Gebrauchs- und Einbauanweisung
Operating and assembly instructions
Notice d'utilisation et de montage
Istruzioni per l'uso e per il montaggio
Gebruiksaanwijzing en inbouwinstrukties
GLASKERAMIK-KOCHFLÄCHEN
CERAMIC BUILT-IN HOBS
D
GB
TAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE
F
PIANI DI COTTURA IN VETROCERAMICA
I
KERAMISCH KOOKPLATEAU
ZGR / ZGRN / ZGRW / ZGRX
NL
2226
Mevrouw, Mijnheer,
Met de keuze de aanschaf van dit apparaat heeft u een
uitstekende kwaliteit in huis gehaald. De bediening en
het gebruik zijn eenvoudig; wij raden u echter aan dit
boekje geheel te lezen, alvorens u uw nieuwe aanwinst
in bedrijf stelt en in gebruik neemt.
In dit boekje vindt u aanwijzingen voor de installatie, de
bediening, het gebruik en het onderhoud.
Wij danken u voor de aandacht welke u hieraan wilt
schenken en wensen u een plezierig gebruik van dit
nuttige apparaat toe.
38
Inhoud
Veiligheidsadviezen en waarschuwingen ................ 40
Kontrole na het uitpakken ..................................... 41
Beschrijving van het kookplateau ........................... 41
Technische gegevens ............................................ 41
Bediening .............................................................. 42
Het juiste kookgerei .............................................. 42
Onderhoud en reinigen .......................................... 43
Installatie .............................................................. 44
Wat te doen bij een storing ................................... 45
Garantiebepalingen en service voor de Benelux ..... 46
39
Veiligheidsadviezen en waarschuwingen
• Lees vóór u het keramische
kookplateau in gebruik neemt eerst
de gebruiksaanwijzing. Daarmee
voorkomt u eventueel schade of
letsel.
• Het kookplateau moet door een erkend installateur
geinstalleerd worden.
• Gebruik het kookplateau alleen in ingebouwde
toestand. Daarmee voorkomt u een elektrische schok
door het aanraken van spanningvoerende delen.
• Reparaties mogen alleen door een erkend vakman
gebeuren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen
tot schade en letsel leiden.
• Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht net
gescheiden als de steker uit het stopkontakt geno-men
is of de zekeringen uitgeschakeld of verwijderd zijn.
• Voorkom dat kinderen in de buurt spelen als het
workplateau in werking is. Kinderen kunnen zich ook
verbranden door het naat toe trekken van een hete pan.
• Het kookplateau wordt na het inschakelen zeer snel
heet. Schakel daarom pas in nadat de pan op de
betreffende zone staat.
• Bevindt zich in de buurt van het kooplateau een
stopkontakt, zorg er dan voor dat het aanluitsnoer van
een apparaat niet over het kookplateau ligt.
• Gebruik het kookplateau niet im zomaar iets op te
leggen. Het gevaar bestaat dat iemand het plateau per
abuis inschakelt, waardoor brand zou kunnen ontstaan.
• Laat het kookplateau niet zonder toezicht als u met
olie of vet werkt.
• Het keramische oppervlak van het hete kookplateau
mag in geen geval in aanraking komen met kunststoffen
en suiker, zowel in vloeibare als in korrelvorm. Na het
afkoelen kunnen daardoor namelijk haarscheuren en
breuken in het keramiek optreden. Is toch suiker of
kuststof op het hete oppervlak terechtgekomen, schakel
het plateau dan niet uit, maat schraap eerst met een
scheermesjes-schraper het oppervlak in hete toestand
schoon. Denk om uw handen, want het plateau is zeer
het.
• Gebruik op het keramische kookplateau uitsluitend
pannen met vlakke bodem, zonder scherpe randen en
bramen. Er ontstaan anders onherroepelijk niet meer
verwijdervare krassen.
• Laat niets op het keramische oppervlak vallen. Ook
40
een klen voorwerp, zoals een zoutvaatje, kan in ongunstig geval een haarscheur of breuk veroorzaken.
• Door een breuk in het oppervlak kan overkokende
vloeistof in spanningsvoerende delen terechtkomen.
Is een breuk opgetreden, schakel de netspanning
dan geheel af door de steker uit het stopkontakt
tenemen of de betreffende zekeringen uit te schakelen
of te verwijderen. Waarschuw de servicedienst.
• Houd u aan de raadgevingen voor het onderhoud
en het schoonmaken van het keramische oppervlak.
Bij schade door nalatigheid of verkeerde behandeling
is ZANUSSI niet aansprakelijk voor eventueel
opgetreden schade.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Kontrole na het uitpakken
Overtuig u ervan dat het apparaat vrij
van transportschade is. Stel in het
geval van schade vóór het installeren en aansluiten uw leverancier
op de hoogte. Zorg ervoor dat het
verpakkingsmateriaal in het juiste
inzamelcircuit terecht komt. Daarmee dient u het milieu.
Beschrijving van het kookplateau
ZGR / ZGRN / ZGRW / ZGRX 2226
2
1. Kookzone
(twee-circuits)
∅
120/210 mm
2100 W
2. Kookzone
∅
145 mm
1200 W
3. Kookzone
(twee-circuits)
∅
170 x 265 mm
2200 W
4. Kookzone
∅
180 mm
1700 W
3
5) Restwarmte-indikator
1
5
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Buitenafmetingen:
breedte : 572 mm
diepte : 502 mm
hoogte : 44 mm
Typ 077.0
Instr. No.
ZGR 2226
Prod.No. 941 591 674
Ser.No.
ZANUSSI
7.2kW
230 V ~ 50 Hz
SWISS MADE
Uitzaagmaten:
breedte : 560 mm
diepte : 490 mm
Typ 077.0
Instr. No.
ZGRN 2226
Prod.No. 941 591 675
Ser.No.
ZANUSSI
7.2kW
230 V ~ 50 Hz
Netspanning
: 2 of 3 maal 230 V ~ + Nul
Totaal vermogen : 7,2 kW
SWISS MADE
Typ 077.0
ZGRW 2226
Instr. No.
Ser.No.
ZANUSSI
Prod.No. 941 591 676
7.2kW
230 V ~ 50 Hz
SWISS MADE
Typ 077.0
Instr. No.
ZANUSSI
Typeplaatje:
ZGRX 2226
Prod.No. 941 591 677
Ser.No.
7.2kW
230 V ~ 50 Hz
SWISS MADE
41
Bediening
Kookzones
De kookzones zijn door middel van
markeringen op het keramisch oppervlak aangegeven. De grootten van
de zones zijn aan de afmetingen van
gebruikelijke pannen aange-past.
Restwarmte-indikatie
De indikatie voor de restwarmte licht op zolang het
oppervlak van de betreffende zone nog zo heet is dat
gevaar voor verbranding bestaat.
Na afkoeling, beneden 60° C, gaat het betreffende lampje
uit.
De restwarmte kunt u benutten voor het korte tijd warm
houden van een zoiujst bereid gerecht.
Het juiste kookgerei
Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen
welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze
pannen gebruikt te maken.
GOED
Pannen met een aluminium- of koperhoudende
bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare
verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Bij geémailleerde pannen is bijzondere voorzichtigheid geboden. Vermijd droogkoken. De
bodem van de pan kan daardoor namelijk zodanig
beschadigd worden dat tijdens het verschuiven
krassen op het keramische oppervlak ontstaan.
Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen
ten aanzien van het energieverbruik en het voorkomen van overkoken:
• Panbodem
De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige sterkte
dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol trekt.
Bramen onder de bodem of aan de bodemrand veroorzaken
krassen in het keramische oppervlak.
• Pangrootte
De diameter van de panbodem moet tenminste gelijk aan
die van de betreffende kookzone zijn; liever zelfs iets
groter dan die van de kookzone.
• Pandeksel
Koken met een deksel op de pan verhindert het onsnappen van warmte. Het aan de kook brengen duurt veel
korter, waardoor u enorm veel energie bespaart ten
opzichte van het koken zonder deksel.
42
FOUT
Onderhoud en reinigen
• Overtuig u ervan dat alle knoppen
inde UIT-stand staan en wacht tot
alle lampjes uit zijn.
Zanussi is niet aansprakelijk voor schade welke is
ontstaan door verkeerde behandeling, verkeerd
onderhoud of het nalaten van onderhoud.
• Voor het reinigen van glaskeramiek gelden in principe dezelfde
regels als voor het reinigen van
gewoon glas. Gebruik geen schurende of agressieve reingingsmiddelen en geen schuursponsje.
Reinigen na elk gebruik
Lichte, niet vastgebrande verontreinigingen met
een vochtige doek, zonder reinigingsmiddel verwijderen.
Bij het gebruik van afwasmiddelen kunnen blauwe
verkleuringen ontstaan. Deze vlekken laten zich erg
moeilijk of in het geheel niet verwijderen.
Vastgebrande verontreinigingen eerst met een
scheermesjesschaper verwijderen. Dan met een vochtige doek nareinigen.
Vlekken verwijderen
Heldere, parelmoerachtige vlekken (van aluminium
panbodem) kunt u proberen met een speciaal-reinigingsmiddel te verwijderen. Laat het plateau eerst geheel
afkoelen.
Kalkvlekken (van overgekookt water) kunt u met azijn of
een speciaal-reinigingsmiddel verwijderen.
Tijdens het verwijderen van suiker, suikerhoudend
voedsel, kunststof - of aluminiumfolie mag de betreffende zone niet uitgeschakeld worden! Schraap eerst de
resten met een scheermesjesschraper van de betreffende hete zone. Schakel na het verwijderen van de resten
de zone uit, laat hem afkoelen en reinig hem verder met
een speciaal-reinigingsmiddel.
De bovengenoemde speciaal-reinigingsmiddelen en
scheermesjesschraper zijn in keukenspeciaalzaken,
elektrozaken, bouwmarkten, warenhuizen en supermarkten te koop. Lees goed waar het artikel voor dient
vóór u het koopt en gebruikt.
Gebruik zo'n speciaal-reinigingsmiddel niet op hete
oppervlaken. Laat het opgebrachte reinigingsmiddel een
weinig indrogen en neem het daarna met een vochtige
doek af.
In ieder geval moegen zich geen resten van reinigingsmiddel op het keramische oppervlak bevinden op het
moment dat u het plateau in gebruik neemt. Het
reinigingsmateriaal kan in dat geval etsend werken.
43
Installatie
Vóór het inbouwen rekening
houden met
Uitsluitend apparaten van dit type
mogen met één kant tegen hoge
kasten of muren worden gemonteerd. Het betreffende stopkontakt
of de onderbreekschakelaar (bij vaste
aansluiting) moeten ook na het
inbouwen bereikbaar zijn.
Montage
• Teken de afmetingen van het uit te zagen gat nauwkeurig op het keukenwerkblad af. Gebruik eventueel
het sjabloon. Zaag precies langs de afgetekende
lijnen.
• Kontroleer of de op het kookplateau aangebrachte
dichting rondom goed en zonder onderbrekingen
aangebracht is (detail A).
• Leg het plateau in het gat en centreer het.
detail A
Bevestigen volgens figuur 1
• De bevestigingsbeugels losjes tegen het werkblad
draaien.
• Dan de beugels achtereenvolgens diagonaal met een
kruiskopschroevendraaier vastdraaien. Dus eerst
linksvoor en rechtsachter en dan rechtsvoor en linksachter.
• Draai ze niet te strak aan, "vast is vast".
• Gebruik geen elektrische of luchtschroevendraaier,
tenzij u de slip op maximum 1,1Nm in kunt stellen.
De afstand tussen de onderkant van het plateau en zich
eventueel daaronder bevindende meubeldelen, moet
tenminste 20 mm bedragen (figuur 2).
Voor het inbouwen van een schakelpaneel of een ovendeel, gebruikt u de bij deze artikelen geleverde installatievoorschriften. Teneinde te voorkomen dat het kookplateau beschadigt wordt, mag het uitluitend op een schakelpaneel dat door de fabrikant van het kookplateau, voor
dit model kookplateau, vrijgegeven is aangsloten worden.
Uitzaagmaten
: 560 x 490 mm
Buitenafmetingen : 572 x 502 mm
Dichting
Glaskeramiek
Fig.1
Werkblad
Het installeren en aansluiten van het kookplateau
mag uitsluitend door een erkent vakman gebeuren.
Het apparaat dient zodanig ingebouwd te worden
dat na inbouw spanningsvoerende delen niet aangeraakt kunnen worden.
Let op: • Eventuele reparaties mogen uitsluitend door
een erkend vakman uitgevoerd worden.
• Zodra eenhaarscheur of barst in het oppervlak zichtbar wordt, moet u de steker uit het
stopkontakt nemen of de onderbreekschakelaar (bij vaste aansluiting) op de UIT-stand
schakelen.
Met betrekking tot de beveiliging tegen brandgevaar
komt het apparaat overeen met type Y (IEC335-2-6).
44
Beugels
Fig.2
20
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
Eenvoudige storingen
Reparaties mogen uitsluitend door erkende vaklieden
uitgevoerd worden. Ondeskundige reparaties kunnen
aanzienlijke schade of letsel veroorzaken. Het kookplateau is pas echt van het lichtnet gescheiden als de
betreffende groepzekeringen verwijderd of uitgeschakeld zijn of als de steker van het plateau uit het stopkontakt genomen is.
• Na het inschakelen worden eén of meerdere zones
worden niet heet:
=> Kontroleer de groepzekering.
• Tijdens het opwarmen van een zone is een bromtoon
hoorbaar:
=> Dat is geen storing. Bij toenemende temperatuur
van de zone verdwijnt het geluid.
• Verkleuringen in het glaskeramiek:
=> Dat zijn geen materiaalveranderingen, maar ingebrande verontreinigingen. De verkleuringen hebben geen invloed op de werking van het plateau of
de sterkte van het glaskeramiek.
Kontroleer vóór u de servicedienst belt nog even of
u de bediening goed deed en of de betreffende
groepzekering heel is.
Attentie!
Bij het optreden van breuk, scheuren of haarscheuren het
kookplateau direkt uitschakelen en volledig van het
lichtnet scheiden door middel van de steker of de
zekeringen. Waarschuw de servicedienst.
Belangrijk
Houd het merk, het modelnummer en het produktnummer bij de hand; de servicedienst zal u erom fragen.
U vindt deze nummers in de "Technische gegevens" of op
een apart bijgevoegd blad/sticker.
• Merk
......................................................
• Modelnummer .....................................................
• Productnummer ..................................................
Technische wijzigingen voorbehouden.
45
Garantiebepalingen en service voor de Benelux
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van
de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode
een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaalen/of konstruktiefout, heeft de koper recht op kostelos
herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zjin derhalve van garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar
servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf
de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een
storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de
uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw
aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op
kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke
het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale,
voor het autoverkeer opengestelde wegen bereik-baar is.
Voorts dient ten tijde van het bezoek het appa-raat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervan-ger, op de
afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit
transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en
voor rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende
funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko
aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de
fabrikant plaats.
46
GARANTIE-UITBREIDINGEN
7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent
per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende
materiaalkosten in rekening gebracht.
GARANTIE-UITSLUITINGEN
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste
de aankoopdatum en de identifikatie van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan
de huishoudelijke doeleinden waarvoor het
apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
gein-stalleerd, bediend, gebruikt of behandeld
wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe
niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd
werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane
extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met
toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze
uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de
fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of
zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet
ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Garantiebepalingen en service voor de Benelux
BELANGRIJK ADVIES
De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties
kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille
van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke scha-de
te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de
vereiste vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te
laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
SERVICE ADRESSEN
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen
Tel. : 01720-80300
Fax : 01720-80366
Onderdelenverkoop
Tel. : 01720-80400
Fax : 01720-80376
Telex : 39906elgr
België/Belgique
ELGROEP SERVICE
Bergensesteenweg 719
B-1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Dépannages à domicile:
Tel. : 02-3630444
Fax : 02-3630400
Wisselstukken:
Pièces détachées:
Tel. : 02-3630555
Fax : 02-3630500
Telex : 22915 eluxbe
Luxembourg/Luxemburg
ELGROEP SERVICE
3, Route d'Arlon
L-8009 Strassen
Dèpannages à domicile
Kundendienst:
Tel. : 45 33 50
Fax : 45 84 34
Pièces détachées:
Ersatzteile:
Tel. : 45 33 50
Fax : 45 84 34
47
DELTA
HM
491B
491W
491N
491X
HM
496B
496W
496N
ZGR/ZGRN/ZGRW/ZGRX 2226
05.93
374 0333-08
Download PDF

advertising