Electrolux KTV9900M, ETV45000X User manual

Electrolux KTV9900M, ETV45000X User manual
LCD-teler
KASUTUSJUHEND
Lugege see juhend enne teleri kasutamist läbi
ja hoidke hilisemaks kasutamiseks alles.
LHDN19V68UK
Osa nr: IES09
Eesti
Sisukord
Olulised ohutus- ja keskkonnanõuded---------------------------------------------------- 2
Olulised ohutusnõuded-------------------------------------------------------------------------- 2
Keskkonnanõuded------------------------------------------------------------------------------ 4
Ülesseadmine----------------------------------------------------------------------------------- 5
Aluse paigaldamise juhised---------------------------------------------------------------------------------------5
Teleri nuppude ja ühenduste paigutus-------------------------------------------------------------------------6
Ühendamine muude seadmetega-------------------------------------------------------------------------------8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine-------------------------------------------------------------- 11
Kaugjuhtimispuldi nuppude otstarve-------------------------------------------------------------------------- 11
Kaugjuhtimispuldi lühitoimingud------------------------------------------------------------------------------- 12
Põhifunktsioonide kasutamine-------------------------------------------------------------- 13
Voolu sisse/välja lülitamine------------------------------------------------------------------------------------- 13
Kanalite vahetamine ja helitugevuse muutmine- ---------------------------------------------- 13
Start-menüü sätted------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Startup Menu (Käivitusmenüü)--------------------------------------------------------------------------------- 14
Pildirežiimi muutmine--------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Helirežiimi muutmine--------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Stoppkaader-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Heli summutamine------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Unetaimeri määramine------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Pildi formaadi muutmine----------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Teleri sätete muutmine----------------------------------------------------------------------- 15
Kanalisätted--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Pildisätted----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Helisätted------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
Kuvasätted---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Funktsioonisätted-------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Vanemlik kontroll--------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Digimultimeedia funktsioon------------------------------------------------------------------ 20
Funktsioonide lühitutvustus------------------------------------------------------------------------------------- 20
Kaugjuhtimispuldi funktsioonide tutvustus------------------------------------------------------------------ 20
Piltide vaatamine-------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Muusika kuulamine----------------------------------------------------------------------------------------------- 21
AV-failide mängimine--------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Lisa------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Tehnilised andmed------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Veaotsing------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
Tarvikud-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Olulised ohutusnõuded
➣
Olulised ohutusnõuded
Tähelepanu!
Kolmnurkne välgunoolega märk hoiatab kasutajat ohtliku pinge eest seadme sees.
Kolmnurkne hüüumärgiga märk juhib kasutaja tähelepanu olulistele seadet
puudutavatele juhistele.
♦ Üldjuhised.
Hoiatused: enne seadme kasutamist lugege järgmised tingimused tähelepanelikult läbi.
Vool ja signaal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Teleri võimalike kahjustuste vältimiseks eemaldage toitepistik või välisantenni pistik enne
vihmasadu pistikupesast. Ärge puudutage antenni induktiivsoont.
Tõmmake voolupistik välja, kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta.
u Vältige ülemärast survet voolukaablile ja signaalikaablile.
u Vältige voolu pistikupesa ülekoormamist, vastasel korral võib tekkida tulekahju.
u Hoidke voolukaablit kõrge temperatuuri eest.
u Pikka aega õues olnud välisantenni korral võib teleri pildi kvaliteet väheneda ja seega tuleb
antenni regulaarselt kontrollida ja vahetada.
LCD-ekraani juhised ja hooldus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vedelkristallkuvari paneel on kaasaegne tehniline seade, mis koosneb miljonitest
kiletransistoridest. Paneelil võib olla tumedamaid ja heledamaid punkte, mis on tavaline
ega mõjuta kuvari üldist toimimist. Ebaõige hoolduse tagajärjeks võib olla vedelkristallkuvari
kahjustus ja ebakvaliteetne pilt, mille vältimiseks tuleb tähelepanu pöörata järgmisele.
Ärge puhastage kuvarit orgaaniliste lahustitega, näiteks alkoholi, bensiini vms, või
kemikaalidega, näiteks happe, leelisega jne.
Ärge puhastage kuvarit ühegi pesuvahendiga.
Pärast teleri väljalülitamist võite vajaduse korral kuvarit puhastada pehme puuvillase lapiga,
kuid sagedane tugev puhastamine on keelatud.
Kuvariekraani sõrmedega puudutamine võib ekraanipinda kahjustada. Ärge suruge
vedelkristallkuvari pinnale, sest see on õrn ja kergesti kahjustatav.
u Ärge puudutage vedelkristallkuvarit kõvade esemetega. Ekraanipinda on kerge kriimustada.
Seade -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Seadme ühtegi osa ei tohi lahti võtta. Selle tagajärjeks võib olla seadme kahjustus ja oht
teie tervisele. Seadme garantii kaotab sel juhul kehtivuse.
u Kui seadmest tuleb ebatavalist heli või lõhna, kui seadmel on heli, kuid pilti ei ole, lülitage
teler kohe välja, eemaldage vooluvõrgust ja pöörduge kogenud remonditehniku poole.
Ärge eemaldage tagakülje katet. Reguleerimise ja kontrollimisega seotud toimingud seadme
sisemuses tuleb jätta kogenud remonditehniku hooleks.
u Ärge katke kinni või blokeerige seadme tuulutusavasid, vastasel korral ei saa seade enam
jahtuda.
2
Olulised ohutusnõuded
➣
Olulised ohutusnõuded
u Vältige teravate esemete, metalli või vedelike sattumist seadmesse ning ärge kasutage
neid signaaliliidese või tuulutusavade juures, vastasel korral võib järgneda lühis või
seadme kahjustus.
Hooldus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ärge puhastage seadet ebastabiilse õli või lahustiga, mis võib teleri aluskapi materjali või
kattekihti kahjustada.
u Kui teleri aluskapp on must, puhastage seda pehme lapiga, mida on niisutatud neutraalse
pesuvahendi vesilahuses.
u Juhul kui teleri aluskapp on kaetud värvi või orgaanilist lahustit sisaldava aine vms, võib
tekkida teleri aluse kummist polstri ja aluskapi kattekihi vaheline keemiline reaktsioon, mis
võib põhjustada teleri aluskapi pinnal korrosiooni. Selle vältimiseks soovitame aluskapile
panna kõigepealt kaitsekihi (näiteks kartongi või klaastahvli) ning teleri asetada selle
peale.
Paigutusviis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Alus peab olema tasane ja stabiilne
X Otsene päikesekiirgus või kütteseadmete lähedus
X Väiese õhuvahetusega kohad
X Ahju lähedus või kohad, kus seade ei ole kaitstud vee, õli või suitsu sissetungi eest
X Kohad, kus seadme õhutusavad on suletud
X Ebastabiilsed alused
X Kohad, kus esineb vibratsiooni
X Tolmused või niisked kohad
X Kõrge temperatuuriga kohad
Teleri vaatamine ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Vaadake telerit õigelt kauguselt, mis vastab 5- kuni 7-kordsele ekraanikõrgusele.
u Toas peab olema piisavalt valgust ajalehe lugemiseks.
u Reguleerige helitugevus sobivaks, et mitte naabreid häirida, eriti öisel ajal.
Muud -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Soovitame seadet tõsta ja kanda kahekesi; vältige seadme kandmise ajal kokkupõrkeid ja
kaitske eriti vedelkristallkuvarit.
u Kui te vedelkristallkuvarit teleri sisse või välja lülitamise ajal puudutate, võite saada kerge
elektrilöögi. See on staatiline elekter, mis ei ole tervisele ohtlik.
Pöörake erilist tähelepanu järgmisele --------------------------------------------------------------------------------------------------------u Juhendis olevat informatsiooni võidakse etteteatamata muuta.
u Kõik teised juhendis mainitud tootenimed on vastavatele omanikele kuuluvad logod või
kaubamärgid.
3
Olulised ohutus- ja keskkonnanõuded
➣
Keskkonnanõuded
Euroopa WEEE (elektroonikaromu)
direktiivid 2002/96/EÜ ja 2003/108/EÜ
u Mahakriipsutatud prügikonteineri kujutis tähendab, et seadet ei
tohi majapidamisprügi hulka visata. Mõned komponendid võivad
keskkonda kahjustada.
u Ärge kõrvaldage koos majapidamisprügiga, viige prügilasse või
mujale, mis ei ole selliste jäätmete jaoks ette nähtud.
Võtke ühendust kohaliku omavalitsusega lisainfo saamiseks.
u Kõik selle seadme komponendid vajavad asjakohast
jäätmekäitlust.
u Elektroonikaromu sorteeritud kogumine võimaldab vähendada
kahjulike ainete keskkonda sattumist, mis seda ringlussevõtmata
jätmise korral kahjustavad.
Euroopa ROHS (ohtlike ainete vähendamine)
direktiiv 2002/95/EÜ
u See Euroopa direktiiv piirab selliste ohtlike ja kahjulike ainete
kasutamist, mida ei saa ringlusse võtta või mille ringlussevõtmine
on raskendatud.
u Direktiivi eesmärk on elektroonikaromu ringlussevõtu lihtsustamine
ja keskkonnakaitse.
u Selles seadmes kasutatud ained vastavad RoHS direktiivile.
Patarei
u Ärge visake kasutatud patareid tavalise majapidamisprügi hulka.
Viige patarei ettenähtud kogumiskohta. Ärge patareid põletage.
u Ärge kasutage samas seadmes eri liiki patareisid. Ärge pange
seadmesse korraga vanu ja uusi patareisid.
u Kõrvaldage ülekuumenenud patarei kohe kasutusest, et vältida
akuhappe lekkimist seadesse.
u Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja vältel ei kasuta, eemaldage
sellest patareid.
4
Ülesseadmine
➣
Aluse paigaldamise juhised
1. P
ange pehmet vahtkummi lauale, mis on pakendis oleva teleri jaoks piisavalt tugev.
2. Asetage teler vahtkummile, nii et tagaosa jääb üles- ja ekraan allapoole.
3. Võtke teleri alus pakendist välja ja kinnitage alus teleri külge; korrigeerige aluse asendit teleri
küljes, nii et aluses olevad augud jäävad täpselt teleri aukudega kohakuti.
4. Kinnitage alus kruvide abil teleri külge.
5. Tõstke teler püsti ja paigutage vaatamiseks sobivasse kohta.
kruvi
alus
Märkus.
Ülal olevad joonised on illustreeriva otstarbega. Juhinduge alati konkreetsest seadmest.
Aluse kinnitamisel teleri külge tuleb kasutada kõiki kruviauke!
5
Ülesseadmine
➣
Teleri nuppude ja ühenduste paigutus
Märkus. A
llpool olevad joonised on illustreeriva otstarbega. Juhinduge alati konkreetsest
seadmest.
MENU
source
vol s
vol s
ch s
ch t
NR
Teler (ees)
Kirjeldus
1
Menu
Ekraanimenüü (OSD) kuvamine ja OSD sulgemine.
2
Source
Sisendallika valimine. Vajutage nuppu Source, et kuvada sisendite
loend.
3
VOL s/VOL t
Helitugevuse suurendamine ja vähendamine. Ekraanimenüüs kasutage
neid nuppe paremale või vasakule liikumiseks ning valitud sätte
muutmiseks.
4
CHs/CHt
Järgmise või eelmise kanali valimine. Ekraanimenüüs kasutage neid
nuppe üles või alla liikumiseks.
5
(Standby –
Ootele)
Teleri sisse või välja (otserežiimile) lülitamine.
6
Kaugjuhtimispuldi
vastuvõtja
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaali Mitte kinni katta!
7
Toiteindikaator
Indikaator näitab, kas teler on sisse lülitatud või ooterežiimil.
8
Voolulüliti
Seadme sisse või välja lülitamiseks.
6
Ülesseadmine
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Teleri nuppude ja ühenduste paigutus
R
➣
ANT 75 Ω
Ülesseadmine
➣
Ühendamine muude seadmetega
Hoiatus! Enne teleri ühendamist muude elektroonikaseadmetega eemaldage teler ja
ühendatavad seadmed vooluvõrgust.
Teie teleril ei ole kõiki allpool kirjeldatud ühendusi. Teie teleril on ühendused, mida
kirjeldab jaotis „Teleri nuppude ja ühenduste paigutus”.
1. Ühendage antennikaabel teleriga
Võimalikult kvaliteetse telepildi saamiseks soovitame kasutada välisantenni või kaabeltelevisiooni.
Märkus.
n Antenni ühendamiseks soovitame kasutada koaksiaalkaablit (75 Ω), et vältida näivtakistuste
sobimatusest tingitud häireid.
n Antennikaablit ei tohi voolukaabliga ühte köita.
n Kaabeltelevisiooni korral sisestage koaksiaalkaabli (75 Ω) pistik otse antenniväljundisse.
2. Ühendage AV-seadmed
n Ühendage Video RCA kaabel teleri tagaküljega ja kaabli teine ots vastava välise A/Vseadmega, näiteks videomaki, DVD-mängija vms.
n Ühendage RCA helikaablid teleri taga oleva „R - L (audio)” sisendiga ja kaablite teised otsad
AV-seadme vastavate ühendustega.
Video in (komposiitvideo) on mõeldud ainult videosignaali jaoks.
comp
Punane
Videomakk, DVD-mängija,
vastuvõtja vms
Valge
Kollane
8
Ülesseadmine
➣
Ühendamine muude seadmetega
Komponentvideo (Y, Pb, Pr) kannab eraldi üle videosignaali Y-, Pb-, Pr-komponente. Kasutage
seda sisendit kõrglahutusega videosignaali jaoks DVD-mängijast vm seadmest.
n Ühendage komponentvideo ja audio kaablid teleri tagaküljel olevate komponentsisenditega
(„PR/CR”, „PB/CB”, „Y”) ja vastavate komponentvideo kaablite teised otsad PVR-i või DVDmängija vastavate ühendustega.
n Teie välisseadmete (PVR või DVD) Y, PB/CB ja PR/CR ühendused võivad olla tähistatud ka
tähtedega Y, B-Y ja R-Y või Y, CB ja CR. (Sisendite ja kaablite värvused peavad mõlema seadme
puhul vastavuses olema.)
Audio L
Audio R
Punane
Valge
Punane
PR/CR
Sinine
PB/CB
Roheline
Komponentühendusega
DVD-mängija
Y
3. HDMI-liidese kasutamine
HDMI kannab üle digitaalset signaali ja seda soovitatakse kasutada digitaalse DVD-mängija
või DVR-i (digitaalse videosalvesti) puhul. HDMI-ühenduse kasutamisel ei ole tarvidust eraldi
helikaabli järele.
n Teleri HDMI-pesaga ühendatud HDMI-kaabel.
HDMI
HDMI-väljundiga seade
(näiteks DVD-mängija, vastuvõtja vms).
4. USB-liidesega seadmetega ühendamine
Teleril on standardne USB-liides, mis võimaldab kasutada standarditega USB1.1 ja USB2.0
ühilduvat riistvara, näiteks väliseid kõvakettaid või digitaalkaameraid.
n Võitke kasutada USB-kaablit või USB-seadme ühendada otse teleri küljel oleva USB-pordiga.
USB
9
Ülesseadmine
➣
Ühendamine muude seadmetega
PC AUDIO
VGA
5. Arvutiga ühendamine
n Ühendage D-Sub-kaabel teleri taga oleva pistikupesaga „VGA” ja kaabli teine ots arvuti
kuvaadapteriga.
n Ühendage stereoheli kaabel teleri taga oleva pistikupesaga „PC AUDIO” ja kaabli teine ots
arvuti heliadapteri pistikupesaga „Audio Out”.
Arvuti
HEADPHONE
6. Kõrvaklappide ühendamine
n Ühendage kõrvaklappide pistik teleriga.
n Kõrvaklappide helitugevust reguleeritakse automaatselt koos teleri helitugevusega.
Kõrvaklapid
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optiline audioliides
Ühendage optilise liidesega heliseade teleriga (vajalik on optiline kaabel Toslink).
Märkus. Ainult DTV- ja HDMI-väljundi korral.
8. SCART-liidesega seadmetega ühendamine
Tavaline mitut signaali edastav ühendus teleri ja videoseadmete vahel. Spetsifikatsioon
n Scart 1: RGB sisse, CVBS sisse/välja
n Scart 2: CVBS sisse/välja
SCART
10
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
➣
Kaugjuhtimispuldi nuppude otstarve
Source: sisendallika valimine
Still: stoppkaader
Mute: heli vaigistamine
POWER: voolu sisse/välja lülitamine
Sound: helirežiimi valimine
Picture: pildirežiimi valimine
Erifunktsioonid
Kanaliumbrid:
Kanalite otsevalik ja tähed
Erifunktsioonid
Erifunktsioonid
Menu: peamenüü avamine/
eelmisse menüüsse naasmine
Erifunktsioonid
Exit: avatud menüü sulgemine
: kursor üles
>: kursor parremale
V
<: kursor vasakule
OK: toimingu kinnitamine
V: kursor alla
VOL+: heli tugevamaks
VOL- : heli nõrgemaks
Sleep: automaatse väljalülituse aktiveerimine
Text: teletekst sisse/välja
COMP: komponentsisendi valimine
Lang.: digitaalse telesignaali keele valimine
I / Π: mono/stereo valimine
CH+: järgmine kanal
CH- : eelmine kanal
Subtitle: telesaate subtiitrid
EPG: elektroonilised saatekavad
TV: telerisisendi valimine
FAV: toimingud lemmikkanalitega
Recall: tagasi eelmisele kanalile
lnfo: olekuinfo
Zoom: pildi suurendusteguri muutmine
Multimeedia funktsiooninupud
(vaadake lk 20)
Märkus.
1. Proovige nuppude praktilist kasutamist.
2. Mõne nupu peal on tähised eri funktsioonide jaoks, mis kehtivad erinevates režiimides.
3. Punast, rohelist, kollast ja lillat nupp kasutatakse erifunktsioonide jaoks.
11
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
➣
Kaugjuhtimispuldi kasutamise lühijuhis
Patareide vahetamine
1. Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patareikate.
2. Paigaldage kaks AAA-mõõdus (1,5 V) patareid. Asetage patareide „+” ja „-” märgid kohakuti
patareipesa vastavate märkidega.
3. Sulgege patareide kate.
Märkus.
1. Kui kaugjuhtimispult tõrgub või sellega ei saa telerit juhtida, vahetage patareid välja.
2. Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja vältel ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
Kaugjuhtimispuldi tööulatus
1. Kaugjuhtimispuldi töökaugus on 8 meetrit teleri esiküljest.
2. Kaugjuhtimispuldi töönurk on infrapunakiire vastuvõtuaknast 6 meetri kaugusel (vasakult
paremale) 30-kraadise nurga all ning vertikaalselt (ülalt alla) 30-kraadise nurga all.
12
Põhifunktsioonid
➣
Sisse/välja lülitamine
1. Ühendage teler vooluvõrguga.
2. Vajutage teleri voolunuppu. Kui teler on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi voolunuppu,
et lülitada teler ooterežiimile. Vajutage seda nuppu veel kord, kui soovite telerit vaadata.
3. Teleri väljalülitamiseks vajutage voolunuppu.
Märkus.
Energia säästmiseks lülitage teler ooterežiimile, kui te telerit lühema aja vältel ei vaata. Kui te ei
vaata telerit väga pika aja jooksul, lülitage teleri vool täiesti välja.
Teleri sisselülitamiseks pärast väljalülitamist oodake vähemalt 5 sekundit, kui teler kohe korralikult
tööle ei hakka.
➣
Kanalite vahetamine ja helitugevuse muutmine
1. Kanalite vahetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe [CH+ / CH-].
(Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [VOL+ / VOL-]).
2. Kanalite vahetamiseks võite kasutada ka teleri esikülje nuppe [CHs/t]. (Helitugevuse
suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [VOLs/t]).
3. Kanalite otsevalimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
Märkus.
Kanaleid saab vahetada ka otse numbrinuppude vajutamise teel Kui te soovite valida programme
1 kuni 9, vajutage vastavat nuppu. Kui soovite valida kahe- või kolmekohalise kanalinumbri, tuleb
vastavaid kaugjuhtimispuldi nuppe vajutada 3 sekundi jooksul.
➣
Startup Menu (Käivitusmenüü)
Teleri esmakordsel käivitamisel kuvatakse ekraanile
menüü, mis on kujutatud vasakul oleval joonisel.
1) Vajutage nuppe [ / V ], et valida OSD language (Ekraanimenüü keel)
Startup Menu (Käivitusmenüü) jaoks.
2) Vajutage [ >/OK ], et avada alammenüü OSD language
Startup Menu
(Ekraanimenüü keel).
3) Kasutage nuppe [ / V ] keele valimiseks ka kinnitage valik
OSD language English
nupuga [OK].
Country
UK
4) M
uude sätete määramine on sellele sarnane.
Use Mode Home Mode
Märkus.
Pärast kanaliotsingu läbimist seda menüüd enam ei kuvata.
Auto Install
Kui soovite selle menüü avada, toimige järgmiselt.
Select
Enter
Exit
1) Peamenüü avamiseks vajutage nuppu [ Menu ].
2) Kasutage nuppe [ / V ], et valida Function.
3) Vajutage [ >/OK ], et avada alammenüü Function.
4) Kasutage nuppe [ / V ], et valida menüü Startup (Käivitamine).
5) Valige nuppude [ </> ] abil Off/On (Välja/Sisse).
6) Kui valite On (Sisse), saate järgmiseks valida Menu Language (Menüü keel).
V
V
V
V
13
Põhifunktsioonid
➣
Sisendi valimine
Valige põhipildi jaoks praegune sisendsignaal. Vajutage esmalt nuppu [Source], et kuvada sisendite
loend. Kasutage nuppe [ / V ], et valida sobiv allikas, ja kinnitage valik nupuga [>/OK].
V
➣
Pildirežiimi muutmine
Valida saab sätete Bright (Hele), Standard, Soft (Pehme) ja User (Kasutaja) vahel. Selle režiimiga
sätestatakse telepildi režiim heleduse, kontrastsuse, värvitoonide jms muutmise teel.
➣
Helirežiimi muutmine
Valida saab režiimide Music, Standard, Speech (Kõne) ja User (Kasutaja) vahel. Selle režiimiga
sätestatakse teleri helipilt ekvalaiseri abil. Kui SRS TSXT on sisse lülitatud („ON”), siis helirežiim
ei toimi.
➣
Stoppkaader
Vajutage seda nuppu liikuva pildi peatamiseks.
➣
Heli vaigustus
Vajutage [Mute] teleri heli väljalülitamiseks; vajutage nuppu veel kord heli taastamiseks.
Funktsiooni kasutatakse heli ajutiseks vaigistamiseks.
➣
Unetaimer
Võimaldab teleri automaatselt ooterežiimile lülitada. Vajutage korduvalt seda nuppu, et valida sobiv
unetaimeri kestus ning teleri kell näitab teile, kui palju aega on jäänud veel teleri ooterežiimile
lülitumiseni. Taimer aktiveeritakse järgmiselt: Väljas - 10 minutit - 20 minutit - 30 minutit... 120 minutit.
➣
Kuvaformaadi muutmine
Erinevate allikate jaoks saab määrata erinevad kuvaformaadid. Vajutage suuminuppu, et kuvada
menüü valikutega „Auto”, „Full Screen” (Täisekraan), „Normal”, „Zoom 1“, „Zoom 2”, „Smart Zoom”
(Nutikas suum), „Dot to Dot” (Täpne).
¸ Normal: näitab standardset 4:3 formaadis pilti teleriekraani keskel ning vasakule ja paremale
jäävad mustad ribad.
¸ Full Screen: näitab üle terve ekraani venitatud pilti.
¸ Zoom 1: venitab telepilti proportsionaalselt, kuid lõikab ära pildi õla- ja alaosa, et täita pildiga
terve ekraan. Mustad ribad kaovad.
¸ Zoom 2: toob pildi keskosa lähemale, lõigates ülalt ja alt ära suurema osa pildist.
¸ Smart Zoom: sarnaneb 16:9-režiimile, kuid näitab rohkem külgi.
¸ Dot to Dot: näitab pilti tegelikus formaadis.
Märkus. Suumirežiim toimib eri allikate puhul erinevalt.
➣
EPG
EPG: elektrooniline saatekava võimaldab telesaadete infot vaadata.
14
Teleri sätete muutmine
Kanalite sätted
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Channel
2 Vajutage nuppe [
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
/ V ], et valida Channel (Kanal).
3 Menüü Channel avamiseks vajutage [>/OK].
V
Select
V
➣
4 Vajutage [ / V ], et valida säte, ja vajutage
sisenemisks [>/OK] või vajutage nuppe [</>], et
sätet muuta.
Enter
Exit
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n Manual Install: kanalite käsitsi otsimise alustamiseks. Enne käsitsi otsingut valige sobiv värvija helisüsteem. Sagedust, millelt käsitsiotsinut alustatakse, on võimalik muuta, ning selle
väärtus muutub vastavalt sagedusribale ja kanali numbrile automaatselt.
n Auto Install: kanalite automaatne otsimine. Enne automaatotsingut valige maa, kus asute.
n Fine Tune: sageduste peenhäälestus parima kvaliteedi saavutamiseks.
n Edit programme: telekanalite redigeerimine, muu hulgas
¸ Muutke nimi: vajutage rohelist nuppu valitud kanali nime muutmiseks. Vajutage nuppu
[ / V ] kanali nime muutmiseks. Salvestamiseks vajutage rohelist nuppu; tühistamiseks
võite vajutada punast nuppu. Telekanali nimi võib olla kuni 6 märgi pikkune.
¸ Vahele jätma: vajutage kollast nuppu vahelejätmise funktsiooni valimiseks. Kui te soovite
vahelejätmise tühistada, vajutage uuesti kollast nuppu.
Vahelejätmiseks valitud kanalid jäetakse vahele, kui kanaleid vahetatakse
kaugjuhtimispuldi nuppudega [CH+ / CH-]. Neid kanaleid saab numbrinuppude vajutamise
teel endiselt otse valida.
¸ Korraldada kanalid: kui te soovite muuta kanalite järjekorda, vajutage nuppu [<]; vajutage
nuppu [ / V ], et siirdada kanal sobivasse kohta, ja kinnitage nupuga [>].
n Cl: pärast PCMCIA-kaardi sisestamist kuvatakse ekraanile Cl. Kui te olete telerisse
sisestanud PCMCIA-kaardi ja vastava kiipkaardi, saate vaadata kodeeritud kanaleid.
V
V
15
Teleri sätete muutmine
Pildisätted
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Picture
Select
OK: Enter
2 Vajutage nuppe [
/ V ], et valida Picture (Pilt).
3 Vajutage [>/OK], et avada menüü Picture.
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
➣
4 Vajutage [ / V ] sätete valimiseks ning vajutage
[>/OK], et säte avada, või [</>], et sätet
muuta.
Standard
Back
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n Brightness: pildi heleduse reguleerimiseks. Heledamaks muutmisel muutuvad pildi tumedamad
alad heledamaks. Heleduse vähendamisel muutmisel muutuvad pildi heledamad alad
tumedamaks.
n Contrast: suurendab pildi kontrastsust, et suurendada pildi valgeid piirkondi. Vähendab pildi
kontrastsust, et suurendada pildi musti piirkondi.
n Saturation: värvuste intensiivsuse reguleerimiseks.
n Sharpness: pildi teravuse suurendamiseks, et näidata selgemat ja puhtamat pilti. Vähendab
teravust, et näidata ühtlasemat pilti.
n Colour Temp.: värvustemperatuuri valimiseks. Võite valida sätete Standard, Warm (Soe) ja
Cool (Jahe) vahel.
n Enhanced Setting: täpsemate videosätete avamiseks, näiteks:
¸ DNR: võimaldab pildi signaali ajas ja ruumis optimeerida; võimaldab vähendada välismüra
mõju ja taastada puhta algsignaali. Sätted on järgmised: Low (Madal), Standard, Strong
(Tugev) ja Off (Väljas).
¸ CTI: värvuste korrigeerimine, üleminekute teravustamine
¸ Flesh Tone: kui see säte sisse („ON”) lülitatakse, siis saab pildi värvikorrektsiooni toimuda
selle teleri järgi.
¸ Adaptive Luma Control: pilti korrigeeritakse erinevate stseenide järgi ning kvaliteedi
parandamise nimel reguleeritakse kontrasti dünaamiliselt.
16
Helisätted
Helisätted
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Sound
2 Vajutage nuppe [
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
/ V ], et valida Sound (Heli).
3 Avage menüü Sound nupuga [>/OK].
V
Select
V
➣
4 Vajutage [ / V ] sätete valimiseks ning vajutage
[>/OK], et säte avada, või [</>], et sätet muuta.
Exit
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n Balance: võimaldab muuta helitugevust vasakute ja paremate kõlarite vahel.
n Equalizer: heli põhisageduste nõrgendamiseks või tugevdamiseks.
n Digital Sound Out: digitaalheli väljundi liigi määramiseks.
n AVC: helitugevuse automaatse reguleerimise sisse või välja lülitamiseks. See säte võimaldab
helitugevust ühtlasena hoida ja selle kõikumist vältida.
n Audio Language: teleriheli põhikeele valimine.
n Audio Language 2nd: teleriheli sekundaarse keele valimine.
Teleri sätete muutmine
Ekraanisätted
Screen
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
/ V ], et valida Screen (Ekraan).
3 Menüü Screen avamiseks vajutage [>/OK].
V
Select
2 Vajutage nuppe [
V
➣
4 V
ajutage [ / V ] sätete valimiseks ning vajutage
[>/OK], et säte avada, või [</>], et sätet muuta.
Enter
Exit
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n Image Position: reguleerige pildi asendit ekraanil, vajutades nuppe [ / V /</>].
n Phase Adjust: kasutage pildi sünkroniseerimiseks kasutatava kella faasi.
n Clock Adjust: pildi sünkroniseerimiseks kasutatava kella reguleerimine.
n Auto Adjust: pildi asukoha ja suuruse automaatne reguleerimine.
V
Märkus. Eri allikate puhul saab kasutada erinevaid sätteid.
17
Teleri sätete muutmine
Funktsioonisätted
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Function
2 Vajutage nuppe [
(Funktsioon).
English
On
Off
/ V ], et valida Function
3 Avage menüü Function nupuga [>/OK].
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
V
➣
Enter
Exit
4 Vajutage [ / V ] sätete valimiseks ning vajutage
[>/OK], et säte avada, või [</>], et sätet muuta.
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n OSD Language: menüükeele valimine.
n Blue Screen: sinise ekraanipildi sisse või välja lülitamiseks juhul, kui videosignaal puudub.
n Startup Menu: võimaldab valida algse seadistusmenüü kuvamise, kui teler sisse lülitatakse.
n OSD Setting: menüüde Transparency (Läbipaistvus) ja OSD Timeout (Ekraanimenüü ajalõpp)
valimiseks.
n Subtitle: sätete Digital Subtitle Language (Digisubtiitrite keel), Digital Subtitle 2nd Language
(Digisubtiitrite 2. keel) ja Subtitle Type (Subtiitrite tüüp) valimiseks. Võimaldab valida
digikanalite subtiitrikeelt.
n Timer: Vajutage [ / V ], et valida järgmisi sätteid: Sleep Timer (Unetaimer), Time Zone
(Ajatsoon), Auto Sync (Kella sünkroniseerimine), Date/Time (Kuupäev/kelaaeg), Auto Turn
On/Off (Automaatne väljalülitus). Vajutage [</>], et valida unetaimeri sätteks 10 min, 20 min
jne. Kuupäeva/kellaaja muutmisel kasutage nuppe [</>] kursori liigutamiseks ja sisestage
väärtused numbrinuppudega. Valides Auto Sync On, reguleeritakse teleris näidatavat
kellaaega telesignaali järgi. Kui te valite sätte „Auto Turn On” (Automaatne sisselülitus)
olekuks „Enable” (Lubatud), saate valida, millal teler automaatselt sisse ja välja lülitub.
n Version Info: kuvab tarkvara versiooniandmed.
n Factory Reset: võimaldab taastada teleri tehasesätted. Kasutage seda funktsiooni, kui teler on
ebatavalises olekus või te soovite tehasesätted muul põhjusel taastada.
V
18
Teleri sätete muutmine
Vanemlik kontroll
1 Vajutage nuppu Menu, et kuvada peamenüü.
Parental
2 Vajutage nuppe [
Change Password
Parental Rating
Channel Block
/ V ], et valida Parental (Vanemlik).
3 Menüü Parental avamiseks vajutage [>/OK].
V
Select
V
➣
4 Vajutage [ / V ] sätete valimiseks ning vajutage
[>/OK], et säte avada, või [</>], et sätet muuta.
Enter
Exit
5 Kui olete lõpetanud, sulgege menüü nupuga Menu.
Kui te kasutate seda funktsiooni esmakordselt, sisestage vaikeparool [0000]. Toiminguid saab
jätkata ainult pärast parooli sisestamist.
Valida saab järgmiste sätete vahel.
n Change Password: esmakordsel kasutamisel sisestage vaikeparool. Kui soovite parooli
muuta, toimige järgmiselt. Sisestage uus parool ja seejärel sisestage see parool veel teist
korda. Uus parool on määratud.
n Parental Rating: vanusepiirangu määramine võimaldab blokeerida teatud sisuga telesaadete
vaatamise.
n Channel Block: see funktsioon võimaldab telekanaleid blokeerida.
19
Digimultimeedia funktsioon
➣
Funktsiooni lühitutvustus
signaalirežiim
toetatud vorming
Picture (pildid)
JPEG
Music
(muusika)
MP3
Film (video)
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
➣
Seadmesse on sisse ehitatud USB-liidesega digitaalne
multimeediamängija. Seade suudab tuvastada USB1.1 ja
USB2.0 seadmeid, U-kettaid, digikaameraid jms kandjaid.
Seade võimaldab pilte vaadata, muusikat kuulata ning
mitmesuguses vormingus (MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT
jne) faile taasesitada.
Kaugjuhtimispuldi funktsioonide tutvustus
Nupp DMP: Multimeediamängija kasutuajaliidese
avamiseks.
„II nupp: Selle nupuga saab valida mängimise
ja pausi vahel.
n nupp: antud oleku sulgemine.
Nupp DMP Display: vajutage seda nuppu antud
oleku info kuvamiseks.
ƒƒ nupp: video tagasikerimine AV-failide mängimise ajal.
„„ nupp: video edasikerimine AV-failide mängimise ajal.
ƒ
I ƒnupp: eelmise faili käivitamine muusika kuulamise või
AV-failide mängimise ajal.
„„l nupp: järgmise faili käivitamine muusika kuulamise või
AV-failide mängimise ajal.
Nupp OK: vajutage seda nuppu valiku või
toimingu kinnitamiseks.
/ V nupp: Kursor üles/alla.
< nupp: tagasi eelmisele sisule.
> nupp: alamsisu juurde.
V
Piltide vaatamine
DMP kasutajaliides
Seade võimaldab vaadata ja sirvida pilte, mis on
salvestatud kandjale.
1.Vajutage nuppu [DMP], et avada DMP kasutajaliides, ja
kandjale salvestatud sisu kuvatakse teleriekraanile.
2.Sisenemiseks vajutage [>/OK] ja failide sirvimiseks
kasutage nuppe [ / V ].
3.Vajutage [>/OK], et pilte vaadata.
V
➣
20
Digimultimeedia funktsioon
None
Pause
➣
4. Piltide vaatamise ajal võite sirvimise peatada [►II]/
[punase] nupuga, piltide sirvimisintervalli muuta
[rohelise] nupuga, pildi kuvamisviisi muuta [kollase]
nupuga ja pildi andmete kuvamise määrata [sinise]
nupuga.
5. Sulgemiseks vajutage nuppu [n].
Short
Duration
Effect
Info
Muusika kuulamine
Seade võimaldab vaadata ja sirvida kandjale salvestatud
faile.
1. Vajutage nuppu [DMP], et avada DMP kasutajaliides, ja
kandjale salvestatud sisu kuvatakse teleriekraanile.
2. Sisenemiseks vajutage [>/OK] ja failide valimiseks
vajutage [ / V ].
3. Vajutage [>/OK], et käivitada mp3-failide mängimine.
4. Muusika kuulamise ajal võite muuta helitugevust
nuppudega [</>], käivitada eelmise/järgmise
muusikapala nuppudega [ƒƒ/ „„] ja muusikapala
algusse naasta nupuga [n]. Lisaks võite [punase] nupuga
valida muusika kordusfunktsiooni, [rohelise] nupuga valida
muusika helipildi ja [sinise] nupuga kuvada muusikapala
andmed.
5. Sulgemiseks vajutage nuppu [n].
V
Repeat
Info
AV-failide mängimine
1. Vajutage nuppu [DMP], et avada DMP kasutajaliides, ja
kandjale salvestatud sisu kuvatakse teleriekraanile.
2. Sisenemiseks vajutage [>/OK] ja failide valimiseks
vajutage [ / V ].
3. Vajutage [>/OK], et käivitada failide mängimine.
4. Video vaatamise ajal võite nuppudega [</>] muuta
helitugevust, nuppude [ƒƒ / „„] abil valida eelmise või
järgmise faili, [punase] nupuga määrata kordusrežiimi,
[rohelise] nupuga valida pildirežiimi ja [sinise] nupuga
kuvada mängitava faili andmed.
5. Sulgemiseks vajutage nuppu [n].
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Digimultimeedia funktsioon
Tähelepanu!
1. Digitaalse multimeediamängija USB-port ühildub enamiku U-ketastega. Kui mängija töötab
ebatavaliselt, ei tähenda see alati mängija viga vaid võib olla põhjustatud seadme draiverist.
2. Teleri USB-port annab 5 V pingega voolu ja suurim lubatud voolutugevus on 500 mA. Esineb
seadmeid, mille pordi spetsifikatsioon erineb USB standardnõuetest, ka selliste seadmete
tuvastamine ei tarvitse meediamängijal õnnestuda. See ei näita seadme riket.
3. Seadmete ja salvestusmahtude erinevuste tõttu kulub mängijal failide info lugemiseks aega
erinevalt. Info lugemiskiirus võib ajutiselt aeglustuda. See ei näita seadme riket.
4. Kui U-kettal olevaid faile ei õnnestu korralikult lugeda, võib ketta FAT- või NTFS-süsteemis
vormindada.
5. Ärge tõmmake kandjat välja, kui teler selle sisu loeb.
6. Seade ei tarvitse ära tunda kõiki kõrglahutusega pilte ning selliste piltide puhul võib tekkida
tõrge näiteks pildi suumimisel ja pööramisel.
7. Kui DMP kasutajaliides on avatud, siis ei käivita nupp MENU teleri peamenüüd. Selle asemel
tuleb esmalt vajutada SOURCE ja muu signaaliallikas valida.
8. Kui süsteem täidab teie viimast käsku, ärge vajutage korduvalt funktsiooninuppe, sest vastasel
korral väheneb süsteemi töökiirus.
9. Digitaalse multimeediamängija USB-port ühildub ainult kuni 720p vormingus failidega.
22
Lisa
➣
Tehnilised andmed
Mudeli tähis
LHDNI9V68UK
Mõõtmed
Ilma aluseta
800x316x73
(LxKxS) (mm)
Alusega
468x356x178
Kaal (kg)
Ilma aluseta
Alusega
4
6
LCD-paneeli
47
miinimummõõt (diagonaal)
Ekraani eraldusvõime
1366x768
Võimsustarve
40 W
Helivõimsus
1,8 W + 1,8 W
Elektritoide
Vaadake andmesilti
Vastuvõtusüsteemid
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentsisend
480I, 480P, 576I, 576P
720P / 50 Hz, 720P / 80 Hz, 1080I / 50 Hz, 1080I / 60 Hz
VGA-sisend
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
HDMI-sisend
RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV / 50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV / 60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Lisa
➣
Veaotsing
Kui teler ei toimi harjumuspärasel viisil, proovige teler välja ja uuesti sisse lülitada. Võite
toimida vastavalt järgmisele tabelile. Kui probleemi ei õnnestu ikkagi lahendada, pöörduge
kogenud remonditehniku poole.
Pilti ja/või heli ei ole
1. Kontrollige kas toitekaabel on ühendatud
pistikupesaga ja pistikupesas on voolu.
2. Kontrollige kas te vajutasite teleri ja
kaugjuhtimispuldi voolunuppu („Power”).
3. Kontrollige pildi heleduse ja kontrastsuse sätteid.
4. Kontrollige helitugevust.
Pilt on korralik,
aga heli ei ole
1. Kontrollige helitugevust.
2. Kontrollige kas heli ei ole vaigistatud.
Pilti pole või pilt on
must-valge
1. Reguleerige pildisätteid.
2. Kontrollige värvisüsteemi.
Pildis ja helis on
häireid
1. Otsige üles seade, mis telerit mõjutab, ja viige see
telerist kaugemale.
2. Ühendage teleri voolupistik teise pistikupesaga.
Pilt on ebaselge või sätendab
1. Kontrollige oma antenni suunda, asendit ja
ühendusi.
2. Reguleerige antenni suunda või häälestage teler
täpselt kanalile.
Kaugjuhtimispult ei tööta
1. Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja.
2. Puhastage kaugjuhtimispuldi otsa (kiire aken).
3. Kontrollige patareide kontakte.
4. Kontrollige kas kaugjuhtimispuldi ja teleri vahel ei
ole takistusi.
5. Kontrollige kas patareid on õigesti paigaldatud.
Pildil on horisontaalne riba või pilt väriseb
Kontrollige kas teleri lähedal ei ole häireallikaid,
näiteks mõnd elektriseadet või elektritööriista.
Teleri aluskapist kostab krõpsumist
Ruumi temperatuuri kõikumine võib põhjustada teleri
aluskapi paisumist või kokkutõmbumist, mis tekitab
sellist heli. See ei tähenda teleri riket.
➣
Lisavarustus
Kaugjuhtimispult...........................1
Kasutusjuhend.............................1
Patarei..........................................2
24
315962331
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement