Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908, KTV9900-M User manual

Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908, KTV9900-M User manual
Innholdsfortegnelse
Funksjoner ............................................................ 3
Tilbehør ................................................................. 3
Introduksjon .......................................................... 4
Klargjøring ............................................................ 4
Sikkerhetshensyn ................................................. 4
Oversikt over fjernkontrollen ......................... 6
LCD-TV og knappene på apparatet ...................... 7
Vise koblingene .................................................... 8
Strømtilkobling ....................................................... 9
Antennetilkobling ................................................ 10
Koble LCD-TV-en til en PC .................................. 10
Koble til en DVD-spiller ....................................... 11
Bruke andre kontakter ........................................ 12
Koble til annet utstyr via scart ............................ 12
Sette inn batterier i fjernkontrollen ...................... 13
Fjernkontrollens rekkevidde ................................ 13
Å skru TV-en AV/PÅ ........................................... 14
Skru på TV-en. ................................................ 14
Skru av TV-en. ................................................ 14
Inngangsvalg ...................................................... 14
Grunnleggende bruk ........................................... 15
Betjening med tastene på TV-apparatet .......... 15
Voluminnstilling ............................................ 15
Programvalg ................................................ 15
Å gå inn i hovedmenyen ............................. 15
AV-Modus ................................................... 15
Betjening med fjernkontrollen ...................... 15
Voluminnstilling ............................................ 15
Programvalg (Forrige eller neste program ... 15
Programvalg (direktevalg): .......................... 15
Startinnstillinger .................................................. 16
Generell bruk ...................................................... 17
Informasjonsfelt .............................................. 17
Elektronisk programguide (EPG) ...................... 17
Trådløs nedlastning ........................................ 19
Visning av undertekster .................................. 19
Tekst-TV ......................................................... 19
IDTV Menysystem .............................................. 19
Kanalliste ........................................................ 19
Navigere i hele kanallisten ........................... 19
Flytte kanaler i kanallisten ........................... 19
Slette kanaler i kanallisten ........................... 20
Omdøpe kanaler .......................................... 20
Låse kanaler ............................................... 20
Velge favoritter ........................................... 21
Hvordan legge en kanal til en favorittliste .... 21
Fjerne en kanal fra en favorittliste ............... 21
Bruk BLÅ knapp til å navigere
gjennom favorittkanaler ............................... 21
Hjelp på skjermen ........................................ 22
Installasjon ...................................................... 22
Automatisk søk ............................................ 22
Manuelt søk ................................................. 23
Førstegangs installasjon ............................. 23
Gratulerer ................................................... 24
Favorittmodus ............................................. 24
Kanalliste .................................................... 24
Språkinnstillinger ......................................... 24
Systemspråk ............................................... 25
Lydspråk ..................................................... 25
Foreldrekontroll ........................................... 25
Alderslås .................................................... 25
Menylås ...................................................... 25
Stille Låsenøkkel .......................................... 26
Tidsinnstillinger ............................................ 26
Klokker ........................................................ 26
TV-oppsett .................................................. 27
Felles grensesnitt ........................................ 27
Navigere i menysystemet for analog-TV ............ 28
Analog TV Menyoversikt .................................... 29
Analog TV Menysystem ..................................... 30
Lydmeny (Sound Menu) .................................. 30
Volum (Volume) ........................................... 30
Balanse (Balance) ...................................... 30
Lydmodus (Sound Mode) ............................ 30
AVL ............................................................. 30
Effekt (Effect) ............................................. 30
Equalizer (Equalizer) ................................... 30
Lagre (Store) ............................................... 30
Bildemeny (Picture Menu) ........................... 30
Bildemodus (Picture Mode) ......................... 30
Lysstyrke/Kontrast/Farge/Skarphet/Tone ... 31
Fargetemperatur (Colour Temp) .................. 31
Bildezoom (Picture Zoom) ........................... 31
Lagre (Store) ............................................... 31
Funksjonsmeny (Feature menu) ..................... 31
Dvaletidsbryter (Sleep Timer) ...................... 31
Barnelås (Child Lock) .................................. 31
Menyfarge (Menu Colour) ........................... 31
Installeringsmeny (Install Menu) ...................... 32
Bånd (Band) ................................................ 32
Kanal (Channel) .......................................... 32
Standard (Standard) .................................... 32
Fargesystem (Colour System) .................... 32
Søk (Search) ............................................... 32
Videomodus (VCR Mode) ........................... 32
Dekoder ...................................................... 32
Lagre (Store) ............................................... 33
A.P.S. (A.P.S.) ............................................. 33
-Tekst-TV-region (Teletext region) ............... 33
Programmering (Programming) .................... 33
Fargesystem (Colour System) .................... 33
Programtabell .............................................. 33
Navn ........................................................... 34
Flytt ............................................................. 34
Slett ............................................................. 34
Favorittmodus ....................................... 34
Programlås ............................................ 34
Angi PIN ................................................ 34
Endre PIN .............................................. 34
PC-modus-menysystem ...................................... 35
Lydmeny (Sound Menu) .................................. 35
Norsk - 1 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Funksjonsmeny ............................................... 35
Bildemeny for PC ............................................ 35
Geometrimeny (Geometry Menu) .................... 35
H (Horisontal) Posisjon .......................... 35
V (Vertikal) Posisjon
(V. Vertical Position) ............................. 35
Klokke ................................................... 35
Fase (Phase) ........................................ 35
Autojustering (Auto Adjustment) ........... 36
Vise TV-informasjon ........................................... 36
Dempfunksjon ..................................................... 36
Personlig Preferanse (Personal Preference) ...... 36
Zoom-modus (Zoom Modes) .............................. 36
Auto ............................................................ 36
4:3 ............................................................... 36
16:9 ............................................................. 36
Kino ............................................................. 36
Undertitler ................................................... 36
Tekst-TV ............................................................. 37
Tips .................................................................... 37
Ta vare på skjermen ....................................... 37
Innbrenning ..................................................... 37
Ikke strøm ........................................................ 38
Dårlig bilde ...................................................... 38
Manglende bilde .............................................. 38
Lyd ................................................................. 38
Fjernkontroll ................................................. 38
Inngangskilder ................................................. 38
CI-modul .......................................................... 38
Vedlegg A: Typiske visningsmodus for
PC-inngang ......................................................... 39
Spesifikasjoner ................................................... 40
Pluggenes spesifikasjoner .................................. 41
Norsk - 2 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Funksjoner
Tilbehør
• Fjernstyrt farge-TV.
• Komplett integrert Digital TV (DVB-T).
• 100 programmer fra VHF-, UHF-bånd eller
kabel kan stilles inn.
M
• Den kan stille inn kabel-kanaler.
INFO
SELECT
OK
• Betjening av TV-en er veldig enkelt med det
menydrevne systemet.
• Den har 1 Scart-kontakter for eksterne
enheter (som f.eks. video, TV-spill,
stereoanlegg, osv.)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
5
6
4
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
• Stereo lydanlegg (Tysk+Nicam).
PP<P
• Fullfunksjonell tekst-TV.
I-II
• Hurtig-teletekst (10 sider), TOP-tekst.
/
• Favorittkanal.
/
GUIDE
WIDE
• Kanallås
• Tilkobling for hodetelefoner
• APS (Automatisk Programmeringssystem).
Fjernkontroll
• Alle programmer kan navngis.
• Automatisk innstilling forover og bakover.
• Dvaletidsbryter
• Barnelås
• Automatisk lyddemping når sending
mangler
• NTSC-avspilling.
• Den har to HDMI-kontakter for Digital Video
og Audio. Denne koblingen er også laget for
å kunne ta i mot høydefinisjonssignaler (HDsignaler).
Batterier
2 X AAA
• AVL (Automatisk Volumkontroll).
• Når ingen gyldige signaler finnes, vil TV-en
etter 5 minutter automatisk bytte over til
standby-modus.
Instruksjonsmanual
• PLL (Frekvenssøk).
• PC-Inngang.
• Plug & Play for Windows 9X, ME, 2000, XP,
Vista.
• Lydlinje ut
Norsk - 3 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Advarsel: Når apparatet ikke brukes over
Introduksjon
lengre tid, bør du koble fra strømmen.
Takk for at du valgte dette
produktet.
Denne
brukerhåndboken vil vise deg
hvordan du bruker TV-en din
forskriftsmessig. Les håndboken nøye før du
bruker TV-en.
Bevar denne håndboken på et sikkert sted for
fremtidig bruk.
Klargjøring
La det være et åpent område på minst 10 cm
rundt apparatet for ventilasjon. For å unngå
2. Strømledning
Ikke plasser apparatet, et møbel eller lignende
på strømledningen, og unngå å klemme
ledningen. Støpslet trekkes ut ved å gripe tak
i støpslet, aldri ved å trekke i ledningen. Ta
aldri på ledningen med våte hender, da dette
kan føre til støt eller kortslutning. Lag aldri
knute på en ledning, og knyt den heller aldri
sammen med en annen ledning. Plasser
strømledningen slik at den ikke vil bli trådd
på.
En skadet strømledning kan forårsake brann
feil eller usikre situasjoner, ikke plasser
objekter på toppen av apparatet.
eller gi deg elektrisk støt. Når lednngen er
skadet og må skiftes, bør dette utføres av en
Bruk dette apparatet i et moderat klima.
kvalifisert fagmann.
3. Fuktighet og vann
Ikke bruk dette utstyret på et sted med høy
fuktighet (unngå baderom, kjøkkenbenk og
10 cm
10 cm
10 cm
området ved vaskemaskinen). Ikke utsett
utstyret for regn eller vann, da dette kan være
farlig. Plasser aldri objekter som inneholder
væske (for eksempel blomstervaser) på
toppen av apparatet. Unngå drypp og sprut.
Sikkerhetshensyn
Les følgende anbefalte forholdsregler nøye
Hvis et objekt skulle falle inn i kabinettet, må
gjennom, av hensyn til din egen sikkerhet.
apparatet kobles fra strømnettet og deretter
sjekkes av en kvalifisert person før det brukes
1. Strøm
•
Bruk
alltid
den
vekselstrømsadapteren.
medfølgende
• Bruk kun strømkilder som spesifisert på
adapteren.
• I bruk vil adapteren bli varm på utsiden. Dette
er normalt, og ingen defekt.
• Ikke dekk adapteren til med noe materiale
så lenge den er i bruk. La det være 15 cm
klaring rundt adapteren.
• Du finner spesifikasjoner og advarsler på
selve adapteren.
videre.
4. Rengjøring
Før rengjøring må adapteren kobles fra
strømkilden.
Ikke
bruk
flytende
rengjøringsmidler eller aerosol. Bruk en myk
og tørr klut.
5. Ventilasjon
Åpningene på det bakre dekslet er til
ventilasjon og for å sørge for pålitelig funksjon.
For å unngå overoppheting, må disse
åpningene aldri blokkeres eller dekkes til.
Norsk - 4 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
6.Varme og åpen ild
• Kaldkatodisk, fluorescerende lampe i LCD-
Apparatet må ikke plasseres i nærheten av
åpen ild og kilder til intens varme, som for
panelet inneholder en liten mengde
kvikksølv, og bør derfor fjernes i sasvar med
eksempel en elektrisk varmeovn. Plasser aldri
stearinlys eller andre former for åpen ild på
gjeldende forskrifter.
toppen av apparatet.
7. Belysning
Under uvær med torden og lyn, eller når du
reiser bort, må støpslet trekkes ut av
stikkontakten.
8.Reservedeler
Når det kreves reservedeler, må du påse at
servicetekniker bruker deler som er
spesifisert av produsenten, eller som har de
samme spesifikasjoner som de originale
“Støpslet i stikkontakten brukes til å slå
strømmen av, og må derfor være lett
tilgjengelig.”
Advarsel: For å unngå personskade må dette
delene. Uautoriserte erstatningsdeler kan
forårsake brann, elektrisk støt eller andre
apparatet festes godt til vegg/gulv i samsvar
med instruksjonene for installasjon.
farer.
“IKKE FORLAT APPARATET SLÅTT PÅ ELLER
I STANDBY NÅR DU FORLATER HUSET”
9 . Service
All service må overlates til kvalifiserte fagfolk.
Åpne aldri dekslet selv, det er stor fare for
elektrisk støt.
Instruksjoner for fjerning av avfall:
• Alle innpakningsmaterialer er gjenvinnbart
og bør derfor leveres inn for gjenvinning.
Innpakningsmaterialene, som for eksempel
plastposene, må holdes unna barna.
LCD-skjermen er et svært høyteknologisk
produkt
med
omtrent
en
million
tynnfilmtransistorer som gir deg god
bildeoppløsning. Det kan forekomme at noen
ikke-aktive piksler viser seg på skjermen som
ubevegelige blå, grønne eller røde prikker.
Dette går ikke utover produktets ytelsesevne.
• Batterier, inkludert slike som ikke har
tungmetaller, må ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Påse at brukte
batterier fjernes på en egnet og miljøvennlig
måte. Undersøk hvilke lokale forskrifter som
gjelder der du bor.
Påse at strømtilkoblingen er korrekt jordet.
Koble jordingskontakten på adapteren med jordingspunktet på
stikkontakten, ved bruk av den medfølgende strømledningen. Hvis det
medfølgende støpslet ikke passer i din stikkontakt, bør du få en elektriker
til å skifte den.
Norsk - 5 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Jordledningen må
festes godt.
Oversikt over fjernkontrollen
Standby
Pil opp
1
32
Pil høyre
Info
31
2
3
30
Direkteprogram
Doble sifre/Ingen funksjon
29
Program opp
Volum opp
M
4
28
INFO
SELECT
TV / Digital TV-modus
Ekstern kilde
OK
Funksjon/lydspråk på-av
Installer
Pause/Ingen funksjon
Oppdater/Ingen funksjon
27
Indeksside / Elektronisk
programguide (EPG)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
Vise / Veksle fra TV til PC
Utvid/Bildestørrelse
26
Miks/Ingen funksjon
Tid
P+
5
6
7
8
25
Time
Lyd/Bla opp
24
23
Bilde / undertittel på-av / Bla ned
Forrige program/Ingen funksjon
22
21
20
19
18
17
Mono-Stereo/Dual I-II
Programme down
Volum ned
Personlige preferanser
OK (Lagre)
Pil ned
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
Pil venstre
31 Meny
32 Lyd av
Norsk - 6 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6
SVHS)+.p65
AV
24.09.2007, 16:52
12
13
14
15
16
LCD-TV og knappene på apparatet
VOLU ME
VOLUME
P/ CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
Norsk - 7 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Vise koblingene
J
Y PB PR
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
PC-inngang er for å koble en PC til TV-apparatet.
Koble PC-kabelen mellom PC-inngangen på TV-en og PC-utgangen på PC-en.
HDMI-innganger er for å koble til en enhet med HDMI-kontakt.
Din LCD-TV kan vise høy-definisjonsbildet fra enheter som høy-definisjons satelittmottaker
eller DVD-spiller. Disse apparatene må kobles til vil HDMI-uttaket eller Komponentuttaket.
Disse støpslene kan ta imot enten 720p- eller 1080i-signaler. Du behøver ingen lydkobling
for en HDMI til HDMI-kobling.
Audiolinje-Ut-utgangen overfører lydsignaler til en ekstern enhet, for eksempel et lydanlegg.
For å koble de eksterne høyttalerne til TV-en din, koble en lydkabel til AUDIOLINJE UTutgangen på TV-en.
Komponentaudio-innganger brukes for å koble til komponentlyd.
Koble lydkabelen mellom TV-ens LYDKOMPONENT-innganger og AUDIO-utgangene på
enheten din.
Norsk - 8 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Komponentvideo-innganger (YPbPr) brukes for å koble til komponentlyd.
Du kan koble til komponentvideo- og lydkomponentkontakter med en enhet som har
komponentutgang. Koble komponentvideokablene mellom TV-ens KOMPONENTVIDEOINNGANGER og enhetens komponentvideoutgang. Når du kobler til, sørg for at bokstavene
“Y”, “Pb” og “Pr” på TV-en din samsvarer med kontaktene på enheten din.
Utgangen HODETELEFON brukes for å koble en ekstern hodetelefon til systemet.
Koble til utgangen HODETELEFON for å få lyden fra TV-en gjennom hodetelefoner (valgfritt).
SCART - inn/utganger for eksterne enheter..
Koble SCARTkabelen mellom SCART-kontakten på TV-en og SCART-kontakten på den eksterne
enheten (som f.eks. en dekoder, videospiller eller DVD-spiller).
Merknad:
Hvis et eksternt apparat kobles til via SCART-kontaktene, blir TV-en
automatisk satt over til AV-modus. Hvis begge kontakter brukes samtidig,
har SCART prioritet.
RF-inngang kobler til en antenne eller kabel.
Merk: Hvis du bruker en dekoder eller en medieopptaker, bør du koble takantenne gjennom
enheten til TV-en med riktig antennekabel, som vist i illustrasjonen under.
CI-inngang
CI-inngangen brukes for å sette inn et CI-kort. Med et CI-kort kan du se alle kanalene du
abonnerer på. Se under avsnittet “Felles grensesnitt” for mer informasjon.
Strømtilkobling
VIKTIG: TV-apparatet er designet for å bruke 220-240V AC, Derfor følger det med en adapter
som gir 12V DC.
Norsk - 9 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Antennetilkobling
• Koble antenne- eller kabel-TV-kabelen til ANTENNEINNGANGEN på baksiden av TV-en.
Aerial Input
Koble LCD-TV-en til en PC
Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på LCD-TV-en din, kan du koble datamaskinen til
TV-apparatet.
• Skru av både datamaskinen og skjermen før du setter opp en tilkobling.
• Bruk 15-pins kabel for å koble PC til LCD-TV.
• Når du har gjort dette, bytt til PC-kilde. Se avsnittet om ”Inngangsvalg”.
• Still inn den oppløsningen du ønsker.
PC cable
(not supplied)
to PC output
Norsk - 10 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Koble til en DVD-spiller
Hvis du vil koble en DVD-spiller til LCD-TV-en din, kan du bruke kontaktene på TV-apparatet.
DVD-spillere kan ha forskjellige kontakter. Vennligst les DVD-spillerens instruksjonshåndbok
for mer informasjon. Skru av både TV-en og enheten før du setter opp en tilkobling.
Merknad: Kabler vist i illustrasjon følger ikke med.
• Hvis DVD-spilleren har en HDMI-kontakt, kan du koble til via HDMI. Når du kobler til en DVDspiller som vist nedenfor, bytt til HDMI-kilde. Se avsnittet om ”Inngangsvalg”.
• De fleste DVD-spillere er ikke koblet gjennom KOMPONENTKONTAKTER. Bruk en
komponentvideokabel for å koble til videoinngang. Hvis du vil aktivere audio, bruk en
lydkomponentkabel, som illustrert nedenfor. • Når du har gjort dette, bytt til YPbPr-kilde. Se
avsnittet om ”Inngangsvalg”.
• Du kan også koble til gjennom SCART . Bruk en SCART-kabel som vist nedenfor.
SCART
sockets
Component
audio
inputs
HDMI
inputs
SCART
cable
Component
video
inputs
Component
video
cable
Component
audio
cable
HDMI
cable
Merknad: Disse tre tilkoblingsmetodene har samme funksjon, men ulikt kvalitetsnivå. Det
er ikke nødvendig å bruke kople til på alle tre måtene samtidig.
Norsk - 11 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:52
Bruke andre kontakter
Du kan koble en rekke tilleggsutystyr til LCD-TV-en din. Mulige koblinger er vist nedenfor.
Kabler vist i illustrasjon følger ikke med.
• For å koble til eksterne høyttalere, bruk en lydkabel. Ikke bland AUDIO VENSTRE- og AUDIO
HØYRE-utgangene. Skru på LCD-TV-en og eksterne høyttalere etter at du har koblet alt til. For
mer informasjon, se høyttalernes brukerhåndbok.
External speakers
Koble til annet utstyr via scart
De fleste enheter støtter SCART-tilkobling. Du kan koble til: DVD-opptakere, VHS-spillere eller
dekodere til LCD-TV-en ved å bruke SCART-kontakter. Kabler vist i illustrasjon følger ikke
med.
• Skru av både TV-en og enheten før du setter opp en tilkobling.
• For mer informasjon, se enhetens egen instruksjonshåndbok.
DVD Recorder
scart
sockets
VCR
Decoder
Norsk - 12 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Sette inn batterier i
fjernkontrollen
Fjernkontrollens rekkevidde
• Fjern batteridekselet på undersiden av
fjernkontrollen ved å forsiktig dra bakover fra
• Pek spissen av fjernkontrollen mot lysdioden
som markerer LCD TV-ens fjernsensor, og
trykk så på en tast.
den indikerte delen.
• Sett inn to AAA/R3 eller tilsvarende type
batterier. Plasser batteriene riktig vei og lukk
batterilokket.
30
30
M
Merknad: Fjern batteriene fra fjernkontrollen
når den ikke skal brukes på lenge. I
motsatt fall kan det oppstå skade på
INFO
SELECT
OK
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
6
4
5
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
grunn lekkasjer fra batteriene.
P+
PP<P
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Rekkevidden er på rundt 7 meter.
Norsk - 13 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Å skru TV-en AV/PÅ
Inngangsvalg
Skru på TV-en.
Når du koblet eksterne systemer til TV-en din,
kan du veksle mellom forskjellige
Fjernsynet slås på i to trinn:
1- Koble strømledningen til systemet. Trykk
På/Av-bryteren. TV-apparatet slår seg på i
standbymodus.
inngangskilder.
• Trykk på AV på fjernkontrollen til den
ønskede kilden er markert. TV-en vil da bytte
2- For å slå på TV-en fra ventemodus, enten:
til valgt kilde etter et lite øyeblikk.
Trykk en nummertast på fjernkontrollen slik
Source
at et kanalnummer velges, eller trykk
knappene "-P/CH" eller "P/CH+" på TVapparatet, eller trykk “P-” eller “P+” på
fjernkontrollen for å velge kanalen som viste
når apparatet sist ble slått av.
Alle tre metodene slår apparatet på.
Skru av TV-en.
•
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
Trykk “
(stand-by)-knappen på
fjernkontrollen eller På/Av-knappen på
apparatet, som får TV-apparatet til å gå til
standabymodus.
For å slå strømmen helt av, trykker du På/Avknappen eller trekker ut støpslet fra
stikkontakten.
Norsk - 14 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Voluminnstilling
Grunnleggende bruk
Du kan betjene din TV både ved hjelp av
både fjernkontroll og tastene på selve
Trykk V+-tasten for å øke volumet. Trykk V-tasten for å redusere volumet. En volumnivå-
apparatet.
skala (stolpe) vises nederst på skjermen.
Betjening med tastene på TVapparatet
Voluminnstilling
Programvalg (Forrige eller neste
program
• Trykk
• Trykk P- for å velge forrige program.
- for å redusere volumet eller
+
• Trykk P+ for å velge neste program
for å øke volumet, slik at volumnivået (stolpe)
vises i midten nederst på skjermen.
Programvalg
• Trykk på P/CH+ for å velge neste program
eller P/CH- for å velge forrige program.
Å gå inn i hovedmenyen
• Trykk “MENU”-tasten for å gå inn i
hovedmenyen. I hovedmenyen, velg
undermeny ved å trykke på P/CH- eller P/CH+
og gå inn i undermenyen ved hjelp av
eller
+. For å lære å bruke menyene, les
avsnittet om Meny-system.
AV-Modus
• Trykk på TV/AV-tasten på kontrollpanelet på
TV-en for å bytte til AV-modus på din TV.
Betjening med fjernkontrollen
• Fjernkontrollen til TV-en er spesiallaget for å
styre alle funksjonene i modellen du har
valgt. Funksjonene blir beskrevet i samsvar
med menysystemet på TVen din.
• Funksjonene i menysystemet er beskrevet i
følgende avsnitt.
Programvalg (direktevalg):
• Trykk talltastene på fjernkontrollen for å velge
programmer mellom 0 og 9. TV-apparatet vil
slå over til valgt program. For å velge
program mellom 10 og 999 (for IDTV) eller
10 til 99 (for analog), trykk talltastene
fortløpende for det programmet du vil ha (f.
eks for program 27, trykk først 2 og så 7).
Hvis du ikke trykker den andre talltasten raskt
nok, vil du gå til programmet som hører til
den første talltasten. Grensen for
forsinkelsestid på dette er 3 sekunder.
• Trykk programnummer direkte for å velge
tilbake ensifrede programmer.
Norsk - 15 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Startinnstillinger
IDTV vil automatisk søke seg frem til UHF-
Når TV-apparatet slås på første gang, kommer
iDTV på først. Ettersom dette er første gang
TV-apparatet brukes, er det ikke lagret noen
kanaler i minnet.
Når TV-apparatet slås på første gang, vises
menyen for språkvalg på skjermen. Meldingen
”Velkommen, vennligst velg ditt språk” vises
kanaler 21 til 68 og lette etter digitale
landbaserte TV-sendinger, og vil vise navnene
på kanalene som finnes. Denne prosessen
tar ca, 5 minutter. Før å avbryte søket kan du trykke
M når som helst under prosessen. Følgende
OSD vises mens det automatiske søket pågår:
Automatisk søk
på alle tilgjengelige språk i OSD-menyen.
Ved å trykke  eller  markerer du språket
du vil ha og trykker på ”OK”. I menyen står det
”Sett språk” (Set Language) ved siden av
”OK” for å indikere at ”Trykk SELECT for å
stille inn markert språkvalg”.
Du kan få informasjon om bruk av menyen
ved å trykke på
. Trykk
av hjelpemenyen.
igjen for å gå ut
Etter dette vil OSD-en “Førstegangs
Installasjon” vises på skjermen. Ved å trykke
Crystal Palace: Cartoon Nwk
Crystal Palace: UK Gold
Søker kanal: UHF 26 Vennligst vent. Dette tar noen minutter.
0%
100%
MENU
Avbryt søk
Etter at Automatisk Søk er fullført, vises
følgende melding på skjermen som spør om
du vil søke etter analoge kanaler. TV-apparatet
slår over til analog modus.
Vil du søke etter analoge
kanaler?
på  eller  markerer du landet du vil ha, og
deretter trykker du på OK.
Ja
Førstegangs installasjon
Nei
Velg land
OK
Horge
Velg land og fortsett installasjon
Etter at “Førstegangsinstallasjon” (“First time
installation”) er utført, vises følgende melding
på skjermen.
For å lete etter analoge kanaler, velg “Ja”.
Føgende meny blir vist for å lete etter analoge
kanaler.
Vill du starte automatisk søk?
Ja
Nei
• For å starte automatisk søk, velg “Ja”, for å
avbryte, velg “Nei”.
• For å velge alternativ Ja eller Nei, marker
elem entetm ed  eller  og trykk OK (SELECT).
Auto. Programmerings System
Språk
Land
Tekst region
Vest Europa
Vennligst Sjekk Antenne Kabel!
Start :Ok
Norsk - 16 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16
SVHS)+.p65
Norwegian
Horge
24.09.2007, 16:53
Avslutt :TV
Sett Språk (Language) ved å trykke på  eller
• Informasjonsfeltet kan også vises ved å
. Marker Land (Country) ved å trykke på 
eller , og trykk så  eller  for å angi. Trykk
 eller  for å markere Tekst-TV-region (Txt.
når som helst mens du ser på
trykke på
TV. Trykk du
igjen, forsvinner feltet.
Region). Velg en region med  eller  X.Trykk
TV
DTV
for å avbryte. Når det er ferdig
trykker du OK for å fortsette, og denne OSDen vil komme opp:
4
RTL
CH 48
Nå:
BBC News
Neste: Trisha Goddard
09:10
Signal :
04:35-11:00
11:00-17:55
• Informasjonsfeltet gir deg flere fakta om
kanalen og programmet.
• Navnet på kanalen vises sammen med
kanalens nummer og en indikasjon av
styrken på signalet som mottas på denne
kanalen.
• Det gis informasjon om nåværende og neste
program, med tidspunkter for start og slutt.
Auto. Programmerings System
Auto. innstilling går på
Status: Finskanning...
78 %
• Aktuelt klokkeslett vises sammen med
kanalnavnet.
Tips: Ikke alle kanaler sender programdata.
Hvis navnet og tidspunktene for et
program ikke er tilgjengelige, står det
Avslutt :TV
Når innledende APS er avsluttet, blir det vist en
program-liste på skjermen. På programlisten
kan du se programnummere og navnet for
tilsvarende program.
Hvis du ikke aksepterer plasseringene og /
eller programnavnene på programmer, kan
”Ingen Informasjon Tilgjengelig” i
informasjonsfeltet.
Merknad: Hvis valgt kanal er låst, må du angi
korrekt 4-sifret nøkkel for å se kanalen.
Da vil en boks vises, som spør etter
låsekode:
du endre dem i Program-menyen. For detaljer,
se avsnittet om “Programtabell”.
Leg inn låsekode
Generell bruk
Trykk på TV DTV når som helst mens du ser
TV-programmer for å slå apparatet frem og
tilbake mellom digitale sendinger og analoge
sendinger.
Informasjonsfelt
• Når du endrer kanal med knappene P + eller
P - eller med nummerknappene, vil TVapparatet vise bildet i denne kanalen,
Elektronisk programguide (EPG)
Noen, men ikke alle kanaler sender
informasjon om nåværende og neste
program. Merk deg at informasjon om
programmer oppdateres automatisk. Hvis det
ikke er programinformasjon tilgjengelig for
kanalen, vil kun kanalens navn og ”Ingen
Informasjon tilgjengelig” vises.
sammen med et informasjonsfelt nederst
på skjermen. Dette feltet står på skjermen i
ca. 3 sekunder.
Norsk - 17 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
• Trykk GUIDE for å se EPG-menyen .
Programpåminnelser settes til å signalisere
• Trykk  eller  for å navigere i Kanaler eller
Programmer.
at et program er i ferd med å starte når du ser
på en annen kanal. Hvis du stiller inn en
• Trykk  eller  for å navigere gjennom kanalog programlisten.
• I EPG-menyen kan du lett se utvidet
hjelpeinformasjon ved å trykke på
knappen.
påminnelse for et program, vil du bli spurt om
du vil slå over til denne kanalen når tidspunktet
for påminnelse er nådd.
Elektronisk programoversikt
News
Ons 31/7 09:13
10:00-11.00
(Show/Spill) Daytime discussion show.
Elektronisk programoversikt
News
Ons 31/7 09:13
1
10:00-11.00
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
ONE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Naviger
Plan
OK
Se På
Mer
• Du kan lukke dette vinduet ved å trykke på
den samme knappen igjen.
• I EPG-menyen vises alle kanaler. Aktuell
kanal markeres når du går inn i EPGmenyen.
• Bruk  eller  for å bytte kanal. Trykk også
RØD eller GRØNN for å bla opp eller ned i
kanalene. Trykk OK for å se den markerte
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
kanallinjen som vist i følgende figur av en
EPG-meny.
OK
• Ved å trykke på
Mer
kan du lett se detaljerte
hjelpeopplysninger. Ved å trykke
går du ut av hjelpemenyen.
igjen
• Når du trykke den BLÅ knappen, vises
følgende EPG-meny på skjermen:
Elektronisk programoversikt
Ons 31/7 09:13
BBC ONE
Ons 21/4, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
Ingen Informasjon
Naviger
Påminnelse
Plan
I Mer
• Ved å trykke GUL/BLÅ knapp kan du bla én
dag frem eller tilbake i programplanen.
• Ved å trykke på knappene
planlagte tidspunkter.
• Ved å trykke på
/
kan du endre
kan du lett se detaljerte
hjelpeopplysninger. Ved å trykke
går du ut av hjelpemenyen.
Norsk - 18 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18
SVHS)+.p65
Se På
utvidet plan for programmene.
programbeskrivelse,
en
utvidet
programbeskrivelse, og start- og sluttider på
påminnelse for det markerte programmet,
og et klokkeikon vises over den markerte
Plan
• Ved å trykke den BLÅ knappen kan du se en
• Hvis du markerer et program, vises en kort
• Hvis du trykker OK når et kommende
program er markert, blir det satt en
II
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Naviger
kanalen.
skjermen.
ONE
24.09.2007, 16:53
igjen
Trådløs nedlastning
Kanalliste (Channel List), og trykk OK for å
For å sikre at IDTV alltid har mest mulig
oppdatert informasjon, pass på at den settes
vise Kanalliste (Channel List)
i standbymodus etter bruk. Klokken 3.00 hver
natt søker IDTV automatisk etter oppdateringer
som kringkastes, og laster ned disse
automatisk. Dette tar vanligvis rundt 30
Følgende handlinger kan utføres i denne
menyen:
• Navigere i hele kanallisten
• Flytte kanaler*
minutter.
• Slette kanaler
Visning av undertekster
• Omdøpe kanaler
Med digitale sendinger (DVB-T), sendes noen
av programmene med teksting. Teksting kan
• Låse kanaler
vises når du ser disse programmene.
• Kanalliste er hvor du håndterer kanalene.
• Når GRØNN knapp trykkes vises OSD for
* Avhengig av ditt valg av Land ved
teksting på skjermen.Du kan stille tekstingen
PÅ eller AV. For valg av språk for teksting, se
”Språkinnstillinger”
”Konfigurasjonsmenyen”.
under
• Velge favoritter
førstegangsinstallasjon, er kanskje ikke
valget ”FLYTT” (MOVE) i Kanallisten synlig.
Kanalliste
Tekst-TV
Bruk av tekst-TV og dens funksjoner er identisk
med et analogt tekstsystem. Se forklaringer
under ”Analog tekst-TV”.
IDTV Menysystem
IDTV-menyen kan kun vises når du ser digitale
landbaserte sendinger. Trykk på TV DTV for å
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Velg
Flytt
Funksjon
1
Slett
Velg kanal
BBC ONE
Endre navn
Se på
OK
SELECT
Lås
Favoritter
i
Mer
slå på IDTV når apparatet er i analog modus.
Navigere i hele kanallisten
• Trykk M . Menyen nedenfor vises på
• Trykk  eller  for å velge forrige eller neste
skjermen:
kanal.
Hovedmeny
• Du kan trykke
eller
opp eller en side ned.
Kanalliste
for å flytte en side
• For å se en bestemt kanal, marker den ved
bruk av  eller  og trykk deretter OK mens
Installasjon
Konfigurering
elementet ”Velg” i Kanallisten markeres
med bruk av  eller .
Timere
TV-oppsett
Flytte kanaler i kanallisten
Felles grensesnitt
Kanalliste
• Trykk  eller  for å velge kanal som skal
flyttes.
Trykk  eller  på fjernkontrollen i
hovedmenyen, marker det første elementet,
• Trykk  eller  for å velge ”Flytte” (”Move”) i
menyen Kanalliste.
Norsk - 19 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
• ”Flytte” (”Move”) er skrevet ved siden av OK,
og indikerer at du kan trykke OK for å flytte
den markerte kanalen til ønsket posisjon i
kanallisten. Meldingen nedenfor vises på
skjermen:
Valgt tjeneste er permanent slettet, og favorittlisten vil
bli slått av. Er du sikker?
kanallisten. Kanalliste-OSD-en vises
nedenfor:
• Hvis du trykker OK mens “Ja” (”Yes”) er
markert, vil markert kanal slettes.
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
• Velger du “Nei” (”No”) blir slettingen avbrutt.
1
Flytt
Funksjon
Slett
Velg kanal
Endre navn
SELECT
OK
BBC ONE
Lås
Favoritter
Flytt
i Mer
• Trykk OK. Den valgte kanalen vil da bli
markert.
• Trykk  eller  for å velge kanalens nye
posisjon, og trykk OK for å plassere kanalen
i denne posisjonen og returnere til menyen.
Slette kanaler i kanallisten
• Trykk  eller  for å velge kanalen som
skal slettes.
• Trykk  eller  for å velge ”Slette” i menyen
Kanalliste.
Omdøpe kanaler
For å omdøpe en bestemt kanal, marker
kanalen ved å trykke på  eller . Marker så
“Endre navn” (Edit name) ved å trykke på 
eller  . Trykk OK for å aktivere
omdøpingsfunksjonen. KanallistemenyOSD-en vises nedenfor:
Kanalliste
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Velg
Funksjon
I menyen Kanalliste blir ”Slette” (”Delete”)
skrevet ved siden av OK nederst på skjermen,
og indikerer at du kan trykke OK for å slette
den markerte kanalen fra kanallisten:
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Funksjon
Flytt
1
Slett
Flytt
Velg kanal
BBC ONE
Endre navn
SELECT
OK
Rediger navn
i Mer
Trykk deretter på  eller  for å flytte til forrige
eller neste tegn. Du veksler tegn ved å trykke
på  eller . F.eks. blir tegnet ‘b’ til en ‘a’ ved
å trykke på , og til en ‘c’ ved å trykke på  .
Dersom du trykker på nummertastene ‘0...9’
erstattes de markerte tegnene med tegnene
Kanalliste
Velg
Nei
• Trykk  eller  for å markere ønsket valg.
Kanalliste
Velg
Ja
skrevet over knappen en etter en etterhvert
som du trykker på knappen.
1
Slett
Velg kanal
Endre navn
SELECTOK
Slett
BBC ONE
Lås
Favoritter
i Mer
Trykk M for å avbryte redigeringen, eller OK for
å lagre det nye navnet.
Låse kanaler
Kanallås gjør at foreldre kan beskytte en kanal
Trykk OK for å slette den markerte kanalen fra
med et passord.
Norsk - 20 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
For å kunne låse en kanal må du kjenne til
Foreldrelåsens passord (fabrikkinnstilt som
0000, men kan endres fra menyen
Konfigurasjon).
Trykk på  eller , marker kanalen som skal
låses, og velg “Lås” (Lock) ved å trykke på 
eller . Trykk så på OK for å vise dialogboksen
hvor du kan skrive inn passordet:
Rediger favorirrlister
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
Liste 1
Liste 2
Velg liste
Kanalliste
Funksjon
Flytt
SELECT
OK
Liste 4
Legg til/Fjern
Liste 5
i Mer
Hvordan legge en kanal til en
favorittliste
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Velg
Liste 3
Velg kanal
1
BBC ONE
• Trykk på  /  for å markere kanalen du vil
legge til favorittlisten.
• Velg listenummer ved å trykke på  / .
Slett
Velg kanal
Endre navn
SELECT
OK
Lås
Låse/Åpne
Favoritter
i Mer
• Trykk på OK for å legge den markerte kanalen
til valgte liste.
• For hver kanal vil et ikon indikere i hvilken
favorittliste kanalen tilhører (i figuren ovenfor
Legg inn låsekode
indikerer ikonet
Liste 1.)
Velge favoritter
Du kan velge flere kanaler som favoritter, slik
at kun disse kanaler er tilgjengelige for
navigering. For å velge en favoritt, markerer
du Favoritter (”Favourites”) nederst i menyen
Kanalliste.
For å velge en favoritt, markerer du Favoritter
(”Favourites”) nederst i menyen Kanalliste.
at BBC ONE er lagt til
Fjerne en kanal fra en favorittliste
• Marker kanalen som du vil fjerne fra
favorittlisten.
• Marker nummeret på favorittlisten som
kanalen skal fjernes fra og trykk OK. Ikonet
som indikerer favorittlisten med kanalen vil
forsvinne.
Trykk så OK, og menyen Rediger favorittlister
(Edit Favourite Lists) vises på skjermen.
Merknad: En kanal kan legges til flere
Du kan liste opp dine favorittkanaler under
Liste1, Liste 2, Liste 3, Liste 4 eller Liste 5.
• For å aktivere Favoritter, gå til menyen
Konfigurasjon og velg listenummeret du vil
Du kan bruke disse 5 listene til å lage
aktivere under Favorittmodus ved å trykke 
eller . For å avbryte Favoritter, settes
favorittlister innen forskjellige kategorier
(sport, musikk osv). Ved å aktivere nummeret
favorittlister.
Favorittmodus til Av.
på favorittlisten du vil ha i undermenyen
Favorittmodus, under Konfigurasjon,
Bruk BLÅ knapp til å navigere
gjennom favorittkanaler
aktiveres kun kanaler i denne valgte listen.
Du kan navigere gjennom favorittkanaler ved
å trykke på den BLÅ knappen. For hvert trykk
Kanalliste-OSD-en vil se slik ut:
Norsk - 21 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
på den BLÅ knappen vil du bla gjennom
Automatisk søk
favorittkanalene som er øverst i hver enkelt
kanalliste.
Automatisk søk startes ved å markere
Automatisk Søk (Automatic Search) og
Når en favorittkanal er valgt, kan du navigere
trykke på OK (SELECT).
gjennom alle favorittkanaler i denne listen ved
å trykke P + eller P -
Følgende melding vises på skjermen:
Vennligst sjekk antennetilkoblingen. Vil du
starte automatisk søk? Din forrige kanalliste...
Hjelp på skjermen
I alle menyer kan du trykke på
Ja
for å få
hjelp til menyfunksjonene. For menyen
Kanalliste vises følgende melding på
skjermen:
Nei
Marker ”Ja” eller ”Nei” ved bruk av knappene
 eller  og trykk OK (SELECT) for å velge.
Hvis ”Ja” velges vil Automatisk Søk starte.
Trykk SELECT knappen päfjernkontrollen for ä läse denne kanalen.
Brukerne blirbedt om ä legge inn et passord for ä se pä denne kanalen.
Trykk MENU for ä avslutte dette skjermbildet.
Hvis ”Nei” velges vil Automatisk Søk avbrytes.
Etter at søket er gjennomført for digitale
Tips: Du kan få hjelp og informasjon i IDTV
ved å trykke
.
kanaler, vil en melding spørre deg om du vil
søke på analoge kanaler:
Installasjon
Vil du søke etter analoge
kanaler?
Installasjonsmenyen er først og fremst til hjelp
for å bygge opp en Kanaltabell på best mulig
måte. Velk Installasing (Installation) fra
hovedmenyen ved å trykke på  eller  som
vist nedenfor:
Ja
Nei
Marker “Ja” (Yes) og trykk OK (SELECT) for å
søke etter analoge kanaler. Følgende meny
kommer opp på skjermen for analogt kanalsøk:
Hovedmeny
Kanalliste
Installasjon
Konfigurering
Timere
TV-oppsett
Felles grensesnitt
Auto. Programmerings System
Menyen inneholder følgende elementer:
Språk
Land
Tekst region
• Automatisk søk
Vennligst Sjekk Antenne Kabel!
Start :Ok
• Manuelt søk
Norwegian
Horge
Vest Europa
Avslutt :TV
Sett Språk (Language) ved å trykke på  eller
• Førstegangsinstallasjon
. Marker Land (Country) ved å trykke på 
eller , og trykk så  eller  for å angi. Trykk
 eller  for å markere Tekst-TV-region (Txt.
Installasjon
Automatisk søk
Manuelt søk
Region). Velg en region med  eller . Når du
Norsk - 22 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
er ferdig, trykk OK (SELECT) for å fortsette.
For å gjenopprette fabrikkinnstillinger, marker
Trykk TV for å endre innstillinger.
”Førstegangs installasjon” (First Time
Installation) og trykk OK. Du vil deretter bli bedt
om å bekrefte gjenopprettingen. Ved å markere
”Ja” (”Yes”) og trykke på OK, vil den
eksisterende kanaltabellen bli slettet.
Er du sikker på at du ønsker å slette alle kanaler
og innstillinger for førstegangs installasjon?
Ja
Auto. Programmerings System
Auto. innstilling går på
Status: Finskanning...
78 %
Etter at fabrikkinnstillingene er lastet inn, vil
Avslutt :TV
Når APS er avsluttet, blir det vist en programliste på skjermen. På program-listen kan du
se program-nummere
tilsvarende program.
Nei
og navnet for
Hvis du ikke aksepterer plasseringene og /
eller programnavnene på programmer, kan
menyen ”FørstegangsInstallasjon” (First
Time Installation) vises.
Det første som vises er en meny for valg av
språk. Bruk  eller  til å velge ønsket språk,
og trykk OK (SELECT) for å aktivere valget.
Etter å ha valgt språk, vises en melding som
spør om du vil gjøre et automatisk kanalsøk.
Vil du starte automatisk søk?
du endre dem i Programtabellen. Se avsnittet
om ”Installeringsmeny” (“Install Menu”).
Alle kanaler som blir funnet er lagret og sortert
etter kanal-numre. Enkelte tjenester kan dukke
opp med feil kanalnummer. Dette er fordi
enkelte kanaler ikke har kanalnummerinfo.
Ja
Marker “Ja” (”Yes”) ved å trykke  eller  og trykk OK
(SELECT) for å starte installasjonen. Etter at søket
er gjennomført for digitale kanaler, vil en melding
spørre deg om du vil søke på analoge kanaler:
Manuelt søk
Vil du søke etter analoge
kanaler?
I Manuelt Søk angis nummeret på en
mulitpleks manuelt, og det søkes kun etter
kanaler i denne multipleksen. For hvert
gyldige kanalnummer vises signalnivå,
signalkvalitet og senderens navn nederst på
skjermen.
Både i manuelt og automatisk søk er det
umulig å lagre samme kanal to ganger, for å
Nei
Ja
Nei
Marker “Ja” (”Yes”) ved å trykke  eller  og
trykk OK (SELECT) for å starte søk etter analoge
kanaler. Følgende meny kommer opp på
skjermen for analogt kanalsøk:
unngå unødig duplisering.
Førstegangs installasjon
Bruker kan benytte dette valget til å laste inn
standardinnstillinger som er forberedt fra
fabrikken.
Norsk - 23 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Konfigurering
Favorittmodus
Kanalliste
Av
Kun TV
Språkinnstillinger
Foreldrekontroll-innst.
Tidsinnstillinger
Mottakeroppgr.
V.0.3 (EU)
4
Arte
Land
Norsk
Auto. Programmerings System
Språk
Land
Tekst region
Norwegian
Horge
Vennligst Sjekk Antenne Kabel!
Start :Ok
Endre favorittmodus
OK Velg modus
i
Mer
Vest Europa
Avslutt :TV
Sett Språk (Language) ved å trykke på  eller
. Marker Land (Country) ved å trykke på 
eller , og trykk så  eller  for å angi. Trykk
 eller  for å markere Tekst-TV-region (Txt.
Region). Velg en region med  eller . Når du
er ferdig, trykk OK for å fortsette. Trykk
TV
DTV for å endre innstillinger..
Gratulerer
Trykk M for å vise hovedmenyen, og trykk  to
ganger for å markere Konfigurasjon
(Configuration). Trykk deretter ”OK” for å vise
menyen Konfigurasjon. Trykk på M for å gå ut
Favorittmodus
Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer
bruken av favorittkanallister.
Bruk  eller  til å sette Favorittmodus til ”Liste
1, Liste 2......Liste 5 eller ”Av”.
Velg ”Av” (”Off”) for å deaktivere bruken av
favorittkanallister.
Hvis ”Favorittmodus” (Favourite Mode) er
aktivert ved å velge et listenummer, vil du i
normal modus kun navigere gjennom kanaler
som er lagt inn på denne listen som favoritter
når du trykker på “P +” eller “P -”.
Kanalliste
I menyen Konfigurasjon, marker Kanalliste
(Channel List) ved å trykke på  eller .
av menyen.
Hovedmeny
Bruk  eller  til å sette Kanallisten til ”Kun TV”
(”TV only” ) eller ”Kun Radio” (”Radio only”).
Kanalliste
Installasjon
Denne funksjonen aktiverer navigering kun
gjennom den valgte kanallistetypen.
Konfigurering
Timere
Hvis du velger “Kun Radio”, vil du kun navigere
TV-oppsett
gjennom radiokanaler når du trykker på ”P +”
eller ”P -”.
Felles grensesnitt
De ulike funksjonene for konfigurasjon vises i
en liste, sammen med et kvart skjermbilde av
kanalen som er valgt. Du velger en funksjon ved
å markere tilhørende menylinje med bruk av 
eller . Konfigurasjonsmenyen vil se slik ut:
Språkinnstillinger
I
menyen
Konfigurasjon,
undermenyen Språkinnstillinger (Language
Settings) vil vises på skjermen.
Norsk - 24 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24
SVHS)+.p65
marker
Språkinnstillinger (Language Settings) ved å
trykke på  eller  . Trykk OK, og
24.09.2007, 16:53
menyen Foreldrekontroll (Parental Settings
Systemspråk
Talespråk
Undertekst språk
Norsk
Menu). En boks vises, som spør etter
låsekode:
Norsk
Av
Leg inn låsekode
Bruk  eller  til å markere menyvalget du vil
justere.
Systemspråk
Systemspråk bestemmer språket i menyene
på skjermen.
Fabrikkinnstilt kode er ”0000”. Angi koden.
Hvis feil kode angis, vil følgende melding
vises på skjermen, og du kommer tilbake til
forrige meny.
Bruk  eller  til å stille inn Systemspråket.
Lydspråk
Digitale TV-kanaler kan sende flere lydspor
samtidig, med ulike språk. Denne funksjonen
Feil låsekode
Hvis koden er korrekt, vises menyen Foreldrekontroll
med følgende elementer:
velger hvilket lydspor du vil høre når du velger
en kanal som sender på flere språk.
Alterssperre
Menylås
Bruk  eller  til å bla gjennom alternative språk.
Age 5
Av
Still låsekode
Når som helst når du trykker på GUL knapp,
vil OSD for valg av lydspråk komme opp på
skjermen.
Bruk  eller  til å markere menyvalget du vil
justere.
Språk for teksting
Alderslås
Digitale TV-kanaler kan sende med teksting
på skjermen for hørselsvake. Denne
Lock).
funksjonen velger ønsket språk for teksting
og aktiverer automatisk visning av teksting når
Trykk  eller  for å velge alderslås (Maturity
Menylås
en kanal sender teksting.
Her kan du sette/endre låsing av
Hovedmenyen eller Installasjonsmenyen for
Bruk  eller  til å bla gjennom ”Av” (”Off”)
og alternative språk.
å begrense tilgang. Hvis menylåsen er
deaktivert, er det fri tilgang til menysystemet.
Foreldrekontroll
Av: Alle menyer er ulåste.
Noen kanaler sender programmer som du
Hovedmeny: Hovedmenyen er tilgjengelig kun
med korrekt nøkkel. Bruker kan ikke legge til,
ikke vil at familiens yngste medlemmer skal
se. Alle kanaler kan ”låses” slik at de ikke kan
velges uten først å taste inn en 4-sifret PINkode. På denne måten kan man beskytte alle
slette, omdøpe eller flytte kanaler, og kan ikke
sette klokker.
kanaler som er upassende for yngre seere.
Installasjon: Installasjonsmenyen er låst, så
bruker kan ikke legge til kanaler.
Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer
Endringer vil bli aktiverte etter at du går ut av
låsingen, og lar deg endre PIN-koden.
menyen Konfigurasjon.
Bruk  eller  til å markere Foreldrekontroll
(Parental Settings). Trykk OK for å gå inn i
Norsk - 25 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Stille Låsenøkkel
I
I denne menyen kan du også endre nøkkelen
og sette/endre foreldrelås.
”Mottakeroppgradering” (Receiver Upgrade)
ved å trykke  eller  og trykk OK for å starte
Tidsinnstillinger
oppgraderingsprosessen. Følgende meny
vises på skjermen:
I
menyen
Konfigurasjon,
marker
konfigurasjonsmenyen,
marker
Oppgradering av programvare
tidsinnstillinger (Time Settings) ved å trykke
på  eller . Trykk OK, og undermenyen
Søk etter oppgradering. Vennligst vent, eller
tryck MENY for å avbryte.
Tidsinnstillinger vil vises på skjermen.
Søking pågår:
Aktuell tid
Tidssoneinnstilling
14:26
Auto
Tidssone
GMT +0
Etter at søket er fullført, vises meldingen
Bruk  eller  for å markere
Tidssoneinnstilling. (Time Zone Setting)
”Fullført søk etter oppgradering. Ingen ny
programvare ble funnet” på skjermen hvis
Tidssone (Time Zone Setting) stilles inn med
knappene  eller . Den kan settes til AUTO
Klokker
eller MANUAL. Når AUTO velges, er det ikke
mulig å stille inn Nåværende Tidspunkt
Vis hovedmenyen ved å trykke på M. Marker
Klokkelinjen (Timers) ved å trykke  eller  og
(Current Time) og Tidssone (Time Zone).
trykk OK (SELECT) for å vise Klokkemeny-OSD-en.
ingen programvare ble funnet.
Hovedmeny
Hvis
MANUAL
velges
som
Tidssoneinnstilling, kan Tidssone endres.
Kanalliste
• Velg Tidssone (Time Zone) ved å trykke på
 eller  . Bruk  eller  til å endre
Installasjon
Konfigurering
Tidssonen (Time Zone) mellom GMT-12 til
GMT+12. Nåværende Tidspunkt (Current
Timere
TV-oppsett
Time) øverst i menylisten vil da endres i
samsvar med valgt Tidssone.
Oppgradering av mottaker
IDTV
kan
oppgraderes
via
menyen
Konfigurasjon, som du finner under
Hovedmenyen. Velg Oppgradering av mottaker
ved å trykke på  eller .
Konfigurering
Favorittmodus
Kanalliste
Opp til fem forskjellige programmer kan stilles
inn, og hvert program vises på Programklokkeskjermen . Den viser programnummeret, valgt
kanal, start- og sluttid, dato og modus – om
programmet er aktivt (og vil reageres på) eller ikke.
Programtimere
Av
Kun TV
Språkinnstillinger
Foreldrekontroll-innst.
Tidsinnstillinger
Mottakeroppgr.
Felles grensesnitt
V.-.- (EU)
4
Arte
Land
Ingen kanalnavn
Start
Slutt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
Dato
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Mode
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Norsk
10:42
04/07/2005
OK Søke etter oppgradering
i
Mer
Flytt/Endre
MENU
Avslutt
OK
Rediger timer
Norsk - 26 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
i Mer
• For å stille inn en hendelse markeres modusen
med  eller  og deretter trykker du OK
Hovedmeny
(SELECT) for å vise vinduet for registrering av
Kanalliste
klokker.
Installasjon
Type:
Navn:
Start:
Slutt:
Dato:
Modus:
Konfigurering
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Én gang
Timere
TV-oppsett
Felles grensesnitt
• Her justerer du kanaltype, kanalnavn, starttid,
sluttid, dato og frekvensmodus. Du flytter fritt
mellom hver innstilling med  eller .
• Kanaltypene stilles inn med bruk av  eller 
Dette aktiverer vising av kun den valgte typen
kanaler.
• Kanalnavnet stilles inn ved hjelp av  eller 
for å vise kanalen som sender programmet.
Detaljert informasjon om alle menyvalg finnes
i avsnittet Analog-TV Menysystem.
Felles grensesnitt
Trykk M for å vise Hovedmenyen, og bruk 
eller  til å markere ”Felles Grensesnitt”
(”Common Interface”), og trykk OK (SELECT).
Hovedmeny
• Starttid, sluttid og dato stilles alle inn med
Kanalliste
nummertastene på fjernkontrollen, i 24timers format.
Installasjon
Konfigurering
• Frekvensmodus bestemmer hvor ofte
mottakeren skal aktivere denne hendelsen,
Timere
og velges med  eller  til enten Én gang,
Daglig, eller Ukentlig.
TV-oppsett
Felles grensesnitt
For å kunne se digitale betalingskanaler må
du ha et kabel-TV abonnement.
Tips
Hvis det tastes inn en ugyldig verdi for starteller sluttid vises meldingen ”Angitt tid er
ikke gyldig” på menyen.
Skaff Tilgangsmodulen (CAM) og Kodekortet
ved å abonnere på en kabeltjeneste, og
installer dette på TV-apparatet etter følgende
TV-oppsett
Du kan bruke dette valget for å vise TV-ens
funksjoner.
Menyskjermen for digitalt TV-oppsett nås vis
Hovedmenyen. Trykk M for å vise
Hovedmenyen, og bruk  eller  for å
markere ”TV-oppsett”. (TV Setup) Trykk OK
for å vise menyskjermen TV-oppsett.
prosedyre.
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet.
• Sett inn CAM, og deretter Kodekortet i sporet
på terminaldekslet på venstre side av
apparatet (sett forfra).
• CAMen må settes i korrekt, det er umulig å
sette den helt i dersom du prøver feil vei.
CAM eller TV-apparat kan skades hvis du
tvinger CAM på plass.
Norsk - 27 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
• Koble TV-apparatet til strøm, slå det på, og
vent deretter i noen minutter til kortet blir
aktivert.
• Noen CAMer krever følgende oppsett. Still
inn CAM ved å gå til IDTV-menyen, Felles
Grensesnitt (Common Interface), og trykk
Navigere i menysystemet for
analog-TV
Navigering
Vise menyalternativer
M
Bekrefte valg
OK. (Oppsettmenyen for CAM vises ikke når
den ikke behøves.)
SELECT
INFO
OK
• For å se informasjon om abonnementet:
• Trykk M for å vise menyen.
• Gå til IDTV, trykk M, marker Felles Grensesnitt
(Common Interface) og trykk OK.
• Trykk på
• Når ingen modul er satt inn, vises meldingen
“Ingen Felles Grensesnittsmodul funnet” på
skjermen.
eller
for å velge et symbol. Trykk
eller OK for flere alternativer..
• Trykk
eller
• Trykk
eller
for å markere.
for å endre innstillinger. Trykk
OK for å sette som standard.
• For å gå ut av meny
• Se modulens brukermanual for detaljer om
innstilling.
MERKNAD: Sett i eller fjern CI-modulen kun
når TV-en står i STANDBY-modus eller
returnere fra en
undermeny, trykk M.
Merknad: Disse forklaringene er tilgjengelige
for navigering i hele menysystemet. For
er SLÅTT AV.
å velge alternativer som er forklart i de
følgende avsnitt, se ”Navigere i
menysystemet for analog-TV”.
Norsk - 28 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Analog TV Menyoversikt
KJENNETEGN
Lyd
Volum
Balanse
Lydmodus
AVL
Effekt
Tilbake: Menu
0
Stereo
På
Av
Avslutt : TV
Av
Norwegian
Av
Grå
Av
Tilbake : Menu
Avslutt : TV
INNSTALLERE
BILDE
Bilde Status
Lysstyrke
Kontrast
Farge
Skarphet
Tilbake :Menu
Hviletimer
Språk
Barnesikring
Menyfarge
Fav.Innst.
Lys
Avslutt :TV
Programmering
A.P.S.
Tekst region
Programtabell
Vest Europa
Tilbake :Menu
Avslutt :TV
LYDMENY (Sound Menu)
BILDEMENY (Picture Menu)
-Volume (-Volum)
-Balanse (Balance)
-Lydmodus (Sound Mode)
-AVL
-Effekt (Effect)
-Equalizer (Equalizer)
- Modus (Mode)
-Hodetelefonvolum (HP Volum)
-Lagre (Store)
-Bildemodus (Picture Mode)
-Klarhet (Brightness)
-Kontrast (Contrast)
-Farge (Colour)
-Skarphet (Sharpness)
-Fargetemperatur (Colour Temp)
-Romlys (Room Lightning)
-Bildezoom (Picture zoom)
-Lagre (Store)
FUNKSJONSMENY
(Features Menu)
INSTALLERINGSMENY
(Install Menu)
-Dvaletidsbryter (Sleep Timer)
-Language (Språk)
-Barnelås (Childlock)
-Menyfarge (Menu Colour)
-Favorittmodus (Favorite Mode)
-Programmering(Programming)
-Program (Programme)
-Bånd (Band)
-Kanal (Channel)
-Standard (Standard)
-Fargesystem (Colour System)
-Søk (Search)
-Videomodus (VCR Mode)
-Dekoder (Decoder)
-Lagre (Store)
-APS (APS)
-Automatisk Programmeringssystem
(Auto Programmng System)
- Tekst (Txt.) Region
-Programtabell (Programtabell)
Et menykart finnes ovenfor. For flere opplysninger om disse elementene, se relevante
forklaringer i ”MENYSYSTEMET”.
Norsk - 29 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Analog TV Menysystem
Hvis gjeldende lydsystem er stereo, vil lyden
høres større ut når du slår på denne effekten.
Lydmeny (Sound Menu)
Trykk eller for å velge Effekt. (Effect) Trykk
på  /  for å sette Effekt til På eller Av.
v.
Lyd
Volum
Balanse
Lydmodus
AVL
Effekt
0
Tilbake: Menu
Stereo
På
Av
Avslutt : TV
Equalizer (Equalizer)
Trykk
eller
for å velge Equalizer
(Equalizer). Trykk  /  for å endre innstillinger
på Equalizer. I Equalizerrmenyen kan modus
endres til Flat, Tale, Musikk, Personlig eller
Jazz. Velg ønsket frekvens med
eller
Volum (Volume)
Når du går inn i lydmenyen, vil volum (volume)
være det første valget. Trykk  /  tasten for å
stille inn nivå på volumet.
Denne innstillingen brukes for å stille
balansen mellom venstre og høyre høyttaler.
eller
for å velge Balanse (Balance).
Trykk  /  –tasten for å stille inn balansenivå.
Balansenivået kan justeres mellom -32 og
+32.
Lydmodus (Sound Mode)
Trykk
eller
Merknad: Innstillingene for equalizermenyen
kan kun endres når modusen er satt til
Bruker.
Balanse (Balance)
Trykk
tasten og øk eller senk frekvensmottaket ved
å trykke på  /  tasten.
for å velge Lydmodus. (Sound
Mode) Trykk på  / . Du kan velge mellom
modusene Mono, Stereo, Dual I eller Dual II
HP Volume (HP Volum)
For å justere lydnivået på hodetelefonen, trykk
eller for å velge HP Volum (HP Volume).
Trykk  /  tasten for å stille inn nivå på volumet.
Lagre (Store)
Velg Lagre (Store) ved å trykke på eller .
Trykk på eller OK for å lagre justeringene.
“Lagret” (“Stored”) vil vises på skjermen.
Bildemeny (Picture Menu)
BILDE
Bilde Status
Lysstyrke
Kontrast
Farge
Skarphet
bare dersom den valgte kanalen støtter dette.
AVL
Automatisk Volumkontroll (AVL) justerer lyden
slik at den oppnår et balansert nivå fra
Tilbake :Menu
Lys
Avslutt :TV
program til program. Lydnivået på for
eksempel reklamer pleier ofte å være høyere
enn programmer.
Trykk eller for å velge AVL (AVL). Trykk
på  /  for å sette AVL til På eller Av.
v.
Bildemodus (Picture Mode)
Du kan stille inn det riktige modusvalget til
dine behov.
Effekt (Effect)
Når du ser på en sending i mono, velg Effekt
Trykk
(Effect) for å få en bedre, tilnærmet stereolyd.
(Picture Mode). Trykk  eller  for å velge ett
av disse valgene: Klart (Bright), Standard
eller
for å velge Bildemodus
Norsk - 30 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
(Standard), Dempet (Soft) og Manuelt
Funksjonsmeny (Feature menu)
(Manual).
Lysstyrke/Kontrast/Farge/Skarphet/
Tone
KJENNETEGN
Trykk eller for å velge det du vil ha. Trykk
 /  for å stille inn nivået.
Tips: Tone (Tint) vises i bildemenyen når TV-
Hviletimer
Språk
Barnesikring
Menyfarge
Fav.Innst.
Av
Norwegian
Av
Grå
Av
Tilbake : Menu
Avslutt : TV
en mottar et NTSC-signal.
Fargetemperatur (Colour Temp)
Trykk eller for å velge Fargetemperatur
(Colour Temp). Trykk  /  for å velge én av
disse alternativene: Kjølig (Cool), Normal
(Normal) og Varm (Warm).
Merknad:
• Velger du Kjølig, vil de hvite fargene få en
blå fremtoning.
• Velger du Varm, vil de hvite fargene få en rød
fremtoning.
• For vanlige farger, velg Normal.
Romlys (Room Lightning)
Velg Romlys (Room Lightning) ved å trykke
på / . Trykk på  /  for å velge mellom
Normal, Lyst eller Film.
Bildezoom (Picture Zoom)
Bildezoom (Picture Zoom) lar deg velge
bildesideforholdet på sendingen.
Dvaletidsbryter (Sleep Timer)
Trykk
eller
for å velge Dvaletidsbryter
(Sleep Timer). Trykk  /  for å stille inn
Dvaletidsbryteren (Sleep Timer).
Tidsbryteren kan programmeres mellom Av
og 120 minutter i trinn på 10 minutter.
Dersom Dvaletidsbryteren (Sleep Timer) er
aktivert, vil TV-en automatisk gå i dvale når
den valgte tiden er gått ut.
Språk (Language)
Trykk
eller
Bruk
/
for å velge Språk (Language).
til å velge Språk (Language).
Barnelås (Child Lock)
Trykk
Lock).
eller
for å velge Barnelås (Child
Bruk
/
for å setter Barnelås (Child Lock)
til På eller Av. Når ON (PÅ) er valgt, vil det kun
Velg Bildezoom (Picture Zoom) ved å trykke
være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp
av fjernkontroll. I så fall vil ingen av knappene
/ . Bruk  /  for å endre Bildezoom
på
(Picture Zoom) til Auto, 4:3, 16:9, Kino eller
på apparatet virke, bortsett fra STANDBYknappen.
Undertittel.
Dersom en av disse knappene trykkes inn, vil
Lagre (Store)
meldingen “Barnelås På” vises på skjermen
når menyskjermen ikke er synlig..
Velg Lagre (Store) ved å trykke på / . Trykk
på  eller OK for å lagre justeringene. “Lagret”
(“Stored”) vil vises på skjermen.
Menyfarge (Menu Colour)
Trykk
eller
for å velge Menyfargen (Menu
Colour).
Bruk  /  til å endre menybakgrunnen til
Gjennomsiktig (Transparent) eller Grå (Gray).
Norsk - 31 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Favorittmodus
Trykk
eller
Bånd (Band)
for å velge Favorittmodus
(Favourite Mode).
Bånd (Band) kan enten velges som ”C” eller
”S” ved å trykke på / .
Bruk  /  for å stille Favorittmodus (Favourite
Kanal (Channel)
Mode) til På eller Av (Se avsnittet
”Programtabell” for detaljer).
Installeringsmeny (Install Menu)
Velg Kanal (Channel) ved å trykke på  / .
Kanal (Channel) kan endres ved å trykke på
/
eller tallknappene.
Standard (Standard)
Velg Standard (Standard) ved å trykke på  /
. Trykk på / for å endre standarden til B/
G.
D/K, I eller L/L’.
Fargesystem (Colour System)
INNSTALLERE
Programmering
A.P.S.
Tekst region
Programtabell
Tilbake :Menu
Vest Europa
Avslutt :TV
Programmering (Programming)
Velg Programmering (Programming) ved å
/ . Trykk deretter
trykke på
Programmeringsmenyen:
for å vise
Velg Fargesystem (Colour System) ved å
trykke på  / . Bruk
/
til å velge
fargesystem mellom PAL, SECAM eller AUTO.
Søk (Search)
Velg Søk (Search) ved å trykke på  / . Trykk
/
for å starte søket. Søket vil stanse når
det finner et signal.
Merknad: Hvis du bruker raske trykk, vil du
bevege deg forover med 0,25 MHz per trykk.
Hvis du holder nede knappene, vil søket gå
automatisk. For å stanse søket kan du trykke
på  / .
Videomodus (VCR Mode)
PROGRAMMERING
Program
Bånd
Kanal
Standard
Fargesystem
Tilbake :Menu
4
S
30
BG
PAL
Velg Videomodus (VCR Mode) ved å trykke på
/
for å sette Effekt
 / . Trykk på
(Effekt) til På eller Av.
Tips: Dersom du ønsker å se en DVD, må
Avslutt :TV
du først sette dette elementet til “av”.
Program (Programme)
Dekoder
Velg Program (Programme) ved å trykke på
/ .
Du kan bruke denne modusen for å koble alle
dekodere til fjernsynsapparatet.
Trykk på
Velg dekoder ved å trykke  / . Trykk på
for å slå den på eller av..
/
for å velge programnummeret.
Du kan også oppgi et nummer via talltastene
på fjernkontrollen. Det er plass til 100
programmer mellom tallene 0 og 99.
/
Når du velger dekoder AV, blir EXT1utgang
dempet.I dette tilfellet vil ikke EXT 1 utgang
Norsk - 32 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
være tilgjengelig for å vise video. Hvis det blir
Gre), Kyrillisk (Cyrillic) og Arabisk/Hebraisk
slått PÅ vil EXT-1-utgangen bli den valgte
videokilden.
Alle dekodere kan bli koblet
(Arabic/Hebrew).
til EXT 1 for å dekode nødvendig videosignal.
Tips: Dekoderinnstilling må lagres separat for alle
programmer.
INNSTALLERE
Programmering
Tekst region
Vest Europa
Tilbake :Menu
Lagre (Store)
Avslutt :TV
Programmering (Programming)
Velg Lagre (Store) ved å trykke på  / . Trykk
Velg Programmering (Programming) ved å
eller OK for å lagre justeringene.
på
“Lagret” (“Stored”) vil vises på skjermen.
vises
trykke på  / . Etter å trykket på
programmeringsmenyen på skjermen.
A.P.S. (A.P.S.)
Velg A.P.S. ved å trykke på  / . Trykk på
for å gå inn i A.P.S.-undermeny:
Når du trykker OK (SELECT) for å starte APS,
vil alle lagrede programmer bli slettet, og
følgende skjermbilde vises.
PROGRAMMERING
Fargesystem
Video Modus
Lagre
PAL
Av
Tilbake: Menu
Avslutt: TV
Fargesystem (Colour System)
Velg Fargesystem (Colour System) ved å trykke
på  / . Bruk  /  til å velge fargesystem
mellom PAL, SECAM eller AUTO.
Programtabell
P01
Programtabell
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
Auto. Programmerings System
Auto. innstilling går på
Status: Finskanning...
78 %
Avslutt :TV
Når du trykker på TV DTV , vil APS-funksjonen
stanse og Programtabellen (Program Table)
vises på skjermen.
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Hvis du venter til slutten av A.P.S., vises
programtabellen med programmene som er
funnet og plassert.
Slett
Navn
-Tekst-TV-region (Teletext region)
Velg Tekst-TV-region (Txt. region) ved å trykke
på  / . Velg tekst-TV-region (Teletext region)
ved å trykke på
/
-knappene. Det finnes
fem valg: Vest-Europa (West Europe), ØstEuropa (East Europe), Tyrkisk/Gresk (Turk/
Bevege
A.P.S
Avslutt :TV
Programtabell er en liste over kanaler som er
lagret i minnet. Ved å bevege markøren i fire
forskjellige retninger kan du nå 20
programmer på samme side. Du kan gå opp
Norsk - 33 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
eller ned for å se alle programmene mens du
er i TV-modus ved å trykke på
navigasjonsknappene. Programvalg gjøres
automatisk med markørhandling.
Navn
Programlås
Programlås
Legg inn PIN
Endre Pin
Tilbake :Menu
For å endre navn på et program, velg
programmet og trykk den GULE knappen.
De første bokstavene i det valgte navnet vil
blinke. Trykk  /  for å bytte bokstaven og 
Avslutt :TV
Kanallås gjør at foreldre kan beskytte en kanal
med et passord. For å kunne låse en kanal
må du kjenne til Kanallåsens passord
/  for å velge andre bokstaver. Du kan lagre
(fabrikkinnstilt som 0000, men kan endres fra
menyen Programlås (Program Lock).
navnet ved å trykke på den GULE knappen.
Angi PIN
Flytt
Velg kanalen du vil låse ved å markere den og
Velg programmet du ønsker å sette inn med
navigasjonsknappene. Trykk på den grønne
. Når du trykker på
, vil
trykke
Programlås-menyen vises på skjermen. Etter
tasten. Med navigasjonstastene, flytt det valgte
programmet til ønsket plassering og trykk på
å ha angitt PIN-kode, vil den valgte kanalen
låses. Ikonet for programlås vil vises ved
den grønne tasten igjen.
siden av kanalnavnet. Når den låste kanalen
velges med knappene P+ eller P-, vil følgende
Slett
For å slette et program, trykk på den RØDE
knappen. Trykker du den RØDE knappen igjen,
fjernes
det
valgte
programmet
varselskjerm vises.
Program Låser
De låser opp denne program
Fra programtabell.
fra
programlisten, og programmet under kommer
et hakk opp.
Endre PIN
APS (Automatisk
Programmeringssystem).
Når du trykker den BLÅ knappen for APS, vil
Autoprogrammeringssystemets meny vises
på skjermen.
Velg Endre PIN (Change Pin) ved å trykke på
/ . Trykk for å endre PIN-kode. Etter å ha
trykket på
skjermen:
Favorittmodus
Programlås
Du kan velge flere kanaler som favoritter, slik
at kun disse kanaler er tilgjengelige for
navigering. For å stille inn en favoritt, bruker
du navigeringsknappene til å velge kanal, og
deretter trykker du
. Kanalen som velges
som favoritt vises i Programtabellen med et
favorittikon (
) ved siden av kanalnavnet. For
å fjerne en favoritt, gjør du det samme. For å
, vil følgende beskjed vises på
Legg inn gammel PIN
Tilbake :Menu
Avslutt :TV
Angi den gamle PIN-koden med nummertastene,
og angi deretter din nye PIN-kode.
Programlåsemenyen vil vises på skjermen når
du angir den nye PIN-koden.
gå tilbake, trykk M.
Norsk - 34 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Programlås
Legg inn ny PIN
Tilbake :Menu
Avslutt :TV
Programlåsemenyen vil vises igjen kort tid
etter angivelse av ny PIN-kode.
GEOMETRI
Tips: Hvis du glemmer passordet for kanallåsing,
Hor. Stilling
Ver. Stilling
Klokke
Ffase
Autojustering
kan du deaktivere Kanallås med koden 7910
og dermed sette en ny PIN-kode for å bruke
videre. Noter denne koden på et sikkert sted
for fremtidig bruk.
Tilbake :Menu
Avslutt :TV
H (Horisontal) Posisjon
Dette elementet dytter bildet horisontalt til
høyre eller venstre side av skjermen.
PC-modus-menysystem
Se avsnittet “Koble LCD-TV-en til en PC” for å
Velg horisontal posisjon ved å trykke på
koble en PC til TV-apparatet.
Bruk  /  tasten til å justere verdien.
For å veksle til PC-kilde, trykk
fjernkontrollen, og velg PC-inngang.
AV
på
Merk: PC-modusmenyinnstillinger er kun
tilgjengelige når TV-en er i PC-kilde.
/ .
V (Vertikal) Posisjon (V. Vertical Position)
Dette elementet dytter bildet vertikalt imot
toppen eller bunnen av skjermen.
Lydmeny (Sound Menu)
Velg vertikal posisjon ved å trykke på
Bruk  /  tasten til å justere verdien.
Elementene i disse menyene er beskrevet
Klokke
under Lydmeny i ”Menysystem”.
Klokkejustering retter opp forstyrrelser som
Funksjonsmeny
vises som vertikale striper i presentasjoner
med mange prikker som regneark eller
Funksjonsmenyinnstillingene er identiske til
innstillingene forklart i avsnittet “Funksjonsmeny”
paragrafereller tekst i mindre skrifttype,
(“Feature Menu” i avsnittet “Menysystem”.
Velg Klokke (Clock) ved å trykke på
Bildemeny for PC
 /  tasten til å justere verdien.
Velg PC-bildemeny ved å trykke på / , og
deretter  . PC-bildemenyen vises på
Fase (Phase)
skjermen. Kontrast- (Contrast), Lysstyrke
(Brightness)- og Fargetemperatur (Colour
Temperature)-justeringer i denne menyen er
identiske med justeringene som er definert i
menyen for TV-bilde under ”Menysystem”
/ . Bruk
Avhengig
av
oppløsningen
og
fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan
det hende du ser et tåkete eller prangende
bilde på skjermen. Hvis dette er tilfelle, kan
du bruke dette elementet for å få et rent bilde
med prøve-og-feile metoden.
Geometrimeny (Geometry Menu)
Velg Fase (Phase) ved å trykke på
Velg det fjerde ikonet ved å trykke på / , og
trykk deretter på . Geometrimenyen vises på
/  tasten til å justere verdien.
skjermen:
Norsk - 35 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35
SVHS)+.p65
/ .
24.09.2007, 16:53
/ . Bruk 
Autojustering (Auto Adjustment)
Auto
Hvis du flytter bildet horisontalt eller vertikalt
til en uønsket posisjon, bruk dette objektet for
Dersom det er tatt med et WSS-signal (Wide
Screen
Signalling)
som
viser
automatisk å sette bildet tilbake på riktig
plass.
bildesideforholdet i kringkastingssignalet
eller signalet fra eksternt utstyr vil
Velg Autojustering ved å trykke på
 eller OK.
/ . Trykk
fjernsynsapparatet automatisk endre ZOOMmodus i henhold til WSS-signalet.
Advarsel: For korrekt justering anbefales
• Dersom AUTO-modusen ikke fungerer riktig
på grunn av dårlig WSS-signalkvalitet, eller
justering med autoposisjon kun når det
når du vil endre ZOOM-innstillingen, må du
skifte til annen ZOOM-modus manuelt.
vises et fullskjermbilde.
4:3
Bruk for å vise et normalt bilde (i 4:3
Vise TV-informasjon
Programnummer (Programme Number),
bildesideforhold) da dette er standard fasong.
Programnavn (Programme Name),
Lydindikator (Sound Indicator) og Zoommodus (Zoom Mode) vises på skjermen når
et nytt program blir lagt inn, eller når
blir
16:9
trykket.
Denne strekker venstre og høyre side av et
Dempfunksjon
Trykk på
for å deaktivere lyden. Demp-
normalt bilde (4:3 bildesideforhold) for å fylle
inn en bredskjerm.
symbolet vises øverst på skjermen.
For å avbryte demping har du to alternativer;
enten å trykke på
eller å skru opp volumet.
Personlig Preferanse
(Personal Preference)
• For et 16:9 bildesideforhold hvor bildet har
blitt presset sammen til et normalt bilde (4:3),
bruk 16:9-modus for å gjenopprette bildet til
dets originale fasong.
Kino
Ved å trykke på PP kan du ta i bruk de
innstillingene du hadde lagret før.
Dette zoomer inn det brede bildet (16:9
bildesideforhold) til fullskjerm.
Zoom-modus (Zoom Modes)
Du kan endre bildesideforholdet til TV-en for
å vise bildet i forskjellige zoom-modi.
Trykk på
/WIDE for å endre zoom-modus
direkte. Tilgjengelige zoom-modi er oppført
under.
Undertitler
Dette zoomer inn det brede bildet (16:9
bildesideforhold) med undertekst til
fullskjerm.
Norsk - 36 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
den tidsinformasjon dersom programmet har
tekstTV-overføring.
P+ /P- og siffer (0-9) (P+ / P- and numbers
(0-9))
Tekst-TV
Trykk for å velge en side.
TekstTV-systemet overfører informasjon som
nyheter, sport og vær på TV-en din. Merk at
dersom det er utilstrekkelig med signal, kan
det forekomme feil på tekstTV-en. I verste fall
kan den slå seg helt av.
Funksjonsknappene i tekstTV er beskrevet
under.
TekstTV På-AV / PAT-modus
Merknad: De fleste TV-stasjpner bruker kode
100 til indeksside.
Fargede knapper
(RØD/GRØNN/GUL/BLÅ)
TV-en din støtter både FASTEXT- og TOPtekstsystemene. Når disse systemene er
tilgjengelige, vil sidene deles opp i grupper
eller emner.
Trykk én gang for å aktivere tekst-TV. Trykker
du på denne knappen vil skjermen dele seg i
to, hvor det ene vinduet viser tekst-TVen, mens
det andre viser valgt kanal. Trykk én gang til
for å gå ut av tekst-TV.
Index
Når FASTEXT-systemet er tilgjengelig, vil deler
av en tekstTV-side fargekodes, og kan velges
ved å trykke på de fargede knappene. Trykk
på en farget knapp som tilsvarer det du vil
lese.
Fargeskriften dukker så opp, og viser deg
hvilke fargede knapper som skal brukes når
TOPtekst-sendingen er gjeldende. Trykk på
Velg tekstTV-ens indeksside.
Miks
Plasserer tekst-TV-skjermen over tvprogrammet.
P- eller P+ for å be om den neste eller forrige
siden.
Tips
Utvid
Trykk én gang for å forstørre den øverste
Ta vare på skjermen
halvdelen av siden, trykk igjen for å forstørre
den nederste halvdelen. Trykk en gang til for
Rengjør skjermen med en lett fuktet, myk klut.
å gå tilbake til normal størrelse.
Ikke bruk etsende væsker da de kan skade
TV-skjermens belegg.
For egen sikkerhet, dra ut kontakten mens du
Vis
Viser skjult informasjon (f.eks. løsninger på
konkurranser).
rengjør apparatet. Når du flytter TV-en, hold
den godt unna underdelen.
Innbrenning
Hold
Holder en tekstside når det passer seg. Trykk
en gang til for å gå videre.
Delsider / Tid (Subcode Pages / Time)
Velger delsider (om tilgjengelig) når tekstTV
Vennligst vær oppmerksom på at innbrenning
kan forekomme når skjermen viser et
vedvarende bilde. LCD TV-ens innbrenning
kan forsvinne etter en liten stund. Prøv å skru
av TV-en en stund.
aktiveres. Når tekstTV ikke er aktivert, viser
Norsk - 37 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
For å unngå innbrenning, ikke la TV-en vise
Inngangskilder
stillbilder i lengre perioder.
Hvis du ikke kan velge en inngangskilde er
det mulig at du ikke har noen enheter koblet
Ikke strøm
Hvis du ikke får strøm til TV-en, kontroller at
kabelen sitter godt fast i stikkontakten.
til.
Dårlig bilde
har prøvd å koble til en enhet.
Har du valgt riktig TV-system? Er TV-apparatet
CI-modul
eller husantennen plassert for nærme
neonlys, lydutstyr uten jording, etc.?
Hvis du har et problem med CI-modulen, kan
det hende at den ikke er riktig satt inn. Ta ut
Fjell eller høye bygninger kan forårsake
CI-kortet og sett det inn igjen.
dobbelt bilde eller “spøkelsesbilder”. Noen
ganger kan bildekvaliteten forbedres ved
Hvis problemet fortsetter er det mulig at CImodulen ikke gjenkjennes. Prøv å sette inn
endre å retning på antennen.
en annen CI-modul.
Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du
Er bildet eller Tekst-TV ugjenkjennelig? Sjekk
om du har lagt inn riktig frekvens.
Bildekvaliteten kan brytes ned når to
tilleggsapparater er koblet til TV-en samtidig.
I slike tilfeller bør du koble av ett av
tilleggsapparatene.
Manglende bilde
Sitter antennen ordentlig i? Er pluggene koblet
skikkelig til antennekontakten? Er
antennekabelen skadet? Bruker du riktige
plugger for å koble til antennen? Dersom du
er i tvil, ta kontakt med din leverandør.
Intet bilde (No Picture) betyr at TV-en din ikke
mottar noen signaler. Har du trykket på riktige
taster på fjernkontrollen? Forsøk en gang til.
Lyd
Ingen lyd høres. Kanskje du avbrøt lyden ved
å trykke på
Lyd kommer kun fra én av
høyttalerne. Er balansen innstilt på kun ett av
punktene? Se Sound (LYD)-menyen.
Fjernkontroll
TV-en reagerer ikke lenger på fjernkontrollen.
Batteriene kan være utladet. Da kan du
fremdeles bruke tastene nederst på TVapparatet.
Norsk - 38 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Vedlegg A: Typiske visningsmodus for PC-inngang
Displayet har maksimum oppløsning på 1360 x 768 (valgfritt), frekvensområdet 56-75 Hz.
Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmodus.
Det er ikke sikkert at TV-en din støtter forskjellige oppløsninger. Oppløsninger som støttes er
oppført nedenfor.
Hvis du bytter over PC-en til en modus som ikke støttes, vil en advarsel dukke opp på skjermen.
Oppløs ning
Frekvens (Hz)
Horis ontal
Vertikal
1
2
3
640
720
800
480
400
600
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800
600
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
480
480
600
600
768
768
768
720
60
72
75
72
75
60
70
75
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
13
14
1280
1360
768
768
60
60
VESA
VESA
VALGFRI
Modus (Mode)
Informasjon til bruker gjelder i EU-land
Dette symbolet på produktet eller innpakningen betyr at ditt
elektriske eller elektroniske utstyr bør kastes separat når
levetiden er omme. Det finnes separate innsamlingssystemer
for resirkulering i EU. For mer informasjon bør du kontakte
lokale myndigheter eller forhandleen du kjøpte produktet fra.
Norsk - 39 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
STRØMBRUK (W)
Spesifikasjoner
50 W
Fjernsynssending
<3 W (Standby)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
SKJERM
MOTTAK AV KANALER
16:10 display, 19” skjermstørrelse
VHF (BÅND I/III)
UHF (BÅND U)
DIMENSJONER (mm)
HYPERBÅND
DIMENSIONS (mm)
KABEL-TV (S1-S20 / S21-S41)
ANTALL FORINNSTILTE KANALER
100
D
L
H
140
80
480
480
397
352
KANALINDIKATOR
Visning på skjerm (OSD)
RF ANTENNEINNGANG
75 Ohm (ubalansert)
OPERASJONSSPENNING
DC 12 V
AUDIO
Tysk + Nicam Stereo
AUDIO UTGANGSSTRØM (WRMS.) (10% THD)
2x3W
Norsk - 40 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
Poids (kg)
5,4
5,1
Avec support
Sans support
Pluggenes spesifikasjoner
Inngangssignal
PC RGB-terminal (D-sub 15-pins plugg)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Inngangssignal
R
G eller synk på grønn
B
Ingen kobling
Ingen kobling
R.GND
G.GND
B.GND
Ingen kobling
GND
Ingen kobling
[SDA]
H-synk eller H/V sammensatt synk
V.synk. [V.CLK]
[SCL]
• Når forskjellige typer inngangssignlaer
kobles til skjermen samtidig gjennom
et grafikkort e.l., vil skjermen
automatisk velge signalene etter
følgende prioritering:
Synk signaltype
Prioritet
H/V separat synk.
1
H/V sammensatt synk.
2
synk. på Grønn *
3
• Selv i tilfellet om anbefalte signaler som
vises på neste side, kan det være
tilfeller hvor riktig visning ikke er mulig.
Dersom dette er tilfelle, bruk H/V
separat synk, H/V sammensatt synk.
Spesifikasjoner for HDMI-inngangen
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inngangssignal
TMDS Data2+
TMDS Data2 skjold (Shield)
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 skjold (Shield)
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Skjold (Shield)
TMDS Data0TMDS Klokke- (Clock+)
Pin
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inngangssignal
TMDS Klokke skjold (Clock Shield)
TMDS Klokke- (Clock-)
CEC
Reservert (N.C. på enhet)
SCL
SDA
DDC/CED Grunn (Ground)
+5V Strøm (Power)
Varm Plugg Detekt (Hot Plug Detect)
Spesifikasjoner for SCART-inngangen
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Inngangssignal
AUDIO UT (HØYRE)
AUDIO IN (HØYRE)
AUDIO UT (VENSTRE/MONO)
AUDIO GND
RGB-B GND
AUDIO INN (VENSTRE/MONO)
RGB-B INN
AUDIO / RGB VEKSLING / 16:9
RGB-G GND
Ikke i bruk
RGB-G INN
Pin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Inngangssignal
Ikke i bruk
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
BLANKING SIGNAL
SAMMENSATT VIDEO GND
BLANKING SIGNAL GND
SAMMENSATT VIDEO UT
SAMMENSATT VIDEO / S.VHS LYSTETTHET INN
GND / SKJOLD (RAMME)
Norsk - 41 norvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41
SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:53
374 4876 08 - 240907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement