IKEA ISANDE User manual

IKEA ISANDE User manual
ISANDE
EE
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
EESTI
4
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Kasutamine
Igapäevane kasutamine
4
5
7
8
9
12
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
16
17
19
22
23
23
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud võivad seda seadet kasutada ainult juhul, kui
neid on põhjalikult juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult
siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
EESTI
5
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises
või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva
kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja
soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
6
EESTI
• Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist (nt
ukse avamissuuna muutmine) eemaldage
toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Ärge jätke seadet vihma kätte.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
• Seadme teise kohta viimisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
• Seadmes on kott desikantainega. See ei
ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
HOIATUS! Seadme
paigaldamisel veenduge, et
toitejuhe kulgeks vabalt ega
oleks vigastatud.
HOIATUS! Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei vigastaks
(nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit).
Elektriliste osade vahetamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskusse
või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani (R600a),
millel puudub oluline keskkonnamõju. Olge
ettevaatlik, et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
EESTI
Sisevalgustus
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja
laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
7
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti
ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida laste
ja loomade seadmesse lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem ja
isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
Paigaldamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Asukoht
Näpunäiteid ühendamise kohta
leiate paigaldusjuhistest.
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba õhuringlus.
Paigaldamine
Selle seadme peaks paigaldama kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
EESTI
8
Seade peab olema maandatud. Toitekaabli
pistikul on selle jaoks vastav kontakt. Kui
pistikupesa ei ole maandatud,
konsulteerige pädeva elektrikuga ja
ühendage seade eraldi maandusjuhiga, mis
vastab kehtivatele normidele.
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole, võivad
mõne mudeli töös tekkida
probleemid. Õige töö on tagatud
ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te
pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Elektriühendus
Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge,
et andmesildil olevad elektriandmed
vastavad teie kohalikule vooluvõrgule.
Toote kirjeldus
1
2
3
4
5
11
10
6
7
9
8
1 Ventilaator-jahutus LED-lambiga
2 Juhtpaneel
EESTI
3
4
5
6
7
8
9
10
9
11 Klaasriiulid
Pudelirest
Kaanega Dairy laekaga
Ukse rõdud
Juurviljasahtlid
Pudeli rõdu hoidjaga
Sügavkülmuti sahtlid
Külmutussahtel
Andmesilt
Vähemalt külm tsoon
Vahetemperatuuri tsoon
Külmem tsoon
Kasutamine
Juhtpaneel
1
8
7
1 Displei
2 Sügavkülmuti temperatuuri
suurendamise nupp
3 Sügavkülmuti temperatuuri
vähendamise nupp
4 OK-nupp
5 Funktsioon-nupp
6
5
4
3
2
6 Külmiku temperatuuri suurendamise
nupp
7 Külmiku temperatuuri vähendamise
nupp
8 ON/OFF-nupp
Displei
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Külmikusektsiooni indikaator
B. Külmiku temperatuuriindikaator ja
taimeri indikaator
C. Külmiku Off-indikaator
D. Shopping Funktsiooni indikaator
E. Puhkus Funktsiooni indikaator
F. Kiirem sügavkülmutus... Funktsiooni
indikaator
G. Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
10
EESTI
H.
I.
J.
K.
Sügavkülmutisektsiooni indikaator
Alarmi indikaator
Lapselukufunktsiooni näidik.
Pudelirest Funktsiooni indikaator
Sisselülitamine
Ühendage toitepistik pistikupessa.
1. Kui ekraan on väljas, vajutage nuppu
8 ON/OFF.
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
2. Mõne sekundi pärast võib kõlada
hoiatussignaal.
Hoiatuse lähtestamiseks vaadake jaotist
"Kõrge temperatuuri hoiatus".
Kui ekraanile ilmub sümbol "DEMO", on
seade demorežiimis. Vt jaotist
"Veaotsing...".
Teise temperatuuri määramiseks
vt jaotist "Temperatuuri
reguleerimine".
Väljalülitamine
Vajutage 3 sekundit nuppu 8 ON/OFF.
Ekraan lülitub välja.
Seadme toitevõrgust lahutamiseks
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Külmiku sisselülitamine
1. Vajutage ühte programminuppudest.
Või:
1. Vajutage nuppu 5 Funktsioon, kuni
puhkuserežiimi indikaator Off hakkab
vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
3. Külmiku iOff-indikaator kustub.
Teise temperatuuri määramiseks vt jaotist
"Temperatuuri reguleerimine".
Külmiku väljalülitamine
1. Vajutage nuppu 5 Funktsioon, kuni
ilmub Off vastav ikoon.
L. Ventilaator-jahutus Funktsiooni
indikaator
Külmiku Off-indikaator ja külmikusektsiooni
indikaator vilguvad.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse külmiku indikaator Off.
Temperatuuri reguleerimine
1. Külmiku olemasolevat temperatuuri
saab muuta, vajutades
temperatuurinuppu.
Vaiketemperatuur:
• +5°C külmiku jaoks
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
Selles sektsioonis saab temperatuuri
reguleerida vahemikus +2°C kuni +8°C.
2. Sügavkülmiku olemasolevat
temperatuuri saab muuta, vajutades
temperatuurinuppu.
Vaiketemperatuur:
• -18°C sügavkülmuti jaoks
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
Selles sektsioonis saab temperatuuri
reguleerida vahemikus -15°C kuni -24°C.
Määratud temperatuur
saavutatakse 24 tunni pärast.
Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur
salvestatuks.
Funktsioonide menüü
Each time 5 Funktsioon nupule vajutamisel
saab aktiveerida järgmisi funktsioone:
•
•
•
•
•
•
•
Shopping-funktsioon
Puhkus-funktsioon
Kiirem sügavkülmutus...-funktsioon
Lapselukufunktsioon
Pudelirest-funktsioon
Ventilaator-jahutus-funktsioon
ilma sümbolita: tavaline töö.
11
EESTI
Iga funktsiooni saate igal ajal
sisse lülitada ja funktsiooni välja
lülitada, vajutades 5 Funktsioon
nuppu mitu korda, kuni ikooni ei
kuvata.
Shopping-funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toitu (näiteks pärast sisseostude
tegemist), on soovitatav aktiveerida
funktsioon Shopping, et toit kiiremini maha
jahutada ja vältida külmutuskapis juba
olevate toitude soojenemist.
Funktsioon Shopping lülitub
automaatselt välja ligikaudu 6
tunni pärast.
1. Vajutage 5 Funktsioon -nuppu, kuni
ilmub Shopping vastav ikoon.
Funktsiooni Shopping indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse indikaator Shopping.
Et funktsioon enne automaatset lõppemist
välja lülitada, korrake toimingut, kuni
Shopping-indikaator kustub.
Määrates külmiku jaoks mõne
muu temperatuuri, lülitub see
funktsioon välja.
Puhkus-funktsioon
See funktsioon võimaldab hoida külmiku
suletuna ja tühjana pikal puhkuseperioodil,
ilma halva lõhna tekkimiseta.
Kui Puhkus-funktsioon on sees,
peab külmikuosa olema tühi.
1. Vajutage 5 Funktsioon-nuppu, Puhkus
kuni ilmub vastav ikoon.
Funktsiooni Puhkus indikaator vilgub.
Külmiku temperatuuri indikaatoril kuvatakse
määratud temperatuur.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse indikaator Puhkus.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni Puhkus kustub.
Määrates külmiku jaoks mõne
muu temperatuuri, lülitub see
funktsioon välja.
Kiirem sügavkülmutus...-funktsioon
Värske toidu külmutamiseks aktiveerige
funktsioon Kiirem sügavkülmutus....
Funktsioon Kiirem
sügavkülmutus... lülitub
automaatselt välja 52 tunni
pärast.
1. Vajutage 5 Funktsioon-nuppu, kuni
ilmub vastav Kiirem sügavkülmutus...
ikoon.
Funktsiooni Kiirem sügavkülmutus...
indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse indikaator Kiirem
sügavkülmutus....
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni Kiirem sügavkülmutus...
kustub.
Määrates sügavkülmuti jaoks
mõne muu temperatuuri, lülitub
see funktsioon välja.
Lapselukufunktsioon
Aktiveerige see Lapse lukk Funktsiooni, et
lukustada nupud tahtmatust operatsioonist.
1. Vajutage 5 Funktsioon nuppu, kuni
Lapseluku ilmub ikoon.
Lapseluku indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse lapseluku indikaator.
Et desaktiveerida Lapseluku Korrata
protseduuri seni, kuni Lapseluk Indikaator
kaob.
EESTI
Pudelirest-funktsioon
Pudelirest Funktsiooni saab määrata
akustiline alarm eelistatud ajal, see on
kasulik jahutamiseks segu teatud aja jooksul
või meeldetuletus, kui kiiresti jahutamiseks
juua pudeleid.
1. Vajutage 5 Funktsioon nuppu, kuni
Pudelirest ilmub ikoon.
Taimer kuvab valitud väärtust (30 minutit).
2. Määratud aja muutmiseks vahemikus 1
kuni 90 minutit vajutage 2 , 3
temperatuurinuppu. Kinnitamiseks
vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse taimeri indikaator (min).
Pöördloenduse lõppedes hakkab
Pudelirest-indikaator vilkuma ja kõlab
helisignaal. Nüüd eemaldage seadmest
sinna jahutamiseks pandud toiduained ja
vajutage 5 Funktsioon-nuppu, et heli välja
lülitada ja funktsioon peatada.
Aja muutmiseks pöördloenduse ajal või
lõpus vajutage 2 , 3 temperatuurinuppu.
Pöördloenduse ajal saab funktsiooni igal
ajal välja lülitada; selleks korrake toimingut,
kuni ikoon Pudelirest kustub.
Ventilaator-jahutus-funktsioon
Külmikusektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
1. Vajutage 5 Funktsioon-nuppu, kuni
ilmub Ventilaator-jahutus vastav ikoon.
Igapäevane kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12
Ventilaator-jahutus-indikaator vilgub mõni
sekund.
2. Kinnitamiseks vajutage 4 OK-nuppu.
Kuvatakse indikaator Ventilaator-jahutus.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni Ventilaator-jahutus kustub.
Kõrge temperatuuri hoiatus
Temperatuuri tõusust
sügavkülmikusektsioonis (näiteks
toitekatkestuse või ukse avamise tõttu)
annab märku helisignaal, hoiatusindikaatori
vilkumine ja sügavkülmiku
temperatuuriindikaatori vilkumine.
Hoiatuse lähtestamiseks ja helisignaali
vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.
Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
näitab mõni sekund kõrgeimat saavutatud
temperatuuri. Seejärel kuvatakse taas
valitud temperatuur.
Hoiatuse indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni; seejärel
see kustub.
Lahtise ukse signaal
Kui uks on jäänud lahti juba 5 minutiks,
hakkab kõlama helisignaal ning vilkuma
hakkab hoiatusindikaator.
Signaal vaikib, kui te ukse sulgete. Signaali
ajal saab heli välja lülitada, kui vajutate
suvalist nuppu.
13
EESTI
Tarvikud
Muna kandik
x1
Jää kandikud
Seda seadet müüakse
Prantsusmaal.
Vastavalt selles riigis kehtivatele
eeskirjadele peab seadmel
olema spetsiaalne seadis (vt
joonist), mis on paigutatud
külmiku alumisse kambrisse, et
tähistada selle kõige külmemat
tsooni.
Liigutatavad riiulid
x2
Külmutussahtel
x2
Temperatuuri indikaator
Külmutuskapi seintel on mitu liugurit, mis
võimaldab turvaklaasist riiuleid paigaldada
nii, nagu teile meeldib.
ETTEVAATUST! Õige
õhuringluse tagamiseks ärge
eemaldage klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
Pudelirest
Asetage pudelid (suuga ettepoole)
eelnevalt paika pandud restile.
14
EESTI
Ukseriiulite paigutamine
Kui rest on paigutatud
horisontaalselt, asetage sinna
ainult kinnised pudelid.
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada
erinevatele kõrgustele.
Selleks võite teha järgmist: tõmmake
ukseriiulit ülespoole, kuni see lahti tuleb ja
paigutage soovikohaselt ümber.
Pudeliresti saab kallutada, et hoida seal
juba avatud pudeleid. Selleks paigutage
resti eesmised klambrid ühe taseme võrra
tagumistest kõrgemale.
Taimne sahtl
Nendesse sahtlitesse tuleb paigutada puuja köögiviljad (vt pilti).
15
EESTI
Ventilaator-jahutus
24 tundi enne toidu sügavkülmutiossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit ülemisse
sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
külmiku siseküljel asuval andmesildil.
See seadeldis lülitub vajadusel ise sisse, et
taastada kiiresti vajalik temperatuur, kui ust
on lahti hoitud, või juhul, kui ümbritsev
temperatuur on liiga kõrge.
Ventilaator töötab ainult siis, kui
uks on suletud.
Ventilaator aktiveerib end järgmistes
olukordades:
• when Shopping Funktsioon on
aktiveeritud-ventilaator töötab kogu
kestuse jooksul Shopping Funktsioon
• Kui ümbritseva õhu temperatuur ületab
32 ° c
• Kui ukse avamisel destabiliseeritud
temperatuur külmik kambris
Kui funktsioon aktiveeritakse
automaatselt Ventilaator-jahutus
indikaatorit ei kuvata.
Kui funktsioon aktiveeritakse
automaatselt, ei saa seda välja
lülitada. Ventilaator
desaktiveerib ennast ise.
Seadme käsitsi sisselülitamiseks vt
Ventilaator-jahutus-režiim.
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse
funktsioon Kiirem sügavkülmutus... vähemalt
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja
jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Kui külmutusprotsess on 24 tunni pärast
lõppenud, lülitage kiirkülmutuse funktsioon
Kiirem sügavkülmutus... välja (vt funktsioon
"Kiirem sügavkülmutus...").
Külmutuskalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatud
toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate
toiduainete jaoks sobivat säilitusaega
kuudes. See, kas kõige pikem ja kõige
lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul
kehtib, sõltub toidu kvaliteedist ja
külmutamiseelsest töötlusest.
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel
vähemalt 12 tundi töötada funktsioonil
Kiirem sügavkülmutus..., enne kui toiduained
sisse panete.
EESTI
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui seade
on olnud toiteta kauem kui
tehniliste andmete tabelis toodud
"Temperatuuri tõusu aeg" seda
lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti
ära tarvitada või koheselt
küpsetada ja seejärel uuesti
külmutada (pärast jahtumist).
16
1. Täitke mahuti veega.
2. Asetage mahuti sügavkülmikusektsiooni.
ETTEVAATUST! Mahuti külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
ETTEVAATUST! Ärge puutuge
seadet märgade kätega, sest
need võivad sisemise pinna
külge kinni jääda.
Sulatamine
Külmutusplokid
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib
sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui palju
aega selleks on.
Sügavkülmikuga on kaasas kaks
külmutusplokki. Nende abil saab pikendada
toidu säilitusaega juhul, kui toimub
elektrikatkestus või -rike.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust võetuna:
sel juhul kulub toiduvalmistamiseks rohkem
aega.
ETTEVAATUST! Ärge
külmutusplokke avage ega selle
sisu jooge.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas mahuti jääkuubikute
valmistamiseks.
Vihjeid ja näpunäiteid
Normaalsed töötamise ajal kostuvad
helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
• Vihisev ja tuksuv heli kompressorist, kui
külmutusagensi pumbatakse.
• Järsk praksuv heli seadme seest, mida
põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja
ohutu füüsikaline nähtus).
• Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub sisse
või välja.
Näpunäiteid energia säästmiseks
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
• Ärge eemaldage külmutusplokke
sügavkülmuti korvist.
Soovitusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
• Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
• Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
• Pange toidud külmutuskappi nii, et õhk
saaks nende ümber liikuda.
EESTI
Näpunäiteid toidu säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
• Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli kohal
olevale klaasriiulile. Liha säilitusaeg on
1-2 päeva.
• Küpsetatud toidud, külmad road: katke
kinni ja asetage mistahes riiulile.
• Puu- ja köögiviljad: puhastage hoolikalt
ja pange selleks ette nähtud sahtlisse.
Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid,
küüslauku ei tohi külmikus hoida.
• Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige fooliumi
või polüetüleenist kotti ning suruge sealt
õhku välja niipalju kui võimalik.
• Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on
olemas).
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
• Külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu.
• Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
• Mässige toit fooliumisse või toidukilesse.
Veenduge, et pakendid oleks
õhukindlad.
17
• Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
• Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
• Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd või
jääkomme kohe pärast sügavkülmikust
väljavõtmist. Külmakahjustuse oht.
• Säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale
säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
Nõuandeid külmutatud toidu säilitamiseks
• Veenduge, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid järgides.
• Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
• Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda
ei tohi enam uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
• Ärge pange sügavkülmikusse vedelikke
klaasanumates, sest need võivad
puruneda.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Üldised hoiatused
ETTEVAATUST! Eemaldage
seade vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem sisaldab
süsivesinikke; süsteemi võivad
hooldada ja täita ainult volitatud
tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei tohi
pesta nõudepesumasinas.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
EESTI
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage
pesuaineid, abrasiivpulbreid,
kloori- või õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest need
võivad seadme pinda
kahjustada.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST! Ärge tõmmake,
teisaldage ega vigastage torusid
ja/või kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST! Vältige
jahutussüsteemi kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja tarvikud
sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
Külmiku sulatamine
18
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni
spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse, kus
see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees keskel
olevat äravooluava auku, et ära hoida vee
kogunemist ja külmikus olevatesse
toiduainetesse imbumist.
Kasutage selleks tarvikute kotis olevat
spetsiaalset torupuhastajat.
Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on härmatisevaba.
See tähendab, et kasutamise käigus ei teki
härmatist ei seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
Seadme mittekasutamise perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST! Kui soovite
seadet hoida sisselülitatult, siis
paluge kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida säilitatava
toidu riknemist elektrikatkestuse
korral.
Soovitatav on sisse lülitada
funktsioon Puhkus.
EESTI
19
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Seade ei tööta.
Toitepistik ei ole korralikult Ühendage toitepistik korralipistikupessa ühendatud.
kult pistikupessa.
Seade ei tööta.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paikneb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Seade on hiljuti sisse lülita- Vt jaotist "Kõrge temperatuuri
tud või on temperatuur
hoiatus".
veel liiga kõrge.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Uks on jäänud lahti.
Sulge uks. Vt "Avatud ukse
hoiatussignaal".
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Temperatuur seadmes on
liiga kõrge.
Pöörduge kvalifitseeritud elektriku või lähima volitatud teeninduskeskuse poole.
Numbrite asemel kuvatakse
temperatuurinäidikul ruudukujuline sümbol.
Temperatuurianduri probleem.
Võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega (jahutussüsteem hoiab jätkuvalt toiduained külmana, kuid temperatuuri reguleerimine pole võimalik).
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp ei põle.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur on valesti va- Vt jaotist "Kasutamine".
litud.
EESTI
20
Probleem
Võimalik põhjus
Kompressor töötab pidevalt. Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Lahendus
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Kompressor töötab pidevalt. Ruumi temperatuur on liiga Kontrollige andmesildil olevat
kõrge.
kliimaklassi.
Kompressor töötab pidevalt. Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist laske
oli liiga soe.
sel jahtuda toatemperatuurini.
Kompressor töötab pidevalt. Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Kompressor töötab pidevalt. Funktsioon Kiirem sügavkülmutus... on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Kiirem sügavkülmutus...".
Kompressor töötab pidevalt. Funktsioon Shopping on
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Shopping".
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast Kiirem sügavkülmutus...-lüliti vajutamist
või pärast temperatuuri
muutmist.
See on normaalne, viga ei
ole.
Kompressor hakkab tööle mõne aja pärast.
Kompressor ei hakka kohe
See on normaalne, viga ei
tööle pärast Shopping-lüliti ole.
vajutamist või pärast temperatuuri muutmist.
Kompressor hakkab tööle mõne aja pärast.
Külmiku sees voolab vesi.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumispuutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Kinnitage sulamisvee väljaei ole ühendatud kompres- voolujuhik aurustumisrenni.
sori kohal asuva aurustumisrenniga.
Temperatuuri ei saa määra- Funktsioon Shopping on
ta.
sisse lülitatud.
Lülitage Shopping käsitsi välja
või oodake, kuni funktsioon on
temperatuuri automaatselt
lähtestanud. Vt "Funktsioon
Shopping".
EESTI
21
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuuri ei saa määra- Funktsioon Kiirem sügavta.
külmutus... on sisse lülitatud.
Lülitage Kiirem sügavkülmutus... käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon on temperatuuri automaatselt lähtestanud. Vt "Funktsioon Kiirem sügavkülmutus...".
Ekraanil kuvatakse DEMO.
Hoidke OK allavajutatult umbes 10 sekundit, kuni kostab
pikk signaal ja ekraan lülitub
veidikeseks välja.
Seade on demorežiimis.
Temperatuur seadmes on lii- Temperatuuriregulaator ei
ga madal/kõrge.
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam temperatuur.
Lülitage seade sisse
Temperatuur seadmes on lii- Uks ei ole korralikult sulega madal/kõrge.
tud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Temperatuur seadmes on lii- Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
ga madal/kõrge.
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Temperatuur seadmes on lii- Hoiustasite korraga liiga
ga madal/kõrge.
palju toiduaineid.
Pange külmikusse samaaegselt vähem toitu.
Temperatuur seadmes on lii- Ust on avatud liiga tihti.
ga madal/kõrge.
Avage uks ainult vajadusel.
Temperatuur seadmes on lii- Funktsioon Kiirem sügavga madal/kõrge.
külmutus... on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Kiirem sügavkülmutus...".
Temperatuur seadmes on lii- Funktsioon Shopping on
ga madal/kõrge.
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Shopping".
Temperatuur seadmes on lii- Seadmes ei ole külma õhu
ga madal/kõrge.
ringlust.
Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Uks polnud täielikult suletud.
Kontrollige, kas uks on korralikult suletud.
EESTI
22
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse pakendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja enne
selle uuesti avamist oodake
mõni sekund.
Kui seade ei hakka tööle ka
pärast loetletud punktide
kontrollimist, pöörduge lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Loendi leiate selle juhendi lõpus.
Lambi asendamine
Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
paigaldusjuhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusse.
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Toote kategooria
Toote tüüp
Külmik-sügavkülmuti
Installimise tüüp
Integreeritud
Toote mõõtmed
Kõrgus
1772 mm
Laius
540 mm
Sügavus
549 mm
Neto maht
Külmik
192 Liitrit
Külmik
61 Liitrit
Sulatamise süsteem
EESTI
23
Külmik
automaatne
Külmik
automaatne
Tähis tärnides
Temperatuuri tõusu aeg
21 tundi
Külmutusvõimsus
10 kg/24h
Energiatarve
0,625 kWh/24h
Müratase
39 dB(A)
Energiaklass
A++
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
xxxx
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme vasakul
siseküljel, ja energiasildil.
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
24
EESTI
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
•
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
EESTI
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
25
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
EESTI
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
26
27
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
Nederland
Luxembourg
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
222375854-A-462018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-2134272-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement