AEG ESF103 User manual

AEG ESF103 User manual
ESF 103 electronic
Entsafter
Juice Extractor
Centrifugeuse
Vruchtepers
Frullatore universale
Exprimidor
Rasaftcentrifug
Saftpresser
Saftpresse
Mehulinko
Npédooa XULOÚ
Odstavñovac
Gyúmólcscentrifuga
Sokowirówka
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per luso
Instrucciones para el uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kayttóohje
Odnyieg Xpnoewg
Navod k pouziti AUS
Hasznaláti Utmutató ERFAHRUNG
Instrukcja obstugi | eur
©) SON =
Stopfer
Oberteil
Einfüllschale
Einfüllschacht
Sieb mit Reibscheibe
Saftschale
O oy
10
12
Saftauslauf
Tresterbehalter
Verriegelungsspangen
Drehschalter
Motorteil
Kabelfach
ah ah ad
NA Oo < ©) сл + © № =
- — =
N ==5SOONOUIBON
wh wah —
№ — ©
© © ч о с RON +
Plunger
Upper part
Filling bowl
Filling shaft
Strainer basket with grating disk
Juice bowl
Juice outlet
Residue container
Locking clips
Knob
Motor part
Flex compartment
Poussoir
Partie supérieure
Coupe de remplissage
Trémie de remplissage
Filtre avec disque rapeur
Coupe a jus
Bec d’écoulement du jus
Réservoir a pulpe
Verrouillages
Interrupteur rotatif
Bloc moteur
Logement cordon
Stopper
Bovenstuk
Vulschaal
Vulschacht
- Zeef met wrijfschijf
Sapschaal
Sapuitgang
Afvalbak
Vergrendelingsbeugels
Draaischakelaar
Motor
Snoervakje
ah ah a
N 4 O00©8 < ©) сл © Ю -
= = =
№ -к © © ©0 VZO Сл © Ю —
© © < ©) сл SON =
= = =
№ — ©
Татропе
Elemento superiore
Scodella di carica
Bocchello di carica
Filtro con disco frullatore
Contenitore del succo
Scarico del succo
Contenitore delle vinacce
Molle di bloccaggio
Interruttore a rotazione
Elemento del motore
Ricettaccolo del cavo
Presionador
Unidad superior
Bandeja de carga
Orificio de carga
Colador con disco friccionador
Bandeja del zumo
Pico de salida del zumo
Recipiente de la pulpa
Abrazaderas
Conmutador
Motor
Compartimiento guardacables
pámatare
óverdel
páfyliningsskál
páfyliningshál -
sil med rivskiva
saftskál
saftutlopp
restbehállare
laskiamma
vridstromstallare
motordel
sladdfack
>
Bezpecnostní pokyny
Pred zahajenim provozu si
bezpodmínecne prectéte tento
návod!
Prístroj se smí provozovat jen s napétim a
proudem, ktery je uveden na spodni
strané (typovy Stitek).
Provozujte prístroj ¡en pod dozorem.
| kdyz jen na kratkou dobu opustite mist-
nost, prístroj vypnéte a vytáhnéte zástréku
ze site.
Déti nemají mit k prístroji prístup.
Kdyz prístroj bézZí, nesahejte nikdy do
plnicího hrdla, pouzivejte vzdy péchovag.
Nestrkejte dovnitr Zâdné dlouhé predméty,
jako kuchyriské noze, vareèky apod.
Pri údrzbé a cisténí dbejte na to, aby
pristroj byl vypnut a zástréka vytaZena ze
site. VyCkejte se sejmutim horni &asti
odstavñovace, dokud se motor nezastavi.
ZastrCku nevytahujte ze sité nikdy tahem
za kabel!
Pfistroj neponoñujte do vody!
Neuvádéjte prístroj do provozu:
@ kdyZ je privodni kabel poskozen
e kdyz odstavhovat vykazuje viditelné
poskozeni.
Opravy elektroprístrojú sméjí provádét jen
odbornici. Neodborné opravy mohou
znacné ohrozit uzivatele.
Prí poruse se proto obracejte na svého
odborného obchodnika nebo primo na
servis.
KdyZ se pfistroj pouzivé k ûéelûm, pro
které není urèen nebo se nespravné
obsluhuje, nemúzeme prevzít záruku za
pfipadné poskozeni.
C € Tento spotrebié odpovidé
následujícim predpisúm ES:
— 73/23/EWG z 19. 2. 1993 - smérnice pro
nizké napéti
- 89/336/EWG z 3. 5. 1989 (vèetné
pozméñovaci smérnice 92/31/EWG) -
smérnice o elektromagnetické únosnosti.
Nacpavac
Horni dil
Plnici miska
Plnici Sachta
Sito s tfecim kotoucem
Miska na Stávy
Vytok Stávy
Nadoba na slupky
Blokovaci spony
10 Otogny spinaé
11 Motorovy dil
12 Prihrádka pro kabel
9ONOGUR RONA
Technické údaje
Pripojovací hodnota 200 W.
Trvaly provoz. Ochranná izolace,
odruseni.
Slození odstavñovate:
Pred prvnim pouzitim se jednotlivé dily prístroje
majf vycistit (kapitola ,RozloZzeni a vyéiéténi“).
1. Postavte motorovy dil tak, aby otoény spinaé
byl vpfedu, smérem k vam.
2. Polozte misku na Stávu spolu s odtokem
Stâvy doleva na motorovou éést (obr. 2).
3. VloZte sito do misky na étävu (obr. 3).
4. Nasadte horní díl s vytokem Stáva doleva
(obr. 4). Zasuñte a zatlaëte blokovací
spony (obr. 5).
5. Zasuñtenádobu na trest (obr. 6).
6. Prihrádka pro privodní kabel: prívodní kabel,
ktery nepotrebujete, mÚZete zasunout do
prihrádky pro kabel.
7. Pod vytok stávy postavte vhodnou nádobu
(obr. 7).
8. Pfipravte si péchovaé. Postavte pfistroj na
hladkou suchou pracovni plochu. Jestlize
jsou blokovací spony 7ádné uzavreny, Ize
pristroj zapnout.
Obsluhujte prístroj takto:
Pro mékké ovoce a Dép, SOS
. A
zeleninu =
otoény spínat doleva
Pro tuhé ovoce a DO, SON
zeleninu =
otoëny spinaé doprava
Odstavñovaé se vypiné nastavenim otoéného
psinace na ,,0“.
29
Odstavñování AEG Domácí spotrebite
y , PD. , Servis
Pripravenym a rozkrajenym ovocem naplnime Na Brezi
a y vial xt a Brezince 6
prístroj a nacpavacem ho lehce pritlacime.
Meñsí kusy Ize nasypat na plochu plnicí misky. 150 00 Praha 5
Nacpavacem posuneme ovoce do plnicí Sachty. Tel.: 02/53 40 31, Fax: 02/54 04 41
U ovoce, které má jádra, (napr. vinné hrozny,
rajéata) drzíme nacpavaét pri да! т doplñoväni
tak, aby se motor príli$ silné nezabrzdil. Pinou
nadobu na slupky zavéas vyprazdnujeme.
Kontrolujte prúchodnost sita. KdyZ je poslední
kus zbaven stavy, musi motor bézet tak dlouho,
dokud zadna stáva nevykapavá.
- Rozlození a vyciStení
Pozor! prístroj se smí rozkládat jenom tehdy,
kdyz je motor vypnut a zástrcka vytazena ze
site.
1. Vyjmout nacpavac, odsunout nádobu na
trest. -
2. Otevrít obé blokovací spony a zvednout horní
cast.
3. Sito a miska na Stávu se soucasné zvednou
ze soklu motoru. |
Motorovou cast otirejte jen vihkym hadrem!
VSechny ostatni dily vycistète pod teplou
vodou nebo v normalni vodé na myti. Cim
rychleji to po skonceni prace ucinite, tim je to
jednodussi. Sito a ryhu v hornim díu vycistéte
kartácem, dbejte na Setrné zachazeni.
V zádném prípadé jim neskrabte a nedrhnête.
Ptipadné zbarveni (napr. karotkou nebo Cer-
venou repou) múzete setrít ¡ediym olejem.
Upozornéni: jednotlivé díly odStavhovate se
nesmí myt v mycce nádobi.
Tipy pro prípravu stávy
DúleZité je, aby ovoce a zelenina byly Cerstvé.
Ovoce a zelenina, Ze kterych se má pripravit
Stava, se zásadné cistí celá. Teprve krátce pred
odstavñovánim je rozkrájime tak, abychom je
mohli pohodiné dávat do plnicí Sachty.
Ke zvlástnostem cerstvych stáv patrí, Ze nejsou
— Ciré tak jako lisované stávy. Kalné a plovooucí
látky jsou nositeli rostlinnych bílkovin, minerál-
nich lâtek a vitaminû — coz je dllezita soucast
Cerstvych stav. Nez zacnete stavu pit,
zamichejte ji. |
30
AEG Kundendienst in Europa
52070 Aachen, Grúner Weg 22-24
63741 Aschaffenburg, Dammer StraBe 5
86167 Augsburg-Lechh., RaiffeisenstraBe 13
14199 Berlin, Hohenzollerndamm 150
33609 Bielefeld, Schillerstraße 44
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 26
71034 Böblingen-Hulb, Dornierstraße 7
38102 Braunschweig, Campestraße 7
28207 Bremen, Hastedter Osterdeich 222
41541 Dormagen-St. Peter, SachtlebenstraBe 1
44139 Dortmund, Rheinlanddamm, AEG Haus
01099 Dresden, Industriegelánde, StraBe E
Düsseldorf (Kundendienst in 41541 Dormagen)
99096 Erfurt, Arnstädter Straße 28
45329 Essen-Altenessen, Teilungsweg 28
60326 Frankfurt/Main, Mainzer Landstraße 349
79108 Freiburg, Tullastraße 84
36000 Fulda, Michael-Henkel-StraBe 4-6
35390 GieBen, SchanzenstraBe 1 —5
65462 Gi heim-Gustavsbur
22625 | b Bahrenfeld , Holstenkamp 40
30179 Hannover, Max- Müller- StraBe 50-56
74072 Heilbronn, Weinsberger Stra3e 18
95032 Hof, Wunsiedler StraBe 56
67655 Kaiserslautern, JagerstraBe 10-12
76185 Karlsruhe, Neureuter StraBe 5-7
34123 Kassel-Waldau, Otto-Hahn-StraBe 5
87437 Kempten, Brodkorbweg 22
24113 Kiel, Rendsburger Landstraße 206
56068 Koblenz, Rheinstraße 17
Köln (Kundendienst in 41541 Dormagen)
‚ Darmstädter Landstraße 47
Mainz-Kostheim,
(Kundendienst in 65462 Ginsheim-Gustavsburg)
68309 Mannheim- Kafertal, Heppenheimer Str. 31-33
80634 Miinch , ArnulfstraBe 205
48153 Münster, Friedrich- Ebert-StraBe 7
90429 Nürnberg, Muggenhofer StraBe 135
77656 Offenburg, IndustriestraBe 4
49084 Osnabrück, PferdestraBe 23
94032 Passau, Weinholzer Weg 9
88213 Ravensburg, Henri-Dunant-StraBe 6
93055 Regensburg, Bukarester StraBe 12
83024 Rosenheim, Färberstraße 9
18055 Rostock, Lange Straße 1a
66121 Saarbrücken-St. Johann, Mainzer Straße 176
57072 Siegen, Sandstraße 173
Stuttgart (Kundendienst in 71034 Böblingen)
54292 Trier, Paulinstraße 152
89073 Ulm, Neue Straße 113-115
97078 Würzburg, Versbacher Straße 22a
Österreich, 1210 Wien, (02 22) 38 01-63 33
Belgique/Belgié, 1502 Lembeck, 02/363 03 11
Danmark, 2620 Albertslund, 42-64 85 22
España, Madrid, (91) 675.66.50/54/58/62
France, 92140 Clamart Cedex, 16 (1) 45 37 95 50
Great Britain, Slough, 01753-8725 06
Hellas, Moschaton-Athen, 01/48 22 646
Island, Reykjavik (Breedurnir Ormsson Ltd.) 91-388 20
Italia, Cusano Milanino Mi 02/613 4760/61976 90
Luxembourg, 1246 Luxembourg-Kirchberg, 43 888-4
Nederland, 1066 BP Amsterdam, 0 20-510 5911
Norge, 2000 Lillestrom, 06-81 01 01
Portugal, 1799 Lisboa Codex, 891171-8971 21
Schweiz - Svizzera, 8603 Schwerzenbach 01/9451144
Suomi, 01301 Vantaa 30 (SLO Oy), 90-83 8t
04299 Leipzig, Holzhauser StraBe 120
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu
der gesetzlichen Gewährleistung des
Händlers aus Kaufvertrag - dem Endab-
nehmer gegenüber zu den nachstehen-
den Bedingungen Garantie:
1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Uber-
gabe des Geräts, der durch Rechnung
oder andere Unterlagen zu belegen ist.
Die Garantiezeit ist auf 6 Monate
beschränkt, wenn das Gerät gewerb-
lich genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller
innerhalb der Garantiezeit auftreten-
den Schäden oder Mängel des Geräts,
die nachweislich auf Material- oder
Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter
die Garantie fallen Schäden oder Män-
gel aus nicht vorschriftsmäßigem An-
schluß, unsachgemäßer Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisungen.
co
. Im Garantiefall kann das Gerát einer
unserer Kundendienst-Stellen oder
dem autorisierten Fachhandel über-
geben werden.
Bei Einsendung des Geräts an die für
Sie zuständige Kundendienststelle ist
darauf zu achten, daß das Gerät gut ver-
packt, mit vollständigem Absender und
— soweit möglich - mit einer kurzen
Fehlerbeschreibung versehen wird.
4. Die Garantieleistungen werden ohne
jede Berechnung durchgeführt; sie
bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantie-
zeit. Ausgewechselte Teile gehen in
unser Eigentum über.
AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Straße 135, D-90429 Nürnberg
Sverige, 17141 Solna, 08-29 00 80
Guarantee
This appliance is covered by the following
guarantee and is in addition to your statu-
_toryand other legal rights. All components
which fail due to defective manufacture will
be repaired orreplaced free ofcharge fora
period of 12 months from the date of pur-
chase. We will not accept claims if unau-
thorised modification is made or if non-
standard components are used. The
appliance must be used in accordance
with the operating instructions and the
guarantee does not cover any damage
caused during transit or through misuse.
In order to establish the date of purchase,
advice note or similar document must be
produced whenever the guarantee is
claimed.
Garantie
Pour toute mise en ceuvre de garantie ou
de service après vente, vous devez vous
adresser à votre vendeur.
AEG assure au vendeur le remplacement
gratuit des pièces détachées nécessaires
à la réparation pendant 1 an, à partir de la
date de votre facture, sauf en cas de non
respect des prescriptions d'utilisation ou
lorsqu'une cause étrangère à l’appareil
est responsable de la défaillance.
Les dispositions stipulées ci-dessus ne
- Sont pas exclusives du bénéfice au profit
de l’acheteur de la garantie légale pour
défaut et vice cachés qui s'applique, en
tout état de cause, dans les conditions des
articles 1641 et suivants, du code civil.
Garantie
AEG Nederland neemt voor reparaties bin-
nen de garantietermijn - voor zover de
defekten zijn terug te voeren op materiaal -
en/of konstruktiefouten - de kosten op
zich voor materiaal en arbeitsloon.
De garantie bedraagt 12 maanden en gaat
in op de dag van aankoop.Wanneer garan-
tie wordt verlangd, dient de faktuur van
aankoop te worden overlegd. De garantie-
termijn wordt door reparaties niet ver-
lengd. Buiten elke garantieverpflichting
vallen losse onderdelen van glas en/of
kunststof. Alle overige kosten, zoals voor-
ridkosten, kosten van opzending en
administratie, zijn voor rekening van de ei-
genaar.
Garanzia
Duranti ¡ primi 12 mesi d'esercizio, ven-
gono fornite gratuitamente dallAEG le
parti di ricambio riconosciute difettose.La
garanzia ha inizio con il giorno dell'ac-
quisto che deve venir comprovato a mezzo
della fattura o boletta di consegna. Peri il
resto valgono le condizioni generali di for-
nitura della rispettiva rappresentanza
nazionale.
Garantia
Durante los primeros 12 meses, la AEG se
hace cargo de cuantos costes de material
y horas de trabajos invertidas se produz-
can en la subsanación de defectos. La
garantia empieza a regira partir de la fecha
de la entrega, la que deberá justificarse
mediante presentación de la factura o de
la nota de depacho. Por lo demás serán de
aplicación las condiciones generales de
venta se gun rigen en el respectivo pais de
nuestra representación.
Garantie
In Belgien ist nur die durch belge AEG aus-
gegebene Garantiekarte gúltig.
En Belgique, seule la carte de garantie
émise par la belge AEG est valable.
In België is slechts de door de belge AEG
uitgegeven waarborgkaart geldig.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement