Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prije uporabe TV-a, molimo pažljivo pročitajte
ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću
uporabu.
LHDN19V68UK
Dio BR.:IES09
Hrvatski
Sadržaj
Važne sigurnosne upute i okoliš------------------------------------------------------------ 2
Važne sigurnosne upute-------------------------------------------------------------------------------------------2
Okoliš-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Postavljanje-------------------------------------------------------------------------------------- 5
Upute za postavljanje postolja-----------------------------------------------------------------------------------5
Tipke i priključci TV-a-----------------------------------------------------------------------------------------------6
Priključivanje drugih uređaja--------------------------------------------------------------------------------------8
Uporaba daljinskog upravljača------------------------------------------------------------- 11
Tipke daljinskog upravljača------------------------------------------------------------------------------------- 11
Sažetak rada s daljinskim upravljačem---------------------------------------------------------------------- 12
Osnovne radnje-------------------------------------------------------------------------------- 13
Uključivanje/isključivanje---------------------------------------------------------------------------------------- 13
Promjena kanala/glasnoće-------------------------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Početni izbornik)------------------------------------------------------------------------------- 13
Odabir izvora ulaznog signala---------------------------------------------------------------------------------- 14
Promjena vrste slike---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Promjena vrste zvuka-------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zaustavljanje slike------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Bez zvuka----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Postavljanje tajmera isključenja------------------------------------------------------------------------------- 14
Promjena odnosa slike------------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Promjena postavki TV-a---------------------------------------------------------------------- 15
Postavke kanala--------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Postavke slike------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
Postavke zvuka---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Postavke zaslona-------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Postavke funkcija-------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Roditeljska blokada----------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Funkcija digitalne multimedije-------------------------------------------------------------- 20
Predstavljanje osnovnih funkcija------------------------------------------------------------------------------ 20
Predstavljanje funkcija tipki daljinskog upravljača-------------------------------------------------------- 20
Pregledavajte slike------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Uživajte u glazbi--------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Reproducirajte AV datoteke------------------------------------------------------------------------------------- 21
Dodatak------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Specifikacija-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Rješavanje problema--------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Dodatni pribor------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
1
Važne sigurnosne upute
➣
Važne sigurnosne upute
Pažnja
Simbol munje sa strelicom unutar trokuta upozorava korisnika o prisutnosti opasnog
napona u proizvodu.
Simbol munje s uskličnikom unutar trokuta upozorava korisnika o važnim uputama
vezanim uz proizvod.
♦ Opće upute.
Upozorenja: Prije uporabe proizvoda molimo pažljivo pročitajte sljedeće izjave.
Snaga i signal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prije kiše, izvucite utikač napajanja ili antene iz utičnice kako biste izbjegli moguće
oštećenje TV-a. Molimo ne dirajte induktivnu žicu antene.
Ako dugo ne koristite proizvod, molimo izvucite utikač iz utičnice.
u Molimo nemojte pritiskati kabel napajanja i signalni kabel o druge predmete.
u Nemojte preopterećivati utičnicu napajanja jer to može dovesti do požara.
u Kabel napajanja držite dalje od visokih temperatura.
u Ako je vanjska antena vani duže vremensko razdoblje, kvaliteta slike TV-a može biti
oslabljena, pa zato redovno pregledavajte i zamijenite antenu.
Upute i održavanje LCD zaslona ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD zaslon je visoko-tehnički proizvod, sastavljen od nekoliko milijuna filmskih tranzistora.
Na zaslonu se mogu pojaviti tamni ili svijetli dijelovi, no to je normalno i ne utječe na ukupne
značajke zaslona. Neispravno održavanje dovest će do oštećenja LCD zaslona, što utječe
na kvalitetu slike, tako da morate voditi računa o sljedećim stvarima:
Nemojte čistiti zaslon organskim otapalima poput alkohola, benzina itd. ili kemijskim tvarima
poput kiselina, alkalnih otopina itd.
Nemojte čistiti zaslon nikakvim deterdžentima.
Nakon isključenja TV-a, po potrebi očistite zaslon čistom mekom pamučnom krpom kako
biste ga ispravno zaštitili, ali učestalo čišćenje s primjenom sile je zabranjeno.
Izravno dodirivanje zaslona prstima može oštetiti površinu zaslona. Nemojte pritiskati LCD
jer je osjetljiv i lako se ošteti.
u Nemojte dirati LCD zaslon čvrstim predmetom. Zaslon se lako zagrebe.
Proizvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nemojte rastavljati nijedan dio proizvoda. To može uzrokovati oštećenje proizvoda i ozlijediti
vas. Jamstvo na proizvod postat će nevažeće.
u Ako uočite nenormalan zvuk ili miris, ili ako ima zvuka ali ne i slike, molimo isključite TV,
odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte profesionalnog servisera.
Nemojte skidati stražnji poklopac. Prilagodbe i provjere unutar uređaja smije provoditi
isključivo profesionalni serviser.
u Ne prekrivajte i ne blokirajte otvore za izlaz topline kako ne biste spriječili hlađenje uređaja.
2
Važne sigurnosne upute
➣
Važne sigurnosne upute
u Nemojte stavljati oštre ili metalne predmete niti tekućinu u otvore za oslobađanje topline
ili ih nemojte korititi za diranje signalnog sučelja u slučaju kratkog spoja ili oštećenja
proizvoda.
Održavanje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nemojte čistiti uređaj hlapljivim uljima ili razrjeđivačima koji mogu uzrokovati propadanje ili
oštećenje površine uređaja.
u Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom s neutralnim deterdžentom navlaženim u
vodi.
u U slučajevima kad su takve supstance na površini ormarića obojene bojom, organskim
otapalom i mašću itd., može doći do kemijske reakcije između gumene podloge na nosaču
i tih sastojaka, što može dovesti do lagane oksidacije površine ormarića na kojem TV stoji.
Zbog toga se korisnicima savjetuje da prvo stave sloj zaštitnog materijala (poput kartona,
stakla itd.) na ormarić TV-a i zatim iznad toga da postave TV.
Postupak postavljanja ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Ravne i čvrste površine
X Mjesta pod izravnim sunčevim svjetlom ili blizu uređaja za grijanje
X Mjesta sa slabom ventilacijom
X Mjesta blizu peći ili na koja može dospjeti voda, ulje ili dim
X Mjesta sa zatvorenim ventilacijskim otvorima
X Nestabilna mjesta
X Mjesta izložena vibracijama
X Mjesta izložena prašini ili vlazi
X Mjesta izložena visokim temperaturama
Gledanje TV-a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u TV gledajte s ispravne udaljenosti, idealno je od 5 do 7 puta duljine okomite dimenzije
LCD-a.
u Osvjetljenje prostorije držite dovoljno jakim za čitanje novina.
u Glasnoću bi trebalo ispravno postaviti kako ne bi smetala susjedima, pogotovo noću.
Ostalo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Preporučuje se da utovar, istovar i prenošenje uređaja vrše dvije osobe; pokušajte
spriječiti udaranje prilikom prenošenja uređaja; posebno zaštitite LCD zaslon.
u Ako tijekom uključenja ili isključenja TV-a dodirnete LCD zaslon možete osjetiti slabi
električni udar. To je elektrostatičko pražnjenje koje nije štetno za vaše zdravlje.
Posebnu pažnju posvetite sljedećem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------u Informacije sadržane u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne
obavijesti.
u Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti u ovom priručniku su trgovačke marke njihovih
vlasnika.
3
Važne sigurnosne upute i okoliš
➣
Okoliš
WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
Europska direktive 2002/96/EC i 2003/108/EC
u Simbol prekrižene kante za smeće označava da se ovaj uređaj ne
smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Neke komponente mogu
biti štetne za okoliš.
u Nemojte odbacivati s kućnim otpadom, ne odlažite na javnim
mjestima ili na bilo kojem drugom mjestu koje za to nije
namijenjeno.
Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti.
u Sve komponente ovog uređaja potrebno je tretirati kao poseban
otpad.
u Odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada omogućuje smanjenje
količine štetnih tvari koje se ne recikliraju, te time pridonosi
očuvanju okoliša.
ROHS (Smanjenje količine štetnih tvari)
Europska direktiva 2002/95/EC
u Ova Europska direktiva ograničava uporabu opasnih i štetnih tvari
koje se ne mogu reciklirati ili onih koje je teško reciklirati.
u To omogućuje lako recikliranje EEE i pridonosi zaštiti okoliša.
u Tvari od kojih se sastoji ovaj uređaj u skladu su s RoHS direktivom.
Baterija
u Bateriju nemojte odbacivati u uobičajeni kućni otpad. Odložite je na
za to označeno mjesto za prikupljanje. Nemojte paliti bateriju.
u Ne miješajte različite vrste baterija. Nemojte kombinirati stare
baterije s novima.
u Pregrijanu bateriju odmah izvadite kako biste spriječili curenje u
odjeljak baterije.
u Ako dulje vrijeme ne planirate koristiti daljinski upravljač, izvadite
baterije.
4
Postavljanje
➣
Upute za postavljanje postolja
1. P
ostavite meku pjenu na stol koji može podnijeti masu cijelog TV-a u slučaju oštećenja TV-a ili
ozljede osobe.
2. Postavite TV na pjenu, stražnjom stranom prema gore i LCD zaslonom prema dolje.
3. Izvadite postolje i umetnite ga u TV, zatim postavite postolje u ispravan položaj s TV-om da se
sve rupe poravnaju međusobno.
4. Pričvrstite postolje i TV međusobno vijcima.
5. Podignite TV i stavite ga u ispravan položaj za gledanje.
vijak
postolje
Napomena:
Slike iznad su samo za referencu. Pogledajte stvarni uređaj kako biste odredili izgled.
Svaki otvor postolja mora biti pričvršćen vijcima!
5
Postavljanje
➣
Lociranje tipki i priključaka TV-a
Napomena: S
like ispod su samo za referencu, pogledajte stvarni uređaj kako biste odredili
izgled.
MENU
SOURCE
vol s
vol t
ch s
ch t
Br.
TV (naprijed)
Opis
1
Menu (Izbornik)
Prikaz izbornika na zaslonu(OSD) ili Exit za zatvaranje OSD-a.
2
Source (Izvor)
Odaberite izvor ulaznog signala. Pritisnite Source (Izvor) za prikaz popisa
izvora.
3
VOL s/VOL t
Pojačanje ili smanjenje razine zvuka. U OSD izborniku, pritisnite tipke za
pomicanje desno ili lijevo kroz izbornik ili za postavljanje stavke.
4
CHs/CHt
Odaberite sljedeći viši ili niži kanal. U OSD izborniku, pritisnite te tipke za
pomicanje gore ili dolje kroz izbornik.
5
Standby
(Stanje
pripravnosti)
Pritisnite za uključenje ili isključenje TV-a (način rada stanja pripravnosti).
6
Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača. Nemojte ga blokirati.
7
Indikator
napajanja
Kad god je TV u stanju pripravnosti, svjetlo svijetli.
8
Prekidač
glavnog
napajanja
Uključuje i isključuje napajanje uređaja.
6
Postavljanje
L
PB
video
Y
COMP
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Lociranje tipki i priključaka TV-a
R
➣
ANT 75 Ω
Postavljanje
➣
Povezivanje s drugim uređajima
Upozorenje: Prije povezivanja TV-a s drugim elektroničkim uređajem, isključite kabele
napajanja TV-a i drugog uređaja iz utičnice.
Na vašem TV-u ne nalaze se svi sljedeći priključci. Postojeći priključci prikazani su u
odlomku, „Tipke i priključci TV-a“
1. Priključite na antenu ili kabelsku TV
Za optimalnu kvalitetu slike, strogo je preporučena uporaba vanjske antene ili kabelske TV.
Napomena:
n Za eliminaciju smetnji uzrokovanih neprilagođenom impedancijom prepručuje se upraba
koaksijalnog kabela (75Ω).
n Antenski kabel ne smije biti povezan s kabelom napajanja.
n Prilikom uporabe kabelske TV, umetnite utikač koaksijalnog kabela (75Ω) izravno u antenski
izlaz.
2. Spajanje s AV uređajima
n Povežite Video RCA kabel na stražnju stranu uređaja, a drugu stranu na odgovarajući A/V
uređaj poput VCR-a, DVA-a ili Set-top uređaja.
n Povežite RCA audio kabele na to „R - L(audio)“ na stražnjoj strani uređaja, a druge krajeve na
odgovarajuće priključke audio izlaza na A/V uređaju.
Video ulaz (kompozitni video) prenosi video kao jedinstveni signal.
komp
Crvena
VCD, DVD, set-top uređaji itd.
Bijela
Žuta
8
Postavljanje
➣
Povezivanje s drugim uređajima
Komponentni video (Y, Pb, Pr) prenosi video kao odvojene Y, Pb, Pr signale. Tu vezu koristite za
video signale visoke definicije s DVD-a ili druge opreme.
n Priključite komponentne video i audio kabele na komponentne ulaze („PR/CR“, „PB/CB“, „Y“)
na stražnjoj strani uređaja, a druge krajeve na odgovarajuće priključke video izlaza na PVR ili
DVD.
n Y, PB/CB i PR/CR priključci vaših komponentnih uređaja (PVR ili DVD) ponekad su označeni
kao Y, B-Y i R-Y or Y, CB i CR. (Boje ulaza i kabela moraju odgovarati na oba uređaja.)
Audio L
Audio R
Crvena
Bijela
Crvena
PR/CR
Plava
PB/CB
Zelena
Y
DVD s komponentnim
priključcima
3. Povezivanje na uređaje s HDMI sučeljem
HDMI odašilje potpuno digitalni signal i preporučeni je izbor za reprodukciju s DVD-a ili DVR-a.
Kod HDMI veze nije potrebno priključivanje signala zvuka.
n HDMI kabel priključen na HDMI priključak TV-a.
HDMI
Oprema s HDMI izlaznim priključkom
(poput DVD-a, set-top uređaja itd.).
4. Priključivanje na uređaje s USB sučeljem
Ovaj uređaj ima standardno USB sučelje i može se priključiti na standardne USB1.1 i USB2.0
uređaje poput hardvera, U diskova i digitalnih kamera.
n Možete koristiti USB priključni kabel ili izravno umetnuti USB u USB priključak sa strane TV-a.
USB
9
Postavljanje
➣
Povezivanje s drugim uređajima
PC AUDIO
VGA
5. Priključivanje na osobno računalo
n Priključite D-Sub kabel na „VGA“ na stražnjoj strani vašeg uređaja, a drugi kraj na video izlaz
vašeg računala.
n Priključite stereo audio kabel na „PC AUDIO“ na stražnjoj strani vašeg uređaja i „Audio Out“
zvučne kartice vašeg računala.
Računalo
SLUŠALICE
6. Priključivanje slušalica
n Priključite utikač slušalica na TV.
n Glasnoća slušalica automatski se prilagođava postavljenoj glasnoći TV-a.
Slušalice
KOAKSIJALNI
(OPTIČKI)
7. Optički audio
Na ovaj priključak priključite optički audio uređaj (potreban je Toslink optički kabel).
Napomena: Samo DTV i HDMI izlazi.
8. Povezivanje na uređaje sa SCART sučeljem
Omogućuje pouzdani više-signalni priključak između TV-a i video opreme.
Specifikacije:
n Scart 1: RGB ulaz, CVBS ulaz/izlaz
n Scart 2: CVBS ulaz/izlaz
SCART
10
Uporaba daljinskog upravljača
➣
Tipke daljinskog upravljača
Source: Odabir izvora ulaznog signala
Still: Zamrzavanje slike
Mute: Utišavanje zvuka
POWER:Uklj./isklj. napajanja
Sound: Odabir vrste zvuka
Picture: Odabir vrste slike
Posebna funkcija
Channel Number:
Izravan odabir kanala i slova
Posebna funkcija
Posebna funkcija
Menu: Ulazak u glavni izbornik
/povratak na prethodni izbornik
Posebna funkcija
Exit: Izlaz iz trenutačnog izbornika
: Kursor gore
V
<: Kursor lijevo
>: Kursor desno
OK: Potvrda radnje
V:Kursor dolje
VOL+: Pojačavanje glasnoće
VOL- : Smanjivanje glasnoće
Sleep: Prilagođavanje vremena isključenja
Text: Aktivacija/deaktivacija teleteksta
COMP: Odabir komponentnog ulaza
Lang.: Odabir jezika digitalnog TV signala
I / Π: Mono/Stereo rad
CH+: Kanal gore
CH- : Kanal dolje
Subtitle: Podnaslov programa
EPG: Elektronski programski vodiči
TV: Odabir TV ulaza
FAV: Uređenje najdražih kanala
Recall: Povratak na prethodni kanal
lnfo: Informacije o trenutačnom statusu
Zoom: Postavljanje omjera povećanja
Funkcijske tipke multimedije
(pogledajte stranicu 20)
Napomena:
1. Uočite praktičnost.
2. Oznake iznad nekih tipki označavaju različito značenje u različitim načinima rada.
3. Crvena/Zelena/Žuta/Cian tipke koriste se za posebne funkcije.
11
Uporaba daljinskog upravljača
➣
Sažetak radnji daljinskog upravljača
Izmjena baterija
1. Otvorite poklopac baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije AAA (1,5 V) baterije. Postavite oznake „+“ i „-“ na baterijama u skladu s
oznakama u odjeljku baterije.
3. Zatvorite poklopac baterije.
Napomena:
1. Ako daljinski upravljač ne radi normalno ili ne može upravljati TV-om, zamijenite baterije.
2. Ako dulje vrijeme ne koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.
Učinkoviti domet daljinskog upravljača
1. Udaljenost daljinskog upravljača: 8 metara ispred TV-a.
2. Kut daljinskog upravljača: ako infracrveni prijemnik TV-a zamislimo kao vrh trokuta udaljenog
6 metara, njegov kut upravljanja (lijevo-desno) je unutar 30 stupnjeva, dok je vertikalni kut
(gore-dolje) unutar 30 stupnjeva.
12
Osnovne radnje
➣
Uklj./isklj. napajanja
1. Priključite kabel napajanja TV-a u utičnicu izmjeničnog napona.
2. Pritisnite tipku Power na TV-u. Dok je TV uključen, pritisnite tipku Power na daljinskom
upravljaču i TV će prijeći u stanje pripravnosti. Ponovno pritisnite tipku i možete normalno
gledati TV.
3. Za isključivanje TV-a ponovno pritisnite tipku Power.
Napomena:
kako biste smanjili potrošnju energije, postavite TV u stanje pripravnosti kad ga ne gledate
neko vrijeme, a ako ga ne gledate dulje vrijeme isključite glavno napajanje TV-a.
Ako je TV isključen, za ponovno uključenje pričekajte najmanje 5 sekundi u slučaju da dođe do
nenormalnog rada.
➣
Promjena kanala/glasnoće
1. Za promjenu kanala na daljinskom upravljaču pritisnite tipke [CH+ / CH-].
(za pojačavanje ili smanjenje glasnoće pritisnite tipke [VOL+ / VOL-]).
2. Za izmjenu kanala također možete na prednjoj ploči TV pritisnuti tipke [CHs/t]. (za pojačanje
ili smanjenje glasnoće pritisnite tipke [VOLs/t]).
3. Za prikaz odgovarajućih kanala na daljinskom upravljaču pritisnite numeričke tipke.
Napomena:
Promjena kanala može se također obaviti izravnim pritiskom broja programa. Ako želite odabrati
programe od 1 do 9 izravno pritisnite numeričke tipke. Ako želite odabrati broj programa s dvije ili
tri znamenke, vrijeme između pritiskanja brojeva ne smije biti dulje od 3 sekunde.
➣
Startup Menu (Početni izbornik)
Kad počinjete koristiti svoj TV po prvi put, ovaj izbornik
se prikazuje na zaslonu kao na slici desno.
1) Pritisnite tipke [ / V ] za odabir OSD language (jezika OSD-a)
na Startup Menu (Početnom izborniku).
2) Pritisnite tipke [ >/OK ] za ulazak u podizbornik OSD language
(jezika OSD-a).
3) Pritisnite tipke [ / V ] za odabir jezika, a zatim pritisnite [OK] za
potvrdu.
4) Na isti način možete postaviti i ostale stavke.
Napomena:
Nakon pretraživanja kanala izbornik se neće prikazivati.
Ako želite odabrati taj izbornik, slijedite ispod navedene upute:
1) Za ulazak u glavni izbornik pritisnite tipke [ Menu ].
2) Pritisnite tipke [ / V ] za odabir stavke Function (Funkcija).
3) Pritisnite tipku [ >/OK ] za ulazak u podizbornik Function (Funkcija).
4) Pritisnite tipke [ / V ] za odabir Startup Menu (Početnog izbornika).
5) Pritisnite tipke [ </> ] za odabir Off/On (Isklj./Uklj).
6) Jezik izbronika možete odabrati kad odaberete tipku On (Uklj).
V
V
V
V
13
Startup Menu
OSD language English
Country
UK
Use Mode Home Mode
Auto Install
Select
Enter
Exit
Osnovne radnje
➣
Odabir izvora ulaznog signala
Odaberite trenutačni ulazni signal glavne slike. Za prikaz ulaza signala najprije pritisnite tipku [Source].
Za odabir izvora kojem želite pristupiti pritisnite tipke [ / V ], pa za potvrdu pritisnite tipku [>/OK].
V
➣
Promjena vrste slike
Može se postaviti kao Bright (svijetlo), Standard (standardno), Soft (meko) i User (korisnički). Taj
način rada postiže određeni efekt prikaza slike prilagođavanjem osvjetljenja, kontrasta, boje itd.
➣
Promjena vrste zvuka
Može se postaviti kao Music (glazba), Standard (standardno), Speech (govor) i User (korisnički).
Taj način rada postiže posebne zvučne efekte prilagođavanjem ekvalizatora. Ako je SRS TSXT
postavljen na „on“, prilagođavanje zvuka je onemogućeno.
➣
Zamrzavanje slike
Za zamrzavanje pokretne slike pritisnite tu tipku.
➣
Utišavanje zvuka
Za isključivanje zvuka pritisnite [Mute], pritisnite ponovno za ponovno uključenje zvuka. Ta funkcija
koristi se za privremeno isključenje zvuka.
➣
Postavljanje tajmera isključenja
Može postaviti TV da automatski prijeđe u stanje pripravnosti. Pritišćite tu tipku za odabir
odgovarajućeg vremena tajmera, pri čemu vam sat prikazuje preostalo vrijeme prije prelaska TV-a u
stanje pripravnosti. Vremena tajmera su: Off- 10 minuta- 20 minuta- 30 minuta... 120 minuta.
➣
Promjena odnosa slike
Za različite izvore, ovaj uređaj postavlja različite načine prikaza. Pritisnite tipku Zoom za prikaz
Zoom izbornika, uključujući „Auto“, „Full Screen“, „Normal“, „Zoom 1“, „Zoom 2“, „Smart Zoom“,
„Dot to Dot“.
¸ Normal: Prikazuje standardnu sliku omjera 4:3 na sredini zaslona s tamnim crtama lijevo i
desno.
¸ Full Screen (puni zaslon): Ovaj način rada prikazuje sliku ulaznog izvora proširenu na cijeli
zaslon.
¸ Zoom 1: Proporcionalno rasteže TV sliku, ali reže vrh i dno slike kako bi odgovarala zaslonu.
Eliminira crne crte.
¸ Zoom 2: Još više povećava sredinu zaslona i još više reže vrh i dno slike.
¸ Smart Zoom: Jednako načinu rada 16:9, no prikazuje više slike sa strane.
¸ Dot to Dot: Prikazuje stvarnu veličinu slike.
Napomena: Opcije povećanja različite su za različite izvore.
➣
EPG
EPG: Elektronički programski vodiči, prikazuju informacije o programu.
14
Promjena postavki TV-a
Postavke kanala
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Channel
2 Za odabir kanala pritisnite tipke [
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik kanala pritisnite tipku [>/OK].
V
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Za odabir opcije pritisnite tipke [ / V ], za ulazak
pritisnite [>/OK] ili za prilagođavanje opcije pritisnite
tipke [</>].
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Opcije su:
n Manual Install (Ručna instalacija): Započnite pretraživanje kanala ručnim postavljanjem.
Prije ručnog pretraživanja, postavite odgovarajuće sustave boje i zvuka. Početna frekvencija
ručnog pretraživanja ne može se mijenjati, a njena vrijednost mijenja se automatski s
frekvencijskim područjem broja kanala.
n Auto Install (Automatska instalacija): Automatski pretražuje kanale. Prije automatskog
pretraživanja kanala možete odabrati zemlju u kojoj se nalazite.
n Fine Tune (Fino ugađanje): Fino ugađa frekvenciju za postizanje savršenog učinka.
n Edit programme (Uređivanje programa): Uređuje kanale, uključujući:
¸ Preimenovanje: pritisnite zelenu tipku za promjenu naziva odabranog kanala. Za
postavljanje skraćenice nazive pritisnite tipku [ / V ]. Pritisnite zelenu tipku za spremanje ili
crvenu za poništavanje. Naziv kanala može sadržavati najviše 6 slova.
¸ Preskoči kanal: pritisnite žutu tipku za odabir funkcije preskakanja. Ako želite poništiti
preskakanje, ponovno pritisnite žutu tipku.
Kanali odabrani za preskakanje bit će preskočeni kad pritisnete tipku [CH+ / CH-] na daljinskom
upravljaču za listanje programa. Ipak će još uvijek biti odabrani izravnim pritiskom broja
programa.
¸ Uredi kanal: Ako želite promijeniti redoslijed programa, pritisnite tipku [<]; pritisnite
[ / V ] za pomicanje na željeno mjesto i pritisnite tipku [>] za potvrdu.
n Cl: Kad umetnete PCMCIA karticu, možete vidjeti CI stavku. Kad umetnete PCMCIA karticu i
odgovarajuću smart karticu, možete uživati u kodiranom programu.
V
V
15
Promjena postavki TV-a
Postavke slike
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Picture
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik slike pritisnite tipku [>/OK].
V
Select
2 Za odabir slike pritisnite tipke [
V
➣
4 Za odabir opcije pritisnite tipke [ / V ], za ulaz pritisnite
[>/OK] ili pritisnite tipku [</>] za podešavanje opcije.
Standard
Enter
Exit
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Opcije su:
n Brightness (Osvjetljenje): Pojačava osvjetljenje za dodavanje više svjetla tamnim područjima
slike. Smanjuje osvjetljenje za smanjenje osvjetljenja svijetlih područja slike.
n Contrast (Kontrast): Pojačava razinu slike za prilagođavanje svijetlih područja slike.
Smanjuje razinu slike za prilagođavanje crnih područja slike.
n Saturation (Zasićenje): Ugađa intenzitet boja.
n Sharpness (Oštrina): Pojačava razinu oštrine za prikaz čistije slike. Smanjuje razinu oštrine za
prikaz mekše slike.
n Colour Temp. (Temp. boje): Odabire temperaturu boje. Možete odabrati Standard, Warm
(toplo) ili Cool (hladno).
n Enhanced Setting (Napredna postavka): Pristup naprednim video postavkama, uključujući:
¸ DNR: Može optimizirati signal slike od vremena i prostora; smanjiti smetnje uzrokovane
vanjskom bukom i vratiti čisti početni signal. Ima četiri razine: Low (niska), Standard,
Strong (jaka) i Off (isklj).
¸ CTI: Granična poboljšanja boje koja bojaju rub oštrih prijelaza
¸ Flesh Tone (Boja kože): kad je ta značajka u stanju „on“ (uključeno), TV može biti osnova
sadržaja slike za korekciju boje.
¸ Adaptive Luma Control (Prilagodljiva Luma kontrola): Prema zaslonu u različitim scenama,
dinamičko prilagođavanje kontrasta slike za prikaz efekta veće kvalitete.
16
Postavka zvuka
Postavke zvuka
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Sound
2 Za odabir stavke zvuka pritisnite tipke [
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik zvuka pritisnite tipku [>/OK].
V
Select
V
➣
4 Za odabir opcije pritisnite [ / V ], za ulaz pritisnite
[>/OK] ili za podešavanje opcije pritisnite [</>].
Exit
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Opcije su:
n Balance (Balans): Prilagođava glasnoću lijevog i desnog zvučnika.
n Equalizer (Ekvalizator): Slabi ili pojačava zvuk glavnih frekvencijskih točaka.
n Digital Sound Out (Digitalni izlaz zvuka): Postavlja stil digitalnog izlaza zvuka.
n AVC: Automatska kontrola glasnoće, automatski uključuje ili isključuje kontrolu glasnoće.
Za eliminaciju velikih odstupanja glasnoće opcija zadržava glasnoću na postavljenoj razini.
n Audio Language (Audio jezik): Postavlja glavni jezik zvuka.
n Audio Language 2nd (2. audio jezik): Postavlja pomoćni jezik zvuka.
Promjena postavki TV-a
Postavke zaslona
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Screen
2 Za odabir zaslona pritisnite tipke [
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik zaslona pritisnite tipku [>/OK].
V
4 Za odabir opcije pritisnite [ / V ], za ulaz pritisnite
[>/OK] ili za podešavanje opcije pritisnite [</>].
Enter
Exit
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Opcije su:
n Image Position (Položaj slike): Prilagođava položaj slike na zaslonu pritiskom tipki [
/</>].
n Phase Adjust (Ugađanje faze): Ugađa fazu sata korištenog za usklađivanje slike.
n Clock Adjust (Ugađanje sata): Ugađa sat korišten za usklađivanje slike.
n Auto Adjust (Automatsko ugađanje): Automatski ugađa položaj i veličinu slike.
Napomena: Za različite izvore postoje različite postavke.
17
V
Select
V
➣
/V
Promjena postavki TV-a
Postavke funkcija
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Function
2 Za odabir funkcije pritisnite tipke [
English
On
Off
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik funkcije pritisnite tipku [>/OK].
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
4 Za odabir opcije pritisnite tipke [ / V ], za ulaz
pritisnite [>/OK] ili pritisnite tipku [</>] za
podešavanje opcije.
Enter
Exit
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Opcije su:
n OSD Language (Jezik OSD-a): Postavlja jezik izbornika.
n Blue Screen (Plavi zaslon): Uključuje ili isključuje prikaz plavog zaslona kao slike kad nema
video signala.
n Startup Menu (Početni izbornik): Postavlja hoće li se izbornik „Initial Setup“ (početno
postavljanje)prikazivati ili ne kod uključivanja TV-a.
n OSD Setting (Postavka OSD-a): Uključuje Transparency (Transparentnost) i OSD Timeout
(Istek OSD-a), koji odvojeno postavljaju transparentnost i trajanje izbornika.
n Subtitle (Podnaslov): Uključuje Digital Subtitle Language, Digital Subtitle 2nd Language
and Subtitle Type (Digitalni jezik podnaslova, 2. digitalni jezik podnaslova i vrstu podnaslova).
Postavlja jezik podnaslova digitalnog kanala.
n Timer (Tajmer): Za odabir prikazane stavke pritisnite tipku [ / V ]: Sleep Timer, Time Zone,
Auto Sync, Date/Time, Auto Turn On/Off (Tajmer isključenja, Vremenska zona, Automatsko
usklađivanje, Datum/vrijeme, Automatsko uklj./isklj). Za postavljanje tajmera isključenja poput
10 minuta, 20 minuta itd, pritisnite tipku [</>]. Kad postavite datum/vrijeme, pritisnite [</>]
za pomicanje kursora i pritisnite broj za postavljanje. Kad postavite Auto Sync On, vrijeme na
TV-u prima se od digitalnog TV signala. Kad odaberete Auto Turn On Enable, možete postaviti
kad će se TV uključiti ili isključiti.
n Version Info (Info o verziji): Prikazuje informaciju o verziji softvera.
n Factory Reset (Tvorničke postavke): Vraća TV na tvorničke postavke. Ovu funkciju možete
koristiti kad je uređaj u nenormalnom stanju ili kad got želite vratiti tvorničke postavke.
V
18
Promjena postavki TV-a
Roditeljska blokada
1 Za prikaz glavnog izbornika pritisnite tipku Menu.
Parental
2 Za odabir roditeljske blokade pritisnite tipke [
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
➣
/ V ].
3 Za ulazak u izbornik roditeljske blokade pritisnite tipku
[>/OK].
V
Select
Enter
Exit
4 Za odabir opcije pritisnite tipke [ / V ], za ulaz
pritisnite [>/OK] ili pritisnite tipku [</>] za
podešavanje opcije.
5 Po završetku pritisnite tipku Menu za zatvaranje
izbornika.
Kad prvi put koristite tu funkciju, lozinka je [0000]. Tek kad unesete tu lozinku možete prijeći na
sljedeći korak.
Opcije su:
n Change Password (Promjena lozinke): Prvi put možete koristiti zadanu lozinku. Ako je želite
promijeniti. Bit će potrebna ta funkcija. Prvo unesite novu lozinku, a zatim ponovno unesite
novu lozinku. Dobit ćete novu lozinku.
n Parental Rating (Roditeljska razina): Postavljajući razinu godina, ta funkcija omogućava vam
blokiranje nekih programa prema sadržaju.
n Channel Block (Blokiranje kanala): Ta funkcija omogućava vam blokiranje bilo kojeg kanala
kojeg želite.
19
Funkcija digitalne multimedije
➣
Kratke informacije o funkciji
vrsta signala
podržani formati
Picture (slika)
JPEG
Music (glazba)
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
➣
Ovaj uređaj ima USB digitalni multimedijalni player. Može
identificirati standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje kao
hardver, U-disk, digitalnu kameru itd.
U isto vrijeme možete pregledavati slike, slušati glazbu i uživati u
različitim datotekama poput MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT itd.
Predstavljanje funkcija tipki daljinskog upravljača
Tipka DMP: Početnom sučelju multimedijalnog playera
može se pristupiti pritiskom te tipke.
„II tipka: Pritiskom tipke možete prebacivati između
reprodukcije i pauziranja.
n tipka: Izlaz iz trenutačnog stanja.
Tipka DMP Display (DMP zaslona): Pritisnite tu tipku za
prikaz informacija u ovom stanju.
ƒƒtipka: Vraća film unatrag tijekom reprodukcije AV
datoteka.
„„tipka: Premotava film unaprijed tijekom reprodukcije AV
datoteka.
ƒ
I ƒtipka: Reproducira prethodnu datoteku dok slušate
glazbu ili reproducirate AV datoteke.
„„l tipka: Reproducira sljedeću datoteku dok slušate glazbu
ili reproducirate AV datoteke.
Tipka OK: Pritisnite tu tipku za potvrdu vašeg
odabira i radnje.
/ V tipka: Pomicanje kursora gore/dolje.
< tipka: Povratak na prethodne sadržaje.
> tipka: Pristup sadržajima pod-klase.
V
Pregledavanje slika
Glavno DMP sučelje
Možete odabrati i pregledavati slike pohranjene u uređaju
za pohranu.
1.Pritisnite [DMP] tipku za pristup u DMP glavno sučelje i
sadržaj uređaja za pohranu prikazat će se na zaslonu.
2.Za ulaz pritisnite tipku [>/OK], pa možete odabrati
datoteke pritiskanjem tipki [ / V ].
3.Za pregledavanje slika pritisnite [>/OK].
V
➣
20
Funkcija digitalne multimedije
None
Pause
➣
4. Kad pregledavate slike, možete prekinuti
pregledavanje pritiskom tipke [►II]/the [red] i postaviti
vrijeme intervala izmjene slika pritiskom [zelene]
tipke, postaviti vrstu slike na zaslonu pritiskom [žute]
tipke i pregledati informacije o fotografiji pritiskom
[plave] tipke.
5. Za izlazak pritisnite tipku [n].
Short
Duration
Effect
Info
Uživajte u glazbi
Možete pregledavati i odabrati slike pohranjene u uređajima
za pohranu.
1. Pritisnite [DMP] za pristup u DMP glavno sučelje i sadržaj
uređaja za pohranu prikazat će se na zaslonu.
2. Za ulazak pritisnite [>/OK] i možete odabrati datoteke
pritiskom tipke [ / V ].
3. Za reprodukciju mp3 datoteka pritisnite [>/OK].
4. Dok slušate glazbu, možete postaviti glasnoću pritiskom
tipki [</>] reproducirati prethodnu/sljedeću pjesmu
pritiskom tipki [ƒƒ / „„] i vratiti se na početak glazbe
pritiskom tipke [n], a također možete uključiti kružno
ponavljanje izvođenja pritiskom [crvene] tipke, postaviti
zvučne efekte pritiskom [zelene] tipke i vidjeti informacije
o glazbi pritiskom [plave] tipke.
5. Za izlaz pritisnite [n].
V
Repeat
Info
Reprodukcija AV datoteka
1. Pritisnite [DMP] tipku za pristup u DMP glavno sučelje i
sadržaj uređaja za pohranu prikazat će se na zaslonu.
2. Za ulazak pritisnite [>/OK] i možete odabrati datoteke
pritiskom tipki [ / V ].
3. Za reprodukciju mp3 datoteka pritisnite [>/OK].
4. Dok gledate film, možete ugoditi zvuk pritiskom tipki
[</>] reproducirati prethodnu/sljedeću pjesmu pritiskom
tipki [ƒƒ / „„], a također možete uključiti kružno
ponavljanje izvođenja pritiskom [crvene] tipke, postaviti
vrstu slike pritiskom [zelene] tipke i vidjeti informacije o
glazbi pritiskom [plave] tipke.
5. Za izlaz pritisnite [n].
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Funkcija digitalne multimedije
Pažnja:
1. USB ulaz digitalnog multimedijalnog playera podržava većinu U-diskova. Ako dođe do
neidentificirane pogreške to nije zbog kvara uređaja nego zbog razloga povezanog s upravljačkim
programima opreme.
2. USB ulaz ovog uređaja pruža napon od 5 V, a maksimalna struja je 500 mA. Zbog toga što se
specifikacije ulaza nekih uređaja za pohranu razlikuju od standardnih USB postavki, može doći do
poteškoća u identifikaciji multimedijalnog playera. To spada u normalan način rada.
3. Zbog različitosti opreme i kapaciteta pohrane, također se razlikuju i vremena koja su potrebna
kako bi digitalni multimedijalni player pročitao informacije. Brzina čitanja informacija može se
privremeno usporiti. To ne znači kvar uređaja.
4. Ako se datoteke na U-disku ne mogu ispravno identificirati, možete ga pokušati formatirati u
FAT ili NTSFS formatu.
5. Nemojte odspajati opremu dok TV čita sadržaj na njoj.
6. Neke slike velike rezolucije uređaj neće prepoznati ili možda neće ispravno raditi s određenim
naredbama poput povećanja ili rotacije.
7. Ne možete ući u glavni izbornik pritiskom tipke MENU prilikom odabranog DMP izvora. Prvo
pritisnite SOURCE tipku za odabir drugog izvora.
8. Dok sustav izvršava zadnju radnju, nemojte uzastopno pritiskati funkcijske tipke, jer ćete
smanjiti brzinu rada sustava.
9. USB ulaz digitalnog multimedijalnog playera ne podržava datoteke 720p.
22
Dodatak
➣
Specifikacije
Naziv modela
LHDNI9V68UK
Dimenzije
Bez postolja
800x316x73
(ŠxVxD)(mm)
S postoljem
468x356x178
Masa (kg)
Bez postolja
4
S postoljem
LCD ploča
6
47
Minimalna veličina (dijagonalno)
Rezolucija zaslona
1366x768
Potrošnja energije
40 W
Audio snaga
1,8 W+1,8 W
Snaga napajanja
Pogledajte natpisnu pločicu
Sustavi za prijam
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentni ulaz
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA ulaz
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
HDMI ulaz
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Dodatak
➣
Rješavanje problema
Kad postoji problem s vašim TV-om, možete ga pokušati isključiti pa zatim ponovno uključiti.
Također možete raditi u skladu sa sljedećom tablicom. Ako se problem još uvijek ne može riješiti,
kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Nema zvuka ili slike
1. Provjerite da li je kabel napajanja uključen u
utičnicu i ima li struje.
2. Provjerite da li ste pritisnuli tipku Power na TV-u
ili na daljinskom upravljaču.
3. Provjerite postavke osvjetljenja i kontrasta slike.
4. Provjerite glasnoću.
Slika je normalna,
ali nema zvuka
1. Provjerite glasnoću.
2. Provjerite da li je uključeno stišavanje.
Nema slike ili je slika crno/
bijela
1. Namjestite postavke slike.
2. Provjerite sustav boje.
Postoje smetnje u
slici i zvuku
1. Pokušajte pronaći uređaj koji smeta radu TV-a i
pomaknite ga dalje od TV-a.
2. Pokušajte uključiti utikač TV-a u drugu utičnicu.
Nečista slika ili slika sa snijegom
1. Provjerite smjer, položaj i priključak antene.
2. Namjestite položaj antene ili poništite ili fino
ugodite kanal.
Daljinski upravljač ne radi
1. Promijenite baterije u daljinskom upravljaču.
2. Očistite gornju stranu daljinskog upravljača
(prozor odašiljača)
3. Provjerite kontakte baterija.
4. Provjerite ima li prepreka između daljinskog
upravljača i zaslona.
5. Provjerite da li su baterije ispravno postavljene.
HN crte ili trešnja slike
Provjerite postoji li izvor smetnji u blizini, poput
uređaja ili električnih alata.
Kućište TV-a proizvodi zvuk „klik“
➣
Ponekad promjene sobne temperature mogu
uzrokovati širenje ili skupljanje kućišta TV-a,
što proizvodi takav zvuk. To ne znači da je TV
oštećen.
Dodatni pribor
Daljinski upravljač........................1
Korisnički priručnik.......................1
Suha baterija................................2
24
315962323
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement