Aeg-Electrolux | TV4500M | User manual | Aeg-Electrolux TV4500M Brugermanual

LCD-TV
BRUGERVEJLEDNING
Læs denne vejledning igennem, før du bruger
tv’et, og gem den, så den kan bruges til at slå
op i.
LHDN19V68UK
Delnr.:IES09
Dansk
Indholdsfortegnelse
Vigtige oplysninger om sikkerhed og miljø----------------------------------------------- 2
Vigtige sikkerhedsinstruktioner-----------------------------------------------------------------------------------2
Miljøet------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Installation---------------------------------------------------------------------------------------- 5
Installationsvejledning til fod--------------------------------------------------------------------------------------5
Placering af knapper og udgange på tv’et--------------------------------------------------------------------6
Tilslutning til andre enheder--------------------------------------------------------------------------------------8
Brug af fjernbetjeningen---------------------------------------------------------------------- 11
Identifikation af knapper på fjernbetjeningen--------------------------------------------------------------- 11
Hurtig oversigt over fjernbetjeningen------------------------------------------------------------------------- 12
Grundlæggende betjening------------------------------------------------------------------- 13
Tænd/sluk----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Skift af kanaler/regulering af lydstyrke----------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Opstartsmenu)--------------------------------------------------------------------------------- 13
Valg af input-kilde-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ændring af billedtilstand----------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ændring af lydtilstand-------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Still-billede----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Slå lyd fra------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Indstilling af timer til dvaletilstand----------------------------------------------------------------------------- 14
Ændring af visningsforhold-------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ændring af tv-indstillinger-------------------------------------------------------------------- 15
Kanalindstillinger-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Billedindstillinger--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Lydindstillinger----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Skærmindstillinger------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
Funktionsindstillinger--------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Forældrekontrol---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Digital multimediefunktion------------------------------------------------------------------- 20
Kort introduktion til funktioner---------------------------------------------------------------------------------- 20
Brug af funktionen med fjernbetjeningens knapper------------------------------------------------------- 20
Gennemse billeder------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Nyd musik----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Afspil AV-filer-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Bilag----------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Specifikationer----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Fejlfinding----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Tilbehør-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Vigtige instruktioner om sikkerhed
➣
Vigtige instruktioner om sikkerhed
Bemærk!
Lynet med pilesymbolet i en trekant advarer brugeren om, at der er farlig spænding i
produktet.
Et lyn med udråbstegn i en trekant henviser brugeren til vigtige instruktioner om
produktet.
♦ Generelle instruktioner.
Advarsler: Læs følgende grundigt, før du tager produktet i brug.
Strøm og signal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ved regnvejr: Træk stikket ud af stikkontakten, eller træk antennestikket til den udvendige
antenne ud for at undgå eventuel beskadigelse af tv’et. Rør ikke ved den strømførende
ledning til antennen.
Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge tv’et i længere tid.
u Undgå at trykke elledningen og antenneledningen mod andre genstande.
u Undgå overbelastning af stikkontakten, da dette medfører brandfare.
u Udsæt ikke elledningen for høje temperaturer.
u Hvis den udendørs antenne er ude i længere tid, kan tv’ets billedkvalitet blive
påvirket, så efterse og udskift antennen regelmæssigt.
Instruktioner og vedligeholdelse for LCD-display --------------------------------------------------------------------------------- LCD-displaypanelet er et højteknologisk produkt, der består af flere millioner transistorer.
Der kan optræde mørke eller lyse pletter på panelet. Bemærk, at dette er normalt og ikke
påvirker den generelle funktionalitet. Forkert vedligeholdelse kan beskadige LCD-skærmen,
hvilket påvirker billedkvaliteten. Vær derfor opmærksom på følgende:
Brug ikke organiske opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin osv., eller kemiske stoffer, f.eks.
syre, baser osv., til rengøring af skærmen.
Brug ikke nogen form for vaskemiddel til rengøring af skærmen.
Når tv’et er slukket, kan du om nødvendigt rengøre skærmen med en ren, blød klud, men
undgå gentagen rengøring med brug af kræfter.
Direkte berøring af skærmen med fingrene kan beskadige skærmens overflade. Undgå at
udøve pres på LCD-skærmen, da den er sart og udsat.
u Undgå at berøre LCD-skærmen med skarpe genstande. Skærmen ridses let.
Produkt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Undgå at skille produktet ad. Dette kan forårsage skade på produktet samt udsætte dig for
personskade. Produktgarantien bortfalder.
u Træk straks stikket ud af stikkontakten, og kontakt vores professionelle teknikere, hvis der
udsendes en unormal lyd eller lugt, eller der er lyd, men intet billede.
Bagpanelet må ikke fjernes. Indvendig justering og eftersyn må kun udføres af
professionelle teknikere.
u Undgå at dække eller blokere for ventilationsåbningerne, så enheden ikke kan komme af
med overskydende varme.
2
Vigtige instruktioner om sikkerhed
➣
Vigtige instruktioner om sikkerhed
u Undgå, at der kommer skarpe genstande, metal eller væske i ventilationsåbningerne, eller
at disse berører signalgrænsefladen, hvilket kan kortslutte eller beskadige produktet.
Vedligeholdelse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Undgå at rengøre enheden med flygtige olier eller opløsningsmidler, da dette kan forringe
kabinettet eller beskadige overfladen.
u Rengør kabinettet med en blød klud med neutralt rengøringsmiddel og fugtet med vand,
hvis det bliver snavset.
u Hvis tv-kabinettet er malet med maling eller organiske opløsningsmidler og fedt osv., kan
der ske en kemisk reaktion mellem gummibeklædningen på foden af tv’et og disse stoffer,
hvilket kan medføre korrosion. Derfor anbefales det først at lægge et lag beskyttende
materiale (f.eks. en karton- eller en glasplade osv.) på tv-kabinettet og derefter anbringe
tv’et ovenpå.
Placering af tv’et --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Jævne og stabile overflader
X Steder, der er udsat for direkte sollys eller er tæt på varmekilder
X Steder med dårlig ventilation
X Steder, der er tæt på ildssteder, eller hvor der kan trænge vand, olie eller røg ind i
apparatet
X Steder, hvor ventilationsåbningerne blokeres
X Ustabile steder
X Steder, der er udsat for vibrationer
X Steder, der er udsat for støv eller fugt
X Steder, der er udsaat for høje temperaturer
Brug af tv’et -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Se tv i korrekt afstand - ideelt 5-7 gange LCD-skærmens højde.
u Sørg for, at den indendørs belysning er kraftig nok til at læse en avis.
u Lydstyrken bør reguleres, så naboerne ikke forstyrres - især om aftenen
Andet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Det anbefales, at enheden flyttes eller bæres af 2 eller flere personer. Undgå
sammenstød, når enheden flyttes, og beskyt især LCD-skærmen.
u Hvis LCD-skærmen berøres, når tv’et tændes eller slukkes, kan der muligvis mærkes et
lille elektrisk stød. Dette skyldes statisk elektricitet og er ikke skadeligt.
Bemærk især følgende elementer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.
u Alle andre produktnavne, der er nævnt i denne vejledning, er logoer eller varemærker
tilhørende de respektive ejere.
3
Vigtige oplysninger om sikkerhed og miljø
➣
Miljø
Europa-parlamentets og rådets direktiv
2002/96/EF og 2003/108/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
u Symbolet med den spærrede affaldsspand betyder, at dette apparat
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Nogle af
komponenterne kan være skadelige for miljøet.
u Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, deponeres
på offentlige steder eller andre steder, som ikke er beregnet til dette
formål.
Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.
u Dette apparat kræver særlig affaldshåndtering til alle komponenterne.
u Ved at sortere affald fra elektronisk udstyr er det muligt at reducere
antallet af farlige stoffer, som ikke genbruges, og således bidrage til
at beskytte miljøet.
Europa-parlamentets og rådets direktiv
2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (ROHS)
u Dette EU-direktiv begrænser brugen af farlige og skadelige stoffer,
som ikke kan genbruges eller er vanskelige at genbruge.
u Dette gør det lettere at genbruge EEE (elektrisk og elektronisk
udstyr) og bidrager til beskyttelsen af miljøet.
u Stofferne i dette produkt overholder RoHS-direktivet.
Batteri
u Batteriet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Det skal bortskaffes på det angivne
indsamlingssted. Batteriet må ikke brændes.
u Undgå at blande forskellige typer af batterier. Undgå at kombinere
ældre batterier med nye.
u Fjern straks det overophedede batteri for at forhindre, at der lækkes
syre i batterirummet.
u Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere
tid.
4
Installation
➣
Installationsvejledning til fod
1. L
æg den bløde skum på et bord, som kan holde til vægten af hele tv’et, for at undgå
beskadigelse af tv’et eller personskade.
2. Anbring tv’et på skummet med bagsiden opad og LCD-skærmen nedad.
3. Tag foden ud, og indsæt denne i den korrekte position i tv’et, så alle huller er ud for hinanden.
4. Fastgør foden til tv’et med de medfølgende skruer.
5. Rejs tv’et op, og anbring det i en korrekt position til brug.
skrue
fod
Bemærk!
Ovenstående illustration er kun til reference. Undersøg de faktiske enheder for at se,
hvordan de ser ud.
Alle hullerne i foden skal fastgøres med skruer!
5
Installation
➣
Placering af tv-knapper og stik
Bemærk! Nedenstående illustration er kun til reference. Undersøg de faktiske enheder for at se,
hvordan de ser ud.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NO.
TV (front)
Beskrivelse
1
Menu
Tryk for at åbne skærmdisplayet (OSD) eller Exit for at lukke
OSD.
2
Source
Valg af input-kilde. Tryk på Source for at få vist lisen over
input-kilder.
3
VOL s/VOL t
Forøger eller reducerer lydstyrken. Tryk på disse knapper i en
OSD-menu for at navigere til højre eller venstre i menuen eller
for at justere en indstilling.
4
CH s/CH t
Vælger det næste højere eller lavere kanalnummer. Tryk på
disse knapper i en OSD-menu for at navigere op eller ned i
menuen.
5
(Standby)
Tryk på knappen for at tænde eller slukke for tv’et (standbytilstand)
6
Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Må ikke blokeres.
7
TÆNDT-lampe
Lampen lyser, når tv’et er tændt eller er i standby.
8
Tænd-/sluk-afbryder.
Tænder og slukker for strømmen.
6
Installation
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Placering af knapper og udgange på tv’et
R
➣
ANT 75 Ω
Installation
➣
Tilslutning til andre enheder
Advarsel! Træk stikket til tv’et og andre elektroniske enheder ud af stikkontakten, før du
tilslutter tv’et til andre elektroniske enheder.
Ikke alle nedenstående udgange medfølger på det aktuelle tv. Se afsnittet “Placering af
knapper og udgange på tv’et” for at få oplysninger om de faktiske udgange.
1. Tilslutning til antenne eller kabel-tv
Det anbefales at benytte en ekstern antenne eller tilslutning til kabel-tv for at opnå optimal
billedkvalitet.
Bemærk!
n Det anbefales at benytte coaxial-kabel (75 Ω) for at eliminere interferens, som skyldes forkert
impedans.
n Antennekablet må ikke vikles sammen med elledningen.
n Indsæt stikket fra coaxial-kablet (75 Ω) direkte i antenneudgangen ved tilslutning til kabel-tv.
2. Tilslutning til AV-udstyr
n Tilslut et Video RCA-kabel til udgangen på bagsiden af tv’et og den anden ende til en relevant
A/V-enhed, f.eks. videobåndoptager, DVD eller digital tv-modtagerboks.
n Tilslut RCA-lydkablerne til “R - L(audio)” på bagsiden af tv’et og de andre ender til de
tilsvarende udgange på A/V-enheden.
Video in (composite video) overfører video som et enkelt signal.
comp
Rød
VCD, DVD, digitale tvmodtagerbokse osv.
Hvid
Gul
8
Installation
➣
Tilslutning til andre enheder
Component video (Y, Pb, Pr) overfører video som adskilte Y-, Pb- og Pr-signaler. Brug denne
tilslutning til HD-videosignaler fra en DVD-afspiller eller andet udstyr.
n Tilslut Component-video- og lydkablerne til Component-indgangene (“PR/CR”, “PB/CB”, “Y”)
på bagsiden af tv’et og de andre ender til de tilsvarende videoudgange på PVR- eller DVDafspilleren.
n Y-, PB/CB- og PR/CR-udgangene på Component-enhederne (PVR eller DVD) er nogle gange
mærket Y, B-Y og R-Y eller Y, CB og CR (farverne på indgange og kabler skal være ens på begge
enheder).
Audio L
Audio R
Rød
Rød
PR/CR
Hvid
Blå
PB/CB
Grøn
DVD med Component-stik
Y
3. Tilslutning til enheder med HDMI-grænseflade
HDMI overfører et digitalt signal og anbefales til afspilning fra en digital DVD eller DVR. Der skal
ikke foretages separat lydtilslutning fra HDMI til HDMI.
n HDMI-kabel tilsluttet til HDMI-udgangen på tv’et.
HDMI
Udstyr med HDMI-udgang
(f.eks. DVD-afspillere, digitale
tv-modtagerbokse osv.).
4. Tilslutning til enheder med USB-grænseflade
Denne enhed har en USB-standardgrænseflade og kan tilsluttes til USB 1.1- og USB 2.0-udstyr,
f.eks. hardware, harddiske og digitalkameraer.
n Du kan enten bruge USB-ledningen eller tilslutte USB-enheden direkte i USB-udgangen på
siden af tv’et.
USB
9
Installation
➣
Tilslutning til andre enheder
PC AUDIO
VGA
5. Tilslutning til pc
n Tilslut D-Sub-kablet til “VGA” på bagsiden af tv’et og den anden ende til computerens
grafikkort.
n Tilslut stereolydkablet til “PC AUDIO” på bagsiden af tv’et og den anden ende til “Audio Out”
på computerens lydkort.
Computer
HEADPHONE
6. Tilslutning af hovedtelefoner
n Tilslut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket på tv’et.
n Lydstyrken i hovedtelefonerne justeres automatisk via lydstyrken på tv’et.
Hovedtelefoner
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optisk audio
Tilslut en optisk-lydenhed til denne udgang (der skal bruges et optisk Toslink-kabel).
Bemærk! Kun til DTV- og HDMI-output.
8. Tilslutning til enheder med SCART-grænseflade
Leverer en praktisk multi-signaludgang mellem tv og videoudstyr. Specifikationer:
n Scart 1: RGB ind, CVBS ind/ud
n Scart 2: CVBS ind/ud
SCART
10
Brug af fjernbetjeningen
➣
Identifikation af knapper på fjernbetjeningen
Source: Valg af input-kilde
Still: Fryser billedet
Mute: Slår lyden fra
POWER: Tænd/sluk
Sound: Vælger lydtilstand
Picture: Vælger billedtilstand
Specialfunktion
Kanalnummer:
Direkte valg af kanal og bogstaver
Specialfunktion
Specialfunktion
Menu: Åbner hovedmenuen
/vender tilbage til forrige menu
Specialfunktion
Exit: Afslutter den aktuelle menu
: Markør op
V
<: Markør til venstre
>: Markør til højre
OK: Bekræfter valget
V: Markør ned
VOL+: Lydstyrke op
VOL- : Lydstyrke ned
Sleep: Justerer tiden for dvaletilstand
Text: Aktiverer/deaktiverer tekst-tv
COMP: Vælger Component-input
Lang.: Vælger sprog for digital-tv
I / Π: Vælger mono/stereo
CH+: Kanal op
CH- : Kanal ned
Subtitle: Vælger undertekst til programmet
EPG: Elektroniske programguider
TV: Vælger tv-input
FAV: Redigerer listen over favoritkanaler
Recall: Vender tilbage til forrige kanal
lnfo: Oplysninger om aktuel status
Zoom: Justerer zoom-forholdet
Multimediafunktionsknapper
(se side 20)
Bemærk!
1. Kontroller til de faktiske funktioner.
2. Teksten over nogle knapper angiver de forskellige funktioner i andre tilstande.
3. Knapperne rød/grøn/gul/cyan bruges til specialfunktioner.
11
Brug af fjernbetjeningen
➣
Hurtig oversigt over fjernbetjeningen
Udskiftning af batterier
1. Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier (1,5 V). Sørg for at symbolerne “+” og “-” på batterierne stemmer
overens med symbolerne i batterirummet.
3. Luk batteridækslet.
Bemærk!
1. Udskift batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt eller ikke kan betjene tv’et.
2. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid.
Effektiv rækkevidde af fjernbetjening
1. Afstand til fjernbetjeningen: 8 meter fra forsiden af tv’et.
2. Vinkel til fjernbetjeningen: Med udgangspunkt i den infrarøde lysmodtager på tv’et i en
afstand på 6 meter fra tv’et er den effektive vinkel for fjernbetjening (venstre til højre) inden for
30 grader og den lodrette vinkel (oppefra og ned) inden for 30 grader.
12
Grundlæggende betjening
➣
Tænd/sluk
1. Tilslut stikket til tv’et til en stikkontakt.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen på tv’et. Tryk på tænd-/sluk-knappen på fjernbetjeningen, mens
tv’et er tændt: Tv’et skifter til standby-tilstand. Tryk på knappen igen for at se tv som normalt.
3. Tryk på tænd-/sluk-knappen igen for at slukke for tv’et.
Bemærk!
Spar strøm ved at skifte til standby-tilstand, hvis du ikke skal se tv i kortere tid.
Sluk for tænd-/sluk-knappen på tv’et, hvis du ikke skal se tv i længere tid.
Når tv’et slukkes, bør du vente mindst 5 sekunder, før du tænder for det igen, for at undgå
unormal funktion.
➣
Skift af kanaler/regulering af lydstyrke
1. Tryk på knapperne [CH+ / CH-] på fjernbetjeningen for at skifte kanal
(tryk på knapperne [VOL+ / VOL-] for at øge eller mindske lydstyrken).
2. Du kan også trykke på knapperne [CHs/t] på forsiden af tv’et for at skifte kanal (tryk på
knapperne [VOLs/t] for at øge eller mindske lydstyrken).
3. Tryk på de numeriske knapper på fjernbetjeningen for at gå direkte til de tilsvarende kanaler.
Bemærk!
Du kan også gå direkte til kanalerne ved at trykke på programnummeret. Tryk på de numeriske
knapper for at gå fra programnummer 1-9. Hvis du vil vælge et programnummer med et to- eller
trecifret nummer, må du højst vente 3 sekunder mellem de enkelte tryk på knappen.
➣
Startup Menu (Opstartsmenu)
Når du tænder for tv’et første gang, vises denne menu
på skærmen som vist til højre.
1) Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge OSD language i Startup Menu (Opstartsmenu).
2) Tryk på knapperne [ >/OK ] for at åbne undermenuen OSD language.
3) Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge sprog, og tryk på [OK] for at
Startup Menu
bekræfte.
4) Du kan også angive andre elementer på tilsvarende måde.
OSD language English
Bemærk!
Country
UK
Menuen vises ikke, når du har søgt efter kanalerne.
Use Mode Home Mode
Følg nedenstående instruktioner for at vælge menuen igen:
1) Tryk på knappen [ Menu ] for at åbne hovedmenuen.
Auto Install
2) Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge elementet Function.
Select
Enter
Exit
3) Tryk på knappen [ >/OK ] for at åbne undermenuen i Function.
4) Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge Startup Menu (Opstartsmenu).
5) Tryk på knappen [ </> ] for at vælge Off/On.
6) Når du vælger knappen On kan du vælge menusproget.
V
V
V
V
13
Grundlæggende betjening
➣
Valg af input-kilde
Vælg det aktuelle input-signal til tv’et. Tryk først på knappen [Source] for at få vist listen over inputsignaler. Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede kilde, og tryk derefter på [>/OK] for at
bekræfte.
V
➣
Skift billedtilstand
Den kan indstilles som Bright (Lys), Standard, Soft (Blød) og User (Bruger). I denne tilstand kan
du opnå en bestemt billedvisningseffekt ved at justere lysstyrken, kontrasten og farven osv.
➣
Skift lydtilstand
Den kan indstilles som Music (Musik), Standard, Speech (Tale) og User (Bruger). I denne tilstand
kan du opnå en særlig lydeffekt ved at indstille equalizeren. Lydindstillingen er deaktiveret, hvis
SRS TSXT er aktiveret.
➣
Still-billede
Tryk på denne knap for at fryse billedet.
➣
Slå lyden fra
Tryk på [Mute] for at slå lyden fra. Tryk på knappen igen for at slå lyden til. Denne funktion bruges
til at slå lyden midlertidigt fra.
➣
Indstilling af timer til dvaletilstand
Denne kan indstilles, så tv’et automatisk går i standby-tilstand. Tryk på knappen en eller flere gange for
at vælge den ønskede timer-indstilling. Uret viser den resterende tid, før tv’et skifter til standby. Timerindstillingerne er følgende: Fra - 10 minutter - 20 minutter - 30 minutter ... 120 minutter.
➣
Ændring af visningsforhold
Denne enhed har forskellige visningstilstande til forskellige kilder. Tryk på knappen Zoom for at
åbne zoommenuen med valgmulighederne “Auto”, “Full Screen”, “Normal”, “Zoom 1”, “Zoom 2”,
“Smart Zoom” og “Dot to Dot”.
¸ Normal: Viser billedsideforholdet 4:3 midt på tv-skærmen, med sorte bjælker i venstre og
højre side.
¸ Full Screen: Denne tilstand viser billedet fra input-kilden trukket ud, så hele skærmen
udfyldes.
¸ Zoom 1: Strækker tv-billedet proportionelt, men klipper toppen og bunden af billedet, så det
passer til skærmen. Der vises ikke sorte bjælker.
¸ Zoom 2: Zoomer yderligere ind på midten af skærmen og klipper mere af det øverste og
nederste af billedet.
¸ Smart Zoom: Minder om tilstanden 16:9, men viser mere af siderne.
¸ Dot to Dot: Viser billedets faktiske størrelse.
Bemærk! De aktuelle zoomindstillinger afhænger af de forskellige kilder.
➣
EPG
EPG: Elektronisk programguide. Viser oplysninger om programmet.
14
Ændring af tv-indstillinger
Kanalindstillinger
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Channel
2 Tryk på knapperne [
Channel.
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
/ V ] for at vælge punktet
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Channel.
V
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på [>/OK] for at åbne eller på
knapperne [</>] for at justere indstillingen.
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Indstillingerne er følgende:
n Manual Install: Begynder at søge efter kanalerne via manuelle indstillinger. Angiv det
korrekte farve- og lydsystem, før du udføre en manuel søgning. Startfrekvensen for den
manuelle søgning kan ikke justeres, og værdien ændres automatisk efter frekvensbånd eller
kanalnummer.
n Auto Install: Søger automatisk efter kanalerne. Du kan vælge det aktuelle land, før du udfører
en automatisk søgning efter kanaler.
n Fine Tune: Finjusterer frekvensen for at opnå en optimal effekt.
n Edit programme: Redigerer kanalerne, herunder:
¸ Rename: Tryk på den grønne knap for at redigere navnet på den valgte kanal. Tryk på
knappen [ / V ] for at justere navnets mærke. Tryk på den grønne knap for at gemme eller
den røde knap for at annullere. Kanalnummernavnet kan højst bestå af 6 bogstaver.
¸ Spring kanalen over: Tryk på den gule knap for at vælge overspringsfunktionen. Tryk på den
gule knap igen for at annullere overspringningen.
De oversprungne kanaler springes over, når du trykker på knappen [CH+ / CH-] på
fjernbetjeningen for at gennemse programmerne. De kan dog stadig vælges direkte ved at
trykke på de relevante programnumre.
¸ Arranger kanalerne: Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen af programmerne, skal du trykke
på knappen [<]. Tryk på knappen
[ / V ] for at flytte til den ønskede position, og tryk derefter på knappen [>] for at bekræfte.
n Cl: Når du indsætter PCMCIA-kortet, vises punktet Cl. Når du indsætter PCMCIA-kortet og
det tilsvarende smart card, kan du se det kodede program.
V
V
15
Ændring af tv-indstillinger
Billedindstillinger
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Picture
Select
OK: Enter
2 Tryk på knapperne [
/ V ] for at vælge punktet Picture.
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Picture.
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
➣
Standard
Back
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på
[>/OK] for at åbne eller på knapperne [</>] for at
justere indstillingen.
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Indstillingerne er følgende:
n Brightness: Øger lysstyrken for at tilføje mere lys til de mørke områder i billedet. Formindsker
lysstyrken for at tilføje mere skygge til de lyse områder i billedet.
n Contrast: Øger billedniveauet for at justere de hvide områder i billedet. Formindsker
billedniveauet for at justere de sorte områder i billedet.
n Saturation: Justerer farvens intensitet.
n Sharpness: Øger skarphedsniveauet for at vise et renere billede. Formindsker niveauet for at
vise et jævnere billede.
n Colour Temp.: Vælger farvetemperaturen. Vælg mellem Standard, Warm (Varm) eller Cool
(Kold).
n Enhanced Setting: Giver adgang til avancerede videoindstillinger, herunder:
¸ DNR: Kan optimere billedsignalet fra tid og rum. Reducerer ekstern støjinterferens og
bevarer det rene signal. Indstillingen har fire styrker. Low (Lav), Standard, Strong (Kraftig)
og Off (Fra).
¸ CTI: Marginale forbedringer i farven, som farver kanten af en skarp overgang.
¸ Flesh Tone: Når denne funktion er aktiveret, kan tv’et bruges som basis for billedindhold til
farvekorrektion.
¸ Adaptive Luma Control: Afhængigt af skærmen i forskellige scener justeres billedkontrasten
dynamisk for at opnå en bedre kvalitetseffekt.
16
Lydindstillinger
Lydindstillinger
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Sound
2 Tryk på knapperne [
Sound.
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V ] for at vælge punktet
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Sound.
V
Select
V
➣
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på [>/OK] for at åbne eller på
knapperne [</>] for at justere indstillingen.
Exit
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Indstillingerne er følgende:
n Balance: Justerer lydstyrken fra venstre og højre højttaler.
n Equalizer: Formindsker eller forstærker lyden fra de vigtigste frekvenspunkter.
n Digital Sound Out: Angiver typen af det digitale lyd-output.
n AVC: Slår den automatiske lydstyrkekontrol til eller fra. Denne indstilling bevarer lyden i et
foruddefineret område for at undgå store hop i lydstyrken.
n Audio Language: Angiver det primære sprog for lyd.
n Audio Language 2nd: Angiver det sekundære sprog for lyd.
Ændring af tv-indstillinger
Skærmindstillinger
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Screen
2 Tryk på knapperne [
Screen.
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
➣
/ V ] for at vælge punktet
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Screen.
V
Select
Enter
Exit
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på [>/OK] for at åbne eller på
knapperne [</>] for at justere indstillingen.
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Indstillingerne er følgende:
n Image Position: Justerer positionen af billedet på skæremen ved at trykke på knapperne
[ / V/</>].
n Phase Adjust: Justerer fasen for uret, der bruges til at synkronisere billedet med.
n Clock Adjust: Justerer uret, der bruges til at synkronisere billedet med.
n Auto Adjust: Justerer positionen og størrelsen af billedet automatisk.
V
Bemærk! Der er forskellige punkter under de enkelte kilder.
17
Ændring af tv-indstillinger
Indstillinger af funktioner
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Function
2 Tryk på knapperne [
Function.
English
On
Off
/ V ] for at vælge punktet
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Function.
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
Enter
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på [>/OK] for at åbne eller på
knapperne [</>] for at justere indstillingen.
Exit
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Indstillingerne er følgende:
n OSD Language: Angiver sproget i menuerne.
n Blue Screen: Slår visningen af en blå skærm til eller fra, når der ikke er noget videosignal.
n Startup Menu: Angiver, om menuen “Initial Setup” vises, når du tænder for tv’et.
n OSD Setting: Omfatter indstillingerne Transparency og OSD Timeout, som angiver
gennemsigtighed og visningstid for menuen.
n Subtitle: Omfatter indstillingerne Digital Subtitle Language, Digital Subtitle 2nd Language og
Subtitle Type. Angiver sprog for underteksterne i de digitale kanaler.
n Timer: Tryk på knappen [ / V ] for at vælge mellem følgende punkter: Sleep Timer, Time
Zone, Auto Sync, Date/Time, Auto Turn On/Off. Tryk på knappen [</>] for at angive Sleep
Timer (Timer for dvaletilstand, f.eks. 10 minutter, 20 minutter osv. Tryk på knappen [</>]
for at flytte markøren, når du angiver dato/klokkeslæt, og tryk på tallene for at angive den
ønskede værdi. Når du angiver Auto Sync On, modtages tv’ets klokkeslæt fra det digitale tvsignal. Når du vælger Auto Turn On Enable, kan du angive, hvornå tv’et tændes eller slukkes.
n Version Info: Viser versionsoplysninger om softwaren.
n Factory Reset: Gendanner tv’ets fabriksindstillinger. Du kan bruge denne funktion, hvis
enheden opfører sig unormalt, eller hvis ønsker at gendanne fabriksindstillingerne.
V
18
Ændring af tv-indstillinger
Forældrekontrol
1 Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen.
Parental
2 Tryk på knapperne [
Parental.
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
➣
/ V ] for at vælge punktet
3 Tryk på knappen [>/OK] for at åbne menuen Parental.
V
Select
Enter
Exit
4 Tryk på knapperne [ / V ] for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk på [>/OK] for at åbne eller på
knapperne [</>] for at justere indstillingen.
5 Tryk på knappen Menu for at lukke menuen, når du er
færdig.
Når du bruger denne funktion første gang, er standardadgangskoden [0000]. Du skal angive denne
adgangskode for at fortsætte.
Indstillingerne er følgende:
n Change Password: Første gang kan du bruge standardadgangskoden. Hvis du ønsker at
ændre den, skal du bruge denne funktion. Indtast først den nye adgangskode og derefter den
samme adgangskode igen. Den nye adgangskode er aktiveret.
n Parental Rating: Angiver aldersklassificeringen. Med denne funktion kan du blokere for nogle
programmer på baggrund af indholdet.
n Channel Block: Med denne funktion kan du blokere for en vilkårlig kanal.
19
Digital multimediefunktion
➣
Kort introduktion til funktioner
Signaltilstand
Understøttet format
Picture (billede)
JPEG
Music (musik)
MP3
Film
MPEG1 (.dat)
MPEG2 (.mpg)
MPEG4 (.mpg)
➣
Denne enhed omfatter en digital USB-multimedieafspiller.
Den kan genkende USB 1.1- og USB 2.0-standardenheder,
f.eks. hardware, harddiske, digitalkameraer osv.
Du kan også gennemse billeder, lytte til musik og få vist
forskellige filer, f.eks. MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT, osv.
Brug af funktionen med fjernbetjeningens knapper
DMP-knap: Startgrænsefladen til multimedieafspilleren kan
åbnes ved at trykke på denne knap.
„II-knap: Tryk på denne knap for at skifte mellem afspilning
og pause.
n-knap: Afslutter den aktuelle tilstand.
DMP Display-knap: Tryk på denne knap for at få vist
oplysningerne i denne tilstand.
ƒƒ-knap: Hurtig tilbagespoling af film under afspilning af
AV-filer.
„„-knap: Hurtig fremspoling af film under afspilning af
AV-filer.
ƒ
I ƒ-knap: Afspiller forrige fil under afspilning af musik eller
AV-filer.
„„l-knap: Afspiller næste fil under afspilning af musik eller
AV-filer.
OK-knap: Tryk på denne knap for at bekræfte
valget og funktionen.
/ V-knap: Flytter markøren opad/nedad.
<-knap: Vender tilbage til forrige indhold.
>-knap: Åbner indholdet i undermenuen.
V
Gennemse billeder
DMP-hovedgrænseflade
Du kan vælge og gennemse billeder på lagringsenheden.
1.Tryk på knappen [DMP] for at åbne DMPhovedgrænsefladen. Indholdet på lagringsenheden vises
på skærmen.
2.Tryk på knappen [>/OK] for at åbne, og vælg filer ved at
trykke på knapperne [ / V ].
3.Tryk på knappen [>/OK] for at gennemse billederne.
V
➣
20
Digital multimediefunktion
None
Pause
➣
4. Når du gennemser billederne, kan du stoppe visningen
ved at trykke på knappen [►II]/den [røde] knap, angive
tidsintervallet mellem billederne ved at trykke på den
[grønne] knap, angive billedtilstand på skærmen ved
at trykke på den [gule] knap og få vist oplysninger om
billedet ved at trykke på den [blå] knap.
5. Tryk på knappen [n] for at afslutte.
Short
Duration
Effect
Info
Lyt til musik
Du kan vælge og gennemse billeder på lagringsenheder.
1. Tryk på knappen [DMP] for at åbne DMPhovedgrænsefladen. Indholdet på lagringsenheden vises
på skærmen.
2. Tryk på knappen [>/OK] for at åbne, og vælg filer ved at
trykke på knappen [ / V ].
3. Tryk på knappen [>/OK] for at afspille mp3-filer.
4. Mens du lytter til musik, kan du justere lydstyrken ved
at trykke på knapperne [</>], afspille forrige/næste
musiknummer ved at trykke på knapperne [ƒƒ / „„] og
vende tilbage til begyndelsen af musikken ved at trykke
på knappen [n]. Du kan også angive cyklustilstand ved at
trykke på den [røde] knap, vælge lydeffekter ved at trykke
på den [grønne] knap og få vist oplysninger om musikken
ved at trykke på den [blå] knap.
5. Tryk på knappen [n] for at afslutte.
V
Repeat
Info
Afspil AV-filer
1. Tryk på knappen [DMP] for at åbne DMPhovedgrænsefladen. Indholdet på lagringsenheden vises
på skærmen.
2. Tryk på knappen [>/OK] for at åbne, og vælg filer ved at
trykke på knappen [ / V ].
3. Tryk på knappen [>/OK] for at afspille mp3-filer.
4. Mens du ser filmen, kan du justere lydstyrken ved at
trykke på knapperne [</>], afspille forrige/næste
musiknummer ved at trykke på knapperne [ƒƒ / „„]. Du
kan også angive cyklustilstand ved at trykke på den [røde]
knap, angive billedtilstand ved at trykke på den [grønne]
knap og få vist oplysninger om musikken ved at trykke på
den [blå] knap.
5. Tryk på knappen [n] for at afslutte.
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Digital multimediefunktion
Bemærk!
1. Den digitale multimedieafspiller via USB-udgangen understøtter de fleste harddiske. Hvis
enheden ikke kan identificeres er den ikke understøttet, hvilket kan skyldes driveren på udstyret.
2. USB-udgangen har en udgangsspænding på 5 V, og den maksimale strøm er
500 mA. Eftersom portspecifikationerne på visse lagringsenheder er forskellige fra USBstandardspecifikationerne, kan det påvirke multimedieafspillerens evne til at identificere disse
korrekt. Dette er normalt.
3. På grund af forskelle mellem udstyr og lagringskapaciteter varierer tiden, som den digitale
multimedieafspiller skal bruge til at læse data, også. Hastigheden, hvormed data læses, kan
nedsættes midlertidigt. Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i enheden.
4. Hvis filerne på en harddisk ikke kan identificeres korrekt, kan du prøve at formatere den i FATog NTFS-format.
5. Undgå at frakoble enheden, mens tv’et læser indholdet på den.
6. Afspilleren kan muligvis ikke genkende visse billeder i høj opløsning, eller visse funktioner
fungerer ikke korrekt, f.eks. zoom eller roter.
7. Du kan ikke åbne hovedmenuen, mens tv’et er i DMP-kildetilstand. Tryk på knappen SOURCE
for at vælge en anden kilde først.
8. Undgå at trykke på funktionstaster kontinuerligt, mens systemet er i gang med at udføre
funktionerne. Dette kan påvirke systemets hastighed.
9. USB-porten på den digitale multimedieafspiller kan ikke understøtte 720p-filer.
22
Bilag
➣
Specificationer
Modelnavn
LHDNI9V68UK
Mål
Uden fod
800 x 316 x 73
(B x H x D)
Med fod
468 x 356 x 178
Uden fod
4
(mm)
Vægt (kg)
Med fod
6
LCD-panel
47
Minimumstørrelse (diagonal)
Skærmopløsning
1366 x 768
Strømforbrug
40 W
Lydeffekt
1,8 W + 1,8 W
Strømforsyning
Se typeskiltet
Modtagersystemer
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Component-input
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA-input
VGA (640 x 480 60 Hz), SVGA (800 x 600 60 Hz)
XGA (1024 x 768 60 Hz)
HDMI-input
RGB/60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Bilag
➣
Fejlfinding
Prøv at slukke for tv’et og tænde for det igen, hvis du oplever problemer med det. Se også
nedenstående diagram. Kontakt en professionel tekniker, hvis problemet ikke løses.
Der er ingen lyd eller billede
1. Kontroller, om elledningen sidder korrekt i
stikkontakten, og om der er strøm.
2. Kontroller, om du har trykket på tænd-/slukknappen på tv’et eller på fjernbetjeningen.
3. Kontroller indstillingerne for billedets lysstyrke
og kontrast.
4. Kontroller lydstyrken.
Billedet er normalt,
men der er ingen lyd
1. Kontroller lydstyrken.
2. Kontroller, om der er trykket på knappen Mute
(lyden er slået fra).
Der er intet billede, eller
billedet er i sort/hvid
1. Juster Picture Setting (billedindstillingerne).
2. Kontroller Color System (farvesystemet).
Der er interferens i
billede og lyd
1. Prøv at lokalisere det apparat, der påvirker tv’et,
og flyt det længere væk fra tv’et.
2. Prøv at sætte stikket fra tv’et i en anden
stikkontakt.
Billedet er uklart, eller der vises sne på
skærmen
1. Kontroller antennens retning, position og
tilslutning.
2. Juster antennens retning, eller nulstil eller
finjuster kanalindstillingen.
Fjernbetjeningen virker ikke
1. Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
2. Rengør øverste side af fjernbetjeningen
(signalvinduet)
3. Kontroller kontaktpunkterne til batterierne.
4. Kontroller, om der er noget, der blokerer signalet
mellem fjernbetjeningen og skærmen.
5. Kontroller, om batterierne er isat korrekt.
HN-stribe eller rystet billede
Kontroller, om der er en interferens i nærheden,
f.eks. et andet apparat eller elværktøj.
Tv-kabinettet udsender en “klik”-lyd
➣
Undertiden kan skiftende rumtemperatur medføre,
at tv-kabinettet udvider sig eller trækker sig
sammen, hvilken frembringer dennne lyd. Det
betyder ikke, at der er noget i vejen med tv’et.
Tilbehør
Fjernbetjening..............................1
Brugervejledning..........................1
Tørbatteri.....................................2
24
315962306
Download PDF

advertising