Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV
NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím televizoru si podrobně pročtěte
tento návod a uschovejte si jej pro budoucí
použití.
LHDN19V68UK
Díl č.:IES09
Česky
Obsah
Důležité bezpečnostní a Ochrana životního prostředí--------------------------------- 2
Důležité bezpečnostní pokyny-----------------------------------------------------------------------------------2
Ochrana životního prostředí--------------------------------------------------------------------------------------4
Umístění------------------------------------------------------------------------------------------ 5
Pokyny k montáži podstavce-------------------------------------------------------------------------------------5
Přehled ovládacích tlačítek a konektorů televizoru---------------------------------------------------------6
Připojení k ostatním zařízením-----------------------------------------------------------------------------------8
Použití dálkového ovládání------------------------------------------------------------------ 11
Přehled tlačítek dálkového ovládání-------------------------------------------------------------------------- 11
Stručné zacházení s dálkovým ovládáním------------------------------------------------------------------ 12
Základní provoz-------------------------------------------------------------------------------- 13
Zapnutí a vypnutí televizoru------------------------------------------------------------------------------------ 13
Změna kanálů a hlasitosti--------------------------------------------------------------------------------------- 13
Nastavení Startup Menu (startovní nabídky)--------------------------------------------------------------- 13
Volba vstupního signálu----------------------------------------------------------------------------------------- 14
Změna režimu obrazu-------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Změna režimu zvuku--------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zastavení obrazu-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Vypnutí zvuku------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Nastavení časovače---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Změna formátu obrazu------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Průvodce televizním programem------------------------------------------------------------------------------ 14
Změna nastavení televizoru----------------------------------------------------------------- 15
Nastavení kanálů-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Nastavení obrazu-------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Nastavení zvuku--------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavení obrazovky--------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavení funkcí--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Rodičovský zámek------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
Funkce digitálních multimédií--------------------------------------------------------------- 20
Stručný přehled funkcí------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Přehled funkcí tlačítek dálkového ovládání----------------------------------------------------------------- 20
Prohlížení obrázků------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Poslouchání hudby------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
Přehrávání videosouborů---------------------------------------------------------------------------------------- 21
Dodatek------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Technické údaje---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Odstraňování závad---------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Příslušenství-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Důležité bezpečnostní pokyny
➣
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité!
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje, že je spotřebič pod proudem.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny týkající se spotřebiče.
♦ Všeobecné pokyny.
Varování: Před použitím spotřebiče si pozorně pročtěte následující informace.
Napájení a signál ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Před bouřkou vytáhněte spotřebič nebo venkovní anténu ze zásuvky, abyste zabránili
možnému poškození televizoru. Nikdy se nedotýkejte indukčního vedení antény.
Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
u Zabraňte, aby jiné objekty tlačily na napájecí kabel nebo kabel se signálem.
u Nepřetěžujte síťovou zásuvku, jinak hrozí nebezpečí požáru.
u Nevystavujte napájecí kabel vysokým teplotám.
u Pokud je venkovní anténa vystavena delší dobu venkovním podmínkám, kvalita obrazu
televizoru se může snížit. Anténu proto pravidelně kontrolujte a vyměňujte.
Pokyny k LCD displeji a jeho údržbě ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD displej je vysoce technologický produkt skládající se z několika milionů zobrazovacích
tranzistorů. Objevují-li se na ploše LCD displeje tmavé či světlé skvrny, jedná se o normální
jev, který nemá vliv na celkový chod spotřebiče. Nesprávná údržba může mít za následek
poškození LCD obrazovky, které ovlivní kvalitu obrazu, a proto je nutné dbát na následující:
Nečistěte obrazovku organickými rozpouštědly jako např. alkohol, benzín apod. nebo
chemickými roztoky jako jsou kyseliny, žíraviny atd.
Při čištění obrazovky nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Po vypnutí televizoru je v případě potřeby možné obrazovku vyčistit pomocí měkké
bavlněné látky, aby se zabránilo jejímu poškození. Opakované čištění za použití větší síly je
však zakázáno.
Přímý dotyk prstů a obrazovky může vést k poškození jejího povrchu. LCD obrazovka je
citlivé zařízení, které se snadno poškodí větším tlakem.
u Nedotýkejte se LCD obrazovky ostrými předměty. Obrazovka se snadno poškrábe.
Spotřebič ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nedemontujte žádnou část spotřebiče. Mohli by tak dojít k poškození spotřebiče nebo újmě
na zdraví. Záruka by pozbyla platnosti.
u V případě nezvyklých zvuků nebo zápachu či v případě zvuku bez obrazu, televizor
vypněte, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte naše profesionální servisní
středisko.
Nedemontujte zadní kryt spotřebiče. Nastavení a kontrola vnitřku spotřebiče by měla být
prováděna pouze profesionálním technickým personálem.
u Nezakrývejte nebo neblokujte ventilační otvory, abyste nebránili odvodu tepla ze spotřebiče.
2
Důležité bezpečnostní pokyny
➣
Důležité bezpečnostní pokyny
u Zabraňte, aby se ventilační otvory nebo rozhraní pro televizní signál nedostaly do
kontaktu s ostrými či kovovými předměty nebo kapalinami, které by mohly způsobit zkrat či
poškození spotřebiče.
Údržba ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Při čištění spotřebiče nepoužívejte těkavé oleje nebo rozpouštědla, protože by mohly
poškodit televizní stolek nebo jeho povrch.
u Při znečištění televizního stolku jej vyčistěte pomocí měkkého hadříku navlhčeného ve
vodě s neutrálním mycím prostředkem.
u Pokud je například povrch televizního stolku ošetřen barvou, organickým rozpouštědlem
či mazivem, může dojít k chemické reakci s pryžovou poduškou ve spodu spotřebiče a
povrch pak může vykazovat lehké známky koroze. Doporučuje se proto na televizní stolek
nejprve umístit vrstvu ochranného materiálu (jako např. lepenku či skleněnou tabuli) a
teprve na ni umístit televizor.
Způsob umístění spotřebiče ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Rovné a stabilní povrchy
X Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo místa v blízkosti topení
X Špatně větraná místa
X Místa v blízkosti bojlerů či kotlů nebo místa s výskytem vody, oleje či kouře
X Místa, kde jsou zakryté větrací otvory
X Nestabilní povrchy
X Místa vystavená vibracím
X Prašná nebo vlhká místa
X Místa vystavená vysokým teplotám
Sledování televize -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Televizi sledujte z vhodné vzdálenosti, která je v ideálním případě stejná jako pětinásobek
až sedminásobek délky úhlopříčky LCD obrazovky.
u Osvětlení místnosti by mělo být na dostatečné úrovni - jako např. osvětlení nutné pro čtení
novin.
u Hlasitost by měla být nastavena tak, aby obzvláště v noci nerušila vaše sousedy
Ostatní ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nakládat, vykládat nebo přenášet spotřebič by měly alespoň dvě osoby, aby se zabránilo
nehodám při přepravě spotřebiče a obzvláště pak poškození LCD obrazovky.
u Pokud se při zapínání televizoru dotknete LCD obrazovky, můžete pocítit lehký elektrický
šok. Jedná se o výboj statické elektřiny, který není nebezpečný pro vaše zdraví.
Následujícím informacím věnujte zvláštní pozornost --------------------------------------------------------------------------u Informace obsažené v tomto návodu k použití se mohou změnit bez upozornění.
u Jakékoliv ostatní názvy produktů uvedené v tomto návodu k použití představují
registrované značky nebo ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
3
Důležité bezpečnostní informace a Ochrana životního prostředí
➣
Ochrana životního prostředí
WEEE (Nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením)
Evropská směrnice 2002/96/EC a 2003/108/EC
u Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky znamená, že toto zařízení
nelze likvidovat spolu s běžným domácím odpadem. Některé
součásti mohou být škodlivé pro životní prostředí.
u Nelikvidujte spotřebič spolu s domácím odpadem nebo jej
neukládejte na veřejných místech či na jakýchkoliv jiných místech,
které k tomu nejsou určena.
Pro více informací kontaktujte místní úřady.
u Tento spotřebič vyžaduje zvláštní likvidaci všech jeho součástí.
u Selektivní sběr použité elektroniky umožňuje snižovat množství
nerecyklovaných nebezpečných látek, a přispívá tak k ochraně
životního prostředí.
ROHS (Omezení využívání nebezpečných látek)
Evropská směrnice 2002/95/EC
u Tato evropská směrnice omezuje využívání některých nebezpečných
látek, které nelze recyklovat nebo u kterých je recyklace obtížná.
u Umožňuje tak snadnou recyklaci elektrických a elektronických
zařízení, a přispívá tak k ochraně životního prostředí.
u Na látky obsažené v tomto spotřebiči se vztahuje evropská směrnice
RoHS.
Baterie
u Baterie nevyhazujte spolu s běžným domácím odpadem. Odevzdejte
je na zvlášť vyznačeném místě. Baterie nepalte.
u Nepoužívejte různé druhy baterií. Nepoužívejte staré baterie zároveň
s novými.
u Přehřátou baterii ihned vyjměte, abyste tak zabránili vytečení
kyseliny do oddílu pro baterie.
u Pokud se chystáte dálkové ovládání delší dobu nepoužívat, vyndejte z
něj baterie.
4
Umístění
➣
Pokyny k montáži podstavce
1. N
a stůl položte měkkou pěnu, která v případě hrozby poškození spotřebiče nebo úrazu osob
udrží váhu celého televizoru.
2. Televizor položte na pěnu zadní stranou směrem nahoru a LCD obrazovkou směrem dolů.
3. Vyndejte podstavec, zasuňte jej správně do televizoru a poté jej nastavte do správné polohy
tak, aby všechny otvory lícovaly.
4. Spojte podstavec s televizorem pomocí šroubů.
5. Televizor postavte a nastavte do správné polohy ke sledování.
šroub
podstavec
Poznámka:
Výše uvedená vyobrazení jsou pouze orientační. Řiďte se skutečnou dispozicí vašeho
spotřebiče.
Podstavec musí být spojen šrouby ve všech otvorech!
5
Umístění
➣
Přehled ovládacích tlačítek a konektorů televizoru
Poznámka: N
íže uvedená vyobrazení jsou pouze orientační. Řiďte se skutečnou
dispozicí vašeho spotřebiče.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
Č.
TV (zepředu)
1
Menu
Slouží k vyvolání nebo zrušení hlavní obrazové nabídky.
2
Source
Slouží k volbě vstupního signálu. Stisknutím tlačítka „Source“
otevřete nabídku vstupních signálů.
3
VOL s/VOL t
Nastaví úroveň hlasitosti. V hlavní obrazové nabídce slouží k
nastavení jednotlivých položek pohybem doleva či doprava.
4
CHs/CHt
Volba předchozího nebo následujícího kanálu. V hlavní obrazové
nabídce slouží k pohybu nahoru a dolů mezi jejími položkami.
5
(Standby)
Popis
Stisknutím váš televizor zapnete či vypnete (uvedete do
pohotovostního režimu).
6
Snímač
dálkového
ovládání
Přijímá signály z dálkového ovládání. Nezakrývejte.
7
Kontrolka
napájení
Kontrolka signalizuje, zda je televizor zapnutý nebo v pohotovostním
režimu.
8
Hlavní vypínač
Zapíná a vypíná spotřebič do proudu.
6
Umístění
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Přehled ovládacích tlačítek a konektorů televizoru
R
➣
ANT 75 Ω
Umístění
➣
Připojení k ostatním zařízením
Upozornění: Před připojením televizoru k jakémukoliv elektronickému zařízení televizor
vytáhněte ze zásuvky a u elektronického zařízení odpojte napájecí šňůru.
Níže uvedené výstupy nemusí být součástí výbavy vašeho televizoru. Výstupy, které jsou
součástí vašeho televizoru, jsou popsány v oddílu „Přehled ovládacích tlačítek a konektorů
televizoru“
1. Připojení antény nebo kabelové televize
Optimální kvality obrazu dosáhnete hlavně s pomocí venkovní antény nebo připojením ke
kabelové televizi.
Poznámka:
n K připojení doporučujeme použít koaxiální kabel (75Ω), který eliminuje rušení způsobené
nesouhlasnou impedancí.
n Kabel antény by se neměl dotýkat napájecího kabelu.
n V případě připojení kabelové televize zapojte konektor koaxiálního kabelu (75Ω) přímo do
anténního výstupu.
2. Připojení videozařízení
n Připojení vhodného externího videozařízení jako např. videopřehrávače, DVD přehrávače či
rekordéry nebo Set-top boxy pomocí kompozitního video kabelu k zadní straně vašeho televizoru.
n Propojení zvukového výstupu na odpovídajících výstupních konektorech externího audiovideo
zařízení na „R - L(audio)“ na zadní straně vašeho televizoru pomocí kompozitních audio kabelů.
V rámci kompozitního připojení se videosignál přenáší samostatně.
comp
Červená
Videopřehrávače, DVD přehrávače,
set-top boxy atd.
Bílá
Žlutá
8
Umístění
➣
Připojení k ostatním zařízením
V rámci komponentního připojení (Y, Pb, Pr) se videosignál přenáší jako tři oddělené signály Y,
Pb, Pr. Tento typ připojení použijte v případě videosignálu s věrnou reprodukcí obrazu (HD) z DVD
přehrávačů či jiného zařízení.
n Komponentní videosignál a audio kabely připojte do komponentních vstupů („PR/CR“, „PB/
CB“, „Y“) na zadní straně vašeho televizoru a do příslušných výstupů komponentního videa
připojeného videorekordéru nebo DVD zařízení.
n Komponentní výstupy „PR/CR“, „PB/CB“, „Y“ mohou být na vašich komponentních zařízeních
(videorekordéru nebo DVD zařízení) někdy označeny jako „Y, B-Y a R-Y“ nebo „Y, CB a CR“.
(Barvy vstupů a kabelů se musí shodovat na obou zařízeních.)
Audio L
Audio R
Červená
Bílá
Červená
PR/CR
Modrá
PB/CB
Zelená
Y
DVD zařízení s výstupy
komponentního videa
3. Připojení k zařízení pomocí rozhraní HDMI
Rozhraní HDMI pracuje s digitálním signálem, a je tak nejlepší volbou pro přehrávání videa z
digitálních DVD zařízení nebo jiných digitálních zařízení sloužících k záznamu videa. U připojení
pomocí HDMI není třeba zvlášť připojovat zvuk.
n HDMI kabel připojený k HDMI konektoru na televizoru.
HDMI
Zařízení vybavené výstupním rozhraním
HDMI (jako např. DVD přehrávače,
set-top boxy atd.).
4. Připojení k zařízení pomocí USB rozhraní
Tento spotřebič je vybaven standardním USB rozhraním a lze jej připojit k zařízením využívajícím
standardu USB 1.1 nebo USB 2.0 jako např. externí disky, USB disky, digitální kamery.
n K připojení můžete buď použít propojovací USB kabel nebo můžete USB zařízení zapojit
přímo do USB portu na boku vašeho televizoru.
USB
9
Umístění
➣
Připojení k ostatním zařízením
PC AUDIO
VGA
5. Připojení k PC
n Připojte VGA kabel (D-sub) ke konektoru „VGA“ na zadní straně vašeho televizoru a druhý
konec k výstupu na grafické kartě vašeho počítače.
n Připojte stereo kabel pro přenos zvuku ke konektoru „PC AUDIO“ na zadní straně vašeho
televizoru a druhý konec k výstupu „Audio Out“ zvukové kartě vašeho počítače.
Počítač
HEADPHONE
6. Připojení sluchátek
n Sluchátka připojte pomocí 3,5 mm konektoru k televizoru.
n Hlasitost sluchátek bude automaticky nastavena spolu s hlavní úrovní hlasitosti televizoru.
Sluchátka
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optický audiosignál
Pomocí tohoto konektoru můžete k televizoru připojit optické audiozařízení
(je nutný optický kabel Toslink).
Poznámka: Pouze výstup digitálního televizního vysílání nebo HDMI zařízení.
8. Připojení k zařízení pomocí rozhraní SCART
Vícesignálový konektor nabízí pohodlné připojení televizoru k videozařízení.
Technické údaje:
n Scart 1: RGB vstup, CVBS vstup/výstup
n Scart 2: CVBS vstup/výstup
SCART
10
Použití dálkového ovládání
➣
Přehled tlačítek dálkového ovládání
Source: Volba vstupního signálu
Still: Zastavení obrazu
Mute: Ztišení zvuku
POWER: Zapnutí a vypnutí televizoru
Sound: Volba režimu zvuku
Picture: Volba režimu obrazu
Speciální funkce
Číslo kanálu:
Přímá volba kanálu a písmen
Speciální funkce
Speciální funkce
Menu: Vyvolá hlavní nabídku
/vrátí vás na předchozí nabídku
Speciální funkce
Exit: Opuštění stávající nabídky
: Kurzor nahoru
V
<: Kurzor doleva
>: Kurzor doprava
V: Kurzor dolů
OK: Potvrzení volby
VOL+: Zesílit hlasitost
VOL- : Ztlumit hlasitost
Sleep: Nastaví čas vypnutí televizoru
Text: Zapne/vypne teletext
COMP: Zvolí komponentní vstup signálu
Lang.: Zvolí jazyk signálu digitálního
televizního vysílání
I / Π: Mono/Stereo zvuk
Zoom: Nastaví poměr přiblížení
CH+: Následující kanál
CH- : Předcházející kanál
Subtitle: Titulky přehrávaného programu
EPG: Průvodce televizním programem
TV: Zvolí vstup signálu televizoru
FAV: Slouží k editaci oblíbených kanálů
Recall: Návrat k předchozímu kanálu
lnfo: Aktuální informace
Tlačítka multimediálních funkcí
(viz strana 20)
Poznámka:
1. Dálkové ovládání vyzkoušejte v praxi.
2. Značky nad některými tlačítky se týkají jejich použití v jiných režimech.
3. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko se používá pro speciální funkce.
11
Použití dálkového ovládání
➣
Stručné zacházení s dálkovým ovládáním
Vyměňte baterie
1. Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie typu AAA (1,5 V). Ujistěte se že póly baterií odpovídají značkám „+“ a „-“ v
prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt baterií.
Poznámka:
1. Pokud dálkové ovládání špatně funguje nebo nelze jeho pomocí televizor ovládat, vyměňte
baterie.
2. Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyndejte z něj baterie.
Účinný dosah dálkového ovládání
1. Dosah dálkového ovládání: 8 metrů před televizorem.
2. Úhel použití dálkového ovládání: budeme-li brát okénko infračerveného snímače televizoru
jako 6 m vzdálený vrchol, pak je úhel dosahu dálkového ovládání (zleva doprava) 30 stupňů a
vertikální úhel (shora dolů) je také 30 stupňů.
12
Základní provoz
➣
Zapnutí a vypnutí televizoru
1. Zapojte napájecí kabel televizoru do síťové zásuvky.
2. Stiskněte hlavní vypínač televizoru. Když je televizor zapnutý, stisknutím tlačítka „Power“ na
dálkovém ovládání přepnete televizor do pohotovostního režimu. Opětovným stiskem tohoto
tlačítka televizor opět zapnete.
3. Opětovným stiskem hlavního vypínače televizor vypnete.
Poznámka:
Spotřebu elektrické energie snížíte, když televizor přepnete do pohotovostního režimu pokaždé,
když jej nesledujete po kratší dobu, a když jej odpojíte od elektrického proudu pokaždé, když jej
nepoužíváte po dobu delší.
Pokud televizor vypnete a chcete jej opět zapnout poté, co došlo k neobvyklému chování, vyčkejte
alespoň 5 sekund.
➣
Změna kanálů a hlasitosti
1. Stisknutím tlačítek „CH+ / CH-“ na dálkovém ovládání změníte kanál.
(Stisknutím tlačítek „VOL+ / VOL-“ na dálkovém ovládání hlasitost zesílíte nebo ztišíte).
2. Kanály lze také změnit stisknutím tlačítek „CHs/t“ na předním panelu televizoru. (Stisknutím
tlačítek „VOLs/t“ na předním panelu hlasitost zesílíte nebo ztišíte).
3. Stisknutím tlačítek s čísly na dálkovém ovládání přepnete na příslušný kanál.
Poznámka:
Přímé změny kanálu lze dosáhnout stiskem tlačítka s číslem programu. Pokud tak chcete
přepnout na kanál č. 1 až 9, stiskněte rovnou tlačítko s příslušným číslem. Pokud chcete přepnout
na kanál s dvojciferným či trojciferným číslem, prodleva mezi jednotlivými stisknutými čísly by
neměla být delší než 3 sekundy.
➣
Startup Menu (Startovní nabídka)
Při prvním zapnutí vašeho televizoru, se na obrazovce
zobrazí tato nabídka (viz obrázek vpravo).
Startup Menu
1) Pomocí tlačítek „ / V “ zvolte jazyk hlavní nabídky pomocí volby
„OSD language“ ve startovní nabídce „Startup Menu“ .
OSD language English
2) Stisknutím tlačítek „ >/OK “ přejdete na podnabídku nastavení
Country
UK
jazyka „OSD language“.
Use Mode Home Mode
3) Stisknutím tlačítek „ / V “ zvolte jazyk a stisknutím „OK“ volbu
potvrďte.
Auto Install
4) O
statní položky můžete zvolit podobným způsobem.
Select
Enter
Exit
Poznámka:
Tato nabídka se po vyhledání kanálů již nezobrazí.
Chcete-li tuto nabídku znovu vyvolat, řiďte se následujícím postupem:
1) Stisknutím tlačítka „ Menu “ vyvoláte hlavní nabídku.
2) Stisknutím tlačítek „ / V “ zvolte položku Function (funkce).
3) Stisknutím tlačítek „ >/OK “ přejdete na podnabídku Function (funkce).
4) Stisknutím tlačítek „ / V “ zvolte položku Startup Menu (Startovní nabídka).
5) Stisknutím tlačítek „ </> “ volbu Off/On (zapnete či vypnete).
6) Pokud volbu On (zapnete), můžete zvolit nabídku nastavení jazyka.
V
V
V
V
13
Základní provoz
➣
Volba vstupního signálu
Zvolte hlavní zdroj videosignálu. Nejprve zobrazte seznam vstupních signálů stisknutím tlačítka
„Source“. Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovaný vstupní signál a poté stiskněte „>/OK“ a
volbu potvrďte.
V
➣
Změna režimu obrazu
Režim obrazu lze přepínat mezi nastaveními Bright, Standard, Soft and User (Jasný, Standardní,
Měkký a Uživatelský). Tento režim umožňuje nastavení specifického efektu obrazu nastavením jasu,
kontrastu, barev, atd.
➣
Změna režimu zvuku
Režim zvuku lze přepínat mezi nastaveními Music, Standard, Speech and User (Hudba, Standardní,
Řeč a Uživatelský). Tento režim umožňuje dosáhnout určitého efektu zvuku nastavením ekvalizéru.
Pokud je zapnutá funkce SRS TSXT, zvukové režimy budou neaktivní.
➣
Zastavení obrazu
Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte pohyb obrazu.
➣
Vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka „Mute“ vypnete zvuk a opětovným stisknutím téhož tlačítka zvuk zapnete. Tato
funkce se používá k dočasnému vypnutí zvuku.
➣
Nastavení časovače
Pomocí této funkce můžete nastavit, aby se televizor automaticky přepnul do pohotovostního režimu,
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zvolíte vhodný režim časovače, který vám sdělí, jaká doba
zbývá do přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Režimy časovače jsou následující: Vypnuto
-10 minut -20 minut -30 minut ... 120 minut.
➣
Změna formátu obrazu
Televizor je vybaven různými režimy zobrazení pro různé typy vstupního signálu. Stisknutím tlačítka
„Zoom“ vyvoláte nabídku formátu obrazu, která zahrnuje režimy zobrazení „“Auto”, “Full Screen”,
“Normal”, “Zoom 1 “, “Zoom 2”, “Smart Zoom”, “Dot to Dot” (Auto, Celá
obrazovka, Normální, Přiblížení 1, Přiblížení 2, Inteligentní přiblížení a Bod po bodu).
¸ Normal (Normální): Standardní formát 4:3 na středu obrazovky televizoru s tmavými pruhy po
stranách.
¸ Full Screen (Celá obrazovka): Tento zobrazovací režim roztáhne obraz vstupního signálu na
celou obrazovku.
¸ Zoom 1 (Přiblížení 1): Rovnoměrně roztáhne televizní obraz, ale ořízne horní a dolní část obrazu,
aby se vešel na obrazovku. Odstraní tmavé pruhy po stranách.
¸ Zoom 2 (Přiblížení 2): Tento režim ještě více přiblíží střed obrazu a více ořízne jeho horní a dolní
část.
¸ Smart Zoom (Inteligentní přiblížení): Režim zobrazení podobný formátu 16:9, který však zobrazí
více ze stran obrazu.
¸ Dot to Dot (Bod po bodu): Zobrazí obraz v jeho skutečné velikosti.
Poznámka: Funkce režimu přiblížení funguje u různých vstupních signálů jinak.
➣
Průvodce televizním programem
Průvodce televizním programem (EPG) vám poskytne informace o televizních programech.
14
Změna nastavení televizoru
Nastavení kanálů
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Channel
2 Pomocí tlačítek „
(kanály).
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
➣
/ V “ zvolte položku Channel
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Channel
(kanály).
V
Select
Enter
Exit
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím
tlačítka „Menu“.
K dispozici máte následující volby:
n Manual Install (Manuální instalace): Spustíte vyhledávání kanálů podle ručního nastavení.
Před spuštěním ručního vyhledávání nastavte správný systém barev a zvuku. Počáteční
frekvenci ručního vyhledávání nelze nastavit a její hodnota se automaticky mění v závislosti
na frekvenčním pásmu nebo číslu kanálu.
n Auto Install (Automatická instalace): Vyhledá kanály automaticky. Před automatickým
vyhledáním kanálů lze zvolit zemi, ve které se nacházíte.
n Fine Tune (Jemné ladění): Jemné ladění frekvence pro dokonalý výsledek.
n Edit programme (Úprava programu): Slouží k úpravě kanálů a zahrnuje funkce:
¸ Přejmenovat: stisknutím zeleného tlačítka změníte název zvoleného programu. Stisknutím
tlačítka „ / V “ nastavíte značku názvu. Stisknutím zeleného tlačítka změny uložíte,
stisknutím červeného změny zrušíte. Název kanálu může mít maximálně 6 znaků.
¸ Přeskočení kanálu: stisknutím žlutého tlačítka zvolíte funkce přeskočení kanálu. Pokud chcete
zrušit funkci přeskočení kanálu, stiskněte opět žluté tlačítko.
Kanály, u kterých je aktivována funkce přeskočení, budou při prohlížení kanálů pomocí tlačítek
„CH+ / CH-“ na dálkovém ovládání přeskočeny. Lze je však stále navolit pomocí přímé volby
čísla programu.
¸ Uspořádání kanálů: Pokud chcete změnit pořadí kanálů, stiskněte tlačítko „ < “; kanál
přesuňte na požadovanou pozici stisknutím tlačítka „ / V “ a poté změnu potvrďte stisknutím
tlačítka „ > “.
n CI (Konektor Cl): Pokud vložíte kartu PCMCIA, zobrazí se příslušná položka. Když vložíte
kartu PCMICIA nebo jinou vhodnou kartu, můžete sledovat kódované kanály.
V
V
15
Změna nastavení televizoru
Nastavení obrazu
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Picture
Select
OK: Enter
2 Pomocí tlačítek „
/ V “ zvolte položku Picture (obraz).
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Picture
(obraz).
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
➣
Standard
Back
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím tlačítka
„Menu“.
K dispozici máte následující volby:
n Brightness (Jas): Zvýšením jasu dosáhnete toho, že tmavé oblasti obrazu budou světlejší.
Snížením jasu obraz celkově ztmavíte.
n Contrast (Kontrast): Nastavením vyššího kontrastu zvýšíte zvýraznění bílých oblastí obrazu.
Nastavením nižšího kontrastu zvýšíte zvýraznění tmavých oblastí obrazu.
n Saturation (Sytost): Slouží k nastavení intenzity barev.
n Sharpness (Ostrost): Zvýšením ostrosti obrazu získáte čistší a ostřejší obraz. Snížením
ostrosti obrazu získáte jemnější a vyhlazenější obraz.
n Colour Temp. (Teplota barev): Slouží k nastavení teploty barev. Můžete zvolit standardní,
teplé či chladné nastavení barev.
n Enhanced Setting (Pokročilé nastavení): Slouží k nastavení pokročilých video funkcí:
¸ DNR: Digitální potlačení šumů optimalizuje videosignál v čase, a prostoru a díky redukci
vnějších šumů tak vrací čistý prvotní signál. Tato funkce má čtyři nastavení: Nízké,
Standardní, Silné a Vypnuto.
¸ CTI: Pomocí zdokonalení barevných přechodů lze dosáhnout částečného zlepšení
zobrazovaných barev.
¸ Flesh Tone (Tělový odstín): Pokud je tato funkce zapnuta, televizor může být použit jako
obrazový zdroj pro korekci barev.
¸ Adaptive Luma Control (Adaptivní řízení světelnosti): V závislosti na různých obrazových
scénách je obrazový kontrast dynamicky řízen tak, aby bylo dosaženo lepší kvality obrazu.
16
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Sound
2 Pomocí tlačítek „
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V “ zvolte položku Sound (zvuk).
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Sound
(zvuk).
V
Select
V
➣
Exit
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím
tlačítka „Menu“.
K dispozici máte následující volby:
n Balance (Vyvážení): Slouží k nastavení vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem.
n Equalizer (Ekvalizér): Zeslabí nebo posílí zvuk hlavních frekvenčních pásem.
n Digital Sound Out (Výstup digitálního zvuku): Slouží k nastavení druhu výstupu digitálního zvuku.
n AVC: Slouží k vypnutí nebo zapnutí funkce automatické kontroly hlasitosti. Tato funkce
udržuje hlasitost zvuku na přednastavených hodnotách, aby se zamezilo výkyvům hlasitosti.
n Audio Language (Jazyk zvuku): Slouží k nastavení jazyka zvuku.
n Audio Language 2nd (2. jazyk zvuku): Slouží k nastavení vedlejšího jazyka zvuku.
Změna nastavení televizoru
Nastavení obrazovky
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Screen
2 Pomocí tlačítek „
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
/ V “ zvolte položku Screen (obrazovka).
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Screen
(obrazovka).
V
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím tlačítka
„Menu“.
K dispozici máte následující volby:
n Image Position (Poloha obrazu): Stisknutím tlačítek „ / V/</>“ nastavíte pozici obrazu na
obrazovce.
n Phase Adjust (Nastavení fáze): Slouží k nastavení fáze časovače, který se používá při
synchronizaci obrazu.
n Clock Adjust (Nastavení časovače): Slouží k nastavení časovače, který se používá při
synchronizaci obrazu.
n Auto Adjust (Automatické nastavení): Slouží k automatickému nastavení pozice a velikosti
obrazu.
Poznámka: U různých vstupních signálů jsou v nabídce různé položky.
17
Změna nastavení televizoru
Nastavení funkcí
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Function
2 Pomocí tlačítek „
(funkce).
English
On
Off
/ V “ zvolte položku Function
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Function
(funkce).
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím
tlačítka „Menu“.
K dispozici máte následující volby:
n OSD Language (Jazyk hlavní nabídky): Slouží k nastavení jazyka hlavní nabídky.
n Blue Screen (Modrá obrazovka): Slouží k zapnutí či vypnutí zobrazování modré obrazovky,
není-li žádný videosignál.
n Startup Menu (Startovní nabídka): Slouží k nastavení zobrazení nabídky s počátečním
nastavením při zapnutí televizoru.
n OSD Setting (Nastavení hlavní nabídky): Slouží k oddělenému nastavení průhlednosti a
časové prodlevy obrazové nabídky.
n Subtitle (Titulky): Zahrnuje položky Digital Subtitle Language, Digital Subtitle 2nd Language
and Subtitle Type (Jazyk digitálních titulků, Vedlejší jazyk digitálních titulků a Typ titulků).
Slouží k volbě jazyka titulků digitálního kanálu.
n Timer (Časovač): Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte následující položky: Sleep Timer, Time
Zone, Auto Sync, Date/Time, Auto Turn On/Off (Časovač vypnutí, Časová zóna, Automatická
synchronizace, Datum/Čas, Automatické vypnutí/zapnutí). Stisknutím tlačítka „</>“
nastavíte dobu Sleep Timer (Časovače vypnutí) na 10, 20 a více minut. Při nastavování Date/
Time (Data/času) stiskněte „</>“ pro pohyb kurzorem a pomocí tlačítek s čísly nastavte
hodnoty. Pokud zapnete funkci Auto Sync On (Automatické synchronizace), televizor
nastaví čas podle digitálního televizního signálu. Pokud zapnete funkci Auto Turn On Enable
(automatického zapnutí), můžete nastavit, kdy se televizor zapne či vypne.
n Version Info (Informace o verzi): Zobrazí informaci o verzi software televizoru.
n Factory Reset (Nastavení z výroby): Slouží k nastavení všech parametrů televizoru na
předem definované výrobní hodnoty. Tuto funkci můžete použít, kdykoliv se spotřebič začne
chovat nenormálně, nebo kdykoliv potřebujete nastavené hodnoty vrátit na hodnoty z výroby.
V
18
Změna nastavení televizoru
➣
Rodičovský zámek
1 Stisknutím tlačítka „Menu“ vyvoláte hlavní nabídku.
Parental
V
2 Pomocí tlačítek „ / V “ zvolte položku Parental
(Rodičovský zámek).
Change Password
Parental Rating
Channel Block
3 Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejde na nabídku Parental
(Rodičovský zámek).
V
Select
Enter
Exit
4 Stisknutím tlačítka „ / V “ zvolte požadovanou volbu,
stiskněte „>/OK“ a vyvolejte příslušnou podnabídku a
pomocí tlačítek „</>“ danou volbu nastavte.
5 Po dokončení zavřete hlavní nabídku stisknutím
tlačítka „Menu“.
Při prvním použití této funkce je přednastavené heslo „0000“. Pokračovat můžete pouze po zadání
tohoto hesla.
K dispozici máte následující volby:
n Change Password (Změnit heslo): Poprvé můžete použít přednastavené heslo. Jestliže jej
chcete změnit, budete muset použít tuto funkci. Zadejte nové heslo a poté jej potvrďte jeho
opětovným zadáním. Nové heslo je tak nastaveno.
n Parental Rating (Hodnocení obsahu): Slouží k nastavení Hodnocení obsahu dle věku, které
umožňuje blokovat programu s určitým typem obsahu.
n Channel Block (Blokování kanálu): Tato funkce slouží k blokování libovolného kanálu.
19
Funkce digitálních multimédií
➣
Stručný přehled funkcí
typ
multimédia
podporované formáty
Picture
(obrázky)
JPEG
Music (hudba)
MP3
Film (filmy)
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
➣
Tento spotřebič je vybaven digitálním multimediálním
přehrávačem s podporou USB zařízení. Televizor dokáže
rozpoznat zařízení pracující ve standardním režimu USB 1.1
a USB 2.0 jako např. přenosné disky, USB disky, digitální
kamery, atd.
Můžete tak současně prohlížet obrázky, poslouchat hudbu
nebo si užívat sledování videa v různých formátech jako např.
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT, atd.
Přehled funkcí tlačítek dálkového ovládání
Tlačítko „DMP“: Stisknutím tohoto tlačítka lze vyvolat
startovní rozhraní digitálního přehrávače multimédií.
Tlačítko „II: Stisknutím tohoto tlačítka lze pozastavit a opět
spustit přehrávání.
Tlačítko n: Zrušit stávající volbu.
Tlačítko „DMP Display“: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte informace o stavu přehrávání.
Tlačítko ƒƒ: Slouží k posunutí přehrávaného videa směrem
k jeho začátku.
Tlačítko „„: Slouží k posunutí přehrávaného videa směrem
k jeho konci.
Tlačítko ƒ
I ƒ: Slouží k přehrání předchozího souboru,
posloucháte-li hudbu nebo přehráváte-li videosoubory.
Tlačítko „„l: Slouží k přehrání následujícího souboru,
posloucháte-li hudbu nebo přehráváte-li videosoubory.
Tlačítko „OK“: Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte vaši
volbu nebo výběr.
Tlačítko / V: Slouží k pohybu kurzorem nahoru a dolů.
Tlačítko <: Slouží k návratu na předchozí obsah.
Tlačítko> : Slouží k přechodu na vnořený obsah.
V
Prohlížení obrázků
Hlavní rozhraní DMP
Obrázky uložené na přenosném zařízení procházet, volit a
prohlížet.
1.Stisknutím tlačítka DMP vyvoláte hlavní rozhraní
digitálního přehrávače multimédií a na obrazovce se
zobrazí obsah přenosného zařízení.
2.Stisknutím tlačítka „>/OK“ zvolíte položku a stisknutím
tlačítek „ / V “ lze procházet soubory.
3.Stisknutím tlačítka „>/OK“ přejdete k prohlížení obrázků.
V
➣
20
Funkce digitálních multimédií
None
Pause
➣
4. Při prohlížení obrázků můžete prohlížení pozastavit
stisknutím červeného tlačítka (tlačítka „►II“), nastavit
čas mezi přechodem na další obrázek stisknutím
zeleného tlačítka, nastavit režim zobrazení obrázku
na obrazovce stisknutím žlutého tlačítka a zobrazit
informace o obrázku či fotografii stisknutím modrého
tlačítka.
5. Stisknutím tlačítka „n“ opustíte danou nabídku.
Short
Duration
Effect
Info
Poslouchání hudby
Hudební soubory uložené na přenosném zařízení lze
procházet, volit a přehrávat.
1. Stisknutím tlačítka „DMP“ vyvoláte hlavní rozhraní
digitálního přehrávače multimédií a na obrazovce se
zobrazí obsah přenosného zařízení.
2. Stisknutím tlačítka „>/OK“ zvolíte položku a stisknutím
tlačítek „ / V “ lze procházet soubory.
3. Stisknutím tlačítka „>/OK“ spustíte přehrávání mp3
souborů.
4. Při poslechu hudby můžete změnit hlasitost přehrávání
stisknutím tlačítek „</>“, přehrát předchozí nebo
následující hudební soubor stisknutím tlačítek „ƒƒ/ „„“,
vrátit se na začátek přehrávaného hudebního souboru
stisknutím tlačítka „n“, nastavit režim opakovaného
přehrávání stisknutím červeného tlačítka, nastavit zvukové
efekty stisknutím zeleného tlačítka a zobrazit informace o
hudebním souboru stisknutím modrého tlačítka.
5. Stisknutím tlačítka „n“ opustíte danou nabídku.
V
Repeat
Info
Přehrávání videosouborů
1. Stisknutím tlačítka „DMP“ vyvoláte hlavní rozhraní
digitálního přehrávače multimédií a na obrazovce se
zobrazí obsah přenosného zařízení.
2. Stisknutím tlačítka „>/OK“ zvolíte položku a stisknutím
tlačítek „ / V “ lze procházet soubory.
3. Stisknutím tlačítka „>/OK“ spustíte přehrávání
videosouborů.
4. Při přehrávání filmu můžete změnit hlasitost stisknutím
tlačítek „</>“, přehrát předchozí nebo následující
videosoubor stisknutím tlačítek „ƒƒ / „„“, nastavit režim
opakovaného přehrávání stisknutím červeného tlačítka,
nastavit režim obrazu stisknutím zeleného tlačítka a
zobrazit informace o videosouboru stisknutím modrého
tlačítka.
5. Stisknutím tlačítka „n“ opustíte danou nabídku.
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Funkce digitálních multimédií
Důležité:
1. USB vstup digitálního přehrávače multimédií podporuje většinu přenosných USB disků. Pokud
však nastane neočekávaná situace, nejedná se o poruchu spotřebiče, ale pravděpodobně se
jedná o problém s ovladači USB zařízení.
2. USB vstup na tomto spotřebiči je napájen 5 V o maximálním proudu 500 mA. Jelikož mají
některé spotřebiče jiné technické parametry sběrnice, než jaké jsou definovány standardem USB,
může to ovlivnit správné rozpoznání zařízení digitálním přehrávačem multimédií. Nejedná se o
poruchu spotřebiče.
3. Čas potřebný k načtení informací o obsahu uloženém na externím zařízení se liší v závislosti
na typu zařízení a jeho úložné kapacitě. Rychlost načítání informací se může dočasně snížit.
Nejedná se o závadu spotřebiče.
4. Pokud USB disk nelze správně rozpoznat, můžete jej zkusit naformátovat formátem FAT nebo
NTFS.
5. Externí USB zařízení z televizoru nevytahujte, pokud je právě načítán jeho obsah.
6. Některé obrázky či fotografie o velkém rozlišení spotřebič nemusí rozpoznat či s nimi nemusí
správně pracovat při použití určitých funkcí jako zvětšení či rotace.
7. Během práce v digitálním přehrávači multimédií nelze hlavní nabídku vyvolat stisknutím tlačítka
„MENU“. Pro volbu jiného vstupního signálu je nutné stisknout tlačítko „SOURCE“.
8. Pokud systém provádí vaše poslední příkazy, nemačkejte opakovaně funkční tlačítka, jinak to
ovlivní rychlost zpracování příkazů systému.
9. Digitální přehrávač multimédií nedokáže přes USB rozhraní přehrávat videosoubory o vyšším
rozlišení než 720p.
22
Dodatek
➣
Technické údaje
Název modelu
LHDNI9V68UK
Rozměry
Bez podstavce
800x316x73
(ŠxVxH)(mm)
S podstavcem
468x356x178
Váha (kg)
Bez podstavce
4
S podstavcem
6
LCD panel
47
Minimální úhlopříčka
Rozlišení obrazovky
1366x768
Příkon
40 W
Zvukový výkon
1,8 W +1,8 W
Napájení
Viz typový štítek
Systém příjmu
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentní vstup
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA vstup
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
HDMI vstup
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Dodatek
➣ Odstraňování závad
Při jakémkoliv problému s vaším televizorem jej můžete zkusit vypnout a poté opět spustit.
Také se můžete řídit následující tabulkou. Pokud problém nelze i nadále vyřešit, kontaktujte
profesionální techniky.
Žádný zvuk nebo obraz
1. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel v zásuvce a zda je
zásuvka pod proudem.
2. Zkontrolujte, zda jste stisknuli hlavní vypínač na
televizoru nebo tlačítko „Power“ na dálkovém ovládání.
3. Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu obrazu.
4. Zkontrolujte nastavenou hlasitost.
Obraz je v pořádku,
ale bez zvuku
1. Zkontrolujte nastavenou hlasitost.
2. Zkontrolujte, zda není zapnutá funkce ztlumení zvuku.
Žádný obraz nebo
černobílý obraz
1. Zkontrolujte nastavení obrazu.
2. Zkontrolujte systém barev.
Dochází k rušení
obrazu a zvuku
1. Zkuste najít spotřebič, který ovlivňuje televizor, a
posuňte jej co nejdál od televizoru.
2. Zkuste zasunout síťovou zástrčku televizoru do jiné
zásuvky.
Nejasný obraz nebo rušený obraz (tzv.
sníh)
1. Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény
televizoru.
2. Nastavte směr antény nebo u kanálu zvolte funkci
reset nebo jemné ladění.
Dálkové ovládání nefunguje
1. Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
2. Vyčistěte horní stranu dálkového ovládání (okénko s
vysílačem)
3. Zkontrolujte kontakty baterií.
4. Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a
televizorem nejsou překážky.
5. Zkontrolujte, zda jsou baterie vložené správně.
Přebíhající proužek nebo roztřesený obraz Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti televizoru rušivé
zdroje jako elektrické spotřebiče či nástroje.
Skříň televizoru vydává praskavý zvuk
➣
Teplota místnosti může někdy způsobovat roztahování či
smršťování materiálu skříně televizoru, která pak vydává
podobné zvuky. Nejedná se o poruchu televizoru.
Příslušenství
Dálkové ovládání.........................1
Návod k použití............................1
Suché baterie...............................2
24
315962328
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement