Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908, KTV9900-M User manual

Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908, KTV9900-M User manual
Indholdsfortegnelse
Funktioner ............................................................. 3
Tilbehør ................................................................. 3
Indledning ............................................................. 4
Klargøring ............................................................. 4
Sikkerhedsforanstaltninger ................................... 4
Oversigt over fjernbetjening ................................. 6
LCD TV og betjeningsknapper .............................. 7
Oversigt over forbindelser ................................... 8
Strømtilslutning ...................................................... 9
Antennestik ........................................................ 10
Tilslutning til LCV-TV fra PC ................................ 10
Tilslutning af dvd-afspiller ................................... 11
Brug af andre tilslutninger .................................. 12
Tilslutning af andet udstyr via scart ................... 12
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ........... 13
Betjeningsafstand for fjernbetjening .................. 13
Tænd og sluk for TV’et ....................................... 14
Sådan tændes TV’et ....................................... 14
Sådan slukkes TV’et ....................................... 14
Indgangsvalg ...................................................... 14
Grundlæggende betjening .................................. 15
Betjening med knapperne på TV’et ................. 15
Lydstyrke .................................................... 15
Programvalg ................................................ 15
Åbning af hovedmenu (Main Menu) ............ 15
AV-funktion ................................................. 15
Lydstyrke .................................................... 15
Programvalg (foregående eller næste
program) ..................................................... 15
Programvalg (direkte adgang) ..................... 15
Førstegangsindstillinger ...................................... 16
Almindelig drift .................................................... 17
ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) .......... 17
Visning af undertekster .................................. 19
Tekst-TV ......................................................... 19
IDTV Menusystem .............................................. 19
Kanalliste (Channel List) ................................. 19
Navigering gennem hele kanallisten ............ 19
Omdøbning af kanaler ................................. 20
Indstilling af favoritter .................................. 21
Sådan tilføjes en kanal til en favoritliste ...... 21
Fjernelse af en kanal fra en favoritliste ....... 21
Bemærk: En kanal kan tilføjes til mere end
én favoritliste. ..................................................... 21
Brug af den BLÅ (BLUE) knap til at
navigere igennem favoritkanalerne: ............ 22
OSD (Skærmmenu) ..................................... 22
Installation ....................................................... 22
Automatisk søgning ..................................... 22
Manuel søgning ........................................... 23
Førstegangsinstallation ............................... 23
Konfiguration .................................................. 24
Favorittilstand .............................................. 24
Kanalliste (Channel List) ............................. 25
Sprogindstillinger ......................................... 25
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1
SVHS).p65
Systemsprog ............................................... 25
Lydsprog .................................................... 25
Undertekstsprog ......................................... 25
Voksenindstilinger ....................................... 25
Voksenlås ............................................. 26
Menulås ................................................ 26
Vælg låsekode (Lock key): ................... 26
Tidsindstillinger ............................................ 26
Modtageropgradering .................................. 26
Timer ............................................................... 27
TV installation ................................................. 27
Almindeligt interface ....................................... 28
Kort over menu for analogt TV ........................... 29
Analogt TV-menusystem .................................... 30
Analogt TV-menusystem .................................... 30
Lydmenu ......................................................... 30
Lydstyrke .................................................... 30
Balance ....................................................... 30
Lydtilstand .................................................. 30
AVL ............................................................. 30
Effekt .......................................................... 31
Equalizer ..................................................... 31
HP-lydstyrke ................................................ 31
Gem ............................................................ 31
Billedmenu ....................................................... 31
Picture Mode (Billedformat) ......................... 31
Lysstyrke (Brightness) / Kontrast (Contrast) /
Farve (Colour) / Skarphed (Sharpness) / Tint
(Tone) ......................................................... 31
Farvetemperatur ......................................... 31
Lokalebelysning .......................................... 31
Billedzoom ................................................... 32
Gem ............................................................ 32
Funktionsmenu (Features Menu) .................... 32
Sove-timer .................................................. 32
Sprog .......................................................... 32
Børnesikring ................................................ 32
Menufarve .................................................. 32
Favorittilstand .............................................. 32
Menuinstallation .............................................. 32
Programmering ............................................ 32
Program ................................................ 33
Bånd ..................................................... 33
Kanal .................................................... 33
Standard ............................................... 33
Farvesystem ......................................... 33
Søg ....................................................... 33
VCR-tilstand .......................................... 33
Dekoder ................................................ 33
Gem ...................................................... 33
A.P.S. .......................................................... 33
A.P.S. land .................................................. 34
Tekst-TV-region ........................................... 34
Installationsmenu i AV-tilstande ................... 34
Programmering ...................................... 34
Farvesystem ......................................... 34
Programoversigt .......................................... 34
-124.09.2007, 16:49
Navn ..................................................... 35
Flyt ........................................................ 35
Slet ....................................................... 35
APS (Automatisk
programmeringssystem) ....................... 35
Favorittilstand ....................................... 35
Programlås ............................................ 35
Angiv PIN-kode ..................................... 35
Skift PIN ................................................. 35
System til PC Funktionsmenu .............................. 36
Lydmenu ......................................................... 36
Funktionsmenu ................................................ 36
PC-billedmenu ................................................. 36
Geometrimenu ............................................. 36
H (Horisontal) position ........................... 36
V (Vertikal) position .............................. 36
Ur .......................................................... 36
Fase ..................................................... 36
Automatisk justering ............................. 36
Fremvisning af TV-information ............................ 37
Tavsfunktion ....................................................... 37
Zoom-tilstande .................................................... 37
Auto ............................................................ 37
4:3 ............................................................... 37
16:9 ............................................................. 37
Biograf (Cinema) ......................................... 37
Undertekst ................................................... 37
Tekst-TV ............................................................. 37
Tip ...................................................................... 38
Vedligehold af skærmen ................................. 38
Billedpersistens .............................................. 38
Ingen strøm ..................................................... 38
Dårligt billede ................................................... 38
Ikke noget billede ............................................. 38
Lyd ................................................................. 39
Fjernbetjening ................................................. 39
Kilder til input ................................................... 39
CI Modul .......................................................... 39
Appendiks A: Typiske skærmtilstande for
pc-indgang ......................................................... 40
Specifikationer .................................................... 41
Pin-specifikationer .............................................. 42
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2
SVHS).p65
-224.09.2007, 16:49
Funktioner
Tilbehør
• Fjernbetjent farve-TV.
• Fuldt integreret digitalt TV (DVB-T).
• Forudindstilling af 100 programmer fra VHFog UHF-båndet samt af kabelkanaler.
M
• Det kan tune kabelkanaler.
INFO
SELECT
OK
ABC
• Let styring af TV’et via menusystem.
• To scart-stik til eksterne enheder (såsom
videospil, lydanlæg osv.)
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
5
6
4
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
• Stereosystem (German + Nicam).
• Tekst-TV med fuld funktion.
PP<P
I-II
• Fastext (10 sider) TOP-tekst.
/
• Favoritkanal.
/
GUIDE
WIDE
• Børnelås.
• Tilslutning af hovedtelefoner
Fjernbetjening
• APS (Automatisk ProgrammeringsSystem).
• Alle programmer kan navngives.
• Automatisk fremad- eller bagudindstilling.
• Sove-timer.
• Børnesikring
Batterier
• Automatisk tavs, når der ikke er nogen
udsendelse.
2 stk AAA
• NTSC-afspilning.
• Det har to HDMI-forbindelser for digital video
og lyd. Denne forbindelse er også designet,
så den kan modtage højopløsningssignaler.
• AVL (automatisk lydstyrkebegrænsning).
Brugervejledning
• Når der ikke er noget aktivt signal, slår TV’et
automatisk over på standby efter 5 minutter.
• PLL (frekvenssøgning)
• PC indgang
• Plug&Play for Windows 9X, ME, 2000, XP,
Vista
• Lydudgang
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3
SVHS).p65
-324.09.2007, 16:49
ADVARSEL: Når apparatet ikke bruges i lang
Indledning
Tak for valget af dette produkt.
Denne brugervejledning vil hjælpe
dig til den rette brug af TV’et. Læs
venligst vejledningen, før TV’et
tages i brug.
Opbevar venligst denne vejledning på et
sikkert sted til fremtidigt brug.
Klargøring
Af hensyn til ventilationen skal der være
mindst 10 cm fri plads rundt om TV’et. For at
undgå fejl og usikre situationer, må der ikke
tid, skal det frakobles strømkilden.
2. Strømkabel
Anbring ikke apparatet, et møbel el.lign. på
ledningen (netledningen) og klem ikke
ledningen. Håndter ledningen ved stikket. Hiv
ikke stikket ud ved at lirke med ledningen og
rør aldrig ved ledningen, hvis dine hænder er
våde, da dette kan forårsage en kortslutning
eller elektrisk stød. Bind aldrig en knude på
ledningen og bind den ikke sammen med
andre ledninger. Ledningerne bør placeres
et sted, hvor det er usandsynligt, at der trædes
anbringes ting ovenpå TV’et.
på dem.
Brug dette apparat i et moderat klima.
Et beskadiget strømkabel kan forårsage brand
eller give dig elektrisk stød. Når den er
beskadiget og skal udskiftes, bør dette gøres
af kvalificeret personale.
10 cm
10 cm
10 cm
3. Fugt og vand
Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder
(undgå badeværelset, køkkenvasken og nær
vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for
regn eller vand, da dette kan være farligt, og
Sikkerhedsforanstaltninger
For deres egen sikkerhed, bedes de læse de
følgende
sikkerhedsforanstaltninger
omhyggeligt.
1. Strøm
• Benyt altid den medfølgende AC-adapter.
• Benyt udelukkende den strømkilde, som er
angivet på AC-adapteren.
• Under brug bliver AC-adapterens overflade
varm. Dette er normalt og ikke en fejl.
placer ikke ting fyldt med væske, såsom
blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp
og opsprøjtning.
Hvis
der
skulle
komme
faste
fremmedlegemer eller væske ind i huset, skal
apparatet tages ud af stikkontakten og
undersøges af kvalificerede personer, før det
tages i brug igen.
4. Rengøring
• Overdæk ikke AC-adapterens hus på nogen
Før rengøring skal adapteren tages ud af
stikkontakten. Anvend ikke flydende
måde, mens den er i brug. Lad der være 15
cm luft (minimum) rundt om AC-adapteren.
rengøringsmidler eller rengøringsmidler på
spraydåse. Brug en blød og tør klud.
• AC-adapterens klassificeringsoplysninger
og sikkerhedsforanstaltninger fremgår af
dens hus.
Sprækker og åbninger på apparatets bagside
er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4
SVHS).p65
5. Ventilation
-424.09.2007, 16:49
drift. For at forhindre overophedning må disse
• Den selvlysende koldkatodelampe i LCD-
åbninger ikke blokeres eller tildækkes på
nogen måde.
PANELET indeholder en lille mængde
kviksølv, følg venligst lokale anvisninger og
6. Varme og åben ild
regler for udsmidning.
Apparatet bør ikke placeres i nærheden af
åben ild eller kraftige varmekilder såsom et
elektrisk varmelegeme. Sørg for, at der ikke
befinder sig åben ild, såsom tændte
stearinlys, oven på apparatet.
7. Lynnedslag
I tilfælde af tordenvejr, eller når du skal på
ferie, skal strømkablet kobles fra vægstikket.
“Strømkildens stikkontakt bruges som
8. Reservedele
afbryder og skal derfor være tilgængelig og
brugbar til enhver tid”
Hvis der er behov for reservedele, skal skal
du sørge for, at teknikeren bruger reservedele,
Advarsel: For at undgå skader, skal dette
som er specificeret af producenten, eller som
har samme specifikationer som de originale.
apparat være sikkert forbundet til gulvet/
væggensomanvistiinstallationsinstruktionerne.
Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand,
elektrisk stød eller andre farer.
„EFTERLAD IKKE APPARATET PÅ
STANDBY ELLER TÆNDT, NÅR DE
9. Servicering
FORLADER HJEMMET“
Overlad servicering til kvalificeret personale.
Fjern ikke selv indkapslingen, da dette kan
resultere i elektrisk stød.
Instruktioner for bortskaffelse:
• Indpakning og indpakningsmidler er
genanvendelige og bør hovedsagelig
genbruges. Indpakningsmaterialer, så som
foliepose, skal holdes væk fra børn.
”LCD-panelet er et meget højteknologisk
produkt med omkring en million
tyndfilmstransistorer, der giver skarpe
billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke
aktive pixler vises på skærmen som
fastlåste punkter af blå, grøn eller rød.
Bemæk venligst, at dette ikke påvirker Deres
produkts ydelse.”
• Batterier, herunder dem uden tungmetaller,
bør ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier
på en miljørigtig måde. Find ud af hvilke love
og regler, der gælder i dit område.
Sørg for at skabe ordentlig jordforbindelse.
Forbind AC-adapterens jordstik med strømkildens jordstik, ved brug af
den vedlagte ledning. Kontakt en elektriker mht. udskiftning af den
forældede stikkontakt, såfremt det vedlagte stik ikke passer.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5
SVHS).p65
Tilslut jordforbindelsen
sikkert.
-524.09.2007, 16:49
Oversigt over fjernbetjening
Standby
Markør op
Markør højre
1
32
Info
31
Styr program
2
3
30
Dobbelt ciffer / Ingen funktion
Program op
29
Lydstyrke op
M
4
28
TV / Digital TV tilstand
INFO
SELECT
OK
Ekstern kilde
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
Hold / Ingen funktion
4
5
6
Opdater / Ingen funktion
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/--
Funktion / lydsprog til-fra
Installer
Indexside / Elektronisk Programguide
(EPG)
27
Afslør / Skift fra TV til PC
EXIT
Udvid / Billedstørrelse
26
Mix / Ingen funktion
P+
5
6
7
8
Tekst-TV
Tid
25
Lyd / Side op
24
Billede / Undertekst til-fra / Side ned
23
Foregående program / Ingen funktion
22
21
20
19
18
17
Mono / Stereo / Dual I-II
Program ned
Lydstyrke ned
Personlig præference
Okay (Gem)
Markør ned
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
/
/
GUIDE
WIDE
31 Menu
32 Tavs
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6
SVHS).p65
10
11
Markør venstre
Dansk
AV
-624.09.2007, 16:49
12
13
14
15
16
LCD TV og betjeningsknapper
VOLU ME
VOLUME
P/ CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7
SVHS).p65
-724.09.2007, 16:49
Oversigt over forbindelser
J
Y PB PR
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
PC Input (PC Indgang ) er til at tilslutte en pc’er til TV-apparatet.
Forbind pc-kablet mellem PC INPUT (PC INDGANG ) på TV’et og PC output (pc-udgang) på din
pc.
HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI stik.
Dit LCD fjernsyn kan vise højdefinitionsbilleder fra enheder som en højdefinitions
satellitmodtager eller dvd-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller
komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080i signaler. Ingen lydtilslutning
er nødvendig for en forbindelse HDMI-til-HDMI.
Benyt AUDIO LINE OUT (LYDUDGANG) på TV’et til at forbinde eksterne højttalere via et
lydkabel.
Component Audio Inputs (Komponent-lydindgang) benyttes til tilslutning af komponentlyd.
Forbind lydkabel mellem AUDIO INPUTS (AUDIO INDGANGE) på TV og lydstik på enhedenC
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8
SVHS).p65
-824.09.2007, 16:49
Component Audio Inputs (YPbPr) benyttes til tilslutning af komponentlyd.
Man kan forbinde komponentvideo- og lydstikkene til enheder med komponentudgange.
Forbind videokabler mellem COMPONENT VIDEO INPUTS (Komponent Video Indgange)
på TV’et og udgange til komponentvideo på enheden. Vær opmærksom på, at bogstaverne
“Y”, “Pb”, “Pr” på TV’et korresponderer til enhedens stik.
Stik til HEADPHONE (HOVEDTELEFONER) benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til
systemet.
Forbind til HOVEDTELEFON-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjælp af hovedtelefoner
(ekstra).
SCART ind- og udgange for eksterne enheder..
Forbind SCART-kabel mellem SCART-stik på TV og SCART-stik på ekstern enhed (som
eksempelvis dekoder, video- eller dvd-afspiller).
Bemærk: Hvis en ekstern enhed er tilsluttet gennem SCART-stikket, vil TV’et automatisk
skifte til AV-tilstand. Hvis begge indgange er i brug på samme tid, bliver SCART den
foretrukne.
RF Input (RF Indgang) tilslutter en antenne eller et kabel.
Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis
sådanne benyttes, med et passende antennekabel til TV’et som vist på nedenstående
illustration.
CI indstik.
CI indstikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, du
abonnerer på. Yderligere oplysninger findes i “Fælles interface” afsnittet.
Strømtilslutning
VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på 220-240V AC. Til dette anvendes en 12 V DCadapter.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9
SVHS).p65
-924.09.2007, 16:49
Antennestik
• Forbind antennekablet eller stikket til kabel-TV til stikket AERIAL INPUT (ANTENNE-INDGANG)
på bagsiden af TV’et.
Antenneindgang
Tilslutning til LCV-TV fra PC
For at se computerens skærmbillede på fjernsynet, kan man tilslutte computeren til TVapparatet.
• Sluk for computeren og TV’et, inden du foretager nogen tilslutninger.
• Brug et 15-pin D-sub skærmkabel til at forbinde en pc’er til LCD TV’et.
• Når dette er gjort, skal man skifte til pc-kilde. Se sektionen “Input selection” (Valg af indgange).
• Indstil opløsningen, så den passer til dine forhold.
PC kabel
(medfølger ikke)
til PC
udgang
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10 SVHS).p65
- 10 24.09.2007, 16:49
Tilslutning af dvd-afspiller
Hvis man ønsker at forbinde en dvd-afspiller til LCD TV’et, kan man benytte stikkene på TVapparatet. DVD-afspillere kan have forskellige former for stik. Se venligst dvd-afspillerens
brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både computer og TV, inden du foretager
nogen form for tilslutninger.
Bemærk: Kabler vist på illustrationen medfølger ikke.
• Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI. Når man tilslutter en dvdafspiller som vist nedenfor, skal man skifte til HDMI-kilde. Se sektionen “Input selection”
(Valg af indgange).
• De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT-STIKKENE. Benyt et komponent
videokabel til at forbinde videoindgang. For at etablere lyd, skal man benytte et komponentlydkabel som vist nedenfor. Når dette er gjort, skal man skifte til YPbPr-kilde. Se sektionen
“Input selection” (Valg af indgange).
• Man kan også forbinde via SCART. Benyt SCART-kabel som vist nedenfor.
SCART
cable
SCART
sockets
Component
audio
inputs
HDMI
inputs
Component
video
inputs
Component
video
cable
Component
audio
cable
HDMI
cable
Bemærk: Disse tre tilslutningsmåder tjener samme funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau.
Der er ikke nødvendigt at tilslutte på alle tre måder.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11 SVHS).p65
- 11 24.09.2007, 16:49
Brug af andre tilslutninger
Man kan tilslutte en række af forskelligt udstyr til dit LCD TV. Mulige tilslutninger ses nedenfor.
Bemærk, at kabler vist på illustrationen ikke medfølger..
• For tilslutning af eksterne højttalere skal man benytte et lydkabel. Man må ikke bytte om på
stikkene AUDIO LEFT (LYD VENSTRE) og AUDIO RIGHT (LYD HØJRE). Tænd for LCD TV’et og
højttalerne efter, at alle tilslutninger er foretaget. Der henvises til højttalernes brugsvejledning
for yderligere spørgsmål.
External speakers
Tilslutning af andet udstyr via scart
De fleste enheder understøtter SCART-forbindelser. Man kan forbinde dvd-optagere,
videomaskiner samt dekodere til LCD TV’et gennem SCART-stikkene. Bemærk, at kabler vist
på illustrationen ikke medfølger.
• Sluk for både TV og enheder, inden du foretager nogen form for tilslutninger.
• For yderligere oplysninger henvises til enhedens brugervejledning.
DVD-optager
Scart-stik
VIDEOMASKINE
Dekoder
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12 SVHS).p65
- 12 24.09.2007, 16:49
Sådan sættes batterier i
fjernbetjeningen
Betjeningsafstand for
fjernbetjening
• Fjern batteridækslet, der er placeret på
bagsiden af fjernbetjeningen ved forsigtigt
• Ret fjernbetjeningen mod LCD TV’ets LEDsensor, mens du trykker på en knap.
at trække nedad fra den viste del.
• ndsæt to AAA/R3 eller batterier af lignende
type i den. Placer batterierne i den rigtige
retning og sæt batteridækslet på igen.
30
30
M
Bemærk:
Fjern
batterierne
fra
INFO
SELECT
OK
fjernbetjeningen, når den ikke skal
bruges i længere tid. Ellers kan den
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
6
YZ
EXIT
blive skadet af lækage fra batterierne.
P+
PP<P
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Afstand for fjernbetjening er ca. 7m .
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13 SVHS).p65
- 13 24.09.2007, 16:49
Tænd og sluk for TV’et
Indgangsvalg
Sådan tændes TV’et
Når de eksterne systemer er tilsluttet TV’et,
kan man skifte mellem de forskellige
Dit tv tændes i to trin:
1- Tilslut strømforsyningskablet til systemet.
Tryk på Tænd/sluk-knappen. Tv’et vil
derefter skifte til standby-tilstand (Valgfrit).
2- For at tænde tv’et i standby-tilstand skal du
enten:
signalkilder.
• Tryk på AV knappen på fjernbetjeningen,
indtil den ønskede kilde er fremhævet. TV’et
vil da efter kort tid skifte til den valgte kilde.
Source
Trykke på en af de nummererede knapper på
fjernbetjeningen for at vælge et program, eller
TV
trykke på "-P/CH" eller "P/CH+" knappen på
tv’et, eller tryk på “P-” eller “P+” knappen på
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
fjernbetjeningen for at vælge den sidst
anvendte kanal før tvet blev slukket.
Tv’et tændes ved enhver af de nævnte
metoder. Når tv’et tages i brug første gang,
fremkommer der følgende skærmbillede:
Sådan slukkes TV’et
• Tryk på „
(standby)“-knappen på
fjernbetjeningen eller på tænd/sluk-knappen
på tv’et for at skifte til standby-tilstand.
Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke helt
for tv’et eller fjern stikket fra stikkontakten.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14 SVHS).p65
- 14 24.09.2007, 16:49
Lydstyrke
Grundlæggende betjening
Du kan betjene dit TV både ved hjælp af
fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne
Tryk på V+ for a hæve lyden. Tryk på V- for at
sænke lyden. Der ses en lydstyrkebjælke
på TV’et.
(glidebjælke) nederst på skærmen.
Betjening med knapperne på TV’et
Lydstyrke
Programvalg (foregående eller næste
program)
• Tryk på knappen
- for a sænke lyden
+ for at hæve lyden. En
eller på
lydstyrkebjælke ses på skærmen.
• Tryk på „P -“ for at vælge det foregående
program.
• Tryk på „P +” for at vælge det næste program.
Programvalg
• Tryk på P/CH + for at vælge det næste
program eller P/CH - for at vælge det
foregående program.
Åbning af hovedmenu (Main Menu)
• Tryk på MENU knappen for at gå ind i
Hovedmenuen (Main Menu). I Hovedmenuen
(Main Menu) kan du vælge undermenu ved
Programvalg (direkte adgang)
hjælp af knapperne „P/CH -“ eller „P/CH +“,
og du kan gå ind i undermenuen ved hjælp
• Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen for
at vælge programmerne fra 0 til 9. TV’et vil
af
- eller
+ knappen. Oplysninger om
brug af menuerne findes i afsnittet
skifte til det valgte program. For at vælge
programmerne 10-999 (for IDTV) eller 10-
„Menusystem“ (Menu System).
99 (for analog) skal du trykke på
talknapperne i rækkefølge for det program,
AV-funktion
• Tryk på TV/AV knappen på kontrolpanelet på
TV’et for at skifte til TV’ets AV-funktioner.
du vil vælge (f.eks. tastes for program 27
først 2 og derefter 7). Når tiden for at trykke
Brug af fjernbetjeningen
på den anden tast overskrides, vil
programmet på den først valgte kanal blive
• TV’ets fjernbetjening er designet til at styre
alle funktioner på den valgte model.
vist. Den længste tid mellem to tryk er tre
sekunder.
Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til
TV’ets menusystem.
• Tryk programnummeret direkte, når du
genvælger enkelt-ciffer-programmer.
• Funktionerne i menusystemet beskrives i
de følgende afsnit.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15 SVHS).p65
- 15 24.09.2007, 16:49
Førstegangsindstillinger
Dit IDTV søger automatisk efter digitale jord-
Når TV’et tændes første gang, ses IDTV. Da
dette er første gang, at IDTV anvendes, er der
ingen kanaler gemt i hukommelsen.
Når der tændes for fjernsynet første gang, ses
menuen for sprogvalg på skærmen.
Beskeden ”Velkommen, venligst vælg sprog!”
(Welcome please select your language!) står
på alle sprogvalg i rækkefølge i OSD
(skærmmenuen).
TV-signaler på UHF-båndet fra kanal 21 til 68,
og navnene på kanalerne, der findes, ses.
Denne proces tager omkring 5 minutter. Du
kan annullere søgningen ved at trykke på
knappen ”M” i løbet af processen. Følgende
OSD ses under den automatiske søgning:
Automatisk søgning
Codec 4:3
Codec 16:9
Fremhæv det ønskede sprog med  eller 
knappen og tryk derefter på „OK“. I
dialogboksen er ”Indstil sprog” (Set
Language) skrevet ved siden af ”OK” for at
MENU
Annullér søgning
angive „Tryk på SELECT for at vælge det
fremhævede sprog“ (Press SELECT button
Når Automatisk Søgning (Automatic Search)
er færdig, ses en besked på skærmen, der
to set the highlighted language option).
spørger, om der skal søges efter analoge
kanaler. TV-apparatet slå over på analogt TV.
Du kan få oplysninger om brug af menuen
ved at trykke på
-knappen. Tryk på
knappen
Ønsker du at søge efter
analoge kanaler?
igen for at lukke hjælpemenuen.
Derefter
ses
menuen
Ja
Nej
„Førstegangsinstallation“ (First time
installation) på skærmen. Ved tryk på
For at søge efter analoge kanaler, skal du
knapperne  eller  fremhæver du det sprog,
du ønsker, og tryk derefter på OK..
vælge “Ja” (Yes). Den følgende menu vises
til søgning efter analoge kanaler:
Førstegangsinstallation
Vælg land
OK
Angiv land og fortsæt installation
Danmark
Når „Førsteganginstallation“ udføres, ses
følgende besked på skærmen:
Vil du starte automatisk søgning?
Ja
Automat. Programmerings System
Sprog
Nej
Land
Txt-tv-regio
Kontrollér antennekabel
• Vælg ”Ja” (Yes) for at begynde automatisk
søgning og vælg ”Nej” (No) for at annullere.
• For at vælge ”Ja” (Yes) eller ”Nej” (No), skal
du fremhæve punktet med knapperne  eller
 og derefter trykke på ”OK”.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16 SVHS).p65
Dansk
Denmark
West Europe
Start : Ok
Afslut: TV
Indstil Sprog (Language) ved at trykke på 
eller . Tryk på knapperne  eller  for at
markere Land (Country) og indstil derefter
- 16 24.09.2007, 16:49
med  eller . Tryk på  eller  for at
fremhæve Txt. Region. Vælg en region med 
eller .
Tryk på
TV
DTV
knappen for at annullere.
Når du er færdig, skal du trykke på OK for at
fortsætte, og følgende OSD ses:
4
Codec 4:3
09:10
CH 48
Signal :
Nu:
04:35-11:00
Næste: Ingen oplysninger tilgængelige
11:00-17:55
• Informationslinjen giver oplysninger om den
valgte kanal og det program, der sendes.
• Navnet på kanalen vises sammen med
kanallistenummeret og en angivelse af
styrken på det modtagne signal på denne
indstillingskanal.
• Der vises oplysninger om det aktuelle og
det kommende program samt start- og
sluttider.
Automat. Programmerings System
Automatisk tuning krer ved:
Status: finscanning...
%75
• Det aktuelle tidspunkt vises sammen med
kanalnavnet.
Tip: Ikke alle kanaler udsender disse
programdata. Hvis navnet
programtidspunkterne
ikke
Afslut : TV
Når den indledende APS er færdig, ses en
tilgængelige, ses teksten ”No
Information Available” (Ingen
programliste på skærmen. På programlisten
ses programnumre og –navne tilskrevet
information
programmerne.
til
rådighed)
på
informationslinjen.
Hvis du ikke kan acceptere placeringerne og
/ eller programnavnene, kan du ændre dem i
program-menuen. Se afsnittet ”Programliste”
Bemærk: Hvis den valgte kanal er låst, skal
du indtaste den rigtige firecifrede kode
for at kunne se kanalen. En dialogboks,
der anmoder om låsekoden, ses.
(Program table) for detaljer.
Almindelig drift
Hvis du trykker på knappen
og
er
Indtast låsenøgle
TV
DTV
på et
tidspunkt, hvor du ser et TV-program, skifter
TV-apparatet mellem digitalt jordsignal og
ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG)
analogt signal.
Nogle, men ikke alle, kanaler sender
oplysninger om aktuelle og næste events.
Informationslinje
• Når du skifter kanal ved hjælp af knapperne
“P +” og “P-” eller talknapperne, viser TVapparatet kanalbilledet sammen med en
informationslinje i bunden af skærmen. Den
bliver på skærmen i cirka tre sekunder.
• Informationslinjen kan også hentes frem ved at
, mens du ser TV. Hvis
trykke på knappen
du trykker på knappen
igen, fjernes linjen.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17 SVHS).p65
Bemærk, at disse oplysninger opdateres
automatisk. Hvis der ikke er nogen eventoplysninger tilgængelige for kanalen, ses kun
kanalnavnet og ”Ingen information til
rådighed” (No Information Available) på
informationslinjen.
• Tryk på knappen ”GUIDE” for at se EPGmenuen.
- 17 24.09.2007, 16:49
• Tryk på knapperne  og  for at navigere i
Kanaler (Channels) og programmer
(Programmes).
starter, når du ser noget på en anden kanal.
• Tryk på  og  for at navigere igennem kanal-
kanal, når tiden for påmindelsen kommer.
og programlisten (channel and programme
list).
• I EPG menuen findes den udvidede hjælp
let ved at trykke på
.
Hvis du indstiller en påminder for et program,
så bliver du spurgt, om du vil skifte til denne
Elektronisk Programguide (EPG)
Ons 23/3 13:37
10:00-11.00
(Udefineret)
Codec 4:3
1
Elektronisk Programguide (EPG)
Ons 23/3 13:37
(Udefineret)
Næste udsendelse
Points West
Working Lunch
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Neighbours
The Flying Gardener
OK
Ingen oplysninger II
Ingen oplysninger
Neighbours
The Flying Gardener
Points West
Working Lunch
Navigér
Aktuel udsendelse
Navigér
Næste udsendelse
Codec 4:3
1
1. Codec 4:3
2. Codec 16:9
3. BBC ONE
4. BBC TWO
Aktuel udsendelse
1. Codec 4:3
2. Codec 16:9
3. BBC ONE
4. BBC TWO
10:00-11.00
Kanaler
Kanaler
Se
Mere
OK
Se
• Hvis du trykker på den BLÅ (BLUE) knap,
kan du se en udvidet programoversigt.
• Hvis du trykker på knappen
• Du lukker vinduet ved at trykke på den samme
knap igen.
• I EPG-menuen ses alle kanalerne. Den
aktuelle kanal er fremhævet, når du kommer
ind i EPG-menuen.
• Brug knapperne  og  til at skifte kanal.
Du kan også trykke på den RØDE (RED) eller
GRØNNE (GREEN) knap for at bladre en side
Mere
, kan du se
de detaljerede hjælpeoplysninger. Hvis du
trykker på knappen
igen, kan du gå ud
af Hjælpemenuen (Help Menu).
• Hvis du trykker på den BLÅ (BLUE) knap,
ses følgende EPG-menu på skærmen.
Elektronisk Programguide (EPG)
Ons 23/3 13:37
BBC ONE
TOR 21/4, 20:00-22:00
Ingen oplysninger tilgængelige
op/ned i søgningen efter kanalerne. Tryk på
OK for at se den fremhævede kanal.
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
• Hvis du fremhæver en event, vises en kort
beskrivelse, en udvidet beskrivelse samt
Navigér
start- og sluttider for denne event på
skærmen.
• Hvis du trykker på OK, når en senere event
Ændre tiden
• Hvis du trykker på
/
tidspunktet for oversigten.
ur-ikon over den fremhævede kanallinje,
som vist på følgende billede af EPG-
• Hvis du trykker på knappen
Programpåmindelser indstilles til at give
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18 SVHS).p65
kan du ændre
, kan du se
de detaljerede hjælpeoplysninger. Hvis du
trykker på knappen
igen, kan du gå ud
af Hjælpemenuen (Help Menu).
besked om, at det ønskede program snart
Dansk
I Mere
• Hvis du trykker på ”GUL/BLÅ”, kan du bladre
frem/tilbage i oversigten for en dag.
er fremhævet, indstilles en påmindelse for
det fremhævede program, og der vises et
menuen.
En dag frem
- 18 24.09.2007, 16:49
Trådløs download
List) er fremhævet, og derefter skal du trykke på
For at sikre, at dit IDTV altid har den nyeste
information, skal du sørge for, at det, efter brugen,
”OK” for at få vist Kanalliste (Channel List).
står i standby.Hver morgen kl 03:00 søger IDTV
automatisk efter nye opdateringer, som kan være
udsendt, og vil automatisk downloade disse til
dit IDTV. Handlingen tager cirka 30 minutter.
Visning af undertekster
Ved digitale jordsignaler (DVB-T) sendes nogle
Følgende handlinger kan udføres i denne
menu:
• Navigering i hele kanallisten
• Flytte kanaler*
• Slette kanaler
• Omdøbe kanaler
programmer med undertekster. Man kan få vist
undertekster, når man ser disse programmer.
• Sætte lås på kanaler
• Når du trykker på den GRØNNE (GREEN) knap,
ses underteksTValget OSD på skærmen.
• Kanallisten (Channel List) er det sted, hvor
Du kan slå Undertekster (Subtitles) TIL (ON) og
* Afhængigt af det valgte land i den første
FRA (OF). Se „Sprogindstillinger“ (Language
installation er funktionen, er „FLYT“ (MOVE)
Settings) i afsnittet „Konfigurationsmenu“
i kanallisten muligvis ikke synlig.
• Indstilling af favoritter
kanalerne håndteres.
(Configuration Menu) vedrørende undertekstsprog.
Tekst-TV
Kanalliste
Brug af Tekst-TV og dets funktioner er de
samme som for det analoge tekstsystem. Se
forklaringerne til „Analogt Tekst-TV“
(Analogue teletext).
IDTV Menusystem
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
1
IDTV menuen kan kun vises, når der ses digitalt
jordsignal. Tryk på knappen TV DTV for at aktivere
IDTV, når TV-apparatet er i analog tilstand.
• Tryk på M, hvorefter nedenstående menu ses:
Hovedmenu
Kanalliste
Installation
Konfigurering
Timere
TV-opsætning
Almindelig Interface
Kanalliste (Channel List)
Ved hjælp af knapperne  eller  på
fjernbetjeningen i hovedmenuen (Main menu) skal
du sikre dig, at det første punkt, Kanalliste (Channel
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19 SVHS).p65
OK
BBC ONE
i
Navigering gennem hele kanallisten
• Tryk på knapperne  eller  for at vælge
den foregående eller den næste kanal.
• Du kan trykke på den knapperne
for at gå en side op eller ned.
eller
• For at se en specifik kanal, skal du fremhæve
den ved hjælp af knapperne  eller  og
derefter trykke på ”OK”, mens punktet
”Vælg” (Select) i Kanallistemenuen
(Channel List menu) fremhæves ved hjælp
af knapperne  eller .
- 19 24.09.2007, 16:49
• Tryk på knapperne  eller  for at fremhæve
det ønskede valg.
Kanalliste
• Hvis der trykkes på knappen ”OK”, mens ”Ja”
(Yes) er fremhævet, slettes den fremhævede
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
kanal.
1
BBC ONE
• Hvis der vælges ”Nej” (No), annulleres
sletningen.
Omdøbning af kanaler
i
OK
Flytning af kanalerne på kanallisten
• Tryk på knapperne  eller  for at vælge
den kanal, der skal flyttes.
• Tryk på knapperne  eller  for at vælge
punktet ”Flyt” (Move) i menuen Kanalliste
(Channel List).
For at omdøbe en kanal, skal kanalen
markeres ved at trykke på knapperne  eller
. Dernæst skal “Rediger Navn” (Edit Name)
fremhæves ved tryk på knapperne  eller .
”OK”
for
at
aktivere
Tryk
på
omdøbningsfunktionen. Nedenfor er vist
kanalliste OSD:
• ”Flyt” (Move) står ved siden af ”OK” for at
angive, at der skal trykkes på ”OK” for at
flytte den fremhævede kanal til den ønskede
placering på kanallisten. Nedenfor er vist
kanalliste OSD:
Kanalliste
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
1
BBC ONE
Kanalliste
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
OK
1
BBC ONE
i
Hvis du nu trykker på knapperne  eller , går
du til det foregående/næste tegn. Ved at trykke
på knapperne  eller  kan du håndtere tegn.
OK
F.eks. bliver ‘b’ til ‘a’ på  og til ‘c’ på . Tryk
på taltasterne ‘0 - 9’ erstatter de fremhævede
i
• Tryk på ”OK” for at fremhæve den valgte
kanal.
• Brug knapperne  eller  for at vælge den
nye placering for kanalen, og tryk på “OK”
for at placere kanalen på den valgte
placering og vende tilbage til menuen.
Ja
tegn med de tegn, der er vist neden under
tasten en efter en, som der bliver trykket på
knapperne.
Tryk på knappen M for at annullere
redigeringen eller på ”OK” for at gemme det
nye navn.
Lås på kanaler
Kanallåsning giver kodebeskyttet adgang til
kanaler, som forældrene har valgt.
Nej
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20 SVHS).p65
- 20 24.09.2007, 16:49
For at låse en kanal, skal du kende kodeordet
konfigurationsmenuen (Configuration menu),
– Parental Lock password (som standard:
0000 – det kan kun ændres via
aktiverer du kun de kanaler, der er på den
valgte liste.
Konfigurationsmenu (Configuration Menu ).
Kanalliste OSD ser ud som følger:
Marker kanalen, der skal låses ved at trykke
på knapperne  eller  og vælg muligheden
“Lås” (Lock) ved at trykke på knapperne  eller
. Tryk dernæst OK og et felt til koden ses.
Kanalliste
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Redigér favoritlister
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
Liste 1
Vælg liste
1
Liste 2
Vælg kanal
Liste 3
OK
Liste 5
Liste 4
Tilføj/Fjerne
i
Mere
BBC ONE
Sådan tilføjes en kanal til en
favoritliste
OK
• Tryk på knapperne  /  for at fremhæve
den kanal, du vil tilføje til favoritlisten.
i
Indtast låsenøgle
• Vælg listenummer ved at trykke på knapperne
 / .
Indstilling af favoritter
• Tryk på knappen ”OK”, så tilføjes den
Du kan angive forskellige kanaler som
favoritter, så der kun skal navigeres imellem
favoritkanalerne. For at angive en favoritkanal,
skal du fremhæve punktet ”Favoritter”
(Favourites) i bunden af menuen Kanalliste
(Channel List).
fremhævede kanal til det valgte listenummer.
For hver kanal angiver en ikon, hvilken
favoritliste kanalen ligger i. (Dvs., på
ovenstående figur angiver ikonen
ONE er tilføjet List 1.)
, at BBC
For at angive en favoritkanal, skal du
Fjernelse af en kanal fra en
favoritliste
fremhæve punktet ”Favoritter” (Favourites) i
• Fremhæv kanalen, du ønsker at fjerne fra
bunden af menuen Kanalliste (Channel List).
favoritlisten.
Tryk dernæst på tasten OK og menuen
• Fremhæv nummeret på listen, kanalen skal
Rediger Favoritlister (Edit Favourite Lists)
fjernes fra, og tryk på ”OK”. Ikonen, der
angiver listenummeret, forsvinder fra
ses.
Du kan arrangere dine favoritkanaler ved
hjælp af List 1, List 2, List 3, List 4 og List 5.
Hvis du bruger 5 lister, kan du arrangere
kanaler i forskellige kategorier (sport, musik
osv.). Ved at aktivere det favoritlistenummer,
du ønsker, i undermenuen Favoritfunktion
(Favourite
Mode)
under
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21 SVHS).p65
menuen.
Bemærk: En kanal kan tilføjes til mere end
én favoritliste.
• For at aktivere Favoritter (Favourites), skal
du
gå
til
Configuration
menu
(Konfigurationsmenu) og vælge det
listenummer i Favoritfunktion (Favourite
- 21 24.09.2007, 16:49
Mode), som du vil aktivere ved at trykke på 
• Manuel søgning
eller . For at slå Favourites (Favoritter) fra,
skal du sætte Favoritfunktion (Favourite
• Førstegangsinstallation
Installation
Mode) på Off (Fra).
Automatisk søgning
Manual søgning
Førstegangsinstallation
Brug af den BLÅ (BLUE) knap til at
navigere igennem favoritkanalerne:
Du kan navigere igennem favoritkanallisten
ved at trykke på den BLÅ knap. For hver gang,
Automatisk søgning
du trykker på den BLÅ knap, kan du i rækkefølge
navigere igennem de favoritkanaler, der står
Den automatiske søgning startes ved at trykke
på knappen „OK“, mens punktet Automatisk
øverst på hver kanalliste.
søgning ( er fremhævet.
Når en kanalliste er valgt, kan du navigere
igennem favoritkanalerne på denne liste ved
Følgende meddelelse ses på skærmen:
at trykke på “P +” or “ P -”
Kontroller antennetilslutningen. Vil du starte
automatisk søgning? Din tidligere kanalliste...
Ja
OSD (Skærmmenu)
For alle menuer vil tryk på knappen
hente
hjælpeoplysninger om menufunktionerne. For
menuen Kanalliste (Channel List) ses
følgende meddelelse på skærmen.
Tip: Tryk på
for at se information i IDTV..
Nej
Fremhæv ”Ja” (Yes) eller ”Nej” (No) ved hjælp
af knapperne  eller , og tryk på „OK” for at
bekræfte valget.
Hvis du har valgt ”Ja” (Yes), startes den
automatiske søgning.
Hvis du vælger ”Nej” (No), annulleres den
automatiske søgning.
Installation
Når søgningen efter digitale kanaler er færdig,
Installationsmenuen (Installation Menu) er
hovedsageligt beregnet til at hjælpe dig med
spørger en meddelelse på skærmen, om du
vil søge efter analoge kanaler.
at opbygge en Kanaloversigt (Channel Table)
på den mest effektive måde. Vælg Installation
i hovedmenuen ved trykke på  og 
Ønsker du at søge efter
analoge kanaler?
Ja
Nej
knapperne som vist nedenfor:
Hovedmenu
Kanalliste
Fremhæv “Ja” (Yes) og tryk på OK for at søge
efter analoge kanaler. Følgende menu ses
Installation
på skærmen:
Konfigurering
Timere
TV-opsætning
Almindelig Interface
Denne menu indeholder følgende punkter:
• Automatisk søgning
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22 SVHS).p65
- 22 24.09.2007, 16:49
ikke med det korrekte kanalnummer. Det
skyldes, at nogle senderstationer ikke har
kanalinformation.
Manuel søgning
Under Manuel søgning ( indtastes nummer
på multiplexen manuelt, og kun dén multiplex
søger efter kanaler. For hvért gyldigt
Automat. Programmerings System
Sprog
Land
Txt-tv-regio
Dansk
Denmark
West Europe
Kontrollér antennekabel
Start : Ok
kanalnummer
vises
signalniveau,
signalkvalitet og neTVærksnavn i bunden af
skærmen.
Afslut: TV
Indstil Sprog (Language) ved at trykke på 
eller . Tryk på knapperne  eller  for at
markere Land (Country) og indstil derefter
med  eller . Tryk på  eller  for at
fremhæve Txt. Region. Vælg en region med 
eller . Tryk på „OK“ knappen for at fortsætte,
når du er færdig. Tryk på TV DTV knappen
for at annullere.
Ved både manuel og automatisk søgning vil
eventuelle kanaler, der allerede er gemt, ikke
blive bevaret, da det kan føre til, at samme
kanal er gemt flere gange.
Førstegangsinstallation
Brugeren kan bruge dette punkt til at indlæse
standardindstillinger, som er blevet indlæst i
modtageren fra fabrikken.
For at installere fabriksindstillingerne, skal du
fremhæve
menupunktet
”Førstegangsindstallation” (First Time
Installation) og trykke på ”OK”, så vil du blive
spurgt om to ting. Vælges ”Ja” (Yes) ved at
trykke på ”OK”, mens „Ja“ (Yes) er fremhævet,
slettes den eksisterende kanaloversigt.
Automat. Programmerings System
Automatisk tuning krer ved:
Status: finscanning...
%75
Er du sikker på, du ønsker at slette alle kanaler og
indstillinger for førstegangsinstalltion?
Ja
Nej
Afslut : TV
Når fabriksindstillingerne er indlæst, vises
Når APS er færdig, ses en programliste på
skærmen. På programlisten kan De se
programnumrene
og
de
navne,
programmerne har fået.
Hvis du ikke kan lide placeringerne og / eller
programnavnene, kan du ændre dem i
Program-oversigten. Se „Installationsmenu“
afsnittet. Alle de kanaler, der blev fundet,
gemmes i rækkefølge efter deres
kanalnummer. Visse servicer vises måske
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23 SVHS).p65
menuen ”Førstegangsindstallation” (First
Time Installation).
Den menu, som vises for sprogvalg, vises først
på skærmen. Ved hjælp af knapperne  eller
 kan du vælge det ønskede sprog. Tryk på OK
(SELECT) for at bekræfte valget.
Når sproget er indstillet, ses en meddelelse på
skærmen, der spørger, om der skal foretages
automatisk søgning.
- 23 24.09.2007, 16:49
(Configuration Menu). Tryk på knappen M for at
Vil du starte automatisk søgning?
Ja
forlade menuen.
Nej
Hovedmenu
Fremhæv ”Ja” (Yes) ved tryk på knapperne 
eller  og tryk på OK (SELECT) for at begynde
installationen. Når søgningen efter digitale
Kanalliste
Installation
Konfigurering
kanaler er færdig, spørger en meddelelse på
skærmen, om du vil søge efter analoge kanaler.
Timere
TV-opsætning
Almindelig Interface
Ønsker du at søge efter
analoge kanaler?
Ja
De forskellige konfigurationsfunktioner vises
Nej
Fremhæv ”Ja” (Yes) ved tryk på knapperne 
eller  og tryk på OK for at begynde
installationen. Følgende menu ses på
skærmen:
på en liste sammen med et kvart skærmbillede
af den aktuelt valgte kanal. Du kan vælge en
funktion ved at fremhæve den tilsvarende
menulinje ved hjælp af knapperne  og .
Konfigurationsmenuen ser således ud:
Konfigurering
Favoritmode
Slukket
Kanalliste
Kun Tv
Sprogindstillinger
Forældreindstillinger
Tidsindstillinger
Modtageropgradering
V.1.0 (EU)
1
Land
BBC ONE
Danmark
Automat. Programmerings System
Sprog
Dansk
Land
Txt-tv-regio
Denmark
West Europe
Kontrollér antennekabel
Start : Ok
Afslut: TV
Indstil Sprog (Language) ved at trykke på 
eller . Tryk på knapperne  eller  for at
Ændr kanalliste
OK
Vælg mode
i
Mere
Favorittilstand
Denne funktion aktiverer eller deaktiverer
favoritkanaltilstand (favourite channel list
mode).
markere Land (Country) og indstil derefter
Brug
med  eller . Tryk på  eller  for at
fremhæve Txt. Region. Vælg en region med 
favorittilstand (Favourite Mode) til ”Liste 1,
Liste 2, …., Liste 5 eller på Fra”.
eller . Tryk på „OK“ knappen for at fortsætte,
når du er færdig. Tryk på TV DTV knappen
favoritkanaltilstand.
for at annullere.
 eller  -knapperne til at indstille
Ved at vælge „FRA” (OFF) deaktiveres
Hvis „Favorittilstand“ (Favourite Mode) er
Konfiguration
Tryk på knappen M for at se hovedmenuen (Main
Menu) og to gange på -knappen for at fremhæve
Konfiguration (Configuration). Tryk derefter på OK
(SELECT) for at se konfigurationsmenuen
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24 SVHS).p65
aktiveret via valg af et kanallistenummer, vil
tryk på „P +“ og „P -“ i normal drift blot navigere
igennem de kanaler, der tidligere er defineret
som favoritter på den valgte kanalliste.
- 24 24.09.2007, 16:49
Kanalliste (Channel List)
Hver gang der trykkes på en GUL knap, vil OSD-
I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)
kan du fremhæve punktet Kanalliste (Channel
List) ved at trykke på knapperne  eller .
skærmmeddelelse for valg af audiosprog blive
vist på skærmen.
 eller  til at indstille
Digitale jordsignalkanaler kan sende med
Kanalliste (Channel List) til „Kun TV“ eller
„Kun radio“ (TV only or Radio only).
undertekster for hørehæmmede. Denne
funktion angiver det ønskede undertekstsprog
Denne funktion gør det muligt at navigere
og gør det muligt at få vist undertekster, når
der sendes undertekster med udsendelsen.
Brug knapperne
igennem den valgte kanallistetype.
Hvis „Kun radio“ er indstillet, kan du kun
navigere i radiokanalerne i kanallisten ved
hjælp af knapperne P + eller P -.
Sprogindstillinger
I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)
skal du fremhæve Sprogindstillinger
(Language Settings) ved at trykke på knappen
 eller . Tryk på OK, hvorefter undermenuen
Sprogindstillinger (Language Settings) ses
Brug knapperne  eller  til at bladre igennem
„Fra“ (Off) og sprogene (Language Options).
Voksenindstilinger
På nogle kanaler sendes der udsendelser,
som du måske ikke ønsker, at de yngre
medlemmer af familien skal se. Enhver kanal
kan „låses“, så der først skal indtastes en
firecifret PIN-kode, før kanalen kan ses. På
denne måde kan der nægtes adgang til
enhver kanal, der ikke egner sig for yngre
seere.
på skærmen:
Systemsprog
Lydsprog
Dansk
Undertekstsprog
Slukket
Dansk
Denne funktion aktiverer eller deaktiverer
menubeskyttelsessystemet og gør det muligt
at ændre PIN-koden.
Brug knappen  eller  til at fremhæve
menupunktet, som skal justeres.
Systemsprog
Systemsprog
Undertekstsprog
(System
Language)
bestemmer sproget på menuer på skærmen.
Brug knappen  eller  til at indstille
systemsproget (System Language).
Brug knapperne  eller  til at markere
Forældreindstillinger (Parental Settings). Tryk
på ”OK” for at gå ind i menuen
Forældreindstillinger (Parental Settings). Der
ses en dialogboks, hvor der bedes om
låsekoden (lock key).
Indtast låsenøgle
Lydsprog
Digitale terrestriale TV-kanaler kan samtidig
sende lydspor på mere end ét sprog. Med
denne funktion kan du vælge, hvilket
sproglydspor, du vil høre, når du slår over på
en kanal med flere lydspor.
Der er kun én kode, som fra starten er
indstillet til „0000“. Indtast låsekoden. Hvis der
indtastes en forkert kode, ses følgende
meddelse på skærmen, og der vendes
tilbage til den foregående menu.
Brug knapperne  eller  til at bladre gennem
sprogene.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25 SVHS).p65
Forkert låsenøgle
- 25 24.09.2007, 16:49
Hvis koden er korrekt, vises menuen
Tryk på OK, og undermenuen Tidsindstillinger
Forældreindstillinger (Parental Settings) samt
følgende punkter:
(Time Settings) bliver vist på skærmen:
Alderslås
Menulås
Slukket
Aktuelt tidspunkt
Tidszoneindstilling
Slukket
Tidszone
Angiv låsenøgle
Brug knappen  eller  til at fremhæve
menupunktet, som skal justeres.
Voksenlås
Benyt knapperne  og  for at indstille
Voksenlås (Maturity Lock).
Menulås
Her kan du indstille/nulstille låsning af
hovedmenuen
(Main
Menu)
eller
installationsmenuen (Installation Menu) for at
begrænse adgangen. Hvis menulåsen (Menu
Lock) er deaktiveret, er der fri adgang til
menusystemet.
Slukket (Off): Alle menuer er ulåste.
Hovedmenu (Main Menu): Hovedmenuen
(Main Menu) kan man kun komme ind i med
korrekt kode. Så brugeren kan ikke tilføje,
14:26
Auto
GMT +0
Brug knappen  eller  til at markere
Tidszoneindstilling (Time Zone Setting).
Tidszonen (Time Zone Setting) indstilles ved
hjælp af  og . Den kan indstilles til AUTO
O
eller MANUEL (MANUAL). Hvis AUTO er valgt,
kan funktionerne Aktuel tid (Current Time) og
Tidszone (Time Zone) ikke indstilles.
Hvis MANUEL (MANUAL) vælges som
tidszoneindstilling, kan tidszonen (Time Zone)
ændres:
•Vælg Tidszone (Time Zone) ved at trykke på
knappen  eller . Brug knappen  eller 
til at ændre tidszonen mellem GMT-12 og
GMT+12. Den aktuelle tid øverst i menulisten
ændres i henhold til den valgte tidszone.
Modtageropgradering
IDTV
kan
opgraderes
via
slette, omdøbe, flytte kanaler eller indstille
timere.
konfigurationsmenuen (Configuration Menu),
som du kan komme ind i via hovedmenuen
Installation: Installationsmenuen (Installation
(Main Menu). Vælg Modtager-opgradering
(Receiver Upgrade) ved at trykke på  og 
Menu) er låst, så brugeren kan ikke tilføje
kanaler.
knapperne:
Ændringer
opdateres,
når
konfigurationsmenuen (Configuration Menu)
Konfigurering
afsluttes.
Sprogindstillinger
Favoritmode
Slukket
Kanalliste
Kun Tv
Forældreindstillinger
Vælg låsekode (Lock key):
Tidsindstillinger
Modtageropgradering
V.1.0 (EU)
I denne menu kan du også ændre koden og
angive/ændre forældrelåstilstand.
Tidsindstillinger
1
Land
OK
Søg efter opgradering
BBC ONE
Danmark
i
Mere
I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)
kan du markere Tidsindstillinger (Time
Settings) ved at trykke på knappen  eller .
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26 SVHS).p65
I konfigurationsmenuen skal du fremhæve
„Modtageropgradering“ (Receiver Upgrade)
ved at trykke på  eller  og trykke på „OK“
- 26 24.09.2007, 16:49
for at begynde opgraderingsprocessen.
Følgende menu vises på skærmen:
• For at indstille en event, skal dens
tilstandsknap fremhæves ved hjælp af 
eller  og tryk på ”OK” for at se
Softwareopgradering
timerindtastningsvinduet.
Søger efter opgradering. Vent venligst, eller
tryk på MENU for at annullere.
Type:
Navn:
Start:
Slut:
Dato:
Mode:
Søgestatus:
Når søgningen er fuldført, vises beskeden
„Afsluttet søgning for opgradering”
(Completed searching for upgrade). „Ikke
fundet nyt software“ (No new software was
found) ses på skærmen, hvis der ikke blev
fundet nyt software.
Timer
Hent Hovedmenu (Main Menu) ved at trykke
på M. Fremhæv linien Timere (Timers) ved at
trykke på  eller  og tryk på ”OK” for at se
timermenuen (Timer Menu).
Hovedmenu
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Én gang
• Her kan du indstille kanaltype, kanalnavn,
starttid, sluttid, dato og frekvens. Du kan
bevæge dig frit mellem hver indstilling ved
hjælp af  eller .
• Kanaltype (Channel Type) indstilles ved
hjælp af  eller .Det giver mulighed for kun
at se den valgte kanaltype.
• Kanalnavn (Channel Name) indstilles ved
hjælp af  eller , så kanalen kan ses med
angivelse af, hvilken kanal der sendes fra.
Kanalliste
• Starttid, sluttid og dato indstilles alle ved
Installation
hjælp
af
nummertasterne
fjernbetjeningen i 24-timers format.
Konfigurering
Timere
TV-opsætning
på
• Frekvensen bestemmer, hvor ofte
modtageren skal køre denne event, og den
Almindelig Interface
Der kan indstilles og vises op til fem seperate
timer-begivenheder på skærmen Programmer
indstilles ved hjælp af knapperne  eller  til
enten Én gang (Once), Dagligt (Daily) eller
Timer (Programme Timers). Der vises
eventnummer, den valgte kanal, starttid, sluttid,
Ugentligt (Weekly).
Tip
Hvis der indtastes et ugyldigt tal for start- eller
sluttider eller datoer, vises beskeden ”Entered
time is not valid” (Det indtastede tidspunkt er
ugyldigt) på menuen.
dato og tilstand - om den valgte event er aktiv
(og der dermed vil blive handlet på den) eller ej.
Programtimere
Intet kanalnavn
Start
Slut
Dato
Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
TV installation
Du kan bruge denne til at se TV-funktionerne.
Du kan gå ind i menuskærmbilledet for
10:42
04/07/2005
Flyt/ændr
MENU
OK
Redigér timer
i Mere
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27 SVHS).p65
opsætning af digitalt TV (The Digital TV Setup
Menu) via hovedmenuen (Main Menu). Tryk
på M for at få vist Hovedmenu (Main Menu) og
brug  eller  til at fremhæve ”TV-- 27 24.09.2007, 16:49
installation” (TV Setup). Tryk på ”OK” for at få
vist menuen TV-opsætning (TV Setup).
Hovedmenu
• CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er
umuligt at sætte det helt i, hvis det vender
Kanalliste
forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan
blive beskadiget, hvis der bruges vold til at
Installation
sætte CAM-modulet i med.
• Forbind TV-apparatet til stikkontakten, tænd
for det og vent et øjeblik, indtil kortet er
Konfigurering
Timere
aktiveret.
TV-opsætning
• Nogle CAM-moduler kræver følgende
Almindelig Interface
Du kan finde yderligere oplysninger om alle
menupunkter i afsnittet Analogt TV-
opsætning: Indstil CAM-modulet ved at gå
ind i menuen IDTV, Common Interface
menusystem (Analogue TV Menu System).
(Almindelig brugerflade) og tryk så på „OK“.
(CAM opsætningsmenuen vises ikke, når
Almindeligt interface
den ikke er nødvendig.)
Tryk på knappen M for at se hovedmenuen og
brug knapperne  eller  til at fremhæve
linjen ”Almindeligt interface” (Common
Interface) og tryk derefter på OK.
Hovedmenu
Almindelig brugerflade (Common Interface)
og tryk på OK.
Installation
beskeden ”Intet Common Interface modul
fundet” (No Common Interface module
Konfigurering
detected) på skærmen.
• Se instruktionsmanualen til modulet for
Timere
detaljer omkring indstillinger.
TV-opsætning
BEMÆRK: CI modulet må kun isættes eller
fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY
Almindelig Interface
skal
• Gå ind i IDTV, tryk på M og fremhæv
• Hvis der ikke er sat noget modul i, vises
Kanalliste
Du
• For at se seerkontraktoplysninger:
have
abonnement
hos
et
eller HELT SLUKKET.
betalingskanalfirma for at kunne se en
betalingskanal på digitalt jordsignal.
Anskaf dig et CAM-modul (Conditional Access
Module) og et tilhørende kort ved at abonnere
hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til
TV-apparatet på følgende måde.
• Sluk for TV-apparatet og fjern stikket fra
kontakten.
• Sæt CAM-modulet og derefter kortet i
sprækken, der sidder bag terminallåget i
venstre side af TV-apparatet (set forfra).
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28 SVHS).p65
- 28 24.09.2007, 16:49
Kort over menu for analogt TV
FUNKTION
LJUD
LYD
Auto Sluk
Volym
Lydstyrke
Balance
Balans
Ljudläge
Lydmodus
AVL
Effekt
0
NIC Stereo
Sluk
På
Sluk
Av
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
Avsluta:
Afslut: TV
BILD
BILLEDE
Sluk
Sprog
Bornelås
Menufarve
Favorittilstand
Dansk
Sluk
Grå
Sluk
Tilbage: Menu
Afsult: TV
INSTALLERA
INSTALLERING
Billedinds
Bildläge
Ljus
Lys
Kontrast
Standart
Lys
Farve
Färg
Scärpa
Skarphed
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
AvslutaTV
Afsult:
: TV
LYDMENU (SOUND
MENU)
- Lydstyrke (Volume)
-Balance (Balance)
-Lydtilstand (Sound Mode)
-AVL
-Effekt (Effect)
-Equalizer
-Tilstand (Mode)
-HP-lydstyrke (HP Volume)
-Gem (Store)
Programmering
A.P.S.
Text-tv-region
Text-tv-regio
Programtablå
Programbord
Västeuropa
West
Europe
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
Avsluta:
Afsult:TV
TV
BILLEDMENU
-Picture Mode (Billedformat)
-Lysstyrke (Brightness)
-Kontrast (Contrast)
-Farve (Colour)
-Skarphed (Sharpness)
-Farvetemperatur (Colour Temp)
-Rumbelysning (Room Lighting)
-Billedzoom (Picture zoom)
-Gem (Store)
INSTALLATIONSM
ENU (INSTALL
MENU)
FUNKTIONSMENU
(FEATURES
MENU)
-Sove-timer
-Language (Sprog)
-Childlock (Børnesikring
-Menu Colour
(Menufarve)
-Favorite Mode
(Favorittilstand)
-Programmering (Programming)
-Program (Programme)
-Bånd (Band)
-Kanal (Channel)
-Standard (Standard)
-Farvesystem (Colour System)
-Søgning (Search)
-VCR-tilstand (VCR Mode)
-Dekoder (Decoder)
-Gem (Store)
-APS (APS)
Ovenfor ses menuens struktur. Se afsnittet „MENUSYSTEM“ for flere detaljer
og forklaringer om de forskellige punkter.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29 SVHS).p65
- 29 24.09.2007, 16:49
Analogt TV-menusystem
Analogt TV-menusystem
Lydmenu
For at
navigere
For at
bekræfte
valg
SELECT
LJUD
LYD
For at se
menufunktioner
M
Volym
Lydstyrke
Balans
Balance
Lydmodus
Ljudläge
AVL
Effekt
INFO
OK
0
NIC Stereo
Sluk
På
Sluk
Av
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
Avsluta:
Afslut: TV
• Tryk på M for at se menuen.
• Tryk på
på
eller
for at vælge en ikon. Tryk
eller OK for at få flere valgmuligheder..
• Brug
eller
til at fremhæve.
• Brug
eller
til at skifte indstillinger. Tryk
OK
for
at
på
standardinstillinger.
Lydstyrke
indstille
som
• Tryk på M for at forlade menuen eller for at
returnere fra en undermenu.
Når du går ind i Lydmenuen (Sound Menu), er
Lydstyrke (Volume) den første valgmulighed.
Tryk på  /  knappen for at ændre lydstyrken.
Balance
Denne indstilling benyttes til at justere balance
Bemærk: Disse forklaringer er gyldige for
navigation af hele menusystemet. Se i
”Navigation i det analoge TV
menusystem” (”Navigating
the
Analogue TV Menu System”) for at
vælge funktioner, der er forklaret i de
følgende afsnit.
mellem venstre og højre højttaler.
Tryk på
eller
for at vælge Balance
(Balance). Tryk på  /  knappen for at ændre
balancen. Balanceniveauet kan indstilles til
mellem -32 og +32.
Lydtilstand
Tryk på
eller
for at vælge Lydtilstand
(Sound Mode). Du kan kun vælge tilstandene
Mono, Stereo, Dual I eller Dual II med  / 
knappen, hvis den valgte kanal understøtter
denne indstilling.
AVL
Funktionen for AVL – Automatisk
Volumenbegrænsning (Automatic Volume
Limiting) justerer lyden for at opnå et fast
udgangsniveau mellem programmer
(eksempelvis er reklamer ofte højere end
programmer).
Tryk på
eller
for at vælge AVL.  /  aktiverer
eller deaktiverer denne funktion.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30 SVHS).p65
- 30 24.09.2007, 16:49
Effekt
Picture Mode (Billedformat)
Hvis du ser en udsendelse i mono, kan man
indstille Effekt (Effect) for at få en mere
Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen,
kan du indstille de tilhørende muligheder for
stereoagtig lydeffekt. Hvis det aktuelle lydsystem
mode (funktion).
er stereo, giver denne effekt yden mere rumklang.
Tryk på
Tryk på eller for at vælge Effekt (Effect).
 /  aktiverer eller deaktiverer denne funktion.
Equalizer
eller
knappen
(Picture Mode). Tryk på
for at vælge en af disse muligheder: Lys
Tryk på
eller for at vælge Equalizer. Tryk
på  /  for at ændre Equalizer-indstillingerne.
I equalizermenuen (Equalizer Menu) kan der
vælges mellem flad (Flat), Tale (Speech),
Musik (Music), Personlig (Personal) og Jazztilstand. Vælg den ønskede frekvens med /
-knappen
og
øg
eller
reducer
frekvensforstærkningen med  / -knappen.
for at vælge Billedtilstand
(Bright), Standard (Standard), Blød (Soft) og
Manuel (Manual).
Lysstyrke (Brightness) / Kontrast
(Contrast) / Farve (Colour) / Skarphed
(Sharpness) / Tint (Tone)
Tryk på
eller
for at fremhæve den ønskede
mulighed. Indstil niveauet ved at trykke på  / 
knappen.
Tip: Farvetone (Tint/Hue) vises i billedmenuen
(Picture Menu), når TV’et modtager et
NTSC-signal.
Bemærk: Indstillingerne i equalizermenuen (Equalizer
Menu) kan kun ændres når Lydtilstanden
(SoundMode) er på Personlig (Personal).
eller
Farvetemperatur
HP-lydstyrke
Tryk på
For at justere lydstyrken i hovedtelefonerne,
(Colour Temp). Tryk på  /  knappen for at
vælge en af disse muligheder: Kølig (Cool),
Normal og Varm (Warm).
eller
for at vælge HPskal du trykke på
lydstyrke (HP Volume). Tryk på  /  knappen
eller
for at vælge Farvetemperatur
for at ændre lydstyrken.
Bemærk:
Gem
• Indstillingen Kølig (Cool) giver hvide farver
en anelse blåt skær.
Vælg Gem (Store) ved at trykke på  / 
knappen. Tryk på  eller OK for at gemme
indstillingerne. „Gemt“ (Stored) vil blive vist på
skærmen.
Billedmenu
• Indstillingen Varm (Warm) giver hvide farver
en anelse rødt skær.
• For normale farver skal man vælge
muligheden Normal (Normal).
Lokalebelysning
BILD
BILLEDE
Billedinds
Bildläge
Ljus
Lys
Kontrast
Färg
Farve
Scärpa
Skarphed
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
Standart
Lys
AvslutaTV
Afsult:
: TV
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31 SVHS).p65
Vælg Rumbelysning (Room Lighting) ved at
trykke på / . Tryk på
/
for at indstille
rumbelysning som Normal (Normal), Lys
(Bright) eller Film (Movie).
- 31 24.09.2007, 16:49
Billedzoom
Aktiveret, kan TV’et kun betjenes med
Billedzoom gør dig i stand til at ændre
billedformat for udsendelsen.
fjernbetjeningen. I det tilfælde vil
kontrolpanelets knapper, med undtagelse af
Vælg Billedzoom (Picture Zoom) ved at trykke
på / . Brug  /  til at ændre Billedzoom til
STANDBY-knappen, ikke virke.
Auto, 4:3, 16:9, Biograf (Cinema) eller
Undertekst (Subtitle).
Gem
Vælg Gem (Store) ved at trykke på  / 
knappen. Tryk på  eller OK-knappen for at
gemme indstillingerne. „Gemt“ (Stored) vil
Hvis der trykkes på en af disse knapper, vil der
således blive vist „Børnesikring tændt“ (Child
Lock On) på skærmen, når menuskærmen
ikke vises.
Menufarve
Tryk på
eller
for at vælge Menufarve (Menu
blive vist på skærmen.
Colour).Tryk på  /  for at ændre
Gennemsigtig
menubaggrunden
til
Funktionsmenu (Features Menu)
(Transparent) eller Grå (Grey).
Favorittilstand
Tryk på
for at vælge Favorittilstand
(Favourite Mode).
FUNKTION
Auto Sluk
Sprog
Bornelås
Menufarve
Favorittilstand
Tilbage: Menu
eller
Sluk
Dansk
Sluk
Grå
Sluk
Afsult: TV
Tryk på  /  for at sætte Favorittilstand på
Aktiveret (On) eller Slukket (Off). Se sektionen
Programoversigt (Program Table) for yderligere
oplysninger.
Menuinstallation
Sove-timer
Tryk på
eller
for at vælge Sover-timer
(Sleep Timer). Indstil Sover-timer (Sleep
Timer) ved at trykke på  / .
Timeren kan indstilles mellem Slukket og 120
minutter med 10 minutters intervaller.
INSTALLERA
INSTALLERING
Hvis sove-timer (Sleep Timer) er aktiveret, går
Programmering
A.P.S.
Text-tv-region
Text-tv-regio
Programtablå
Programbord
TV’et automatisk i standby, når det angivne
antal minutter er gået.
Tillbaka: Menu
Tilbage:
Menu
Sprog
Tryk på
eller
for at vælge Sprog
Västeuropa
West
Europe
Avsluta:
Afslut:TV
TV
Programmering
(Language). Tryk på  /  for at vælge sprog.
Vælg Programmering (Programming) ved at
Børnesikring
trykke på / . Tryk på
Programmering:
Tryk på
eller
(Child Lock).
for at vælge Børnesikring
Brug  /  til at sætte Børnesikring på Aktiveret
(On) eller på Slukket (Off). Når der vælges
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32 SVHS).p65
- 32 24.09.2007, 16:49
for at se menuen
på z. Hvý s man derimod trykker på knapperne
hele tiden, vil den gå automatisk frem. Tryk på
/
knapperne for at indstille søgningen på
et bestemt tidspunkt.
VCR-tilstand
PROGRAMMERING
Programmér
Frekvensband
Kanal
Standard
Tv System
4
S
30
BG
PAL
Tilbage: Menu
Afslut: TV
Vælg VCR-tilstand (VCR Mode) ved at trykke
på / . Tryk på  /  knapperne for at sætte
VCR-tilstand på Til (On) og Fra (Off).
Tip: Hvis du ønsker at se en DVD, så skal du
sætte dette punkt til „fra“(Off).
Dekoder
Program
Vælg Program (Programme) ved at trykke på
/ .
Du kan bruge denne funktion til at tilslutte en dekoder
til dit TV.
Vælg Dekoder (Decoder) ved at trykke på / .
Tryk på / for at vælge programnummeret.
Man kan også indtaste et nummer med
Tryk på  /  for at tænde eller slukke for den.
talknapperne på fjernbetjeningen. Der er plads
til 100 programmer mellem 0 og 99.
Når du slår dekoder fra (Off), bliver EXT1output uden lyd. I det tilfælde vil EXT1-output
Bånd
ikke være til rådighed for at vise video. Hvis
den tændes (ON), bliver EXT-1-output valgt
Bånd kan vælges som enten C eller S. Tryk på
/
for at vælge Bånd (Band).
Kanal
Vælg Kanal (Channel) ved at trykke på / .
Kanal (Channel) kan ændres med
/
eller
med talknapperne.
som videokilde. Der kan sættes en hvilken
som helst dekoder til EXT1 til afkodning af det
ønskede videosignal.
Tip: Dekoderindstilling skal gemmes separat for
hvert enkelt program.
Gem
Standard
Vælg Standard ved at trykke på / . Tryk på
/ for at ændre standarden til B/G.
D/K, I eller L/L’.
Farvesystem
Vælg Farvesystem (Colour System) ved at
trykke på / . Tryk på  /  for at indstille
farvesystemet til PAL, SECAM eller AUTO.
Søg
Vælg Gem (Store) ved at trykke på  / 
knappen. Tryk på  eller OK for at gemme
indstillingerne. „Gemt“ (Stored) vil blive vist på
skærmen.
A.P.S.
Vælg A.P.S. ved at trykke på  / . Tryk på
for at gå ind i A.P.S. undermenu (A.P.S.
Submenu):
Vælg Søg (Search) ved at trykke på / . Tryk
på  /  for at begynde søgningen. Søgningen
stopper, når et signal bliver fundet.
Bemærk: Hvý s man trykker på knapperne et tryk ad
gangen, vil man gå frem med frekvensinterval
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33 SVHS).p65
- 33 24.09.2007, 16:49
muligheder: Vesteuropa, Østeuropa, Tyrkisk/
græsk, Kyrillisk og Arabisk/hebraisk.
Installationsmenu i AV-tilstande
Følgende
skærmbillede
vises
installationsmenuen (Install Menu):
INSTALLERING
Automat. Programmerings System
Denmark
Land
Alle forlagrede programmer
vil blive slettet
Afslut: TV
A.P.S. land
Tryk på
/
Programmering
Txt-tv-regio
West Europe
Afslut: TV
Tilbage: Menu
Start: Ok
Tilbage: Menu
Programmering
Vælg Programmering (Programming) ved at
trykke på  / . Efter et tryk på
ses
for at vælge land.
Tryk på
for at forlade A.P.S. funktionen.
Tryk på M for at gå tilbage.
programmeringsmenuen
Menu) på skærmen.
Når du trykker på OK-knappen for at starte APS,
slettes alle gemte programmer, og det følgende
PROGRAMMERING
TV
i
DTV
skærmbillede vises:
(Programming
PAL
Sluk
Video
Gem
Tilbage: Menu
Afslut: TV
Farvesystem
Vælg Farvesystem (Colour System) ved at
/
for at indstille
trykke på  / . Tryk på
farvesystemet på PAL, SECAM eller AUTO.
Programoversigt
Automat. Programmerings System
Automatisk tuning krer ved:
Status: finscanning...
%75
P01
Programbord
Afslut : TV
Når som helst man trykker på TV DTV knappen,
stopper
APS-funktionen,
og
Programoversigten (Program Table) ses på
skærmen.
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Hvis du venter til APS er færdig, vil
Programoversigten (Program Table) med de
Slet
Navn
Flyt
A.P.S
fundne kanaler ses på skærmen.
Afslut: TV
Tekst-TV-region
Vælg Tekst-TV-region (Txt.region) ved at trykke
på  / . Tryk på  /  for at vælge din TekstTV-region. Der kan vælges mellem fem
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34 SVHS).p65
Programoversigten (Program Table) viser de
kanaler, der er gemt i hukommelsen. Ved at
flytte markøren i fire retninger, kan du nå 20
programmer på samme side. Mens man ser
- 34 24.09.2007, 16:49
TV, kan man køre op eller ned for at se alle
Gentag proceduren for at fjerne en kanal fra
programmer
ved
at
trykke
på
navigationstasterne. Ved hjælp af markøren
favoritterne. Tryk på M for at afslutte.
Programlås
foretages programvalget automatisk.
Programlås
Navn
For at ændre navnet på et program skal du
vælge programmet og trykke på den GULE
knap.
Det første bogstav i det valgte navn begynder
at blinke. Tryk på  /  for at ændre bogstavet
og på  /  for at vælge de andre bogstaver..
Ved at trykke på den GULE knap kan du gemme
Intast PIN
Skift stift
Tilbage: Menu
Afslut: TV
Programlås giver kodebeskyttet adgang til
kanaler, som forældrene har valgt. For at låse
en kanal skal du kende Programlåskodeordet. Standardværdien er sat til 0000 fra
navnet.
fabrikken og kan kun ændres i Programlåsmenuen (Program Lock Menu).
Flyt
Angiv PIN-kode
Vælg det program, du ønsker at indføje, med
navigationsknapperne. Tryk på den GRØNNE
Vælg den kanal, du ønsker at låse, ved at
knap. Med navigationsknapperne skal du flytte
det valgte program til den valgte programplads
og igen trykke på den GRØNNE knap.
Slet
For at slette et program skal du trykke på den
RØDE knap. Ved at trykke på den RØDE knap
igen slettes det valgte program fra
fremhæve den og trykke på . Når der trykkes
på knappen
, ses Programlås-menuen
(Program Lock Menu) på skærmen. Efter
indtastning af PIN-kode vil den ønskede kanal
blive låst. Programlåsikonet vil kunne ses ved
siden af kanalens navn. Når den låste kanal
vælges med P+ eller P- knapperne ses
følgende advarsel på skærmen:
programlisten, og programmerne nedenunder
rykker et trin opad.
Programmet er låst
Du kan låse dette program op
fra programtabellen
APS (Automatisk programmeringssystem)
Når du trykker på den BLÅ knap tilknyttet APS,
Automatisk
vil
menuen
for
programmeringsystem (Auto Programming
Skift PIN
Vælg Skift PIN (Change PIN) ved at trykke på
/ . Brug knappen til at ændre PIN-koden.
Efter tryk på knappen
ses den følgende
System Menu) vises på skærmen.
Favorittilstand
Du kan angive forskellige kanaler som
favoritter, så der kun skal navigeres imellem
meddelelse på skærmen:
Programlås
favoritkanalerne.
Indtast gammel PIN
Brug navigationsknapperne til at vælge en
kanal og tryk derefter på
for at gøre kanalen
Tilbage: Menu
til en favorit.
Den valgte kanal ses i programoversigten med
en favoritikon (
) ved siden af kanalnavnet.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35 SVHS).p65
Afslut: TV
Indtast den gamle PIN-kode med talknapperne,
og indtast derefter din nye PIN-kode. Programlåsmenuen (Program Lock Menu) vises på
skærmen, når du indtaster den nye PIN-kode.
- 35 24.09.2007, 16:49
Programlås
Indtast ny PIN
Tilbage: Menu
Afslut: TV
Programlås-menuen vil ses igen et øjeblik
efter, at den nye PIN-kode er identificeret.
GEOMETRI
Tip : Hvis du glemmer kodeordet til programlåsen,
kan du deaktivere den ved at bruge koden 7910
og derefter oprette en ny kode til fremtidig brug.
Derfor bør denne kode gemmes et sikkert sted,
i tilfælde af at der på et senere tidspunkt bliver
brug for den.
System til PC Funktionsmenu
Se sektionen Tilslutning af LCD-TV til PC
(Connecting the LCD TV to a PC) for at tilslutte
H. position
V. position
Ur
Fase
Aut. Justering
Tilbage: Menu
Afslut: TV
H (Horisontal) position
Dette punkt rykker billedet vandret mod
skærmens højre eller venstre side.
en PC til TV-apparatet.
Vælg H. position ved at trykke på
For at skifte til PC kilde skal du trykke på
værdien ved hjælp af  / -knappen.
AV
/ . Indstil
på fjernbetjeningen og vælge PC indgang.
V (Vertikal) position
Bemærk, at menuindstillinger til PC-tilstand kun
er tilgængelige, mens TV’et er sat til PC-kilde.
Denne funktion rykker billedet lodret mod
skærmens top eller bund.
Lydmenu
Vælg V. position ved at trykke på
De forskellige dele af denne menu er beskrevet
i sektionen ”Lydmenu” (Sound Menu) og
Ur
forklaret i „Menusystem” (Menu System).
Funktionsmenu
Indstillingerne i Funktionsmenuen (Feature
Menu) er identiske med indstillingerne forklaret
i ”Funktionsmenuen” (Feature Menu) i
/ . Indstil
værdien ved hjælp af  / -knappen.
Ur-justeringer korrigerer interferens, der vises
som vertikale forbindelser i pixelintensive
præsentationer, som regneark eller sætninger
eller tekst i lille skriftstørrelse.
sektionen ”Menusystem” (Menu System).
Vælg Clock (Klokke) ved at trykke på / .
Indstil værdien ved hjælp af  / -knappen.
PC-billedmenu
Fase
Vælg PC-billedmenu (PC Picture Menu) ved at
. PCtrykke på  /  og dernæst på
billedmenuen (PC Picture Menu) ses på
Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen,
skærmen. Justeringer af lysstyrke (Brightness),
kontrast (Contrast) og farvetemperatur (Colour
du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at
prøve dig frem.
Temperature) i denne menu er identiske med
justeringer defineret i menuen TV-billede (TV
Picture Menu) i „Menusystem“ (Menu System).
Geometrimenu
Vælg den fjerde ikon ved at trykke på  / og dernæst
på . Geometrimenuen ses på skærmen.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36 SVHS).p65
der indlæses i TV’et, kan der forekomme slørede
eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan
Vælg Phase (Fase) ved at trykke på
/ . Indstil
værdien ved hjælp af  / -knappen.
Automatisk justering
Hvis billedet forskydes vandret eller lodret til en
- 36 24.09.2007, 16:49
uønsket position, kan denne funktion bruges til
automatisk at anbringe billedet på korrekt plads.
Vælg punktet Automatisk justering (Auto
Adjustment) med / . Tryk på  og OK (SELECT).
Advarsel: For at opnå korrekt indstilling, anbefales
det at foretage autopositionsindstilling
med billeder i fuld skærm.
Fremvisning af TV-information
16:9
Dette strækker sig lige meget ud over højre og
venstre side af et normalt billede (4:3
billedformat) og fylder hele den brede TV-skærm.
Programnummer, programnavn, lydindikator
og zoom-tilstand ses på skærmen, når et nyt
program indtastes .
Tavsfunktion
Tryk på
for at fjerne lyden. Indikator for at
fjerne lyden ses på skærmens øvre del.
• Med 16:9 format billeder, der er blevet presset
ind i et normalt billede (4:3 billedformat), skal
du bruge tilstanden 16:9 til at genskabe
billedets oprindelige form.
Biograf (Cinema)
Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat)
Tavs kan annulleres på to måder: Den første er
ved at trykke på
lydstyrken.
op til fuld skærm.
, den anden er ved at øge
Zoom-tilstande
Man kan ændre TV’ets billedformat for at se
billedet i forskellige zoom-tilstande.
Tryk på
/WIDE for direkte at ændre zoomtilstanden. Tilgængelige zoom-tilstande (zoom
Undertekst
Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat)
med undertekster op til fuld skærm.
modes) er som nedenfor:
Auto
Når WSS (Wide Screen Signalling)-signal, der
viser billedformatet, er indeholdt i
udsendelsessignalet eller signalet er fra en
ekstern enhed, skifter TV’et automatisk ZOOMindstilling alt efter WSS-signalet.
Tekst-TV
Systemer med Tekst-TV (Teletext) transmitterer
information som nyheder, sport og vejr til dit TV.
Bemærk, at tekstfejl kan opstå, hvis signalet
bliver for svagt. Tekst-TV kan da slukkes.
• Hvis AUTO-indstilling ikke fungerer korrekt på
grund af dårlig WSS-signalkvalitet, eller hvis
du ønsker at ændre ZOOM-tilstand, kan du
manuelt skifte til en anden ZOOM-tilstand.
4:3
Bruges til at se et almindeligt billede (4:3
billedformat), da dette er dets oprindelige størrelse.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37 SVHS).p65
Funktionsknapperne til Tekst-TV er
beskrevet nedenfor.
Tekst-TV Til-Fra / PAT-tilstand
Aktiverer Tekst-TV, når der trykkes en gang. Tryk
på denne knap, vil dele skærmen i to vinduer:
Et, der viser Tekst-TV og et, der viser den aktive
kanal. Tryk igen vil afslutte Tekst-TV.
- 37 24.09.2007, 16:49
Tip
Index
Vælger den ønskede Tekst-TV indeks-side.
Mix
Gør skærmen ren med en let fugtig, blød klud.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de
kan skade TV-skærmens belægning.
Placerer Tekst-TV ovenpå programmet.
Udvid
Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel
af siden. Tryk igen for at forstørre den nederste
halvdel af siden. Tryk igen for at vende tilbage
til normal størrelse.
Af sikkerhedsmæssige hensyn skal man tage
stikket ud af stikkontakten under rengøring.
Når fjernsynet flyttes, skal det holdes korrekt
under bunden.
Billedpersistens
Afslør
Viser skjult information (f.eks. løsninger på
spil).
Hold
Bemærk, at spøgelsesbilleder kan opstå på
grund af persistente billeder. Billedpersistens
på LCD TV kan forsvinde efter kort tid. Prøv at
slukke for fjernsynet for lidt tid.
Fastholder en tekstside, når dette er
nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte.
Underkode Sider/Tid
Vælger
Vedligehold af skærmen
sider
med
For at undgå billedpersistens skal man ikke
benytte still-billeder i længere perioder.
Ingen strøm
hvis
Hvis TV-apparatet ikke har strøm, skal man
tilgængeligt når Tekst-TV er aktiveret. Når
Tekst-TV ikke er aktiveret, vises tidsinformation,
underkoder,
undersøge strømkabel og -stik samt stikkontakten.
hvis programmet har Tekst-TV transmission.
Dårligt billede
P+ / P- og numrene (0-9)
Har du valgt det rigtige TV-system? Er TV’et
eller stueantennen anbragt for tæt på ikke-
Tryk for at vælge en side.
jordforbundet lydudstyr eller neonlys osv.?
Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode
Bjerge eller høje bygninger kan forårsage
100 til deres indeks-side.
dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I
nogle tilfælde kan du forbedre billedkvaliteten
Farvede knapper
ved at ændre antennens retning.
(RØD/GRØN/GUL/BLÅ)
Dit TV understøtter både FASTEXT og TOP text
systemer. Når disse systemer er tilgængelige,
vil siderne deles ind i grupper eller emner.
Når FASTEXT systemet er tilgængeligt, vil
sektioner på Tekst-TV siden blive farvekodet
Er billede eller Tekst-TV uigenkendeligt? Tjek,
om du har indstillet på den rigtige frekvens.
Billedkvaliteten kan forringes, hvis to perifere
enheder er tilsluttet TV’et samtidigt.
I så fald skal du frakoble den ene perifere enhed.
og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper.
Tryk på en farvet knap, der svarer til dit formål.
Ikke noget billede
Når TOP text findes, viser farvet tekst dig, hvilke
stikkene korrekt i antennestikket? Er
antenneledningen beskadiget? Er der brugt
farvede knapper, der skal benyttes. Tryk på
kommandoerne P - eller P + vil anmode om
henholdsvis næste eller forrige side.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38 SVHS).p65
Er antenneledningen korrekt tilsluttet? Sidder
de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis
du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.
- 38 24.09.2007, 16:49
Intet billede betyder, at tv’et ikke modtager en
udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap
på fjernbetjeningen? Prøv igen.
Lyd
Man kan ikke høre lyden. Har De måske afbrudt
lyden ved tryk på knappen
?
Der er kun lyd i den ene højttaler. Er balancen
indstillet helt til den ene side? Se menuen
Lyd (Sound).
Fjernbetjening
TV’et reagerer ikke på fjernbetjeningen. Måske
er batterierne brugt op. I så tilfælde kan du
stadig bruge knapperne foran på TV’et.
Kilder til input
Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan
det være fordi, at ingen enheder er blevet
tilsluttet.
Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du
har forsøgt at forbinde en enhed.
CI Modul
Hvis du har problemer med CI modulet, er
det muligt, at det ikke er korrekt anbragt. Fjern
CI kortet og anbring det igen.
Hvis problemet vedvarer, er det muligt, at CI
modulet ikke anerkendes. Prøv at anbringe et
andet CI modul.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39 SVHS).p65
- 39 24.09.2007, 16:49
Appendiks A: Typiske skærmtilstande for pc-indgang
Skærmen har en maksimumsopløsning på 1360 x 768 (ekstra) og et frekvensområde på 56-75
Hz. Den følgende tabel illustrerer nogle a de typiske video-displaytilstande.
Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger. Understøttede opløsninger
ses nedenfor.
Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme
frem på skærmen.
1
2
3
Opløs ning
H oris ontal
Vertikal
640
480
720
400
800
600
Frekvens (H z)
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
800
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
600
480
480
600
600
768
768
768
720
768
60
72
75
72
75
60
70
75
60
60
14
1360
768
60
TILVALG
Tils tand
Information for brugere i EU-lande
Dette symbol på produktet eller dets embalage betyder, at Deres elektriske og elektroniske udstyr, når det ikke længere fungerer, skal
bortsakaffes seperat fra deres almindelige husholdningsaffald. Der findes
særlige indsamlingssystemer inden for EU. For yderligere oplysninger
bedes de kontakte deres lokale myndigheder eller forhandleren, hvor de
købte produktet.
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40 SVHS).p65
- 40 24.09.2007, 16:49
STRØMFORBRUG (W)
Specifikationer
50 W
TV-UDSENDELSE
<3 W (Standby)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEL
MODTAGEKANALER
16:10 visning, 19” skærmstørrelse
VHF (BÅND I/III)
UHF (BÅND U)
DIMENSIONER (mm)
HYPERBÅND
DIMENSIONS (mm)
KABEL-TV (S01-S20 / S21-S41)
ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER
100
D
L
H
140
80
480
480
397
352
KANALINDIKATOR
OSD (Skærmmenu)
RF ANTENNEINDGANG
75 ohm (ubalanceret)
DRIFTSSPÆNDING
DC 12 V
LYD
German + Nicam Stereo
LYDUDGANGSEFFEKT (WRMS.) (10% THD)
2x3W
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41 SVHS).p65
- 41 24.09.2007, 16:49
Poids (kg)
5,4
5,1
Avec support
Sans support
Pin-specifikationer
Indgangssignal
PC RGB Terminal (D-sub 15-pin konnektor)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Indgangssignal
R
G eller sync på grøn
B
Ingen forbindelse
Ingen forbindelse
R.GND
G.GND
B.GND
Ingen forbindelse
GND
Ingen forbindelse
[SDA]
H.sync eller H/V komponentsync
V.sync. [V.CLK]
[SCL]
• Når forskellige former for input-signaler
simultant føres ind i monitoren via et
grafikkort eller lignende, vil monitoren
automatisk vælge signalerne i følgende
prioriteringsrækkefølge.
Sync signaltype
H/V separat sync.
H/V komposit sync.
sync.på grøn *
Prioritet
1
2
3
• Selv i tilfælde af anbefalede signaler vist
på følgende side, kan der være tilfælde,
hvor det ikke er muligt at vise korrekt
skærm. Hvis det er tilfældet, skal man
benytte H/V separat sync., H/V komposit
sync.
Specifikationer for HDMI konnektorstik
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indgangssignal
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0TMDS Clock+
Pin
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Indgangssignal
TMDS Clock Shield
TMDS ClockCEC
Reserveret (N.C. på enhed)
SCL
SDA
DDC/CED Ground
+5V Spænding
Sensor for varmt stik
Specifikationer for SCART konnektorstik
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indgangssignal
AUDIO UD (HØJRE)
AUDIO IND (HØJRE)
AUDIO UD (VENSTRE/MONO)
AUDIO GND
RGB-R GND
AUDIO IND (VENSTRE/MONO)
RGB-B IND
AUDIO / RGB SWITCH / 16:9
RGB-G GND
Ikke brugt
RGB-G IN
Pin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Indgangssignal
Ikke brugt
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS KROMINANS IND
AFBLÆNDET SIGNAL
KOMPOSIT VIDEO GND
AFBLÆNDET SIGNAL GND
KOMPOSIT VIDEO UD
KOMPOSIT VIDEO / S.VHS LUMINANS IND
GND / SHIELD (RAMME)
Dansk
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
42 SVHS).p65
- 42 24.09.2007, 16:49
374 4876 06 - 240907
danca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41 SVHS).p65
24.09.2007, 16:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement