Aeg FP9300-U دليل الاستخدام

Aeg FP9300-U دليل الاستخدام
GourmetPRO Series™
FP93XX FP94XX
D • GR • NL • F • GB
DAnleitung...................................3–18
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–18
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing.............3–18
Lees het veiligheidsadvies op pagina
6 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–18
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7.
GB Instruction book................19–25
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 20 carefully.
I
H
D
GR
NL
J
F
G
GB
K
F
L
P
E
O
M
B
A
D
C
S
N
Q
R
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.Motorblock
B. Taste „Power“
C. Taste „Boost“
D. Taste „Start/Stop“
E. Große Rührschüssel
F. Deckel für Rührschüssel
G. Großer Schieber
H. Kleiner Schieber
I.Knethaken
J. Emulierscheibe zum Sahne
schlagen
K. Scheibe für Pommes Frites
L.Umdrehbare
Raspelscheibe
M.Einstellbare Hobelscheibe
N. Spindel für Knethaken und
Scheiben
O.Universalmesser/
Zerkleinerungshaken groß
P.Universalmesser/
Zerkleinerungshaken klein
Q. Kleine Rührschüssel
R.Kabelaufbewahrung
S.Netzkabel
A. Βάση μοτέρ
B. Κουμπί Power
(ενεργοποίηση)
C. Κουμπί Boost (στιγμιαία
λειτουργία)
D. Κουμπί Start/Stop (έναρξη/
διακοπή)
E. Μεγάλο μπολ επεξεργασίας
F. Καπάκι μπολ
G. Μεγάλο εξάρτημα ώθησης
H. Μικρό εξάρτημα ώθησης
I. Λεπίδα ζύμης
J. Δίσκος ανάδευσης
K. Δίσκος κοπής για τηγανιτές
πατάτες
L. Δίσκος τριψίματος διπλής
όψης
M.Ρυθμιζόμενος δίσκος για
κοπή σε φέτες
N. Άξονας για τη λεπίδα ζύμης
και τους δίσκους
O. Μεγάλη λεπίδα κοπής/
τεμαχισμού γενικής χρήσης
P. Μικρή λεπίδα κοπής/
τεμαχισμού γενικής χρήσης
Q. Μικρό μπολ επεξεργασίας
R. Χώρος αποθήκευσης
καλωδίου τροφοδοσίας
S. Καλώδιο τροφοδοσίας
A.Motorbasis
B.Aan/Uit-toets
C.Boost-toets
D.Start/Stop-toets
E. Grote mengkom
F.Deksel
G. Grote duwer
H. Kleine duwer
I.Deegmes
J.Klopschijf
K. Schijf voor frietjes
L. Omkeerbare raspschijf
M.Aanpasbare snijschijf
N. Spil voor het deegmes en
de schijven
O. Groot multimes/snijblad
P. Klein multimes/snijblad
Q. Kleine mengkom
R.Stroomkabelbeschermer
S.Netsnoer
A. Base moteur
B. Touche de mise sous
tension
C. Touche Boost
D. Touche marche /arrêt
E. Grand bol
F. Couvercle du bol
G. Grand poussoir
H. Petit poussoir
I. Lame de pétrissage
J. Disque pour émulsionner
K. Disque à frites
L. Disque à râper réversible
M. Disque à trancher réglable
N. Axe de rotation pour la lame
de pétrissage et les disques
O.Grandcouteau
multifonction/lame pour
hacher
P. Petitcouteau multifonction/
lame pour hacher
Q. Petit bol
R. Rangement du cordon
d’alimentation
S. Cordon d’alimentation
3
LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE BEDIENUNGSANLEITUNG.
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten
Mal verwenden.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät inklusive Kabel außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten bzw. Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur
unter Aufsicht benutzen oder wenn sie im Vorfeld eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten haben und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren kennen. Das Gerät ist
kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit
den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn – das Netzkabel oder – das Gehäuse beschädigt ist.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder wenn es unbeaufsichtigt ist,
immer von der Stromversorgung trennen.
• Die Klingen oder Einsätze nie mit der Hand oder Werkzeugen berühren, wenn das Gerät noch
eingesteckt ist.
• Die Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Lassen Sie das Gerät mit vollständig gefüllter Rührschüssel nicht länger als 90 Sekunden am Stück
laufen. Wenn das Gerät 90 Sekunden lang, mit voller Rührschüssel in Betrieb war, sollten Sie es
anschließend mindestens 10 Minuten lang abkühlen lassen.
• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
• Das Gerät darf nicht zum Umrühren von Farbe verwendet werden. Vorsicht, Explosionsgefahr!
• Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder über den Tisch- oder
Arbeitsplattenrand hängen lassen.
• Niemals Zubehör oder Teile von anderen, nicht empfohlenen Herstellern verwenden, da dies ein
Verletzungsrisiko zur Folge haben kann.
• Halten Sie Hände und Utensilien während des Betriebs vom Gerät fern, um das Verletzungsrisiko zu
minimieren und Schäden am Gerät zu verhindern.
• Füllen Sie die Zutaten niemals per Hand in die Rührschüssel. Benutzen Sie dazu stets den Schieber.
• Schalten Sie das Gerät nicht an, solange der Deckel nicht richtig und fest sitzt.
• Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren des Behälters und während
der Reinigung vorsichtig um.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten ins Gerät einfüllen, da es hierbei zu plötzlichen
Dampfausstößen kommen kann.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Strom, bevor Sie Zubehör wechseln oder mit Teilen
arbeiten, die sich im Betrieb bewegen.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Gerät gießen. Es kann dabei zu einem
plötzlichen Dampfausstoß kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
• ÖFFNEN SIE DAS GERÄT ERST NACH DEM ANHALTEN DER MESSER. SCHARFKANTIGE MESSER VERWENDEN SIE DEN SCHNEIDER ERST NACH VOLLSTÄNDIGER MONTAGE.
D
4
GR
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά
από παιδιά Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και εφόσον αντιλαμβάνονται τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επίβλεψη να καθαρίζουν τη συσκευή και να πραγματοποιούν τις εργασίες
συντήρησης που εκτελούνται από το χρήστη.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν – το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, – το
περίβλημα έχει φθαρεί.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν δεν επιτηρείται και πριν τη
συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
• Να μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή τις υποδοχές με τα χέρια ή με εργαλεία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στο ρεύμα.
• Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού!
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω από 90 δευτερόλεπτα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μεγάλες
ποσότητες υλικών. Μετά τη χρήση της συσκευής με μεγάλη ποσότητα υλικών για 90 δευτερόλεπτα, αφήστε
την να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για ανάμιξη μπογιάς. Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη!
• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με θερμή επιφάνεια ή να κρέμεται στην άκρη του
τραπεζιού ή του πάγκου.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη άλλων κατασκευαστών τα οποία δεν συνιστώνται ή δεν έχουν
πωληθεί από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
• Μην βάζετε τα χέρια σας ή οικιακά σκεύη μέσα στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε τα υλικά μέσα στη συσκευή με το χέρι σας. Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα ώθησης
υλικών.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο στη θέση του.
• Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες, αδειάζετε το μπολ και όταν καθαρίζετε τη
συσκευή.
• Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε στη συσκευή ζεστά υγρά, καθώς ενδέχεται να εκτοξευτούν λόγω
απότομης εξάτμισης.
• Πριν αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή ακουμπήσετε οποιοδήποτε κινούμενο τμήμα της συσκευής,
απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
• Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε στη συσκευή ζεστά υγρά, καθώς ενδέχεται να εκτοξευτούν λόγω απότομης
εξάτμισης.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη
ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
• ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ. ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΚΟΦΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ.
D
GR
NL
F
GB
5
LEES DE INSTRUCTIES ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
het bereik van kinderen. De apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits er toezicht is en zij
van tevoren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is
beschadigd.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico’s te
vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand bij het apparaat is en voordat
u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
• Raak de messen of inzetstukken nooit met uw hand of met gereedschap aan als het apparaat op het
stopcontact is aangesloten.
• De messen en inzetstukken zijn erg scherp! U loopt kans op letsel!
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
• Laat het apparaat bij zware ladingen niet langer dan 90 seconden in werking. Nadat het apparaat
gedurende 90 seconden heeft gewerkt met een zware lading, moet het apparaat ten minste 10
minuten afkoelen.
• Overschrijd nooit het maximale vulvolume dat op de apparaten wordt aangegeven.
• Gebruik dit apparaat niet voor het mengen van verf. Dit is gevaarlijk en kan tot een explosie leiden!
• Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken of over de rand
van de tafel of het aanrecht hangt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere, niet aanbevolen of verkochte fabricage; dit kan
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
• Houd handen en voorwerpen uit het apparaat als het aanstaat om het risico van zwaar lichamelijk
letsel of schade aan het apparaat te verminderen.
• Plaats nooit met de hand voedsel in het apparaat. Gebruik altijd de aandrukker.
• Bedien het apparaat nooit als het deksel niet goed op zijn plaats zit.
• Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de schaal leegmaakt en tijdens het reinigen.
• Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een plotselinge
stoomreactie uit het apparaat worden geworpen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires wijzigt of uw
hand in de buurt van onderdelen houdt die tijdens het gebruik bewegen.
• Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een plotselinge
stoomreactie uit het apparaat spatten.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.
• NIET OPENEN VOORDAT DE MESSEN TOT STILSTAND ZIJN GEKOMEN. SCHERPE MESSEN - GEBRUIK DE
SNIJDER ALLEEN ALS HET APPARAAT VOLLEDIG IS GEASSEMBLEERD.
NL
6
F
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la
première fois.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de la portée des
enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances si elles sont sous surveillance,
si elles ont reçu les instructions d’utilisation de l’appareil qui conviennent et si elles ont compris les
risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l’appareil sans
surveillance.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses
réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation s’il est laissé sans surveillance et avant assemblage,
démontage ou nettoyage.
• Ne jamais toucher les lames ou autres accessoires, que ce soit avec la main ou un outil, pendant que
l’appareil est branché.
• Les lames et autres accessoires sont très coupants ! Danger de blessure !
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil plus de 90 secondes d’affilée lorsqu’il contient une grande quantité
d’aliments. Après avoir fait fonctionner l’appareil pendant 90 secondes lorsqu’il contient une grande
quantité d’aliments, laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.
• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil pour remuer de la peinture. Danger, risque d’explosion !
• Ne laissez pas le cordon au contact de surfaces chaudes ou pendre dans l’angle d’une table ou d’un plan
de travail.
• N’utilisez jamais des accessoires ou des pièces fabriqués ou vendus par d’autres fabricants non
recommandés au risque de blesser des personnes.
• Gardez les mains et tenez les ustensiles à distance de l’appareil lorsque celui-ci est en cours de
fonctionnement pour limiter les risques de dommages corporels et de dégâts matériels.
• N’insérez jamais les aliments à la main. Utilisez toujours le poussoir.
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le couvercle n’est pas correctement en place.
• Lors du vidage du bol et lors du nettoyage, manipulez les lames avec précaution ; celles-ci sont très
tranchantes.
• Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être soudainement
expulsé sous forme de vapeur.
• Éteignez l‘appareil et débranchez son câble d’alimentation avant de remplacer des accessoires ou d’être
en contact avec des éléments qui sont en mouvement lorsqu‘il fonctionne.
• Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être soudainement
expulsé sous forme de vapeur.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
• NE PAS OUVRIR AVANT L’ARRÊT COMPLET DE L’APPAREIL - LAMES TRANCHANTES - NE JAMAIS UTILISER
L’APPAREIL SI LES PIECES NE SONT PAS PARFAITEMENT ASSEMBLEES.
D
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
1. Waschen Sie alle Teile der
Küchenmaschine mit Ausnahme
des Motorblocks vor dem ersten
Gebrauch mit warmem Seifenwasser.
Trocknen Sie jedes Teil vor der
Verwendung sorgfältig ab.
Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker ausgesteckt ist.
D
Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε
το περίβλημα, το φις ή το καλώδιο σε
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
1. Voordat u de keukenmachine voor
de eerste keer gebruikt, moet u alle
onderdelen in warm zeepsop wassen,
behalve de motorbasis. Droog alle
onderdelen grondig af voordat u deze
gebruikt.
Let op! Zorg ervoor dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken.
NL
8
2. Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ
σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το μπολ επεξεργασίας
στη βάση μοτέρ (το μπολ είναι σωστά
τοποθετημένο στη βάση, μόνο όταν
η λαβή του είναι στραμμένη προς
τη δεξιά πλευρά). Γυρίστε τη λαβή
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη
θέση του.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ
επεξεργασίας. Η ένδειξη στο καπάκι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη
με την ένδειξη στη λαβή. Γυρίστε το
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει .
Σημείωση: Αν το μπολ επεξεργασίας
και το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένα, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.
2. Plaats de motorbasis op een
droge, platte ondergrond. Plaats de
mengkom op de motorbasis (de kom
past alleen goed op de basis als de
handgreep zich aan de rechterkant
bevindt). Draai de handgreep rechtsom
om te vergrendelen.
3. Plaats het deksel op de kom. Het
symbool op het deksel moet op
één lijn liggen met het symbool op
het handvat. Draai rechtsom om te
vergrendelen .
Opmerking: Als de kom en deksel niet
correct zijn aangebracht, werkt het
apparaat niet.
2. Placez la base moteur sur une
surface plane et sèche. Placez le bol
sur la base moteur (le bol est installé
correctement sur la base uniquement
lorsque la poignée est positionnée
à droite). Bloquez le bol en tournant
sa poignée dans le sens des aiguilles
d’une montre.
3. Placez le couvercle sur le bol. Le
symbole présent sur le couvercle doit
être aligné avec celui présent sur la
poignée. Tournez le couvercle dans le
sens des aiguilles d’une montre pour le
verrouiller .
Remarque : Si le bol et le couvercle
ne sont pas correctement assemblés,
l’appareil ne fonctionnera pas.
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker of het netsnoer
nooit onder in water of enige andere
vloeistof.
1. Avant d’utiliser le robot de cuisine
pour la première fois, lavez toutes
les pièces à l’eau chaude avec du
détergent, à l’exception de la base
moteur. Séchez soigneusement
chaque élément avant utilisation.
Attention ! Assurez-vous que le
cordon d’alimentation est bien
débranché.
F
3. Legen Sie den Deckel auf die Rührschüssel. Das Symbol auf dem Deckel
sollte mit dem Symbol auf dem Henkel ausgerichtet sein. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, um ihn festzustellen .
Hinweis: Wenn Schüssel und Deckel nicht
korrekt ausgerichtet sind, funktioniert
das Gerät nicht.
Warnung! Tauchen Sie niemals
das Gehäuse, den Netzstecker oder
das Netzkabel in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
1. Προτού χρησιμοποιήσετε το
μπλέντερ για πρώτη φορά, πλύνετε
όλα τα τμήματά του, εκτός από τη
βάση μοτέρ, με ζεστή σαπουνάδα.
Αφήστε όλα τα τμήματα να
στεγνώσουν καλά, πριν από τη χρήση.
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο
στην πρίζα.
GR
2. Stellen Sie den Motorblock auf
eine trockene, ebene Oberfläche.
Stellen Sie die Rührschüssel auf den
Motorblock (diese passt nur auf den
Block, wenn sich der Henkel rechts
befindet.) Bewegen Sie den Henkel im
Uhrzeigersinn, um ihn festzustellen.
Avertissement ! Ne plongez
jamais le bloc moteur, la prise ou le
cordon dans l’eau ou dans un autre
liquide.
D
GR
B
C
A
NL
F
GB
4. Es gibt zwei verschiedene Schieber
für den Deckel, einen großen (für
größere Gemüsesorten) und einen
kleinen (z.B. für Karotten oder Gurken).
Stecken Sie den kleinen Schieber in
den großen Schieber und den großen
Schieber in die Einfüllöffnung am
Deckel.
Hinweis: Das Gerät startet nicht, wenn
der große Schieber nicht korrekt an der
Einfüllöffnung befestigt wurde.
5. Schließen Sie das Netzkabel an den
Strom an. Drücken Sie die Taste
„Power“ (A). Drücken Sie die Taste
„Start/Stop“ (B) einmal, um mit der
Verarbeitung zu beginnen. Halten
Sie die Taste „Boost“ (C) gedrückt, um
die Impuls-Funktion zu aktivieren.
Die Impuls-Funktion bleibt solange
aktiviert, wie die Taste „Boost“
gedrückt wird. Bei schweren Arbeiten
(Brotteig) darf das Gerät nicht länger als
90 Sekunden ununterbrochen laufen.
4. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι
εξαρτημάτων ώθησης για το καπάκι:
ένα μεγάλο (για μεγάλα λαχανικά) και ένα
μικρό (για μικρά λαχανικά, όπως καρότα
ή αγγούρια). Τοποθετήστε το μικρό
εξάρτημα ώθησης μέσα στο μεγάλο, και
το μεγάλο εξάρτημα μέσα στο στόμιο
τροφοδοσίας που βρίσκεται στο καπάκι
του μπολ. Σημείωση! Η συσκευή δεν θα
ξεκινήσει, αν το μεγάλο εξάρτημα ώθησης
δεν τοποθετηθεί σωστά στο σωλήνα
τροφοδοσίας.
5. Βάλτε το φις του καλωδίου στην πρίζα.
Πατήστε το κουμπί Power (A). Πατήστε
το κουμπί Start/Stop (B) μία φορά
για να ξεκινήσει η επεξεργασία.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
Boost (C) για να ενεργοποιήσετε τη
στιγμιαία λειτουργία Boost. Η στιγμιαία
λειτουργία Boost παραμένει ενεργή, για
όσο διάστημα είναι πατημένο το κουμπί
Boost. Για μεγάλες ποσότητες, π.χ. όταν
φτιάχνετε ζύμη για ψωμί, η συσκευή δεν
πρέπει να λειτουργεί περισσότερο από
90 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή.
4. Er zijn twee verschillende soorten
duwers voor het deksel, een
grote (voor grotere groente) en een
kleine (voor bijvoorbeeld wortelen
of komkommers). Plaats de kleine
duwer in de grotere duwer en plaats
vervolgens de grote duwer in de
vulopening op het deksel. Opmerking! Het apparaat start niet
als de grote duwer niet correct in de
vulbuis is geplaatst.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de Aan/Uit-toets (A). Druk
één keer op de Start/Stop-toets (B)
om te beginnen met verwerken.
Houd de Boost-toets (C) ingedrukt
om de Boost-functie te activeren. De
Boost-functie blijft geactiveerd zolang
de Boost-knop is ingedrukt.
Voor zware bewerkingen (bijvoorbeeld
deeg) mag het apparaat maar 90
seconden achter elkaar worden
gebruikt.
4. Il existe deux différents types de
poussoirs pour le couvercle : un
grand (pour les gros légumes) et
un petit (pour les carottes ou les
concombres, par exemple). Placez le
petit poussoir dans le grand, puis le
grand poussoir dans la cheminée de
remplissage sur le couvercle du bol.
Remarque : L‘appareil ne démarre
pas si le grand poussoir n‘est pas
correctement placé dans la cheminée.
5. Branchez le cordon d‘alimentation
au secteur. Appuyez sur la touche de
mise sous tension (A). Pour démarrer,
appuyez une fois sur la touche
marche/arrêt (B). Appuyez sur la
touche Boost (C) et maintenez-la
enfoncée pour activer la fonction
Boost. La fonction Boost reste
activée tant que la touche Boost est
maintenue enfoncée. L‘appareil ne
doit pas fonctionner pendant plus de
90 secondes sans interruption si vous
travaillez des mélanges épais (pâte à
pain).
6. Sobald der kleine Schieber entfernt wurde,
können während der Verarbeitung weitere
Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzugefügt
werden. Wenn Sie den großen Schieber
verwenden, wird das Gerät automatisch
ausgeschaltet, sobald der große Schieber
von der Einfüllöffnung entfernt wird. Dies ist
eine Sicherheitsvorrichtung. Das Gerät wird
automatisch wieder eingeschaltet, sobald der
Schieber in die Einfüllöffnung gesteckt wurde.
Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie die Taste
„Power“ drücken. Vorsicht! Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in
die Öffnung/den Einfülltrichter.
6. Μπορείτε να προσθέτετε επιπλέον υλικά κατά
τη διάρκεια της επεξεργασίας, μέσω του σωλήνα
τροφοδοσίας, και αφού πρώτα αφαιρέσετε το
μικρό εξάρτημα ώθησης. Όταν χρησιμοποιείτε το
μεγάλο εξάρτημα ώθησης, η συσκευή σταματά
να λειτουργεί αυτόματα, αν αφαιρέσετε το
μεγάλο εξάρτημα από το σωλήνα τροφοδοσίας.
Αυτό συμβαίνει για λόγους ασφάλειας. Η
συσκευή θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα, μόλις
τοποθετήσετε το εξάρτημα ώθησης στο σωλήνα
τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί Power για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Προσοχή! Μη
βάζετε τα δάχτυλά σας ή μαγειρικά σκεύη στο
στόμιο/σωλήνα τροφοδοσίας.
6. Volgende ingrediënten kunnen via de
vulbuis worden toegevoegd tijdens de
bewerking, zodra de kleine duwer is verwijderd. Wanneer u de grote duwer gebruikt,
zal het apparaat automatisch stoppen als de
grote stamper uit de vulbuis wordt getild. Dit
is een veiligheidsvoorziening. Het product
wordt automatisch gestart zodra de duwer
in de vulbuis wordt geplaatst. Schakel het
apparaat uit door te drukken op de Aan/
Uit-toets. Let op! Steek nooit uw vingers of
hulpstukken in de opening/trechter.
6. Vous pouvez ajouter des ingrédients supplémentaires en cours
d‘utilisation, via la goulotte, une fois le
petit poussoir retiré. Lorsque vous utilisez le grand poussoir, l‘appareil s‘arrête
automatiquement si celui-ci est retiré
de la cheminée. Il s‘agit d‘une sécurité.
L‘appareil redémarre automatiquement
une fois que le grand poussoir est inséré
dans la cheminée. Éteignez l‘appareil
en appuyant sur la touche de mise sous
tension. Attention ! Ne placez jamais
vos doigts ni d‘autres ustensiles dans la
cheminée/la goulotte.
9
Anbringen des Zubehörs / Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων
De hulpstukken monteren / Montage des accessoires
D
GR
NL
F
10
1. Anbringen des großen Universalmessers/
Zerkleinerungshakens: Bringen
Sie die große Schüssel wie bereits
beschrieben an. Bringen Sie das große
Universalmesser durch leichten Druck
auf der Antriebswelle an. Das Messer
rastet ein.
Vorsicht! Die Messer sind sehr scharf!
2. Anbringen der Scheiben oder des
Knethakens: Bringen Sie die Spindel
durch leichten Druck auf der Antriebswelle
an. Die Spindel rastet ein. Wählen Sie die
gewünschte Scheibe aus. Bringen Sie
die Scheibe durch leichten Druck auf der
Spindel an. Die Scheibe rastet ein.
Hinweis: Setzen Sie den Knethaken
und die Scheibe zum Schlagen mit der
Spindel zusammen, bevor Sie alles auf der
Antriebswelle anbringen. Alle Zubehörteile
müssen fest mit der Spindel verbunden und
korrekt angebracht sein.
2. Τοποθέτηση των δίσκων ή της
λεπίδας ζύμης: Τοποθετήστε τον άξονα
εξαρτημάτων πιέζοντάς τον σταθερά στον
άξονα του μοτέρ. Επιλέξτε τον επιθυμητό
δίσκο. Τοποθετήστε το δίσκο πιέζοντάς τον
σταθερά επάνω στον άξονα εξαρτημάτων.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα ζύμης
και ο δίσκος ανάδευσης είναι σωστά
τοποθετημένα στον άξονα εξαρτημάτων,
προτού τον πιέσετε σταθερά στον άξονα του
μοτέρ. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι
σωστά και σταθερά τοποθετημένα στον
άξονα εξαρτημάτων.
3. Anbringen der kleine Rührschüssel und
des kleinen Universalmessers/Zerkleinerungshakens: Stellen Sie die kleine
Rührschüssel in die große Rührschüssel.
Wurde die kleine Rührschüssel nicht richtig
angebracht, lässt sich der Deckel nicht
schließen. Bringen Sie das Universalmesser
durch leichten Druck an. Das Messer rastet
ein.
1. Het grote multimes/snijblad
monteren: Plaats de grote mengkom
zoals eerder beschreven. Plaats het
grote multimes door het stevig op zijn
plaats op de aandrijfas te drukken.
Let op! De messen zijn zeer scherp!
2. De schijven of het deegmes monteren:
Plaats de spil door deze stevig op zijn
plaats op de aandrijfas te drukken. Kies
de gewenste schijf. Plaats de schijf door
deze stevig op zijn plaats op de spil te
drukken.
Opmerking: Het deegmes en de klopschijf
moeten stevig op de spil worden
gemonteerd voordat deze op hun plaats
op de aandrijfas worden gedrukt. Alle
hulpstukken moeten stevig zijn bevestigd
en goed vastzitten op de spil.
3. De kleine mengkom en de het kleine
multimes/snijblad monteren: Plaats
de kleine kom in de grote kom. Als de
kleine kom niet correct is geplaatst,
is het niet mogelijk om het deksel te
sluiten. Plaats het kleine multimes door
het stevig op zijn plaats te drukken.
1. Montage du grand couteau
multifonction/lame pour hacher :
Installez le grand bol comme décrit
précédemment. Installez le grand
couteau multifonctionen appuyant
fermement pour le positionner sur
l’arbre d’entraînement.
Attention ! Les lames sont très
coupantes !
2. Montage de la lame de pétrissage
et des disques : Installez l’axe de
rotation en appuyant fermement pour le
positionner sur l’arbre d’entraînement.
Sélectionnez le disque souhaité. Installez
le disque en appuyant fermement pour le
positionner sur l’arbre d’entraînement.
Remarque : La lame de pétrissage et le
disque à émulsionner doivent être montés
fermement sur l’axe de rotation avant d’être
positionnés sur l’arbre d’entraînement. Tous
les accessoires doivent être fermement
fixés/correctement installés sur l’axe de
rotation.
3. Montage du petit bol et du petit
couteau multifonction/lame pour
hacher : Placez le petit bol dans le grand
bol. Si le petit bol est mal positionné,
il n’est pas possible de fermer le couvercle. Lorsque vous avez terminé votre
préparation, retirez le disque et l’axe de
rotation ou le couteau avant de retirer
les aliments.
1. Τοποθέτηση της μεγάλης λεπίδας
κοπής/τεμαχισμού γενικής χρήσης:
Τοποθετήστε το μεγάλο μπολ
επεξεργασίας, όπως περιγράφεται
παραπάνω. Τοποθετήστε τη μεγάλη
λεπίδα κοπής γενικής χρήσης,
πιέζοντάς την σταθερά στον άξονα του
μοτέρ.
Προσοχή! Οι λεπίδες είναι πολύ
αιχμηρές!
3. Τοποθέτηση του μικρού μπολ επεξεργασίας και της μικρής λεπίδας κοπής/τεμαχισμού γενικής χρήσης. Τοποθετήστε το
μικρό μπολ μέσα στο μεγάλο μπολ. Αν το
μικρό μπολ δεν τοποθετηθεί σωστά, το καπάκι δεν θα κλείσει. Τοποθετήστε τη μικρή
λεπίδα κοπής γενικής χρήσης πιέζοντάς
την στη θέση της.
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
GB
4. Entfernen Sie nach der
Lebensmittelverarbeitung das
Zubehör und die Spindel von
der Rührschüssel, bevor Sie die
zubereiteten Speisen entfernen.
1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose
und warten Sie, bis die Einsätze zum
Stillstand gekommen sind. Wischen Sie
den Motorblock mit einem feuchten
Tuch ab.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία,
αφαιρέστε το εξάρτημα και τον άξονα
από το μπολ, προτού αφαιρέσετε την
τροφή που επεξεργαστήκατε.
4. Zodra de bewerking is voltooid,
verwijdert u het hulpstuk en spil van
de mengkom vóór u het eten uit het
apparaat neemt.
4. Lorsque vous avez terminé
de hacher les aliments, retirez
l’accessoire et la tige de rotation
du bol avant de retirer les aliments
hachés.
Avertissement ! Ne plongez
jamais le bloc moteur, la prise ou le
cordon dans l’eau ou dans un autre
liquide.
Όλα τα τμήματα, εκτός από τη
βάση μοτέρ και το δίσκο ανάδευσης,
μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο
πιάτων. Αν χρησιμοποιείτε πλυντήριο
πιάτων, τοποθετήστε τα τμήματα στο
επάνω ράφι του πλυντηρίου.
2. Reinig alle onderdelen behalve
de motorbasis in warm water met
zeepsop. Droog alle onderdelen
grondig af voordat u deze gebruikt.
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker of het netsnoer
nooit onder in water of enige andere
vloeistof.
1. Éteignez l’appareil, débranchez la
fiche de la prise électrique et attendez
que les outils soient complètement
arrêtés. Essuyez la base moteur à l’aide
d’un chiffon humide.
Alle Teile mit Ausnahme des
Motorblocks und der Scheibe zum
Schlagen sind spülmaschinenfest.
Stellen Sie die Teile nur in den oberen
Spülmaschinenkorb.
2. Πλύνετε όλα τα τμήματα, εκτός από
τη βάση του μοτέρ, με ζεστή σαπουνάδα. Αφήστε όλα τα τμήματα να
στεγνώσουν καλά, πριν από τη χρήση.
Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε
το περίβλημα, το φις ή το καλώδιο σε
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
1. Schakel het apparaat uit, neem de
stekker uit het stopcontact en wacht
totdat de accessoire is gestopt met
draaien. Veeg de motorbasis schoon
met een vochtige doek.
Warnung! Tauchen Sie niemals
das Gehäuse, den Netzstecker oder
das Netzkabel in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή,
αφαιρέστε το φις από την πρίζα τοίχου
και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν
να περιστρέφονται πλήρως τα
εργαλεία. Σκουπίστε τη βάση του
μοτέρ με ένα υγρό πανί.
2. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme
des Motorblocks mit warmem Seifenwasser. Trocknen Sie jedes Teil vor der
Verwendung sorgfältig ab.
Alle onderdelen, behalve de
motorbasis en de klopschijf, zijn
vaatwasmachinebestendig. Als u een
afwasautomaat gebruikt, mag u de
onderdelen alleen in het bovenste rek
van de afwasautomaat plaatsen.
2. Lavez tous les éléments à l’eau chaude
savonneuse, à l’exception de la base
moteur. Séchez soigneusement chaque
élément avant utilisation.
Tous les éléments, à l’exception
de la base moteur et du disque
à émulsionner, sont lavables au
lave-vaisselle. Si vous utilisez un
lave-vaisselle, placez les éléments
uniquement dans le bac du haut de
votre lave-vaisselle.
11
Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer
D
Schlagmenge für Emulgierscheibe und Verarbeitungsdauer
Maximale Arbeitszeit bei
voller Befüllung
90 s
Zutaten
Menge
Sahne
200-600
g
40~60 s
Zeit
Geschwindigkeit
Start
Eiweiß
120-360
g
≥ 120 s
Start
Füllhöhen der Rührschüssel
Volles Fassungsvermögen der Rührschüssel: Beim Raspeln:
4,2 Liter (~18 Tassen)
max. 3,4 Liter
Flüssigkeiten:
max. 2,6 Liter
Hinweis: Füllen Sie die Rührschüssel beim Raspeln nicht über die markierte Füllhöhe für Flüssigkeiten oder die Markierung für 3,75 Liter (15 Tassen) (trockene Zutaten).
Verarbeitungsmenge für Universalmesser und Verarbeitungsdauer
Zutaten
Nuss (Mandel)
Fleisch (Rindfleisch)
Paniermehl
Zeit
Geschwindigkeit
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
\
10 s
Boost
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
200-400
g
10 s
Boost
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
100-200
g
3 Mal jeweils 5 s
3 Mal jeweils 10 s
Boost
200-300
g
3 Mal jeweils 5 s
3 Mal jeweils 10 s
Boost
300-400
g
3 Mal jeweils 5 s
3 Mal jeweils 10 s
Boost
Zeit
Geschwindigkeit
Menge
Gemüse (Zwie200-300
bel)
Eiswürfel
Qualität
Grob
Zeit
Qualität
\
Mittel
Zeit
5s
Qualität
Fein
Teig mit dem Teighaken kneten
Rezept
Zutaten/Menge
Zubereitung
Brotteig
350 g Mehl
5 g Salz
10 g Margarine
10 g Zucker
200 g Wasser
Schnellhefe
Alle Zutaten in die Rührschüssel geben
und kneten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
70-90 s
Start
Pizzateig
400 ml warmes Wasser
100 ml Öl
850 g Weizenmehl
1 Ei (ca. 60 g)
30 g Frischhefe oder 10 g Trockenhefe
3 Teelöffel Salz (ca. 15 g)
1 Teelöffel Zucker (ca. 5 g)
Alle Zutaten in die Rührschüssel geben
und kneten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
~ 90 s
Start
Weizenteig
800 g Mehl
1 Ei
8 g Zucker
550 g Wasser
Alle Zutaten in die Rührschüssel geben
und kneten.
(25 s + 2 min
aus) x 2
Start
Lebensmittel
Schieber
Karotte
Klein/Groß
Start
Pilz
Groß
Start
Ingwer
Groß
Start
Karotte
Klein/Groß
Start
Käse
Klein/Groß
Start
Kartoffel
Groß
Start
Scheibe
Hobeln
Raspeln
Pommes Frites
12
Geschwindigkeit
Ποσότητες ανάμειξης και χρόνοι επεξεργασίας
GR
Ποσότητες ανάδευσης/ανάμιξης και χρόνοι επεξεργασίας
Μέγιστος χρόνος
επεξεργασίας με μεγάλη
ποσότητα τροφών
90 δευτ.
Υλικά
Ποσότητα
Σαντιγί
200-600
γρ.
40~60 δευτ.
Ώρα
Ταχύτητα
Start
Αυγά - Ασπράδια
120-360
γρ.
≥ 120 δευτ.
Start
Επίπεδα πλήρωσης για το μπολ επεξεργασίας
Συνολική χωρητικότητα μπολ:
4,2 λίτρα (~18 κούπες)
Για τρίψιμο:
μεγ. 3,4 λίτρα
D
GR
NL
F
Υγρά:
μεγ. 2,6 λίτρα
Σημείωση: Μην γεμίζετε το μπολ πάνω από τις ενδείξεις πλήρωσης υγρών ή με περισσότερες από 3,75 λίτρα (15 κούπες) ξηρών υλικών (τρίψιμο).
GB
Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας για τη λεπίδα κοπής γενικής χρήσης
Υλικά
Ποσότητα
Χρόνος
Ταχύτητα
Ξηροί καρποί
(αμύγδαλα)
100-200
γρ.
\
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
200-300
γρ.
2 δευτ.
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
300-400
γρ.
2 δευτ.
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
Κρέας (Βοδινό)
200-400
γρ.
\
\
10 δευτ.
Boost
Τριμμένη
φρυγανιά
100-200
γρ.
\
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
200-400
γρ.
5 δευτ.
Boost
100-200
γρ.
5 δευτ.
Ψιλοκομμένα 10 δευτ.
τεμάχια
10 δευτ.
200-300
γρ.
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
300-400
γρ.
2 δευτ.
5 δευτ.
10 δευτ.
Boost
100-200
γρ.
3 δευτ. για 5 φορές
3 δευτ. για 10 φορές
Boost
200-300
γρ.
3 δευτ. για 5 φορές
3 δευτ. για 10 φορές
Boost
300-400
γρ.
3 δευτ. για 5 φορές
3 δευτ. για 10 φορές
Boost
Χρόνος
Ταχύτητα
Λαχανικά
(κρεμμύδι)
Παγάκια
Ποιότητα
Χοντρο
κομμένα
τεμάχια
Χρόνος
Ποιότητα
Μέτρια
κομμένα
τεμάχια
\
\
2 δευτ.
Χρόνος
Ποιότητα
Boost
Ζύμωμα με τη λεπίδα ζύμης
Συνταγή
Υλικά/ Ποσότητα
Εκτέλεση
Ζύμη ψωμιού
350 γρ. αλεύρι
5 γρ. αλάτι
10 γρ. μαργαρίνη
10 γρ. ζάχαρη
200 γρ. νερό
Μαγιά που φουσκώνει γρήγορα
Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο μπολ και
ζυμώστε όσο χρειάζεται.
70-90 δευτ.
Start
Ζύμη για πίτσα
400 ml ζεστό νερό
100 ml λάδι
850 γρ. σιτάλευρο
1 αβγό (περίπου 60 γρ.)
30 γρ. κρύα μαγιά ή 10 γρ. ξηρή
μαγιά
3 κουταλάκια αλάτι (περίπου 15 γρ.)
1 κουταλάκι ζάχαρη (περίπου 5 γρ.)
Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο μπολ και
ζυμώστε όσο χρειάζεται.
~ 90 δευτ.
Start
Σταρένια ζύμη
800 γρ. αλεύρι
1 αβγό
8 γρ. ζάχαρη
550 γρ. νερό
Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο μπολ και
ζυμώστε τα.
(25 δευτ. + 2 λεπτά,
απενεργοποίηση)
για 2 φορές
Start
Τροφή
Σωλήνας τροφοδοσίας
Καρότα
Μικρός / Μεγάλος
Start
Μανιτάρια
Μεγάλος
Start
Τζίντζερ
Μεγάλος
Start
Καρότα
Μικρός / Μεγάλος
Start
Τυρί
Μικρός / Μεγάλος
Start
Μεγάλος
Start
Δίσκος τροφών
Κοπή σε φέτες
Τρίψιμο
Τηγανιτές πατάτες Πατάτες
Ταχύτητα
13
Mengen: hoeveelheden en verwerkingstijden
NL
Kloppen: hoeveelheden en verwerkingstijden
Maximale werktijd met
zware lading
90 s
Ingrediënten
Hoeveelheid
Room
200-600
g
40~60 s
Tijd
Snelheid
Start
Ei - Eiwit
120-360
g
≥ 120 s
Start
Vulniveaus van mengkom
Volledige capaciteit van kom:
4,2 liter (~18 kopjes)
Voor hakken:
max. 3,4 liter
Vloeistoffen:
max. 2,6 liter
Opmerking: Vul de kom niet boven het aangegeven vloeistofniveau of 3,75 liter (15 kopjes) droog (hakken)
Multimes - hoeveelheden en bereidingstijden
Bestanddelen
Tijd
Snelheid
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
Noten (amandelen) 200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
\
10 s
Boost
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
5s
10 s
Boost
100-200
g
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
100-200
g
5x 3 s
10x 3 s
Boost
200-300
g
5x 3 s
10x 3 s
Boost
300-400
g
5x 3 s
10x 3 s
Boost
Vlees (rundvlees)
Broodkruimels
Groenten (ui)
IJsblokjes
Aantal
Kwaliteit
Grof
Tijd
Kwaliteit
Medium
\
Tijd
5s
Kwaliteit
Fijn
Deeg kneden met deegmes
Recept
Bestanddelen/Aantal
Methode
Brooddeeg
350 g bloem:
5 g zout;
10 g margarine;
10 g suiker;
200 g water;
Snelrijzend gist
Tijd
Snelheid
Doe alle ingrediënten in de kom en kneed
tot u tevreden bent.
70-90 s
Start
Pizzadeeg
400 ml warm water;
100 ml olie;
850 g tarwebloem;
1 ei (ongeveer 60 g);
30 g koud gist of 10 g gedroogd gist;
3 theelepels zout (ongeveer 15 g);
1 theelepel suiker (ongeveer 5 g).
Doe alle ingrediënten in de kom en kneed
tot u tevreden bent.
~ 90 s
Start
Tarwedeeg
800 g bloem
1 ei
8 g suiker
550 g water
Doe alle ingrediënten in de kom en kneed.
(25 s + 2 min
uit) x 2
Start
Gerecht
Voedselbuis
Snelheid
Wortelen
Klein/groot
Start
Champignons
Groot
Start
Gember
Groot
Start
Wortelen
Klein/groot
Start
Kaas
Klein/groot
Start
Aardappelen
Groot
Start
Schijf
Snijden
Hakken
Patat
14
Quantités à mixer et durées de mixage
F
Quantités à fouetter et durées de fouettage
Temps de mixage avec
une lourde charge
90 s
Ingrédients
Quantité
Crème
200-600
g
40~60 s
Durée
Vitesse
Start
Œufs - Blancs
120-360
g
≥ 120 s
Start
Niveaux de remplissage du bol
Pleine capacité :
4,2 l (env. 18 tasses)
Aliments tranchés/rapés/hachés :
3,4 l max.
D
GR
NL
F
Liquides :
2,6 l max.
Remarque : Ne remplissez pas le bol au-dessus du niveau maximal de liquide ou de l’équivalent de 3,75 l (15 tasses) d’aliments (râpage).
GB
Quantités et durées de fonctionnement avec un couteau multifonction
Ingrédients
Fruits secs
(amandes,noix)
Viande (bœuf)
Chapelure
Légume (oignon)
Glaçons
Quantité
Durée
Vitesse
100-200
g
Qualité
\
5s
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
\
10 s
Boost
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
5s
10 s
Boost
100-200
g
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
100-200
g
5 x 3 s
10 x 3 s
Boost
200-300
g
5 x 3 s
10 x 3 s
Boost
300-400
g
5 x 3 s
10 x 3 s
Boost
Grossière
Durée
\
Qualité
Moyenne
Durée
5s
Qualité
Fine
Pétrissage de la pâte avec la lame de pétrissage
Recette
Ingrédients/Quantité
Préparation
Durée
Vitesse
Pâte à pain
350 g de farine
5 g de sel
10 g de margarine
10 g de sucre
200 g d’eau
Levure à action rapide
Placez tous les ingrédients dans le bol
et pétrissez jusqu’à obtenir un résultat
satisfaisant.
70-90 s
Start
Pâte à pizza
400 ml d’eau chaude
100 ml d’huile
850 g de farine de blé
Placez tous les ingrédients dans le bol
1 œuf (environ 60 g)
et pétrissez jusqu’à obtenir un résultat
30 g de levure fraîche ou 10 g de
satisfaisant.
levure sèche
3 cuillères à café de sel (environ 15 g)
1 cuillère à café de sucre (environ 5 g)
~ 90 s
Start
Pâte
800 g de farine
1 œuf
8 g de sucre
550 g d’eau
(25 s + 2 min
de repos) x 2
Start
Placez tous les ingrédients dans le bol et
pétrissez.
Disque pour les aliments
Tranchage
Râpage
Frites
Aliments
Goulotte
Carotte
Petite / grande
Vitesse
Start
Champignons
Grande
Start
Gingembre
Grande
Start
Carotte
Petite / grande
Start
Fromage
Petite / grande
Start
Pomme de terre
Grande
Start
15
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Fehlersuche
Symptom
Ursache
Abhilfe
Die Scheiben sind schräg
oder ungleichmäßig.
Das Lebensmittel wiegt wenig und springt
während des Schneidens.
Geben Sie das Lebensmittel in die Einfüllöffnung.
Legen Sie den kleinen/großen Schieber auf das
Lebensmittel, und drücken Sie den Schieber
herunter. Beginnen Sie mit der Verarbeitung.
Lebensmittelreste auf der
Scheibe nach der Verarbeitung.
Es ist normal, dass kleinere Lebensmittelstücke
nach der Verarbeitung zurückbleiben.
Lebensmittelreste immer von der Scheibe entfernen.
Der Motor verlangsamt sich
während des Betriebs.
Die Teigmenge überschreitet möglicherweise die
maximale Füllmenge.
Den Teig entfernen und in zwei Portionen aufteilen.
Der Teig ist möglicherweise zu feucht und klebt
daher am Schüsselrand.
Mehr Mehl hinzugeben, jeweils 1 Teelöffel bis der Motor wieder beschleunigt. Solange weiterverarbeiten,
bis sich der Teig vom Rand der Schüssel gelöst hat.
Die Fleischmenge überschreitet möglicherweise
die maximale Füllmenge.
Das Fleisch entfernen und in zwei Portionen
aufteilen.
Der Fettanteil des Fleisches ist zu hoch.
Für optimale Ergebnisse den Fettrand vom
Fleisch noch vor der Verarbeitung entfernen.
Ein Sperrschalter verhindert den Motorstart, falls
dieser nicht ordnungsgemäß montiert ist.
Sicherstellen, dass Schüssel und Deckel fest eingerastet
sind. Stellen Sie sicher, dass der große Schieber korrekt
auf der großen Einfüllöffnung platziert ist.
Das Gerät ist nicht an einer Steckdose angeschlossen.
Das Gerät vor Betrieb an eine Steckdose anschließen.
Der Motor treibt das S-Messer nur langsam an.
Der Motor funktioniert nicht.
GR
Die Küchenmaschine schaltet Der Deckel hat sich möglicherweise gelockert.
sich während des Betriebs
aus.
Sicherstellen, dass der Deckel fest eingerastet ist.
Die Küchenmaschine vibriert
oder bewegt sich während
des Betriebs.
Die Gummifüße sind nass.
Sicherstellen, dass die Gummifüße auf der Geräteunterseite sauber und trocken sind.
Dies ist normal bei schweren Lebensmitteln (z. B.
Teig oder Käse).
Lebensmittel entfernen und in zwei Portionen
aufteilen.
Επίλυση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Αιτία
Αντιμετώπιση
Οι φέτες είναι λοξές ή
ακανόνιστες.
Τα τρόφιμα είναι ελαφριά, χοροπηδούν κατά τον
τεμαχισμό.
Τοποθετήστε την τροφή στο στόμιο πλήρωσης.
Τοποθετήστε το μεγάλο/μικρό εξάρτημα ώθησης πάνω
από την τροφή και πιέστε. Και ξεκινήστε τη λειτουργία.
Παρέμεινε μικρή ποσότητα
από τα τρόφιμα στο δίσκο
μετά την επεξεργασία.
Είναι φυσιολογικό να παραμένουν μικρά
κομμάτια μετά την επεξεργασία.
Καθαρίστε τυχόν κομμάτια από τα τρόφιμα που
έχουν μπλοκαριστεί στο δίσκο κοπής μόνοι σας.
Ο κινητήρας μειώνει
ταχύτητα κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
Η ποσότητα της ζύμης ενδέχεται να υπερβαίνει
τη μέγιστη ποσότητα για επεξεργασία.
Αφαιρέστε τη μισή ποσότητα και επεξεργαστείτε
την σε δύο δόσεις.
Ο κινητήρας αργεί να
ξεκινήσει με τη λεπίδα S.
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
16
Η ζύμη ενδέχεται να είναι πολύ υγρή, κολλάει στις Προσθέστε περισσότερο αλεύρι, 1 κουταλιά της
πλευρές του μπολ.
σούπας τη φορά έως ότου αυξηθεί η ταχύτητα
του κινητήρα. Επεξεργαστείτε τη ζύμη έως ότου
καθαρίσει τις πλευρές του μπολ.
Η ποσότητα του κρέατος ενδέχεται να υπερβαίνει Αφαιρέστε το κρέας και επεξεργαστείτε το σε
τη δυνατότητα επεξεργασίας.
δύο δόσεις.
Υπάρχει πολύ λίπος στο κρέας.
Μην ξεχνάτε ότι για να έχετε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα πρέπει να αφαιρείτε το λίπος από
το κρέας πριν από την επεξεργασία.
Υπάρχει ένας διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας
που εμποδίζει την έναρξη του κινητήρα αν δεν
έχει συναρμολογηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το μπολ επεξεργασίας και το καπάκι
έχουν ασφαλίσει σωστά στη θέση τους. Βεβαιωθείτε
ότι το μεγάλο εξάρτημα ώθησης είναι σωστά
τοποθετημένο στο μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας.
Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στην
πρίζα πριν από τη λειτουργία.
Το μπλέντερ απενεργοποιείται
Ενδέχεται να έχει απασφαλιστεί το καπάκι.
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο σωστά στη
θέση του.
Το μπλέντερ δονείται/
κινείται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Τα ελαστικά πέλματα είναι υγρά.
Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά πέλματα στο κάτω
μέρος της μονάδας είναι καθαρά και στεγνά.
Αυτό είναι φυσιολογικό για βαριά φορτία (π.χ.
βαριά ζύμη, τυρί).
Αφαιρέστε τη μισή ποσότητα και επεξεργαστείτε
την σε δύο δόσεις.
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
Problemen oplossen
Symptoom
Oorzaak
Oplossing
Sneetjes zijn schuin of
oneven.
Het voedsel is licht, het verspringt tijdens het
snijden.
Plaats het voedsel in de vulopening. Plaats de
grote/kleine duwer op het voedsel en oefen
kracht uit. Vervolgens start u het apparaat.
Na verwerking blijft er een
beetje voedsel op de schijf
over.
Het is normaal dat er na het verwerken restjes
zijn.
Verwijder zelf voedsel dat in de snijdschijf vastzit.
Tijdens het gebruik vertraagt
de motor.
De hoeveelheid deeg overschrijdt de maximale
capaciteit.
Verwijder de helft van het deeg en verwerkt in
twee batches.
Het deeg is misschien te nat, het kleeft tegen de
zijkant van de kom.
Voeg meer bloem toe, 1 theelepel per keer totdat
de motor sneller draait. Bewerk het deeg totdat
het deeg niet meer aan de kom kleeft.
De hoeveelheid vlees overschrijdt de maximale
capaciteit.
Verwijder de helft van het vlees en verwerkt in
twee batches.
Te veel vet in vlees.
Voor het beste resultaat moet u eerst het vet
verwijderen.
Er is een veiligheidsvergrendeling die voorkomt
dat de motor wordt gestart als deze niet correct
werd gemonteerd.
Controleer of de kom en deksel goed op hun
plaats zitten. Zorg ervoor dat de grote duwer correct in de grote vulbuis is geplaatst.
Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact voordat u het apparaat gebruikt.
De keukenrobot wordt
uitgeschakeld tijdens het
gebruik.
Misschien is het deksel losgekomen.
Controleer of het deksel goed op zijn plaats zit.
De keukenrobot trilt/beweegt tijdens het gebruik.
De rubberen voeten zijn nat.
Zorg dat de rubberen voeten, aan de onderzijde
van het apparaat, droog en netjes zijn.
Het is normaal voor zware belastingen (bijv.
zwaar deeg, kaas).
Verwijder de helft en verwerkt in twee batches.
Cause
Solution
De motor vertraagt om met
S-mes te beginnen.
De motor werkt niet.
F
D
GR
NL
F
GB
Gestion des pannes
Problème
Les tranches sont inégales ou Les ingrédients sont trop légers et sautent pende biais.
dant que vous les tranchez.
Insérez les aliments dans l’orifice de remplissage. Mettez le petit/le grand poussoir sur les
ingrédients et exercez une pression régulière.
Puis démarrez.
Certains ingrédients restent
coincés sur le disque après
avoir été coupés.
Il est normal que de petits morceaux restent coin- Veillez à toujours enlever les ingrédients coincés
cés après la coupe.
dans le disque à frites.
Le moteur ralentit pendant
l'utilisation.
La quantité de pâte dépasse peut-être la capacité Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois.
maximale.
Le moteur ralentit au démarrage avec la lame en S.
La pâte est peut-être trop liquide et colle aux
parois du bol.
Ajoutez plus de farine, 1 cuillère à soupe à la fois,
jusqu'à ce que le moteur accélère. Continuez
jusqu'à ce que la pâte n'accroche plus aux parois
du bol.
La quantité de viande dépasse peut-être la capacité maximale.
Enlevez la viande et procédez en deux fois.
Trop de gras dans la viande.
Pour obtenir de meilleurs résultats, enlevez les
morceaux de gras avant d'utiliser le robot.
Le moteur ne fonctionne pas. Le moteur est équipé d'un bouton de verrouillage l'empêchant de démarrer s'il n'est pas correctement monté.
Assurez-vous que le bol et le couvercle sont bien
verrouillés. Assurez-vous que le grand poussoir
est correctement placé dans la grandecheminée.
L'appareil n'est pas branché.
Veillez à brancher l'appareil avant de l'utiliser.
Le robot ménager s'arrête en
cours de fonctionnement.
Le couvercle s'est peut-être déverrouillé.
Vérifiez qu'il est bien en place.
Le robot ménager vibre/
bouge en cours de fonctionnement.
Les pieds en caoutchouc sont mouillés.
Assurez-vous que les pieds en caoutchouc situés
au bas de l'appareil sont propres et secs.
C'est normal pour des charges lourdes (par ex.
pâte épaisse, fromage).
Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois.
17
Entsorgung /
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
NL
F
18
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant le sym-
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
bole
avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
I
H
D
GR
NL
J
F
G
GB
K
F
L
P
E
O
M
B
A
D
C
S
N
Q
R
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Motor Base
Power button
Boost button
Start/Stop button
Large processing bowl
Bowl Lid
Big Pusher
Small Pusher
Dough Blade
Whisk disc
French fries disc
Reversable Shredding Disc
Adjustable Slicing Disc
Spindle for the dough blade
and discs
Large multi knife/chopping
blade
Small multi knife/chopping
blade
Small processing bowl
Power Cord Storage
Power Cord
19
GB
20
READ INTRUCTION BEFORE USING.
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach
of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency
comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if – the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
• Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the appliance is
plugged in.
• The blades and inserts are very sharp! Danger of injury!
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not let the appliance run for more than 90 seconds at a time using heavy loads. After
running for 90 seconds with heavy loads, the appliance should be left to cool for at least 10
minutes.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
• Do not use this appliance to stir paint. Danger, could result in an explosion!
• Do not let the power cord touch hot surfaces or hang over edge of table or counter.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold; may
cause a risk of injury to persons.
• Keep hands and utensils out of the appliance during operation to reduce the risk of severe
injury to persons or damage to the appliance.
• Never feed food by hand. Always use the food pusher.
• Never operate the appliance if the cover is not properly locked in place.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowland during
cleaning.
• Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance
due to a sudden steaming.
• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
• Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance
due to a sudden steaming.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any
liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• DO NOT OPEN UNTIL BLADES STOP. SHARP BLADES - NEVER USE SLICER UNLESS
COMPLETELY ASSEMBLED.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before using the food processor for
the first time, wash all parts in warm
soupy water, except for the Motor
Base. Dry each part thoroughly before
use.
Caution! Ensure that the power cord is
unplugged.
2. Place the Motor Base on a dry, level
surface. Place the Processing Bowl
onto the Motor Base (the bowl will
only fit correctly on the base when
the handle is positioned to the right).
Rotate the handle clockwise to lock.
3. Position the Lid onto the Processing
Bowl. The symbol on the Lid should
be aligned with the on the handle.
Rotate clockwise to lock .
Note: If the Processing Bowl and Bowl
Lid are not correctly assembled, the
appliance will not function.
Warning! Never immerse the
housing, plug, or cord in water or any
other fluid.
B
4. There are two different type of
pushers for the lid, a large (for larger
vegetables) and a small (for example
for carrots or cucumbers).
Place the small pusher into the larger
pusher, and finally the larger pusher
into the filling hole on the bowl lid.
Note! The appliance will not start if
the large pusher is not correctly placed
into the feeding tube.
C
A
5. Plug in the Power Cord to the mains.
Press the Power button (A). Press
the Start/Stop button (B) once, to
start processing. Press and hold the
Boost button (C) to activate the Boost
function. The Boost function remains
on as long as the Boost button is
pressed down. For heavy work, (bread
dough) the appliance should not be
switched on more than 90 seconds
without stopping.
6. Further ingredients can be added
while processing, by pouring through
the feed tube, once the Small Pusher
has been removed. When using the
large pusher, the appliance will stop
automatically if the large pusher is
lifted out from the feeding tube. This is
a safety feature. The product will start
automatically again once the pusher is
inserted into the feeding tube.
Turn off the appliance by pressing the
Power button.
Caution! Never put fingers or other
utensils in the opening/feed chute.
21
Assembling the attachments
GB
1. Assembling the Large multi knife
/ chopping blade: Fit the Large
processing Bowl as previously
described. Fit the Large multi knife,
by pressing it firmly into place on the
Drive Shaft.
Caution! The blades are very sharp!
2. Assembling the discs or Dough
Blade: Fit the Spindle, by pressing it
firmly into place on the Drive Shaft.
Select the desired disc. Fit the disc
by pressing it firmly into place on the
Spindle. Note: The Dough blade and
Whisk disc are assembled firmly with
spindle before pressing it into place on
the drive shaft. All attachments must be
firmly attached/correctly fitted to the
Spindle.
3. Assembling the Small processing
bowl and Small multi knife /
chopping blade: Place the small bowl
within the large bowl. If the small bowl
is misplaced, it is not possible to close
the lid. Fit the Small multi knife by
pressing it firmly into place.
Cleaning and Care
4. When processing is complete,
remove the attachment and Spindle
from the Processing Bowl before
removing the processed food.
1. Switch the appliance off, remove
the plug from the wall socket and
wait until the tools have stopped
completely. Wipe the Motor Base with
a damp cloth.
22
Warning! Never immerse the
housing, plug, or cord in water or any
other fluid.
2. Wash all parts, except for the Motor
Base, in warm soupy water. Dry each
part thoroughly before use.
All parts, except for the Motor
Base and Whisk disc, are dishwasher
safe. If using the dishwasher, place parts
only on the top rack of your dishwasher.
Blending quantities and Processing Times
GB
Whisking/Whipping quantities and Processing Times
Maximum Processing time
with heavy load
90 s
Ingredients
Quantity
Cream
200-600
g
40~60 sec
Time
Speed
Start
Egg-white
120-360
g
≥ 120 sec
Start
Processing bowl filling levels
Bowl full capacity:
4,2 liters (~18 cups)
For schredding:
max 3,4 liters
D
GR
NL
F
Liquids:
max 2,6 liters
Note: Do not fill bowl above marked liquid levels or 3,75 liters (15 cups) Dry level (shredding).
GB
Multi Knife quantities and Processing Times
Ingredients
Nut (Almond)
Meat (Beef)
Bread crumbs
Vegetable (onion)
Ice cubes
Quantity
Time
Speed
100-200
g
Quality
\
5s
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
\
10 s
Boost
100-200
g
\
5s
10 s
Boost
200-400
g
\
5s
10 s
Boost
100-200
g
10 s
Boost
200-300
g
2s
5s
10 s
Boost
300-400
g
2s
5s
10 s
Boost
100-200
g
3 s for 5 times
3 s for 10 times
Boost
200-300
g
3 s for 5 times
3 s for 10 times
Boost
300-400
g
3 s for 5 times
3 s for 10 times
Boost
Time
Speed
Coarse
Time
Quality
Medium
\
Time
5s
Quality
Fine
Kneading dough with dough blade
Recipe
Ingredients/Quantity
Method
Bread dough
350 g flour:
5 g salt;
10 g margarine;
10 g sugar;
200 g water :
Quick yeast
Place all the ingredients into the bowl and
knead until satisfactory.
70-90 s
Start
Pizza dough
400 ml of warm water;
100 ml of oil;
850g of wheat flour;
Place all the ingredients into the bowl and
1 egg (about 60g);
knead until satisfactory.
30 g of cold yeast or 10g of dry yeast;
3 teaspoons of salt (about 15g);
1 teaspoon of sugar (about 5g).
~ 90 s
Start
Wheat dough
800 g flour
1 egg
8 g sugar
550 g water
Place all the incredients into the bowl and
knead.
(25 S + 2 min
off) X 2
Start
Food
Food tube
Speed
Carrot
Small / Big
Start
Mushroom
Big
Start
Ginger
Big
Start
Carrot
Small / Big
Start
Cheese
Small / Big
Start
Potato
Big
Start
Food disk
Slicing
Shredding
French Fries
23
Troubleshooting
GB
24
Troubleshooting
Problem
Possible cause
Solution
Slices are slanted or uneven.
The food is light, it jumps during slicing.
Load food in the filler hole. Place big / small
pusher onto food and apply pressure. Then start.
Some food remained on the
disc after processing.
It is normal for small pieces to remain after
processing.
Always clear any blocked food from chipper disc
by yourself.
The motor slows down during operation.
Amount of dough may exceed maximum capacity.
Remove half and process in two batches.
Dough may be too wet, it sticks onto the side of
the bowl.
Add more flour, 1 tablespoon at a time until the
motor speeds up. Process until dough cleans the
side of the bowl.
The motor slows to start
with S-blade.
Amount of meat may exceed maximum capacity.
Remove the meat and process in two batches.
Too much fat in the meat.
Note that for best result trim the meat of fat
before processing.
The motor does not work.
There is a safety interlock switch to prevent
the motor from starting if it is not properly assembled.
Make sure the processing bowl, lid are securely
locked into position. Make sure that the large
pusher is correctly placed into the large feeding tube.
The appliance is not connected to the mains.
Make sure to plug in the appliance before operation.
The food processor shuts off
during operation.
The lid may have become unlocked.
Check to make sure it is securely in position.
The food processor vibrates/
moves during operation.
The rubber feet are wet.
Make sure the rubber feet at the bottom of the
unit are clean and dry.
It is normal for heavy loads (e.g heavy dough,
cheese).
Remove half and process in two batches.
Disposal
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances.
with the household waste.
the symbol
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
D
GR
NL
F
GB
25
This page is left blank intentionally
This page is left blank intentionally
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3483 A FP93XX94XX 02 02 1117
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement