Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Skystųjų kristalų
ekrano televizorius
VARTOTOJO VADOVAS
Prieš pradėdami naudoti šį televizorių, atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį, kad
vėliau vėl galėtumėte juos pasinaudoti.
LHDN19V68UK
Dalies Nr.: IES09
Lietuvių k.
Turinys
Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos -------------------------------------- 2
Svarbūs nurodymai dėl saugos - --------------------------------------------------------------- 2
Aplinkosauga ----------------------------------------------------------------------------------- 4
Sąranka ------------------------------------------------------------------------------------------ 5
Stovo montavimo instrukcija -------------------------------------------------------------------- 5
Televizoriaus mygtukų ir jungčių išdėstymas --------------------------------------------------- 6
Kitų prietaisų prijungimas ----------------------------------------------------------------------- 8
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas - ---------------------------------------------- 11
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai ------------------------------------------------------------ 11
Trumpas nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijų aprašymas ------------------------------ 12
Pagrindinis naudojimas---------------------------------------------------------------------- 13
Įjungimas/išjungimas--------------------------------------------------------------------------- 13
Kanalų perjungimas/garsumo keitimas -------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Pradinis meniu)----------------------------------------------------------------- 13
Įvesties šaltinio pasirinkimas ------------------------------------------------------------------ 14
Vaizdo režimo keitimas ------------------------------------------------------------------------ 14
Garso režimo keitimas ------------------------------------------------------------------------- 14
Fiksuotas vaizdas------------------------------------------------------------------------------ 14
Garso nutildymas ------------------------------------------------------------------------------ 14
Išjungimo laikmačio nustatymas --------------------------------------------------------------- 14
Vaizdo formato keitimas ----------------------------------------------------------------------- 14
EPG (elektroninė TV programa) --------------------------------------------------------------- 14
Televizoriaus nuostatų keitimas ----------------------------------------------------------- 15
Kanalų nuostatos ------------------------------------------------------------------------------ 15
Vaizdo nuostatos ------------------------------------------------------------------------------ 16
Garso nuostatos ------------------------------------------------------------------------------- 17
Ekrano nuostatos ------------------------------------------------------------------------------ 17
Funkcijų nuostatos - --------------------------------------------------------------------------- 18
Tėvų kontrolės funkcija ------------------------------------------------------------------------ 19
Skaitmeninių laikmenų funkcija - ---------------------------------------------------------- 20
Trumtas funkcijų aprašymas - ----------------------------------------------------------------- 20
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijų aprašymas --------------------------------------- 20
Nuotraukų peržiūra ---------------------------------------------------------------------------- 20
Muzikos klausymas ---------------------------------------------------------------------------- 21
AV failų atkūrimas ----------------------------------------------------------------------------- 21
Priedas ------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Techniniai duomenys -------------------------------------------------------------------------- 23
Trikčių šalinimas ------------------------------------------------------------------------------- 24
Priedai ----------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Svarbūs nurodymai dėl saugos
ã
Svarbūs nurodymai dėl saugos
Įspėjamieji ženklai
Žaibo su rodykle trikampyje ženklas įspėja vartotoją apie gaminio viduje esančią
pavojingą įtampą.
Šauktuko trikampyje ženklas įspėja vartotoją apie svarbų, su šiuo gaminiu susijusį
nurodymą.
♦ Bendrasis nurodymas.
Įspėjimas: Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite šiuos skirsnius.
Maitinimas ir signalai------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Artėjant audrai, ištraukite iš lizdo elektros kištuką arba išorinę anteną, kad būtų išvengta bet
kokios galimos žalos televizoriui. Nelieskite antenos indukcijos laido.
Jeigu ilgai nenaudosite šio prietaiso, ištraukite jo elektros kištuką iš maitinimo lizdo.
u Neprispauskite maitinimo ir antenos laido prie kitų daiktų.
u Neperkraukite maitinimo lizdo, kitaip gali kilti gaisras.
u Saugokite maitinimo laidą nuo aukštos temperatūros.
u Jeigu lauko antena ilgai stovi lauke, gali pablogėti vaizdo kokybė, todėl reguliariai tikrinkite ir
keiskite anteną.
Skystųjų kristalų ekrano naudojimo instrukcija ir techninė priežiūra ------------------------------------------- Skystųjų kristalų plokštė yra Sudėtingas technikos gaminys, sudarytas iš kelių milijonų
plonų plėvelių tranzistorių. Plokštėje gali būti matoma tamsių arba šviesių dėmių; atkreipkite
dėmesį, kad tai normalu ir neturi poveikio bendram veikimui. Netinkama techninė priežiūra
sąlygos žalą skystųjų kristalų ekranui, o tai turės neigiamo poveikio vaizdo kokybei, todėl
privalote atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
Nevalykite ekrano organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ir pan., arba
mechinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, rūgštimis, šarmais ir pan.
Nevalykite ekrano jokiomis valymo priemonėmis.
Norėdami tinkamai apsaugoti ekraną, jeigu reikia, išjungę televizorių galite nuvalyti ekraną
švaria minkšta medvilnine šluoste, bet dažnai jį valyti stirpiai spaudžiant draudžiama.
Tiesiogiai liečiant ekraną pirštais, galima pažeisti ekrano paviršių. Nespauskite skystųjų
kristalų ekrano, nes jis yra jautrus ir pažeidžiamas.
u Nelieskite skystųjų kristalų ekrano kietais daiktais. Ekranas gali būti lengvai subraižytas.
Gaminys ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Neardykite jokios šio gaminio dalies. Galite sugadinti gaminį bei sužaloti savo sveikatą. Be
to, nebegalios gaminio garantija.
u Jeigu pasigirstų neįprastas garsas arba pajustumėte neįprastą kvapą, arba girdėtumėte
garsą, bet nebūtų vaizdo, nedelsdami išjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir susisiekite su
mūsų kvalifikuotais specialistais.
Nenuimkite galinio dangčio. Prietaiso reguliavimo ir tikrinimo darbus turėtų atlikti tik
kvalifikuoti specialistai.
u Neuždenkite ir neužkimškite šilumos išleidimo angų, kad prietaise nesikauptų šiluma.
2
Svarbūs nurodymai dėl saugos
ã
Svarbūs nurodymai dėl saugos
u Nenaudokite aštrių, metalinių daiktų arba skysčių ir nenaudokite jų, norėdami paliesti
signalų sąsają arba šilumos išleidimo angas, kitaip gali įvykti trumpasis jungimas arba
gaminys gali būti sugadintas.
Techninė priežiūra -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nevalykite šio prietaiso stipraus poveikio alyvomis arba skiedikliais, kurie gali pažeisti
korpusą arba sugadinti apdailos paviršių.
u Jeigu korpusas būtų suteptas, nuvalykite jį minkšta šluoste, sudrėkintą neutralios valymo
priemonės ir vandens tirpalu.
u Jeigu ant televizoriaus korpuso paviršiaus patektų tokių medžiagų kaip dažai, organinis
tirpiklis, tepalas ar pan., tarp televizoriaus pagrindo guminės dangos ir tokių medžiagų
gali įvykti cheminė reakcija, kuri gali sukelti nestiprią televizoriaus korpuso paviršiaus
koroziją. Todėl vartotojams rekomenduojama pirmiausiai padėti po televizoriaus korpusu
apsauginės medžiagos sluoksnį (pavyzdžiui, medžio drožlių arba stiklo plokštę ir pan.),
tuomet ant viršaus statyti televizorių.
Pastatymo būdas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Lygūs ir tvirti paviršiai
X Vietos, apšviestos tiesioginiai saulės spinduliais, arba vietos šalia šildymo prietaisų
X Prastai vėdinamos vietos
X Vietos šalia krosnies arba vietos, į kurias gali patekti vandens, aliejaus arba dūmų
X Vietos, kuriose yra uždengtos ventiliacijos angos
X Netvirtos vietos
X Vietos, veikiamos vibracijos
X Vietos, neapsaugotos nuo dulkių ar drėgmės
X Vietos, neapsaugotos nuo aukštos temperatūros
Televizoriaus žiūrėjimas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Žiūrėkite televizorių iš tinkamo atstumo; idealiu atveju atstumas iki skystųjų kristalų
televizoriaus turėtų būti 5 – 7 kartus didesnis nei televizoriaus ekrano vertikalės ilgis.
u Patalpos apšvietimas turi būti pakankamai ryškus, kad joje galima būtų skaityti laikraštį.
u Reikia tinkamai nustatyti garsumą, kad netrukdytumėte kaimynams, ypač naktį.
Kita informacija ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Rekomenduojama, kad prietaisą keltų, pastatytų ir neštų 2 arba daugiau žmonių; nešdami
šį prietaisą, stenkitės išvengti susidūrimų, ypač tam, kad apsaugotumėte skystųjų kristalų
ekraną.
u Jeigu įjungdami arba išjungdami televizorių paliesite skystųjų kristalų ekraną, galite
pajausti nedidelį elektros smūgį; tai elektrostatinė iškrova ir ji nekenkia sveikatai.
Ypač atkreipkite dėmesį į šiuos punktus ---------------------------------------------------------------------------------------------------u Šiave vadove pateikiama informacija gali būti pakeista iš anksto apie tai neįspėjus.
u Visų kitų šiame vadove pamintėtų produktų pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų
logotipai arba prekių ženklai.
3
Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos
ã
Aplinkosauga
Europos direktyvos 2002/96/EB ir 2003/108/EB
dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo (angl. WEEE)
u Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad šio prietaiso
negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tam tikros
sudedamosios dalys gali būti kenksmingos aplinkai.
u Neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis, atiduokite jį į viešą
surinkimo punktą arba kitą tam tikslui skirtą vietą.
Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo vietos valdžios
atstovais.
u Visos šio seno arba panaudoto prietaiso sudedamosios dalys privalo
būti tinkamai išmestos ir perdirbtos.
u Atskiras elektronikos atliekų surinkimas leidžia sumažinti pavojingų
medžiagų, kurios neperdirbtos kenkia aplinkai, kiekį, ir taip prisidėti
prie aplinkos tausojimo.
Europos direktyva 2002/95/EB
dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir
elektroninėje įrangoje apribojimo (angl. ROHS)
u Ši Europos direktyva apriboja pavojingų ir kenksmingų medžiagų,
kurios nėra perdirbamos, arba medžiagų, kurias perdirbti yra
sudėtinga, naudojimą.
u Tokia nuostata suteikia galimybę perdirbti elektros ir elektroninės
įrangos atliekas bei prisideda prie aplinkos apsaugos.
u Šiame gaminyje medžiagos yra panaudotos atsižvelgiant į RoHS
direktyvą.
Maitinimo elementai
u Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Juos atiduokite į nurodytus surinkimo punktus.
Nedeginkite maitinimo elementų.
u Nenaudokite skirtingų rūšių maitinimo elementų. Nemaišykite senų
arba naudotų maitinimo elementų su naujais.
u Nedelsdami išimkite perkaitusį maitinimo elementą, kad į maitinimo
elementų skyrių neištekėtų jame esanti rūgštis.
u Jeigu ketinate ilgai nenaudoti nuotolinio valdymo pulto, išimkite iš jo
maitinimo elementus.
4
Sąranka
ã
Stovo montavimo instrukcija
1. P
atieskite minkštą audeklą ant stalo, kuris gali atlaikyti viso televizoriaus svorį, ir nebūtų
padaryta žala televizoriui arba žmogui.
2. Paguldykite televizorių ant minkšto audeklo skystųjų kristalų ekranu žemyn, o galine puse į viršų.
3. Išimkite iš pakuotės stovą ir tinkamai įkiškite stovą į televizoriaus korpusą, tuomet nustatykite
stovą tinkamoje padėtyje televizoriaus korpuso atžvilgiu, kad visos skylės visiškai sutaptų.
4. Varžtais sutvirtinkite stovą ir televizorių.
5. Pakelkite televizorių ir pastatykite jį tinkamoje žiūrėjimui padėtyje.
varžtai
stovas
Pastaba:
Pirmiau pavaizduoti paveikslėliai tėra pavyzdžiai; tikra jūsų įsigyto prietaiso išvaizda gali
skirtis.
Varžtais privaloma priveržti kiekvieną stovo angą!
5
Sąranka
ã
Televizoriaus mygtukų ir jungčių išdėstymas
Pastaba: Toliau pavaizduoti paveikslėliai tėra pavyzdžiai; tikra jūsų įsigyto prietaiso išvaizda
gali skirtis.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NR.
Televizorius
(priekinė dalis)
Aprašymas
1
Menu (meniu)
Atidaro ekrane rodomą meniu (OSD); norėdami uždaryti OSD,
spauskite Exit (uždaryti).
2
Source (šaltinis)
Parenka įvesties šaltinį. Spauskite Source (šaltinis), norėdami
peržiūrėti įvesties šaltinių sąrašą.
3
VOL s/VOL t
(garso didinimas/
mažinimas)
Didina arba mažina garso lygį. Atidarę OSD meniu, spauskite šiuos
mygtukus, kad judėtumėte meniu dešinėn ar kairėn arba nustatytumėte
pasirinktą elementą.
4
CHs/CHt
(paskesnis/
ankstesnis kanalas)
Parenka paskesnį arba ankstesnį kanalą. Atidarę OSD meniu,
spauskite šiuos mygtukus, norėdami judėti meniu aukštyn arba žemyn.
5
(Standby parengties režimas)
Spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti televizorių (kad jis
veiktų parengties režimu).
6
Nuotolinio
valdymo pulto
jutiklis
Priima nuotolinio valdymo pulto siunčiamus signalus. Neuždenkite ir
neužstokite jo.
7
Kontrolinė
maitinimo lemputė
Ši lemputė parodo, ar televizorius yra įjungtas, ar jis veikia parengties
režim.
8
Pagrindinis
maitinimo jungiklis Įjungia arba išjungia pagrindinį maitinimą.
6
Sąranka
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Televizoriaus mygtukų ir jungčių išdėstymas
R
ã
ANT 75 Ω
Sąranka
ã
Kitų prietaisų prijungimas
Įspėjimas: Prieš prijungdami prie televizoriaus kitą elektroninį prietaisą, ištraukite
televizoriaus ir elektroninio prietaiso maitinimo laidų kištukus iš kintamosios srovės lizdų.
Šiame televizoriuje yra ne visos toliau nurodytos jugntys. Faktinės jungtys nurodytos
skyriuje „Televizoriaus mygtukų ir jungčių išdėstymas“.
1. Televizijos antenos arba kabelinės televizijos kabelio prijungimas
Norint gauti optimalios kokybės vaizdą, primygtinai rekomenduojama naudoti lauko anteną arba
kabelinės televizijos kabelį.
Pastaba:
n Rekomenduojama naudoti bendraašį kabelį (75 Ω), kad būtų išvengta trikdžių, kuriuos sukelia
netinkama tariamoji varža.
n Antenos kabelio negalima sujungti su maitinimo laidu.
n Jeigu naudojate kabelinę televiziją, įkiškite bendraašio kabelio (75 Ω) kištuką tiesiai į antenos
lizdą.
2. Garso ir vaizdo (AV) prietaisų prijungimas
n Vieną „Video RCA“ kabelio galą įjunkite į televizoriaus gale esantį lizdą, o kitus galus – į
atitinkamo išorinio A/V prietaiso, pavyzdžiui, vaizdo grotuvo, DVD leistuvo arba televizoriaus
priedėlio, lizdus.
n Vienus RCA garso kabelio galus įjunkite į televizoriaus gale esančius „R - L(audio)“ lizdus, o
kitus galus – į atitinkamus A/V prietaiso garso išvesties lizdus.
Jungtis „Video in“ (sudėtinio vaizdo jungtis) perduoda vaizdą kaip vieną signalą.
comp
Raudonas
Vaizdo grotuvai, DVD grotuvai,
televizoriaus priedėliai ir pan.
Baltas
Geltonas
8
Sąranka
ã
Kitų prietaisų prijungimas
Komponentinio vaizdo jungtis (Y, Pb, Pr) perduoda vaizdą kaip atskirus Y, Pb, Pr signalus.
Naudokite šią jungtį raiškiojo vaizdo signalams iš DVD arba kito prietaiso perduoti.
n Vienus komponentinio vaizdo ir garso kabelių galus įjunkite į televizoriaus gale esančius
komponentinio vaizdo lizdus („PR/CR“, „PB/CB“, „Y“), o kitus galus – į atitinkamus PVR arba DVD
prietaiso komponentinio vaizdo išvesties lizdus.
n Komponentinio vaizdo prietaisų (PVR arba DVD grotuvų) jungtys Y, PB/CB ir PR/CR kartais
žymimos Y, B-Y ir R-Y arba Y, CB ir CR. (Privaloma atitaikyti atitinkamas abiejų prietaisų jungčių ir
kabelių spalvas.)
Audio L (kairysis garso kanalas)
Audio R (dešinysis garso kanalas)
Raudonas
Baltas
Raudonas
PR/CR
Mėlynas
PB/CB
Žalias
DVD su komponentinėmis
jungtimis
Y
3. Prietaisų su HDMI sąsaja prijungimas
HDMI jungtis perduoda skaitmeninius signalus; ją rekomenduojama pasirinkti leidžiant failus iš
skaitmeninių DVD arba DVR grotuvų. HDMI jungčiai prijungti nereikia jokios garso jungties.
n HDMI kabelis jungiamas į televizoriaus HDMI lizdą.
HDMI
Prietaisas su HDMI išvesties lizdu
(pavyzdžiui, DVD grotuvas, televizoriaus priedėlis ir pan.)
4. Prietaisų su USB sąsaja prijungimas
Šiame prietaise yra standartinis USB lizdas, į kurį galima jungti standartinius USB1.1 ir USB2.0
prietaisus, pavyzdžiui, kietuosius diskus, U diskus ir skaitmeninius fotoaparatus.
n Galite naudoti USB jungiamąjį laidą arba įkišti USB tiesiai į televizoriaus gale esantį USB
lizdą.
USB
9
Sąranka
ã
Kitų prietaisų prijungimas
PC AUDIO
VGA
5. Kompiuterio prijungimas
n Vieną „D-Sub“ kabelio galą įjunkite į televizoriaus gale esantį lizdą „VGA“, o kitą galą – į
kompiuterio vaizdo plokštės lizdą.
n Vieną stereofoninio garso kabelio galą įjunkite į televizoriaus gale esantį lizdą „PC AUDIO“, o
kitą galą – į kompiuterio garso plokštės išvesties lizdą „Audio Out“.
Kompiuteris
HEADPHONE
6. Ausinių prijungimas
n Įkiškite ausinių kištuką į televizoriuje esantį lizdą.
n Ausinių garsas automatiškai nustatomas pagal pagrindinį televizoriaus garsą.
Ausinės
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optinio garso jungtis
Į šį lizdą junkite optinio garso prietaisą (reikia optinio kabelio „Toslink“).
Pastaba: tik DTV ir HDMI išvesčiai.
8. Prietaisų su SCART sąsaja prijungimas
Užtikrina patogų daugiasignalį televizoriaus ir vaizdo prietaiso sujungimą. Specifikacijos:
n Scart 1: įvesties lizdas „RGB in“, įvesties/išvesties lizdas „CVBS in/out“
n Scart 2: įvesties/išvesties lizdas „CVBS in/out“
SCART jungtis
10
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
ã
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai
POWER (maitinimas):
įjungia/išjungia maitinimą
Source (šaltinis): parenta įvesties šaltinį
Still (vaizdo fiksavimas): sustabdo vaizdą
Sound (garsas): parenka garso režimą
Mute (nutildyti): nutildo garsą
Picture (vaizdas): parenka vaizdo režimą
Specialioji funkcija
Kanalo numeris:
tiesiogiai kanalams įjungti ir raidėms įvesti
Specialioji funkcija
Specialioji funkcija
Menu (meniu): atidaro pagrindinį meniu/
grąžina į ankstesnį meniu
Specialioji funkcija
Exit (uždaryti): uždaro rodomą meniu
: žymelio perkėlimas aukštyn
V
<: žymeklio perkėlimas kairėn
>: žymeklio perkėlimas dešinėn
V: žymeklio perkėlimas žemyn
OK (gerai): patvirtina veiksmą
CH+: paskesnio kanalo įjungimas
VOL+: garso didinimas
CH- : ankstesio kanalo įjungimas
VOL- : garso mažinimas
Subtitle (subtitrai): programos subtitrai
EPG (elektroninė TV programa): elektroninės TV programos
Sleep (laukimo režimas): televizoriaus išjungimo laikui nustatyti
Text (teletekstas): įjungia/išjungia teletekstą
TV (televizorius): parenka televizoriaus įvestį
FAV (mėgstamiausi): mėgstamiausių kanalų sąrašui redaguoti
COMP (komponentinis):parenka komponentinę įvestį
Lang. (kalba): skaitmeninių televizijos signalų kalbai parinkti
I / Π: mono/stereofoniniam garsui perjungti
Recall (atšaukti): įjungia ankstesnį kanalą
lnfo (informacija): rodoma informacija apie esamą būseną
Zoom (mastelio keitiklis): reguliuoja mastelio santykį
Daugialypės terpės funkcijų mygtukai
(žr. 20 puslapį)
Pastaba:
1. Vadovaukitės praktiškumu.
2. Po kai kuriais mygtukais pažymėti ženklai reiškia, kad juos galima naudoti skirtingais režimais.
3. Raudonas/žalias/geltonas/mėlynas mygtukai naudojami specialioms funkcijoms.
11
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
ã
Trumpas nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijų aprašymas
Maitinimo elementų keitimas
1. Atidenkite nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje esantį maitinimo elementų skyrelio
dangtelį.
2. Įdėkite du AAA talpos (1,5 V) maitinimo elementus. Ant maitinimo elementų ir maitinimo
elementų skyrelyje pažymėti ženklai „+“ ir „-“ turi sutapti.
3. Uždenkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį.
Pastaba:
1. Jeigu nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai arba juo nepavyksta valdyti televizoriaus,
pakeiskite maitinimo elementus.
2. Jeigu ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite iš jo maitinimo elementus.
Veiksminga nuotolinio valdymo pulto veikimo zona
1. Nuotolinio valdymo pulto naudojimo atstumas: 8 metrai iki televizoriaus priekio.
2. Nuotolinio valdymo pulto nukreipimo kampas: televizoriaus infraraudonųjų spindulių imtuvo
langelį laikant aukščiausiu tašku, nuotolinio valdymo pultas veikia 6 metrų atstumu, 30 laipnių
kampu (kairėn – dešinėn) horizontaliai ir 30 laipsnių kampu vertikaliai (aukštyn – žemyn).
12
Pagrindinis naudojimas
ã
Įjungimas/išjungimas
1. Įjunkite televizoriaus maitinimo kabelio kištuką į kintamosios elektros srovės lizdą.
2. Paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką. Televizoriui veikiant paspaudus nuotolinio
valdymo pilto maitinimo mygtuką, televizorius bus išjungtas ir veiks parengties režimu.
Spaupaudus šį mygtuką dar kartą, galite įprastai žiūrėti televizorių.
3. Norėdami išjungti televizorių, dar kartą paspauskite šį maitinimo mygtuką.
Pastaba:
Norėdami taupyti elektros energiją, jeigu nežiūrėsite televizoiraus trumpą laiką, nustatykite jį veikti
parengties režimu; jeigu televizoriaus nežiūrėsite ilgą laiką, išjunkite pagrindinį televizoriaus maitinimą.
Jeigu išjungėte televizorių ir norite vėl jį įjungti, palaukite bent 5 sekundes, kitaip televizorius gali
veikti netinkamai.
ã
Kanalų perjungimas/garsumo keitimas
1. Norėdami pejungti kanalus, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus [CH+ / CH-].
(Norėdami padidinti arba sumažinti garsą, spauskite mygtukus [VOL+ / VOL-]).
2. Kanalus taip pat galite perjungti spausdami televizoriaus priekiniame skydelyje esančius
mygtukus [CHs/t]. (Norėdami padidinti arba sumažinti garsą, spauskite mygtukus [VOLs/t]).
3. Norėdami įjungti kanalus, spauskite atitinkamus nuotolinio valymo pulte esančius skaičių
mygtukus.
Pastaba:
Kanalus taip pat galima perjungti tiesiogiai spaudžiant programos numerį. Jeigu norite pasirinkti
1 – 9 programas, tiesiogiai spauskite skaičių mygtukus. Jeigu norite įjungti programą, kurios
numeris yra dviženklis arba triženklis skaičius, laikas tarp dviejų skaičių mygtukų paspaudimo
neturi viršyti 3 sekundžių.
ã
Startup Menu (Pradinis meniu)
Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane bus rodomas
šis dešinėje pavaizduotas meniu.
Startup Menu
1) Spauskite mygtukus [ / V ], kad pasirinktumėte nuostatą OSD
language (ekrane rodomo meniu kalba), esančią Startup Menu
OSD language English
(pradinis meniu).
Country
UK
2) Spauskite mygtukus [ >/OK (gerai) ], kad atidarytumėte papildomą
Use Mode Home Mode
meniu OSD language (ekrane rodomo meniu kalba).
3) Spauskite mygtukus [ / V ], kad pasirinktumėte kalbą, tuomet
Auto Install
patvirtinkite, paspausdami mygtuką [OK] (gerai).
Select
Enter
Exit
4) Panašiai nustatomi ir kiti elementai.
Pastaba:
Šis meniu nebus rodomas po to, kai atliksite kanalų paiešką.
Jeigu norite pasirinkti šį meniu, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1) Spauskite mygtuką [ Menu ] (meniu), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
2) Mygtukais [ / V ] pasirinkite elementą Function (funkcija).
3) Spauskite mygtuką [ >/OK (gerai) ], kad atidarytumėte papildomą meniu Function (funkcija).
4) Mygtukais [ / V ] pasirinkite Startup Menu (pradinis meniu).
5) Mygtukais [ </> ] pasirinkite Off/On (įjungti/išjungti).
6) Paspaudę mygtuką On (įjungti), galite pasirinkti Menu Language (meniu kalba).
V
V
V
V
13
Pagrindinis naudojimas
ã
Įvesties šaltinio pasirinkimas
Pasirinkite esamą pagrindinio vaizdo įvesties signalą. Pirmiausiai paspauskite mygtuką [Source]
(šaltinis), kad būtų atidarytas signalų įvesčių sąrašas. Mygtukais [ / V ] pasirinkite šaltinį, kurį norite
atidaryti, tuomet patvirtinkite, paspausdami mygtuką [>/OK] (gerai).
V
ã
Vaizdo režimo keitimas
Galima nustatyti šiuos režimus: Bright (šviesus), Standard (standartinis), Soft (neryškus) ir User (vartotojo
nustatytas). Šis režimas duoda tam tikrą vaizdo efektą, nustatant šviesumą, kontrastą, spalvas ir pan.
ã
Garso režimo keitimas
Galima nustatyti šiuos režimus: Music (muzika), Standard (standartinis), Speech (kalba) ir User
(vartotojo nustatytas). Šis režimas duoda specialų garso efektą, nustatant kompensatorių. Jeigu
parinkčiai SRS TSXT nustatyta parinktis „On“ (įjungti), garso režimo nuostata neveiks.
ã
Fiksuotas vaizdas
Spauskite šį mygtuką, jeigu norite sustabdyti vaizdą ekrane.
ã
Garso nutildymas
Norėdami išjungti garsą, pauskite mygtuką [Mute] (nutildyti); norėdami vėl įjungti garsą, dar kartą
paspauskite šį mygtuką. Ši funkcija naudojama garsui laikinai išjungti.
ã
Išjungimo laikmačio nustatymas
Naudojant šį laikmatį, galima nustatyti televizorių, kad po tam tikro laiko jis automatiškai išsijungtų ir imtų
veikti parengties režimu. Kelis kartus paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą išjungimo
laikmačio režimą; laikmatis rodys, kiek liko laiko iki tol, kol televizorius išsijungs ir ims veikti parengties
režimu. Galimos laikmačio režimų nuostatos: Off (išjungti) – 10 minučių – 20 minučių – 30 minučių...
120 minučių.
ã
Vaizdo formato keitimas
Šiame prietaise galima nustatyti skirtingiems įvesties šaltiniams tinkamus vaizdo režimus. Paspauskite
mygtuką Zoom (mastelio keitiklis), kad atidarytumėte Zoom (mastelio nuostata) meniu, kuriame yra šios
parintys: „Auto“ (automatinis), „Full Screen“ (visas ekranas), „Normal“ (normalus), „Zoom 1“ (1 mastelio
nuostata), „Zoom 2“ (2 mastelio nuostata), „Smart Zoom“ (racionali nuostata), „Dot to Dot“ („taškas į tašką“).
¸ Normal (normalus): Rodo standartinio 4:3 formato vaizdą televizoriaus ekrano centre su
juodomis juostomis kairėje ir dešinėje.
¸ Full Screen (visas ekranas): Esant šiam režimui, įvesties šaltinio vaizdas išplečiamas per visą ekraną.
¸ Zoom 1 (1 mastelio nuostata): Proporcingai ištempia televizoriaus ekrane rodomą vaizdą, bet
nukerpa vaizdą viršuje ir apačioje, kad jis tilptų ekrane. Tuomet ekrane nėra juodų juostų.
¸ Zoom 2 (2 mastelio nuostata): Dar labiau padidina vaizdą ties ekrano viduriu ir nukerpa dar
daugiau vaizdo viršuje ir apačioje.
¸ Smart Zoom (racionali nuostata): Panaši į 16:9 formatą, bet rodoma daugiau vaizdo šonuose.
¸ Dot to Dot („taškas į tašką“): Rodomas realaus dydžio vaizdas.
Pastaba: Esant skirtingiems įvesties šaltiniams, naudojamos skirtingos mastelio režimų parinktys.
ã
EPG (elektroninė TV programa)
EPG (elektroninė TV programa): elektroninė TV programa, kurioje rodoma informacija apie
transliuojama programas.
14
Televizoriaus nuostatų keitimas
ã
Kanalų nuostatos
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Channel (kanalas).
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
meniu Channel (kanalas).
V
Select
Enter
Exit
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį, paspauskite
mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją atidarytumėte, arba
mygtukais [</>] nustatykite tos parinkties reikšmę.
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu (meniu),
kad uždarytumėte meniu.
Galimos parinktys:
n Manual Install (neautomatinė įdiegtis): pradeda kanalų paiešką pagal vartotojo
pasirinktas nuostatas. Prieš pradėdami neautomatinę paiešką, nustatykite tinkamas spalvų
ir garso sistemas. Pradinio neautomatinės paieškos dažnio pakeisti negalima ir jo reikšmė
automatiškai kinta sulig skirtinga dažnio juosta arba skirtingu kanalo numeriu.
n Auto Install (automatinė įdiegtis): automatiškai atlieka kanalų paiešką. Prieš paleisdami
automatinę kanalų paiešką, galite pasirinkti šalį, kurioje esate.
n Fine Tune (tikslus nustatymas): tiksliai nustato dažnį, kad būtų pasiektas idealus efektas.
n Edit programme (redaguoti programą): ši parinktis skirta mėgstamiausų kanalų sąrašui
tvarkyti, įskaitant:
¸Pervadinti: norėdami pakeisti pasirinkto kanalo pavadinimą, paspauskite žalią mygtuką.
Mygtukais [ / V] įveskite pavadinimo simbolius. Norėdami išsaugoti nuostatą, spauskite
žalią mygtuką; norėdami atšaukti nuostatą, spauskite raudoną mygtuką. Kanalo numerio
pavadinimas neturi viršyti 6 simbolių.
¸Praleisti kanalą: norėdami pasirinkti praleidimo funkciją, spauskite geltoną mygtuką. Jeigu norite
atšaukti praleidimo funkciją, dar kartą paspauskite geltoną mygtuką.
Perjungiant programas ir spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtukus [CH+ / CH-], kanalai,
kuriems yra nustatyta praleidimo funkcija, bus praleidžiami. Visgi juos galima įjungti, tiesiogiai
skaičių mygtukais įvedant programų numerius.
¸Išdėstyti kanalus: Jeigu norite sukeisti programas vietomis, paspauskite mygtuką [<]; mygtukais
[ / V] nustatykite pageidaujamą padėtį, tuomet patvirtinkite, paspausdami mygtuką [>].
n Cl: įdėję kortelę PCMCIA, matysite elementą Cl. Įdėję kortelę PCMCIA ir tinkamą kortelę
„Smart“, galite žiūrėti mokamas programas.
V
V
15
Televizoriaus nuostatų keitimas
ã
Vaizdo nuostatos
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Picture
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
meniu Picture (vaizdas).
Standard
V
Select
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Picture (vaizdas).
Enter
Exit
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį, paspauskite
mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją atidarytumėte, arba
mygtukais [</>] nustatykite tos parinkties reikšmę.
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu (meniu),
kad uždarytumėte meniu.
Galimos parinktys:
n Brightness (ryškumas): didina šviesumą, kad tamsios vaizdo sritys būtų šviesesnės. Mažina
šviesumą, kad šviesios vaizdo sritys būtų tamsesnės.
n Contrast (kontrastas): didina vaizdo kontrasto lygį, kad būtų tinkamai nustatytos baltos
vaizdo sritys. Mažina vaizdo kontrasto lygį, kad būtų tinkamai nustatytos juodos vaizdo sritys.
n Saturation (spalvų sodrumas): reguliuoja spalvų intensyvumą.
n Sharpness (ryškumas): didina ryškumo lygį, kad vaizdas būtų rodomas švariau ir aiškiau.
Mažina ryškumo lygį, kad vaizdas būtų sklandesnis.
n Colour Temp. (spalvų temperatūra): parenka spalvų temperatūrą. Galite pasirinkti Standard
(standartinę), Warm (šiltą) arba Cool (šaltą).
n Enhanced Setting (išplėstinės nuostatos): atidaro išplėstinių vaizdo nuostatų meniu,
įskaitant:
¸DNR: gali optimaliai nustatyti vaizdo signalą laiko ir erdvės atžvilgiu; mažina išorinius
trikdžius ir perduoda aiškų pradinį signalą. Galimos keturios kategorijos: Low (silpnas),
Standard (standartinis), Strong (stiprus) ir Off (išjungti).
¸CTI: gerina spalvas ekrano pakraščiuose, kad spalvos ekrano pakraščiuose būtų
ryškesnės
¸Flesh Tone (kūno atspalvis): Kai ši funkcija yra „On“ (įjungta), televizoriaus ekranas gali būti
laikomas vaizdo pagrindu, kad galima būtų koreguoti spalvas.
¸Adaptive Luma Control (prisitaikančio apšvietimo valdiklis): dinaminis vaizdo kontrasto
nustatymas pagal skirtintas ekrane rodomas scenas, kad efektai būtų geresnės kokybės.
16
Garso nuostata
Garso nuostatos
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
V
Select
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Sound (garsas).
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
meniu Sound (garsas).
Exit
V
ã
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį, paspauskite
mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją atidarytumėte, arba
mygtukais [</>] nustatykite tos parinkties reikšmę.
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu (meniu),
kad uždarytumėte meniu.
Galimos parinktys:
n Balance (balansas): nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakablio garso lygį.
n Equalizer (kompensatorius): susilpnina arba sustiprina pagrindinių dažnio taškų garso lygį.
n Digital Sound Out (skaitmeninio garso išvestis): nustato skaitmeninio garso išvesties būdą.
n AVC: automatinis garso valdymas; įjungia arba išjungia automatinio garso valdymo funkciją. Ši parinktis
išlaiko garsą tam tikrose, iš anksto nustatytose ribose, kad būtų išvengta didelių garso šuolių.
n Audio Language (įgarsinimo kalba): nustato pirminę įgarsinimo kalbą.
n Audio Language 2nd (2-a įgarsinimo kalba): nustato papildomą įgarsinimo kalbą.
Televizoriaus nuostatų keitimas
ã
Ekrano nuostatos
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Screen
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Screen (ekranas).
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad
atidarytumėte meniu Screen (ekranas).
V
Select
Enter
Exit
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį,
paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją
atidarytumėte, arba mygtukais [</>] nustatykite tos
parinkties reikšmę.
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu
(meniu), kad uždarytumėte meniu.
Galimos parinktys:
n Image Position (vaizdo padėtis): nustato vaizdo padėtį ekrane, spaudžiant mygtukus
[ / V/</>].
n Phase Adjust (fazės reguliavimas): nustato laikrodžio, naudojamo vaizdui sinchronizuoti, fazę.
n Clock Adjust (laikrodžio reguliavimas): nustato laikrodį, naudojamą vaizdui sinchronizuoti.
n Auto Adjust (automatinis reguliavimas): automatiškai nustato vaizdo padėtį ir dydį.
V
Pastaba: Esant skirtingiems įvesties šaltiniams, meniu elementai skiriasi.
17
Televizoriaus nuostatų keitimas
ã
Funkcijų nuostatos
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Function
English
On
Off
V
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Function (funkcija).
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
meniu Function (funkcija).
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
Enter
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį, paspauskite
mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją atidarytumėte, arba
mygtukais [</>] nustatykite tos parinkties reikšmę.
Exit
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu (meniu),
kad uždarytumėte meniu.
Galimos parinktys:
n OSD Language (ekrane rodomo meniu kalba): nustato meniu kalbą.
n Blue Screen (mėlynasis ekranas): įjungia arba išjungia mėlynojo ekrano rodymą, kai nėra
vaizdo signalų.
n Startup Menu (pradinis meniu): nustato, ar įjungus televizorių ekrane bus rodomas meniu
„Initial Setup“ (pradinė sąranka), ar ne.
n OSD Setting (OSD nuostata): galimos nuostatos: Transparency (skaidrumas) ir OSD
Timeout (OSD rodymo trukmė); atskirai nustato skaidrumą ir meniu rodymo trukmę.
n Subtitle (subtitrai): galimos nuostatos: Digital Subtitle Language (skaitmeninių subtitrų
kalba), Digital Subtitle 2nd Language (skaitmeniniai subtitrai 2-ąja kalba) ir Subtitle Type
(subtitrų tipas). Nustato skaitmeninių kanalų subtitrų kalbą.
n Timer (laikmatis): mygtukais [ / V] pasirinkite šiuos elementus: Sleep Timer (laukimo
laikmatis), Time Zone (laiko juosta), Auto Sync (automatinė sinchronizacija), Date/Time (data/
laikas), Auto Turn On/Off (automatinis įjungimas/išjungimas). Mygtukais [</>] nustatykite
Sleep Timer (laukimo laikmačio) reikšmę, pavyzdžiui,10 minučių, 20 minučių ir pan.
Nustatydami Date/Time (datą/laiką), mygtukais [</>] perkelkite žymeklį ir spauskite skaičių
mygtukus, kad nustatytumėte datą/laiką. Nustačius parinktį Auto Sync On (automatinė
sinchronizacija įjungta), televizoriaus rodomas laikas nustatomas gaunant skaitmeninės
televizijos signalą. Pasirinkus parinktį Auto Turn On Enable (automatinio įjungimo funkcija
įjungta), galima nustatyti televizoriaus automatinio įjungimo arba išjungimo laiką.
n Version Info (informacija apie versiją): rodo informaciją apie televizoriaus programinės
rangos versiją.
n Factory Reset (gamyklos nuostatų atitaisymas): atitaiso televizoriaus nuostatas į gamyklos
numatytąsias nuostatas. Galite naudoti šią funkciją, kai prietaisas veikia netinkamai arba kai dėl
kokių nors kitų priežasčių norite atitaisyti gamyklos nuostatas.
V
18
Televizoriaus nuostatų keitimas
ã
Tėvų kontrolės funkcija
1 Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad ekrane būtų
rodomas pagrindinis meniu.
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
2 Mygtukais [ / V] pasirinkite elementą Parental (tėvų
kontrolės funkcija).
3 Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
meniu Parental (tėvų kontrolės funkcija).
Enter
Exit
V
Select
4 Mygtukais [ / V] pasirinkite reikiamą parinktį,
paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad ją
atidarytumėte, arba mygtukais [</>] nustatykite tos
parinkties reikšmę.
5 Atlikę nustatymus, paspauskite mygtuką Menu (meniu),
kad uždarytumėte meniu.
Pirmą kartą naudojant šią funkciją, numatytasis slaptažodis yra [0000]. Kitą veiksmą atlikti galite tik
įvedę šį slaptažodį.
Galimos parinktys:
n Change Password (keisti slaptažodį): Pirmą kartą įjungę šią funkciją, galite naudoti
numatytąjį slaptažodį. Jeigu norėsite jį pakeisti, reikės naudoti šią funkciją. Pirmiausiai įveskite
naują slaptažodį ir dar kartą jį pakartokite. Naujas slaptažodis bus išsaugotas.
n Parental Rating (tėvų kontrolės kategorija): nustato amžiaus kategoriją; ši funkcija leidžia
jums blokuoti tam tikras programas pagal jų turinį.
n Channel Block (kanalo blokavimas): ši funkcija leidžia jums užblokuoti bet kokį
pageidaujamą kanalą.
19
Skaitmeninių laikmenų funkcija
ã
Trumpas funkcijų aprašymas
Signalų režimas
Palaikomas formatas
Picture
(nuotraukos)
JPEG
Music (muzika)
MP3
Film (filmai)
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Šiame prietaise yra USB skaitmeninių laikmenų grotuvas. Jis
atpažįsta tokius standartinius USB1.1 ir USB2.0 prietaisus
kaip kietieji diskai, U diskai, skaitmeniniai fotoaparatai ir
kameros ir pan.
Vienu metu galite žiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos ir leisi
įvairius failus, pavyzdžiui, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT ir kt.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijų aprašymas
Mygtukas DMP: paspaudus šį mygtuką, galima
atidaryti pradinę laikmenų grotuvo sąsają.
Mygtukas „II: paspaudus šį mygtuką, galima paleisti ir
pristabdyti prietaisą.
Mygtukas n: išjungia esamą būseną.
Mygtukas DMP Display (DMP rodymas): spauskite šį
mygtuką, kad ekrane būtų rodoma informacija esant šiai
būsenai.
Mygtukas ƒƒ: leidžiant AV failą, atsuka filmą atgal.
Mygtukas „„: leidžiant AV failą, pasuka filmą pirmyn.
Mygtukas ƒ
I ƒ: klausant muzikos arba leidžiant AV failus,
paleidžia ankstesnį failą.
Mygtukas „„l: klausant muzikos arba leidžiant AV failus,
paleidžia paskesnį failą.
Mygtukas OK (gerai): paspauskite šį mygtuką, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą ir veiksmą.
Mygtukas / V : perkelia žymeklį aukštyn/žemyn.
Mygtukas < : atidaro ankstesnį turinį.
Mygtukas > : atidaro poklasio turinį.
V
Nuotraukų peržiūra
DMP main interface
(pagrindinė DMP sąsaja)
Galite pasirinkti ir peržiūrėti atminties įrenginyje saugomas
nuotraukas.
1.Paspauskite mygtuką [DMP], kad atidarytumėte
pagrindinę DMP sąsają, ir ekrane bus rodomas atminties
įrenginio turinys.
2.Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
sąrašą; mygtukais [ / V] galite pasirinkti failus.
3.Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)] ir peržiūrėkite
nuotraukas.
V
ã
20
Skaitmeninių laikmenų funkcija
None
Pause
ã
4. Peržiūrėdami nuotraukas, galite: sustabdyti peržiūrą,
paspausdami [►II]/ [raudoną] mygtuką; nustatyti
nuotraukos rodymo trukmę, paspausdami [žalią]
mygtuką; nustatyti nuotraukos rodymo režimą ekrane,
paspausdami [geltoną] mygtuką; ir peržiūrėti informaciją
apie rodomą nuotrauką, paspausdami [mėlyną] mygtuką.
5. Norėdami uždaryti šią funkciją, paspauskite mygtuką [n].
Short
Duration
Effect
Info
Muzikos klausymas
Galite pasirinkti ir peržiūrėti atminties įrenginyje saugomus failus.
1. Paspauskite mygtuką [DMP], kad atidarytumėte
pagrindinę DMP sąsają, ir ekrane bus rodomas atminties
įrenginio turinys.
2. Paspaukite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
turinį; mygtukais [ / V] galite pasirinkti failus.
3. Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad paleistumėte
mp3 failus.
4. Klausydami muzikos: mygtukais [</>] galite reguliuoti
garso lygį; mygtukais [ƒƒ/„„ ] paleisti ankstesnį/paskesnį
muzikos kūrinį; paspausdami mygtuką [n], galite paleisti
muzikos kūrinį nuo pradžių. Taip pat galite: nustatyti kartojimo
režimą, paspausdami [raudoną] mygtuką; nustatyti garso
efektus, paspausdami [žalią] mygtuką; ir peržiūrėti informaciją
apie muzikos kūrinį, paspausdami [mėlyną] mygtuką.
5. Norėdami uždaryti šią funkciją, paspauskite mygtuką [n].
V
Repeat
Info
AV failų atkūrimas
1. Paspauskite mygtuką [DMP], kad atidarytumėte
pagrindinę DMP sąsają, ir ekrane bus rodomas atminties
įrenginio turinys.
2. Paspaukite mygtuką [>/OK (gerai)], kad atidarytumėte
turinį; mygtukais [ / V] galite pasirinkti failus.
3. Paspauskite mygtuką [>/OK (gerai)], kad paleistumėte
mp3 failą.
4. Žiūrėdami filmą, galite: mygtukais [</>] nustatyti garso
lygį; mygtukais [ƒƒ / „„] paleisti ankstesnį/paskesnį
muzikos kūrinį. Taip pat galite: nustatyti kartojimo ciklo
režimą, paspausdami [raudoną] mygtuką; ir peržiūrėti
informaciją apie muzikos kūrinį, paspausdami [mėlyną]
mygtuką.
5. Norėdami uždaryti šią funkciją, paspauskite mygtuką [n].
V
ã
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Skaitmeninių laikmenų funkcija
Įspėjimai:
1. Skaitmeninių laikmenų grotuvo USB lizdas palaiko daugelį U diskų. Jeigu atsiranda nenustatytų
reiškinių, tai įvyksta ne dėl šio prietaiso gedimo, nes tai yra kažkaip susiję su įrenginio disku.
2. Šio prietaiso USB lizde yra 5 V įtampa ir maksimali, 500 mA elektros srovė. Šio lizdo techniniai
duomenys, kuriuos priima tam tikri atminties įrenginiai, skiriasi nuo standartinių USB duomenų,
todėl tai gali paveikti tinkamą laikmenų grotuvų atpažinimą. Tai priskiriama normaliam darbo
režimui.
3. Taip pat skiriasi laikas, per kurį skaitmeninių laikmenų grotuvas nuskaito informaciją, – tai
priklauso nuo prietaiso ir atminties įrenginio skirtingo pajėgumo. Informacijos nuskaitymo sparta
gali laikinai sumažėti. Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra šio prietaiso gedimas.
4. Jeigu U diske esantys failai tinkamai neatpažįstamai, galite išbandyti kitus formatus, pavyzdžiui,
FAT ir NTFS formatus.
5. Neištraukite įrenginio, kai televizorius nuskaito jame esančią informaciją.
6. Tam tikrų didelės raiškos nuotraukų atveju prietaisas gali jų neatpažinti arba gali netinkamai
veikti tam tikros komandos, pavyzdžiui, mastelio keitimo arba nuotraukos pasukimo funkcijos.
7. Pagrindinį meniu galite atidaryti paspausdami mygtuką MENU (meniu), esantį DMP šaltinyje;
pirmiausiai paspauskite mygtuką SOURCE (šaltinis), kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
8. Sistemai vykdant paskutinę operaciją, nespaudinėkite funkcijų mygtukų kelis kartus, kitaip tai
neigiamai paveiks sistemos duomenų apdorojimo greitį.
9. Skaitmeninių laikmenų grotuvo USB lizdas negali palaikyti failų iki 720p.
22
Priedas
ã
Techniniai duomenys
Modelio pavadinimas
LHDNI9V68UK
Matmenys
Be stovo
800 x 316 x 73
(P x A x G)
Su stovu
468 x 356 x 178
Be stovo
4
(mm)
Svoris (kg)
Su stovu
6
Skystųjų kristalų ekranas
47
Minimalus dydis (įstrižainė)
Ekrano raiška
1 366 x 768
Energijos sąnaudos
40 W
Garso galia
1,8 W+1,8 W
Maitinimas
Žr. techninių duomenų lentelę
Signalų priėmimo
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
sistemos
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentinių signalų įvestis
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1 080I/50 Hz, 1 080I/60 Hz
VGA įvestis
VGA (640 x 480 60 Hz), SVGA (800 x 600 60 Hz)
XGA (1 024 x 768 60 Hz)
HDMI įvestis
RGB/60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1 080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1 080I)
23
Priedas
ã
Trikčių šalinimas
Jeigu televizorius veikia netinkamai, galite jį išjungti ir vėl įjungti. Taip pat galite vadovautis toliau
pateikta lentele. Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, susisiekite su kvalifikuotais specialistais.
Nėra garso arba vaizdo
1. Patikrinkite, ar gerai įkišote maitinimo laido kištuką
į elektros lizdą ir ar į lizdą tiekiamas maitinimas.
2. Patikrinkite, ar nepaspaudėte televizoriaus arba
nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuko.
3. Patikrinkite vaizdo šviesumo ir kontrasto
nuostatas.
4. Patikrinkite garsą.
Vaizdas normalus,
bet nėra garso
1. Patikrinkite garsą.
2. Patikrinkite, ar neįjungėte nutildymo režimo.
Nėra vaizdo arba vaizdas
nespalvotas
1. Pareguliuokite vaizdo nuostatą.
2. Patikrinkite spalvų sistemą.
Kyla vaizdo ir
garso trikdžių
1. Pabandykite rasti prietaisą, kuris veikia televizorių,
ir patraukite jį atokiau nuo televizoriaus.
2. Pabandykite įkišti televizoriaus elektros kištuką į
kitą maitinimo tinklo lizdą.
Neaiškus vaizdas arba vaizdas su sniegu
1. Patikrinkite antenos kryptį, padėtį ir prijungimą.
2. Pareguliuokite antenos kryptį arba atitaisykite
nuostatas, arba panaudokite kanalų tikslaus
nustatymo funkciją.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
1. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus.
2. Nuvalykite viršutinę nuotolinio valdymo pulto dalį
(signalų siuntimo langelį).
3. Patikrinkite maitinimo elementų kontaktų taškus.
4. Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir
ekrano nėra jokių kliūčių.
5. Patikrinkite, ar tinkamai sudėjote maitinimo
elementus.
Ekrane matomos horizontalios juostos
arba vaizdas virpa
Patikrinkite, ar šalia nėra jokio trikdžius keliančio
šaltinio, pavyzdžiui, buitinio prietaiso arba elektrinių
įrankių.
Televizoriaus korpusas skleidžia
„spragsėjimo“ garsus
ã
Kartais dėl patalpos temperatūros kaitos
televizoriaus korpusas gali plėstis arba trauktis – tai
sukelia šiuos garsus. Tai nereiškia, kad televizorius
yra sugedęs.
Priedai
Nuotolinio valdymo pultas ...........1
Vartotojo Vadovas .......................1
Maitinimo elementai ....................2
24
315962332
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement