advertisement

Electrolux EHH800X Handleiding
Glaskeramiek-plateaus
EHH 800 X
Gebruiksaanwijzing
I O
374 2168-01 / 09.95
NL
Mevrouw, Mijnheer
Met de keuze en de aanschaf van dit apparaat heeft u
een uitstekende kwaliteit in huis gehaald.
De bediening en het gebruik zijn eenvoudig; wij raden
u echter aan dit boekje geheel te lezen alvorens u uw
nieuwe aanwinst in bedrijf stelt en in gebruik neemt.
In dit boekje vindt u aanwijzingen voor de installatie,
de bediening, het gebruik en het onderhoud.
Wij danken u voor de aandacht welke u hieraan wilt
schenken en wensen u een plezierig gebruik van dit
nuttige apparaat toe.
Dit apparaat coldoet aan
de EG-richtlijn
73/23/EEG, 89/336/EEG, 93/68/EEG
30
NL
Inhoud
NL
Veiligheidsadviezen en waarschuwingen . . . 32
Verpakking en kontrole . . . . . . . . . . . . . 33
Apparaat-gegevens . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regelknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanraaktoets voor kookzone met dubbel circuit
Restwarmte-indikator . . . . . . . . . . . . . .
. 34
. 34
. 34
. 34
Het juiste kookgerei
Panbodem . . . . . .
Pangrootte . . . . . .
Pandeksel . . . . . .
. 35
. 35
. 35
. 35
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Onderhoud en reinigen . . . . . . . . . . . . . 36
Reinigen na elk gebruik . . . . . . . . . . . . . . 36
Vlekken verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wat te doen bij een defekt? . . . . . . . . . . . 37
31
Veiligheidsadviezen en waarschuwingen
Lees vóór u het keramische kookplateau in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing. Daarmee voorkomt u eventueel schade of letsel.
Het kookplateau moet door een erkend installateur
geinstalleerd worden.
Gebruik het kookplateau alleen in ingebouwde
toestand. Daarmee voorkomt u een elektrische
schok door het aanraken van spanningvoerende
delen.
Reparaties mogen alleen door een erkend vakman
gebeuren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties
kunnen tot schade en letsel leiden.
Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht
net gescheiden als de steker uit het stopkontakt
genomen is of de zekeringen uitgeschakeld of
verwijderd zijn.
Voorkom dat kinderen in de buurt spelen als het
workplateau in werking is. Kinderen kunnen zich
ook verbranden door het naat toe trekken van een
hete pan.
Het kookplateau wordt na het inschakelen zeer
snel heet. Schakel daarom pas in nadat de pan op
de betreffende zone staat.
Bevindt zich in de buurt van het kooplateau een
stopkontakt, zorg er dan voor dat het aanluitsnoer
van een apparaat niet over het kookplateau ligt.
Gebruik het kookplateau niet om zomaar iets op te
leggen. Het gevaar bestaat dat iemand het plateau
per abuis inschakelt, waardoor brand zou kunnen
ontstaan.
Laat het kookplateau niet zonder toezicht als u met
olie of vet werkt.
Het keramische oppervlak van het hete kookplateau mag in geen geval in aanraking komen met
kunststoffen en suiker, zowel in vloeibare als in
korrelvorm. Na het afkoelen kunnen daardoor namelijk haarscheuren en breuken in het keramiek
optreden. Is toch suiker of kuststof op het hete
oppervlak terechtgekomen, schakel het plateau
dan niet uit, maat schraap eerst met een scheermesjesschraper het oppervlak in hete toestand schoon.
Denk om uw handen, want het plateau is zeer het.
32
Gebruik op het keramische kookplateau uitsluitend pannen met vlakke bodem, zonder scherpe
randen en bramen. Er ontstaan anders onherroepelijk niet meer verwijderbare krassen.
Laat niets op het keramische oppervlak vallen.
Ook een klein voorwerp, zoals een zoutvaatje, kan
in on-gunstig geval een haarscheur of breuk
veroorzaken.
Door een breuk in het oppervlak kan overkokende
vloeistof in spanningsvoerende delen terechtkomen. Is een breuk opgetreden, schakel de netspanning dan geheel af door de steker uit het
stopkontakt tenemen of de betreffende zekeringen
uit te schakelen of te verwijderen. Waarschuw de
servicedienst.
Houd u aan de raadgevingen voor het onderhoud
en het schoonmaken van het keramische oppervlak. Bij schade door nalatigheid of verkeerde
behandeling is Electrolux niet aansprakelijk voor
eventueel opgetreden schade.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Kontrole na het uitpakken
Overtuig u ervan dat het apparaat vrij van transportschade is. Stel in het geval van schade vóór het
installeren en aansluiten uw leverancier op de hoogte.
Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal in het juiste
inzamelcircuit terecht komt. Daar-mee dient u het
milieu.
Apparaat-gegevens
EHH 800X
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kookzone
Ø
21x12 cm
(2-ring element)
Kookzone
Ø
14,5 cm
(eenring element)
Kookzone 2
Ø
6,5x17 cm
(2-ring element)
Kookzone
Ø
18 cm
(halogeen)
Restwarmte-indikator (vier lampjes)
Warmhoud zone 120 W
2200 W
1200 W
2200 W
1800 W
33
Kookzones
De kookzones zijn aangegeven door middel van markeringen op het keramische oppervlak.
De afmetingen van de kookzones zijn zo gekozen dat
ze goed aanpassen op de diameters van normale pannen.
Regelknoppen
De warmte-afgifte van de kookzones kan traploos
geregeld worden. De knoppen zijn voorzien van de
markeringen 1 t/m 12 en stop.
De knoppen mogen zowel linksom als rechtsom gedraaid worden.
Aanraaktoets voor kookzone met dubbel circuit
Het eerste circuit wordt ingeschakeld door met de
overeenkomende regelnop de zone in te schakelen.
Het tweede circuit wordt bijgeschakeld door daarna
op de aanraaktoets te drukken.
Om tijdens het koken terug te schakelen naar alleen
het eerste circuit, moet de regelknop eerst naar stop
en dan weer in de gewenste positie gedraaid worden.
Restwarmte-indikator
Per zone licht een waarschuwingslampje op zodra de
temperatuur zodanig geworden is dat lichamelijk verbrandingsgevaar onstaat.
Na het uitschakelen van de zone blijft het lampje
branden tot de temperatuur tot ongevaarlijk gedaald
is.
De restwarmte van de zone kan benut worden voor
het voltooien van het kookproces of het tijdelijk warm
houden van een gerecht.
34
Het juiste kookgerei
Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen
welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van
deze pannen gebruikt te maken.
Pannen met een aluminium- of koperhoudende
bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak
achter. Bij geémailleerde pannen is bijzondere
voorzichtigheid geboden. Vermijd droogkoken.
De bodem van de pan kan daardoor namelijk
zodanig beschadigd worden dat tijdens het verschuiven krassen op het keramische oppervlak
ontstaan.
Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen ten aanzien van het energieverbruik en het
voorkomen van overkoken:
Panbodem
De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige
sterkte dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol
trekt. Bramen in de bodem of aan de bodemrand
veroorzaken krassen in het keramische oppervlak.
Pangrootte
De diameter van de panbodem moet tenminste gelijk
aan die van de betreffende kookzone zijn; liever zelfs
iets groter dan die van de kookzone.
Pandeksel
Koken met een deksel op de pan verhindert het onsnappen van warmte. Het aan de kook brengen duurt
veel korter, waardoor u enorm veel energie bespaart
ten opzichte van het koken zonder deksel.
35
Onderhoud en reinigen
Overtuig u ervan dat alle knoppen inde UIT-stand
staan en wacht tot alle lampjes uit zijn.
Voor het reinigen van glaskera-miek gelden in
principe dezelfde regels als voor het reinigen van
gewoon glas. Gebruik geen schurende of agressieve reingingsmiddelen en geen schuursponsje.
Reinigen na elk gebruik
Lichte, niet vastgebrande verontreinigingen met
een vochtige doek, zonder reinigingsmiddel verwijderen. Bij het gebruik van afwasmiddelen kunnen
blauwe verkleuringen ontstaan. Deze vlekken laten
zich erg moeilijk of in het geheel niet verwijderen.
Vastgebrande verontreinigingen eerst met een
scheermesjesschaper verwijderen. Dan met een vochtige doek nareinigen.
Vlekken verwijderen
Heldere, parelmoerachtige vlekken (van aluminium panbodem) kunt u proberen met een speciaalreinigingsmiddel te verwijderen. Laat het plateau eerst
geheel afkoelen.
Kalkvlekken (van overgekookt water) kunt u met
azijn of een speciaal-reinigingsmiddel verwijderen.
Tijdens het verwijderen van suiker, suikerhoudend
voedsel, kunststof - of aluminiumfolie mag de betreffende zone niet uitgeschakeld worden! Schraap
eerst de resten met een scheermesjesschraper van de
betreffende hete zone. Schakel na het verwijderen van
de resten de zone uit, laat hem afkoelen en reinig hem
verder met een speciaal-reinigingsmiddel.
De bovengenoemde speciaal-reinigingsmiddelen en
scheermesjesschraper zijn in keukenspeciaalzaken,
elektrozaken, bouwmarkten, warenhuizen en supermarkten te koop. Lees goed waar het artikel voor dient
vóór u het koopt en gebruikt.
Gebruik zo’n speciaal-reinigingsmiddel niet op hete
oppervlakten. Laat het opgebrachte reinigingsmiddel
een weinig indrogen en neem het daarna met een
vochtige doek af.
36
In ieder geval mogen zich geen resten van reinigingsmiddel op het keramische oppervlak bevinden op het
moment dat u het plateau in gebruik neemt. Het
reinigingsmateriaal kan in dat geval etsend werken.
Electrolux is niet aansprakelijk voor schade aan
het keramische oppervlak, welke ontstaan is door
verkeerde of onzorgvuldige behandeling of het
nalaten van onderhoud.
Wat te doen bij een defekt?
Indien het kookplateau een defekt vertoont, meld de
servicedienst dan, naast de aard van het defekt, de
volgende gegevens:
Deze gegevens staan op het typeplaatje vanhet
kookplateau.
Prod-nr:
7.52
SC
kW
230 V
Typ
~ 50 Hz
118.0
941 592 692
Serie
EHH 800 X
Deze informatie aan de servicedienst voorkomt dat de
bezoekende techniker niet de juiste materialen bij zich
heeft.
Technische wijzigingen voorbehouden.
37
F
Cofradem: Société en Nom Collectif au capital de 12.000.000 FF
SIÈGE SOCIAL: 43 Avenue Félix Louat-BP 14260307
SENLIS Cédex -RCS Senlis B314 045 980
Télex Siège: 155530 Elux FR-téléphone: (16) 44.62.20.00
Service Conseil Consommateurs-Tél: 44.60.06.10
B
Appareil ménagers / Huishoudapparaten
Bergensesteenweg 719
1520 Halle (Lembeek)
Dépannages à domicile / Thuisherstellingen:
Tel.:
02-3630444
Fax:
02-3630400
Pièces détachées:/Wisselstukken:
Tel.:
02-3630555
Fax:
02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
NL
Vennootsweg 1
P.stbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen:
Tel.:
01720-80300
Fax:
01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel.:
01720-80400
Fax:
01720-80376
Telex: 39906 elgrp
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement