bruksanvisning
Spis
EKD60760
Välkommen till Electrolux!
Du har valt en högklassig produkt från
Electrolux som vi lovar kommer att göra
livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid
över till annat och lite mer frihet att leva
det liv du vill leva. Electrolux ambition är
att tillhandahålla ett brett urval kvalitetsprodukter som kan förenkla ditt liv. För
att du ska få största möjliga nytta och
glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att du
börjar med att noggrannt läsa igenom
den här bruksanvisningen innan du
använder produkten.
Lycka till!
2
Innehåll
4
6
8
13
15
25
26
27
41
43
45
52
53
56
57
Säkerhetsinformation
Produkt beskrivning
Före första användning
Användning av induktionshällen
Touchpanelen
Användning av ugnarna
Ugnarnas funktioner
Ugnsdisplay
Praktiska råd och tips
Problem och åtgärder
Rengöring och skötsel
Tekniska uppgifter
Installation
Skrotning och återvinning
Garanti/Kundtjänst
Följande symboler finns i
den här bruksanvisningen
Dessa är varningstexter för att
undvika skador på person eller
egendom.
Generell information och tips
Miljöinformation
3
Säkerhetsinformation
Uppackning
För spisar med stickpropp: Se till
att stickproppen är helt inskjuten i
vägguttaget.
Spisen är tung. Kanter och hörn
som du vanligtvis inte kommer i
kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat,
då undviker du att spisen tippar vid
onormal belastning.
OBS! Placera inte spisen på
extra sockel eller annan upphöjning.
Risk finns då att spisen tippar!
Kontrollera att spisen är felfri och utan
skador.Transportskador anmäls
omedelbart till säljaren. Vid direktleverans anmäls transportskadan
inom 7 dagar enligt fraktsedeln till
Kundtjänst, Electrolux Logistics AB,
tel. 08-738 77 44.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta
ditt kommunkontor om du inte vet var
du ska lämna det.
Glöm ej att ta bort emballaget inuti
ugnen innan den används.
För användare av pacemaker
Electrolux har undersökt hur
induktionshällar påverkar olika typer
av pacemakers. Resultaten visar att
det är helt ofarligt för innehavare av
pacemaker att använda induktionshällar, så länge han/hon respekterar
ETT SÄKERHETSAVSTÅND PÅ 30 CM
FRÅN HÄLLEN.
Om du har en pacemaker bör du
KONTAKTAR DIN LÄKARE för rådgivning.
Om det uppstår några som helst
tvivel, rekommenderar vi att du INTE
använder produkter med induktionshäll.
Utvecklingen av spisar går framåt. Du
kan inte alltid använda din nya spis
som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta
dig med din nya spis och dess
funktioner. Spisen är avsedd för
normal hushållsanvändning. Hör
gärna av dig till oss om du har några
synpunkter eller frågor om spisen och
dess användning. Adress och telefonnummer finns under kapitlet
”Garanti/Kundservice”.
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av
lekman kan försämra spisen samt
leda till skada på person och/eller
egendom.
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och
intresserade av det mesta, även
spisen. Vi vill för säkerhets skull
betona några saker som du bör tänka
4
på om du har barn eller besök av
barn:
Det måste finnas minst 40 cm
avställningsyta på båda sidor om
spisen.
Om du har HÄLLSKYDD till din spis,
skall det vara monterat. LUCKSPÄRREN skall också vara i funktion.
Låt inte barn använda rakbladsskrapan.
Låt gärna barnen hjälpa till vid
spisen, men lär dem att kärl, häll och
ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning.
BERÖRING KAN GE BRÄNNSKADOR.
Användning
Spisen blir varm under användning.
Rör inte vid hällen eller värmeelementen i ugnen när spisen är på.
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan vid överkok
och/eller rengöring tränga ner till
spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta
service för reparation.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d.
på glaskeramikhällen. En av misstag
påsatt värmezon kan få papperet/
plasten att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat
lättantändligt utan tillsyn. Vid brand,
nollställ spisens vred och stäng av
köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK,
använd aldrig vatten.
Det är förbjudet att stå på hällen.
Kontrollera att spisen är avstängd
när den inte används, samtliga vred
skall vara nollställda.
Varning! Alkohol och liknande som
kan bilda explosiva gaser eller andra
ämnen vilka kan förorsaka brand eller
explosion får inte användas i ugnen.
Användning på hällen måste ske
med största försiktighet. T.ex.
flambering med konjak, eller annan
alkohol, kan medföra att fettrester i
köksfläkten antänds och orsaka
allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk
förorsaka personskador.
Rengöring
Håll glaskeramikhäll och ugnar rena.
Fett och spill osar rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för
brand.
Du måste genast (medan hällen
ännu är het) med rakbladsskrapan ta
bort socker och överkok med högt
sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt
smält plast och folie för att inte skada
hällen. Var försiktig, rakbladet är
mycket vasst.
5
Produkt beskrivning
Spisen
1 Häll med induktionszoner
2 Touchpanel
3 Ugn, övre
4 Ugn, undre
1
2
3
4
Ugnen (övre)
1 Takelement
2 Grillelement
3 Ugnsbelysning, 40W
4 Kontakt för matlagningstermometer
5 Bottenelement (ej synligt)
6 Ugnsstegar, löstagbara
7 Nivåer
1
2
3
4
7
5
6
6
Ugnen (undre)
1 Takelement
2 Grillelement
3 Ugnsbelysning, 40W
4 Kontakt för matlagningstermometer
5 Fläktskydd
6 Ugnsbelysning, 25W
7 Ringelement (ej synligt)
8 Bottenelement (ej synligt)
9 Ugnsstegar, löstagbara
10 Nivåer
1
2
3
10
4
5
6
7
8
9
7
Före första användning
Ställ in klockan
När strömmen till spisen är ansluten,
blinkar en klocksymbol
tills dess att
du ställt in tiden på klockan.
Ställ in tiden så här:
1 Tryck på
in rätt tid.
eller
för att ställa
2 För att ändra en redan ställd tid,
tryck på På/Av
. Tryck sedan
några gånger på
tills
blinkar. Följ anvisningen i
alternativ 1.
Efter ungefär 5 sekunder slutar
klockan blinka och tiden visas i
displayen.
Nu kan du använda spisen.
Klockan kan endast ändras om barnsäkringen inte är aktiverat, ingen av
klockfunktionerna Koktid
eller Stopp-
tid
eller någon annan ugnsfunktion
är inställd.
8
Bränn av ugnarna
Håll barn under uppsikt! Spisen
blir mycket varm. Glöm ej att ta
bort emballaget inuti ugnen.
Innan du använder ugnarna första
gången, måste du bränna av dem. Se
till att ventilationen är god genom att
sätta igång spisfläkten eller öppna ett
fönster.
Bränn av en ugn i taget!
1 Öppna ugnsluckan och ta ut
alla tillbehörsdelar från ugnsutrummet.
2 Slå på ugnen
undervärme
. Välj övermed hjälp av
eller
. Välj temperaturen
o
200 C. Temperaturen ändras
med
och
. Ugnsluckan
skall vara stängd.
3 Låt ugnen står på denna
inställning under ca 1 timme.
4 Skifta till funktionen max grill
med hjälp av
eller
.
Välj
temperaturen 200oC. Temperaturen ändras med
och
.
Ugnsluckan skall vara stängd.
5 Låt ugnen stå på denna
inställning under ca 30 min.
6 Stäng av spisen
.
7 Låt därefter ugnsluckan stå
öppen i ca 2 timmar, och lufta
ut köket.
8 Rengör ugnen, luckan och
ugnsstegarna med varmt
vatten och handdiskmedel.
Torka av ugnen
Den första tiden då ugnen används
kan det fortfarande förekomma lukt.
Det påverkar inte smaken på maten
och är inte hälsofarligt.
Kylfläkten
Spisen är försedd med en kylfläkt.
Fläkten är till för att hålla produkten
sval.
Kylfläkten startar automatiskt när
ugnstemperaturen är ca 120oC. Vid
användning av enbart hällen har
kylfläkten en fördröjd start.
När spisen stängs av stannar fläkten
automatiskt om ugnstemperaturen
understiger ca 250oC.
Tillbehör
• Super Clean bakplåtaroch
långpannor, vilka är belagda
med en smutsavvisande
beläggning
• Ugnsgaller
• Rakbladsskrapa för
glaskeramikhällen
• Utdragbara bakplåtsskenor
• Tippskydd
• Bruksanvisning
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt
vatten och handdiskmedel. Skölj och
torka torrt.
9
Utdragbara bakplåtsskenor
För att förhindra repor vid transport levereras de utdragbara bakplåtsskenorna med en skyddsfilm.
Ta bort skyddsfilmen från
skenorna innan användning,
annars kan den brännas fast och
skada bakplåtsskenorna.
Obs! Se till att spisens tippskydd
är monterat,se sid 54
De utdragbara bakplåtsskenorna
ersätter de vanliga ugnsstegarna mot
de ugnsstegar som är monterade i
ugnen vid leverans av spisen. De
består av två skenor som är utdragbara. Plåten, långpannan och gallret
läggs ovanpå skenorna. För att hålla
plåten på plats finns en styrpinne (se
bild).
Användning av de utdragbara
skenorna ska underlätta vid matlagningen. När man t ex skall ösa en stek
eller röra i pommes frites drar man
enkelt ut långpannan på skenorna.
Montering av skenorna
Ta först ur ugnsstegarna som sitter i
(se sid 50). Vid montering ska bakplåtsskenorna först fästas i det inre
hålet och sen i de yttre. Tryck till.
Var uppmärksam på att styrpinnen
är vänd utåt ugnsluckan.
Skenorna ska vara i inskjutet läge
då ugnsluckan stängs.
Användning av galler, långpanna
och plåtar
Det är viktigt att ugnsgallret, bakplåten och långpannan ligger fixerad
mellan stoppen i framkant och bakkant på skenorna för att förhindra att
de faller av skenorna. Placera bakplåten/långpannan/gallret i bakkant
och fixera mot framkanten. Styrpinnen hamnar i en skåra under bakplåtskanten/långpannekanten vilket
gör att plåten/långpannan hålls på
plats.Skenorna ska vara i inskjutet
läge när gallret/plåten/pannan läggs
på. För bästa stabilitet på bakplåten
se till att den fasade kanten är inåt i
ugnen. Dra försiktigt i tillbehören
under användandet så att inte plåtar/
pannor/gallret eller formar ramlar av
från skenorna. Max last 20kg.
10
Användning av ugnsgaller
Vid användning av gallret används
inte styrpinnen. Ugnsgallret har en
markering på ovansidan. Den markeringen ska vara i framkant (mot
ugnsluckan) vid användning. Var
noga med att det som placeras på
gallret placeras bakom markeringen.
Annars är det risk för att det inte blir
genomstekt i framkant. Gallret kan
placeras i långpannan. Max last för
gallret är 10kg.
Funktionslås (spis)
Funktionslåset säkrar mot oönskad
användning av spisen.
Inkoppling av funktionslås
1. Tryck på knappen På/Av
2. Tryck på
ljuder.
.
tills en signal
3. Tryck sedan på valfri
symbol.
Funktionslåset är nu inkopplat.
lyser i hälldisplayen om hällen
kopplas på. SAFE lyser i ugnsdisplayen om ugnen kopplas på.
Urkoppling av funktionslås
1. Tryck på knappen På/Av
2. Tryck på
ljuder.
OBS! Se till så att styrpinnen häktar i under bakplåtskanten/långpannan och att bakplåten/
långpannan vilar på skenan,
annars kan den falla av från skenan
i utdraget läge.Vid utdraget läge
när man avlägsnar bakplåten/långpannan måste skenorna skjutas
tillbaka för att ugnsluckan ska
kunna stängas. Använd grytlappar
eftersom skenorna är varma.
.
tills en signal
3. Tryck sedan på valfri
symbol.
Displayen slocknar och funktionslåset är urkopplat. Hällen stängs
automatiskt av efter några sekunder.
11
Luckspärren (övre)
Luckspärren gör det svårare för barn
att öppna luckan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid behov
kopplas ur.
Öppna luckan
För spärren åt höger när Du
ska öppna luckan.
Urkoppling av spärr
Kontrollera att ugnen inte är
varm!
För spärren åt höger, lyft den
och fortsätt föra den ytterligare
ett litet stycke åt höger, lyft
därefter knappens vänstra
kant.
Inkoppling av spärr
För spärren åt höger och
nedåt.
Luckspärren (undre)
Öppna luckan
För spärren åt höger när Du
ska öppna luckan.
Urkoppling av spärr
Kontrollera att ugnen inte är
varm!
För spärren åt höger, dra
spärren en aning åt dig och
fortsätt åt höger. Tryck in
vänster kant.
Inkoppling av spärr
För spärren åt höger och
tillbaka till utgångsläget.
12
Användning av Induktionshällen
Den övre ugnen och de bakre
värmezonerna delar på samma
energikälla (samma elektriska fas).
Detta är en effektbegränsning för
att förhindra överbelastning av
elnätet.
Beroende på hur mycket energi den
övre ugnen behöver så reduceras
effekten på de bakre värmezonerna
olika mycket. Ju högre effekt som
används till ugnen (t.ex. snabbstart,
över/undervärme, gratinering eller
maxgrill) desto lägre effekt blir
tillgänglig till de bakre zonerna.
När en zon inte kan användas fullt
ut blinkar displayen för vald zon
mellan den maximala tillgängliga
effekten och inställt värde.
Vid avstängning av ugnen återgår
zonen automatiskt till inställt värde.
Om de två bakre zonerna
används samatidigt kan de ej användas på maximal effekt. Beroende på
vilken zon som startades först avgör
vilken som kan få högst effekt.
Hällen har fyra zoner. De värms upp
med hjälp av magnetiska fält, s.k.
INDUKTION. Det innebär att
• uppkok sker snabbare, jämfört
med en vanlig glashäll
• zonen svarar ”direkt” på ändrad
inställning.
OBSERVERA att induktionszonerna
fortfarande kan vara varma efter
användning.
Glaset i hällen tål värme, kyla och
temperaturchocker, men är känsligt
för slag. En kryddkvarn eller kryddburk som ramlar ner kan spräcka
hällen.
Använd aldrig hällen som stå-, avlastnings- eller förvaringsplats.
Använd aldrig en spräckt häll eller
en spis med spräckt timerglas.
Du måste genast (medan hällen
ännu är het) med skrapan ta bort
socker och överkok med högt
socker-innehåll t.ex. marmelad
samt smält plast och folie för att
inte skada hällen.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand,
nollställ spisens vred och stäng av
köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK,
använd aldrig vatten.
Var säker på att det inte är sand,
socker eller salt på kokkärlet. Sand
kan ge repor, socker och salt kan
förstöra glaskeramikplattan. Torka
alltid av kokkärlet innan det placeras på glaskeramikplattan. Den
färgade dekorationen på själva
glaskeramikplattan kan bli sliten
och repad efterhand som den blir
använd.
Induktionszonerna
Induktionszonerna har lägen från 0–9
(syns i hällen), där 9 ger den högsta
värmen. Ställ in önskad värme med
eller
13
.
Gör så här när du vill använda hällen:
1 Sätt en kastrull eller stekpanna
på värmezonen.
Kontrollera att
• kärlet har en magnetisk botten.
• kärlet inte är för litet.
2 Ställ in önskad värme. Tänk på
att kärlet värms upp mycket
snabbare än på en vanlig häll.
3 Stäng av hällen
användning.
efter
Zonerna delar på värmeeffekten
OBSERVERA att när de två bakre eller
de två främre induktionszonerna är på
samtidigt, delar de på värmeeffekten.
Orsaken är att de delar på samma
energikälla. För att kunna utnyttja den
maximala toppeffekten (Booster) på
en zon, så måste effekten på andra
zonen reduceras (görs med automatik).
Det går alltså bra att använda båda
zonerna samtidigt, även med den ena
inställd på Booster. KOM BARA IHÅG att
en zon får reducerad effekt, vilket
medför längre uppkokningstid. Vid
övriga inställningar kommer du inte
märka någon större skillnad, ingen
zon har prioritet framför den andra.
Det kan ev uppstå ett ljud av användandet av vissa kastruller.
Enkel induktionsprincip
En ström skapar när den flyter genom
en spole ett magnetiserande fält.
Under värmezonen finns en spole
försedd med ferritstavar.
Tillsammmans med en kastrull (med
magnetisk botten) på zonen bildar
spolen och stavarna ett nära på slutet
magnetiskt system. Den energi som
frigörs värmer upp kastrullen och
dess innehåll.
Val av kastrull/stekpanna
Använd endast kärl som är
avsedda för glaskeramikhäll respektive ugn.
Vid val av kastrull/stekpanna till hällen
tänk på att kärlets botten:
• ska vara magnetisk.
• inte behöver vara helt anpassad till zonens storlek, men en
liten kastrull på en stor zon ger
längre uppkok-ningstider.
• ska vara slät eller finmönstrad.
Vi rekommenderar följande minimått
för kärlets bottendiameter;
KASTRULL/
VÄRMEZON
(Ø MM)
STEKPANNA
210
160
180
120
145
120
(Ø MM)
Bäst är det naturligtvis om måtten på
zonen och kärlets botten är lika stora.
Spara energi!
•
•
14
Använd lock och du halverar
energi-åtgången (jämfört med
utan lock).
Ång– och tryckkokning spar
också energi.
Touchpanel
Kokzonsindikeringar
Timer-funktion
Timer
display
Booster
På/Av
Timer Låsfunktion
Visning av
värmeläge/restvärme
Val av
värmeläge
Stop+Go
Digital display
De fyra kokzonerna har var sin display som visar:
•
att hällen är påslagen
•
val av varmhållningsläge
•
-
•
Automax
•
Booster
•
restvärme
•
att barnsäkrningen (funktionslåset) är aktiverat
•
Felfunktion/Överhettning
•
, valt läge
Kokkärlet är olämpligt, för litet eller det finns inget kokkärl på
kokzonen
15
Säkerhetsmässig avstängning av
kokzonerna
Ifall en av kokzonerna inte stängs av
efter en bestämd tid eller om
värmeläget inte ändras, stängs den
gällande kokzonen automatiskt av.
Restvärme visas med
(“hett”) i
den digitala displayen för gällande
kokzon.
Kokzonerna stängs automatiskt av
enligt följande tidsschema:
•
Läge
mar
,
,
efter 6 tim-
•
Läge
,
efter 5 timmar
•
Läge
efter 4 timmar
Restvärmevarnare
Efter att en kokzon eller flera zoner
stängts av visar den digitala displayen
bestående restvärme
(“Hett”) för
respektive kokzon.
Även när hällen stängts av släcks
displayen först när kokzonen har
kallnat.
• Restvärmen kan användas för
att smälta något eller för att
hålla rätter varma.
• Obs! Så länge restvärmedisplayen lyser, finns risk för
brännskador.
• Obs! Vid strömavbrott släcks
även symbolen
och därmed
varningen för restvärme.
Risken att bränna sig finns
ändå kvar. Genom att vara uppmärksam kan brännskador
undvikas.
•
Läge
,
,
,
efter 1,5
timmar
Skulle en eller flera kokzoner stängas
av innan utloppet av de angivna
tiderna, se kapitel “Problem och
åtgärder”
Säkerhetsavstängning av andra
orsaker
Vätska som kokar över och hamnar
på touchpanelen, utlöser omedelbar
avstängning av alla kokzoner och
dess inställningar.
Samma effekt inträffar om man lägger
en våt trasa på touchpanelen. För att
kunna använda hällen igen måste
man i båda fallen stänga av den
,
efter det att vätskan eller trasan tagits
bort.
16
Touchpanelens funktioner
För att aktivera en funktion håller du
fingret på önskat fällt tills respektive
kontrollampa lyser eller släcks och den
önskade funktionen aktiveras.
Inkoppling av hällen
Hällen sätts på med Touchfältet “På/Av”
. Tryck på På/Av
i ca 2 sekunder.
~ 2 sek.
Den digitala displayen visar
.
När du har tryckt På/Av för att aktivera
hällen måste ett värmeläge väljas inom
ca 10 sekunder eller en tid ställas in
med Timern (äggklocka-funktion)
Stänga av hällen
För att helt stänga av hällen måste På/
Av
aktiveras. Tryck på “På/Av”
ca 1 sekund.
i
När en eller samtliga kokzoner stängts
av visas restvärmen
(“Hett”) för respektive kokzon i den digitala displayen.
Val av värmeläge
För att ställa in respektive ändra läge
från
till
för önskad kokzon.
Med fältet
höjs värmen.
Med fältet
sänks värmen.
17
~ 1 sek.
Val av varmhållning
Alla 4 kokzonerna är utrustade med ett
varmhållningsläge
.
Med fältet
ställer du in varmhåll-
ningsläget
.
Val Stopp+Go
Stopp+Go funktionen kopplar samtidigt
om alla inkopplade kokzoner till varmhållningsläget och åter till det tidigare
instälda värmeläget. Denna funktion
lämpar sig för att kort avbryta och
fortsätta tillagningsprocessen, exempelvis för att svara i telefon.
Tryck på
och varmhållningsläge
visas.
För att stänga av funktionen, tryck på
och det tidigare inställda värmeläget
syns i displayen.
Spisen är utrustad med två olika
automatiska uppvärmningsfunktioner. Den ena kallas Booster och är
bra att använda för tex snabb uppkokning av vatten. Den andra funktionen kallas Automax. Den används
för snabb uppkok-ning för att sedan
gå ner till förvald värme. Kan tex
användas vid kok-ning av potatis. Se
under resp. kapitel för mer information och användning.
18
Booster funktionen
Med denna funktion inkopplad så
värms induktionszonerna upp med en
högre effekt under en begränsad tid
(effekten sänks med automatik till
läge 9 efter en tid). Om Booster
används samtidigt på de två bakre
eller främre zonerna så kommer
effekten reduceras på en av zonerna
(sker med automatik).
Funktionen kopplar Du in varje
gång Du vill använda den. Den
fungerar på följande sätt:
Ställ in önskad värme med
eller
. Tryck på Booster-symbolen
på den zon du vill använda eller stega
upp till
syns i displayen med
.
Det är bra att använda denna funktion
för tex snabb uppkokning av vatten.
2 Ställ därefter in önskat läge för
vidarekokning/stekning. Det tar
ca 5 sek. innan A tänds i
indikeringsfältet.
I Värmezonens display visas A. Detta
innebär att värmezonen går på maximal värme under en viss tid beroende
av vilket värmeläge som valts. Se
diagrammet.
När tiden gått ut sker en automatisk omkoppling till inställt värde
och bokstaven A visas inte längre.
Om inställningen ändras under
uppvärmning med AUTOMAX försvinner denna funktion och man får göra
om inställningen.
Allmänt kan man säga att läge 2–5 är
användbart för kokning och läge
6–8 till stekning. För varmhållning är
läge 1 lämpligt. Men som vanligt
gäller att du får pröva dig fram till det
läge och den värmezon som passar
dig och dina kokkärl bäst.
Automax funktionen
Funktionen kopplar du in varje gång
Du vill använda den. Den fungerar på
följande sätt: Du väljer inställning för
den värme Du finner lämplig för
vidarekokning/stekning. Zonen startar
på högsta värme och går automatiskt
över på valt läge efter en viss tid.
Kok/stekning med Automax
Gör så här för att aktivera funktionen.
OBS! Detta måste göras varje gång
Du vill använda automatiken.
1 Välj funktionen Automax
genom att trycka på
syns i displayen.
tills A
19
Avstängning av kokzon
För att stänga av en zon, tryck samtidigt
på
och
eller nollställ zonen med
.
Att använda hällen med aktiverad låsfunktion
(För inkoppling av funktionslåset se under kapitel Säkerhet, sid 10).
Även om funktionslåset är aktiverat kan
hällen användas men vid nästa påslagning av hällen är funktionslåset automatiskt åter igen aktivt.
1. Koppla på hällen.
Vid aktivt funktionslås visas
.
~ 2 sec.
2. Tryck samtidigt på två valfria fält
för värmeläge
sekund.
och
i ca 1
Som bekräftelse ljuder en signal. Kokzoner och läge kan ställas in som vanligt
tills hällen stängs av på nytt.
~ 1 sec.
Urkoppling av funktionslåset
1. Koppla på hällen
Vid aktivt funktionslås visas
.
~ 2 sec.
20
2. Tryck på fältet “funktionslås”
ca tre sekunder.
Som bekräftelse ljuder en signal.
i
~ 3 sec.
3. Tryck på ett valfritt för värmeläge
.
Displayen slocknar och funktionslåset är urkopplad. Hällen stängs
automatiskt av efter några
sekunder.
Timer
Man kan använda Timern på två sätt:
• som Automatisk säkerhetsavstängning, se sid 21. Man
ställer in en koktid för en kokzon
och efter att tiden gått ut stängs
kokzonen automatiskt av. Denna
funktion kan användas för flera
kokzoner på samma gång.
• som Signalur (äggklocka), se sid
23. Efter inställd tids slut ljuder en
signal.
Som signalur används timern när ingen
kokzon är påkopplad.
Automatisk säkerhetsavstängning
De kokzoner som du vill använda
automatisk säkerhetsavstängning på
måste vara tända.
1. Välj för vilken kokzon avstängningsautomatiken ska ställas in
med fältet Timer
.
Genom att trycka upprepade gånger på
fältet Timer
blir den första aktiva kokzonen vald enligt klockan och den
tillhörande kontrollampan blinkar snabbt.
21
~ 3 sec.
Därvid svarar t.ex den vänstra bakre
kontrollampan till den vänstra bakre kokzonen. I Timer-displayen visas
.
Genom att trycka upprepande gånger
på fältet Timer
väljs nästa aktiva
kokzon.
2. Medan kontrollampan blinkar
snabbt, ställer du in fälten Timerinställning
eller
för denna
kokzon och önskad tid tills den
automatiska avstängningen (t.ex
15 minuter).
Kontrollampan blinkar nu långsammare
och resterande koktid visas under förloppet i displayen. Ifall avstängningsautomatiken är inställd för flera kokzoner,
så gäller den för kokzonen med den kortaste resterande koktiden. Kontrolllamporna lyser för de övriga kokzoner
med inställd avstängningsautomatik. För
att visa resterande koktid för en av
dessa kokzoner, måste de väljas med
fältet Timer
och den kontrollampa
som passar därtill blinkar då snabbt.
För att ställa om resterande koktid
måste den önskade kokzonen väljas
med fältet Timer
. Den tillhörande
kontrollampan blinkar då snabbare.
Omställningen följs av att med fältet
ställa in Timer
eller
.
När den inställda koktiden uppnåtts
stängs kokzonen automatiskt av och det
ljuder en signal i två minuter och Timer
displayen blinkar
.
3. Tryck på fältet Timer för att stänga
av signalen. För snabbare instälning, tryck på
eller
~ 1 sec.
tills den
22
önskade siffran är nådd. Trycker
man först på fältet Timerinställning
, börjar tidsinställningen vid
99 minuter. Trycker man först på
fältet Timerinställning
, börjar
tidsinställningen vid 1 minut.
Stänga av avstängningsautomatiken i förtid
Man har två möjliga sätt att stänga av
avstängningsautomatiken i förtid:
Stäng kokzon och timer samtidigt.
Ställ tillbaka den önskade kokzonen till
noll med
.
Kokzon och Timer kopplas ur.
Timer kopplas ur - kokzonen förblir
aktiv
1. Välj önskad kokzon med Timer
.
Den aktuella kontrollampan blinkar då snabbare.
2. Ställ Timerinställning
med
.
Endast Timern stängs av medan kokzonen förblir i funktion.
Signalur
Hällen måste vara på kopplad men inga
kokzoner får vara tända.
1. Tryck på fältet Timer
.
I Timer-displayen visas
2. Ställ in den önskade tiden med
fältet Timer-inställning
eller
.
23
Efter några sekunder blir signaluret
aktiverat och resterande koktid visas.
Tryck på fältet Timer för att ändra om
resterande koktid och ändra tiden med
fältet för Timerinställning
eller
.
Efter att den inställda tiden är slut ljuder
en akustisk signal och Timerdisplayen
blinkar
.
3. Tryck på fältet Timer
stänga av signalen.
för att
Låsa/Låsa upp touchfälten
(även ugnens touchfält låses)
När som helst under matlagningens
gång kan touchfältet med undantag av
fältet På/Av låsas för att förhindra en
ändring av inställningarna, t.ex vid
avtorkning av hällen.
1. Tryck på
i ca en sekund.
Displayen visar
under låsningen för att sedan åter visa inställt
läge.
~ 1 sec.
visas åter vid försök att ändra
inställt värde vid låst häll.
2. För att ta bort funktionslåset på
nytt, tryck på “funktionslås”
igen i ca en sekund.
symbolen slocknar och de
tidigare inställda värmelägen
visas igen.
Om man stänger av hällen kopplas
funktionslåset automatiskt ur.
~ 1 sec.
24
Användning av ugnarna
Det är normalt att ånga och kondens
bildas på ugnsluckan. Detta beror på
kondens från maten som tillagas och
påverkar inte ugnens säkerhet eller
funktion.
Ugnen har löstagbara ugnsstegar
med tre respektive fem nivåer.
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbottnen. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning. Ugnen blir varm under
användning, HÅLL BARN UNDER
UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller
ojämn placering av t.ex. pizza på en
plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den kallnar.
Principen för varmluft
Ringelementet och fläkten värmer
upp luften, som sedan sprids genom
luftkanaler i ugnens bakre vägg med
hjälp av fläkten. Den varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter sugs in
genom fläktgallret.
Värmen överförs snabbt och effektivt,
vilket oftast innebär att du kan
använda en lägre ugnstemperatur än
vid över/undervärme. Sänk temperaturen med 15-20% om det i receptet
står att du ska använda en temperatur
mellan 160 och 225°C. Ju högre temperatur desto större sänkning. Vid
temperaturer över 225°C är det bättre
att använda över/undervärme.
25
Ugnarnas funktioner
Övre ugnen har följande funktioner:
Över/undervärme
Takelement och bottenelement
(Startar med automatisk snabbstart
som är inkopplad tills den valda
temperaturen är uppnådd.
En kontrollampan blinkar när snabbstart är igång)
Gratinering
Grillelement och bottenelement
Undervärme
Bottenelement
Max Grill
Grillelement och takelement
Belysning
Undre ugnen har följande funktioner:
Varmluft
Ringelement och fläkt
Över/undervärme
Takelement och bottenelement
(Startar med automatisk snabbstart
som är inkopplad tills den valda
temperaturen är uppnådd.
En kontrollampan blinkar när snabbstart är igång)
Paj/Pizza funktion
Bottenelement, ringelement och fläkt
Lågtemperaturstekning
Ringelement och fläkt (120oC eller
150oC i 10 min därefter 80oC)
Turbo Max Grill (Gratinering)
Max grill (grillelement och takelement)
och fläkt
Max Grill
Grillelement och takelement
Varmhållningsläge
Takelement och bottenelement
(förinställt 80oC)
Upptining/Torkläge
Bottenelement och fläkt (förinställt
30oC)
Upptining
Belysning och fläkt (förinställt 30oC)
Ugnsbelysning
26
Ugnsdisplay
Användar instruktion
•
Starta ugnen genom att trycka på
. Övre ugnen är förvald.
•
Tryck på
för att välja att övre ugnen ska användas. För att skifta ugn
tryck på knappen igen.
•
•
•
Välj funktion genom att trycka på
eller
.
När den valda funktionen lyser, börjar ugnen värmas upp.
Användar tiden visar hur länge ugnen har används. Tiden visas endast
om ingen av klockfunktionerna, Signalursymbol
, Ugnstid
eller
•
•
Sluttid
är inställd.
Ugnsbelysningen tänds när en ugnsfunktion är vald.
När den önskade ugnstemperaturen är uppnådd hörs en ljudsignal.
•
Stäng av en ugn genom att trycka på
•
Stäng av båda ugnarna genom att trycka på
27
eller
för vald ugn.
.
Val av ugnsfunktioner
1 Starta ugnen med
knappen.
2 Välj ugn
3 Tryck på
eller
till den
önskade ugnsfunktionen lyser i
displayen.
• En temperatur börjar lysa i
displayen.
• Om inte temperaturen ändras
inom 5 sek. så börjar ugnen värmas upp.
Ändring av ugnstemperatur
Tryck på
eller
för att höja eller
sänka temperaturen.
Stäng av ugnsfunktionen
Tryck på
eller
tills ingen av
ugnsfunktionerna syns i displayen.
Stäng av ugnarna
Stäng av ugnarna genom att trycka på
knappen.
28
Värmeindikator
Uppvärmning
När ugnsfunktion är vald börjar
indikatorn blinka hur mycket ugnen är
uppvärmd.
Om Snabbstart är i funktion så syns en
“rinnande stapel” (fungerar endast för
ugnsfunktion över/undervärme)
Avstängning
När ugnsfunktionerna har blivit
avstängda lyser indikatorn för att visa
restvärmen i ugnen.
Användning av klockfunktionerna
• Efter val av en klockfunktion blinkar den därtill hörande funktionen i ca 5
sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller ändras
•
med knappen
eller
.
Efter inställning av den önskade tiden blinkar funktionen åter i ca 5
sekunder. Därefter lyser funktionen. Den inställda tiden börjar räknas
ner.
Kontroll av inställd eller kvarvarande tid
Tryck upprepade gånger på knappen Funktionsval
tills respektive klockfunktion blinkar och den inställda eller kvarvarande tiden visas.
Utnyttjande av restvärme med klockfunktionerna Koktid
och
Stopptid
Vid användande av klockfunktionerna Koktid
och Stopptid
stänger
ugnen av värmeelementen när 90% av den inställd eller beräknande tiden har
gått ut. Den kvarvarande restvärmen utnyttjas för att fortsätta tillagningsprocessen till slutet av den inställda tiden.
29
Signalur
För att programmera en tid. En signal ljuder efter uppnådd tid.
Denna funktion har ingen inverkan på ugnen.
1. Tryck på
.
2. Välj ugn
Tryck på
knappen tills
3. Välj önskad tid med
knapparna.
blinkar.
eller
Efter ca 5 sekunder visas tiden som är
kvar. Signaluret
lyser. När 90% av
tiden gått hörs en signal.
När inställd tid är uppnådd ljuder signalen i 1 min. “00.00” och
blinkar.
För att stänga av ljud och symbolen i
displayen tryck på en av knapparna.
30
Koktid
Med den här funktionen ställer du in hur
lång tid du vill att maten ska vara i
ugnen.
1. Tryck på
.
2. Välj ugn
3. Välj ugnsfunktion och temperatur.
4. Tryck på
tills
blinkar.
5. Välj önskad tid genom att trycka på
eller
tim.).
knapparna (max. 09.59
Koktiden
tänds.
När tiden är uppnådd “00.00” och Koktiden
blinkar ljuder en signal i 2 min.
Ugnen stängs av automatiskt.
För att stänga av ljud och symbolen i
displayen tryck på en av knapparna.
31
Stopptid
Här ställer du in den tid du vill att ugnen
ska stängas av.
1. Tryck på
.
2. Välj ugn
3. Välj ugnsfunktion och temperatur.
4.Tryck på
blinkar.
tills Stopptiden
5.Använd
och
välja stopptid.
Stopptiden
displayen.
knapparna för att
tänds och tiden visas i
När tiden är uppnådd “00.00” och Stopptiden
blinkar ljuder en signal i 2 min.
Ugnen stängs av automatiskt.
För att stänga av ljud och symbolen i
displayen tryck på en av knapparna.
32
Koktid
och Stopptid
Koktid
och Stopptid
användas samtidigt.
1. Tryck på
kan
.
2. Välj ugn
3. Välj ugnsfunktion och temperatur.
4. Välj Koktid
med hjälp av
och
ställ in önskad tillagningstid (tex. 1 tim).
5. Välj
med hjälp av
för att ställa
in önskad sluttid när du vill att maten ska
vara klar (tex 14.05).
Koktid
och Stopptid
tänds i displayen.
Ugnen startar automatiskt efter den
förinställda tiden (tex 13.05)
När ugnstiden är uppnådd ljuder en signal i 2 min och ugnen stängs av automatiskt (tex 14.05).
För att stänga av ljudet tryck på en av
knapparna.
33
Övriga funktioner
Genom att stänga av displayen sparar man energi.
Stäng av displayen
Tryck på
och
knapparna
samtidigt tills displayen släcks.
När ugnen slås på igen visas displayen
automatiskt. När ugnen slås av slocknar
displayen automatiskt.
Visning av displayen
Tryck på
och
knapparna
samtidigt tills displayen visas igen.
Ugnens säkerhetsavstängning
Slås inte ugnen av efter en bestämd tid eller om temperaturen ändras, stängs
den av automatiskt.
Senast inställd temperatur blinkar i temperaturdisplayen.
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur på:
30 - 120oC
efter
o
120 - 200 C efter
oC
12,5 timmar
8,5 timmar
efter
5,5 timmar
250 - max C efter
3,0 timmar
200 - 250
o
Påslagning efter säkerhetsavstängning
Stäng av ugnen helt.
Därefter kan den åter tas i bruk.
Säkerhetsavstängningen upphävs när
klockfunktionen Koktid
eller Stopptid
är inställd.
34
Användning av matlagningstermometern
Var aktsam så du inte bränner Dig på
värme-slingan i taket, eller på ugnsstegen när Du ansluter eller lossar
kontakten till matlagningstermometern. Använd en grytlapp.
Matlagningstermometern visar temperaturer mellan 30 och 99°C. Innan du startar ugnen tar du bort täckknappen som
skyddar termometeruttaget från smuts.
Använd endast original termometer och
se till att ingen del av termometern kommer i kontakt med takelementet.
För bästa resultat måste spetsen på
termometern vara mitt i den tjockaste
delen av steken dit värmen når sist.
Ugnsvärmen påverkar termometern,
därför bör hela röret vara inne i köttet.
Tänk på att termometern kan visa fel
temperatur om den stöter mot fett eller
ben.
Inställning
Gör så här när du vill använda matlagningstermometern:
1 Sätt i termometern i köttet.
2 Anslut termometern till uttaget i
ugnen (höger sida).
3 Starta ugnen
.
o
4 30 C är den lägsta temperaturen
som visas i displayen. Du kan nu
ställa in önskad temperatur med
hjälp av
och
. Förvald
temperatur vid start är 60oC.
35
Aktuell temperatur och vald
temperatur visas i informationsfönstret (SE BILD). I informationsfönstret kan du följa
temperaturökningen i köttet.
5 Välj funktion och temperatur.
När önskad temperatur i köttet är
uppnådd ljuder en signal och ugnen
stängs av.
6 För att stänga av ljudet, tryck på
en av knapparna.
Matlagningstermometern är varm.
Man kan lätt bränna sig när man tar ut
termometern ur uttaget i ugnen.
7 Lossa termometern från uttaget i
ugnen och ta ut steken. OBS! Ugn
och termometer är varma.
8 Stäng av ugnen.
Kontrollera eller ändra temperaturen
•
Tryck på
•
lagningstermometer
blinkar
och den valda temperaturen visas
i displayen.
Om du vill ändra temperaturen
använd
tills funktionen mat-
och
.
Kontrollera eller ändra ugnstempeaturen
• Om du vill ändra temperaturen
använd
och
.
36
Gräddningstabell
De angivna gräddningstiderna är riktvärden
°C
Min
°C
Min
Mjuka kakor
Fruktkakor
150-170
1
1
70-80
140-150
1
70-80
Kakor
160-180
1
ugnsbotten
45-60
150-160
1
45-60
Muffins
220-225
3
2
10-20
160-170
1+5
10-20
Tårtor
Rulltårta
225-250
3
2
6-10
200
3
6-10
Mördegsbotten
170-180
3
2
20-30
150-160
1+5
20-30
Mördegskakor
170-180
3
2
10-15
150-160
1+5
10-15
Pepparkakor
220-225
3
2
8-12
160-170
1+5
8-12
Smördegskakor
180-200
3
2
20-30
160-180
1+5
20-30
Formbröd
190-210
1
1
30-40
170-190
2
30-40
Limpor
175-225
2
1
35-45
180-190
1+4
35-45
Hålkakor, tekakor
200-225
3
1
12-18
180-190
1+5
12-18
Småkakor
Matbröd
Ljusa portionsbröd
200-225
2
1
8-15
190-200
1+5
8-15
Mörka portionsbröd
190-210
2
1
14-20
180-190
1+5
14-20
Pitabröd
250-275
2-3
1
6-8
6-8
Vetebröd
Bullar
225-250
2
1
8-10
180-190
1+5
8-10
Längder/kransar
180-200
2
1
25-35
170-180
3
25-35
225
1
1
45-50
180-200
225
3
2
20-35
200
3
20-35
150-170
1
N
70-80
140-150
1
16-20
Ugnsrätter
Potatisgratäng
Ugnspannkaka
Pan-pizza
Placering i ugn
Övre ugnen har tre nivåer.
Undre ugnen har fem nivåer (se bild).
3
37
5
2
3
1
1
45-50
Stektabell
°C
°C
Min.
°C
55-75
50-55
75-85
55-60
90-120
65
100-130
70-75
Kött
Rostbiff, blodig
125
2
1
120
Rostbiff/nötstek, röd
125
2
1
120
2 el.3
Rostbiff/nötstek, rosa
125
2
1
120
Nötstek, genomstekt
125
2
1
120
Skinkstek
170
2
1
160
Karré med ben
170
2
1
160
Revbenspjäll, tjocka
175
2
1
165
Rimmad skinka i folie
170
2
1
160
Lamm/kalvstek, rosa
170
2
1
160
Lamm/kalvstek, genomstekt
170
1
1
160
2 el.3
105
75
Köttfärslimpa
170
2
2
160
1 o4
60-70
75-80
Hel kyckling
190
2
1
180
50-60
85
Kyckling/kalkonbröst, filé
220
3
2
200
-
75
Kalkon, hel eller halv
170
1
1
160
45-55
90
Anka
160
2
1
150
Gås
160
1-2
1
150
2 el.3
2 el.3
90-105
80
105
85
2 el.3
90
-
2 el.3
60-70
73-75
90
70
Fågel
Fisk
Kokning av fisk
2 el.3
40-55
1 o4
40-45
2 el.3
100-110
2
2
50-70
Foreller á ca 200-250g
200
3
2
190
Gösfiléer, panerade
(total vikt ca 1 kg)
220
3
2
200
1 o4
20-25
25-30
Hel fisk, ca 1 kg (gös, torsk)
200
2
1
190
30-35
65
Hel lax/sida, ca 1 kg
210
2
1
200
20-25
58
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet, så slipper du
vidbränd sky. Se till att spetsen på matlagningtermometern ligger mitt i
köttstycket, inte mitt i fett eller mot ben.
Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens ryggtjocklek.
Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd matlagningstermometern i hel fisk.
Kärntemperatur för lax är ca 58oC och övrig fisk ca 64oC.
38
Gräddningstabell (utdragbara bakplåtsskenor)
De angivna gräddningstiderna är riktvärden.
°C
minuter
°C
Mjuka kakor
Fruktkakor
150-170
1
70-80
140-150
1
Kakor
160-180
1
45-60
150-160
1
Muffins
220-225
3
10-20
160-170
1+4
Tårtor
Rulltårta
225-250
3
6-10
200
3
Mördegsbotten
170-180
3
20-30
150-160
1+4
170-180
3
10-15
150-160
1+4
Småkakor
Mördegskakor
Pepparkakor
220-225
3
8-12
160-170
1+4
Smördegskakor
180-200
3
20-30
160-180
1+4
Formbröd
190-210
1
30-40
170-190
2
Limpor
175-225
2
35-45
180-190
1+4
Hålkakor, tekakor
200-225
3
12-18
180-190
1+4
Ljusa portionsbröd
200-225
3
8-15
190-200
1+4
Mörka portionsbröd
190-210
3
14-20
180-190
1+4
Pitabröd
250-275
2-3
6-8
Matbröd
Vetebröd
Bullar
225-250
3
8-10
180-190
1+4
Längder/kransar
180-200
2
25-35
170-180
3
Ugnsrätter
Potatisgratäng
225
1
45-50
180-200
Ugnspannkaka
200-210
2
20-35
180-190
Pan-pizza
210-220
1
16-20
Placering i ugn
Utdragbara bakplåtsskenor kan
endast användas i undre ugnen.
Skenorna har två utdragbara
falser (se bild).
5
3
1
39
3
Stektabell (utdragbara bakplåtsskenor)
°C
minuter
°C
°C
Kött
Rostbiff, blodig
125
2
55-75
50-55
120
2
Rostbiff/nötstek, röd
125
2
75-85
55-60
120
2
Rostbiff/nötstek, rosa
125
2
90-120
65
120
2
Nötstek, genomstekt
125
2
100-130
70-75
120
2
Skinkstek
170
2
90-105
80
160
2
Karré med ben
170
2
105
85
160
2
Revbenspjäll, tjocka
175
2
90
-
165
1+4
Rimmad skinka i folie
170
2
60-70
73-75
160
2
Lamm/kalvstek, rosa
170
2
90
70
160
2
Lamm/kalvstek, genomstekt
170
1
105
75
160
2
Köttfärslimpa
170
2
60-70
75-80
160
2
Hel kyckling
190
2
50-60
85
180
2
Kyckling/kalkonbröst, filé
220
3
-
75
200
2
Kalkon, hel eller halv
170
1
45-55
90
160
1-2
Anka
160
2
40-55
150
2
Gås
160
1-2
40-45
150
1-2
100-110
2
50-70
Foreller á ca 200-250g
200
3
20-25
190
3
Gösfiléer, panerade (total vikt ca
1 kg)
220
3
25-30
200
3
Fågel
Fisk
Kokning av fisk
Hel fisk, ca 1 kg (gös, torsk)
200
2
30-35
65
190
3
Hel lax/sida, ca 1 kg
210
2
20-25
58
200
3
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet, så slipper du
vidbränd sky. Se till att spetsen på matlagningtermometern ligger mitt i
köttstycket, inte mitt i fett eller mot ben.
Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens
ryggtjocklek.
Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd matlagningstermometern i hel fisk.
Kärntemperatur för lax är ca 58oC och övrig fisk ca 64oC.
40
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir platta.
För låg temperatur i ugnen
gör att bakverket jäser upp
och sedan sjunker ner och
blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i
tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte Kontrollera jästiden mot
receptets rekommendation.
jäst rätt. För lång jäsning
efter utbakning ger ett platt
resultat. Mat/vetebrödsdegar ska jäsa dragfritt i
rumstemperatur. Vid ett lätt
tryck på degen ska
fördjupningen gå tillbaka.
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir torra.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan
är 37° för färsk jäst, för
torrjäst se anvisning på
förpackning.
För liten vätskemängd, för
mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mjölsort och rätt
mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen Kontrollera att du ställt in
gör att bakverket får stå inne rätt temperatur.
för länge för att bli färdigt
och blir därmed torrt.
Bakverk/maträtter blir för Vid för hög temperatur i
ugnen blir bakverk/maträtmörka.
Kontrollera att du ställt in
rätt temperatur.
ter för mörka innan de är
färdiga.
För hög placering i ugnen vid Kontrollera i tabell eller
över/undervärme ger för
recept att du valt rätt
mycket övervärme, motsatt placering.
effekt vid för låg placering.
41
Bakverk/maträtter blir
ljusa.
Aluminiumfolie, plåt eller
långpanna i ugnens botten
hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i
botten på ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare
kakor än mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
42
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får
du förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp –
kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
Kontrollera att funktionslåset är i funktion
(se s. 11)
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med
god värmeledningsförmåga (se s. 15)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 51)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 12)
Signaluret fungerar inte
Programmera in en tid (se s. 30)
Matlagningstermometern fungerar inte
Kontrollera att stektermometern är rätt
ansluten i ugnen; ta ut den och sätt in den
igen. Programmera in önskad temperatur
(se s. 35)
F9 lyser i displayen
Dra ut kontakten ur vägguttaget. Anslut
igen och starta om spisen
F11 lyser i displayen
Matlagningstermometerns kontakt sitter
inte ordentligt i stickkontakten i ugnen
Felkod lyser i displayen (börjar med F)
Kontakta Electrolux Service 0771-76 76 76
43
Problem
Orsak/Åtgärd
F blinkar i hälldisplayen
• Olämpligt kokkärl
• Inget kokkärl på kokzonen
• Diametern på kokkärlsbottnen är för liten
för kokzonen
Det hörs ett brus från spisen trots att
den är avslagen
Ljudet kommer från den termostatstyrda
fläkten som skyddar spisens elektronik.
Ingen åtgärd behövs, då detta är helt
normalt.
- lyser i displayen
Kontrollera säkringarna
44
Rengöring och skötsel
Rengöring av hällen
Använd ej ångrengörare vid
rengöring av spisen!
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp
av en ren trasa, varmt vatten och lite
handdiskmedel direkt efter användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER
ANDRA REPANDE MEDEL.
Tänk på att tippskyddet inte
fungerar när du dragit ut spisen för
att göra rent bakom den.
Handtag
Använd aldrig skurmedel eller andra
repande medel såsom svampar med
slipande yta. Använd endast mjuka
svampar eller trasor.
Rengöring av rostfria ytor
(Gäller endast rostfria spisar)
De rostfria ytorna rengör du enklast
med hjälp av en mjuk trasa och det
medföljande rengöringsmedlet. Du
kan även prova fönsterputsmedel.
Om ytan är mycket smutsig kan du
använda sprit, t.ex. T-sprit. ANVÄND
ALDRIG SKURMEDEL eller andra
repande medel. Använd heller inte
repande material såsom stålull eller
svampar med grov yta.
Du måste genast (medan hällen
ännu är het) med rakbladsskrapan
ta bort socker eller överkok med
högt sockerinnehåll t.ex.
marmelad, samt smält plast och
folie för att inte skada hällen.
Gör så här om hällen är mycket
smutsig:
1 Ta bort fläckar med rakbladsskrapan.
2 Använd rengöringsmedel (tex.
Toprens som finns att köpa hos
Electrolux Service) när värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och spruta ut ett par smala
strängar på hällen. Gnid rent
med en fuktig trasa eller
hushållspapper.
3 Torka med en fuktig trasa bort
överflöd av medlet, det kan
annars etsas fast när hällen
värms upp nästa gång. Torka
torrt.
Rakbladsskrapan
FÖRVARA RAKBLADSSKRAPAN OÅTKOMLIG FÖR BARN. Använd rakbladsskrapan med försiktighet, rakbladet
är mycket vasst.
Skrapan använder du för att ta bort
överkok från glaskeramikhällen.
45
Använd ej skrapan eller annat vasst
föremål i silikonkanten då det är en
säkerhetsrisk och skada kan uppstå.
Så här använder du rakbladsskrapan:
1 Dra tillbaka skyddet så att rakbladet blir synligt.
2 Se till att rakbladet är rent och
helt då det annars kan det
skada hällen. Nya rakblad finns
att köpa i färghandeln.
3 Luta skrapan ca 45° och
skrapa rent.
4 Torka försiktigt av smutsen från
bladet med hushållspapper.
5 Efter användning tryck skyddet
framåt så att det täcker rakbladet.
Förvara skrapan på en barnsäker
plats.
Byte av rakblad:
1 Öppna skrapan genom att
lossa hela skruven (ingen
skruvmejsel behövs) och
placera det nya rakbladet i
framkant.
2 Sätt ihop skrapan och skruva
dit skruven igen.
3 Tryck skyddet framåt så långt
det går så att rakbladet
skyddas.
Rengöring av ugnarna
För att underlätta rengöring bör
stegar demonteras, se sid 50.
Demontering av bakplåtsskenorna
Demontering av bakplåtsskenorna
ska ske på samma sätt som demontering av ugnsstegar på sid 50.
KATALYSEMALJEN på ugnsväggar och
tak är porös och har en viss
självrenande effekt. Ugnsbotten
däremot är i en SLÄT och något
hårdare EMALJ så att du kan skrapa
bort spill med t.ex. en stekspade.
Ugnarna blir varma under användning, håll barn under uppsikt.
Katalys emaljen
Smuts på emaljen bränns delvis bort
vid användning. Om emaljen blir
fläckig bränner du ur ugnen på högsta
temperatur med över/undervärme i
30–60 minuter. Envisa fläckar av t.ex.
fett får du bort så här:
1 ”Dränk” in katalysemaljen med
såpa och hett vatten. Använd
en nylon-borste på fläckarna.
Låt stå en timme.
2 Sätt därefter på
över/undervärme samt högsta temperatur.
3 Stäng av ugnen efter 3 timmar.
Använd aldrig ugnsrengöringsmedel
eller vassa föremål på katalysemaljen.
Släta emaljen
Gör så här om ugnens botten är
mycket smutsig:
1 Spill eller överkok, som sitter
fast, lossar du med t.ex. en
stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa
på ugnsbotten.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på
100°C och
över/undervärme i ca 10 minuter.
46
4 När ugnen svalnat tvättas den
med rent vatten, ev. kan du
behöva gnida försiktigt med tvålull. Torka torrt.
Ugnsluckorna
Ugnsluckorna på produkten kan tas bort för rengöring
När ugnsluckan öppnas tänds
lamporna och varmluftsfläkten
stannar.
Demontering av ugnsluckan
1 Öppna ugnsluckan ca 1/3
(parkeringsläge).
2 Fatta tag i ugnsluckans sidor med
båda händerna och dra bort
luckan från ugnen.
3 Lyft av luckan
Montering av ugnsluckan
1 Tillse att gångleden står i
parkeringsläge.
2 För in gångleden i spår på luckan.
Tryck ner så att monteringsfjädern
snäpper till.
3 Stäng luckan.
47
Ugnsluckan
Använd ej luckans handtag som
fotsteg.
Ugnsluckan består av två delar med
värmereflekterande glas för att ge en
lägre yttemperatur. Ugnsluckan är
utrustad med två glasskivor bakom
varandra. Glasen kan tas bort för
rengöring.
Rengöring mellan glasen
Var försiktig så att du inte skadar
luckglaset. Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det spricker efter
några uppvärmningar.
Var uppmärksam på att luckan blir
lättare när glasskivan/glasskivorna
tas bort och då lättare kan slå igen.
Demontering av luckans övre glas
1 Ta tag i den övre glasskivan i den
nedre kanten och skjut den mot
fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att den är fri
nertill (1).
2 Lyft upp glasskivan en aning nertill och dra ut den (2).
48
Demontering av luckans mellersta glas
1 Ta tag i de mellersta glasskivorna
i tur och ordning i den nedre
kanten och skjut dem i riktning
mot ugns-luckans handtag, tills att
de är fria nertill (1).
2 Lyft upp glasskivorna en aning
nertill och dra ut dem (2)
Rengör glasen
Montering av luckans mellersta glas
1 För in den mellersta glasskivan i
tur och ordning snett uppifrån i
glashållaren på handtagssidan (1)
2 Sänk ner den mellersta glasskivan och skjut dem i riktning mot
luckans underkant tills att det tar
emot under den nedre hållaren
(2).
Montering av luckans övre glas
1 För in det övre glaset snett uppifrån i glashållaren på handtagssidan (1)
2 Sänk ner glasskivan. För skivan
mot fjäderkraften på handtagssidan framför fasthållningsprofilen på luckans underkant
och skjut den under fasthållningsprofilen (2).
Glasskivan måste sitta fast!
49
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna i ugnen
för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar:
Dra först ut stegen framtill från ugnens
sida (1).
Och häng sedan av den baktill (2).
Återmontering av ugnsstegar
Stavarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan
sticka in den framtill och därefter trycka
till (2).
Rengöring bakplåtsskenorna
Lossa skenorna. För att lättare få bort
smuts och fett kan de blötläggas i vatten
och diskmedel. Diska för hand. OBS!
DISKA EJ I DISKMASKIN. Detta tar bort allt
fett och försämrar gången.
50
Super Clean-tillbehören
Dessa tillbehör har en smutsavvisande beläggning och lång livslängd om de sköts på rätt sätt
Lägg en trasa på ugnens botten
som skydd för både lampan och
glaset.
OBS! Placera ej SUPER CLEANtillbehören på en het spishäll då de
kan skadas. Tillbehören tål en
temperatur upp till 250°C. Värm
dem aldrig utan mat eller bakverk.
Diska tillbehören noggrant i varmt vatten och handdiskmedel innan du
använder dem första gången.
Följer du dessa råd och tips kommer
dina SUPER CLEAN-tillbehör att hålla
länge och förbli lätta att rengöra:
• Använd verktyg av plast eller
trä istället för metall, som kan
skada plåten.
• Tänk på att kärl med skrovlig
botten kan skada tillbehören.
• Rengör tillbehören med en
mjuk svamp eller diskborste i
varmt vatten, eventuellt med
handdiskmedel. Använd inte
diskmaskin.
• Använd aldrig stålull eller vassa
föremål vid rengöring.
Ugnsbelysning
OBS! Innan du byter lampa se till
att spisen är strömlös. För spisar
med sladd, dra ur sladden. För
övriga spisar bryt strömmen med
den allpoliga brytaren
Byte av bakre ugnslampan/
rengöring avskyddsglaset
1 Kontrollera att ugnen inte är
varm.
2 Skruva av skyddsglaset genom
att vrida det åt vänster och
rengör det.
3 Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen mot en
ny ugnslampa märkt 230–
240V, 40W, 300°C, med E14–
sockel.
4 Återmontera skyddsglaset.
Byte av ugnslampan på sidan
rengöring av skyddsglaset
1 Kontrollera att ugnen inte är
varm.
2 Lossa och ta bort ugnsstegen
på vänster sida (se sid 50)
3 Lossa skyddsglaset med hjälp
av ett smalt, trubbigt föremål
(t.ex med en tesked) och
rengör det. Håll en hand under
glaset så att det inte faller ner
på ugnsbotten.
4 Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen och
sätt i en ny med E14- sockel,
märkt 230-240V, 25W och
300°C.
5 Tryck fast skyddsglaset igen
och montera stegen.
51
Tekniska uppgifter
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKD60760
SPISEN
Bredd (mm):
596
Höjd vid leverans (mm):
900
Djup:
595
ENERGIKLASS
Övre ugnen
A
Undre ugnen
A
ENERGIFÖRBRUKNING
över/undervärme (kWh), övre ugnen
0,73
över/undervärme (kWh), undre ugnen
0,89
varmluft (kWh), undre ugnen
0,79
52
Installation
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE
BILD). Dra ut den inre sockeln
en bit om du endast vill ändra
höjden. Dra i de konsoler på
vilka hjul och fötter är
monterade. OBS! Var försiktig,
det finns vassa kanter under
spisen.
3 Skruva åter i skruvarna A i
något av hålen för 850 t.o.m.
920 mm bänkhöjd. Avståndet
mellan hålen varierar mellan 7
och 14 mm (SE BILD A).
4 Res upp spisen och anslut den
elektriskt. Skjut in spisen på
plats och nivåjustera innan du
monterar säkerhetsutrustningen.
Ingrepp i spisen ska utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung.
Kanter och hörn, som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med, kan
vara vassa. ANVÄND HANDSKAR vid
förflyttning av spisen.
Vid leverans är spisen anpassad till
en bänkhöjd på 900 mm.
Var uppmärksam vid placering av
spisen att inte täppa till ventilations
utgångar (finns bakom spisen och
ovanpå genom imkåpan), spisen får
ej skjutas under t ex kakelkant eller
liknande.
Spisen ska ha en avställningsyta
på båda sidor (se under Säkerhet).
Se till att spisens kabel inte
kommer i kläm vid förflyttning av
spisen.
A
A
A
Ändring av sockelhöjd (gäller
endast spisar för finska
marknaden)
Du kan ändra höjd så att spisen passar till en bänkhöjd från 880 mm upp
till 922 mm. Om du vill ändra höjden
läs först igenom samtliga punkter här
nedan innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE
BILD). Använd t.ex. frigolit från
emballaget som skydd mellan
golv och spis. Tänk på att lägga
ett skyddande underlag under
spissidornas nedre bakra hörn
för att skydda golvet.
A
14
922
53
A
7 7
880
14
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex.
fettet ska fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller
en stekpanna med vatten på hällen
när du vill kontrollera att spisen står
plant.
Vid behov kan du från sockelns
framsida justera spisens hjul och
fötter 15 mm. Använd en spårmejsel
för att justera de bakre hjulen och en
polygrip till de främre fötterna.
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat,
för att hindra spisen från att tippa
vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när
spisen är inskjuten på plats.
Så här monterar du tippskyddet till
spisen:
1 Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta
nivån och står plant (se sid X).
2 Fästet (B) är monterad på vänster sida vid leverans. Mät ut
var tippskyddet (A) ska placeras, 60 mm ner från hällkant
och 50 mm från vägg/skåp.
Skruva fast det i massivt material eller lämplig förstärkning.
Hela tippskyddet (A+B) kan
även placeras på höger sida
(SE BILD1).
Se till att ytan är jämn bakom
spisen. Om kakel eller list
finns bakom hällkanten
måste en distans av motsvarande tjocklek placeras
mellan tippskyddet och
väggen. Detta för att tippskyddet skall få korrekt ingrepp i
spisen och fungera på rätt
sätt.
54
Kontrollera att tippskyddet
sticker in minst 20 mm i hålet
på spisens baksida (B) när
du skjuter in spisen (SE BILD
2).
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd,
måste du justera sidmåttet om du
önskar centrera spisen.
1
Spis som levereras med sladd och
stickpropp separat förpackat, ska
anslutas till jordat vägguttag där nollledaren är framdragen.
Installationen MÅSTE UTFÖRAS AV
BEHÖRIG FACKMAN. Anslutningseffekt
och spänning finns angivet på
dataskylten.
Ansluts spisen till uttag utan nollledare går spisen sönder och då
gäller ej garantin.
OBS! I den elektriska installationen skall en anordning ingå, som
gör det möjligt att skilja apparatens
samtliga poler från nätet. Brytaren
skall uppfylla kraven för allpolig urkoppling enligt överspänningskategori
III. Anslutningssladd skall minst vara
av typ H05VV-F. Detta är ett krav som
måste följas p.g.a. säkerhetsskäl.
För spisar med stickpropp: Se till
att stickproppen är helt inskjuten i
vägguttaget.
Sockeldekor (extra tillbehör)
2
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen ska utföras av
Arbete utfört av
lekman kan försämra spisen samt
leda till skada på person och/eller
egendom.
BEHÖRIG FACKMAN.
OBS! Var uppmärksam när du
monterar sockeldekoren på spisen.
Kanter som du vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara vassa.
Obs! passar endast till spisar i 900
mm höjd.
Montera sockeldekoren genom
att trycka fast den på sockeln
(snäppfästen, inga verktyg
behövs).
55
Skrotning och återvinning
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Skrotning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du
kan lämna produkten för skrotning
och återvinning. Du kan också gå in
på www.el-kretsen.se för att ta reda
på närmaste inlämningsställe.
1. Lossa spisen från vägguttaget.
2. Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3. Sätt luckspärren ur funktion, för
att förhindra att barn blir inlåsta
i ugnen.
56
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår
hemsida electroluxservice@electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste service-station finner du på vår hemsida
www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror
och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man
kan åtgärda dem.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ...........................
Produktnummer .............................
Serienummer .................................
Inköpsdatum ..................................
Hur och när uppträder felet ?
57
Service och reservdelar, Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer bör utföras av
auktoriserad serviceföretag. Närmaste serviceföretagens namn och kontaktuppgifter klargörs genom att ringa 0200-2662 (0,16 eur/min+Ina)*, eller
telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkerställa
apparatens felfria funktion, använd endast av leverantören godkända originalreservdelar.
När du kontaktar serviceföretaget, bör du veta produktens typbeteckning.
Anteckna uppgifterna från dataskylten till raderna här nedan, så det finns
tillhands om du behöver tillkalla serviceföretaget.
Typ: ..................................................
Produkt nr: ........................................
Serie nr: ............................................
Inköpsdatum: .....................................
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa
vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,16 eur/min +Ina). eller via e-mail:
carelux@electrolux.fi.
58
Europa-garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade
nedan, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive
lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder
som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande
förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket
bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material
och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det
land du har flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och
att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för
kommersiella ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya
landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt
gällande lagar i respektive land.
59
60
www.electrolux.com
www.electrolux.se
349 49 46-03/A - 2007-07-19
Download PDF

advertising