Electrolux | ECM1250 | User manual | Electrolux ETS1250 Panduan pengguna

TOASTER MODEL ETS1250
EN • ID • TH • VN
EN Instruction book ..................3–8
Before using the appliance for the
advice on page 4 carefully.
ID
Buku Petunjuk........................3–8
Sebelum menggunakan perangkat untuk
pertama kali, bacalah petunjuk keselamatan
di halaman 4 dengan cermat.
TH คู่มือใช้งาน................................3–8
ก่อนใช้อป
ุ กรณ์เป็นครัง้ แรก
โปรดอ่านคำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยในหน้า
5 อย่างละเอียด.
VN Sách hướng dẫn .....................3–8
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên,
xin đọc kỹ lời khuyên về an toàn
ở trang 5
I
J
A
EN
ID
TH
VN
C
E
H
B
D
F
K
G
L
EN
EN
ID
TH
VN
Components
Komponen
องค์ประกอบ
Thành phần
A. Toasting slot
B. Thermally insulated
outer housing
C. Crumb tray
D. Defrost button
E. Reheat button
F. Stop button
G. Browning control
H. Start lever and bread lift
I. Integrated bun warmer
for rolls and other pastries
J. Bun warmer knob
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the
underside of the toaster)
A. Slot memanggang
B. Kerangka wadah luar
terisolasi suhu
C. Baki remah
D. Tombol antibeku
E. Tombol pemanas ulang
F. Tombol stop
G. Kontrol kematangan
H. Tuas mulai dan
pengangkat roti
I. Rak gulung untuk
merenyahkan roti gulung
atau roti lainnya.
J. Tombol rak gulung
K. Colokan dan kabel daya
L. Penyimpanan kabel (di
bawah pemanggang)
A. ช่องสำหรับปิ้ง
B.โครงสร้างภายนอกที่มีฉน
วนป้องกันความร้อน
C. ถาดรับเศษขนมปัง
D. ปุ่มละลายน้ำแข็ง
E. ปุ่มอุ่นซ้ำ
F. ปุ่มหยุด
G. ปุ่มควบคุมความเกรียม
H.แกนเริ่มต้นการทำงานแล
ะยกขนมปังขึ้น
I.แกนยกสำหรับย่างขนมปัง
ก้อน
J. ปุ่มควบคุมแกนยก
K. สายไฟและปลัก
L. ช่องเก็บสายไฟ
(อยู่ด้านล่างของเครื่องปิ้ง
ขนมปัง)
A. Khe nướng
B. Vỏ ngoài cách nhiệt
C. Khay đựng vụn bánh
D. Nút rã đông
E. Nút hâm nóng
F. Nút ngừng
G. Núm điều khiển chín
vàng
H. Cần khởi động và nâng
bánh mỳ
I. Thanh cuộn để nướng
giòn bánh mỳ cuộn
J. Núm vặn thanh cuộn
K. Dây nguồn và phích cắm
L. Khe giữ dây nguồn (ở
mặt dưới của máy
nướng)
3
Safety advice / Petunjuk keselamatan
EN
ID
Read the following instruction
carefully before using the appliance
•
• This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance by a person
responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
• The appliance may only be
connected to a power supply
whose voltage and frequency
order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a
the rating plate!
• Never use or pick up the appliance
if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable
suitable for 10 A can be used.
•
Baca instruksi berikut ini dengan
teliti sebelum menggunakan
peralatan untuk pertama kali
• Jika alat atau kabelnya rusak, maka
haurs diganti oleh pabrik,
perwakilan, atau orang yang
• Alat ini tidak boleh digunakan oleh
orang yang memiliki kekurangan
mencegah bahaya.
• Selalu letakkan alat di tempat
berpermukaan datar.
• Alat harus dimatikan dan colokan
utama ditarik sebelum melakukan
pembersihan dan perawatan.
• Alat and asesorisnya akan menjadi
panas selama pemakaian. Hanya
gunakan pegangan dan tombol
yang sesuai. Biarkan mendingin
sebelum dibersihkan atau
disimpan.
• Kabel utama tidak boleh
menyentuh bagian panas dari
perangkat.
• Jangan merendam alat dalam air
atau cairan apa pun.
• Remahan dapat membakar,
bersihkan baki remahan secara
teratur. Jangan gunakan alat tanpa
baki remahan.
• Jangan meraih slot memanggang
dengan jari Anda atau alat logam
karena dapat mengakibatkan
cedera atau kerusakan alat.
mental, atau kurang berpengalaman dan kurang pengetahuan
(termasuk anak-anak), kecuali
mereka diawasi atau diinstruksikan
tentang penggunaan alat ini oleh
orang yang bertanggung jawab
atas keselamatan mereka.
• Anak-anak harus diawasi untuk
memastikan bahwa mereka tidak
memainkan alat ini.
• Alat ini hanya dapat dihubungkan
ke catu daya yang voltase dan
frekuensinya sesuai dengan
4
kelasnya.
• Jangan pernah menggunakan atau
mengambil alat ini apabila
- kabelnya rusak,
- Kerangka wadahnya rusak
• Alat ini hanya dapat dihubungkan
ke soket terbumi. Jika diperlukan,
kabel perpanjangan yang sesuai
dengan 10 A dapat digunakan.
If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent
• The appliance must be switched
•
•
•
•
before cleaning and maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and
knobs. Allow to cool down before
cleaning or storage.
The main cable must not come
into contact with any hot parts of
the appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Crumbs can burn, clean crumb tray
regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
Do not reach into the toasting slot
• Bread can burn. Do not use the
toaster underneath or near
•
•
•
•
•
The toaster must not be left
unattended while it’s running.
Do not use or place the appliance
on a hot surface or near source of
heat.
Do not cover the toasting slot
when toasting.
This appliance is not intended to
be operated by means of an
external timer or separate remote
control system.
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The
manufacturer cannot accept any
liability for possible damage
caused by improper or incorrect
use.
There is a risk of injury and
damaging the appliance.
• Roti dapat membakar. Jangan
gunakan pemanggang di bawah
atau di dekat benda yang mudah
terbakar (seperti: tirai). Pemanggang tidak boleh ditinggal ketika
sedang digunakan.
• Jangan gunakan atau tempatkan
perangkat di atas atau dekat
sumber panas.
• Jangan menutup slot pemanggang ketika sedang memanggang.
• Alat ini tidak dirancang untuk
digunakan dengan alat pengatur
waktu eksternal atau sistem
kontrol terpisah.
• Alat ini hanya untuk penggunaan
di dalam ruangan.
• Alat ini hanya ditujukan untuk
penggunaan rumah tangga. Pabrik
tidak bertanggung jawab atas
kerusakan yang diakibatkan
penggunaan yang tidak tepat atau
tidak semestinya.
คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัย / Lời khuyên về an toàn
TH
อ่านวิธใี ช้อย่างละเอียดก่อนใช้อป
ุ
กรณ์ไฟฟ้าเป็นครัง
้ แรก
• เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นม
าเพื่อรองรับการใช้งานของบุคคล
(รวมทั้งเด็ก)
ที่มีปัญหาด้านสภาพร่างกาย สัมผัส
หรือสภาพจิตที่ด้อยกว่าปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้
เว้นแต่บุคคลเหล่านี้มีผู้คอยควบคุม
หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
• เด็กๆต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้
ใหญ่
เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่มาเล่นกับเค
รื่องใช้ไฟฟ้า
• ต้องต่ออุปกรณ์ไฟให้กับปลักไฟที่มีโ
วลเตจและความถี่ตรงกับสเปกที่ระบุเ
อาไว้
• ห้ามใช้หรือย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในกร
ณีที่
– สายไฟชำรุด
–โครงสร้างภายนอกชำรุด
• ต้องเสียบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลัก
ที่มีสายดิน สามารถใช้สายต่อขนาด
10A ได้ถ้าจำเป็น
VN
Đọc kỹ hướng dẫn sau
trước khi sử dụng thiết bị lần đầu.
• Thiết bị này không dành cho người
(gồm trẻ em) bị suy giảm thể chất,
giác quan hay tinh thần hoặc thiếu
kinh nghiệm và kiến thức trừ phi
những người này được hướng dẫn
hoặc giám sát khi sử dụng thiết bị
bởi người chịu trách nhiệm về sự
an toàn của họ.
• Phải canh chừng trẻ em để bảo
đảm chúng không nghịch thiết bị.
• Chỉ có thể nối thiết bị vào nguồn
điện có điện áp và tần số tuần thủ
các thông số kỹ thuật trên bảng
thông số!
• Không sử dụng hoặc cầm thiết bị
lên nếu
– dây nguồn bị hỏng,
– vỏ máy bị hỏng.
• Chỉ kết nối thiết bị vào ổ cắm tiếp
địa. Có thể sử dụng thêm đoạn dây
điện 10A nếu cần.
• ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟเกิดชำรุด
ผู้ผลิต ศูนย์บริการ
หรือผู้ที่มีความชำนาญควรเป็นผู้ทำกา
รซ่อมแซม
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟดูด
• วางอุปกรณ์บนพื้นที่เรียบเสมอ
• ต้องปิดสวิทช์และถอดปลักไฟก่อนที่
จะนำไปทำความสะอาดหรือซ่อมแซม
• เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงจะเ
กิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน
สัมผัสตรงส่วนที่เป็นที่จับและปุ่มที่กำ
หนดไว้เท่านั้น
รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนทำความสะอ
าดหรือจัดเก็บ
• อย่านำสายไฟหลักไปสัมผัสกับบริเว
ณที่ก่อให้เกิดความร้อนของอุปกรณ์ไ
ฟฟ้า
• อย่าจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในน้ำหรือของเ
หลวใดๆ
• เศษขนมปังอาจไหม้ได้
ทำความสะอาดถาดกับเศษขนมปังเป็
นประจำ
ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีถาดรับ
เศษขนมปัง
• อย่าใช้นิ้วหรือโลหะแหย่เข้าไปในช่อง
ปิ้ง
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกร
ณ์ชำรุด
• ขนมปังอาจไหม้ได้
อย่าใช้เครื่องปิ้งขนมปังใต้หรือใกล้วัต
ถุที่อาจติดไฟได้ (อาทิผ้าม่าน)
อย่าปล่อยให้เครื่องปิ้งขนมปังทำงาน
โดยไม่มีใครคอยดูอยู่
• อย่าใช้หรือวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้น
ที่ร้อนหรือใกล้แหล่งความร้อน
• ห้ามหาวัตถุมาปิดช่องปิ้งขณะที่กำลัง
ปิ้งอยู่
• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อ
ทำงานกับเครื่องตั้งเวลาภายนอก
หรืออุปกรณ์ควบคุมแบบรีโมทแยกต่า
งหาก
• ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเท่านั้
น
• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ภา
ยในประเทศเท่านั้น
ผู้ผลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียห
ายใดๆที่เกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
• Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị
hỏng, phải để nhà sản xuất, đơn vị
bảo dưỡng hoặc người có trình độ
thực hiện thay thế nhằm tránh
nguy cơ tai nạn.
• Luôn đặt thiết bị trên mặt, phẳng.
• Phải tắt thiết bị và rút phích cắm
trước khi lau chùi và bảo trì.
• Thiết bị và phụ tùng sẽ nóng khi
vận hành. Chỉ được sử dụng loại
tay nắm, tay cầm được chỉ định.
Phải để nhiệt độ hạ xuống trước
khi lau chùi hoặc đem cất.
• Không để dây điện nguồn tiếp xúc
với bất kỳ phần nóng nào của thiết
bị.
• Không nhúng thiết bị vào nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
• Vụn bánh mỳ có thể gây cháy, do
đó phải lau chùi khay chứa vụn
bánh thường xuyên. Không sử
dụng thiết bị mà không có khay
chứa vụn bánh.
• Không đưa tay ngón tay hoặc vật
dụng kim loại vào khe nướng. Sẽ
khiến có nguy cơ bị thương hoặc
làm hỏng thiết bị.
• Bánh mỳ có thể gây cháy. Không
sử dụng máy nướng ở dưới hoặc
gần những vật dễ cháy (như màn
treo). Không để máy chạy mà
không có mục đích.
• Không sử dụng hoặc đặt thiết bị
trên các bề mặt nóng hoặc gần
nguồn nhiệt..
• Không đậy khe nướng khi nướng.
• Thiết bị này không thiết kế để vận
hành bằng thiết bị hẹn giờ hoặc
hệ thống điều khiển từ xa riêng rẽ.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà.
• Chỉ sử dụng thiết bị này trong
nước. Nhà sản xuất không chấp
nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý
nào đối với những hư hỏng do sử
dụng không đúng hoặc không
phù hợp.
EN
ID
TH
VN
5
Getting started / Memulai /
เริ่มต้นใช้งาน / Bắt đầu
EN
ID
TH
VN
6
1. Before you start using the toaster
for the first time, it should be
placed near an open window and
operated a few times at
maximum browning setting
without any bread.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the power outlet, insert
bread and select browning setting
(1-7). Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up. You can
raise it higher by lifting the start
lever.
1. Sebelum Anda menggunakan
pemanggang ini untuk pertama
kali, alat ini harus diletakkan di
dekat jendela terbuka dan
dioperasikan beberapa kali pada
setelan pematangan maksimal
tanpa roti.
2. Cara menggunakan pemanggang: Colokkan kabel ke
stopkontak, masukkan roti, dan
pilih setelan kematangan (1-7).
Tekan tuas mulai ke bawah.
3. Ketika roti sudah mencapai tingkat
kematangan yang diinginkan,
pemanggang akan mati secara
otomatis dan roti terangkat ke
atas. Anda dapat mengangkatnya
lebih tinggi dengan mengangkat
tuas mulai.
1.ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องปิ้งขนมปังเป็น
ครั้งแรก
คุณควรนำไปตั้งไว้ใกล้หน้าต่างที่เปิด
ทิ้งไว้
และเปิดการปิ้งระดับที่แรงที่สุดสองครั้
งโดยไม่ได้ใส่ขนมปังลงไป
2.วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปัง:
เสียบต่อสายไฟกับปลักไฟ
ใส่ขนมปังลงไปและเลือกระดับความเ
กรียม (1-7)
กดแกนลงเพื่อเริ่มต้นการทำงาน
3.เมื่อขนมปังเกรียมได้ในระดับที่ต้องการ
เครื่องปิ้งขนมปังจะปิดการทำงานโดยอั
ตโนมัติ และแผ่นขนมปังจะเด้งขึ้นมา
คุณสามารถทำให้ขนมปังสูงขึ้นไปอีกโ
ดยการขยับแกนเริ่มต้นการทำงาน
1.Trước khi bắt đầu sử dụng máy
nướng lần đầu, phải đặt máygần
cửa sổ thông thoáng và sử dụng
máy vài lần ở chế độ nướng chín
vàng tối đa mà không có bánh
mỳ.
2. Cách sử dụng máy nướng: Cắm
phích điện vào nguồn điện, bỏ
bánh mỳ vào và chọn chế độ
nướng chín vàng (1-7). Nhấn cần
khởi động.
3. Khi bánh đạt mức chín vàng mong
muốn, máy nướng sẽ tự động tắt
và bánh mỳ được nâng lên. Bạn có
thể nâng bánh cao hơn bằng cách
nâng cần khởi động.
Features and cleaning / Fitur dan pembersihan /
คุณสมบัติและการทำความสะอาด / Đặc điểm và lau chùi
EN
C
ID
TH
B
VN
A
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button
(A). To toast frozen bread, press
the defrost button (B) and to
warm up already toasted bread,
press the reheat button (C).
3. Cleaning and care: unplug the
2. To crisp rolls or other bread, use
the bun warmer. Place the bread
toaster and allow it to cool down.
on the activated rack and select
Empty the crumb tray. Wipe the
browning setting 2. Switch the
outer surfaces with a slightly moist
toaster on by pressing the start
cloth. Never use caustic or
lever. When it’s finished, turn the
abrasive cleaners, and never
bread and repeat the process.
immerse the machine in liquid!
Caution – the bun warmer becomes
hot!
1. Fitur pengoperasian: untuk
menyela pemanggangan, tekan
tombol stop (A). Untuk
memanggang roti beku, tekan
tombol antibeku (B), dan untuk
menghangatkan roti yang sudah
dipanggang, tekan tombol
pemanas ulang (C).
2. Untuk merenyahkan roti gulung
atau roti jenis lain, gunakan rak
gulung. Letakkan roti di atas rak
yang sudah diaktifkan lalu pilih
setelan kematangan 2. Hidupkan
pemanggang dengan menekan
tuas mulai. Ketika selesai, balik
roti dan ulangi prosesnya.
Perhatian - rak dapat menjadi
panas!
3. Pembersihan dan perawatan:
lepaskan colokan pemanggang dan
biarkan menjadi dingin. Kosongkan
baki remah. Usap permukaan
luar dengan kain yang agak
lembab. Jangan pernah
menggunakan pembersih yang
kasar, dan jangan merendam
mesin di dalam cairan!
1. คุณสมบัติในการทำงาน:
ถ้าต้องการหยุดการปิ้งกลางคัน
กดปุ่มหยุด (A)
ถ้าต้องการปิ้งขนมปังแช่แข็งกดปุ่มละ
ลายน้ำแข็ง (B)
และถ้าต้องการอุ่นขนมปังที่ปิ้งแล้วกด
ปุ่มอุ่นซ้ำ (C)
2.ถ้าต้องการย่างขนมปังก้อนหรือขนมปั
งอื่นๆ ใช้แกนย่าง
วางขนมปังลงไปบนแกนย่างแล้วเลือ
กระดับความเกรียม
2.เริ่มการทำงานของเครื่องปิ้งขนมปัง
โดยการกดแกนเริ่มต้นทำงาน
เมื่อจบการทำงานแล้ว
พลิกขนมปังและเริ่มขั้นตอนนี้ซ้ำ
ข้อควรระวัง-แกนย่างขนมปังจะร้อนม
าก
3.การทำความสะอาดและการดูแลรักษา:
ถอดปลักเครื่องปิ้งขนมปังและรอให้เย็น
ลงก่อน นำถาดใส่เศษขนมปังไปเททิ้ง
นำผ้าหมาดๆเช็ดพื้นผิวภายนอก
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทที่
มีสารละลาย หรือสารกัดกร่อน
และห้ามจุ่มเครื่องปิ้งขนมปังลงไปในข
องเหลว
1. Đặc điểm vận hành: để ngắt chế
độ nướng, nhấn nút ngừng (A).
Để nướng bánh mỳ đông lạnh,
nhấn nút rã đông (B) và để hâm
nóng bánh mỳ đã nướng, nhấn
nút hâm nóng (C).
2. Để nướng giòn bánh mỳ cuộn
hoặc loại bánh khác, hãy dùng
thanh cuộn. Đặt bánh mỳ trên
thanh cuộn đã kích hoạt và chọn
chế độ chín vàng 2. Bật máy
nướng bằng cách nhấn cần khởi
động. Khi hoàn tất, lật bánh mỳ
và lập lại quy trình trên. Chú ý –
thanh cuộn sẽ rất nóng!
3. Lau chùi và bảo quản: rút phích
cắm và để máy nướng nguội. Đổ
hết vụn trên khay vụn bánh. Lau
bề mặt ngoài bằng vải hơi ẩm.
Không bao giờ sử dụng đồ lau chùi
nhám hoặc ăn da và không nhúng
thiết bị vào chất lỏng!
7
Disposal / Pembuangan้ /
การกำจัดสิ่งของเหลือใช / Lời khuyên về an toàn
Disposal
Packaging materials
D
EN
The packaging materials are
environmentally friendly and can be
recycled. The plastic components are
>PS<, etc. Please dispose of the
packaging materials in the
appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Pembuangan
Bahan Kemasan
ID
Bahan kemasannya ramah lingkungan
dan dapat didaur ulang. Komponen
plastiknya ditandai dengan, misalnya;
>PE<. >PS<, dll.
Harap buang bahan kemasan di
fasilitas pembuangan sampah yang
ada lingkungan.
การกำจัดสิ่งของเหลือใช้
วัสดุบรรจุภัณฑ์
TH
วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแ
ละสามารถนำไปรีไซเคิลได้
ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกมีเครื่องหมายกำกั
บอยู่อาทิ >PE<, >PS< ฯลฯ
โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ในถังขยะแยกปร
ะเภทที่เหมาะสมในชุมชนของคุณ
Vứt bỏ
Vật liệu đóng gói
VN
Vật liệu đóng gói đều là vật liệu thân
thiện với môi trường và có thể tái sinh.
Các chi tiết bằng nhựa được nhận
dạng bằng các ký hiệu đánh dấu như
>PE<, >PS<...Xin vứt bỏ các vật liệu
đóng gói vào thùng rác ở các cơ sở xử
lý phế liệu cộng đồng.
8
Old appliance
The symbol
on the product or
on its packaging indicates that this
product may not be treated as
household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent
Alat yang lama
Simbol
pada produk atau pada
kemasannya menunjukkan bahwa
produk ini tidak boleh diperlakukan
sebagai limbah rumah tangga. Alat ini
harus dikumpulkan ke tempat
pengumpulan untuk pendaurulangan
peralatan listrik dan elektronik.
Dengan memastikan produk ini
dibuang dengan tepat, berarti Anda
เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
สัญลักษณ์
บนตัวผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์หมา
ยถึงไม่อาจจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้แบบเดี
ยวกับสิ่งปฏิกูลอื่นๆของครัวเรือน
คุณควรนำอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไปทิ้งยังจุดรับ
รีไซเคิล
เพื่อที่จะได้นำเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้ากลับไปรีไซเคิลได้
การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
Thiết bị cũ
Biểu tượng
trên sản phẩm hoặc
trên bao bì đóng gói cho biết sản
phẩm này có thể không được xử lý
theo dạng rác thải gia đình. Thay vì
đó, có thể bàn giao thiết bị cho điểm
thu thập phù hợp để tái sinh các thiết
bị điện và điện tử. Bằng cách bảo đảm
sản phẩm này sẽ được vứt bỏ đúng
cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu
potential negative consequences for
the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
household waste disposal service or the
shop where you purchased the
product.
membantu mencegah potensi
konsekuensi negative untuk kesehatan
manusia dan lingkungan yang dapat
disebabkan oleh penanganan limbah
produk yang tidak tepat. Untuk
informasi lebih lanjut tentang
pendaurulangan produk, harap
hubungi kantor terkait di kota Anda,
layanan pembuangan limbah rumah
tangga, atau toko tempat Anda
membeli produk ini.
เท่ากับเป็นการช่วยป้องกันผลกระทบต่อส
ภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์
จากการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
ถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั
บการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล
บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไป
quả xấu có thể xảy ra đối với môi
trường và sức khỏe con người, điều mà
có thể xảy ra thế xử lý sản phẩm này
không đúng cách. Để biết thêm thông
tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm
này, xin liên hệ văn phòng thành phố
của bạn, dịch vụ xử lý rác thải gia đình
hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.
28112011-rev1
Download PDF

advertising