laten als nodig is. Snelvriesschakelaar gebruiken.
- In de afgelopen 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen; snelvriesschakelaar
aanzetten, vrieskast gesloten houden, contact opnemen
met de service-afdeling.
- Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk
“Plaats van opstelling”.
Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de
deurafdichting.
- Deurafdichting is lek (eventueel na het wijzigen van de
deurdraairichting); op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met een föhn® verwarmen (niet
heter dan ca. 50°C). Tegelijkertijd de verwarmde
deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer
helemaal sluit.
Ongewone geluiden.
- Apparaat staat niet recht; stelvoetjes bijstellen.
- Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen
aan; apparaat iets wegtrekken.
- Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het
apparaat komt tegen een ander onderdeel van het
apparaat aan of tegen de muur; dit onderdeel voorzichtig
wegbuigen.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de
compressor niet direct.
- Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor
start na enige tijd automatisch.
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de service-afdeling.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt.
Functiestoringen
Als het apparaat een storing ontdekt die verhindert dat de ingestelde temperatuur behouden wordt, dan knippert
het rode alarmlampje. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de servicedienst de storing
verholpen heeft.
9
TECHNISCHE GEGEVENS
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
Hoogte
850 mm
Breedte
545 mm
Diepte
600 mm
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld wordt,
dan is het raadzaam de sluiting van het oude
apparaat, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen
zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
Plaats van opstelling
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +16°C en +32°C (Nklasse), of tussen +10°C en +32°C (SN-klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn
als aangegeven in de afbeelding.
Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes
(zie afb.-A). Plaatsing van het apparaat zonder
keukenhangkastjes (zie afb.-B).
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de
kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes.
NP006
Elektrische aansluiting
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrequentie in uw woning.
Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6%
is toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
10
Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308 van
2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Het wijzigen van de
deurdraairichting
Neem voor het wijzigen van de deurdraairichting de
stekker uit het stopcontact.
Houd het apparaat schuin achterover; steun het door
een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant
te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de
achterkant niets kunt beschadigen.
Ga nu als volgt te werk:
1. Verwijder het bodemscharnier (5);
2. Verwijder de deur (4);
3. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en
breng hem over naar de tegenoverliggende kant;
4. Schroef deel (6) uit de bodem en breng het over
naar de tegenoverliggende kant;
5. Herplaats de deur en breng het bodemscharnier
aan (de schroefgaatjes zijn reeds geboord);
6. De handgreep (3) losschroeven. Aan de andere
kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met
een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen
gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze
vindt u in het zakje van de documentatie.
Zet de kast weer rechtop en controleer of de
deurafdichting rondom goed sluit.
11
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie
te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van
een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee
jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door ZANUSSI reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANUSSI verricht, en op de
hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen
resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar
of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco
aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent perjaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende
materiaalkosten in rekening gebracht.
12
Garantie-uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende
hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat
bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of
inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om
mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen
die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.
ELECTROLUX SERVICE
Nederland
Luxembourg/
België
Luxemburg
ELECTROLUX SERVICE
ELECTROLUX SERVICE
Vennootsweg 1
Bergensesteenweg 719
2404 CG Alphen aan den Rijn
1502 Halle (Lembeek)
Postbus 120
Thuisherstellingen:
2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel.: 02-3630444
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Fax: 02-3630400
Tel.:
(0172) - 46 83 00
Fax.:
(0172) - 46 82 55
Onderdelenverkoop op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.:
(0172) - 46 84 00
Fax.:
(0172) - 46 83 76
ELECTROLUX SERVICE
7, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Wisselstukken:
Service après vente:
Kundendienst:
Tel.: 02-3630555
Tel.: 42 43 11
Fax: 02-3630500
Fax: 42 43 13 60
13
Download PDF

advertising