Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Течнокристален
телевизор
РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Преди да използвате телевизора, моля
прочетете това ръководство внимателно,
като го запазите за бъдещи справки.
LHDN19V68UK
Част № IES09
Български
Съдържание
Важни инструкции за безопасна употреба и опазване на околната среда--- 2
Важни инструкции за безопасна употреба-----------------------------------------------------------------2
Околна среда--------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Монтаж-------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Инструкции за монтаж на поставката-----------------------------------------------------------------------5
Разположение на бутоните на телевизора и конекторите--------------------------------------------6
Свързване с други устройства---------------------------------------------------------------------------------8
Използване на дистанционно управление------------------------------------------- 11
Идентифициране на бутоните на дистанционното управление---------------------------------- 11
Кратко описание на дистанционното управление----------------------------------------------------- 12
Основни операции--------------------------------------------------------------------------- 13
Вкл./изкл. на захранването----------------------------------------------------------------------------------- 13
Смяна на каналите/силата на звука----------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Начално меню)-------------------------------------------------------------------------------- 13
Избиране на източник на входен сигнал----------------------------------------------------------------- 14
Промяна на режима на картината-------------------------------------------------------------------------- 14
Промяна на режима на звука-------------------------------------------------------------------------------- 14
Неподвижна картина-------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Без звук-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Задаване на таймер за заспиване------------------------------------------------------------------------- 14
Промяна на формата на изображение-------------------------------------------------------------------- 14
EPG (Електронна програма на предаванията)--------------------------------------------------------- 14
Промяна на настройките на телевизора---------------------------------------------- 15
Настройки на каналите----------------------------------------------------------------------------------------- 15
Настройки на картината--------------------------------------------------------------------------------------- 16
Настройки на звука---------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Настройки на екрана-------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Функционални настройки-------------------------------------------------------------------------------------- 18
Родителски контрол--------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Функция цифрова мултимедия----------------------------------------------------------- 20
Кратко представяне на функциите------------------------------------------------------------------------- 20
Представяне на функциите на бутоните на дистанционното управление--------------------- 20
Преглеждане на изображения------------------------------------------------------------------------------- 20
Слушане на музика---------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Възпроизвеждане на аудиовизуални файлове--------------------------------------------------------- 21
Приложение------------------------------------------------------------------------------------ 23
Спецификация---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Отстраняване на неизправности---------------------------------------------------------------------------- 24
Принадлежности------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Важни инструкции за безопасна употреба
➣
Важни инструкции за безопасна употреба
Внимание
Предупреждение, изобразено със стрелка, поставена в триъгълник, предупреждава
потребителя за наличието на опасно напрежение в продукта.
Предупреждение, изобразено с удивителна, поставена в триъгълник, предупреждава
потребителя за важна инструкция, свързана с продукта.
♦
Общо указание.
Предупреждения: Преди да използвате продукта, моля прочетете внимателно следните точки.
Захранване и сигнал --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Преди силни бури извадете щепсела на захранващия кабел или щепсела на външната антена,
за да предотвратите възможни повреди на телевизора. Не бива да докосвате проводника на
антената.
Ако няма да използвате продукта за по-дълъг период от време, извадете щепсела на
захранващия кабел.
u Не притискайте с други предмети захранващия кабел и сигналния проводник.
u Не претоварвайте контакта, тъй като това може да доведе до възникване на пожар.
u Пазете захранващия кабел далеч от високи температури.
u Ако външната антена е оставена навън за по-дълъг период от време, качеството на картината на
телевизора може да се влоши, затова трябва да проверявате и сменяте антената редовно.
Инструкции и поддръжка на течнокристалния екран --------------------------------------------------------------------------------- Панелът на течнокристалния екран е високотехнологичен продукт, съставен от няколко милиона
кино транзистори. Върху панела може да се появят тъмни или ярки петна, като това е нормално
явление и не оказва влияние върху цялостните технически характеристики. Неправилната
поддръжка може да доведе до повреда на течнокристалния екран, което ще влоши качеството на
изображението, затова трябва да обърнете внимание на следното:
Не почиствайте екрана с органични разтворители, като например алкохол, петрол и пр., или
химични реактиви като киселини, основи и др.
Не почиствайте екрана с никакви препарати.
След като изключите телевизора, можете да почистите екрана с мека памучна кърпа, за да
го предпазите по подходящ начин, но продължителното почистване с прилагане на сила е
забранено.
Директното докосване на екрана с пръсти може да повреди повърхността на екрана. Не
прилагайте натиск върху течнокристалния екран, тъй като той е чувствителен и уязвим.
u Не докосвайте течнокристалния екран с твърд предмет. Екранът може лесно да се издраска.
Продукт --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Не разглобявайте никакви части на продукта. Това може да причини повреди на продукта, както и
да застраши вашето здраве. Гаранцията на продукта ще бъде анулирана.
u Ако забележите необичаен звук или миризма, или ако чувате звук, но няма картина, незабавно
изключете телевизора и извадете кабела от контакта и се обадете на нашите квалифицирани
техници.
Не отстранявайте задния капак. Регулирането и проверката вътре в продукта трябва да се
извършва само от квалифицирани техници.
u Не покривайте и не блокирайте топлоизлъчващите отвори, за да не попречите на уреда да
освобождава топлина.
2
Важни инструкции за безопасна употреба
➣
Важни инструкции за безопасна употреба
u Не поставяйте твърди предмети, метал или течност, както и не ги използвайте да докосвате
интерфейса на сигнала или топлоизлъчващите отвори в случай на късо съединение или
повреда на продукта.
Поддръжка --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Не почиствайте този уред с летливи масла или разтворители, които може да причинят
влошаване на качеството на кутията или да повредят покритието й.
u Ако кутията се замърси, почистете с мека кърпа, напоена с неутрален препарат и вода.
u В случаите, когато кутията на телевизора е замърсена с боя или органичен разтворител или
смазка и пр., между гумената подложка на основата и тези вещества може да възникне химична
реакция, което да доведе до лека корозия на повърхността на кутията на телевизора. Затова
препоръчително е потребителите първо да поставят слой защитен материал (като например
пресшпан или стъкло и др.) върху кутията на телевизора и едва след това да поставят
телевизионния апарат отгоре.
Начин на разполагане ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Равни и стабилни повърхности
X Места, изложени на директна слънчева светлина и в близост до отоплителни уреди
X Места с лоша вентилация
X Места в близост до печка или места, където е възможно наличието на вода, масло или дим
X Места, където вентилационните отвори са затворени
X Нестабилни места
X Места, изложени на вибрации
X Места, изложени на прах или влага
X Места, изложени на висока температура
Гледане на телевизия -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Гледайте телевизия от подходящо разстояние, най-добре от 5 до 7 метра вертикално
разстояние от течнокристалния екран.
u Осветлението в помещението трябва да се поддържа достатъчно светло да може да се чете
вестник.
u Нивото на звука трябва да е правилно настроено така, че да не пречи на съседите ви, особено
в нощните часове.
Други -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Препоръчително е уредът да се товари, разтоварва и пренася от 2 или повече лица; опитайте
се да не допускате сблъсък, когато пренасяте уреда, като обърнете особено внимание на
защитата на течнокристалния екран.
u Ако докоснете течнокристалния екран, когато включвате или изключвате телевизора, може да
почувствате лек електрически удар, това е електростатично явление и не е опасно за здравето
ви.
Обърнете особено внимание на следното -----------------------------------------------------------------------------------------------------u Информацията в това ръководство може да се променя без предупреждение.
u Всички други имена на продукти, споменати в това ръководство, са логота или търговски марки
на съответните собственици.
3
Важни инструкции за безопасна употреба и опазване на околната среда
➣
Околна среда
Европейска директива 2002/96/EО и 2003/108/EО
за отпадъци от електрическо и електронно оборудване
u Символът на зачеркната кофа за боклук означава, че този апарат не
може да се изхвърля заедно с другите домакински отпадъци. Някои
компоненти може да са опасни за околната среда.
u Не изхвърляйте уреда с домакинските отпадъци, не го оставяйте на
обществено място или на друго място, което не е предназначено за тази
цел.
Свържете се с местните власти за повече информация.
u Този уред изисква специално третиране при изхвърляне на всички негови
компоненти.
u Разделното събиране на електронните отпадъци спомага за намаляване
на броя на опасните вещества, които не се рециклират, като по този
начин се предпазва околната среда.
Европейска директива 2002/95/ЕО
за ограничаване използването на опасни вещества
u Тази европейска директива ограничава използването на опасни и вредни
вещества, които не се рециклират, или рециклирането на които е много
трудно.
u Това позволява лесно рециклиране на електрическото и електронно
оборудване и допринася за опазването на околната среда.
u Веществата, използвани в този продукт, са в съответствие с директивата
за ограничаване използването на опасни вещества.
Батерия
u Не изхвърляйте батерията с домакинските отпадъци. Изхвърляйте я на
обозначените места за изхвърляне. Не изгаряйте батерията.
u Не смесвайте различни видове батерии. Не комбинирайте стара батерия
с нова.
u В случай на прегряла батерия, незабавно я извадете, за да
предотвратите изтичане на киселина в отделението за батерии.
u Ако няма да използвате дистанционното управление за по-дълъг период
от време, извадете батериите от него.
4
Монтаж
➣
Инструкции за монтаж на поставката
1. П
оставете меката покривна пяна върху маса, която може да издържи тежестта на целия телевизор
в случай на причиняване на повреда на телевизора или нараняване на хора.
2. Поставете телевизора върху покривната пяна, като гърбът му е нагоре, а течнокристалният екран
надолу.
3. Извадете поставката и я поставете в телевизора, след това вкарайте поставката на съответните
места в телевизора, като всички отвори трябва да паснат един с друг напълно.
4. Съединете поставката с телевизора посредством винтове.
5. Изправете телевизора в положение за гледане.
винт
поставка
Забележка:
Горепосочените фигури са дадени само за справка, вижте действителните модули, за да
определите външния вид на уреда.
Всеки отвор на поставката трябва да се затегне с винт!
5
Монтаж
➣
Разположение на бутоните на телевизора и конекторите
Забележка: Посочените по-долу фигури са дадени само за справка, вижте действителните модули,
за да определите външния вид на уреда.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
№
Предна част на
телевизора
1
Menu (Меню)
Покажете екранното изображение или изберете Exit (Изход), за да
го изключите.
2
Source (Източник)
Изберете източник на входен сигнал. Натиснете Source (Източник),
за да отворите списъка с източници на входен сигнал.
3
VOL s/VOL t
Увеличете или намалете силата на звука. В меню OSD (екранно
изображение), натиснете тези бутони, за да се придвижите надясно
или наляво в менюто или да регулирате даден елемент.
4
CHs/CHt
Изберете следващия или предходния канал. В меню OSD (екранно
изображение), натиснете тези бутони, за да се придвижите нагоре
или надолу в менюто.
5
(Standby – Режим в
готовност)
Натиснете, за да включите или изключите вашия телевизор (режим
в готовност).
6
Сензор за
дистанционно
управление
Получава сигнали от дистанционното управление. Не бива да бъде
блокирано.
7
Индикатор на
захранването
Лампичката показва дали телевизорът е включен или в режим в
готовност.
8
Главен прекъсвач на
захранването
Включва или изключва захранването.
Описание
6
Монтаж
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Разположение на бутоните на телевизора и конекторите
R
➣
ANT 75 Ω
Монтаж
➣
Свързване с други устройства
Внимание: Преди да свържете телевизора с друго електронно устройство, извадете
променливотоковите кабели на телевизора и електронното устройство от променливотоковия
вход.
Не всички клеми са налични на вашия телевизор. Действителните клеми са упоменати в раздел
“Разположение на бутоните на телевизора и конекторите”
1. Свързване към антена или към кабелна телевизия
За получаване на оптимално качество на картината, препоръчително е да имате външна антена или
кабелна телевизия.
Забележка:
n Препоръчително е да се използва коаксиален кабел (75Ω), за да се елиминират смущенията,
причинени от несъгласуван импеданс.
n Кабелът на антената не бива да се свързва заедно със захранващия кабел.
n Когато използвате кабелна телевизия, поставете щепсела на коаксиалния кабел (75Ω) направо в
изхода за антена.
2. Свързване към аудиовизуални устройства
n Свържете видео RCA кабела към задната част на уреда, а другите краища към подходящо
външно аудиовизуално устройство като видеокасетофон, DVD устройство или декодер на каналите на
кабелната телевизия.
n Свържете аудио RCA кабелите към входа “R - L(audio)” в задната част на уреда, а другите краища
към съответните конектори за аудио изход на аудиовизуалното устройство.
Video in (видео входът) (комбинираният видеосигнал) предава видео данните като един сигнал.
comp
Червено
видеокасетофон, DVD устройство,
декодер на каналите на кабелната
телевизия и др.
Бяло
Жълто
8
Монтаж
➣
Свързване с други устройства
Component video (компонентният видеосигнал) (Y, Pb, Pr) предава видео информацията като отделни
Y, Pb, Pr сигнали. Използвайте тази връзка за видео сигнали с висока резолюция от DVD или друго
устройство.
n Свържете видео и аудио кабелите на компонентния видеосигнал към входовете Component
(компонентен видеосигнал) (“PR/CR”, “PB/CB”, “Y”) в задната част на уреда, а другите краища към
съответните конектори за изход на компонентен видеосигнал на PVR или DVD устройството.
n Конекторите Y, PB/CB и PR/CR на вашите компонентни устройства (PVR или DVD) понякога
са обозначени като Y, B-Y и R-Y или Y, CB и CR. (Цветовете на входовете и кабелите трябва да
съответстват и на двете устройства.)
Audio L
Audio R
Червено
Бяло
Червено
PR/CR
Синьо
PB/CB
Зелено
Y
DVD с компонентни букси
3. Свързване към устройства с HDMI интерфейс
HDMI предава изцяло цифров сигнал и е препоръчителният избор за възпроизвеждане от цифрово
DVD или DVR устройство. За свързване от HDMI към HDMI не е необходима аудио връзка.
n HDMI кабел, свързан към HDMI конектор на телевизора.
HDMI
Оборудване с изходна HDMI букса
(като DVD плеъри, декодери на каналите
на кабелната телевизия и др.)
4. Свързване към устройства с USB интерфейс
Този уред има стандартен USB интерфейс и може да се свърже към стандартни USB1.1 и USB2.0
устройства, като хардуер, U дискове и цифрови камери.
n Можете да използвате съединителния USB кабел или директно да поставите USB в USB порта
отстрани на телевизора.
USB
9
Монтаж
➣
Свързване с други устройства
PC AUDIO
VGA
5. Свързване с персонален компютър
n Свържете D- Sub кабела към “VGA” в задната част на вашия уред, а другият край към видео картата
на компютъра.
n Свържете стерео аудио кабела към “PC AUDIO” в задната част на вашия уред, а другият край към
“Audio Out” (аудио изхода) на компютъра.
Компютър
HEADPHONE
6. Свързване на слушалки
n Свържете буксата на слушалките на телевизора.
n Силата на звука на слушалките се регулира автоматично съобразно силата на звука на телевизора.
Слушалки
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Оптично аудио
Свържете оптично аудио устройство към тази букса (Необходим е Toslink оптичен кабел).
Забележка: Само за изход на DTV и HDMI.
8. Свързване към устройства със SCART интерфейс
Осигурява удобен многосигнален конектор между телевизора и видео оборудването.
Спецификации:
n Scart 1: RGB вход, CVBS вход/изход
n Scart 2: CVBS вход/изход
SCART
10
Използване на дистанционно управление
➣
Идентифициране на бутоните на дистанционното управление
Source (Източник): Избиране на източник на
входен сигнал
POWER (Захранване):
Вкл./изкл. на захранването
Sound (Звук): Избиране на режим на звука
Picture (Картина): Избиране на режим
на картината
Still (Неподвижна картина): Спиране на картината
Mute (Без звук): Спиране на звука
Специална функция
Номер на канала:
Директен избор на канал и букви
Специална функция
Специална функция
Menu (Меню): Влизане в главното меню
/връщане към предходното меню
Специална функция
Exit (Изход): Излизане от текущото меню
: Курсор нагоре
>: Курсор вдясно
V
<: Курсор вляво
OK: Потвърждаване на операцията
V:Курсор надолу
VOL+: Увеличаване на силата на звука
CH+: Преминаване на по-горен канал
VOL- : Намаляване на силата на звука
Sleep (Заспиване): Регулиране на времето
за заспиване
Text: Активиране/деактивиране на телетекст
CH- : Преминаване на по-долен канал
Subtitle (Подзаглавие):
Подзаглавие на програмата
EPG: Електронна програма на предаванията
TV: Избиране на телевизионен вход
FAV: Редактиране на списъка с любими канали
COMP:Избиране на компонентен вход
Lang.: Избиране на език на цифровия
телевизионен сигнал
I / Π: Моно/стерео режим на действие
Zoom (Мащабиране): Регулиране на
съотношението на мащабиране
Recall (Връщане): Връщане към предходен канал
lnfo (Информация): Информация
за текущото състояние
Функционални бутони за мултимедия
(вижте стр. 20)
Забележка:
1. Направете справка с реалния доставен модул.
2. Индикациите над някои бутони посочват различната им употреба в различни режими.
3. Бутоните с червен/зелен/жълт/син цвят се използват за различни функции.
11
Използване на дистанционно управление
➣
Кратко описание на дистанционното управление
Смяна на батериите
1. Отворете капака на батериите в задната част на дистанционното управление.
2. Поставете две батерии размер AAA (1,5V). Знаците “+” и “-” на батерията трябва да съответстват на
знаците, изобразени в отделението на батерията.
3. Затворете капака на батериите.
Забележка:
1. Ако дистанционното управление не работи нормално или не може да управлява телевизора,
трябва да подмените батериите.
2. Ако няма да използвате дистанционното управление за по-дълъг период от време, извадете
батериите от него.
Диапазон на действие на дистанционното управление
1. Разстояние на дистанционно управление: 8 метра пред телевизора.
2. Ъгъл на дистанционно управление: като се вземе за горна точка прозореца на приемника на
инфрачервена светлина на телевизора, 6 метра настрани, контролираният ъгъл (отляво надясно)
е в границите на 30 градуса, докато вертикалният ъгъл (отгоре надолу) е в границите на 30 градуса.
12
Основни операции
➣
Вкл./изкл. на захранването
1. Свържете захранващия кабел на телевизора към променливотоков контакт.
2. Натиснете бутона Power (Захранване) на телевизора. Когато телевизорът е включен, натиснете
бутона Power (Захранване) на дистанционното управление и телевизорът ще влезе в състояние на
готовност. Натиснете същия бутон отново и ще можете да гледате телевизия.
3. Натиснете бутона Power (Захранване) отново, за да изключите телевизора.
Забележка:
За да намалите консумацията на енергия, оставете телевизора в режим на готовност, ако
няма да го гледате за кратък период от време, ако няма да го гледате за по-дълъг период от време,
изключете главното захранване на телевизора.
Ако телевизорът е изключен, за да го включите отново изчакайте най-малко 5 секунди, в случай на
възникване на анормална операция.
➣
Промяна на каналите/силата на звука
1. Натиснете бутоните [CH+ / CH-] на дистанционното управление, за да смените каналите.
(Натиснете бутоните [VOL+ / VOL-], за да увеличите или намалите силата на звука).
2. Също така може да натиснете бутоните [CHs/t] на предния панел на телевизора, за да промените
каналите. (Натиснете бутоните [VOLs/t], за да увеличите или намалите силата на звука).
3. Натиснете цифровите бутони на дистанционното управление, за да покажете съответстващите
канали.
Забележка:
Промяната на каналите може да се извърши и чрез директно натискане на номера на желаната
програма. Ако желаете да изберете програма с номер от 1 до 9, натиснете директно цифровия бутон.
Ако желаете да изберете програма с двуцифрен или трицифрен номер, времето между натискането на
двете цифри трябва да не е повече от 3 секунди.
➣
Startup Menu (Начално меню)
Когато включите за първи път телевизора, менюто,
изобразено вдясно, ще се покаже на екрана.
1) Н
атиснете бутоните [ / V ], за да изберете езика на екранното
изображение на Startup Menu (Начално меню).
V
2) Н
атиснете бутоните [ >/OK ], за да влезете в подменю OSD language
(Език на екранно изображение).
3) Н
атиснете бутоните [ / V ], за да изберете език и натиснете [OK] за
потвърждение.
4) Д
ругите елементи се задават по подобен начин.
Забележка:
Менюто няма да се покаже, след като сте преглеждали каналите.
Ако желаете да изберете това меню, следвайте дадените по-долу
инструкции:
1) Натиснете бутоните [ Menu ] (Меню), за да влезете в главното меню.
2) Натиснете бутоните [ / V ], за да изберете елемента Function (Функция).
V
V
3) Натиснете бутона [ >/OK ], за да влезете в подменю Function (Функция).
4) Натиснете бутоните [ / V ], за да изберете Startup Menu (Начално меню).
V
5) Натиснете бутоните [ </> ], за да изберете Off/On (Изкл./Вкл.).
6) Когато изберете бутона On (Вкл.), можете да изберете меню Language (Език).
13
Startup Menu
OSD language English
Country
UK
Use Mode Home Mode
Auto Install
Select
Enter
Exit
Основни операции
➣
Избиране на източник на входен сигнал
Изберете текущ входен сигнал на основното изображение. Първо натиснете бутона [Source] (Източник), за
да се покажат входовете на сигнала. Натиснете бутоните [ / V ], за да изберете източника, който желаете
V
да въведете, след това натиснете бутона [>/OK] за потвърждение.
➣
Промяна на режима на картината
Може да зададете Bright (Ярко), Standard (Стандартно), Soft (Меко) и User (Потребителски). Този режим
постига определен ефект на изображението, като например яркост, контраст и цвят и др.
➣
Промяна на режима на звука
Може да зададете Music (Музика), Standard (Стандартно), Speech (Реч) и User (Потребителски). Този
режим постига определен звуков ефект, като настройва еквалайзера. Ако SRS TSXT е “on” (включено),
звуковият режим не действа.
➣
Неподвижна картина
Натиснете този бутон, за да спрете движеща се картина.
➣
Без звук
Натиснете [Mute] (Без звук), за да изключите звука, натиснете пак този бутон, за да включите отново
звука. Тази функция се използва за временно изключване на звука.
➣
Задаване на таймера за заспиване
Можете да настроите телевизорът да влезе автоматично в режим на готовност. Натиснете няколко пъти този
бутон, за да изберете подходящ режим на часовника за заспиване и часовникът ще ви покаже оставащото
време до влизането на телевизора в режим на готовност. Режимът на часовника е следният: Изкл.-10
минути-20 минути-30 минути... 120 минути.
➣
Промяна на формата на изображение
За различните източници, този елемент задава различни режими на изображение. Натиснете бутона
Zoom (Мащабиране), за да покажете меню Zoom (Мащабиране), включващо “Auto” (Автоматично), “Full
Screen” (Цял екран), “Normal” (Нормално), “Zoom 1“ (Мащабиране 1), “Zoom 2” (Мащабиране 2), “Smart
Zoom” (Смарт мащабиране), “Dot to Dot” (Поточково).
¸ Normal (Нормално): Показва стандартното 4:3 съотношение на картината в центъра на телевизора
с тъмни ленти вляво и вдясно.
¸ Full Screen (Цял екран): Този режим показва картината на входния източник разширено на целия
екран.
¸ Zoom 1 (Мащабиране 1): Пропорционално разпъва картината на телевизора, като отрязва горната и
долната част, за да може изображението да се покаже на цял екран. Елиминира тъмните ленти.
¸ Zoom 2 (Мащабиране 2): Увеличава още повече средата на екрана и изрязва повече от горната и
долната част.
¸ Smart Zoom (Смарт мащабиране): Подобно на режима 16:9, но показва повече отстрани.
¸ Dot to Dot (Поточково): Показва действителния размер на картината.
Забележка: Резултатът на настройките на режима на мащабиране е различен при различните
източници.
➣
EPG
EPG: Електронна програма на предаванията, тук можете да намерите информация за програмата.
14
Промяна на настройките на телевизора
Настройки на каналите
1 Н
атиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното
меню.
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
/ V ], за да изберете елемента
3 Н
атиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Channel
(Канал).
Enter
Exit
4 Н
атиснете бутоните [
V
Select
2 Н
атиснете бутоните [
Channel (Канал).
V
➣
/ V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Възможните опции са следните:
n Manual Install (Ръчно инсталиране): Започва търсенето на канали с ръчна настройка. Преди
да започнете ръчно търсене, задайте правилната цветова система и звукова система. Началната
честота на ръчното търсене не може да се зададе, а стойността му се променя автоматично с
честотната лента или номера на канала.
n Auto Install (Автоматично инсталиране): Автоматично търсене на каналите. Преди да започнете
автоматично търсене на каналите, можете да изберете страната, в която се намирате.
n Fine Tune (Фина настройка): Фина настройка на честотата, за да се постигне най-добро
изображение.
n Edit programme (Редактиране на програмата): Редактиране на каналите, включително:
¸ Преименуване: натиснете зеления бутон, за да промените името на избрания канал. Натиснете
бутона [ / V ], за да регулирате символа на името. Натиснете зеления бутон, за да запазите, а
червения бутон, за да отмените избраното. Най-дългото име на канала може да има 6 букви.
¸ Прескачане на канал: натиснете жълтия бутон, за да изберете функцията за прескачане. Ако
желаете да отмените функцията прескачане, натиснете жълтия бутон отново.
Каналите, които са маркирани за прескачане, няма да се покажат, когато натискате бутона
[CH+ / CH-] на дистанционното управление за преглеждане на програмите. Все пак, те могат да
бъдат избрани чрез директно натискане на съответния номер на програмата.
¸ Подреждане на каналите: Ако желаете да промените реда на програмите, натиснете бутона
[<]; натиснете бутона
[ / V ], за да преместите в желаното положение и след това натиснете бутона [>] за
потвърждение.
n Cl: Когато поставите PCMCIA карта, можете да видите елемента Cl. Когато сте поставили PCMCIA
карта и съответна смарт карта, можете да гледате кодирана програма.
V
V
15
Промяна на настройките на телевизора
Настройки на картината
1 Н
атиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното
меню.
Picture
Select
2 Н
атиснете бутоните [
Picture (Картина).
Enter
/ V ], за да изберете елемента
3 Н
атиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Picture
(Картина).
Standard
Exit
4 Н
атиснете бутоните [
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
➣
/ V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Възможните опции са следните:
n Brightness (Яркост): Увеличава яркостта, за да добави повече светлина в тъмните места на
картината. Намалява яркостта, за да затъмни ярките места на картината.
n Contrast (Контраст): Увеличава нивото на изображение, за да регулира белите места на картината.
Намалява нивото на изображение, за да регулира черните места на картината.
n Saturation (Наситеност): Регулира интензивността на цвета.
n Sharpness (Рязкост): Увеличава нивото на рязкост, за да покаже по-чисто изображение. Намалява
нивото, за да покаже по-плавна картина.
n Colour Temp. (Цветова температура): Избира цветовата температура. Можете да изберете
Standard (Стандартна), Warm (Топла) или Cool (Хладна).
n Enhanced Setting (Допълнителна настройка): Задава допълнителни видео настройки,
включващи:
¸ DNR (Цифрово потискане на шума): Може да оптимизира сигнала на картината по време
и място; намалява смущенията от външен шум и връща чистия първоначален сигнал. Има
четири опции: Low (Ниска), Standard (Стандартна), Strong (Силна) и Off (Изключено).
¸ CTI (Преходен интензитет на цвета): Гранични подобрения на цвета, оцветяващи края на
острите преходи.
¸ Flesh Tone (Телесен тон): Когато тази функция е “on” (включена), телевизорът може да се
използва за основа на съдържанието на изображението при цветовите корекции.
¸ Adaptive Luma Control (Адаптивно управление на фоново осветление): Според екрана в различни
сцени, динамичното регулиране на изображението контрастира, за да постигне по-добро
качество.
16
Настройка на звука
Настройки на звука
1 Натиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното
меню.
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V ], за да изберете елемента Sound
3 Натиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Sound (Звук).
4 Натиснете бутоните [
Exit
V
Select
2 Натиснете бутоните [
(Звук).
V
➣
/ V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Възможните опции са следните:
n Balance (Баланс): Регулира силата на звука на левия и десния високоговорител.
n Equalizer (Еквалайзер): Отслабва или увеличава звука на точките на основната честота.
n Digital Sound Out (Изход на цифровия звуков сигнал): Задава стила на изхода на цифровия
звуков сигнал.
n AVC (Автоматично управление височината на звука): Автоматично управление височината на
звука, включва или изключва автоматичното автоматичното управление на височината на звука.
Опцията поддържа аудио сигнала в предварително зададен диапазон, за да елиминира големите
пикове в силата на звука.
n Audio Language (Аудио език): Задава основния аудио език.
n Audio Language 2nd (Втори аудио език): Задава допълнителен аудио език.
Промяна на настройките на телевизора
Настройки на екрана
1 Натиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното меню.
Screen
2 Натиснете бутоните [
(Екран).
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
/ V ], за да изберете елемента Screen
3 Натиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Screen (Екран).
V
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Н
атиснете бутоните [ / V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Възможните опции са следните:
n Image Position (Позициониране на изображението): Регулира позицията на изображението на
екрана посредством натискане на бутоните [ / V/</>].
n Phase Adjust (Регулиране на фазата): Регулира фазата на часовника, използван за
синхронизиране на изображението.
nClock Adjust (Регулиране на часовника): Регулира часовника, използван за синхронизиране на
изображението.
n Auto Adjust (Автоматично регулиране): Автоматично регулира позицията и размера на
изображението.
V
Забележка: За различните източници се показват различни опции.
17
Промяна на настройките на телевизора
Функционални настройки
1 Н
атиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното
меню.
Function
English
On
Off
2 Натиснете бутоните [
Function (Функция).
/ V ], за да изберете елемента
3 Н
атиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Function
(Функция).
Enter
4 Н
атиснете бутоните [
Exit
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
/ V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Възможните опции са следните:
n OSD Language (Език на екранно изображение): Задава езика на менюто.
n Blue Screen (Син екран): Включва или изключва показването на син екран като изображение,
когато няма видео сигнал.
n Startup Menu (Начално меню): Задава дали да се показва “Initial Setup” (Начално меню), когато
включите телевизора.
n OSD Setting (Настройка на екранно изображение): Включва Transparency (Прозрачност) и OSD
Timeout (Изтичане на времето на екранното изображение), задава прозрачността и времето на
показване на менюто поотделно.
n Subtitle (Субтитри): Включва Digital Subtitle Language (Език за субтитри), Digital Subtitle 2nd
Language (Втори език за субтитри) и Subtitle Type (Вид субтитри). Задава езика за субтитри на
цифровия канал.
n Timer (Таймер): Натиснете бутона [ / V ], за да изберете някой от показаните елементи: Sleep
Timer (Таймер за заспиване), Time Zone (Часова зона), Auto Sync (Автоматично синхронизиране),
Date/Time (Дата/час), Auto Turn On/Off (Автоматично вкл./изкл.) Натиснете бутона [</>], за да
настроите Sleep Timer (Таймера за заспиване), като например 10 минути, 20 минути и т.н. Когато
настройвате Date/Time (Дата/час), натиснете [</>], за да преместите курсора и натиснете
числата, за да направите настройката. Когато
зададете Auto Sync On (Автоматично синхронизиране вкл.), часът на телевизора се получава от
цифровия телевизионен сигнал. Когато изберете Auto Turn On Enable (Разрешено автоматично
включване), можете да зададете, кога телевизорът се включва и изключва.
n Version Info (Информация за версията): Показва версията на софтуера.
n Factory Reset (Връщане на фабрични настройки): Връща фабричните настройки на телевизора
ви. Можете да използвате тази настройка, когато уредът е в неизправно състояние или при други
причини, когато желаете да върнете фабричните настройки.
V
18
Промяна на настройките на телевизора
➣
Родителски контрол
1 Н
атиснете бутона Menu (Меню), за да се покаже главното
меню.
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
2 Н
атиснете бутоните [ / V ], за да изберете елемента
Parental (Родителски контрол).
3 Н
атиснете бутона [>/OK], за да влезете в меню Parental
(Родителски контрол).
Enter
Exit
4 Натиснете бутоните [
V
Select
/ V ], за да изберете опцията,
натиснете [>/OK], за да въведете или натиснете бутоните
[</>], за да настроите опцията.
5 К
огато приключите, натиснете бутона Menu (Меню), за да
затворите менюто.
Когато използвате тази функция за първи път, паролата по подразбиране е [0000]. Само след като
въведете тази парола, можете да продължите към следващата операция.
Възможните опции са следните:
n Change Password (Промяна на парола): Първият път можете да използвате паролата по
подразбиране. Ако желаете да я промените. Тази функция ще ви е необходима. Първо въведете
новата парола, след което въведете същата парола още веднъж. Ще получите новата парола.
n Parental Rating (Класификация на родителите): Задава Age Rating (Класификация на възраст),
тази функция позволява блокиране на някои програми в зависимост от съдържанието им.
n Channel Block (Блокиране на канал): Функцията ви позволява да блокирате всеки един от
каналите по ваше желание.
19
Функция цифрова мултимедия
➣
Кратко представяне на функциите
режим сигнал
формат поддръжка
Picture (Картина)
JPEG
Music (Музика)
MP3
Film (Филм)
MPEG1(.dat)
MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
Този уред има USB цифров мултимедиен плейър. Той може да
идентифицира такива стандартни USB1.1 и USB2.0 устройства
като хардуер, U диск, цифрова камера и др.
В същото време можете да преглеждате изображенията, да
слушате музика и да възпроизвеждате различни файлове като
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT и др.
➣Представяне на функциите на бутоните на дистанционното
управление
Бутон DMP (Цифров мултимедиен плейър): Първоначалният
интерфейс на мултимедийния
плейър може да се въведе с натискане на този бутон.
„II бутон: Можете да превключвате между възпроизвеждане
и спиране на пауза чрез натискане на този бутон.
n бутон: Излизане от текущото състояние.
Бутон DMP Display (Дисплей на цифров мултимедиен
плейър): Натиснете този бутон, за да покажете
информацията в това състояние.
ƒƒбутон: Превърта назад филма, когато възпроизвеждате
аудиовизуални файлове.
„„бутон: Превърта напред филма, когато възпроизвеждате
аудиовизуални файлове.
ƒ
I ƒбутон: Възпроизвежда предходния файл, когато слушате
музика или възпроизвеждате аудиовизуални файлове.
„„l бутон: Възпроизвежда следващия файл, когато слушате
музика или възпроизвеждате аудиовизуални файлове.
Бутон ОК: Натиснете този бутон, за да потвърдите
вашия избор и операция.
/ V бутон: Премества курсора нагоре/надолу.
V
< бутон: Връща към предходно съдържание.
> бутон: Влиза в съдържание на подкласа.
Преглеждане на изображения
Основен интерфейс DMP
Можете да изберете и да прегледате изображенията, запазени
в устройството за съхранение.
1. Натиснете бутона [DMP], за да влезете в главния DMP
интерфейс и съдържанието на устройството за съхранение
ще се появи на екрана.
2. Натиснете бутона [>/OK], за да влезете и можете да
избирате файлове чрез натискане на бутоните [ / V ].
3. Натиснете [>/OK], за да прегледате изображенията.
V
➣
20
Функция цифрова мултимедия
None
Pause
➣
4. К
огато преглеждате изображенията, можете да спрете
преглеждането, като натиснете бутона [►II]/[червен]
и да зададете интервал от време за превключване на
изображението, като натиснете [зеления] бутон, както и да
зададете режим на изображение на екрана, като натиснете
[жълтия] бутон и да видите информацията за снимката,
като натиснете [синия] бутон.
5. Натиснете бутона [n], за да излезете.
Short
Duration
Effect
Info
Слушане на музика
Можете да изберете и прегледате изображенията, запазени в
устройствата за съхранение.
1. Н
атиснете [DMP], за да влезете в главния DMP интерфейс и
съдържанието на устройството за съхранение ще се появи на
екрана.
2. Н
атиснете [>/OK], за да влезете и ще можете да избирате
файлове чрез натискане на бутона [ / V ].
3. Натиснете [>/OK], за да възпроизвеждате mp3 файлове.
4. К
огато слушате музика, можете да регулирате силата на
звука, като натискате бутоните [</>], да възпроизвеждате
предходното/следващото музикално съдържание, като
натискате бутоните [ƒƒ / „„], както и можете да се върнете в
началото на музикалното съдържание, като натиснете бутона
[n], можете също така да зададете периодичен режим, като
натиснете [червения] режим, да зададете звукови ефекти,
като натиснете [зеления] бутон и да видите информация за
музиката, като натиснете [синия] бутон.
5. Натиснете [n], за да излезете.
V
Repeat
Info
Възпроизвеждане на аудиовизуални файлове
1. Н
атиснете бутона [DMP], за да влезете в главния DMP
интерфейс и съдържанието на устройството за съхранение
ще се появи на екрана.
2. Н
атиснете [>/OK], за да влезете и ще можете да избирате
файлове чрез натискане на бутоните [ / V ].
3. Натиснете бутона [>/OK], за да възпроизвеждате mp3
файлове.
4. Д
окато гледате филм, можете да регулирате силата на
звука, като натискате бутоните [</>], да възпроизвеждате
предходното/следващото музикално съдържание, като
натискате бутоните [ƒƒ / „„], можете също така да зададете
периодичен режим, като натиснете [червения] режим, да
зададете режим на картината, като натиснете [зеления] бутон
и да видите информация за музиката, като натиснете [синия]
бутон.
5. Натиснете [n], за да излезете.
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Функция цифрова мултимедия
Внимание:
1. USB портът на цифровия мултимедиен плейър поддържа повечето U дискове. В случай на
неразпознаване, това не се дължи на повреда на уреда, а е свързано с драйвера на оборудването.
2. USB портът на този уред осигурява напрежение 5V и максимален ток 500mA. Тъй като
спецификацията, приета от определени устройства за съхранение, се различава от стандартното USB
решение, това може да окаже влияние върху правилното разпознаване от мултимедийния плейър. Това
е свързано с режима на нормална експлоатация.
3. Поради разликата между оборудването и капацитета на съхранение, времето, необходимо на
мултимедийния плейър да разчете информацията, също се различава. Скоростта на четене на
информацията може да се забави временно. Обърнете внимание, че това не е индикация за повреда
на уреда.
4. Ако файловете на U диск не могат да бъдат идентифицирани правилно, можете да се опитате да го
форматирате като FAT и NTFS формат.
5. Не изключвайте оборудването, докато телевизорът чете съдържанието му.
6. При някои изображения с голяма резолюция машината може да не ги разпознае или може да не
изпълнява правилно определени команди, като например мащабиране или завъртане.
7.Не можете да влезете в главното меню чрез натискане на бутона MENU (Меню) при DMP източник,
първо натиснете бутона SOURCE (Източник), за да изберете друг източник.
8.Когато системата изпълнява последно зададената операция, не бива да натискате непрекъснато
функционалните клавиши, тъй като това може да повлияе на скоростта на обработка на системата.
9.USB портът на цифровия мултимедиен плейър не може да поддържа до 720p файлове.
22
Приложение
➣
Спецификация
Наименование на модела
LHDNI9V68UK
Размери
Без поставка
800x316x73
(ШxВxД)(мм)
С поставка
468x356x178
Тегло (кг)
Без поставка
С поставка
LCD панел
4
6
47
Минимален размер (диагонал)
Резолюция на екрана
1366x768
Консумация на ел. енергия
Аудио мощност
40W
1,8W+1,8W
Електрозахранване
Направете справка в табелката с данни на уреда
Системи на приемане
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Компонентен вход
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Hz, 720P/80Hz., 1080I/50Hz, 1080I/60Hz
VGA вход
VGA (640x480 60Hz), SVGA (800x600 60Hz)
XGA (1024x768 60Hz)
HDMI вход
RGB/60Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Приложение
➣
Отстраняване на неизправности
Когато вашият телевизор не работи както трябва, можете да опитате да изключите телевизора
и след това да го включите отново. Можете също така да използвате информацията, дадена в
следващата таблица. Ако проблемът остане неразрешен, трябва да се обърнете към професионални
техници.
Няма звук или картина
1. Проверете дали захранващият кабел е включен в
контакта и дали има захранване.
2. Проверете, дали сте натиснали бутона Power
(Захранване) на телевизора или на дистанционното
управление.
3. Проверете настройката на яркост и контраст.
4. Проверете силата на звука.
Картината е нормална,
но няма звук
1. Проверете силата на звука.
2. Проверете, дали е активиран режим Mute (Без звук).
Няма картина или
картината е черно-бяла
1. Регулирайте настройката на картината.
2. Проверете цветовата система.
Има смущения в
картината и звука
1. Опитайте се да установите уреда, който влияе на
телевизора, и го преместете далеч от телевизора.
2. Опитайте да включите щепсела на захранващия
кабел в друг контакт.
Неясна картина или картина на снежинки
1. Проверете посоката, позицията и свързването на
антената ви.
2. Регулирайте посоката на антената или нулирайте или
настройте фино канала.
Дистанционното управление не работи
1. Подменете батериите в дистанционното управление.
2. Почистете горната част на дистанционното
управление (излъчващия прозорец).
3. Проверете контактните точки на батериите.
4. Проверете, дали има препятствие между
дистанционното управление и монитора.
5. Проверете, дали батериите са поставени правилно.
HN лента или трептене на картината
Шкафът на телевизора издава щракващ
звук
➣
Проверете, дали наблизо няма смущаващ източник,
като електрически уред или електрически инструменти.
Понякога промяната в стайната температура може да
причини разширяване или свиване на телевизионната
кутия, при което се издава този звук. Това не означава,
че телевизорът е повреден.
Принадлежности
Дистанционно управление............... 1
Ръководство на потребителя........... 1
Суха клетъчна батерия..................... 2
24
315962327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement