AEG SCE81928TS User manual

AEG SCE81928TS User manual
SCE81928TS
DA
NO
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Bruksanvisning
Kombiskap
2
21
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 13
8. FEJLFINDING.............................................................................................................15
9. STØJ........................................................................................................................... 17
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
DANSK
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
5
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne
på emballagen til frostvaren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
6
www.aeg.com
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.4 Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
DANSK
3.5 Installation af SpinViewbakken
7
4. Montér SpinView-bakken. Sørg for, at
klemmestifterne passer ind i de
specielle fordybninger i bunden af
bakken. Kontrollér, om SpinViewbakken er monteret korrekt, ved at
flytte den forsigtigt frem og tilbage.
FORSIGTIG!
Rengør tilbehøret med en
blød, fugtig klud inden
første brug. Den maksimalt
tilladte belastning på bakken
er 15 kg.
1. Fjern glashylden fra køleskabet.
2. Fjern baglisten fra glashylden
5. Placer hylden med klemmerne inden
i køleskabet. Skub hylden, indtil
klemmerne låses inden i rummet.
3. Skub SpinView-klemmerne ind på
glashyldens bagkant.
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
8
7
6
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur i fryser
3 Knap til sænkning af temperatur i
fryser
4 OK
5 Mode
5
4
3
2
6 Knap til øgning af køleskabets
temperatur
7 Knap til sænkning af køleskabets
temperatur
8 ON/OFF
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
8
www.aeg.com
knappen til sænkning af temperatur
samtidigt i nogle få sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
4.4 Slukning
1. Tryk på skabets ON/OFF i 5
sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
4.5 Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +5°C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
A. Indikator, køleafdeling
B. Timerindikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Coolmatic-funktion
E. Holiday-tilstand
F. Frostmatic-funktion
G. Temperaturlampe
H. Fryserafdelingens indikator
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. DYNAMICAIR-funktion
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.6 Tænding af køleskabet
Det er nok at trykke på køleskabets
temperaturvælger for at tænde
køleskabet. Køleskabet kan også tændes
på en anden måde:
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
4.7 Slukning af køleskabet
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet og
indikatoren for køleskabsafdelingen
blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
streger.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
DANSK
4.8 Coolmatic-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at
aktivere Coolmatic-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i
køleskabet.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Coolmatic-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Coolmatic-lampen vises.
Coolmatic-funktionen afbrydes
automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag proceduren.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur
i køleskabet.
4.9 Holiday-tilstand
Tilstanden giver mulighed for at holde
apparatets låge lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at
der dannes dårlig lugt.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Holiday-lampen blinker.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-lampen vises.
Denne tilstand slås fra efter
at have valgt en anden
temperatur.
4.10 Frostmatic-funktion
Frostmatic-funktionen bruges til hurtig
nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
Frostmatic-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Frostmatic-lampen vises.
9
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du gentage
proceduren, indtil Frostmatic-lampen
slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden
temperatur.
4.11 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
4.12 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
Det er også praktisk, når der er brug for
en påmindelse for ikke at glemme de
flasker, der stilles i fryseren med henblik
på hurtig afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
10
www.aeg.com
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.13 Alarm for for høj
temperatur
En temperaturstigning i fryseren (f.eks.
pga. et tidligere strømsvigt) angives ved,
at alarmikonet og indikatorerne for
frysertemperaturen blinker, og at
summeren udsendes.
Tryk på en vilkårlig knap.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder og derefter den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de
normale forhold er
genoprettet.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
4.15 DYNAMICAIR-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende symbol vises i displayet.
DYNAMICAIR-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
DYNAMICAIR-lampen vises.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DYNAMICAIRindikatorikonet slukkes.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises
DYNAMICAIR-indikatoren
ikke (se "Daglig brug").
Aktiveringen af
DYNAMICAIR-funktionen
øger energiforbruget.
4.14 Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i ca. 90 sekunder,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylderne
Døren på køleskabet er udstyret med
skinner, som gør det muligt at flytte
dørhylderne, så de passer til de
individuelle præferencer.
1
1
2
DANSK
11
For at flytte dørhylderne skal du skubbe
dørhylderne forsigtigt i
overensstemmelse med pilene.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
1
2
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
FORSIGTIG!
Drej ikke bakken for hurtigt,
og anbring ikke dine fingre
under bakken eller på
siderne.
Brug ikke SpinView-bakken
som en ekstern bakke.
Glashylden monteret med SpinViewbakken kan placeres på forskellige
niveauer inden i køleskabet.
5.4 SpinView-hylde
FORSIGTIG!
Placer ikke bakken på det
højeste niveau, fordi
produkterne lagret på
bakken kan ramme
DYNAMICAIR-enheden og
vælte.
SpinView-bakken roterer 360 grader i
begge retninger for at gøre det lettere at
se og nå de opbevarede produkter.
For at rotere bakken skal du tage fat i
den ved kanten og langsomt dreje dem
med eller mod uret.
Stil altid bakken tilbage til dens neutrale
position, inden døren lukkes.
For at genplacere hylden skal du
anbringe hånden under bagsiden af
hylden, skubbe den opad for at frigive
klemmerne, og trække glashylden ud af
skabet.
5.5 DYNAMICAIR
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
12
www.aeg.com
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid
under tekniske
specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
Du kan slå funktionen til
manuelt efter behov (se
under "DYNAMICAIRfunktion").
Enheden DYNAMICAIR slås
fra, når døren er åben, og
slås automatisk til igen, når
døren lukkes.
5.6 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen Frostmatic slået til,
inden der lægges madvarer ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
5.7 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.8 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
5.9 Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
DANSK
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
14
www.aeg.com
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
7.4 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
7.5 Fjernelse af SpinViewbakken
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
FORSIGTIG!
Rengør tilbehøret med en
blød, fugtig klud.
Mælkbaseret mad kan plette
belægningen.
Plastikbakken kan fjernes fra glashylden
med henblik på rengøring.
Sådan fjernes bakken:
1. Løft bakkens forside op.
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
2. Træk bakken i den viste retning for at
afmontere den fra klemmerne.
DANSK
15
7.6 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Demonter ikke SpinViewbakken. Rengør ikke
SpinView-bakken i
opvaskemaskinen.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Lydsignalet eller den visuelle Der er tændt for apparatet Se under "Alarm for høj temalarm er slået til.
for nylig, eller temperatu- peratur".
ren er for høj.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Døren står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for åben
dør"
16
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Der vises et
- eller
symbol i temperaturdisplayet i stedet for tal.
Problem med temperaturføler.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det
er ikke muligt at regulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Kompressoren kører hele tiden.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
"Frostmatic-funktion" eller Se "Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion" er
"Coolmatic-funktion".
slået til.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"Frostmatic" eller "Coolmatic", eller når temperaturen
er ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at
Sørg for, at madvarerne ikke
vandet løber ned i vandbe- rører ved bagpladen.
holderen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet fordampningsbak- fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
DANSK
17
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Temperaturen kan ikke indstilles.
"Frostmatic-funktion" eller Sluk for "Frostmatic-funktion"
"Coolmatic-funktion" er
eller "Coolmatic-funktion" maslået til.
nuelt, eller vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at
indstille temperaturen. Se
"Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke indfor lav/høj.
stillet korrekt.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder en lang
advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
"Frostmatic-funktion" eller Se "Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion" er
"Coolmatic-funktion".
slået til.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
18
www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktinformationsark
Varemærk
AEG
Model
SCE81928TS
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
233
Nettorumfang i liter, køleskab
207
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
267
Nettorumfang i liter, fryser
60
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
39
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
19
20
www.aeg.com
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1894 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
21
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 21
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 23
3. MONTERING............................................................................................................. 25
4. BRUK........................................................................................................................... 26
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................29
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 31
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 32
8. FEILSØKING...............................................................................................................34
9. STØY........................................................................................................................... 36
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 37
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
22
www.aeg.com
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Produktet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått passende
instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke
er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
NORSK
•
•
•
•
23
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget struktur.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du utfører noen operasjoner på
apparatet (for eksempel reversering
av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
• Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy.
Det er ikke mat. Kast det med samme.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
24
www.aeg.com
2.4 Innvendig belysning
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.3 Bruk
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), en naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gass
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
NORSK
25
3. MONTERING
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.2 Plassering
3.4 Krav til ventilasjon
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle
problemer kan oppstå for
enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
3.3 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
3.5 Slik installerer du
SpinView-brettet
FORSIKTIG!
Rengjør tilbehøret med en
fuktig, myk klut før bruk.
Maksimal belastning tillatt
på skuffen er 15 kg.
1. Fjern glasshyllen fra kjøleskapet.
2. Ta av bakstykket fra glasshyllen
26
www.aeg.com
spesielle innrykk i bunnen av skuffen
Sjekk om SpinView skuffen er riktig
montert ved å bevege den forsiktig
fremover og bakover.
3. Skyv inn SpinView klemmene på
bakstykket av glasshyllen.
5. Plasser hyllen med klemmene inne i
kjøleskapet. Skyv hyllen inntil
klemmene låses i rommet.
4. Slik monterer du SpinView-brettet
Pass på at klemmerne passer inn i
4. BRUK
4.1 Kontrollpanel
1
8
1 Skjerm
2 Knapp for øking av
frysertemperaturen
3 Knapp for senking av
frysertemperaturen
4 OK
5 Mode
6 Knapp for øking av
kjøleskapstemperaturen
7
6
5
4
3
2
7 Knapp for senking av
kjøleskapstemperaturen
8 ON/OFF
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et
par sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
NORSK
27
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Indikator for kjøleseksjon
B. Timer-indikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Coolmatic-funksjon
E. Holiday-modus
F. Frostmatic-funksjon
G. Temperaturindikator
H. Indikator for fryseseksjon
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funksjon
K. DrinksChill-funksjon
L. DYNAMICAIR-funksjon
4.3 Slå på
4.6 Slå på kjøleskapet
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
Det holder å trykke på kjøleskapets
temperaturregulator for å slå på
kjøleskapet. For å slå på kjøleskapet på
den andre måten:
Alarmen kan gå etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se
"Alarm ved høy
temperatur".
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.4 Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 5
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4.5 Temperturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +5°C i kjøleskapet
• -18°C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF -indikator slukkes.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
4.7 Slå av kjøleskapet
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator og
indikatoren for kjøleseksjonen blinker.
Kjøleskapets temperaturindikator viser
streker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF-indikator vises.
4.8 Coolmatic-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
Coolmatic-funksjonen, slik at matvarene
avkjøles raskere. Samtidig unngår du at
matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet, blir oppvarmet.
1. Trykk Mode inntil tilsvarende ikon
vises.
Coolmatic-indikatoren blinker.
28
www.aeg.com
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Coolmatic-indikatoren vises.
Coolmatic-funksjonen slår seg
automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.9 Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes vond
lukt.
1. Trykk på Mode til tilsvarende ikon
vises.
Holiday-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Holiday-indikatoren vises.
Denne modusen slås av etter
valg av annen temperatur.
4.10 Frostmatic-funksjon
Frostmatic-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
1. Trykk Mode-knappen til tilsvarende
ikon vises for å slå på funksjonen.
Frostmatic-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Frostmatic-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta
prosedyren inntil indikatoren Frostmatic
slås av.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur.
4.11 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet bruk.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen, gjenta
prosedyren til indikatoren ChildLock slås
av.
4.12 DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under
nedtellingen og på slutten,
ved å trykke på minus eller
pluss.
4.13 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at alarmikonet og
indikatorene for frysertemperatur blinker,
og det høres et lydsignal.
Trykk på en vilkårlig knapp.
Lydsignalet slås av.
NORSK
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder, og viser stilt temperaturen på
nytt.
Alarmindikatoren fortsetter å
blinke til normale forhold
gjenopprettes.
4.14 Døren er åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i omtrent
90 sekunder, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
dempes ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
29
1. Trykk Mode-knappen inntil
tilsvarende ikon vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
DYNAMICAIR-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren inntil indikatoren
DYNAMICAIR slukkes.
Hvis funksjonen blir
automatisk aktivert, vises
ikke DYNAMICAIRindikatoren (se "Daglig
bruk").
Strømforbruket øker når du
aktiverer DYNAMICAIRfunksjonen.
4.15 DYNAMICAIR-funksjon
Slå på funksjonen:
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
5.1 Rengjøre inne i ovnen
1
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
5.2 Posisjonere dørhyllene
Døren til kjøledelen er utstyrt med
skinner som gjøre det mulig å flytte
ovnshyllene i henhold til individuelle
preferanser.
2
For å flytte dørhyllene, må du skyve
dørhyllene forsiktig i henhold til pilene.
5.3 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
30
www.aeg.com
1
FORSIKTIG!
Roter ikke skuffen for raskt
og plasser ikke fingrene dine
under skuffen eller på
sidene.
Bruk ikke SpinView-skuffen
som en ekstern skuff.
Glasshyllen montert med SpinViewskuffen kan plasseres på forskjellige
nivåer inne i kjøleskapet.
2
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.4 SpinView hylle
FORSIKTIG!
Plasser ikke skuffen på
høyeste nivå fordi
produktene som er lagret i
skuffen, kan treffe
DYNAMICAIR-enheten og
velte.
SpinView-skuffen roterer 360 grader i
begge retninger for bedre synlighet og
nåbarhet av de lagrede produktene.
For å rotere skuffen, grip den med
randen og roter den sakte med eller mot
urviseren.
Sett alltid skuffen tilbake til nøytral
stilling før du lukker døren.
For å plassere hyllen på nytt, legg
hånden din på baksiden av hyllen, skyv
den oppover for å løsne klemmene
samtidig som du trekker glasshyllen ut av
skapet.
5.5 DYNAMICAIR
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
NORSK
Det er mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se
"funksjonen DYNAMICAIR").
Enheten DYNAMICAIR
stopper når døren er åpen
og starter på nytt straks
døren er lukket.
5.6 Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
31
5.7 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
5.8 Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av
metall for å fjerne brettene
fra fryseren.
Når apparatet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med Frostmatic-funksjonen slått på.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
For å fryse mat plassert i det øverste
rommet.
5.9 Fryseelementer
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i apparatet.
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
32
www.aeg.com
6.2 Tips for strømsparing
6.5 Tips til frysing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger
holdbarhet enn fete. Salt reduserer
matvarenes oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
6.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så
godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
NORSK
7.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
33
7.5 Slik fjerner du skuffen
SpinView
FORSIKTIG!
Rengjør tilbehøret med en
fuktig, myk klut.
Melkeprodukter kan skade
finishen.
Plastskuffen kan fjernes fra glasshylsen
for rengjøring.
Slik tar du ut skuffen:
1. Løft fronten av skuffen oppover.
7.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
2. Trekk skuffen i den viste retningen
for å demontere den fra klemmene.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
FORSIKTIG!
Demonter ikke SpinViewbrettet. Rengjør ikke
SpinView-tilbehøret i
oppvaskmaskinen.
7.6 Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
34
www.aeg.com
1. Koble apparatet fra
strømforsyningen.
2. Fjern all mat.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å
for å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
Vi anbefaler at du aktiverer
Holiday-modus.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres hvis...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkon- Koble et annet elektrisk appatakten.
rat til stikkontakten. Kontakt
en autorisert elektriker.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
for høy.
Se "Alarm ved høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Kontakt en kvalifisert elektriker
eller kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Døren er åpen.
Steng døren. Se "Alarmen ved
åpen dør"
Et
eller -symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Kompressoren arbeider uav- Temperaturen er innstilt
brutt.
feil.
Se «Bruk».
NORSK
Feil
Mulig årsak
35
Løsning
Mye mat ble lagt i fryseren Vent noen timer og kontroller
på en gang.
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matvarene du la i apparatet var for varme.
La matvarer avkjøle seg til
romtemperatur før de lagres i
apparatet.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er aktivert.
Se "Frostmatic-funksjonen" eller "Coolmatic-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "Frostmatic" eller
"Coolmatic", eller etter at
temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann inne i kjøleskapet.
Matvarer forhindrer at van- Pass på at ingen matvarer benet får samle seg i vannrører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Dreneringshullet er tilstop- Rengjør dreneringshullet.
pet.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Det er ikke mulig å stille inn
temperaturen.
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er slått
på.
Slå av "Frostmatic-funksjonen"
eller "Coolmatic-funksjonen"
manuelt, eller vent til funksjonen tilbakestilles automatisk
for å velge temperaturen. Se
"Frostmatic-funksjonen" eller
"Coolmatic-funksjonen".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Holde OK nede i ca. 10 sek. til
det høres en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet er Temperaturregulatoren er
for høy/lav.
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
36
www.aeg.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du lagrer
produktene.
Mange matvarer er lagt inn Oppbevar færre matvarer inn i
i apparatet samtidig.
apparatet på samme tid.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er slått
på.
Se "Frostmatic-funksjonen" eller "Coolmatic-funksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft
i apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
9. STØY
Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
NORSK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
SCE81928TS
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
37
38
www.aeg.com
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te233
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
207
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
267
Lagringsvolum i liter, fryser
60
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
21
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
39
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
10.2 Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1894 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
NORSK
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
39
222375943-A-472018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement