Electrolux EKC70057 400V Användarmanual
bruksanvisning
Spis
EKC60057 / EKC70057
Välkommen till Electrolux!
Du har valt en högklassig produkt från
Electrolux som vi lovar kommer att göra livet
lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till
annat och lite mer frihet att leva det liv du vill
leva. Electrolux ambition är att tillhandahålla
ett brett urval kvalitetsprodukter som kan
förenkla ditt liv. För att du ska få största
möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv
föreslår vi att du börjar med att noggrannt läsa
igenom den här bruksanvisningen innan du
använder produkten. Lycka till!
2
Innehåll
Säkerhet ..................................................................4
Installation ..............................................................6
Ändring av sockelhöjd .................................7
Nivåjustering ................................................7
Tippskyddet .................................................8
Elektrisk anslutning .....................................9
Säkerhetsfunktioner ...........................................10
Funktionslåset ............................................10
Kylfläkten ...................................................10
Luckspärren ...............................................11
Produktbeskrivning ............................................12
Spisen .........................................................12
Ugnen .........................................................12
Före första användning ......................................13
Bränn av ugnen .........................................13
Utdragbara bakplåtsskenor .....................14
Användning av glaskeramikhällen ....................16
Glaskeramikhällen ....................................16
Värmezonerna ..........................................17
Användning av ugnen .........................................20
Ugnens funktioner ....................................20
Praktisk användning .................................21
Gräddningstabell .......................................25
Stektabell ...................................................26
Gräddningstabell
(utdragbara bakplåtsskenor) ...................27
Stektabell (utdragbara bakplåtsskenor) .28
Rengöring och skötsel .......................................29
Rengöring av spisen ..................................29
Rengöring av hällen ..................................30
Rengöring av ugnen ..................................32
Tekniska data .......................................................38
Garanti/Kundservice ..........................................39
Praktiska råd och tips ........................................42
Problem och åtgärder .......................................44
Skrotning ..............................................................44
3
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den
gamla. Läs därför noga igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och
dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Hör gärna av dig till
oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning. Adress
och telefonnummer finns under kapitlet ”Garanti/Kundservice”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER
EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar dig själv, andra eller spisen.
Uppackning
Kontrollera att spisen är felfri och utan
skador.Transportskador anmäls omedelbart till säljaren. Vid direktleverans
anmäls transportskadan inom 7 dagar
enligt fraktsedeln till Kundtjänst,
Electrolux Logistics AB,
tel. 08-738 77 44.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt
kommunkontor om du inte vet var du ska
lämna det.
Glöm ej att ta bort emballaget inuti
ugnen innan den används.
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG
FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan
försämra spisen samt leda till skada på
person och/eller egendom.
För spisar med stickpropp: Se till att
stickproppen är helt inskjuten i vägguttaget.
Spisen är tung. Kanter och hörn som
du vanligtvis inte kommer i kontakt med
kan vara vassa. Använd handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då
undviker du att spisen tippar vid onormal
belastning.
OBS! Placera inte spisen på extra sockel
eller annan upphöjning. Risk finns då att
spisen tippar!
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det mesta, även spisen. Vi vill för
säkerhets skull betona några saker som du
bör tänka på om du har barn eller besök
av barn:
Det måste finnas minst 40 cm
avställningsyta på båda sidor om spisen.
Om du har HÄLLSKYDD till din spis,
skall det vara monterat. LUCKSPÄRREN/
LUCKSPÄRRARNA skall också vara i
funktion.
Låt inte barn använda rakbladsskrapan.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen,
men lär dem att kärl, häll och ugnar blir
mycket varma och behåller värmen en tid
efter användning. BERÖRING KAN GE
BRÄNNSKADOR.
Användning
Spisen blir varm under användning. Rör
inte vid hällen eller värmeelementen inne
i ugnen, när spisen är på. Använd aldrig
en spräckt glaskeramik-häll. Vätska kan
vid överkok och/eller rengöring tränga
ner till spänningsförande delar. Bryt
4
strömmen till spisen och
kontakta service för reparation.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d.
på glaskeramikhällen. En av misstag
påsatt värmezon kan få papperet/plasten
att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning
av fett, paraffin eller annat lättantändligt
utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens
vred och stäng av köksfläkten. KVÄV
ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.
Det är förbjudet att stå på hällen.
Kontrollera att spisen är avstängd när
den inte används, samtliga vred skall vara
nollställda.
Varning! Alkohol och liknande som
kan bilda explosiva gaser eller andra
ämnen vilka kan förorsaka brand eller
explosion får inte användas i ugnen.
Användning på hällen måste ske med
största försiktighet. T.ex. flambering med
konjak, eller annan alkohol, kan medföra
att fettrester i köksfläkten antänds och
orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk
förorsaka personskador.
Rengöring
Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett
och spill osar rejält vid uppvärmning och
medför i värsta fall risk för brand.
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med rakbladsskrapan ta bort
socker och överkok med högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält plast
och folie för att inte skada hällen. Var
försiktig, rakbladet är mycket vasst.
Underhåll & service
Nollställ samtliga vred före byte av trasig
ugnslampa. Innan du byter lampa se till
att spisen är strömlös. För spisar med
sladd, dra ur sladden. För övriga spisar
bryt strömmen med den allpoliga
brytaren.
Service och reparationer bör utföras
av ett av leverantören godkänt företag.
Använd endast original reservdelar.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan
lämna produkten för skrotning och
återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på
närmaste inlämningsställe.
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
5
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung.
Kanter och hörn, som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av spisen.
Vid leverans är spisen anpassad till en
bänkhöjd på 900 mm. 60 cm spis har fast
sockel.
70 cm bred spis har teleskopsockel. Du kan
ändra höjd så att spisen passar till en
bänkhöjd från 848 mm upp till 933 mm.
Var uppmärksam vid placering av
spisen att inte täppa till ventilations
utgångar (finns bakom spisen och ovanpå
genom imkåpan), spisen får ej skjutas
under t ex kakelkant eller liknande.
Spisen ska ha en avställningsyta på båda
sidor (se under Säkerhet).
Se till att spisens kabel inte kommer i
kläm vid förflyttning av spisen.
6
Ändring av sockelhöjd
Om du vill ändra höjden läs först igenom
samtliga punkter här nedan innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD).
Använd t.ex. frigolit från emballaget
som skydd mellan golv och spis. Tänk
på att lägga ett skyddande underlag
under spissidornas nedre bake hörn för
att skydda golvet.
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD).
Dra ut den inre sockeln en bit om du
endast vill ändra höjden. Dra i de
konsoler på vilka hjul och fötter är
monterade. OBS! Var försiktig, det finns
vassa kanter under spisen.
3 Skruva åter i skruvarna A i något av
hålen för 850 t.o.m. 920 mm bänkhöjd.
Avståndet mellan hålen varierar mellan 7 och 14 mm
(SE BILD A).
4 Res upp spisen och anslut den
elektriskt. Skjut in spisen på plats och
nivåjustera innan du monterar säkerhetsutrustningen.
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska
fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett
vattenpass eller en stekpanna med vatten på
hällen när du vill kontrollera att spisen står
plant.
Vid behov kan du från sockelns framsida
justera spisens hjul och fötter 15 mm.
Använd en spårmejsel för att justera de
bakre hjulen och en polygrip till de främre
fötterna.
7
A
A
A
A
14
920
A
7 7
14
14
850
14
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat, för
att hindra spisen från att tippa vid
onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när
spisen är inskjuten på plats.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET
TILL SPISEN:
1 Innan du monterar tippskyddet,
skall du se till att spisen har blivit
justerad till den rätta nivån och
står plant (se sid 7).
2 Fästet (B) är monterad på vänster
sida vid leverans. Mät ut var
tippskyddet (A) ska placeras, 60
mm ner från hällkant och 50 mm
från vägg/skåp. Skruva fast det i
massivt material eller lämplig
förstärkning. Hela tippskyddet
(A+B) kan även placeras på höger
sida (SE BILD1).
Se till att ytan är jämn bakom
spisen. Om kakel eller list finns
bakom hällkanten måste en
distans av motsvarande tjocklek placeras mellan tippskyddet
och väggen. Detta för att
tippskyddet skall få korrekt
ingrepp i spisen och fungera på
rätt sätt.
Kontrollera att tippskyddet
sticker in minst 20 mm i hålet på
spisens baksida (B) när du
skjuter in spisen (SE BILD 2).
Om utrymmet mellan bänkskåpen
är större än spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar centrera
spisen
OBS!
1
2
8
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen måste utföras av
BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av
lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egenom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp
ska anslutas till jordat vägguttag. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten. Ett kopplingsschema finns på baksidan på spisen.
I den elektriska installationen skall en
anordning ingå, som gör det möjligt att
skilja apparatens samtliga poler från nätet.
Brytaren skalluppfylla kraven för allpolig
urkoppling enligt överspänningskategori III.
Anslutningssladd skall minst vara av typ
H05VV-F.
Detta är ett krav som måste följas p.g.a.
säkerhetsskäl.
För spisar med stickpropp: Se till att
stickproppen är helt inskjuten i vägguttaget.
9
Säkerhetsfunktioner
Funktionslåset
Funktionslåset är inbyggt i ugnens funktionsvred.
OBS! Huvudströmmen till spisen är inte bruten.
LÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD):
Vrid funktionsvredet moturs till
. Vredet
hoppar ut ca 2 mm.
I detta läge fungerar varkenvärmezoner eller
ugn.
LÅS UPP SPISEN:
Tryck in vredet mot panelen och vrid
medurs till önskad funktion.
Kylfläkten
Spisen är försedd med en kylfläkt. Fläkten är
till för att hålla produkten sval.
Kylfläkten startar när ugnen används.
När samtliga vred är nollställda stannar
fläkten automatiskt.
10
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att
öppna luckan. Spärren är vid leverans i
funktion, men kan vid behov kopplas ur.
ÖPPNA LUCKAN
För spärren åt höger när Du ska
öppna luckan.
URKOPPLING AV SPÄRR
Kontrollera att ugnen inte är varm!
För spärren åt höger, dra spärren en
aning åt dig och fortsätt åt höger.
Tryck in vänster kant.
INKOPPLING AV SPÄRR
För spärren åt höger och sen tillbaka
till utgångsläget.
11
Produktbeskrivning
Spisen
Ugnen
12
Före första användning
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt! Spisen
blir mycket varm. Glöm ej att ta
bort emballaget inuti ugnen.
Innan du använder ugnen för första gången,
måste du bränna av den. Se till att ventilationen är god genom att sätta igång spisfläkten eller öppna ett fönster. Gör så här:
1 Öppna ugnsluckan och ta ut alla
tillbehörsdelar från ugnsutrummet.
2 Stäng ugnslucka. Sätt igång ugnen på
över/undervärme
. Vrid tempo
eraturvredet till 200 C.
3 Låt ugnen står på denna inställning
under ca 1 timme.
4 Skifta till grillfunktion. Vrid
funktionsvredet till max grill
.
5 Låt ugnen stå på denna inställning
under ca 30 min.
6 Vrid funktionsvredeet till 0 och slå
ifrån temperaturvredet.
7 Låt därefter ugnsluckan stå öppen i
ca 2 timmar, och lufta ut köket.
8 Rengör ugnen, luckan och ugnsstegarna med varmt vatten och handdiskmedel. Torka av ugnen
Den första tiden då ugnen används kan det
fortfarande förekomma lukt. Det påverkar
inte smaken på maten och är inte hälsofarligt.
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten
och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
13
Utdragbara bakplåtsskenor
För att förhindra repor vid transport
levereras de utdragbara bakplåtsskenorna med en skyddsfilm. Ta bort
skyddsfilmen från skenorna innan
användning, annars kan den brännas
fast och skada bakplåtsskenorna.
Obs! Se till att spisens tippskydd är
monterat,se sid 8
De utdragbara bakplåtsskenorna ersätter de
vanliga ugnsstegarna mot de ugnsstegar som
är monterade i ugnen vid leverans av spisen
(gäller stora ugnen). De består av två skenor
som är utdragbara. Plåten, långpannan och
gallret läggs ovanpå skenorna. För att hålla
plåten på plats finns en styrpinne (se bild).
Användning av de utdragbara skenorna ska
underlätta vid matlagningen. När man t ex
skall ösa en stek eller röra i pommes frites
drar man enkelt ut långpannan på skenorna.
Montering av skenorna
Ta först ur ugnsstegarna som sitter i (se sid
35). Vid montering ska bakplåtsskenorna
först fästas i det inre hålet (1) och sen i de
yttre (2). Tryck till.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT STYRPINNEN ÄR
VÄND UTÅT UGNSLUCKAN.
Skenorna ska vara i inskjutet läge då
ugnsluckan stängs.
14
Användning av galler, långpanna och plåtar
Det är viktigt att ugnsgallret, bakplåten och
långpannan ligger fixerad mellan stoppen i
framkant och bakkant på skenorna för att
förhindra att de faller av skenorna. Placera
bakplåten/långpannan/gallret i bakkant och
fixera mot framkanten. Styrpinnen hamnar i
en skåra under bakplåtskanten/långpannekanten vilket gör att plåten/långpannan hålls
på plats.Skenorna ska vara i inskjutet läge
när gallret/plåten/pannan läggs på. För bästa
stabilitet på bakplåten se till att den fasade
kanten är inåt i ugnen. Dra försiktigt i tillbehören under användandet så att inte plåtar/
pannor/gallret eller formar ramlar av från
skenorna. Max last 20kg.
Användning av ugnsgaller
Vid användning av gallret används inte
styrpinnen. Ugnsgallret har en markering på
ovansidan. Den markeringen ska vara i
framkant (mot ugnsluckan) vid användning.
Var noga med att det som placeras på gallret
placeras bakom markeringen. Annars är det
risk för att det inte blir genomstekt i framkant. Gallret kan placeras i långpannan. Max
last för gallret är 10kg.
OBS! Se till så att styrpinnen häktar i
under bakplåtskanten/långpannan och
att bakplåten/långpannan vilar på
skenan, annars kan den falla av från
skenan i utdraget läge.Vid utdraget
läge när man avlägsnar bakplåten/
långpannan måste skenorna skjutas
tillbaka för att ugnsluckan ska kunna
stängas. Använd grytlappar eftersom
skenorna är varma.
15
Användning av glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När
du sätter på en zon lyser den i olika långa perioder beroende på vilket läge du valt på vredet.
Även på den högsta inställningen slocknar
zonen ibland, då för att förhindra överhettning.
Du har möjlighet att ändra storleken på
de bakre zonerna. För stekpannan/kastrullen
finns runda zoner i olika storlekar. Den
ovala vänstra kanske passar till fiskgrytan.
Glaset i hällen tål värme, kyla och temperaturchocker, men är känsligt för slag. En kryddkvarn som ramlar ner kan spräcka hällen.
Använd aldrig hällen som ståplats.
16
Använd aldrig en spräckt häll.
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med skrapan ta bort socker och
överkok med högt sockerinnehåll
t.ex. marmelad samt smält plast och
folie för att inte skada hällen.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.
Vid brand, nollställ spisens vred och
stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Var säker på att det inte är sand,
socker eller salt på kokkärlet. Sand
kan ge repor, socker och slt kan
förstöra glaskeramikplattan. Torka
alltid av kokkärlet innan det placeras
på glaskeramikplattan. Den färgade
dekorationen på själva glaskeramikplattan kan bli sliten och repad
efterhand som den blir använd.
Värmezonerna
Vreden till värmezonerna är märkta från
0–12, där 12 ger den högsta värmen. Gör så
här när du vill använda de främre zonerna
eller de bakre i liten storlek:
1 Vrid medurs fram till önskat läge på
vredet till den zon du valt.
2 Nollställ vredet moturs efter användning.
17
Gör så här när du vill använda de två bakre
zonerna i stor storlek:
1 Vrid medurs förbi symbolen
efter
siffran 12,
2 vrid sedan tillbaka till önskat läge
mellan 12 och 1. Nollställ vredet
moturs efter användning.
Du får pröva dig fram till det läge och den
värmezon som passar dig och dina kärl bäst
beroende av vad du ska tillaga. Här följer en
liten vägledning (till rätt värmeläge):
Val av kastrull/stekpanna
En spis med glaskeramikhäll ställer större
krav på dina kärl än en spis med plattor.
Tänk på att:
•
•
•
Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med
konvex botten (buktar utåt), snurrar
lätt på glaskeramikhällen och ger
dålig värmekontakt.
Aluminium har god värmeledningsförmåga, men kan lämna silverliknande fläckar på hällen.
Kastruller och kannor i glas eller
emaljerade med grovt mönster sliter,
om de dras fram och tillbaka, mer på
hällen än vad kärl av andra material
gör.
18
För att spara tid och därmed energi ska
kastrullens/stekpannans botten
• täcka zonen helt. Med en för liten
botten bränner överkok lätt fast på
hällen.
• vara slät eller finmönstrad.
• vara plan. En botten som buktar för
mycket utåt eller inåt ger förlängda
uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt
att välja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med lager av olika metaller. Vissa kastruller är konkava i kallt
tillstånd men planar ut sig när de blir varma.
Spara energi!
•
•
•
•
•
Använd lock och du halverar energiåtgången (jfr med utan lock).
Använd kärl med plan botten och
spar 25% energi (jfr med oplan
botten).
Se till att hällen är ren och torr. Smuts
och vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl och värmezon.
Stäng av värmezonen och låt maten
bli färdig på eftervärmen.
Ång– och tryckkokning spar också
energi.
19
Användning av ugnen
Det är normalt att ånga och kondens bildas på ugnsluckan. Detta beror på kondens från
maten som tillagas och påverkar inte ugnens säkerhet eller funktion.
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med fem falsar
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula
kontrollampan på manöverpanelen lyser
under uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks när termostaten slår till och från). För att välja
ugnsfunktion vrider du funktionsvredet till
symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
Varmluft
Ringelement och fläkt
Över/undervärme
Takelement och bottenelement
Paj/Pizza funktion
Bottenelement, ringelement och fläkt inkopplad
Turbo Max Grill (Gratinering)
Max grill (grillelement och takelement) och fläkt
Max Grill
Grillelement och takelement
Belysning
20
Praktisk användning
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbottnen. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning. Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn
placering av t.ex. pizza på en plåt finns det
risk att den slår sig (blir skev). Plåten återgår
till sin ursprungliga form när den kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du använder ugnen? Här nedan får
du praktiska råd och tips på hur du bäst
utnyttjar ugnens olika funktioner för olika
typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca
fem minuter före full tid. Du har då
möjlighet att förkorta/förlänga gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek.
PRINCIPEN FÖR VARMLUFT
Ett ringelement runt fläkten värmer upp
luften, som sedan sprids genom luftkanaler i
ugnens bakre vägg med hjälp av fläkten. Den
varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter
sugs in genom fläktgallret.
Värmen överförs snabbt och effektivt, vilket
oftast innebär att du kan använda en lägre
ugnstemperatur än vid över/undervärme.
Sänk temperaturen med 15-20% om det i
receptet står att du ska använda en temperatur
mellan 160 och 225°C. Ju högre temperatur
desto större sänkning. Vid temperaturer över
225°C är det bättre att använda över/undervärme.
21
Bakning med varmluft
Med VARMLUFT blir bakningen mer rationell,
eftersom två plåtar samtidigt i ugnen ger
totalt kortare grädd-ningstid. Färgsättningen
kan bli något ojämn, speciellt om det
utbakade brödet inte är väljäst.
Blir resultatet inte som du tänkt dig? Läs
“Praktiska Råd & Tips” på s. 42, så får du
tips på lösningar till dina bakproblem.
Matlagning
Följ tabellrekommendationerna.
Matlagning med varmluft
VARMLUFT använder du vid matlagning i flera
nivåer samtidigt t.ex. köttfärslimpa, köttbullar och för tillagning av hela måltider, förrätt– huvudrätt– dessert. Tänk på att välja
rätter som ska ha samma temperatur. Om
rätterna kräver olika lång tid, anpassar du
insättningen i ugnen för att få dem färdiga i
den ordning du önskar.
22
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt
både i ÖVER/UNDERVÄRME och VARMLUFT.
Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår,
blir saftigast om de tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än vid högre
ugns-temperatur. Välj en ugnssäker form
med låg kant där steken precis får plats, så
undviker du att skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det ofta mycket
spad. Använd därför ett stort stekfat eller en
långpanna och var försiktig när du tar ut den.
Om du använder stekpåse, klipp då hål i
ett hörn på påsen innan den sätts in i ugnen.
Du minskar då risken att bränna dig på het
ånga när påsen ska öppnas.
Paj/Pizzaläge
Denna funktion fungerar utmärkt när du vill
tillaga pajer, gratänger eller pizza. Vid tilllagning av pizza, placera pizzan på falsen i
mitten. Använd bakplåt istället för långpanna för att undvika att kanterna blir
brända.
Vid användning av ljusa formar eller
glasformar placera rätten i nedre delen av
ugnen och vid användning av mörka formar
med tex non-stick beläggning placera rätten
i mitten av ugnen.
Turbo Max Grill (gratinering)
Med varmluftsgrill blir maten färdig snabbare och får jämnare färgsättning än om du
använder dig av grillfunktionen. Grillelementet färgsätter och fläkten gör att den
varma luften cirkulerar. Utmärkt att använda
till “höga” maträtter, t.ex. griljering av julskinka, som ska ha färg runt om.
23
Max Grill
Storleken, marmoreringen (insprängt fett),
formen, mängden och temperaturen på det
som du ska grilla inverkar på tiden och
resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och
gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt
kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för
bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska
grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka
av och lägg det på ugnsgallret och krydda
efter önskemål. Placera en långpanna, gärna
folieklädd, under gallret för att samla upp
fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d. placeras högt upp i ugnen medan
t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre
delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på
och termostatvredet på önskad temperatur, max 250ºC.
Börja grilla efter 3–5 minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en gång
under tiden. En för lång grilltid ger torr,
tråkig och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara stängd vid grillning.
Upptining
Ställ funktionsvredet på
. Vid upptining
av kött, fisk, glaserade eller fyllda bakverk,
t.ex. rulltårta, ska termostatvredet vara nollställt.
Galler/plåtar kan placeras på flera falser
om du har mycket att tina. Tid kan ej anges,
prova med en provsticka.
24
Gräddningstabell
De angivna gräddningstiderna är riktvärden.
°C
Falsläge
minuter
°C
Falsläge
Fruktkakor
150-170
1
70-80
140-150
1
Kakor
160-180
1
45-60
150-160
1
Muffins
220-225
3
10-20
160-170
1+4
Mjuka kakor
Tårtor
Rulltårta
225-250
3
6-10
200
3
Mördegsbotten
170-180
3
20-30
150-160
1+4
170-180
3
10-15
150-160
1+4
Småkakor
Mördegskakor
Pepparkakor
220-225
3
8-12
160-170
1+4
Smördegskakor
180-200
3
20-30
160-180
1+4
Formbröd
190-210
1
30-40
170-190
2
Limpor
175-225
2
35-45
180-190
1+4
Hålkakor, tekakor
200-225
3
12-18
180-190
1+4
Ljusa portionsbröd
200-225
3
8-15
190-200
1+4
Mörka portionsbröd
190-210
3
14-20
180-190
1+4
Pitabröd
250-275
2-3
6-8
Matbröd
Vetebröd
Bullar
225-250
3
8-10
180-190
1+4
Längder/kransar
180-200
2
25-35
170-180
3
Ugnsrätter
Potatisgratäng
225
1
45-50
180-200
1+4
Ugnspannkaka
200-210
2
20-35
180-190
3
Pan-pizza
210-220
1
16-20
Placering i ugn
Ugnen har fem falser (se bild).
5
3
1
25
Stektabell
°C
Falsläge
minuter
°C
°C
Falsläge
Kött
Rostbiff, blodig
125
2
55-75
50-55
120
2
Rostbiff/nötstek, röd
125
2
75-85
55-60
120
2
Rostbiff/nötstek, rosa
125
2
90-120
65
120
2
Nötstek, genomstekt
125
2
100-130
70-75
120
2
Skinkstek
170
2
90-105
80
160
2
Karré med ben
170
2
105
85
160
2
Revbenspjäll, tjocka
175
2
90
-
165
1+4
Rimmad skinka i folie
170
2
60-70
73-75
160
2
Lamm/kalvstek, rosa
170
2
90
70
160
2
Lamm/kalvstek, genomstekt
170
1
105
75
160
2
Köttfärslimpa
170
2
60-70
75-80
160
2
Hel kyckling
190
2
50-60
85
180
2
Kyckling/kalkonbröst, filé
220
3
-
75
200
2
Kalkon, hel eller halv
170
1
45-55
90
160
1-2
Anka
160
2
40-55
150
2
Gås
160
1-2
40-45
150
1-2
100-110
2
50-70
Foreller á ca 200-250g
200
3
20-25
190
3
Gösfiléer, panerade (total vikt ca
1 kg)
220
3
25-30
200
3
Fågel
Fisk
Kokning av fisk
Hel fisk, ca 1 kg (gös, torsk)
200
2
30-35
65
190
3
Hel lax/sida, ca 1 kg
210
2
20-25
58
200
3
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet, så slipper du vidbränd
sky. Se till att spetsen på matlagningtermometern ligger mitt i köttstycket, inte mitt i
fett eller mot ben.
Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens ryggtjocklek.
Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd matlagningstermometern i hel fisk.
Kärntemperatur för lax är ca 58oC och övrig fisk ca 64oC.
26
Gräddningstabell (utdragbara bakplåtsskenor)
De angivna gräddningstiderna är riktvärden.
°C
Falsläge
minuter
°C
Falsläge
Fruktkakor
150-170
1
70-80
140-150
1
Kakor
160-180
1
45-60
150-160
1
Muffins
220-225
3
10-20
160-170
1+4
Mjuka kakor
Tårtor
Rulltårta
225-250
3
6-10
200
3
Mördegsbotten
170-180
3
20-30
150-160
1+4
170-180
3
10-15
150-160
1+4
Småkakor
Mördegskakor
Pepparkakor
220-225
3
8-12
160-170
1+4
Smördegskakor
180-200
3
20-30
160-180
1+4
Formbröd
190-210
1
30-40
170-190
2
Limpor
175-225
2
35-45
180-190
1+4
Hålkakor, tekakor
200-225
3
12-18
180-190
1+4
Ljusa portionsbröd
200-225
3
8-15
190-200
1+4
Mörka portionsbröd
190-210
3
14-20
180-190
1+4
Pitabröd
250-275
2-3
6-8
Matbröd
Vetebröd
Bullar
225-250
3
8-10
180-190
1+4
Längder/kransar
180-200
2
25-35
170-180
3
Ugnsrätter
Potatisgratäng
225
1
45-50
180-200
1+4
Ugnspannkaka
200-210
2
20-35
180-190
3
Pan-pizza
210-220
1
16-20
Placering i ugn
Ugnen har fem falser (se bild).
5
3
1
27
Stektabell (utdragbara bakplåtsskenor)
°C
Falsläge
minuter
°C
°C
Falsläge
Kött
Rostbiff, blodig
125
2
55-75
50-55
120
2
Rostbiff/nötstek, röd
125
2
75-85
55-60
120
2
Rostbiff/nötstek, rosa
125
2
90-120
65
120
2
Nötstek, genomstekt
125
2
100-130
70-75
120
2
Skinkstek
170
2
90-105
80
160
2
Karré med ben
170
2
105
85
160
2
Revbenspjäll, tjocka
175
2
90
-
165
1+4
Rimmad skinka i folie
170
2
60-70
73-75
160
2
Lamm/kalvstek, rosa
170
2
90
70
160
2
Lamm/kalvstek, genomstekt
170
1
105
75
160
2
Köttfärslimpa
170
2
60-70
75-80
160
2
Hel kyckling
190
2
50-60
85
180
2
Kyckling/kalkonbröst, filé
220
3
-
75
200
2
Kalkon, hel eller halv
170
1
45-55
90
160
1-2
Anka
160
2
40-55
150
2
Gås
160
1-2
40-45
150
1-2
100-110
2
50-70
Foreller á ca 200-250g
200
3
20-25
190
3
Gösfiléer, panerade (total vikt ca
1 kg)
220
3
25-30
200
3
Fågel
Fisk
Kokning av fisk
Hel fisk, ca 1 kg (gös, torsk)
200
2
30-35
65
190
3
Hel lax/sida, ca 1 kg
210
2
20-25
58
200
3
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet, så slipper du vidbränd
sky. Se till att spetsen på matlagningtermometern ligger mitt i köttstycket, inte mitt i
fett eller mot ben.
Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens ryggtjocklek.
Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd matlagningstermometern i hel fisk.
Kärntemperatur för lax är ca 58oC och övrig fisk ca 64oC.
28
Rengöring och skötsel
Använd ej ångrengörare vid
rengöring av spisen!
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren
trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel
direkt efter användning. ANVÄND ALDRIG
SKURMEDEL ELLER ANDRA REPANDE MEDEL.
Tänk på att tippskyddet inte
fungerar när du dragit ut spisen
för att göra rent bakom den.
Vred och handtag
Ställ inte en varm plåt/långpanna/
kokkärl för nära vreden eftersom de
kan ta skada av värmen.
Använd aldrig skurmedel eller andra
repande medel såsom svampar med slipande
yta. Använd endast mjuka svampar eller
trasor.
Försök inte att ta bort vreden från
panelen på produkten då det är en
säkerhetsrisk och skada kan uppstå.
29
Rengöring av rostfria ytor
(GÄLLER ENDAST ROSTFRIA SPISAR)
De rostfria ytorna rengör du enklast med
hjälp av en mjuk trasa och det medföljande
rengöringsmedlet. Du kan även prova
fönsterputsmedel. Om ytan är mycket
smutsig kan du använda sprit, t.ex. T-sprit.
ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL eller andra
repande medel. Använd heller inte repande
material såsom stålull eller svampar med
grov yta.
Rengöring av hällen
Du måste genast (medan hällen ännu
är het) med rakbladsskrapan ta bort
socker eller överkok med högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält
plast och folie för att inte skada
hällen.
GÖR SÅ HÄR OM HÄLLEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1 Ta bort fläckar med rakbladsskrapan
(se nedan).
2 Använd rengöringsmedel
(tex. Toprens som finns att köpa hos
Electrolux Service) när värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och
spruta ut ett par smala strängar på
hällen. Gnid rent med en fuktig trasa
eller hushållspapper.
3 Torka med en fuktig trasa bort överflöd av medlet, det kan annars etsas
fast när hällen värms upp nästa gång.
Torka torrt.
30
Rakbladsskrapan
FÖRVARA RAKBLADSSKRAPAN OÅTKOMLIG FÖR BARN. Använd rak-
bladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
Skrapan använder du för att ta bort överkok
från glaskeramikhällen. Använd ej skrapan
eller annat vasst föremål i silikonkanten då
det är en säkerhetsrisk och skada kan uppstå.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU RAKBLADSSKRAPAN:
1 Dra tillbaka skyddet så att rakbladet
blir synligt (SE BILD).
2 Se till att rakbladet är rent och helt då
det annars kan det skada hällen. Nya
rakblad finns att köpa i färghandeln.
3 Luta skrapan ca 45° och skrapa rent.
Du kan trycka rakbladet hårt mot
hällen utan att skada den.
4 Torka försiktigt av smutsen från
bladet med hushållspapper.
5 Efter användning tryck skyddet
framåt så att det täcker rakbladet.
Förvara skrapan på en barnsäker
plats.
BYTE AV RAKBLAD:
1 Öppna skrapan genom att lossa hela
skruven (ingen skruvmejsel behövs)
och placera det nya rakbladet i framkant.
2 Sätt ihop skrapan och skruva dit
skruven igen.
3 Tryck skyddet framåt så långt det går
så att rakbladet skyddas.
31
Rengöring av ugnen
För att underlätta rengöring bör stegar alt.
bakplåtsskenor demonteras, se sid 35.
Demontering av skenorna
Demontering av bakplåtsskenorna ska ske
på samma sätt som demontering av ugnsstegar på sid 35.
KATALYSEMALJEN på ugnsväggar och tak är
porös och har en viss självrenande effekt.
Ugnsbotten däremot är i en SLÄT och något
hårdare EMALJ så att du kan skrapa bort spill
med t.ex. en stekspade.
KATALYSEMALJEN
Ugnen blir varm under användning,
håll barn under uppsikt..
Smuts på emaljen bränns delvis bort vid
användning. Om emaljen blir fläckig bränner
du ur ugnen på högsta temperatur med över/
undervärme i 30–60 minuter. Envisa fläckar
av t.ex. fett får du bort så här:
1 ”Dränk” in katalysemaljen med såpa
och hett vatten. Använd en nylonborste på fläckarna. Låt stå en timme.
2 Sätt därefter på
över/undervärme
samt högsta temperatur.
3 Stäng av ugnen efter 3 timmar.
Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller
vassa föremål på katalysemaljen.
32
SLÄTA EMALJEN
Gör så här om ugnens botten är mycket
smutsig:
1 Spill eller överkok, som sitter fast,
lossar du med t.ex. en stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa på ugnsbotten.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C
och
över/undervärme i ca 10
minuter.
4 När ugnen svalnat tvättas den med
rent vatten, ev. kan du behöva gnida
försiktigt med tvålull. Torka torrt.
Ugnsluckans glas
Rostfri spis har 3-glas lucka och vit spis har
2-glas lucka.
Använd ej luckans handtag som
fotsteg.
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre
yttemperatur. De inre glasen kan tas bort för
rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar
luckglaset. Sprickbildningar i
kanterna kan leda till att det spricker
efter några uppvärmningar.
Var uppmärksam på att luckan blir lättare
när glasskivan/glasskivorna tas bort och då
lättare kan slå igen.
33
DEMONTERING AV LUCKANS ÖVRE GLAS
1 Ta tag i den övre glasskivan i den
nedre kanten och skjut den mot
fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att den är fri
nertill (1).
2 Lyft upp glasskivan en aning nertill
och dra ut den (2).
DEMONTERING AV LUCKANS MELLERSTA GLAS
1 Ta tag i de mellersta glasskivorna i
tur och ordning i den nedre kanten
och skjut dem i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att de är fria
nertill (1).
2 Lyft upp glasskivorna en aning nertill
och dra ut dem (2)
Rengör glasen
MONTERING AV LUCKANS MELLERSTA GLAS
1 För in den mellersta glasskivan i tur
och ordning snett uppifrån i glashållaren på handtagssidan (1) .
2 Sänk ner den mellersta glasskivan
och skjut dem i riktning mot luckans
underkant tills att det tar emot under
den nedre hållaren (2).
MONTERING AV LUCKANS ÖVRE GLAS
1 För in det övre glaset snett uppifrån i
glashållaren på handtagssidan (1)
2 Sänk ner glasskivan. För skivan mot
fjäderkraften på handtagssidan framför fasthållningsprofilen på luckans
underkant och skjut den under
fasthållningsprofilen (2).
Glasskivan måste sitta fast!
34
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den
högra och den vänstra sidoväggen i ugnen
för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
BORTTAGNING AV UGNSSTEGAR :
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida
(1) och lyft sedan av den baktill (2).
ÅTERMONTERING AV UGNSSTEGAR
Stavarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att först
fästa den i det bakre hålet (1) och sedan fästa
den i det främre hålet och därefter trycka till
(2).
Rengöring bakplåtsskenorna
Lossa skenorna. För att lättare få bort smuts
och fett kan de blötläggas i vatten och diskmedel. Diska för hand. OBS! DISKA EJ I DISKMASKIN. Detta tar bort allt fett och försämrar
gången.
35
Super Clean-tillbehören
Dessa tillbehör har en smutsavvisande
beläggning och lång livslängd om de sköts
på rätt sätt
OBS! Placera ej SUPER CLEANtillbehören på en het spishäll då de kan
skadas.
Tillbehören tål en temperatur upp till
250°C. Värm dem aldrig utan mat
eller bakverk.
Diska tillbehören noggrant i varmt vatten
och handdiskmedel innan du använder dem
första gången.
Följer du dessa råd och tips kommer dina
SUPER CLEAN-tillbehör att hålla länge och
förbli lätta att rengöra:
• Använd verktyg av plast eller trä
istället för metall, som kan skada
plåten.
• Tänk på att kärl med skrovlig botten
kan skada tillbehören.
• Rengör tillbehören med en mjuk
svamp eller diskborste i varmt vatten,
eventuellt med handdiskmedel.
Använd inte diskmaskin.
• Använd aldrig stålull eller vassa
föremål vid rengöring.
36
Ugnsbelysning
OBS! Innan du byter lampa nollställ
alla vred och se till att spisen är
strömlös. För spisar med sladd, dra
ur sladden. För övriga spisar bryt
strömmen med den allpoliga
brytaren.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd
för både lampan och glaset.
BYTE AV UGNSLAMPAN/RENGÖRING AV
SKYDDSGLASET
1 Kontrollera att ugnen inte är varm.
2 Skruva av skyddsglaset genom att
vrida det åt vänster och rengör det.
(SE BILD).
3 Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen mot en ny
ugnslampa märkt 230–240V, 40W,
300°C, med E14–sockel.
4 Återmontera skyddsglaset.
Förvaringslådan
OBS! Placera ej kemikalier samt
rengöringsmedel i förvaringslådan.
Stå ej i förvaringslådan eller på handtaget.
.1 Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och
lådan går fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på
konsolerna (SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp
den något den första biten så hakar hjulen
inte fast i främre spärren.
37
Tekniska data
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKC60057
EKC70057
Bredd (mm):
596
696
Höjd vid leverans (mm):
900
900
Djup:
595
595
Användbar volym (liter):
54
54
UGNSBELYSNING
40
40
ENERGIKLASS
A
A
0,91/ 0,92
0,92
0,79
0,79
Konventionell värmning (min):
43
42
Varmluft (min):
38
39
SPISEN
UGNEN
ENERGIFÖRBRUKNING
Konventionell värmning (kWh):
Varmluft (kWh):
TILLAGNINGSTID
STANDARDLAST
38
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta
vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår hemsida
[email protected]
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux
Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan
även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ........................................
Inköpsdatum .........................................
Hur och när uppträder felet ?
39
Europa-garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade nedan,
under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du
flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan
följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas
av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och
arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har
flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en
annan användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den
har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella
ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande
lagar i respektive land.
40
41
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir platta.
För låg temperatur i ugnen
gör att bakverket jäser upp
och sedan sjunker ner och
blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell
eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte Kontrollera jästiden mot
receptets
jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakn- rekommendation.
ing ger ett platt resultat.
Mat/vetebrödsdegar ska jäsa
dragfritt i rumstemperatur.
Vid ett lätt tryck på degen
ska fördjupningen gå tillbaka.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mängd.
För varm fett/vätskeblandn- Rätt temperatur på vätskan
ing förstör
är 37° för färsk jäst, för torjästens verkan.
rjäst se anvisning på
förpackning.
Mat/vetebröd, mjuka
kakor blir torra.
För liten vätskemängd, för
mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du
tagit rätt mjölsort och rätt
mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen Kontrollera att du ställt in
gör att bakverket får stå inne rätt
för länge för att bli färdigt
temperatur.
och blir därmed torrt.
42
Bakverk/maträtter blir för
mörka.
Vid för hög temperatur i
Kontrollera att du ställt in
ugnen blir bakverk/maträtter rätt
för mörka innan
temperatur.
de är färdiga.
För hög placering i ugnen vid Kontrollera i tabell eller
recept att du valt rätt placeröver/undervärme ger för
mycket övervärme, motsatt ing.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir
ljusa.
Aluminiumfolie, plåt eller
långpanna
i ugnens botten hindrar
undervärmen.
Se till att du inte har något i
botten på ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare
kakor än mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
43
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du
förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta
service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
Kontrollera att funktionslåset inte är i
funktion (se s. 10)
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med
god värmeledningsförmåga (se s. 18)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 37)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 11)
Skrotning
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion,
för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
44
www.electrolux.com
www.electrolux.se
349 51 64-02/A - 2007-07-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement