Aeg-Electrolux FM2500DD-A Handleiding
FM2500DD-A
Gebruiksaanwijzing
Afzuigkap
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen
om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde
raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Reiniging en onderhoud
8
Veiligheidsvoorschriften
3
Wat is er aan de hand als …
9
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Uitrusting bedieningsveld
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Positie afzuigkap instellen
Ventilatorstand instellen
Ventilator intensief in- en uitschakelen
Timer gebruiken
Schakelt automatisch uit
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
Afvalverwerking
10
1
3
2
z
Montageaanwijzing
11
Montage
14
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
Typeplaatje
Service
16
20
21
In deze informatie voor gebruikers worden de volgende symbolen gebruikt:
Let op! Lees deze informatie! Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid van personen
en informatie ter voorkoming van schade aan apparaten
Algemene aanwijzingen en adviezen
Aanwijzingen ten behoeve van het milieu
Gevaarlijke spanning
Gebruiksaanwijzing
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in
staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht achter.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen.
Veiligheid tijdens het gebruik
•
•
•
•
•
Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
Niet in de buurt van het ingeschakelde apparaat flamberen.
Bij brand het apparaat uitschakelen.
Vuur met een deksel doven, nooit met water blussen.
Het apparaat na elk gebruik uitschakelen.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Tijdens het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of
een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
4
Beschrijving van het apparaat
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Vleugel
Filter
Bovenste
gedeelte
behuizing
Frontline-lijst
Bedieningsveld
Schacht afzuigkap
Uitrusting bedieningsveld
Indicatie
Ventilatorstand
Positiekeuze
Indicatie timer
Keuze
ventilatorstand
Ventilator intensief
Aan/uit
Timer
Bediening van het apparaat
5
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd en door indicaties en akoestische
signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden
te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Instellingen verlagen
Positie verhogen
Positie verlagen
Ventilator
Ventilatorstand instellen
Ventilator intensief
Ventilator intensief in- en uitschakelen
Timer
Timerkeuze
Indicaties
Indicatie
¾
¿-Á
e
Beschrijving
Geen capaciteitsniveau ingesteld
Ventilatorstanden
Ventilatorstand is ingesteld
Filter reinigen
Filter moet worden gereinigd
Veiligheidsuitschakeling
Veiligheidsuitschakeling is actief
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningsveld
Inschakelen
Uitschakelen
3
3
3
2 seconden aanraken
1 seconden aanraken
Indicatie
Controlelampje
¾
brandt
dooft
geen
Na het inschakelen dient binnen ca. 10 seconden een functie te worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Voor en na de toebereiding van het eten, dient u de afzuigkap enkele minuten in te
schakelen.
Tijdens de werking van de afzuigkap moeten alle ramen in de ruimte dicht zijn. In een
aangrenzende ruimte mag een raam worden geopend.
6
Bediening van het apparaat
Positie afzuigkap instellen
Positie afzuigkap verhogen
Stap
Bedieningsveld
Positie afzuigkap
1.
1 x aanraken
Midden
2.
aanraken
boven
Ventilatorstand 1 is ingeschakeld.
Positie afzuigkap verlagen
Stap
Bedieningsveld
Positie afzuigkap
1.
aanraken
Midden/onder
Het apparaat schakelt in de onderste positie uit.
Positie afzuigkap handhaven
Stap
Bedieningsveld
Positie afzuigkap
1.
aanraken
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
3
Huidige positie wordt gehandhaafd
Blokkeert het apparaat bij het veranderen van de positie, schakelt het automatisch uit.
Ventilatorstand instellen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie ventilatorstand
Ventilatorcapaciteit
1.
2.
1 x aanraken
1 x aanraken
¿
À
150 m³/h
220 m³/h
3.
1 x aanraken
Á
345 m³/h
Ventilatorstand uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
Indicatie
¾
Bediening van het apparaat
7
Ventilator intensief in- en uitschakelen
De functie ventilator intensief stelt 5 minuten lang extra capaciteit ter beschikking.
Daarna schakelt het apparaat automatisch terug naar de vooraf ingestelde ventilatorstand.
Bedieningsveld
Inschakelen
Uitschakelen
aanraken
aanraken
Capaciteit ventilator
480 m³/h
Vooraf ingestelde
ventilatorstand
Timer gebruiken
Nadat de ingestelde tijd is verstreken schakelt de afzuiging zich uit.
De afzuigkap blijft in de bovenste positie staan.
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
1.
2.
1 x aanraken
De
langer indrukken
Indicatie
60 seconden
... 05...10...15... 20 (stappen van 5-minuten
voor het gemakkelijker instellen)
De tijd is ingesteld.
De tijd telt terug.
Timerfunctie uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
Indicatie
De resterende tijd telt terug tot 00.
De timerfunctie is uitgeschakeld.
Schakelt automatisch uit
• Als een of meer sensorvelden langer dan ca. 10 seconden worden afgedekt, bijv. door
een pannenlap, schakelt het apparaat automatisch uit.
• Wordt het apparaat na 6 uur niet uitgeschakeld of verandert de ventilatorstand niet,
schakelt het apparaat automatisch uit.
aanraken.
• Voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, moet u de
8
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
1
1
Let op! Een verstopt vetfilter kan ontbranden. Het apparaat schoonhouden.
Let op! Scherpe en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat. Met een
vochtige doek en afwasmiddel het apparaat reinigen.
1
Let op! Resten van reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat. Resten met water en
afwasmiddel verwijderen.
1
Let op! Brandgevaar! Het reinigingsproces moet volgens de instructies die in deze gebruiksaanwijzing staan worden uitgevoerd.
Glaskeramiek, schacht afzuigkap
3
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje afwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd,
maar hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Bovenste gedeelte van de behuizing
1.
2.
3.
4.
Filter
3
1
3
3
3
3
Afzuigkap inschakelen en in de bovenste positie zetten.
Bovenste gedeelte van de behuizing eraf halen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje afwasmiddel.
Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Na 30 bedrijfsuren moet het filter worden gereinigd, 0 verschijnt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Let op! Vingers kunnen bekneld komen te zitten. Filter resp. bovenste gedeelte van de
behuizing alleen in uitgeschoven toestand verwisselen.
Afzuigkap inschakelen en in de bovenste positie zetten.
Ventilatorstand uitschakelen.
Bovenste gedeelte van de behuizing eraf halen en op een zachte ondergrond leggen.
De veren van het filter aan de zijkant indrukken en verwijderen.
Filter eruit halen.
Filter met heet water en afwasmiddel reinigen of in de afwasautomaat.
Bij het reinigen in de afwasautomaat kan het filter verkleuren, dit heeft echter geen invloed op de werking van het filter.
7. Filter, veren en bovenste gedeelte van de behuizing in omgekeerde volgorde inbouwen.
Het filter moet voordat het wordt ingebouwd volledig droog zijn.
8. De filtersensor terugzetten, door de
en tegelijkertijd 3 seconden in te drukken.
9. 0 dooft.
Wordt het filter gereinigd voordat de 30 bedrijfsuren zijn verstreken, kan het filter op
dezelfde manier terug worden geplaatst.
Wordt de voedingsbron onderbroken, wordt de filtersensor automatisch teruggezet.
Wat is er aan de hand als …
9
Afneembare Frontline-lijst
De Frontline-lijst van aluminium heeft een magneetbevestiging. De lijst is gemakkelijk
met één hand los te nemen en met een reinigingsmiddel te reinigen. Gebruik geen
schuurmiddelen of schurende sponsjes. De lijst niet in de afwasmachine reinigen.
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld of functioneert
niet
Sinds het inschakelen van het
apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken
Apparaat opnieuw inschakelen
Er worden meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld
tegelijk aan
De sensorvelden zijn deels be- Doek of vloeistof verwijderen.
dekt door een vochtige doek
Apparaat opnieuw inschakelen
of met vloeistof
Fout in de elektronica
Het apparaat enkele minuten
van de netstroom loskoppelen
(zekering van de huisinstallatie
eruit halen)
Werkt het apparaat na het inschakelen nog steeds niet,
neem dan contact op met de
servicedienst.
Zekeringen branden voortdurend door
Er zijn teveel elektrische appa- Elektrische apparaten uitscharaten aangesloten
kelen
De ventilator is uitgeschakeld,
de afzuigkap is echter omhooggetild
Tijdens de werking is de
stroom uitgevallen
Afzuigkap inschakelen en
aanraken
e wordt weergegeven
Filtersensor heeft gereageerd
Filter reinigen en filtersensor
terugzetten (zie hoofdstuk
“Reinigen en onderhoud")
De afzuigkap heeft zich automatisch uitgeschakeld en kan
niet meer worden ingeschakeld
De afzuigkap is bij het instel- Het apparaat enkele minuten
len van de hoogte vast komen van de netstroom loskoppelen
te zitten
(zekering van de huisinstallatie
eruit halen)
Werkt het apparaat na het inschakelen nog steeds niet,
neem dan contact op met de
servicedienst.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
10
1
3
Afvalverwerking
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Montageaanwijzing
11
Montageaanwijzing
1
1
1
1
z
z
1
Veiligheidsaanwijzingen
Let op! Lees deze informatie!
De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen
dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de
voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te
worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad.
Let op! Wordt de afzuigkap tegelijkertijd gebruikt met een gastoestel, moet in de ruimte
voldoende luchtstroom aanwezig zijn.
Let op! Wordt de afzuigkap tegelijkertijd gebruikt met een haard, moet de onderdruk in
de ruimte lager dan 4 Pa (4 x 10-5 bar) zijn.
Let op! Als het netsnoer defect is, mag het snoer alleen door een kundige vakman of
onze servicedienst worden vervangen, om gevaar te vermijden.
Verwondingsgevaar door elektrische stroom.
• De netaansluitklem staat onder spanning.
• Netaansluitklem spanningsvrij maken.
• Aansluitschema in acht nemen.
• Veiligheidsvoorschriften van de elektrotechniek in acht nemen.
• Aanraakbeveiliging door vakkundige inbouw waarborgen.
• Elektrische aansluiting laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installateur.
Schade door elektrische stroom.
• Losse en verkeerde stekkerverbindingen kunnen de klemmen oververhitten.
• Klemverbindingen vakkundig uitvoeren.
• Kabels voorzien van trekontlasting.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk
maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. 3 mm met alle polen van
het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
Sluit de afzuigkap op een luchtdichte afzuigslang of –buis aan met een doorsnede van
120 mm en een lengte van minstens 1 m.
Let op! Sluit de afzuigkap eerst op een voedingsbron aan voor een toereikende luchtafzuiging.
12
Montageaanwijzing
Sluit de afzuigslang resp. –buis niet aan op een reeds gebruikte luchtschacht, schoorsteen of dergelijke.
Zijn er meerdere Frontline-apparaten gemonteerd, dient de afzuigkap tussen de apparaten te worden gemonteerd.
Afstand tot licht ontvlambare materialen: minstens 150 mm
1
Let op! Bij het afvoeren van de afzuiglucht, dienen de wettelijke voorschriften in acht te
worden genomen.
1
Let op! De afzuiglucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die door andere
apparaten wordt gebruikt die op gas of andere brandstoffen werken.
Monteren naast een gastoestel
1
1
Let op! Het apparaat mag niet tussen twee gastoestellen worden ingebouwd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Let op! Wordt naast de afzuigkap een gastoestel ingebouwd, mag de afzuigkap alleen
lucht onttrekken van de tegenoverliggende zijde. Hiervoor moet de vleugel, die zich het
dichtst in de buurt van het gastoestel bevindt, worden verwijderd en de meegeleverde
afdekking worden gemonteerd.
Vleugel verwijderen
Afzuigkap inschakelen en in de bovenste positie
zetten.
Ventilatorstand uitschakelen.
De veren van het filter aan de zijkant indrukken
en verwijderen.
Filter eruit halen.
Bovenste gedeelte van de behuizing eraf halen
en op een zachte ondergrond leggen.
Twee schroeven verwijderen, die de vleugel bevestigen.
Afzonderlijke schroef verwijderen, die hendel
vasthoudt die de vleugel sluit.
Vleugel verwijderen.
Montageaanwijzing
Afdekking monteren
1. De afdekking en de glaskeramiek aanbrengen.
2. De afdekking aan het bovenste gedeelte van de
behuizing aanbrengen.
3. De vier boorgaten op het bovenste gedeelte van
de behuizing markeren. Afdekking als sjabloon
nemen.
4. De afdekking verwijderen en de vier boorgaten
in het bovenste gedeelte van de behuizing boren.
5. De kleeffolie eraf trekken.
6. De afdekking in de positie tegen het bovenste
gedeelte van de behuizing drukken.
7. De afdekking met de meegeleverde blinde klinknagels vastzetten.
8. Filter, veren en bovenste gedeelte van de behuizing in omgekeerde volgorde inbouwen.
13
14
Montage
Montage
min. 500 mm
Montage
15
16
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
3
Extra meegeleverd: verstevigingsbalk(en), hittebestendige siliconenkit, rubber blok,
schraapmesje
Alleen hittebestendige speciale siliconenkit gebruiken.
Uitsparing
Afstand tot de muur: ten minste 50 mm
Diepte: 490 mm
Breedte: de breedtes van alle in te bouwen apparaten worden bij elkaar opgeteld, daarvan wordt 20 mm afgetrokken (zie ook ”Overzicht totale apparatuurbreedten“)
Voorbeeld:
Montage van meerdere apparaten
1. Uitsparing berekenen en uitzagen.
2. Frontline-lijst met de hand van de apparaten nemen (magneetbevestiging).
3. Apparaten afzonderlijk met de onderzijde naar boven gericht, op een zachte ondergrond
(bijv. een deken) leggen.
4. Bevestigingsbeugels/schroefklemmen in de passende gaten van de beschermkasten
schroeven/klikken.
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
17
5. Het eerste apparaat in de opening plaatsen. Verstevigingsbalk in de opening leggen en
half onder het apparaat schuiven.
6. Siliconenkit op de hoeken aanbrengen, daar waar de apparatuur elkaar raakt. Siliconenkit op het einde van de verstevigingsbalk aanbrengen.
7. Op een goede positionering van de kookplaat in de groef van de verstevigingsbalk letten.
18
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
8. Frontline-lijsten op de apparaten plaatsen. De juiste positionering van de Frontline-lijsten (naast elkaar) controleren.
9.
10.
11.
12.
Schroeven van de bevestigingsbeugels/schroefklemmen vastdraaien.
Laagje siliconenkit in de kieren tussen de apparaten spuiten.
Siliconenkit met een klein beetje sop bevochtigen.
Het rubber blok stevig tegen het glaskeramiek drukken en langzaam langs de kier trekken.
13.
14.
15.
16.
Siliconenkit tot de volgende dag laten uitharden.
Overtollige siliconenkit voorzichtig met een schraapmesje verwijderen.
Glaskeramiek grondig reinigen.
Frontline-lijsten weer plaatsen.
Montage van meerdere Frontline-kookplaten
Overzicht van alle apparaatbreedtes
180 mm
Afzuigunit
360 mm
Glaskeramische kookplaat met 2 straalwarmte-kookzones
Glaskeramische kookplaat met 2 inductiekookzones
Gaskookplaat met 2 branders
Grill
Grill/Friteuse
Wok
Inductie Teppan Taki
580 mm
Glaskeramische kookplaat met 4 straalwarmte-kookzones
Gaskookplaat met 4 branders
Inductie Teppan Taki
720 mm
Glaskeramische kookplaat met 4 straalwarmte-kookzones
Glaskeramische kookplaat met 4 inductiekookzones
Gaskookplaat met 4 branders
19
20
Typeplaatje
941 177 540
AEG-ELECTROLUX
0,31 kW 230 - 240 V
50 Hz
FDD 180
FM2500DD-A
Service
21
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing
(hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie
posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft,
raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
www.electrolux.com
374 469 704-B-250309-02
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement