Electrolux | COOKER,EKC70011 400V | User manual | Electrolux COOKER,EKC70011 400V Användarmanual

bruksanvisning
Spis
EKC60011 / EKC70011
Välkommen till Electrolux!
Du har valt en högklassig produkt från
Electrolux som vi lovar kommer att göra livet
lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till
annat och lite mer frihet att leva det liv du vill
leva. Electrolux ambition är att tillhandahålla
ett brett urval kvalitetsprodukter som kan
förenkla ditt liv. För att du ska få största
möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv
föreslår vi att du börjar med att noggrannt läsa
igenom den här bruksanvisningen innan du
använder produkten. Lycka till!
2
Innehåll
Säkerhet .............................................................. 4
Installation .......................................................... 6
Ändring av sockelhöjd ............................. 6
Nivåjustering ............................................ 7
Tippskyddet ............................................. 8
Elektrisk anslutning ................................. 9
Säkerhetsfunktioner .......................................10
Funktionslåset ........................................10
Luckspärren ...........................................10
Produktbeskrivning ........................................11
Spisen .....................................................11
Ugnen .....................................................11
Före första användning ..................................12
Bränn av ugnen .....................................12
Användning av glaskeramikhällen ................13
Värmezonerna .......................................14
Användning av ugnen .....................................17
Ugnens funktioner .................................17
Praktisk användning ..............................18
Gräddningstabell ...................................20
Stektabell ...............................................21
Rengöring och skötsel ...................................22
Rengöring av spisen ..............................22
Rengöring av hällen ..............................23
Rengöring av ugnen ..............................25
Tekniska data ..................................................29
Garanti/Kundtjänst .........................................30
Praktiska råd och tips ....................................33
Problem och åtgärder ...................................35
Skrotning ...................................................36
3
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den
gamla. Läs därför noga igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och
dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Hör gärna av dig till
oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning. Adress
och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER
EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar dig själv, andra eller spisen.
Uppackning
Kontrollera att spisen är felfri och utan
skador.Transportskador anmäls
omedelbart till säljaren. Vid direktleverans anmäls transportskadan inom 7 dagar
enligt fraktsedeln till Kundtjänst,
Electrolux Logistics AB,
tel. 08-738 77 44.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt
kommunkontor om du inte vet var du ska
lämna det.
Glöm ej att ta bort emballaget inuti
ugnen innan den används.
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG
FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan
försämra spisen samt leda till skada på
person och/eller egendom.
För spisar med stickpropp: Se till att
stickproppen är helt inskjuten i vägguttaget.
Spisen är tung. Kanter och hörn som
du vanligtvis inte kommer i kontakt med
kan vara vassa. Använd handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då
undviker du att spisen tippar vid onormal
belastning.
OBS! Placera inte spisen på extra sockel
eller annan upphöjning. Risk finns då att
spisen tippar!
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och
intresserade av det mesta, även spisen. Vi
vill för säkerhets skull betona några saker
som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm
avställningsyta på båda sidor om spisen.
Om du har HÄLLSKYDD till din spis,
skall det vara monterat. LUCKSPÄRREN
skall också vara i funktion.
Låt inte barn använda rakbladsskrapan.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen,
men lär dem att kärl, häll och ugnar blir
mycket varma och behåller värmen en tid
efter användning. BERÖRING KAN GE
BRÄNNSKADOR.
Användning
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan vid överkok och/eller
rengöring tränga ner till spänningsförande
delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d.
på glaskeramikhällen. En av misstag
4
påsatt värmezon kan få papperet/plasten
att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning
av fett, paraffin eller annat lättantändligt
utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens
vred och stäng av köksfläkten. KVÄV
ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.
Det är förbjudet att stå på hällen.
Kontrollera att spisen är avstängd när
den inte används, samtliga vred skall vara
nollställda.
Varning! Alkohol och liknande som
kan bilda explosiva gaser eller andra
ämnen vilka kan förorsaka brand eller
explosion får inte användas i ugnen.
Användning på hällen måste ske med
största försiktighet. T.ex. flambering med
konjak, eller annan alkohol, kan medföra
att fettrester i köksfläkten antänds och
orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador.
Placera ej kemikalier samt
rengöringsmedel i förvaringslådan.
Rengöring
Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett
och spill osar rejält vid uppvärmning och
medför i värsta fall risk för brand.
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med rakbladsskrapan ta bort
socker och överkok med högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält plast och
folie för att inte skada hällen. Var
försiktig, rakbladet är mycket vasst.
Underhåll & service
Nollställ samtliga vred före byte av trasig
ugnslampa. Innan du byter lampa se till
att spisen är strömlös. För spisar med
sladd, dra ur sladden. För övriga spisar
bryt strömmen med den allpoliga
brytaren.
Service och reparationer bör utföras
av ett av leverantören godkänt företag.
Använd endast original reservdelar.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan
lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på
närmaste inlämningsställe.
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
5
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung.
Kanter och hörn, som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av spisen.
Vid leverans är spisen anpassad till en
bänkhöjd på 900 mm. Du kan ändra höjd så
att spisen passar till en bänkhöjd från 848
mm upp till 933 mm.
Var uppmärksam vid placering av
spisen att inte täppa till ventilations
utgångar (finns bakom spisen och ovanpå
genom imkåpan), spisen får ej skjutas
under t ex kakelkant eller liknande.
Spisen ska ha en avställningsyta på båda
sidor (se under Säkerhet).
Se till att spisens kabel inte kommer i
kläm vid förflyttning av spisen.
6
Ändring av sockelhöjd
Om du vill ändra höjden läs först igenom
samtliga punkter här nedan innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD).
Använd t.ex. frigolit från emballaget
som skydd mellan golv och spis. Tänk
på att lägga ett skyddande underlag
under spissidornas nedre bakre hörn
för att skydda golvet.
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD).
Dra ut den inre sockeln en bit om du
endast vill ändra höjden. Dra i de
konsoler på vilka hjul och fötter är
monterade. OBS! Var försiktig, det
finns vassa kanter under spisen.
3 Skruva åter i skruvarna A i något av
hålen för 850 t.o.m. 920 mm
bänkhöjd. Avståndet mellan hålen
varierar mellan 7 och 14 mm
(SE BILD A).
4 Res upp spisen och anslut den
elektriskt. Skjut in spisen på plats och
nivåjustera innan du monterar säkerhetsutrustningen.
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska
fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett
vattenpass eller en stekpanna med vatten på
hällen när du vill kontrollera att spisen står
plant.
Vid behov kan du från sockelns framsida
justera spisens hjul och fötter 15 mm.
Använd en spårmejsel för att justera de
bakre hjulen och en polygrip till de främre
fötterna.
7
A
A
A
A
A
14
920
7 7
14
14
850
14
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat, för
att hindra spisen från att tippa vid
onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när
spisen är inskjuten på plats.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET TILL SPISEN:
1 Innan du monterar tippskyddet, skall
du se till att spisen har blivit justerad
till den rätta nivån och står plant (se
sid 7).
2 Fästet (B) är monterad på vänster
sida vid leverans. Mät ut var tippskyddet (A) ska placeras, 60 mm från
hällkant och 50 mm från vägg/skåp,
och skruva fast det i massivt material
eller lämplig förstärkning. Hela
tippskyddet (A+B) kan även placeras
på höger sida.
3 Rita en linje på väggen från hällkanten ner mot golvet (SE BILD1).
Bild 1
Se till att ytan är jämn bakom
spisen. Om kakel eller list finns
bakom hällkanten måste en distans
av motsvarande tjocklek placeras
mellan tippskyddet och väggen.
Detta för att tippskyddet skall få
Bild 2
korrekt ingrepp i spisen och
fungera på rätt sätt.
Kontrollera att tippskyddet sticker
in minst 20 mm i hålet på spisens
baksida (B) när du skjuter in
spisen (SE BILD 2).
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är
större än spisens bredd, måste du justera
sidmåttet om du önskar centrera spisen.
8
60 mm
60 mm
50 mm
50 mm
A
A
B
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen måste utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av
lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egenom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp
ska anslutas till jordat vägguttag. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten. Ett kopplingsschema finns på baksidan på spisen.
I den elektriska installationen skall en
anordning ingå, som gör det möjligt att
skilja apparatens samtliga poler från nätet,
med en kontaktöppning av minst 3 mm.
Detta är ett krav som måste följas p.g.a.
säkerhetsskäl.
För spisar med stickpropp: Se till att
stickproppen är helt inskjuten i vägguttaget.
9
Säkerhetsfunktioner
Funktionslåset
Funktionslåset är inbyggt i ett av ugnens vred.
OBS! Huvudströmmen till spisen är inte bruten.
LÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD):
Vrid vredet moturs till
ca 2 mm.
. Vredet hoppar ut
I detta läge fungerar varken värmezoner
eller ugn.
LÅS UPP SPISEN:
Tryck in vredet mot panelen och vrid
medurs till önskad funktion.
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att
öppna luckan. Spärren är vid leverans i
funktion, men kan vid behov kopplas ur.
ÖPPNA LUCKAN
För spärren åt höger när Du ska
öppna luckan.
URKOPPLING AV SPÄRR
Kontrollera att ugnen inte är varm!
För spärren åt höger, dra spärren en
aning åt dig och fortsätt åt höger.
Tryck in vänster kant.
INKOPPLING AV SPÄRR
För spärren åt höger och sen tillbaka
till utgångsläget.
10
Produktbeskrivning
Spisen
Imkåpa
Glaskeramikhäll
180 mm
140 mm
140 mm
210 mm
Manöverpanel
med vred
Vred för främre
högra värmezonen
Vred för främre
vänstra värmezonen
Vred för bakre
vänstra värmezonen
Vred för bakre
högra värmezonen
Funktionsvred, ugn
Termostatvred
Luckspärr
Ugnslucka
Förvaringslåda
Sockel
Ugnen
Takelement
Grillelement
Ugnsbelysning 40W
Nivåer
Bottenelement (ej synligt)
Ugnsstegar, löstagbara
11
Före första användning
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt! Spisen
blir mycket varm. Glöm ej att ta
bort emballaget inuti ugnen.
Innan du använder ugnen första gången,
måste du bränna av den. Se till att ventilationen är god genom att sätta igång spisfläkten eller öppna ett fönster.
Gör så här:
1 Öppna ugnsluckan och ta ut alla
tillbehörsdelar från ugnsutrummet.
2 Stäng ugnsluckan. Sätt igång ugnen
på över/undervärme
. Vrid
temperaturvredet till 200oC.
3 Låt ugnen står på denna inställning
under ca 1 timme.
4 Skifta till grillfunktion. Vrid
funktionsvredet till max grill
.
5 Låt ugnen stå på denna inställning
under ca 30 min.
6 Vrid funktionsvredet till 0 och slå
ifrån temperaturvredet.
7 Låt därefter ugnsluckan stå öppen i
ca 2 timmar, och lufta ut köket.
8 Rengör ugnen, luckan och ugnsstegarna med varmt vatten och handdiskmedel. Torka av ugnen
Den första tiden då ugnen används kan det
fortfarande förekomma lukt. Det påverkar
inte smaken på maten och är inte hälsofarligt.
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten
och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
12
Användning av glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När
du sätter på en zon lyser den i olika långa
perioder beroende på vilket läge du valt på
vredet. Även på den högsta inställningen
slocknar zonen ibland, då för att förhindra
överhettning.
Om du har en 230-V spis kan du inte
använda den bakre vänstra värmezonen
samtidigt som du använder ugnens
snabbstart eller max grill. Spisen har en
effektspärr för att förhindra överbelastning av elnätet.
Värmevarnaren har fyra lampor, en för
varje zon. Lampan lyser om zonen är
varmare än ca 55°C även efter att den är
avstängd.
Glaset i hällen tål värme, kyla och
temperaturchocker, men är känsligt för slag.
En kryddkvarn eller kryddburk som ramlar
ner kan spräcka hällen. Använd aldrig hällen
som ståplats.
13
Använd aldrig en spräckt häll.
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med skrapan ta bort socker och
överkok med högt sockerinnehåll
t.ex. marmelad samt smält plast och
folie för att inte skada hällen.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand,
nollställ spisens vred och stäng av
köksfläkten. KVÄV ELDEN MED
LOCK, använd aldrig vatten.
Var säker på att det inte är sand,
socker eller salt på kokkärlet. Sand
kan ge repor, socker och salt kan
förstöra glaskeramikplattan. Torka
alltid av kokkärlet innan det placeras
på glaskeramikplattan. Den färgade
dekorationen på själva glaskeramikplattan kan bli sliten och repad
efterhand som den blir använd.
Värmezonerna
Vreden till värmezonerna är märkta från
0–12, där 12 ger den högsta värmen. De kan
vridas både med– och moturs.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA HÄLLEN:
1 Ställ in ett läge på vredet till den zon
du valt.
2 Nollställ vredet efter användning.
Du får pröva dig fram till det läge och den
värmezon som passar dig och dina kärl bäst
beroende av vad du ska tillaga. Här följer en
liten vägledning (till rätt värmeläge):
14
Val av kastrull/stekpanna
En spis med glaskeramikhäll ställer större
krav på dina kärl än en spis med plattor.
Tänk på att:
•
•
•
Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med
konvex botten (buktar utåt), snurrar
lätt på glaskeramikhällen och ger
dålig värmekontakt.
Aluminium har god värmeledningsförmåga, men kan lämna silverliknande fläckar på hällen.
Kastruller och kannor i glas eller
emaljerade med grovt mönster sliter,
om de dras fram och tillbaka, mer på
hällen än vad kärl av andra material
gör.
För att spara tid och därmed energi ska
kastrullens/stekpannans botten
• täcka zonen helt. Med en för liten
botten bränner överkok lätt fast på
hällen.
• vara slät eller finmönstrad.
• vara plan. En botten som buktar för
mycket utåt eller inåt ger förlängda
uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt
att välja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med lager av olika
metaller. Vissa kastruller är konkava i kallt
tillstånd men planar ut sig när de blir varma.
15
Spara energi!
•
•
•
•
•
Använd lock och du halverar energiåtgången (jfr med utan lock).
Använd kärl med plan botten och
spar 25% energi (jfr med oplan
botten).
Se till att hällen är ren och torr. Smuts
och vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl och värmezon.
Stäng av värmezonen och låt maten
bli färdig på eftervärmen.
Ång– och tryckkokning spar också
energi.
16
Användning av ugnen
Det är normalt att ånga och kondens bildas på ugnsluckan. Detta beror på kondens från
maten som tillagas och påverkar inte ugnens säkerhet eller funktion.
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med fem falsar
Användning av ugnsgaller
Ugnsgallret har en markering på ovansidan.
Den markeringen ska vara i framkant (mot
ugnsluckan) vid användning. Var noga med
att det som placeras på gallret placeras
bakom markeringen. Annars är det risk för
att det inte blir genomstekt i framkant.
Gallret kan placeras i långpannan. Max last
för gallret är 10kg.
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula
kontrollampan på manöverpanelen lyser
under uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks när termostaten slår till och från). För att välja
ugnsfunktion vrider du funktionsvredet till
symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
Över/undervärme
Takelement och bottenelement
Snabbstart (gratinering)
Grillelement och bottenelement
Max Grill
Grillelement och takelement
Undervärme
Bottenelement
Belysning
17
Praktisk användning
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbotten.
Hindras undervärmen kan emaljen
skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning,
HÅLL BARN UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn
placering av t.ex. pizza på en plåt finns det
risk att den slår sig (blir skev). Plåten återgår
till sin ursprungliga form när den kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du använder ugnen? Här nedan får
du praktiska råd och tips på hur du bäst
utnyttjar ugnens olika funktioner för olika
typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca
fem minuter före full tid. Du har då
möjlighet att förkorta/förlänga gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek.
ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
Matlagning
Följ tabellrekommendationerna.
18
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt.
Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår,
blir saftigast om de tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än vid högre
ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form
med låg kant där steken precis får plats, så
undviker du att skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det ofta mycket
spad. Använd därför ett stort stekfat eller en
långpanna och var försiktig när du tar ut den.
Max Grill
Storleken, marmoreringen (insprängt fett),
formen, mängden och temperaturen på det
som du ska grilla inverkar på tiden och
resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och
gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt
kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för
bränd yta. Grillresultatet blir bäst om det
som ska grillas inte tas direkt från kylskåpet.
Torka av och lägg det på ugnsgallret och
krydda. Ställ funktionsvredet på
och
termostatvredet på önskad temperatur, max
250ºC. Börja grilla efter 3–5 minuters
uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gång under tiden. En för lång grilltid ger
torr, tråkig och i värsta fall bränd mat.
Ugnsluckan ska vara stängd vid grillning.
Snabbstart (gratinering)
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och
varma smörgåsar. Den här funktionen kan du
även använda för snabbuppvärmning av
ugnen till inställd temperatur. När ugnen
kommit upp i den valda temperaturen väljer
du önskad funktion. Undvik snabbuppvärmning om du ska grädda småkakor eller
maränger.
19
Gräddningstabell
De angivna gräddningstiderna är riktvärden.
°C
Falsläge
minuter
Fruktkakor
150-170
1
70-80
Sockerkaka
160-180
1
45-60
Muffins
220-225
3
10-20
Mjuka kakor
Tårtor
Rulltårta
225-250
3
6-10
Mördegsbotten
170-180
3
20-30
170-180
3
10-15
Småkakor
Mördegskakor
Pepparkakor
190-200
3
8-12
Smördegskakor
180-200
3
20-30
Formbröd
190-210
1
30-40
Limpor
175-225
2
35-45
Hålkakor, tekakor
200-225
3
12-18
Ljusa portionsbröd
200-225
2
8-15
Mörka portionsbröd
190-210
2
14-20
Pitabröd
250-275
2-3
6-8
Matbröd
Vetebröd
Bullar
225-250
2
8-10
Längder/kransar
180-200
2
25-35
Ugnsrätter
Potatisgratäng
200
1
45-50
Ugnspannkaka
200-210
2
20-35
Pan-pizza
210-220
1
16-20
Placering i ugn
Ugnen har fem falser (se bild).
5
3
1
20
Stektabell
°C
Falsläge
minuter
°C
Rostbiff, blodig
125
2
55-75
50-55
Rostbiff/nötstek, röd
125
2
75-85
55-60
Rostbiff/nötstek, rosa
125
2
90-120
65
Nötstek, genomstekt
125
2
100-130
70-75
Skinkstek
170
2
90-105
80
Karré med ben
170
2
105
85
Revbenspjäll, tjocka
175
2
90
-
Rimmad skinka i folie
170
2
60-70
73-75
Lamm/kalvstek, rosa
170
2
90
70
Lamm/kalvstek, genomstekt
170
1
105
75
Köttfärslimpa
170
2
60-70
75-80
Hel kyckling
190
2
50-60
85
Kyckling/kalkonbröst, filé
220
3
-
75
Kalkon, hel eller halv
170
1
45-55
90
Kött
Fågel
Anka
160
2
40-55
Gås
160
1-2
40-45
100-110
2
50-70
Foreller á ca 200-250g
200
3
20-25
Gösfiléer, panerade (total vikt ca
1 kg)
220
3
25-30
Fisk
Kokning av fisk
Hel fisk, ca 1 kg (gös, torsk)
200
2
30-35
65
Hel lax/sida, ca 1 kg
210
2
20-25
58
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet, så slipper du vidbränd
sky. Se till att spetsen på matlagningtermometern ligger mitt i köttstycket, inte mitt i
fett eller mot ben.
Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens ryggtjocklek.
Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd matlagningstermometern i hel fisk.
Kärntemperatur för lax är ca 58oC och övrig fisk ca 64oC.
21
Rengöring och skötsel
Använd ej ångrengörare vid
rengöring av spisen!
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren
trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel
direkt efter användning. ANVÄND ALDRIG
SKURMEDEL ELLER ANDRA REPANDE MEDEL.
Tänk på att tippskyddet inte
fungerar när du dragit ut spisen
för att göra rent bakom den.
Vred och handtag
OBS! Ställ inte en varm plåt/långpanna/kokkärl för nära vreden eftersom de kan ta skada av värmen.
Använd aldrig skurmedel eller andra
repande medel såsom svampar med slipande
yta. Använd endast mjuka svampar eller
trasor.
Försök inte att ta bort vreden från
panelen på produkten då det är en
säkerhetsrisk och skada kan uppstå.
22
Rengöring av hällen
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med rakbladsskrapan ta bort
socker eller överkok med högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält
plast och folie för att inte skada
hällen.
GÖR SÅ HÄR OM HÄLLEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1 Ta bort fläckar med rakbladsskrapan
(se nedan).
2 Använd rengöringsmedel
(tex. Toprens som finns att köpa hos
Electrolux Service) när värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan
och spruta ut ett par smala strängar på
hällen. Gnid rent med en fuktig trasa
eller hushållspapper.
3 Torka med en fuktig trasa bort överflöd av medlet, det kan annars etsas
fast när hällen värms upp nästa gång.
Torka torrt.
23
Rakbladsskrapan
FÖRVARA RAKBLADSSKRAPAN OÅTKOMLIG FÖR BARN. Använd rak-
bladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
Skrapan använder du för att ta bort överkok
från glaskeramikhällen. Använd ej skrapan
eller annat vasst föremål i silikonkanten då
det är en säkerhetsrisk och skada kan uppstå.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU RAKBLADSSKRAPAN:
1 Dra tillbaka skyddet så att rakbladet
blir synligt (SE BILD).
2 Se till att rakbladet är rent och helt då
det annars kan det skada hällen. Nya
rakblad finns att köpa i färghandeln.
3 Luta skrapan ca 45° och skrapa rent.
4 Torka försiktigt av smutsen från
bladet med hushållspapper.
5 Efter användning tryck skyddet
framåt så att det täcker rakbladet.
Förvara skrapan på en barnsäker
plats.
BYTE AV RAKBLAD:
1 Öppna skrapan genom att lossa hela
skruven (ingen skruvmejsel behövs)
och placera det nya rakbladet i framkant.
2 Sätt ihop skrapan och skruva dit
skruven igen.
3 Tryck skyddet framåt så långt det går
så att rakbladet skyddas.
24
Rengöring av ugnen
För att underlätta rengöring bör stegar
demonteras, se sid 27.
Ugnen blir varm under användning,
håll barn under uppsikt..
Ugnen har slät emalj.
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET
SMUTSIG:
1 Spill eller överkok som sitter fast,
lossar du med t.ex. en stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C
och över/undervärme
i ca 10
minuter.
4 När ugnen svalnat tvättas den med
rent vatten, ev. kan du behöva gnida
försiktigt med tvålull. Torka torrt.
25
Ugnsluckan
Använd ej luckans handtag som
fotsteg.
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre
yttemperatur. Det inre glaset kan tas bort för
rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar
luckglaset. Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det spricker efter
några uppvärmningar.
DEMONTERING AV LUCKANS GLAS
1 Ta tag i glasskivan i den nedre kanten
och skjut den mot fjädertrycket i
riktning mot ugnsluckans handtag,
tills att den är fri nertill (1).
2 Lyft upp skivan en aning nertill och
dra ut den (2).
Rengör glaset
MONTERING AV LUCKANS GLAS
1 För in glaset snett uppifrån i glashållaren på handtagssidan (1)
2 Sänk ner glasskivan. Lägg skivan
mot fjäderkraften på handtagssidan
framför fasthållningsprofilen på
luckans underkant och skjut den
under fasthållningsprofilen (2).
Glasskivan måste sitta fast och plant!
Var uppmärksam på att texten “This
side up” är mot handtagssidan (3).
26
THIS SIDE UP
3
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den
högra och den vänstra sidoväggen i ugnen
för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
BORTTAGNING AV UGNSSTEGAR :
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida
(1) och häng sedan av den baktill (2).
ÅTERMONTERING AV UGNSSTEGAR
Stavarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att först
hänga i den baktill (1) och sedan sticka in
den framtill och därefter trycka till (2).
27
Ugnsbelysning
OBS! Innan du byter lampa nollställ
alla vred och se till att spisen är
strömlös. För spisar med sladd, dra
ur sladden. För övriga spisar bryt
strömmen med den allpoliga
brytaren.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd
för både lampan och glaset.
BYTE AV UGNSLAMPAN/RENGÖRING AV
SKYDDSGLASET
1 Kontrollera att ugnen inte är varm.
2 Skruva av skyddsglaset genom att
vrida det åt vänster och rengör det.
(SE BILD).
3 Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen mot en ny
ugnslampa märkt 230–240V, 40W,
300°C, med E14–sockel.
4 Återmontera skyddsglaset.
Förvaringslådan
OBS! Placera ej kemikalier samt
rengöringsmedel i förvaringslådan.
Stå ej i förvaringslådan.
.1 Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Lyft lådan lätt uppåt så att lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på
konsolerna (SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp
den något den första biten så hakar hjulen
inte fast i främre spärren.
28
Tekniska data
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKC60011
EKC70011
Bredd (mm):
597
697
Höjd vid leverans (mm):
900
900
Djup:
595
595
A
A
0,79
0,79
41
42
ENERGIKLASS
ENERGIFÖRBRUKNING
Konventionell värmning (kWh):
TILLAGNINGSTID
STANDARDLAST
Konventionell värmning (min):
29
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige
gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Har du frågor angående produktens funktion
eller användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76
eller via e-mail på vår hemsida
electroluxservice@electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller
reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux
Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår
hemsida på www.electrolux.se. Du kan även
söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation
finner du på vår hemsida www.electrolux.se
eller Gula sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror och service.
Innan du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som
beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall
alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
30
Europa-garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade nedan,
under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du
flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan
följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas
av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och
arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har
flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en
annan användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den
har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella
ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande
lagar i respektive land.
31
32
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir platta.
För låg temperatur i ugnen
gör att bakverket jäser upp
och sedan sjunker ner och
blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i
tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte Kontrollera jästiden mot
receptets rekommendation.
jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat.
Mat/vetebrödsdegar ska jäsa
dragfritt i rumstemperatur.
Vid ett lätt tryck på degen
ska fördjupningen gå tillbaka.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mängd.
För varm fett/vätskeblandn- Rätt temperatur på vätskan
ing förstör jästens verkan.
är 37° för färsk jäst, för
torrjäst se anvisning på
förpackning.
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir torra.
För liten vätskemängd, för
mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mjölsort och rätt
mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen Kontrollera att du ställt in
gör att bakverket får stå inne rätt temperatur.
för länge för att bli färdigt
och blir därmed torrt.
33
Bakverk/maträtter blir för
mörka.
Vid för hög temperatur i
Kontrollera att du ställt in
ugnen blir bakverk/maträtter rätt temperatur.
för mörka innan de är färdiga.
För hög placering i ugnen vid Kontrollera i tabell eller
över/undervärme ger för
recept att du valt rätt
mycket övervärme, motsatt placering.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir
ljusa.
Aluminiumfolie, plåt eller
långpanna i ugnens botten
hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i
botten på ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare
kakor än mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
34
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du
förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta
service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
Kontrollera att funktionslåset inte är i
funktion (se s. 10)
Bakre vänstra zonen fungerar inte
(gäller endast 230V-spis)
Ugnens snabbstart eller max grill är på.
Spisen har en effektspärr för att förhindra
överbelastning på elnätet. Stäng av ugnens
snabbstart/max grill, eller använd en annan
värmezon.
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med
god värmeledningsförmåga och en plan
botten (se s. 15)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 28)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 10)
35
Skrotning
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära
bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion,
för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
36
www.electrolux.com
www.electrolux.se
349 47 13-02/A - 2007-05-07
Download PDF

advertising