Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Televizor LCD
MANUALI I PËRDORUESIT
Përpara se të përdorni televizorin, ju lutemi
lexojeni këtë manual me kujdes, dhe ruajeni
për t’ju referuar në të ardhmen.
LHDN19V68UK
Pjesa Nr.:IES09
Shqip
Tabela e përmbajtjes
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisi----------------------------------- 2
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë--------------------------------------------------------- 2
Mjedisi------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Vënia në punë----------------------------------------------------------------------------------- 5
Udhëzime për instalimin e bazamentit-------------------------------------------------------------------------5
Butonat dhe konektorët e televizorit----------------------------------------------------------------------------6
Lidhja me pajisjet e tjera-------------------------------------------------------------------------------------------8
Përdorimi i telekomandës-------------------------------------------------------------------- 11
Identifikimi i butonave të telekomandës--------------------------------------------------------------------- 11
Funksionimi i telekomandës------------------------------------------------------------------------------------ 12
Funksionimi bazë------------------------------------------------------------------------------ 13
Energjia ndezur/fikur (on/off)----------------------------------------------------------------------------------- 13
Ndryshimi i kanaleve/volumit----------------------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Menyja e fillimit)-------------------------------------------------------------------------------- 13
Zgjedhja e burimit të inputit------------------------------------------------------------------------------------- 14
Modaliteti i ndryshimit të figurës- -------------------------------------------------------------- 14
Modaliteti i ndryshimit të zërit---------------------------------------------------------------------------------- 14
Imazhi i palëvizshëm--------------------------------------------------------------------------- 14
Heshtja e zërit------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Vendosja e kohës së fjetjes------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ndryshimi i raportit të pamjes---------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit------------------------------------------------------- 15
Cilësimet e kanaleve--------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Cilësimet e figurës------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
Cilësimet e zërit---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Cilësimet e ekranit------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
Cilësimet e funksioneve----------------------------------------------------------------------------------------- 18
Kontrolli nga prindërit--------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Funksioni i multimedias dixhitale---------------------------------------------------------- 20
Paraqitje e shkurtër e funksioneve---------------------------------------------------------------------------- 20
Paraqitja e funksioneve të butonave të telekomandës--------------------------------------------------- 20
Shfletimi i fotografive--------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Argëtimi me muzikë----------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Ekzekutimi i skedave AV----------------------------------------------------------------------------------------- 21
Treguesi------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Specifikimet--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Ndreqja e problemeve-------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Aksesorët------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
1
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë
➣
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë
Vini re
Shenja e simbolit me kokë shigjete brenda trekëndëshit paralajmëron përdoruesin për
praninë e tensionit të rrezikshëm brenda këtij produkti.
A Shenja me simbolin e pikëçuditëses brenda trekëndëshit paralajmëron përdoruesin për
udhëzimet e rëndësime që kanë të bëjnë me produktin.
♦ Udhëzime të përgjithshme.
Kujdes: Përpara se të përdorni produktin, ju lutemi lexoni pikat e mëposhtme me kujdes.
Energjia dhe sinjali --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Përpara se të bjerë shi, hiqni spinat e elektrikut ose spinat e antenave të vendosura jashtë
për të shmangur dëmtimet e mundshme tek televizori. Ju lutemi mos e prekni telin induktiv
të antenës.
Nëse nuk e përdorni produktin për një kohë të gjatë, ju lutemi hiqeni nga priza elektrike.
u Ju lutemi mos e shtypni kordonin elektrik dhe kabullin e sinjalit me sende të tjera.
u Ju lutemi mos e mbingarkoni prizën elektrike përndryshe mund të shkaktohet zjarr.
u Kordonin elektrik mbajeni larg temperaturave të larta.
u Nëse antena e jashtme ka qëndruar jashtë për një periudhë të gjatë kohë, cilësia e figurës
së televizorit mund të ndikohet, ndaj ju lutemi kontrollojeni dhe ndërroni antenën rregullisht.
Udhëzime dhe mirëmbajtja e ekranit LCD ------------------------------------------------------------------------------------------------- Paneli i ekranit LCD është një produkt me teknikë të lartë, i përbërë nga disa milionë
transistorë filmash. Në ekran mund të shfaqen pika të ndritshme ose të errëta, ju lutemi vini
re se kjo gjë është normale, dhe nuk ndikon mbi funksionimin e përgjithshëm. Mirëmbajtja e
gabuar çon në dëmtimin e ekranit LCD, gjë e cila ndikon në cilësinë e figurës, ndaj duhet të
bëni kujdes për çka më poshtë:
Ju lutemi mos e pastroni ekranin me tretës organikë, të tillë si alkool, benzinë, etj. ose me
përbërës kimikë të tillë si acid, alkali, etj.
Ju lutemi mos e pastroni ekranin me asnjë lloj detergjenti.
Pasi të jetë fikur televizori, nëse është e nevojshme, mund ta pastroni ekranin me një cohë
të butë prej pambuku për ta mbrojtur siç duhet, por pastrimi i vazhdueshëm me forcë është i
ndaluar.
Prekja e ekranit direkt me gishta mund ta dëmtojë sipërfaqen e ekranit. Ju lutemi mos
ushtroni presion mbi LCD pasi është delikat dhe i brishtë.
u Ju lutemi mos e prekni ekranin LCD me një send të fortë. Ekrani gërvishtet lehtë.
Produkti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ju lutemi mos çmontoni asnjë pjesë të produktit. Kjo mund të dëmtojë produktin dhe t’ju
dëmtojë shëndetin tuaj. Garancia e produktit do të bëhet e pavlefshme.
u Nëse ka një tingull apo erë jonormale, ose ka zë por nuk ka figurë, ju lutemi fikeni televizorin
dhe hiqni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni teknikët tanë profesionistë.
Ju lutemi mos e hiqni kapakun nga mbrapa. Rregullimet dhe kontrollet brenda televizorit
duhen bërë vetëm nga teknikët profesionistë.
u Ju lutemi mos i mbuloni ose bllokoni vrimat e daljes së nxehtësisë për të mos lejuar që
televizori të tejnxehet.
2
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë
➣
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë
u Ju lutemi mos fusni sende të mprehta, metale, ose lëngje brenda ose mos i përdorni për të
prekur ndërfaqësimin e sinjalit ose vrimat e daljes së nxehtësisë pasi mund të krijohet qark
i shkurtër ose mund të dëmtohet produkti.
Mirëmbajtja -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Mos e pastroni këtë pajisje me vajra shpërthyes ose diluent, të cilët mund të dëmtojnë ose
prishin veshjen e sipërfaqes së karkasës.
u Nëse karkasa bëhet pis, ju lutemi pastrojeni me një cohë të butë e cila përmban detergjent
neutral të lagur me ujë.
u Në rastet kur këto substanca janë lyer me bojë ose tretës organik dhe yndyrë, etj.,
mbi sipërfaqen e karkasës së televizorit, mund të ndodhë një reaksion kimik ndërmjet
guarnicionit të gomuar tek bazamenti dhe substancave të tilla, të cilat mund të shkaktojnë
gërryerje të lehtë mbi sipërfaqen e karkasës së televizorit. Prandaj, përdoruesve ju
rekomandohet që së pari të vendosin një material mbrojtës ( të tillë si stendë ose copë
xhami, etj.) tek karkasa e televizorit dhe pastaj të vendosin televizorin mbi të.
Metoda e vendosjes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Sipërfaqe të drejta dhe të qëndrueshme
X Vende nën dritën e diellit ose afër pajisjeve ngrohëse
X Vende me ajrosje jo të mirë
X Vende pranë furrave ose vende ku mund të hyjë ujë, vaj ose tym
X Vende ku zgavrat e ventilimit janë të mbyllura
X Vende të paqëndrueshme
X Vende me dridhje
X Vende që kanë pluhur apo lagështirë
X Vende me temperatura të larta
Shikimi i televizorit ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Shikoni televizor nga një distancë e duhur, mundësisht 5 deri 7 herë sa largësia e
distancës vertikale të LCD-së.
u Mbajeni ndriçimin brenda të përshtatshëm si për të lexuar gazetën.
u Volumi duhet vendosur siç duhet në mënyrë që të mos shqetësohen fqinjët, veçanërisht
natën
Të tjera ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Rekomandohet që 2 ose më shumë persona të ngarkojnë, shkarkojnë dhe mbartin
televizorin; përpiquni të shmangni përplasjet ku mbartni televizorin, dhe veçanërisht
ekranin LCD.
u Nëse e prekni ekranin LCD kur e ndizni apo fikni televizorin, mund të ndjeni një goditje
elektrike të lehtë, kjo është elektrostatikë dhe nuk ju dëmton shëndetin.
Bëni kujdes të veçantë për gjërat e mëposhtme ------------------------------------------------------------------------------------u Informacioni në këtë manual mund të ndryshojë pa njoftim.
u Të gjithë emrat e produkteve të tjera të përmendura në këtë manual janë stema apo
marka të pronarëve respektivë.
3
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisi
➣
Mjedisi
Direktiva Evropiane 2002/96/EC & 2003/108/ECMPEE
(Mbetjet e Pajisjeve Elektronike e Elektrike) (WEEE)
u Simboli i kazanit të ndaluar do të thotë se ky aparat nuk duhet hedhur
me mbetjet e tjera shtëpiake. Disa pjesë mund të jenë të dëmshme
për mjedisin.
u Mos e hidhni me mbetjet shtëpiake, mos e lini në një vend publik ose
në asnjë vend tjetër i cili nuk është caktuar për këtë qëllim.
Kontaktoni autoritetet vendore për më shumë informacion.
u Kjo pajisje kërkon trajtim të veçantë për hedhjen e të gjitha pjesëve
të saj.
u Grumbullimi selektiv i mbetjeve elektronike mundëson uljen e
numrit të substancave të rrezikshme të cilat nuk janë ricikluar dhe
kontribuon kështu në ruajtjen e mjedisit.
Direktiva Evropiane 2002/95/EC
RSD (Reduktimi i Substancave të Dëmshme) (ROHS)
u Kjo direktivë evropiane kufizon përdorimin e substancave të
rrezikshme e të dëmshme të cilat nuk janë të riciklueshme ose ato
për të cilat riciklimi është i vështirë.
u Kjo lejon riciklimin e thjeshtë të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike
dhe kontribuon në mbrojtjen e mjedisit.
u Substancat e përfshira në këtë produkt janë në pajtim me direktivën
RoHS.
Bateria
u Mos e hidhni baterinë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.
Hidheni në vendin e caktuar të grumbullimit. Mos e digjni baterinë.
u Mos i përzieni llojet e ndryshme të baterive. Mos kombinoni bateritë e
vjetra me bateritë e reja.
u Hiqni menjëherë bateritë e tejnxehura për të parandaluar rrjedhjen e
acidit në vendin e baterive.
u Nëse nuk e përdorni telekomandën për një periudhë të gjatë kohe,
hiqini bateritë.
4
Vënia në punë
➣
Udhëzime për instalimin e bazamentit
1. V
endosni bukën e peshkut mbi tavolinë i cili mund të mbajë të gjithë peshën e televizorit në
rast se shkaktohet dëmtim tek televizori ose një person.
2. Vendoseni televizorin mbi bukën e peshkut, me pjesën e pasme lart dhe ekranin poshtë.
3. Nxirreni bazamentin, dhe vendoseni bazamentin siç duhet tek televizori, pastaj vendoseni
bazamentin në pozicionin e duhur së bashku me televizorin derisa të gjitha vrimat të përkasin
me njëra-tjetrën plotësisht.
4. Shtrëngoni bazamentin dhe televizorin së bashku me vidha.
5. Ngrijeni televizorin dhe vendoseni në pozicionin e duhur për të parë televizor.
vidha
bazamenti
Shënim:
Figura e mësipërme është vetëm për referencë, ju lutemi shikoni njësinë aktuale për të
përcaktuar se si duket.
Secila vrimë në bazament duhet shtrënguar me vidha!
5
Vënia në punë
➣
Butonat dhe konektorët e televizorit
Shënim: Figura e mësipërme është vetëm për referencë, ju lutemi shikoni njësinë aktuale për të
përcaktuar se si duket.
MENU
SOURCE
vol s
vol t
ks
kt
Nr.
TV (përpara)
Përshkrimi
1
Menu (Menyja)
Shfaqni faqen në ekran (OSD) ose Dilni për të mbyllur OSD-në.
2
Source
(Burimi)
Zgjedhja e burimit të inputit. Shtypni Burimi për të hapur listën e
burimeve të inputit.
3
VOL s/VOL t
Ulni ose ngrini nivelin e zërit. Në një meny OSD, shtypni këto butona
për të lëvizur djathtas ose majtas në meny ose për të ndrequr një zë.
4
Ks/Kt
Zgjidhni kanalin tjetër më lart apo më poshtë. Në një meny OSD,
shtypni këto butona për të lëvizur lartë ose poshtë në meny.
5
Standby
(Në pritje)
Shtypni për të fikur apo ndezur televizorin (në modalitetin në pritje).
6
Sensorët e
telekomandës
Merr sinjale nga telekomanda. Ju lutemi mos i bllokoni.
7
Treguesi i
energjisë
Drita tregon nëse televizori është në modalitetin Pritje.
8
Butoni
kryesor i
energjisë
Fikni ose ndizni energjinë kryesore.
6
Vënia në punë
L
PB
video
Y
COMP
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Butonat dhe konektorët e televizorit
R
➣
ANT 75 Ω
Vënia në punë
➣
Lidhja me pajisjet e tjera
Kujdes: Përpara se të lidhni televizorin me ndonjë pajisje tjetër elektronike, shkëputni
kordonin elektrik të televizorit dhe pajisjes nga priza elektrike.
Jo të gjitha terminalet e mëposhtme janë përfshirë në televizorin tuaj. Terminalet aktuale
janë paraqitur në pjesën, “Butonat dhe konektorët e televizorit“
1. Lidheni me antenën e transmetimit ose me kabullin e televizorit
Për të pasur cilësi optimale të figurës, rekomandohet që të keni një antenë jashtë ose kabull për
televizorin.
Shënim:
n Rekomandohet të përdorni kabull koaksial (75Ω) për të shmangur ndërhyrjet e shkaktuara nga
keqpërdorimi i impedancës.
n Kabulli i antenës nuk duhet bashkuar me kordonin elektrik.
n Kur përdorni transmetim me kabull, lutemi vendosni spinën e kabullit koaksial (75Ω) direkt tek
foleja e antenës.
2. Lidhja me pajisjet AV
n Lidhni një kabull Video RCA mbrapa televizorit tuaj anën tjetër vendoseni tek pajisja e jashtme
e duhur A/V të tilla si VCR, DVD ose kuti Set-top.
n Lidhni kabullin e zërit RCA tek “R - L(audio)” mbrapa televizorit tuaj dhe anën tjetër vendoseni
në folenë koresponduese për zërin tek pajisja A/V.
Video in(video kompozite) transmeton video si një sinjal i vetëm.
COMP
E kuqe
VCD, DVD, kuti set-top, etj.
E bardhë
E verdhë
8
Vënia në punë
➣
Lidhja me pajisjet e tjera
Video komponent (Y, Pb, Pr) transmeton video si sinjale të veçanta Y, Pb, Pr. Përdorni këtë lidhje
për sinjal videoje me definicion të lartë nga DVD ose pajisje të tjera.
n Lidhni njërin anë të kabllove video dhe audio tek foletë e inputit (“PR/CR”, “PB.CB”, “Y”)
mbrapa televizorit tuaj dhe anën tjetër tek konektorët koresponduese të outputit të videos PCR
dhe DVD.
n Kontektorët Y, PB/CB dhe PR/CR në pajisjet tuaja të tjera (PVR ose DVD) në disa raste
janë shënuar si Y, B-Y dhe R-Y ose Y, CB dhe CR. (Ngjyrat për inputet e kabllove duhet të
korrespondojnë në të dyja pajisjet.)
Audio L (e majtë)
Audio R (e djathtë)
E kuqe
E bardhë
E kuqe
PR/CR
Blu
PB/CB
Jeshile
DVD me komponentë me fisha
Y
3. Lidhja me pajisje me ndërfaqësim HDMI
HDMI-ja transmeton një sinjal plotësisht dixhital dhe rekomandohet për të parë filmimet nga DVD
dhe DVR. Për lidhjet HDMI në HDMI nuk nevojitet lidhje për zërin.
n Kabull HDMI lidhur tek konektori HDMI i televizorit.
HDMI
Pajisjet me fishë HDMI output
(të tilla si pajisjet DVD, kuti set-top, etj.).
4. Lidhja tek pajisjet me ndërfaqësim USB
Ky aparat ka një ndërfaqësim USB standard dhe mund të lidhet me pajisjet standarde USB1.1
dhe USB2 të tilla si pajisje elektronike, disk U dhe aparate dixhitale.
n Ju mund të përdorni ose kordonin USB ose mund ta lidhni USB-në direkt tek porta USB anash
televizorit.
USB
9
Vënia në punë
➣
Lidhja me pajisjet e tjera
PC AUDIO
VGA
5. Lidhja me një kompjuter
n Lidhni kabullin D- Sub tek “VGA” anash televizorit tuaj dhe anën tjetër tek Video Card-i i
kompjuterit tuaj.
n Lidhni kabullin e audio sterjos tek “PC AUDIO” mbrapa televizorit tuaj dhe anën tjetër tek
“Audio Out” i kartës së zërit tek kompjuteri juaj.
Kompjuter
HEADPHONE
6. Lidhja e kufjeve
n Lidhni kufjet tek televizori juaj.
n Volumi i kufjeve përshtatet automatikisht me volumin kryesor të televizorit.
Kufjet
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Audio optike
Lidhni një pajisje audio optike tek kjo fole (Nevojitet një kabull optik Toslink).
Shënim: Vetëm output DTV dhe HDMI.
8. Lidhja tek pajisjet me ndërfaqësim SCART
Ofron një konektor konvenient shumë-sinjalesh ndërmjet televizorit dhe pajisjes video.
Specifikimet:
n Scart 1: RGB in (hyrje), CVBS in/out (hyrje/dalje)
n Scart 2: CVBS in/out (hyrje/dalje)
SCART
10
Përdorimi i telekomandës
➣
Identifikimi i butonave të telekomandës
Source (Burimi): Zgjedhja e burimit të inputit
POWER (ENERGJIA): Energjia ndezur/fikur
Still (Fotografi): Ngri figurën
Sound (Zëri): Përzgjidh modalitetin e zërit
Mute (Hesht): Hesht zërin
Picture (Figura): Përzgjidh
modalitetin e figurës
Funksion i veçantë
Numri i kanalit:
Funksion i veçantë
Zgjedhja direkt e kanalit dhe germave
Funksion i veçantë
Menu (Menyja): Vendos menynë kryesore
Funksion i veçantë
/kthehet tek menyja e mëparshme
Exit (Dil):: Dil nga menyja aktuale
: Kursori sipër
V
<: Kursori majtas
>: Kursori djathtas
OK: Konfirmon veprimin
V: Kursori poshtë
VOL+: Volumi lart
CH+ (K+): Kanali sipër
VOL- : Volumi poshtë
CH- (K-): Kanali poshtë
Subtitle (Titrat): Titrat e programit
EPG: Udhëzuesit elektronik të programit
Sleep (Në gjumë): Rregullon kohën e fjetjes
TV: Zgjidh inputin e televizorit
FAV (PRE): Rregullo kanalet e preferuara
COMP (KOMP): Zgjidh inputin e komponentit
Lang (Gjuha): Zgjidh gjuhën e sinjalit dixhital
të televizorit
I / Π: Funksioni Mono/Sterjo
Text (Tekst): Aktivizo/Çaktivizo teletekstin
Recall (Rithirr): Kthehet tek kanali i mëparshëm
lnfo: Informacion për gjendjen aktuale
Zoom (Zmadhimi): Ndreqni raportin e zmadhimit
Butonat e funksioneve të multimedias
(shikoni faqen 20)
Shënim:
1. Lutemi shikoni prakticitetin.
2. Shenjat përtej disa butonave tregojnë përdorimin e ndryshëm në modalitete të ndryshme.
3. Butonat Jeshil/I verdhë/I kaltër përdoren për funksione të veçanta.
11
Përdorimi i telekomandës
➣
Funksionimi i telekomandës
Ndërrimi i baterive
1. Hapni kapakun e baterive mbrapa telekomandës.
2. Vendosni dy bateri të madhësisë AAA (1.5V). Përkisni shenjat “+” dhe “-” të baterive me
shenjat në vendin e baterive.
3. Mbylleni kapakun e baterive.
Shënim:
1. Nëse telekomanda nuk funksionon normalisht, ose nuk mund të kontrollojë televizorin, ju
lutemi zëvendësoni bateritë.
2. Nëse nuk e përdorni telekomandën për një periudhë të gjatë kohe, hiqini bateritë.
Largësia efikase e telekomandës
1. Distanca e telekomandës: 8 metra përballë televizorit.
2. Këndi i telekomandës: duke marrë dritaren me dritë infra të kuqe të marrësit të televizorit si
kulm 6 metra larg, këndi i kontrolluar (nga e majta në të djathtë) është brenda 30 gradësh,
ndërsa këndi vertikal (nga lartë poshtë) është 30 gradë.
12
Funksionet kryesore
➣
Energjia ndezur/fikur
1. Lidhni kabullin elektrik të televizorit tek priza elektrike.
2. Shtypni butonin e energjisë tek televizori. Kur televizori të jetë ndezur, shtypni butonin e
energjisë tek telekomanda dhe televizori hyn në gjendjen “në pritje”. Shtypni këtë buton
sërish, dhe mund të shikoni televizor normalisht.
3. Shtypni butonin e energjisë përsëri për të fikur televizorin.
Shënim:
Në mënyrë që të ulni konsumin e energjisë, vendoseni televizorin në gjendjen “në pritje” nëse nuk
shikoni televizor për një periudhë të shkurtër kohe, nëse nuk shikoni televizor për një periudhë
tejet të gjatë, shkëpusni energjinë kryesore për tek televizori.
Nëse televizori është fikur, për ta ndezur sërish, lutemi prisni të paktën 5 sekonda që të mos
funksionojë në mënyrë jo normale.
➣
Ndryshimi i kanaleve/volumit
1. Shtypni butonat [CH+ / CH-] tek telekomanda për të ndryshuar kanalet.
(Shtypni butonat [VOL+ / VOL-] për të ulur apo ngritur volumin).
2. Mund të shtypni edhe butonat [CHs/t] tek paneli i përparmë i televizorit për të ndryshuar
kanalet. (Shtypni butonat [VOLs/t] për të ulur ose ngritur volumin).
3. Shtypni butonat e numrave tek telekomanda për të shkuar tek kanalet koresponduese.
Shënim:
Ndërrimi i kanaleve mund të bëhet edhe duke shtypur direkt numrin e programit. Nëse doni të
zgjidhni një numër programi nga numri 1 tek numri 9, shtypni direkt butonat e numrave. Nëse doni
të përzgjidhni një numër programi me numër me dy apo me tre shifra, koha ndërmjet shtypjes së
numrave nuk duhet të jetë më shumë se 3 sekonda.
➣
Startup Menu (Menyja e fillimit)
Kur përdorni televizorin për herë të parë, kjo meny
shfaqet në ekran sikurse tregohet në të djathtë.
Startup Menu
1) Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur OSD language
(gjuhën OSD) të Startup Menu (Menysësë fillimit).
OSD language English
2) S
htypni butonat [ >/OK ] për të cilësuar OSD language
Country
UK
(gjuhën OSD) tek nënmenyja.
Use Mode Home Mode
3) Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur gjuhën dhe shtypni [OK] për
të konfirmuar.
Auto Install
4) J u mund të cilësoni edhe zëra të tjerë në mënyrë të njëjtë.
Select
Enter
Exit
Shënim:
Menyja nuk do të shfaqet pasi ju të keni kërkuar kanalet.
Nëse doni të përzgjidhni këtë meny, lutemi ndiqni udhëzimet e mëposhtme:
1) Shtypni butonat [ Menu ] (Meny) për të hyrë tek menyja kryesore.
2) Shtypni butonat [ / V ] për të përzgjedhur zërin Function (Funksioni).
3) Shtypni butonin [ >/OK ] për të hyrë tek nënmenyja Function (Funksioni).
4) Shtypni butonat [ / V ] për të përzgjedhur Startup Menu (menynë Fillimi).
5) Shtypni butonat [ </> ] për të zgjedhur Off/On (fikur/ndezur).
6) Kur përzgjidhni butonin On (ndezur) mund të zgjidhni gjuhën e menysë.
V
V
V
V
13
Funksionet kryesore
➣
Zgjedhja e burimit të inputit
Zgjidhni sinjalin input aktual për figurën kryesore. Në fillim shtypni butonin [Source] (Burimi) për të
shfaqur inputet e sinjalit. Shtypni butonat [ / V ] për të përzgjedhur burimin që doni të vendosnit, the
pastaj shtypni butonin [>/OK] për ta konfirmuar.
V
➣
Ndryshimi i modalitetit të figurës
Mund të vendoset në Bright (ndriçuar), Standard, Soft (butë) dhe User (përdorues). Ky modalitet
arrin një efekt shfaqjeje të imazhit të përcaktuar duke cilësuar ndriçimin, kontrastin dhe ngjyrat, etj.
➣
Ndryshimi i modalitetit të zërit
Mund të vendoset si Music (muzikë), Standard, Speech (bisedë) dhe User (përdorues). Ky
modalitet arrin një efekt të veçantë të zërit duke vendosur ekuilizatorin. Nëse SRS TSXT është
“aktivizuar” modaliteti i zërit është i pavlefshëm.
➣
Imazhi i palëvizshëm
Shtypni këtë buton për të ngrirë figurën.
➣
Heshtja e zërit
Shtypni [Mute] (heshtje) për të fikur zërin, shtypni këtë buton sërish për të rikthyer zërin. Ky
funksion përdoret për të fikur zërin përkohësisht.
➣
Vendosja e kohës së fjetjes
Mund të bëjë që televizori të hyjë në gjendjen Standby (“në pritje”) automatikisht. Shtypni këtë buton
vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin e duhur të orës së fjetjes, dhe ora ju tregon kohën e mbetur
përpara se televizori të hyjë në gjendjen Standby (“në pritje”). Modaliteti i orës është si më poshtë:
pas -10 minutash-20 minutash-30 minutash... 120 minutash.
➣
Ndryshimi i raportit të pamjes
Për Sources (burimet) e ndryshme, ky televizor ka cilësuar modalitete të ndryshme të shfaqjes.
Shtypni butonin Zoom (e zmadhimit) për të shfaqur menynë Zoom (e zmadhimit), përfshi “Auto”
(automatike), “Full Screen” (ekran i plotë), “Normal” (normal), “Zoom 1 “ (zmadhim 1), “Zoom 2”
(zmadhim 2), “Smart Zoom” (zmadhim inteligjent), “Dot to Dot” (nga pika në pikë).
¸ Normal: Tregon imazhin me raport figure 4:3 në qendër të televizorit me shirita të errët në të
majtë dhe në të djathtë.
¸ Full Screen (ekrani i plotë): Ky modalitet shfaq figurën e inputit të burimit të zgjeruar për t’ju
përshtatur ekranit.
¸ Zoom 1 (zmadhimi 1): Zgjeron proporcionalisht figurën e televizorit, por pret pjesën e sipërme
dhe të fundme të figurës për t’ju përshtatur ekranit. Eliminon shiritat e zinj.
¸ Zoom 2 (zmadhimi 2): Zmadhon më shumë në mes të ekranit dhe pret më shumë nga sipër dhe
poshtë.
¸ Smart Zoom (zmadhimi inteligjent): I ngjashëm me modalitetin 16:9 por tregon më shumë anët.
¸ Dot to Dot (nga pika në pikë): Tregon madhësinë aktuale të figurës.
Shënim: Opsioni i modalitetit të zmadhimit është i ndryshëm në burime të ndryshme.
➣
EPG
EPG: Udhëzuesi elektronik i programit, mund të shikoni informacionin mbi programin.
14
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit
Cilësimet e kanaleve
1 Shtypni butonin Menu (Meny) për të parë menynë
kryesore.
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
/ V ] për të zgjedhur zërin e Channel
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja Channel
(Kanalet).
Enter
Exit
V
Select
2 Shtypni butonat [
(Kanalit).
V
➣
4 Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat [</>]
për të përshtatur opsionet.
5 Kur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për
ta mbyllur menynë.
Mundësitë janë:
n Manual Install (Instalimi manual): Filloni të kërkoni kanalet me cilësime manuale. Përpara
kërkimit manual, lutemi cilësoni sistemin e duhur të ngjyrave dhe të zërit. Frekuenca fillestare
e kërkimit manual nuk mund të ndryshohet, dhe vlera e saj ndryshon automatikisht me brezin
e frekuencës ose me numrin e kanalit.
n Auto Install (Instalimi automatik): Kërkon kanalet automatikisht. Përpara se të kërkohen
kanalet automatikisht, mund të zgjidhni shtetin se ku jeni.
n Fine Tune (Akordimi i detajuar): Përshtat frekuencën në detaje për të arritur efektin perfekt.
n Edit programme (Editimi i programit): Editon kanalet, përfshi:
¸ Riemërtimin: shtypni butonin jeshil për të ndryshuar emrin e kanalit të zgjedhur. Shtypni
butonin[ / V ] për të ndrequr emrin. Shtypni butonin jeshil për të ruajtur ose butonin e
kuq për të anuluar. Emri më i gjatë i një kanali ka 6 germa.
¸ Kapërce kanalin: shtypni butonin e verdhë për të zgjedhur funksionin e kapërcimit. Nëse
doni të anuloni kapërcimin e kanalit, shtypni butonin e verdhë sërish.
Kanalet që janë cilësuar të kapërcehen do të kapërcehen kur shtypet butoni [CH+ / CH-]
tek telekomanda për të shfletuar programet. Megjithatë, ato përsëri mund të zgjidhen duke
shtypur numrin e programit.
¸ Rregullimi i kanalit: Nëse doni të ndryshoni rendin e programeve, shtypni butonin [<];
shtypni butonin
[ / V ] /për të shkuar tek pozicioni i dëshiruar dhe pastaj shtypni butonin [>] për të
konfirmuar.
n Cl: Kur vendosni kartën PCMCIA mund të shikoni zërin Cl. Kur vendosni kartën PCMCIA dhe
kartën smart të duhur, ju mund të shijoni programet e koduara.
V
V
15
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit
Cilësimet e figurës
1 Shtypni butonin Menu (Menyja) për të parë menynë
kryesore.
Picture
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja Picture
(Figura).
Standard
Enter
/ V ] për të zgjedhur zërin e Picture
Exit
V
Select
2 Shtypni butonat [
(figurës).
V
➣
4 S
htypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat [</>]
për të përshtatur opsionin.
5 Kur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për
ta mbyllur menynë.
Mundësitë janë:
n Brightness (Ndriçimi): Rrit ndriçimin për të shtuar më shumë dritë në pjesët e errëta të figurës.
Ul ndriçimin për të shtuar më shumë errësirë në pjesët e zbardhura të figurës.
n Contrast (Kontrasti): Rrit nivelin e figurës për të ndrequr pjesët e bardha të figurës. Ul nivelin
e figurës për të ndrequr pjesët e zeza të figurës.
n Saturation (Saturimi): Përshtat intensitetin e ngjyrave.
n Sharpness (Mprehtësia): Rrit nivelin e mprehtësisë për të treguar figurën sa më qartë.
Ul nivelin për të treguar një figurë më të butë.
n Colour Temp. (Temp e ngjyrave): Zgjedh temperaturën e ngjyrave. Mund të zgjidhni
Standard (standarde), Warm (të ngrohta) ose Cool (të ftohta).
n Enhanced Setting (Cilësimet e përforcuara): Arrin cilësimet e avancuara të videos, përfshi:
¸ DNR: Mund të optimizojë sinjalin e figurës nga koha në hapësirë; ul ndërhyrjet e
zhurmave të jashtme dhe kthen sinjalin e pastër fillestar. Ka katër cilësime: Low (ulët),
Standard (standarde), Strong (e fortë) dhe Off (fikur).
¸ CTI: Përmirësime të pakta në ngjyrë, që ngjyrosin cepin e tranzicionit të mprehtë
¸ Flesh Tone (Ngjyra e lëkurës): Kur ky tipar është në gjendjen “aktivizuar”, televizori mund të
jetë baza e përmbajtjes së figurës, për ndreqen e ngjyrës.
¸ Adaptive Luma Control (Kontrolli Adaptiv Luma): Në pajtim me ekranin në skena të
ndryshme, përshtatja dinamike e kontrastit të figurës për të treguar efektin e cilësisë më
të mirë.
16
Cilësimet e zërit
Cilësimet e zërit
1 Shtypni butonin Menu (Menyja) për të parë menynë
kryesore.
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V ] për të zgjedhur Sound (Zërin).
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja Sound
(Zëri).
Exit
V
Select
2 Shtypni butonat [
V
➣
4 Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat
[</>] për të përshtatur opsionet.
5 Kur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për ta mbyllur menynë.
Mundësitë janë:
n Balance (Ekuilibri): Përshtat volumin nga artopolantët e majtë dhe të djathtë.
n Equalizer (Ekuilizatori): Dobëson ose zmadhon zërin e pikave të frekuencës kryesore.
n Digital Sound Out (Dalja e zërit dixhital): Vendos stilin e zërin dixhital që del.
n AVC: Kontrolli automatik i volumit, aktivizon dhe çaktivizon kontrollin automatik të volumit.
Opsioni e mban zërin në gamën aktuale për të eliminuar ngritje tejet të mëdha në volum.
n Audio Language (Gjuha e zërit): Vendos gjuhën parësore të zërit.
n Audio Language 2nd (Gjuha e dytë e zërit): Vendos gjuhën e dytë të zërit.
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit
Cilësimet e ekranit
1 S
htypni butonin Menu (Menyja) për të parë menynë
kryesore.
Screen
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
/ V ] për të zgjedhur Screen (Ekranin).
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja Screen
(Ekrani).
Enter
Exit
V
Select
2 Shtypni butonat [
V
➣
4 S
htypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat [</>]
për të përshtatur opsionet.
5 K
ur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për ta mbyllur menynë.
Mundësitë janë:
n Image Position (Pozicioni i figurës): Përshtatni pozicionin e figurës në ekran duke shtypur
butonat [ / V/</>].
n Phase Adjust (Përshtatja e fazës): Përshtatni fazën e orës së përdorur për sinkronizimin e
figurës.
n Clock Adjust (Përshtatja e orës): Përshtatni orën e përdorur për sinkronizimin e figurës.
n Auto Adjust (Përshtatja automatike): Përshtat pozicionin dhe madhësinë e figurës automatikisht.
V
Shënim: Ka disa zëra nën burime të ndryshme.
17
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit
Cilësimet e funksionit
1 S
htypni butonin Menu (Menyja) për të parë menynë
kryesore.
Function
English
On
Off
2 Shtypni butonat [
(Funksioni).
/ V ] për të zgjedhur zërin Function
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja
Function (Funksioni).
Enter
Exit
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
4 Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat [</>]
për të përshtatur opsionin.
5 Kur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për ta mbyllur menynë.
Mundësitë janë:
n OSD Language (Gjuha e OSD-së): Vendos menynë e gjuhës.
n Blue Screen (Ekrani blu): Aktivizon dhe çaktivizon shfaqjen e ekranit blu si figurë kur nuk ka
sinjal videoje.
n Startup Menu (Menyja e fillimit): Cilëson nëse menyja “Initial Setup” (Cilësimi fillestar)
shfaqet ose jo kur ndizni televizorin.
n OSD Setting (Cilësimi OSD): Përfshin Transparency (Transparencën) dhe OSD Timeout
(Mbarimin e kohës OSD), cilëson transparencën dhe kohën e menysë veçmas.
n Subtitle (Titrat): Përfshin Digital Subtitle Language (Gjuhën e Titrimit Dixhital), Digital Subtitle
2nd Language (Gjuhën e Dytë të Titrimit) dhe Subtitle Type (Llojin e Titrimit). Cilëson gjuhën e
titrimit të kanalit dixhital.
n Timer (Kohëmatësi): Shtypni butonin [ / V ] për të zgjedhur zërin që tregohet: Sleep Timer
(Kohëmatësi i fjetjes), Time Zone (Zona e kohës), Auto Sync (Sinkronizimi automatik), Date/
Time (Data/Koha), Auto Turn On/Off (Fikja/Ndezja automatike). Shtypni butonin[</>] për të
cilësuar Sleep Timer (Kohëmatësin e Fjetjes), si për shembull 10 min, 20 min e kështu me
radhë. Kur vendosni Date/Time (Datën/Kohën), shtypni [</>] për të lëvizur kursorin dhe
shtypni numrat për ta cilësuar. Kur cilësoni Auto Sync On (Sink Auto aktivizuar), koha në
televizor merret nga sinjali dixhital i televizorit. Kur zgjidhni Auto Turn On Enable (Mundëso
Aktivizimin Automatik), mund të cilësoni se kur është ndezur ose fikur televizori.
n Version Info (Informacion për versionin): Tregon informacionin e versionit të programit.
n Factory Reset (Ricilësimi i Fabrikës): Ricilëson televizorin tuaj në cilësimet e caktuara nga
fabrika. Ju mund ta përdorni këtë funksion kur televizori është në gjendje anormale ose për çdo
lloj arsyeje tjetër nëse doni të riktheni cilësimet e fabrikës.
V
18
Ndryshimi i cilësimeve të televizorit
➣
Kontrolli nga prindërit
1 S
htypni butonin Menu (Menyja) për të parë menynë
kryesore.
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
2 Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur zërin e
Parental (Kontrollit të Prindërve).
3 Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë tek menyja e
Parental (Kontrollit të Prindërve).
Enter
Exit
V
Select
4 Shtypni butonat [ / V ] për të zgjedhur opsionin,
shtypni [>/OK] për të hyrë ose shtypni butonat [</>]
për të përshtatur opsionin.
5 Kur të keni mbaruar, shtypni butonin Menu (Menyja) për ta mbyllur menynë.
Kur përdorni këtë funksion për herë të parë, fjalëkalimi i cilësuar është [0000]. Vetëm kur vendosni
këtë fjalëkalim, ju mund të vazhdoni në veprimin tjetër.
Mundësitë janë:
n Change Password (Ndryshimi i fjalëkalimit): Herën e parë, ju mund të përdorni fjalëkalimin
e cilësuar. Nëse doni ta ndryshoni. Ky funksion do të nevojitet. Fillimisht vendosni fjalëkalimin
e ri pastaj vendosni të njëjtin fjalëkalim sërish. Ju do të merrni fjalëkalimin e ri.
n Parental Rating (Klasifikimi për prindërit): Vendos Klasifikimin e Moshës, ky funksion ju lejon
të bllokoni disa programe në pajtim me përmbajtjen.
n Channel Block (Bllokimi i kanalit): Funksioni ju lejon të bllokoni çdo lloj kanali që dëshironi.
19
Funksioni i multimedias dixhitale
➣
Paraqitje e shkurtër e funksioneve
modaliteti i
sinjalit
formati mbështetës
Picture (figura) JPEG
Music
(muzikë)
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
➣
Ky televizor ka player USB dixhital multimedia. Mund të
identifikojë pajisje standarde USB1.1 dhe USB2.0 si U disk,
aparate dixhitale, etj.
Në të njëjtën kohë, mund të shfletoni figurën, dëgjoni muzikë,
dhe të përdorni skedarë të tillë si MPEG1, MPEG2, MPEG4,
DAT, etj.
Paraqitja e funksioneve të butonave të telekomandës
Butoni DMP: Ndërfaqësimi fillestar i multimedia player-it
mund të cilësohet duke shtypur këtë buton.
Butoni „II: Mund të kaloni nga aktivizimi në
ndalesë duke shtypur këtë buton.
Butoni n: Del nga gjendja aktuale.
Butoni DMP Display (DMP i shfaqjes): Shtypni këtë buton
për të shfaqur informacionin në këtë gjendje.
Butoni ƒƒ: Kthen mbrapa filmin kur ekzekutoni skeda AV.
Butoni „„: Çon përpara filmin kur ekzekutoni skeda AV.
Butoni ƒ
I ƒ: Ekzekuton skedën e mëparshme kur dëgjoni
muzikë ose ekzekutoni skeda AV.
Butoni „„l: Ekzekuton skedën tjetër kur dëgjoni muzikë ose
ekzekutoni skeda AV.
Butoni OK: Shtypni këtë buton për të konfirmuar
zgjedhjen tuaj dhe funksionimin.
Butoni / V : Lëviz kursorin lartë/poshtë.
Butoni < : Kthehet tek përmbajtja e mëparshme.
Butoni > : Vendos përmbajtjen e nënklasës.
V
Shfletimi i fotografive
ndërfaqësimi kryesor DMP
Mund të zgjidhni dhe shfletoni fotografitë e ruajtura
në pajisje.
1.Shtypni butonin [DMP] për të hyrë në ndërfaqësimin
kryesor DMP dhe përmbajtja e pajisjes ruajtëse do të
shfaqet në ekran.
2.Shtypni butonin [>/OK] për të hyrë dhe mund të zgjidhni
skedat duke shtypur butonat [ / V ].
3.Shtypni[>/OK] për të shfletuar fotografitë.
V
➣
20
Funksioni i multimedias dixhitale
None
Pause
➣
4. Kur shfletoni fotografitë, mund të ndaloni shfletimin
duke shtypur [►II]/butonin [e kuq], dhe të vendosni
kohën e intervalit për të ndërruar fotografitë duke
shtypur butonin [jeshil], vendosni modalitetin e
fotografive në ekran duke shtypur butonin [e verdhë],
dhe shikoni informacionin e fotografive duke shtypur
butonin [blu].
5. Shtypni butonin [n] për të dalë.
Short
Duration
Effect
Info
Argëtimi me muzikë
Mund të zgjidhni dhe shfletoni fotografitë e ruajtura në
pajisjen e ruajtjes.
1. Shtypni [DMP] për të hynë në ndërfaqësimin kryesor DMP
dhe përmbajtja e pajisjes ruajtëse do të shfaqet në ekran.
2. Shtypni [>/OK] për të hyrë, dhe mund të zgjidhni skedat
duke shtypur butonin [ / V ].
3. Shtypni[>/OK] për të ekzekutuar skeda mp3.
4. Kur dëgjoni muzikë, mund të përshtatni volumin duke
shtypur butonat [</>] mund të ekzekutoni muzikën e
mëparshme/tjetrën duke shtypur butonat [ƒƒ / „„] dhe
mund të ktheheni tek fillimi i muzikës duke shtypur butoni
[n] mund edhe të vendosni një modalitet cikël duke
shtypur butoni [e kuq], të cilësoni efektet e tingullit duke
shtypur butonin [jeshil], dhe mund të shikoni informacionin
e muzikës duke shtypur butonin [blu].
5. Shtypni butonin [n] për të dalë.
V
Repeat
Info
Ekzekutimi i skedave AV
1. Shtypni [DMP] për të hynë në ndërfaqësimin kryesor DMP
dhe përmbajtja e pajisjes ruajtëse do të shfaqet në ekran.
2. Shtypni [>/OK] për të hyrë, dhe mund të zgjidhni skedat
duke shtypur butonat [ / V ].
3. Shtypni [>/OK] për të ekzekutuar skedë mp3.
4. Ndërsa shikoni film, mund të përshtatni volumin
duke shtypur butonat [</>], ekzekutoni muzikën e
mëparshme/tjetër duke shtypur butonatƒƒ / „„] mundet
edhe të vendosni një modalitet cikël duke shtypur butonin
[e kuq], mund të cilësoni modalitetin figurë duke shtypur
butonin [jeshil] dhe të shikoni informacionin e muzikës
duke shtypur butonin [blu].
5. Shtypni butonin [n] për të dalë.
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Funksioni i multimedias dixhitale
Vini re:
1. Porta USB e player-it të multimedias dixhitale mbështet shumicën e disqeve U. Nëse shfaqet
një fenomen i paindentifikuar, nuk është prishur kjo pajisje por ka të bëjë me drajverin e pajisjes.
2. Porta USB e kësaj pajisjeje ofron voltazh prej 5V dhe rryma maksimale është 500mA. Për
shkak se specifikimet e portës të përdorura nga disa pajisje ruajtëse janë të ndryshme nga ato
të marrëveshjes standarde të USB-ve, kjo mund të ndikojë identifikimin e saktë të player-it të
multimedias. Kjo i përket modalitetit normal të funksionimit.
3. Për shkak të ndryshimit të pajisjes dhe kapacitetit të ruajtjes, ndryshon edhe koha që i nevojitet
player-it dixhital të multimedia-s të lexojë informacionin. Shpejtësia e leximit të informacionit mund
të ngadalësohet përkohësisht. Ju lutemi vini re se kjo nuk do të thotë që pajisja ka defekt.
4. Nëse skedat në një disk U nuk mund të identifikohen saktë, mund të provoni formatin FAT dhe
NTFS.
5. Mos e shkëpusni pajisjen kur televizori lexon përmbajtjen e saj.
6. Pajisja mund të mos i njohë ose mund të mos funksionojë siç duhet për disa fotografi me
rezolucion të lartë, në komanda të tilla si zmadhim ose rrotullim.
7. Nuk mund të hyni tek menyja kryesore duke shtypur butonin MENU (MENY) në burimin DMP,
lutemi shtypni SOURCE (BURIMI) për të zgjedhur fillimisht burimin tjetër.
8. Kur sistemi ekzekuton veprim tuaj më të fundit, lutemi mos e shtypni butonin e funksionit
vazhdimisht, përndryshe do të ndikojë në shpejtësinë e përpunimit të sistemit.
9. Porta USB e player-it dixhital të multimedias nuk mund të mbështesë skeda deri në 720p.
22
Treguesi
➣
Specifikimet
Emri i modelit
LHDNI9V68UK
Përmasat
Pa bazamentin
800x316x73
(GJxLxTH)
Me bazamentin
468x356x178
Pa bazamentin
4
(mm)
Pesha (kg)
Me bazamentin
Paneli LCD
6
47
Madhësia minimale (diagonale)
Rezolucioni i ekranit
1366x768
Konsumi i energjisë
40W
Fuqia e zërit
1,8W+1,8W
Furnizimi me energji
Shikoni etiketën e parametrave
Sistemet e marrjes
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Inputi i komponentëve
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Hz, 720P/80Hz., 1080I/50Hz, 1080I/60Hz
Inputi VGA
VGA (640x480 60Hz), SVGA (800x600 60Hz)
XGA (1024x768 60Hz)
Inputi HDMI
RGB/60Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Treguesi
➣
Ndreqja e problemeve
Ka ka ndonjë problem me televizorin tuaj, mund ta fikni dhe ta ndizni sërish. Ju mund të
veproni edhe duke ndjekur tabelën e mëposhtme. Nëse problemi përsëri nuk mund të zgjidhet,
lutemi kontaktoni teknikët profesionistë.
Nuk ka figurë ose zë
1. Kontrolloni nëse kabulli i rrymës është në prizë
dhe nëse ka rrymë.
2. Kontrolloni nëse e keni shtypur butonin Power
(Energji) tek televizori ose tek telekomanda.
3. Kontrolloni cilësimet e ndriçimit dhe kontrastit të
figurës.
4. Kontrolloni volumin.
Figura është normale
por nuk ka zë
1. Kontrolloni volumin.
2. Kontrolloni nëse është vendosur modaliteti Mute
(heshtje).
Nuk ka figurë ose figura
është bardh e zi
1. Rregulloni Picture Setting (cilësimet e figurës).
2. Kontrolloni Color System (sistemin e ngjyrave).
Ka ndërhyrje tek
figura dhe zëri
1. Përpiquni të gjeni pajisjet që ndikojnë tek
televizori, dhe lëvizini larg nga televizori.
2. Përpiquni të vendosni spinën e korrentit të
televizorit në një prizë tjetër.
Figura nuk është e qartë ose figura ka
pikla të bardha
1. Kontrolloni drejtimin, pozicionin dhe lidhjen e
antenës tuaj.
2. Rregullon drejtimin e antenës tuaj ose ricilësoni
ose rigjeni ka kanalet.
Telekomanda nuk punon
1. Ndërroni bateritë e telekomandës.
2. Pastroni pjesën e sipërme të telekomandës
(dritaren që përçon valët)
3. Kontrolloni pikat e kontaktit të baterive.
4. Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë ndërmjet
telekomandës dhe ekranit.
5. Kontrolloni nëse bateritë janë instaluar saktë.
Rripi HN ose figura dridhen
Kontrolloni nëse ka ndonjë burim ndërhyrjeje afër,
si për shembull pajisje ose vegla elektrike.
Karkasa e televizorit bën një zhurmë “klik”
➣
Në disa raste ndryshimi i temperaturës së
dhomës mund të bëjë që karkasa e televizorit të
zmadhohet ose të bymehet, dhe kjo shkakton këtë
zhurmë. Kjo nuk do të thotë që televizori është
prishur.
Aksesorët
Telekomanda................................1
Manuali i përdoruesit....................1
Bateri të thata...............................2
24
315962335
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement