Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908 User manual

Electrolux ETV38000X, JTV38000X AB KW1908 User manual
Innehåll
Egenskaper .......................................................... 3
Tillbehör ................................................................ 3
inledning ............................................................... 4
Förberedelse ........................................................ 4
Säkerhetsföreskrifter ........................................... 4
Översikt över fjärrkontrollen ................................. 6
LCD-tv och funktionsknappar ............................... 7
Anslutningar ......................................................... 8
Strömanslutning .................................................... 9
Antennanslutning ............................................... 10
Ansluta LCD-tv till en dator ................................. 10
Ansluta till en DVD-spelare ................................. 11
Använda andra kontakter ................................... 12
Ansluta annan utrustning via scart .................... 12
Sätta in batterier i fjärrkontrollen ......................... 13
Fjärkontrollens räckvidd ...................................... 13
Att sätta TV: n på On/OFf (På/Av) ..................... 14
Slå på TV n: .................................................... 14
Slå från TV: n ................................................. 14
Val av ingång (Input selection) ........................... 14
Grundläggande funktioner .................................. 15
Användning av TV: ns knappar ...................... 15
Volyminställning ........................................... 15
Programval .................................................. 15
Öppna Huvudmenyn (Main Menu) ............... 15
AV-läge ....................................................... 15
Användning med fjärrkontrollen ...................... 15
Volyminställning .............................................. 15
Programval (Föregående eller
nästa program) ........................................... 15
Programval (direkt åtkomst) ......................... 15
Första inställningar ............................................. 16
Allmän användning ............................................. 17
Informationsremsa .......................................... 17
Elektronisk Programguide (EPG) ..................... 17
Visa textning ................................................... 18
Text-TV ........................................................... 19
IDTV Menysystem .............................................. 19
Kanal lista ....................................................... 19
Navigera genom hela kanallistan ................. 19
Flytta kanalerna i kanallistan ........................ 19
Radera kanalerna i kanallistan ..................... 20
Ändra namn på kanaler ............................... 20
Aktivera lås på kanaler ............................... 21
Ställa in favoriter ......................................... 21
Hur du lägger till en kanal till favoritlistan ..... 21
Ta bort en kanal från favoritlistan ................ 21
Använd den “BLÅ” knappen för att
navigera bland kanalerna ............................ 22
Hjälp visas på skärmen ................................... 22
Installation ....................................................... 22
Automatisk sökning ..................................... 22
Manuell sökning ........................................... 23
Första installationen .................................... 23
Konfiguration .................................................. 24
Favourite Mode (Favorit modus) ................. 24
Kanal lista ................................................... 25
Språkinställning ........................................... 25
Systemspråk ................................................... 25
Ljudspråk .................................................... 25
Textningsspråk ............................................ 25
Föräldrarinställningar .................................. 25
Nivålås .................................................. 26
Menylås ................................................ 26
Att ställa in låsets lösenord ................... 26
Tidinställningar ............................................ 26
Uppgradering av mottagare......................... 26
Timrar ............................................................. 27
TV inställning .................................................. 27
Gemensamt gränssnitt .................................... 28
Analog TV-menykarta ......................................... 29
Navigera i det analoga TV-menysystemet .......... 30
Analogt TV-menysystem .................................... 30
Ljudmeny (Sound Menu) ................................. 30
Volym (Volume) ........................................... 30
Balans (Balance) ........................................ 30
Ljudläge (Sound Mode) ............................... 30
AVL ............................................................. 30
Effekt (Effect) ............................................. 31
Ljudutjämnare (Equalizer) ........................... 31
HP Volume (HP-volym) ................................ 31
Lagra (Store) ............................................... 31
Bildmeny (Picture Menu) ................................. 31
Picture Mode (Bildläge) ............................... 31
Brightness/Contrast/Colour/Sharpness/Tint
(Ljushet/Kontrast/Färg/Skärpa/Färgton) ..... 31
Färgtemperatur (Colour Temp) .................... 31
Rumbelysning (Room Lighting) .................... 32
Picture Zoom (Bild-zoom) ............................ 32
Lagra (Store) ............................................... 32
Features Menu (Funktionsmeny) .................... 32
Insomningstimer (Sleep Timer) .................... 32
Språk (Language) ....................................... 32
Barnlås (Child Lock) .................................... 32
Menyfärg .................................................... 32
Favourite Mode (Favorit modus) ................. 32
Install Menu (Installationsmeny) ...................... 32
Programming (Programmering) .................... 32
Programme (program) ........................... 33
Band ..................................................... 33
Channel (Kanal) .................................... 33
Standard ............................................... 33
Colour System (Färgsystem) ................ 33
Search (Sökning) .................................. 33
VCR Mode (VCR-modus) ...................... 33
Dekoder ................................................ 33
Lagra (Store) ........................................ 33
A.P.S. .......................................................... 33
A.P.S. land .................................................. 34
Text-TV region ............................................ 34
Installationsmenyn i AV-lägen ...................... 34
Programming (Programmering) .............. 34
Svenska - 1 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Colour System (Färgsystem) ................ 34
Program Table (Programlista) ...................... 34
Namn .................................................... 35
Flytta ..................................................... 35
Radera .................................................. 35
APS (Automatiskt
Programmeringssystem) ....................... 35
Favourite Mode (Favorit modus) ........... 35
Programlås ............................................ 35
Ange PIN-kod ........................................ 35
Ändra PIN-kod ....................................... 35
Datorläge Menysystem ....................................... 36
Ljudmeny (Sound Menu) ................................. 36
Egenskaper-meny (Feature Menu) ................. 36
PC-Bildmeny (PC Picture Menu) ...................... 36
Geometrimenyn ............................................... 36
H (Horisontal) Position ........................... 36
V (Vertikal) Position .............................. 36
Pixelfrekvens (Clock) ............................ 36
Fas (Phase) .......................................... 36
Automatisk inställning ........................... 36
Visa TV-information ............................................ 37
Mute-funktion (tyst) ............................................ 37
Personliga inställningar ....................................... 37
Zoom-lägen (Zoom Modes) ................................ 37
Auto ............................................................ 37
4:3 ............................................................... 37
16:9 ............................................................. 37
Cinema ........................................................ 37
Textning: ......................................................... 37
Text-TV ............................................................... 37
Tips .................................................................... 38
Skärmvård ...................................................... 38
Ingen ström ..................................................... 38
Dålig bild .......................................................... 38
In-källor ........................................................... 39
CI-modul .......................................................... 39
Bilaga A: Typiska visningslägen via PC-ingång ... 40
Information för användare inom
Europeiska unionen ........................................ 40
Specifikationer .................................................... 41
Stiftspecifikationer .............................................. 42
Svenska - 2 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Egenskaper
Tillbehör
• Färg-TV med fjärrkontroll.
• Fullt integrerad digital TV (DVB-T)
• 100 program från VHF, UHF-band eller
kabelkanaler som kan förinställas.
M
• Kan finjustera kabelkanaler.
INFO
SELECT
OK
ABC
• Tack vare menysystemet är det mycket enkelt
att kontrollera TV: n.
• Har 1 Scart-uttag för anslutning till extern
utrustning (videospel, audiosystem, osv.)
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
5
6
4
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
• Stereo ljudsystem (German+Nicam).
PP<P
I-II
• Fullfunktions Text-TV.
/
/
• Fastext (10 sidor), top text.
GUIDE
WIDE
• Favoritkanaler.
• Kanallås.
Fjärrkontroll
• Anslutning for hörlurar.
• A.P.S. (Automatiskt Programmeringssystem).
• Alla program kan namnges.
• Automatisk inställning framåt eller bakåt.
• Insomningstimer.
• Barnlås.
Batterier
• Automatisk ljudavstängning när ingen kanal
2 X AAA
tas emot.
• NTSC uppspelning.
• Har två HDMI-anslutningar för digital bild och
ljud. Denna anslutning är även avsedd att
stöda högupplösningssignaler.
• AVL – (automatisk volymbegränsning)
Instruktionsbok
• När ingen mottagning sker försätter sig TV:
n automatiskt i viloläge efter 5 minuter.
• PLL (frekvensökning).
• PC- ingång.
• Plug & Play för Windows 9X, ME, 2000, XP,
Vista.
• Ljudlinjeutgångar.
Svenska - 3 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Varning:När apparaten inte används under
inledning
Tack för att du har valt denna
produkt.
Denna
manual
kommer att guida dig för korrekt
användning av din TV. Innan du
använder din TV så ber vi dig att
noga läsa igenom manualen.
Spara manualen på ett säkert ställe för
framtida referens.
Förberedelse
en längre tid, se till att koppla bort apparaten
från vägguttaget
2. Nätsladd
Placera inte enheten, en möbel, osv. på
nätsladden (mains), eller kläm inte sladden.
Håll i nätsladdens kontakt. Dra aldrig ur
kontakten genom att slita i sladden och rör
aldrig nätsladden med våta händer då detta
kan orsaka en kortslutning eller elstöt. Gör
aldrig någon knut på sladden och knyt aldrig
För ventilationen, lämna minst 10 cm
mellanrum runt om apparaten. För att
samman den med andra sladdar. Nätsladdn
bör dras på så sätt att den inte riskerar att bli
förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte
placera föremål på apparaten.
trampad på.
Använd denna apparat i vanliga klimat.
En skadad nätsladd kan orsaka en brand eller
en elstöt. när den är skadad och måste bytas,
bör det utföras av eb kvalificerad personal.
3. Fukt och vatten
Använd inte utrustningen i våt eller fuktig
omgivning (undvik badrum, köksvask eller
10 cm
10 cm
10 cm
nära tvättmaskin). Utsätt inte utrustningen för
regn eller vatten eftersom detta kan vara farligt,
och ställ inga föremål fyllda med någon form
Säkerhetsföreskrifter
Läsdärförnoggrantföljandesäkerhetsföreskrifter
av vätska, som blomvaser, ovanpå apparaten.
Undvik droppar och stänk.
för din egen säkerhet.
Om något fast föremål eller vätska skulle falla
1. Ström
på apparaten, koppla bort apparaten och få
den kontrollerad av kvalificerad personal
•Använd alltid den medföljande AC-adaptern.
• Använd endast med den specificerade
strömkällan på AC-adaptern.
• Under användning kan AC-adaptern bli varm
på ytan av lådan. Det är normalt, det är inget
tekniskt fel.
• Täck inte AC-adapterns låda med något
material under användning. Lämna (minst)
15 cm mellanrum runt AC-adaptern.
•Informationsmärkningochsäkerhetsföreskrifter
står på AC-adapterns låda.
innan du använder den igen.
4. Rengöring
Före rengöring bör du koppla ur adaptern från
nätuttaget. Använd inga flytande rengöringsmedel
eller aerosoler. Använd mjuk och torr trasa.
5. Ventilation
Springorna och öppningarna på baksidan är
avsedda för ventilation och för att säketställa
en säker användning. För att förhindra
överhettning, får dessa öppningar inte på
något sätt blockeras eller täckas över.
Svenska - 4 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
6.Värme och lågor
Undersök vilka bestämmelser som gäller i
Apparaten bör inte placeras i närhet av öppna
lågor eller intensiva värmekällor som en
ditt område.
elektrisk värmare. Se till att inga källor med
öppna lågor som stearinljus står på
apparaten.
• Den fluorescenta lampan med kall katod i
LCD-skärmen innehåller en liten mängd
kvicksilver. Var god följ anvisningarna och
bestämmelserna för sopsortering.
7. Åskväder
För att undvika skador under storm, åskväder
eller när du är bortrest, dra ur nätkabeln från
vägguttaget
8. Reservdelar
När reservdelar behövs, kontrollera att
serviceteknikern har använt sådana
reservdelar som specificeras av tillverkaren
eller har samma specifikationer som
“För att koppla bort apparaten helt och hållet
används nätkontakten och den ska därför
originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten
kan resultera i brand, elstötar eller andra
vara lätt åtkomlig.”
risker.
apparaten vara säkert fäst till golvet/väggen
enligt installationsanvisningarna.
9. Service
Varning: För att förhindra skador, måste
Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad
personal. Ta inte bort det bakre höljet själv,
då detta kan förorsaka en elstöt.
“LÄMNA INTE DIN APPARAT I VILOLÄGE
ELLER PÅ NÄR DEN LÄMNAS UTAN TILLSYN
EN LÄNGRE TID”
Anvisningar för avfallshantering:
• Förpackningsmaterialet är återvinningsbart
och
bör
i
princip
återvinnas.
Förpackningsmaterial som plastpåsar måste
förvaras oåtkomligt för barn.
• Batterier, även sådana som ej innehåller
tungmetaller, skall inte kastas tillsammans
med hushållsavfallet. Var god kasta
”LCD-panelen är en högteknologisk produkt
med runt en miljon tunna filmtransistorer
som medger hög bildupplösning. Tillfälligtvis
kan några inaktiva blå, gröna eller röda
bildpunkter synas på skärmen. Detta är
normalt
och
produktprestandan.”
påverkar
inte
förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt.
Se till att anslutningen är ordentligt jordad.
Anslut endast AC-adaptern till ett uttag med jordade kontakter med
medföljande strömkabel. Om medföjande plugg inte passar i
vägguttaget, bör du kontakta en kompetent elektriker.
Svenska - 5 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Anslut jordsladden
ordentligt.
Översikt över fjärrkontrollen
Viloläge
Markör uppåt
Markör åt höger
1
32
Info
31
Direkt Program
2
3
30
Tvåsiffrig / Ingen funktion
Program upp
29
Volym upp
28
TV / DTV
M
4
INFO
SELECT
OK
Extern källa
Funktion / Ljudspråk På/Av på DTV
Istallera
Håll / Ingen funktion
27
Uppdatera / Ingen funktion
Indexsida / Elektronisk Programguide
(EPG)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
Visa / byt från TV till PC
26
Förstora / Bild storlek
P+
5
6
7
8
Mix / Ingen funktion
Text-TV
25
Tid
24
Ljud
23
Bild / textning på/av i digitalläge.
22
21
20
19
18
17
Föregående Program / Ingen
funktion
Mono/Stereo - Dual I-II
Program ner
Volym ner
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
Personliga inställningar
Bekräfta (Lagra)
Markör nedåt
Markör åt vänster
31 Meny
32 Mute (Tystnad)
Svenska - 6 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6
SVHS)+.p65
AV
24.09.2007, 17:03
12
13
14
15
16
LCD-tv och funktionsknappar
VOLUME
VOLUME
P/CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/ AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
Svenska - 7 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Anslutningar
J
Y PB PR
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
PC-ingång för anslutning av dator till din TV..
Anslut datorkabeln mellan PC INPUT på TV:n och PC-ut på din dator.
HDMI ingångar för anslutning av enheter som har HDMI-kontakt.
Din LCD TV kan visa High Definition bilder från apparater som High Definition satellitmottagare
eller DVD-spelare. Dessa apparater måste vara anslutna via HDMI-uttaget eller Komponent
uttaget. Dessa uttag kan ta emot antingen 720p- eller 1080i- signaler. Ingen ljudanslutning
behövs för HDMI till HDMI-anslutningar.
Audio Line Outs (ljudlinjeutgång) tar ut ljudsignaler till en extern enhets så som ett extra
ljudsystem.
För att ansluta till externa högtalare till din TV använder du AUDIO LINE OUTS (ljudlinjeutgång)
på TV:n med en ljudkabel.
Komponent Audio ingångar används för att ansluta komponentljud.
Ansluta audiokabeln mellan COMPONENT AUDIO INPUTS på TV:n och audioutgångarna på
din enhet.
Svenska - 8 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Komponent Video ingångar (YPbPr) används för att ansluta komponentvideo.
Du kan ansluta komponentvideo/ljud-kontakter med enheter som har komponentutgång.
Anslut komponentvideokabeln mellan COMPONENT VIDEO INGÅNGARNA på din TV och
komponentvideoutgångarna på din enhet. När du ansluter måste du kontrollera så att
bokstäverna på din TV (“Y”, “Pb”, “Pr”) stämmer överrens med kontakterna på din enhet.n.
Headphone-uttaget används för att koppla externa hörlurar till systemet.
Koppla hörlurar till HEADPHONE–uttaget för att lyssna på ljudet från TV:n via hörlurar (tillval)
SCART in- eller ut-gångar för externa enheter..
Koppla SCART kabeln mellan SCART -uttaget på TV:n och SCART -uttaget på din externa
enhet (så som en dekoder, en Video eller en DVD spelare).
Obs: Om en extern apparat anslutits via ett SCART -uttag växlar TV: n automatiskt till AVmodus. Om båda anslutningarna används samtidigt, är SCART först.
RF Input ansluts med antenn eller kabel.
Observera att om du använder en dekoder eller mediarecorder så skall du ansluta
antennkabeln via enheten till din TV med en lämplig antennkabel enligt bilden nedan.
CI-uttag .
CI-uttag används för att sätta i CI-kort. Ett CI-kort gör så att du kan titta på alla de kanaler som
du abonnerar på. Se avsnittet ”Common Interface” för ytterligare information.
Strömanslutning
VIKTIGT: TV: n är avsedd för drift vid 220-240V AC. För detta används en adaptor som ger 12V
DC spänning. Anslut denna adaptor i en system som ger 220-240V AC, 50 Hz.
Svenska - 9 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Antennanslutning
• Anslut antenn- eller kabeltv-kabeln till AERIAL INPUT på din TVs baksida.
Aerial Input
Ansluta LCD-tv till en dator
Du kan ansluta din dator med din TV för att visa datorns bild på din LCD-TV.
• Stäng av både datorn och skärmen innan anslutningar utförs.
• Använd 15-pin D-sub skärmsladd för att ansluta PC:n till LCD TV:n.
• När du är klar växlar du till PC-källa. Se avsnittet “Val av ingång” (Input selection).
• Ställ in upplösningen så att den passar med dina krav.
PC cable
(not supplied)
to PC output
Svenska - 10 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Ansluta till en DVD-spelare
OM du vill ansluta en DVD-spelare till din LCD-TV kan du använda kontakterna på din TV. DVDspelare kan ha olika kontakter. Vänligen se din DVD-spelares instruktionsbok för ytterligare
information. Slå från både TV: n och enheten innan du gör anslutningarna.
Obs: Kablar i nedan illustration medföljer ej.
• Om din DVD-spelare har HDMI kan du ansluta den via HDMI. När du ansluter till DVD-spelare
enligt nedan illustration skall du växla till HDMI-källa. Se avsnittet “Val av ingång” (Input
selection).
• De flesta DVD-såelare ansluts med KOMPONENTKONTAKTER. Använd en
komponentvideokabel för att ansluta video in. För att aktivera ljud använder du en
komponentljudkabel enligt nedan. När du är klar växlar du till YPbPr-källa. Se avsnittet “Val
av ingång” (Input selection).
• Du kan även ansluta via SCART . Använd en SCART-kabel enligt nedan.
SCART
sockets
Component
audio
inputs
HDMI
inputs
SCART
cable
Component
video
inputs
Component
video
cable
Component
audio
cable
HDMI
cable
Obs: Dessa tre metoder för anslutning ger samma effekt med olika kvalitetsnivåer. Det är inte
nödvändigt att ansluta med alla tre metoder.
Svenska - 11 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Använda andra kontakter
Du kan ansluta en rad olika utrustningar till din LCD-TV. Möjliga anslutningar visas neden.
Observera att kablar i nedan illustration ej medföljer.
• För att ansluta externa högtalare använder du en audiokabel. Växla inte AUDIO LEFT och
AUDIO RIGHT. Slå på din LCD-TV och externa högtalare efter det att alla anslutningar är
klara. Se högtalarnas manual för fler frågor.
External speakers
Ansluta annan utrustning via scart
De flesta enheter använder SCART. Du kan ansluta; DVD-spelare, VCR eller dekoder till din
TV med SCART-kontakterna. Observera att kablar i nedan illustration ej medföljer.
• Slå från både TV: n och enheterna innan du gör anslutningarna.
• Se din enhets instruktionsbok för ytterligare information.
DVD Recorder
scart
sockets
VCR
Decoder
Svenska - 12 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Sätta in batterier i
fjärrkontrollen
Fjärkontrollens räckvidd
•Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens
baksida genom att försiktigt dra bakåt på den
• Rikta fjärrkontrollens övre del mot LCD TV:
ns fjärrkontrollsindikator samtidigt som du
trycker på en knapp.
märkta delen.
• Sätt i två AAA/R3 eller motsvarande batterier.
• Sätt i batterierna på rätt håll och sätt tillbaka
batterilocket.
30
30
M
Obs: Ta bort batteriet ur fjärrkontrollen om
INFO
SELECT
OK
ABC
denna inte skall användas under en
längre tid. Annars kan den skadas av
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
6
4
5
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
eventuellt batteriläckage.
P+
PP<P
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Fjärrkontrollens räckvidd är ca 7m.
Svenska - 13 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Att sätta TV: n på On/OFf (På/
Av)
Val av ingång (Input selection)
Slå på TV n:
När du har anslutit externa system med din
TV kan du byta till olika in-källor.
Din TV slås på i två steg:
• tryck på
1- Anslut nätsladden till systemet. Tryck på
På/Av knappen. TV:n kopplas till standby-
AV
på din fjärrkontroll tills önskad
källa är markerad. Tv:n kommer sedan att
växla till vald källa efter en liten stund.
läge (tillval).
2- För att slå på TV: n från viloläget kan du
antingen:
Tryck på en sifferknapp i fjjärrkontrollen så att
ett programnummer väljs, "-P/CH" eller “P/
CH+” knappen på Tv:n eller tryck på “ ” eller
“ ” knapparna i fjärrkontrollen, så att senast
använd läge väljs.
Source
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
För båda sätten slås TV: n på. När TV: n slås
på första gången, kommer följande ruta fram:
Slå från TV: n
• Tryck på knappen “
(stand-by)” på
fjärrkontrollen eller On/Off-knappen på TV:n
så växlar TV: n till standby-läge.
För att stänga av TV:n helt, tryck på On/off
knappen på TV: n, eller dra ur kontakten.
Svenska - 14 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Volyminställning
Grundläggande funktioner
TV: n kan användas både med
fjärrkontrollen och med knapparna på TV:
Tryck på V+ knappen för att höja volymen.
Tryck på V - knappen för att sänka volymen.
n.
En volymskala (skjutbar) visas på skärmen.
Användning av TV: ns knappar
Volyminställning
Programval (Föregående eller nästa
program)
• Tryck på
- knappen för att minska
+ -knappen för att höja
volymen eller
volymen så att volymskalan (skjutreglage)
visas på skärmen.
• Tryck på P --knappen för att välja föregående
program.
• Tryck på P +-knappen för att välja nästa
program.
Programval
• Tryck på P/CH + -knappen för att välja nästa
program eller P/CH - -knappen för att välja
föregående program.
Öppna Huvudmenyn (Main Menu)
• Tryck på MENU-knappen för att komma till
Huvudmenyn (Main menu). Välj undermenyn
i Huvudmenyn (Main menu) med hjälp av P/
CH - eller P/CH + -knapparna och öppna
Programval (direkt åtkomst)
• För att välja program mellan 0 och 9, tryck på
- or
+ undermenyn med hjälp av
knapparna. För att lära dig att använda
fjärrkontrollens sifferknappar. TV: n växlar till
det valda programmet. Tryck därefter i följd
menyerna, se avsnittet Menysystem.
numret för det program du vill välja mellan
10-999 (för IDTV) eller 10-99 (för analog)
AV-läge
• Tryck på ”TV/AV”-knappen på kontrollpanelen
på TV:n för att växla från TV till AV-läge.
Användning med fjärrkontrollen
• TV: ns fjärrkontroll är avsedd att styra
samtliga funktioner för den modell du valt.
Funktionerna beskrivs häri enligt TV: ns
menysystem.
(t.ex. för program 27 - tryck 2 och sedan 7).
När tiden har gått ut för den andra siffrans
knapptryckning så kommer programmet
visas efter den första siffra som angavs.
Tidsintervallen är på tre sekunder.
• Tryck direkt på programnumret för att välja
om ett program med ett ensiffrigt nummer.
• Menysystemets funktioner beskrivs i följande
avsnitt.
Svenska - 15 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Första inställningar
IDTV:
När TV: n används för första gången är IDTV
på först. Eftersom det är första gången som
IDTV används finns det inga kanaler lagrade
i minnet.
När TV: n slås på för första gången visas
menyn för språkval på skärmen. Meddelandet
“Välkommen, välj ett språk!” visas på alla
tillgängliga språk efter varandra på skärmen.
Genom att trycka på  eller  knapparna,
markera det språk du vill ställa in och tryck på
OK. I dialogrutan står skrivet “Välj språk” intill
“OK” för att indikera ”Tryck SELECT för att
ställa in det markerade språkalternativet”.
n
söker
automatiskt
UHF
sändningskanalerna 21 till 68 och söker efter
digitala markbundna sändningar och visar
namnet på de kanaler som hittats. Processen
tar upp till fem minuter. För att avbryta
sökningen kan du trycka på M knappen när
som helst under processen. Följande OSD
kommer att visas under automatisk sökning:
Automatisk sökning
Codec 4:3
Codec 16:9
Söker kanal: UHF 57Var god vänta. Sökningen tar några minuter.
MENU
Avbryt sökningen
Du kan få information om menyanvändningen
genom att trycka på
knappen. Och tryck
på
knappen igen för att stänga Hjälp-
När den Automatiska sökningen (Automatic
Search ) är genomförd visas följande
menyn.
meddelande om analog kanalsökning. TV: n
växlar till analogt TV-läge.
Efter detta visas ”First time installation”
(Första Installationen) menyn på skärmen.
Genom att trycka på  eller  knapparna,
markera det land du vill ställa in och tryck på
“OK”.
Första installationen
Välj land
OK
Ställ in land och fortsätt installationen
Sverige
Vill du söka efter analoga
kanaler?
Ja
Nej
För att söka efter analoga kanaler, välj “Yes”
(Ja). Följande meny kommer att visas för att
söka efter analoga kanaler:
När ”First time installation” (Första
Installationen) är färdig visas följande
meddelande på skärmen:
Vill du starta en automatisk sökning?
Ja
Nej
Auto. ProgrammSystem
Språk
Land
Text- tv regio
• För att starta den automatiska sökningen, välj
“Yes” (Ja), eller välj “NO” (Nej) för att avbryta.
• För att välja alternativet “YES” (Ja) eller ”NO”
(Nej) markera alternativet genom att
använda  eller  knapparna, och tryck på
“OK” knappen.
Konrollér antennkabel.
Välj Language (Språk) genom att trycka  eller
 knappen. Tryck  eller  knappen för att
markera och välja Country (Land) använd
Svenska - 16 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16
SVHS)+.p65
Svenska
Sweden
West Europe
24.09.2007, 17:03
sedan  eller  för att bekräfta. Tryck  eller
 knappen för att markera Txt. Region. Välj
en region med  eller . Tryck på
knappen för att avbryta. När du är klar trycker
du på OK för att fortsätta och följande OSD
TV
DTV
kommer att visas:
knappen igen försvinner remsan.
4
CH 48
Nu:
Nästa:
RTL
09:10
Signal :
NEWS
NEWS
04:35-11:00
11:00-17:55
• Informationsremsan ger information om den
valda kanalen och programmet som sänds.
• Namnet på kanalen visas, tillsammans med
kanallistans nummer, och med information
om den mottagna signalens styrka på denna
kanaljustering.
• Information om aktuellt och kommande
program ges med starttid och sluttid.
• Aktuell tid visas tillsammans med
Auto. ProgrammSystem
Automatisk instllning p:
Status: Finskannr ...
%75
Avsluta : TV
kanalnamnet.
Tips:
Alla
kanaler
sänder
inte
programinformation. Om programmets
Efter att den första aps slutförts visas en
namn och tid inte är tillgängliga visas
“No Informatiion Available” (Ingen
programlista på skärmen. I programlistan ser
du programnummer och -namn som tilldelats
Information
tillgänglig)
informationsremsan.
programmen.
Om du inte godkänner positionerna och/eller
programnamnen kan du ändra dem i Program
listan. För detaljer, se avsnittet ”Program lista”.
på
Obs: Om den valda kanalen är låst måste du
mata in rätt fyrsiffrigt lösenord för att se
kanalen. Om så är fallet visas en ruta
som ber om lösenordet:
Allmän användning
Mata in låskoden
Om du trycker på TV DTV knappen när som
helst när du ser på TV-program växlar TV: n
mellan digitala markbunden TV-sändning och
analog sändning.
Informationsremsa
• När du byter kanal med “P +” eller “P-”
knapparna eller sifferknapparna, visar din
TV utsänd bild tillsammans med en
informationsremsa längst ned på skärmen.
Denna blir kvar på skärmen under ca tre
sekunder.
• Informationsremsan kan även visas genom
att trycka på
knappen när som helst när
Elektronisk Programguide (EPG)
Vissa, men inte alla kanaler, skickar
information om de aktuella och kommande
evenemangen. Evenemangsinformationen
uppdateras automatiskt. Om det inte finns
tillgänglig data för evenemangsinformation
visas endast kanalnamnet med remsan ”No
Information Available” (ingen information
tillgänglig”.
• Tryck på “GUIDE” knappen för att se EPGmenyn.
du ser på TV. Genom att trycka på
Svenska - 17 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
• Tryck på  eller  knapparna för att navigera
Electronisk programguide
bland Kanaler eller Program.
News
Ons 31/7 09:13
10:00-11.00
• Tryck på  eller  knapparna för att navigera
bland kanal- eller programlista.
1
Elektronisk programguide
News
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
Ons 31/7 09:13
10:00-11.00
RTL
I
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
I
• I EPG menyn kan du lätt se detaljerad
hjälpinformation när du trycker på knappen
.
Navigera
Programtablå
OK
Påminnelse
Mer
• När du trycker på den BLÅ knappen kan du
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
ONE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigera
Programtablå
OK
Titta på
Mer
• Du kan stänga detta fönster genom att trycka
på samma knapp igen.
se den detaljerade tabellen för programmen.
• Genom att trycka på
knappen kan du enkelt
se den detaljerade hjälpinformationen. Tryck
knappen igen för att stänga hjälpmenyn.
på
• När du trycker på den BLÅ knappen visas
följande EPG-meny på skärmen.
Elektronisk programguide
• I EPG-menyn visas alla kanaler. Den aktuella
kanalen är markerad när du öppnar EPG-menyn.
• Använd  eller  knapparna för att ändra kanal.
Tryck även på RÖD eller GRÖN knapp för att
bläddra upp/ned för kanalerna. Tryck på OK
Wed 21/4 10:12
BBC ONE
TUE 21/4, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
No Information Available
knappen för att se den markerade kanalen.
• Om du markerar ett evenemang visas en kort
beskrivning av evenemanget, en detaljerad
beskrivning av evenemanget, samt
evenemangets start- och sluttid på skärmen.
• Om du trycker på “OK” knappen när ett
kommande evenemang är markerat ställs en
påminnelse in för det markerade programmet,
och en klocka visas på den markerade
kanalraden som i följande EPG-meny.
Navigera
Ställ klocka
Nästa dag
I Mer
• Genom att trycka på den “GULA/BLÅ” knappen
kan du flytta tabellen en dag framåt/bakåt.
•Genom atttrycka på /
-knapparna kan du
ändra tiden för schema.
• Genom att trycka på
- knappen kan du enkelt
se den detaljerade hjälpinformationen. Tryck
på
knappen igen för att stänga hjälpmenyn.
Over Air nedladdning
Programpåminnelser kan ställas in för att
signalera att ett program ska börja när du tittar
För att säkerställa att din IDTV alltid har den
mest uppdaterade informationen bör du se till
på en annan kanal. Om du ställer in en
påminnelse för ett program ombes du byta till
att den ställs in i viloläge efter användning.
IDTV:n söker automatiskt varje dag klockan
denna kanal vid tiden för påminnelsen.
03:00 efter eventuella uppdateringar som sänds
och laddar automatiskt ned dessa till din IDTV.
Denna åtgärd tar vanligtvis ungefär 30 minuter.
Svenska - 18 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Visa textning
• Navigera genom hela kanallistan
Med digitala markbundna sändningar (DVBT), sänds vissa program med textning.
• Flytta kanaler*
Textningen kan visas när du ser på dessa
program.
• När du trycker på den GRÖNA knappen
kommer rutan för val av textning alltid fram.
Du kan ställa in textning till ON eller OFF, För
textningsspråk, se “Språkinställningar” i
• Radera kanaler
• Ändra namn på kanaler
• Aktivera lås på kanaler
• Ställa in favoriter
• Det är i kanallistan som kanalerna hanteras.
*Beroende
på
valet
av
land
i
avsnittet “Konfigurationsmenyn.
grundinställningarna, är “FLYTTA” (MOVE)
Text-TV
valet i kanallistan kanske inte synligt.
Användningen av Text-tv och dess funktioner
är identiskt med det analoga Text-TV
systemet. Var god se avsnittet “Analog TextTV”.
IDTV Menysystem
IDTV menyn kan endast visas vid digital
markbunden sändning. Tryck på TV DTV
knappen för att slå på IDTV medan TV: n är i
Kanallista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Välj
Byt
Funktion
1
Radera
Välj kanal
BBC ONE
Red. namn
OK
SELECT
Lås
Titta på
Favoriter
i
Mer
analogt läge.
• Tryck på M och menyn nedan visas på
• Tryck på  eller  knapparna för att välja
föregående eller nästa kanal.
skärmen:
Huvudmeny
• Du kan trycka på eller knapparna för att
gå upp eller ned på sidan.
Kanallista
Installation
• För att se en specifik kanal, markera den
med hjälp av  eller  knapparna och tryck
Konfiguration
Timrar
TV-inställning
sedan på OK” knappen när rubriken “Välj”
(Select) i kanallistans meny är markerad
Gemensamt gränssnitt
genom att använda  eller  knapparna.
Flytta kanalerna i kanallistan
Kanal lista
Med  eller  knapparna på fjärrkontrollen i
huvudmenyn, se till att den första rubriken,
Kanallista (Channel List) är markerad och tryck
på “OK” knappen för att visa Kanallistan
(Channel List).
Följande operationer kan utföras i denna
meny:
Navigera genom hela kanallistan
• Tryck på  eller  knapparna för att välja
kanal som ska flyttas.
• Tryck på  eller  knapparna för att välja
rubriken ”Move” (Flytta) i kanallistans meny.
• “Move” (Flytta) visas intill OK för att indikera
”Tryck OK för att flytta markerad kanal till
önskad position i listan. OSD:ns kanallista
visas nedan:
Svenska - 19 -
isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Den valda tjänsten kommer att raderas permanent, och
favoritlistan kommer att stängas av. Vill du fortsätta?
Kanallista
Ja
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
1
BBC ONE
Nej
• Tryck på  eller  knapparna för att markera
det önskade alternativet.
• Om du trycker på OK knappen när “Yes” (Ja)
är markerat raderas den markerade
Välj
SELECT
OK
i
kanalen.
• Tryck på OK knappen, den valda kanalen
markeras.
• Om du väljer ”No” (Nej) avbryts raderingen.
• Tryck på  eller  knapparna för att välja ny
För att döpa om en specifik kanal, måste
kanalen markeras genom att trycka på  eller
 knapparna. Därefter markera ”Edit Name”
position för kanalen och tryck på OK knappen
för att placera kanalen på vald plats och
Ändra namn på kanaler
(redigera namn) posten genom att trycka 
återgå till menyn.
Radera kanalerna i kanallistan
• Tryck på  eller  knapparna för att välja
kanal som ska raderas.
eller  knapparna. Tryck på OK knappen för
att aktivera funktionen för att ändra namn.
OSD:ns kanallista visas nedan:
• Tryck på  eller  knapparna för att välja
rubriken ”Radera” (’Delete’’ ) i kanallistans
Kanallista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
OSD.
I kanallistans meny visas ”Radera” (Delete)
intill OK längst ned på skärmen för att indikera
att du ska trycka på OK knappen för att radera
den markerade kanalen i kanallistan:
1
Välj
SELECT
Kanallista
BBC ONE
OK
i
Tryck sedan på  eller  knapparna för att flytta
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
till föregående/nästa tecken. Genom att trycka
1
BBC ONE
på  eller  knapparna ändras det aktuella
tecknet, d.v.s. ‘b’ tecknet blir ett ‘a’ med  och
‘c’
med
.
Genom
att
trycka
på
sifferknapparna ‘0...9’ ersätts det markerade
Välj
SELECT
OK
i
tecknet med de tecken som finns tryckta
Tryck på “OK’’ knappen för att radera den
markerade kanalen i kanallistan. Menyn
nedan visas på skärmen:
ovanför knappen, en och en för varje tryck.
Tryck på M knappen för att avbryta
redigeringen eller OK knappen för att spara
det nya namnet.
Svenska - 20 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Aktivera lås på kanaler
kanalerna inom olika kategorier (sport, musik,
Kanallåset gör det möjligt för föräldrar att
skydda åtkomsten till kanaler med ett
osv.). Och genom att aktivera listnumret för
favoriterna i undermenyn Favoritläge
lösenord.
För att låsa en kanal måste du kunna
(Favourite Mode) i Konfigurationsmenyn
(Configuration menu) aktiverar du endast
föräldrarlåsets lösenord (standardvärdet är
fabriksinställt på 0000 och kan endast
Kanallistans OSD kommer att se ut så här:
kanalerna i den valda listan.
ändras i Konfigurationsmenyn).
Genom att trycka  eller  knapparna,
markera kanalen som ska låsas och välj
”Lock” (Lås) alternativet genom att trycka 
eller  knapparna. Därefter tryck OK knappen
och en ruta för lösenord visas:
Redigera favoritlistor
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
Lista 1
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Välj
Funktion
Lista 2
Välj Lista
Kanallista
Byt
Välj kanal
Lista 3
SELECT
OK
Lista 4
Lägg till/ta bort
Lista 5
i Mer
Hur du lägger till en kanal till
favoritlistan
1
Radera
Välj kanal
Red. namn
SELECT
OK
BBC ONE
Lås
Favoriter
Lås/lås upp
i Mer
• Tryck på  /  knapparna för att markera
den kanal du önskar lägga till i favoritlistan.
• Välj listnummer genom att trycka på  / 
knapparna.
• Genom att trycka på OK lägger du till den
Mata in låskoden
markerade kanalen till det valda listnumret.
• För varje kanal indikerar en symbol vilken
Ställa in favoriter
Du kan ställa in olika kanaler som favoriter
för att endast navigera bland din
favoritkanaler. För att ställa in en favorit måste
du markera ”Favourites” (Favoriter) rubriken
längst ned i kanallistans meny.
För att ställa in en favorit måste du markera
”Favourites” (Favoriter) rubriken längst ned i
kanallistans meny. Tryck därefter på OK
knappen och menyn Edit Favourites Lists
(redigera lista av favoriter) visas på skärmen.
Du kan lista dina favoritkanaler med hjälp av
Lista 1, Lista 2, Lista 3, Lista 4 eller Lista 5.
Genom att använda 5 listor kan du lista
favoritlista kanalen ligger under (d.v.s. som
på bilden ovan indikerar
symbolen att
BBC ONE har lagts till i Lista 1).
Ta bort en kanal från favoritlistan
• Markera den kanal som du önskar ta bort
från favoritlistan;
• Markera listnumret som kanalen ska tas
bort från och tryck på “OK’’ knappen.
Symbolen som indikerar listan som
innehåller kanalen försvinner från menyn.
Obs: En kanal kan enbart läggas till i en
favoritlista.
• För att aktivera Favourites (Favoriter), gå till
Configuration menu (Konfigurationsmenyn)
Svenska - 21 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
och välj listnumret i Favourite Mode
Denna meny består av följande rubriker:
(Favoritmodus) som du vill aktivera genom att
trycka på  eller  knapparna. För att avbryta
• Automatisk sökning
Favoriter (Favourites), ställ in Favoritläge
(Favourite Mode ) till Av (Off).
• Första installationen
• Manuell sökning
Installation
Använd den “BLÅ” knappen för att
navigera bland kanalerna
Automatisk sökning
Manuell sökning
Första installationen
Du kan navigera genom favoritkanallistan
genom att trycka på den BLÅ knappen. Varje
gång du trycker på den BLÅ knappen kan du
Automatisk sökning
navigera genom favoritkanalerna som är
högst upp på varje kanallista efter varandra.
Automatisk sökning startas genom att trycka
på “OK” knappen när rubriken Automatisk
När en kanallista valts kan du navigera genom
sökning (Automatic Search) är markerad.
favoritkanalerna i listan genom att trycka på
“P+” eller “ P -” knapparna.
Följande meddelande visas på skärmen:
Kontrollera antennanslutningen. Vill du starta
den automatiska sökningen? Föregående...
Hjälp visas på skärmen
För alla menyer, tryck på
Ja
knappen för att
visa
hjälpinformationen
om
menyfunktionerna. För menyn Kanallista
(Channel List) visas följande meddelande på
skärmen:
Tryck på VÄLJ-knappen på fjärrkontrollen för att radera den markerade
kanalen frän listen,
kanalen,
MENY för att avbryta
Tips: Tryck på
knappen kan hjälpa dig
med att visa information i IDTV.
Installation
Nej
Markera rubriken “Ja” (Yes) eller ”Nej” (No)
genom att trycka på  eller  knapparna och
tryck på “OK” knappen för att bekräfta.
Om du väljer ” Yes” (Ja) startar den
automatiska sökningen.
Genom att välja “No” (Nej) avbryts den
automatiska sökningen.
När sökningen är klar för de digitala kanalerna
Installationsmenyn (Installation menu) är
visas ett meddelande med frågan om du vill
starta sökningen av analoga kanaler:
framför allt avsedd att hjälpa dig att skapa en
Channel Table (Kanaltabell) på ett så effektivt
Vill du söka efter analoga
kanaler?
sätt som möjligt. Välj installation från
huvudmenyn med  eller -knapparna enligt
nedan:
Ja
Nej
Markera “Yes” (Ja) och tryck sedan på OK
knappen för att söka analoga kanaler.
Följande meny visas på skärmen för sökning
Huvudmeny
Kanallista
av analoga kanaler:
Installation
Konfiguration
Timrar
TV-inställning
Gemensamt gränssnitt
Svenska - 22 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
lista efter kanalnumret. Vissa tjänster kanske
inte visas med rätt kanalnummer. Detta på
grund av att vissa mediabolag har ingen
kanalnummer information.
Manuell sökning
I Manuell sökning (Manual Search) måste
multiplexens nummer anges manuellt och
Auto. ProgrammSystem
Språk
Land
Text- tv regio
Svenska
Sweden
West Europe
Konrollér antennkabel.
signalnivå, signalkvalitet och nätverksnamn
längst ned på skärmen.
Välj Language (Språk) genom att trycka  eller
 knappen. Tryck  eller  knappen för att
markera och välja Country (Land) använd
sedan  eller  för att bekräfta. Tryck  eller
 knappen för att markera Txt. Region. Välj
en region med  eller . När du är klar, tryck
på OK-knappen för att fortsätta. Tryck på
TV
DTV
endast denna multiplex kan sökas för
kanalerna. För varje giltigt kanalnummer, visas
för att avbryta.
I manuell och automatisk sökning återlagras
inte befintliga kanaler i databasen för att
undvika dubbletter av kanalen.
Första installationen
Användaren kan använda denna funktion för
att ladda standardinställningarna som
laddades till mottagaren i fabriken.
För att installera fabriksinställningarna,
markera menyn “First Time Installation”
(Första installationen) och tryck på OKknappen. Därefter kommer du att tillfrågas att
antingen spara eller radera inställningarna.
Om du väljer ”Yes” (ja) genom att trycka på
OK knappen när ”Yes” (Ja) är markerat
raderas den befintliga kanal listan.
Auto. ProgrammSystem
Automatisk instllning p:
Status: Finskannr ...
%75
Vill du verkligen radera alla kanaler och
inställningar för den första installationen?
Ja
Nej
Avsluta : TV
Efter att APS slutförts visas en programtabell
på skärmen. I programtabellen ser du
programnummer och -namn som tilldelats
programmen.
Om du inte godkänner positionerna och/eller
programnamnen kan du ändra dem i
Programtabellen.
Se
avsnittet
”Installationsmeny”
Alla kanaler som hittas lagras i en sorterad
Efter att fabriksinställningarna laddats visas
menyn “First Time Installation” (Första
installationen).
Menyn för språkval visas först på skärmen. Välj
önskat språk med hjälp av  eller  knapparna
och tryck på OK (SELECT) för att aktivera det.
Efter att språket valts visas ett meddelande
med frågan om du vill starta den automatiska
sökningen på skärmen.
Svenska - 23 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Konfiguration
Tryck på M för att komma till Huvudmenyn
(Main Menu ) och två gånger på  knappen
Vill du starta en automatisk sökning?
Ja
Nej
Markera rubriken “Yes” (Ja) genom att trycka
på  eller  knapparna och tryck på OK
(SELECT) knappen för att starta installationen.
När sökningen är klar för de digitala kanalerna
för att markera Konfiguration (Configuration),
och tryck sedan på OK för att visa fönstret för
konfigurationsmenyn (Configuration menu).
Tryck på M för att stänga menyn.
Huvudmeny
visas ett meddelande med frågan om du vill
starta sökningen av analoga kanaler.
Kanallista
Installation
Konfiguration
Timrar
Ja
TV-inställning
Gemensamt gränssnitt
Markera rubriken “Yes” (Ja) genom att trycka
på  eller  knapparna och tryck på OK
knappen för att starta sökningen av analoga
kanaler. Följande meny visas på skärmen för
sökning av analoga kanaler:
De olika konfigurationsfunktionerna visas i en
lista, tillsammans med en fjärdedelsbild på
den aktuella valda kanalen. Du kan välja en
funktion genom att markera den motsvarande
menyraden med  eller  knapparna.
Konfigurationsmenyn ser ut på följande sätt:
Konfiguration
Favoritläge
Kanallista
Av
Endast TV
Språkinställningar
Barnlåsinställningar
Tidinställningar
Auto. ProgrammSystem
Språk
Land
Text- tv regio
Uppgrad. Receiver
V.0.3 (EU)
4
Svenska
Sweden
Arte
Land
Sverige
West Europe
Konrollér antennkabel.
Ändra favoritläget
Välj Language (Språk) genom att trycka  eller
 knappen. Tryck  eller  knappen för att
markera och välja Country (Land) använd
sedan  eller  för att bekräfta. Tryck  eller
 knappen för att markera Txt. Region. Välj
en region med  eller . När du är klar, tryck
på OK-knappen för att fortsätta. Tryck på
TV
DTV för att avbryta.
OK Välja läge
Avsluta
i
Mer
Favourite Mode (Favorit modus)
Med denna funktion kan du aktivera eller
avaktivera läget för favoritkanallistan.
Använd  eller  knapparna för att ställa in
favoritläget på “Lista 1, Lista 2 , ... , Lista 5
eller Av”.
Genom att välja “Av” (Off) avaktiveras läget
för favoritkanallistan.
Om “Favourite Mode” (Favoritläge) har ställts
in genom att välja ett kanallistnummer, går
Svenska - 24 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
det endast att navigera genom kanalerna
höra när du växlar till en kanalsändning med
som tidigare bestämts som favoriter i den
valda kanallistan med hjälp av P + och P -
flera ljudspår.
knapparna i vanligt funktionsläge.
Kanal lista
Markera rubriken Kanallista (Channel List ) i
Konfigurationsmenyn (Configuration Menu)
genom att trycka  eller  knapparna.
Använd  eller  knapparna för att bläddra
bland de olika språkalternativen.
När den GULA knappen trycks ner, visas
Ljudspråksrutan på skärmen.
Textningsspråk
Digitala markbundna TV-kanaler kan sända
Använd  eller  knapparna för att ställa in
Channel List (Kanallistan) på “TV only”
med textning på skärmen för hörselskadade.
Denna funktion väljer det önskade språket för
(endast TV),eller ”Radio Only” ( Endast
Radio).
textningen och aktiverar automatisk visning
av textning varje gång textningsinformation
Med denna funktion går det endast att
navigera genom den valda typen av kanallista.
sänds.
Om “Endast Radio” har ställts in kan du
Använd  eller  knapparna för att bläddra
bland de olika språkalternativen och “Off”
endast navigera genom Radiokanalerna i
kanallistan via P + eller P - knapparna.
(Av).
Språkinställning
Föräldrarinställningar
Språkinställningar
Vissa kanaler sänder material som du inte
vill att yngre tittare i din familj ska kunna se.
(Language Settings ) i Konfigurationsmenyn
Vilken kanal som helst kan “spärras” så att
(configuration Menu) genom att trycka  eller
 knapparna. Tryck på OK så visas
den inte kan väljas för visning om inte en
fyrsiffrig PIN-kod anges. På så sätt kan de
Språkinställningarnas (Language Settings)
undermeny:
kanaler som inte är lämpliga för yngre tittare
skyddas.
Markera
rubriken
Språk för system
Språk för ljud
Språk för undertexter
Svenska
Svenska
Av
Använd  eller  knapparna för att markera
menyrubriken som ska ställas in.
Med denna funktion kan du aktivera eller
avaktivera skyddsystemet och ändra PINkoden.
Använd  eller  knapparna för att markera
Inställningar för föräldrakontroll (Parental
Systemspråk
Settings). Tryck på OK för att komma till Menyn
Parental
Setting (Inställningar för
Systemspråket (System Language ) avgör
språket för menyerna.
föräldrakontroll). En dialogruta där du ombes
ange lösenordet visas.
Använd  eller  knapparna för att ställa in
systemets språkalternativ.
Ljudspråk
Digitala markbundna TV-kanaler kan sända
Mata in låskoden
Det finns endast ett lösenord som är förinställt
på “0000”. Ange lösenordet. Om du anger fel
simultana ljudspår i flera språk. Denna
funktion väljer språket som du kommer att
Svenska - 25 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
lösenord visas följande meddelande på

skärmen och din TV återgår till föregående meny.
Tidinställningarnas undermeny kommer
fram:
Fel låskod
knapparna.
Aktuell tid
Tidzonsinställning
Om det är rätt visas Menyn Inställningar för
föräldrakontroll tillsammans med följande rubriker.
Barnlås
Menylås
Age 12
Installation
Ställa in låskod
Tryck
OK
och
14:26
Auto
Tidzon
GMT +0
Använd  eller  knapparna för att markera
Inställningar för Tidszon (Time Zone Setting).
Tidszonen ställs in med  eller  knapparna. Den kan
Använd  eller  knapparna för att markera
menyrubriken som ska ställas in.
ställas till AUTO eller MANUELL (MANUAL). NärAUTO
väljs, kan nuvarande tid, och tidszon ställas in.
Nivålås
Om MANUAL väljs som tidszon, kan tidszonen
Använd  eller  knapparna för att ställa in
Maturity Lock (Nivå lås).
ändras:
Menylås
Här kan du ställa in/återställa låset för
Huvudmenyn (Main Menu ) eller
Installationsmenyn (Installation Menu) för att
begränsa åtkomsten. Om menylåset är
avaktiverat innebär det fri åtkomst till
menysystemet.
Av (Off): Alla menyer är tillgängliga.
Huvudmeny (Main Menu): Huvudmenyn är
endast tillgänglig om rätt lösenord anges.
Användaren kan då inte lägga till, radera,
ändra namn på kanalerna, och kan inte heller
ställa in någon timer.
• Välj Tidszon genom att trycka på  eller 
knappen . Använd  eller  knapparna till att
ändra Tidszonen mellan GMT-12 eller
GMT+12. Nuvarande tid i menyns top ändras
enligt inställningen.
Uppgradering av mottagare
IDTV kan uppgraderas via konfigurationsmenyn,
genom huvudmenyn. Välj Uppgradering av
mottagare genom att trycka  eller  knappen.
Konfiguration
Fa voritläg e
Kanallista
Av
E ndast TV
Spr åkinställni ngar
Bar nlåsin ställ ningar
Tidinstä llningar
Up pgrad . Receiver
V.0.3 (EU )
4
Installation: Installationsmenyn är låst och
Land
A rte
Sverige
användaren kan inte lägga till några kanaler.
Ändringarna uppdateras när du går ur
Konfigurationsmenyn.
Att ställa in låsets lösenord
I denna meny kan du även ändra lösenordet
och ställa in/ändra läget för föräldralåset.
Tidinställningar
Markera rubriken Tidinställningar (Time
Settings)
i
Konfigurationsmenyn
OK Sök efter uppgradering
Mer
Markera “Uppgradering av mottagare”
(Receiver Upgrade) genom att trycka på 
eller  knapparna och tryck på “OK” knappen
för att starta uppgraderingsprocessen.
Följande meny visas på skärmen.
(configuration Menu) genom att trycka  eller
Svenska - 26 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26
SVHS)+.p65
i
24.09.2007, 17:03
Uppgradering programvara
Typ:
Namn:
Start:
Slut:
Datum:
Läge:
Letar efter uppgradering. Var vänlig vänta,
eller tryck MENY för att avbryta.
Sökning förlopp:
När sökningsprocessen är genomförd visas
meddelandet ”Sökning av uppgraderingen
genomförd. Ingen ny mjukvara hittades”
syns om ingen ny mjukvara hittades
Timrar
Visa huvudmenyn genom att trycka på M knappen.
Markera raden Timers genom att trycka på  eller
 knapparna och tryck på OK (SELECT) knappen
för att se Timermenyns OSD .
Huvudmeny
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
En gång
• Här kan de sex inställningarna för kanaltyp,
kanalnamn, starttid, sluttid, datum, och
frekvensläge ställas in Du kan flytta fritt
mellan varje inställning med  eller 
knapparna.
• Kanaltypen ställs in med  eller  knapparna.
På så sätt visas endast kanaler av vald typ.
• Kanalnamnet ställs in genom att använda 
eller  knapparna för att visa kanalen som
sänder programmet.
• Starttid, sluttid, och datum ställs in med
sifferknapparna på fjärrkontrollen i 24-
Kanallista
Installation
timmarsformat.
Konfiguration
• Frekvensläget avgör hur ofta mottagaren ska
använda denna händelse och ställs in med
Timer
TV-inställning
 eller  knapparna till En gång, Varje dag,
Gemensamt gränssnitt
Varje vecka (Once, Daily, Weekly).
Upp till fem separata timerhändelser kan
ställas in och alla visas i Programtimerfönstret, med händelsenummer, kanal,
Tips
Om fel nummer för start och sluttid anges,
visas meddelandet "Angiven tid är fel"
på menyn.
starttid, sluttid, datum, och läge – beroende
på om händelsen är aktiverad (och kommer
att aktiveras) eller inte.
TV inställning
Du kan använda denna punkt för att visa TV
Programtimrar
Nej kanalnamn
Start
Slut
Datum
Läge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Aktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
funktionerna.
Du kommer åt fönstret för TV: ns
inställningsmeny från huvudmenyn. Tryck på
10:42
04/07/2005
Flytta/ändra
MENU
Avsluta
OK
Inställning timer
i Mer
• För att ställa in en händelse, markera dess
lägesknapp med knapparna  eller  och
M knappen för att visa Huvudmenyn (Main
Menu ) och använd  eller  knapparna för
att markera “TV Setup” (TV inställning). Tryck
på OKknappen för att öppna menyfönstret för
TV inställning.
tryck på OK (SELECT) för att visa fönstret för
inmatning av timern.
Svenska - 27 -
isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
• CAM-modulen bör sitta i ordentligt, den går
Huvudmeny
inte att sätta i ordentligt om den är på fel
håll. CAM-modulen eller TV-uttaget kan
Kanallista
Installation
skadas om modulen forceras.
Konfiguration
• Anslut TV: n till nätuttaget, slå på den och
vänta en stund tills kortet aktiverats.
Timrar
TV-inställning
•
Gemensamt gränssnitt
Du hittar detaljerad information för alla
menyrubriker finns i avsnittet Menysystem för
analog TV.
Gemensamt gränssnitt
Vissa CAM-moduler kräver följande
inställning. Ställ in CAM-modulen genom att
öppna IDTV menyn, Gemensamt gränssnitt
(Common Interface) och trycka på “OK”
knappen. (CAM-modulens inställningsmeny
visas inte när detta inte behövs.)
• För att se avtalsinformationen:
• Tryck på M knappen för att komma till
Huvudmenyn, markera raden Common
Interface (Gemensamt gränssnitt ) med
hjälp av  eller  knapparna och tryck på
OK knappen.
Huvudmeny
• Öppna IDTV; tryck på M knappen, markera
sedan Common Interface och tryck sedan
på OK knappen.
•Om igen modul satts i visas meddelandet
“No Common Interface modeule detected”
Common
(Ingen
upptäcktes).
Kanallista
Installation
Interface-modul
• Se instruktionsmanualen för modulen för
detaljer om inställningarna.
Konfiguration
Timrar
OBS: Sätt endast in eller ta ut CI modulen när
TV:n är i STAND-BY eller AVSTÄNGD.
TV-inställning
Gemensamt gränssnitt
Du måste vara abonnent hos ett
betalkanalsföretag för att se betalkanalerna
från digital markbunden sändning.
När du fått en Conditional Access Module
(CAM) för åtkomst samt ett programkort från
betalkanalsföretaget, anslut dessa till TV: n
på följande sätt.
• Stäng av TV: n och koppla bort den från
nätuttaget.
• Sätt i modulen för programåtkomst och
sedan programkortet i uttaget vid
uttagspanelen på TV:ns vänstra sida (sedd
framifrån).
Svenska - 28 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Analog TV-menykarta
EGENSKAPER
LJUD
Volym
Balans
Ljudläge
AVL
Effekt
Tillbaka: Menu
0
NIC Stereo
På
Av
Avsluta: TV
BILD
Bildläge
Ljus
Kontrast
Färg
Scärpa
Tillbaka: Menu
Sovtimer
Språk
Barnspärr
Menyfärg
Favoritläge
Av
Svenska
Av
Grå
Av
Tillbaka: Menu
Avsluta: TV
INSTALLERA
Standart
Avsluta : TV
Programmering
A.P.S.
Text-tv-region
Programtablå
Tillbaka: Menu
Västeuropa
Avsluta: TV
PICTURE MENU
(Bildmeny)
SOUND MENU
(ljudmeny)
-Volume (volym)
- Balans (Balance)
- Ljudläge (Sound Mode)
- AVL
- Effekt (Effect)
- Ljudutjämnare (Equalizer)
- Läge (Mode)
- HP Volume (HP-volym)
- Lagra (Store)
FEATURES MENU
(egenskapermeny)
- Insomningstimer (Sleep
Timer)
-Language (Språk)
-Childlock (Barnlås)
-Menu Colour (menyfärg)
-Favorite Mode
(Favoritläge)
- Picture Mode (Bildläge)
- Ljusstyrka
- Kontrast
- Färg
- Skärpa
- Färgtemperatur (Colour Temp)
- Rumbelysning (Room Lighting)
- Picture zoom (bild-zoom)
- Lagra (Store)
INSTALL MENU
(Installationsmeny)
- Programming (Programmering)
- Programme (program)
- Band
- Channel (Kanal)
- Standard
- Colour System (Färgsystem)
- Search (Sök)
-VCR Mode (VCR-läge)
- Dekoder
- Lagra (Store)
- APS
- Auto Programming System
(Automatiskt
Programmeringssystem)
-Txt. Region
- Program Table (Programlista)
Menykarta visas ovan. För detaljer om funktionerna, se “MENYSYSTEM”.
Svenska - 29 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Navigera i det analoga TVmenysystemet
För navigering
Analogt TV-menysystem
Ljudmeny (Sound Menu)
LJUD
För att visa
mevyval
Volym
Balans
Ljudläge
AVL
Effekt
M
För att bekräfta val
SELECT
0
NIC Stereo
På
Av
Tillbaka: Menu
INFO
OK
Avsluta: TV
• Tryck på M för att visa menyn.
• Tryck på eller för att välja en ikon. Tryck
på
eller OK för fler alternativ..
• Använd
eller
knapparna för att markera.
• Tryck
eller
knapparna för att ändra
inställningar. Tryck OK för att ställa som
standardinställning.
När du öppnar ljudmenyn är Volym det första
alternativet. Tryck på  / -knappen för att
ändra volymnivån.
Balans (Balance)
• För att lämna menyn eller eller att återgå
från undermenyns fönster trycker du på M.
Obs:
Volym (Volume)
Dessa förklaringar gäller för
navigeringen i hela menysystemet. För
att välja alternativ som förklaras i
följande delar, se “Navigera i det
analoga TV-menysystemet”.
Denna inställning används för att lyfta fram
balans på vänster eller höger högtalare.
Välj Balans med
eller
knappen. Tryck på
 / -knappen för att ändra balansnivån.
Balansnivån kan ställas in mellan -32 och +
32.
Ljudläge (Sound Mode)
Tryck på
eller -knappen för att välja
Ljudläge. Du kan endast välja mellan lägena
Mono, Stereo, Dual I eller Dual II med  / knappen om den valda kanalen stödjer läget.
AVL
Funktionen Automatic volume Limiting (ALV)
(Automatisk volymbegränsning) justerar
ljudet ut (output)för att uppnå en stadig och
jämn nivå mellan programmen (T ex. tenderar
ljudnivån på reklam att vara högre än själva
programmen).
Svenska - 30 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Tryck på
eller
-knappen för att välja AVL
VL.
Bildmeny (Picture Menu)
Tryck på  /  knappen för att aktivera eller
avaktivera AVL (On/Off).
BILD
Bildläge
Ljus
Kontrast
Färg
Scärpa
Skärpa
Effekt (Effect)
Om du ser en sändning i mono, aktivera Effect
Standart
Tillbaka: Menu
(Effekt) för att uppnå ett bättre ljud som
kommer att vara mer likt stereo.
Avsluta : TV
Om aktuellt ljud system är stereo, och du
aktiverar denna effekt ger det ljudet mer
rymdeffekt.
Picture Mode (Bildläge)
Tryck på
eller –knappen för att välja
Effekt. Tryck på  / -knappen för att aktivera
För dina tittar krav, kan du ställa in modus
eller avaktivera Effekt.
Tryck på
Ljudutjämnare (Equalizer)
Bildläge. Tryck på eller för att välja ett av
alternativen: Ljus, Standard, Mjuk och
Tryck på
eller
–knappen för att välja
Equalizer. Tryck på  / -knappen för att ändra
inställning för equalizer. I equalizer-menyn kan
läget ändras till Flat, Tal, Musik, Personlig och
jazz. Välj önskad frekvens med / -knappen
och öka eller minska frekvensen med  / -
alternativ gemensamt för detta.
eller
-knappen för att välja
Manuell.
Brightness/Contrast/Colour/Sharpness/
Tint (Ljushet/Kontrast/Färg/Skärpa/
Färgton)
knappen.
Tryck på eller knappen för att välja önskat
alternativ. Tryck på  / -knappen för att ställa
Obs: Equalizerns menyinställningar kan endast
in nivån.
ändras när läget är Personlig.
Tips: Färgton (Hue) visas i bildmenyn när TV:n mottar
HP Volume (HP-volym)
en NTSC-signal.
Tryck på
eller
–knappen för att välja HP
Volym och ändra hörlursvolym. Tryck på  / -
Färgtemperatur (Colour Temp)
knappen för att ändra HPs volymnivå.
Färgtemperatur. Tryck på  /  för att välja ett
av alternativen: Kall, Normal och Varm (Cool,
Lagra (Store)
Välj Store (Lagra) genom att trycka  / 
knappen. Tryck på  eller OK knappen för att
lagra inställningarna. “Stored” (Lagrad) visas
på skärmen.
Tryck på
eller
-knappen för att välja
Normal, Warm).
Obs:
• Att välja alternativet Sval ger vita färger en
lätt blå nyans.
• Att välja alternativet Varm ger vita färger en
lätt röd nyans.
• För normala färger väljer du alternativet
Normal.
Svenska - 31 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
Rumbelysning (Room Lighting)
Barnlås (Child Lock)
Välj Room Lighting (Rumbelysning) genom
att trycka / -knappen. Tryck på
/
–
Tryck på
Barnlås.
knappen för att ställa in rumbelysning som
Normal, Ljus eller Film.
Tryck på  /  -knappen för att sätta PÅ eller
AV barnlåset. När På har valts kan TV: n endast
Picture Zoom (Bild-zoom)
Inställningen Bildzoom låter dig välja
manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall
kommer inte knapparna på frontpanelen att
bildförhållande på sändningen.
fungera (förutom Standby–knappen).
Välj Bildzoom genom att trycka
/ -knappen.
eller
–knappen för att välja
Om någon av knapparna trycks ned, kommer
meddelandet, “Barnlås på” att visas på
Använd  /  –knapparna för att ändra bildzoom
till Auto, 4:3, 16:9, Cinema eller Textning.
skärmen när Menyfönstret inte visas.
Lagra (Store)
Menyfärg
Välj Store (Lagra) genom att trycka  / 
knappen. Tryck på  eller “OK”-knappen för att
lagra inställningarna. “Stored” (Lagrad) visas
Tryck på
Menyfärg.
eller
-knappen för att välja
på skärmen.
Använd  /  -knappen för att ändra
Transparent
menybakgrunden
till
Features Menu (Funktionsmeny)
(genomskinlig) eller Gray (grå).
Favourite Mode (Favorit modus)
Tryck på
-knappen för att välja
Favoritläge.
EGENSKAPER
Sovtimer
Språk
Barnspärr
Menyfärg
Favoritläge
Tillbaka: Menu
eller
Av
Svenska
Av
Grå
Av
Avänd  /  –knappen för att ställa in favoritläge
PÅ eller AV (Se avsnittet “Programtabell” för
detaljer).
Avsluta: TV
Install Menu (Installationsmeny)
Insomningstimer (Sleep Timer)
Välj Insomningstimer genom att trycka på
eller
-knappen. Tryck på  /  -knappen för
att ställa in Insomningstimer.
Timern kan programmeras mellan Av (Off )
och 120 minuter med 10 minuters intervaller.
INSTALLERA
Programmering
A.P.S.
Text-tv-region
Programtablå
Om Insomningstimer är aktiverad kommer
TV:n automatiskt att växla till viloläge när den
valda tiden gått ut.
Tillbaka: Menu
Språk (Language)
Välj Språk genom att trycka på
eller
knappen. Välj Språk med  / -knappen.
-
Avsluta: TV
Programming (Programmering)
Välj Programming (programmering) genom
att trycka / -knappen. Tryck sedan på
att visa Programmeringsmenyn:
Svenska - 32 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32
SVHS)+.p65
Västeuropa
24.09.2007, 17:03
för
Obs: Om du trycker på knapparna med ett tryck åt
gången, avancerar frekvensen med 0,25 MHz
per tryck. Om du däremot trycker kontinuerligt
på
knapparna,
avancerar
sökningen
automatiskt. Avbryt sökningen genom att
trycka på
Program
Band
Kanal
Standard
Färgsystem
4
S
30
BG
PAL
Tillbaka: Menu
aktivera eller avaktivera VCR-läget.
Avsluta: TV
Välj Programme (program) genom att trycka
-knappen.
Tryck på
/
-knappen för att välja
programnummer. Numret kan även matas in
med nummerknapparna i fjärrkontrollen. 100
program kan lagras mellan 0 och 99.
Band
Band kan ställas in på “C” eller “S”. Tryck på
/
–knappen för att välja Band.
Channel (Kanal)
Välj Channel (kanal) genom att trycka
/
-
knappen. Du kan ändra kanal genom att
använda / -knappen eller sifferknapparna.
Standard
Välj Standard genom att trycka
Använd
till B/G,
/
/
-knapparna.
Välj VCR Mode (VCR-läge) genom att trycka
/ knappen. Tryck på  /  -knapparna för att
Programme (program)
/
/
VCR Mode (VCR-modus)
PROGRAMMERING
-knappen.
–knappen för att ändra standard
D/K, I eller L/L’.
Colour System (Färgsystem)
Tips: Om du vill se på DVD, måste detta objekt
sättas till “av”.
Dekoder
Du kan använda detta läge för att ansluta en dekoder
till din TV.
Välj Decoder (dekoder) genom att trycka
-knappen. Tryck på  /  -knapparna för att
aktivera eller avaktivera den.
När du stänger av dekodern stängs EXT1
utgången av. I detta fall kan EXT-1 utgången
inte användas till att se på video. Om den är
påslagen (ON) blir EXT-1 utgången den valda
videokällan. Vilken dekoder som helst kan
anslutas till EXT-1 för att koda av krypterade
videosignaler.
Tips: Dekoderinställningarna skall lagras separat
för varje program.
Lagra (Store)
Välj Store (Lagra) genom att trycka  / 
knappen. Tryck på  eller OK -knappen för att
lagra inställningarna. “Stored” (Lagrad) visas
Välj Colour System (färgsystem) genom att
på skärmen.
trycka / knappen. Tryck på / knappen
för att ändra färgsystem till PAL, SECAM eller
A.P.S.
AUTO.
Search (Sökning)
Välj Search (sök) genom att trycka
/
knappen. Tryck på / -knappen för att börja
Välj A.P.S genom att trycka  /  -knappen.
Tryck på
-knappen för att öppna A.P.Sundermeny:
sökningen. Sökningen avbryts när en signal
hittas.
Svenska - 33 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33
SVHS)+.p65
/
24.09.2007, 17:03
Installationsmenyn i AV-lägen
Följande ruta visas
installationsmenyn:
på
skärmen
i
INSTALLERA
Auto. ProgrammSystem
Start: Ok
Tillbaka: Menu
Avsluta: TV
knappen, visas Programmeringsmenyn på
skärmen:
Avsluta: TV
A.P.S. land
/
Tillbaka: Menu
Välj Programming (programmering) genom
att trycka  /  -knappen. Efter att ha tryckt på
Alla förinst. program
kommer att raderas
Tryck på
Västeuropa
Programming (Programmering)
Sweden
Land
Programmering
Txt-tv-region
-knappen för att välja ditt land.
PROGRAMMERING
Om du vill avbryta A.P.S.-funktionen, tryck på
TV
DTV
-knappen. För att återgå, tryck M.
Färgsystem
VCR - läge
Lagra
PAL
Apagado
När du trycker på den OK knappen för APS,
raderas alla lagrade program och följande
Tillbaka: Menu
Avsluta: TV
Colour System (Färgsystem)
Välj Colour System (färgsystem) genom att
trycka  /  knappen. Tryck på / -knappen
varning kommer upp på skärmen:
för att ändra färgsystem till PAL, SECAM eller
AUTO.
Program Table (Programlista)
P01
Programtablå
Auto. ProgrammSystem
Automatisk instllning p:
Status: Finskannr ...
%75
Avsluta : TV
När du trycker på
TV
DTV
-knappen, avslutas
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
A.P.S och Programlistan visas på skärmen.
Om du väntar tills A.P.S är klart visas
Programtabellen med samtliga hittade program.
Text-TV region
Välj Txt. region genom att trycka
Ta Bort
Namn
Flytta
A.P.S
Avsluta: TV
-
Programtabellen visar de kanaler som är
knappen. Med  /  –knapparna väljer du texttv-region. Det finns fem alternativ att välja:
sparade i minnet. Med hjälp av
navigeringsknapparna kan markören flyttas i
TV
DTV
Västra Europa, Östra Europa, Turkiet/ fyra riktningar och du kan nå 20 program på en
Grekland, Kyrillisk och Arabiska/Hebreiska. och samma sida. Du kan flytta upp och ner för
Svenska - 34 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:03
att se alla program när du är i TV-läge genom
att trycka på navigeringsknapparna. Via
markören kan programval göras automatiskt.
Namn
För att ändra namnet på ett program markerar
du programmet och trycker på den GULA
knappen.
Valda namnets första bokstav börjar blinka.
Tryck på  / -knappen för att ändra bokstav
och  /  -knappen för att välja de andra
Programlås
Programspärr
Ange PIN
Ändra PIN
Tillbaka: Menu
Avsluta: TV
Programlåset gör det möjligt för föräldrar att
skydda åtkomsten till kanaler med ett
lösenord. För att låsa en kanal måste du kunna
föräldrarlåsets lösenord (standardvärdet är
fabriksinställt på 0000 och kan endast ändras
bokstäverna. Genom att trycka på den GULA
knappen lagras namnet.
i Programlåsmenyn).
Flytta
Välj programmet som du vill föra in med
Välj önskad kanal genom att markera det och
tryck på
knappen. Om du trycker på
-
navigeringsknapparna. Tryck på den GRÖNA
knappen. Flytta det valda programmet med
knappen kommer Programlås att visas på
skärmen. Efter att pin-koden har angetts kan
navigeringsknapparna till den plats du valt och
tryck på den GRÖNA knappen igen.
önskad kanal låsas. Programlåssymbolen
visas intill kanalnamnet. När en låst kanal väljs
Radera
med P+ eller P- knapparna, kommer följande
varning upp på skärmen.
För att radera ett program tryck på den RÖDA
Ange PIN-kod
knappen. Tryck på den RÖDA knappen en gång
Programmet är låst
Lås upp detta program
från programtabellen
till för att radera programmet från listan, och
programmen skiftar ett steg uppåt.
APS (Automatiskt
Programmeringssystem)
Ändra PIN-kod
När du trycker på den BLÅ knappen för APS,
visas menyn Auto Programming System
(Automatiskt Programmeringssystem) på
skärmen.
Favourite Mode (Favorit modus)
Du kan ställa in olika kanaler som favoriter för
att endast navigera bland din favoritkanaler.
För att välja en favorit använder du
navigeringsknapparna och trycker sedan på
-posten. En kanal som valts som favorit
visas i Programlistan med favoritsymbol (
)
bredvid kanalens namn. Ta bort favoritkanalen
på samma sätt. För att avsluta, tryck på M.
Välj Ändra Pin genom att trycka på
/
–
knappen. Använd -knappen för att ändra PINkod. När du tryckt på -knappen visas följande
meddelande på skärmen.
Programspärr
Ange befint. PIN-kod
Tillbaka: Menu
Mata in den gamla pin-koden med sifferknapparna och
mata sedan in den nya PIN-koden. Programlåsmenyn
visas i rutan när du matar in den nya PIN-koden:
Svenska - 35 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35
SVHS)+.p65
Avsluta: TV
24.09.2007, 17:04
Programspärr
Ange ny PINkod
Tillbaka: Menu
Avsluta: TV
Programlåsmenyn visas i rutan igen när den
nya PIN-koden identifieras.
GEOMETRI
Tips: Om du glömmer programlåskoden, kan den
matas in. Spara den nya koden på ett säkert
Hor. position
Vert. position
Klocka
Fas
Autojustering
ställe.
Tillbaka: Menu
avaktiveras med koden 7910 och ny kod kan
Datorläge Menysystem
Avsluta: TV
H (Horisontal) Position
Se avsnittet “Ansluta din LCD-TV till en dator”
för information om hur man ansluter en dator
Detta objekt flyttar bilden horisontellt antingen
till höger eller vänster på skärmen.
till din TV.
Välj H. position genom att trycka / -knappen.
Tryck på  / -knappen för att ställa in värdet.
AV
För att byta till Datorkälla trycker du på
på
din fjärrkontroll och väljer PC-in.
V (Vertikal) Position
Observera att menyinställningarna för
datorläge endast är tillgängliga när din TV är i
Denna funktion flyttar bilden vertikalt upp eller
datorkälla.
Välj V. position genom att trycka / -knappen.
Tryck på  / -knappen för att ställa in värdet.
Ljudmeny (Sound Menu)
ner på skärmen..
Objekten i denna meny beskrivs i Ljudmenyn
i avsittet “Menysystem”.
Pixelfrekvens (Clock)
Egenskaper-meny (Feature Menu)
vertikala band i dot-intensiva presentationer
som kalkylprogram eller paragrafer eller i text
Inställningarna för Egenskaper-menyn är
identiska med inställningarna som förklaras i
avsnittet ”Egenskaper-meny” i avsnittet
Clock inställning korrigerar störningar då
med mindre font..
Välj Klocka genom att trycka
/
-knappen.
”Menysystem”.
Tryck på  / -knappen för att ställa in värdet.
PC-Bildmeny (PC Picture Menu)
Fas (Phase)
Välj Datorbild genom att trycka på  / och
sedan . PC Bildmenyn visas på skärmen.
Beroende
på
upplösningen
och
sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på
Ljushet, Kontrast, och färgtemperatur
inställningarna i denna meny är samma som
skärmen vara otydlig eller ha brusreducering.
I dessa fall kan denna funktion användas för
för TV:ns bildmeny i ”MENYSYSTEMET (MENU
SYSTEM)”.
att förtydliga bilden med försöks- och
felmetoden.
Geometrimenyn
Välj Fas genom att trycka
Välj den fjärde ikonen genom att trycka på  /
 och sedan . Geometrimenyn visas på
på  / -knappen för att ställa in värdet.
skärmen:
Om du ändrar bilden horisontellt eller vertikalt
/
Automatisk inställning
Svenska - 36 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36
SVHS)+.p65
-knappen. Tryck
24.09.2007, 17:04
till fel position kan du återställa bilden
4:3
automatiskt med denna funktion.
Använd för att se normal bild (bildformat 4:3)
då detta är originalformatet.
Välj Autojustering med / -knapparna. Tryck
på  eller OK-knappen.
Varning!
Automatisk
positionsinställning
rekommenderas för korrekt visning på
16:9
fullskärm.
Visa TV-information
Information
om
Detta sträcker vänster och höger sida av
Programnummer,
Programnamn, Ljudindikator och Zoom-läge
visas på skärmen när ett nytt program anges
eller
normalbilden (bildformat 4:3) till att täcka
bredbilds-TV.
-knappen trycks in.
Mute-funktion (tyst)
Tryck på
för att stänga av ljudet. Indikatorn
för ”tyst” visas på skärmens övre sida.
• För bildformat 16:9 som har pressats till
normal bild (bildformat 4:3), använd 16:9läge för att återställa bilden till originalstorlek.
Cinema
För att ångra ljudavstängningen finns två
alternativ; det första är att trycka på
och det andra att höja volymnivån.
-knappen
Zoomar upp bredbilden (bildformat 16:9) till
fullskärm.
Personliga inställningar
Tryck på PP -knappen för att acceptera tidigare
lagrade inställningar.
Zoom-lägen (Zoom Modes)
Textning:
Zoomar upp bredbilden (bildformat 16:9) med
textning till fullskärm.
Du kan ändra bildförhållande på din TV för att
se på bilden i olika zoomlägen.
Tryck på
/WIDE -knappen för att ändra
zoomläge. Tillgängliga zoomlägen visas nedan:
Auto
Text-TV
När en WSS-signal (Wide Screen Signalling)
Text-TV systemet sänder information såsom
nyheter, sport och väder till din TV. Observera
som informerar om bildens format finns med
i sändningssignalen eller signalen från en
att om signalen försämras, kan vissa textfel
förekomma eller Text-TV läget kan komma att
extern apparat växlar TV: n automatiskt ZOOMläget beroende på WSS-signalen.
avbrytas.
Text-TV funktionens knappar listas nedan:
• När AUTO-läget inte fungerar på grund av en dålig
Text-tv PÅ-AV/PAT-läge
WSS-signalkvalitet eller när du önskar ändra Tryck en gång på knappen så aktiveras textZOOM-läget kan du ändra ZOOM-läget manuellt.
Svenska - 37 -
isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
TV modus. När du trycker på denna knapp
Det färgade avsnittet visas, och informerar om
igen delas skärmen i två fönster, ett visar TextTV och det andra visar den aktuella kanalen. •
vilken färgknapp du ska använda när TOP text
sänds. Tryck på P- eller P+ för att visa nästa
Genom att trycka igen avslutas Text-TV
modus.
eller föregående sida.
Index
Tips
Skärmvård
VäljerText TV:ns indexsida.
Rengör skärmen med en lätt fuktad, mjuk duk.
Mix
Använd inga slip- eller lösningsmedel, då
Placerar texten från text-TV över programbilden.
Förstora
dessa kan skada TV-skärmens ytskikt.
För din säkerhet skall du koppla ur
Tryck en gång för att förstora den övre delen av
sidan, och tryck en gång till för att förstora den
strömkabeln när du rengör enheten. När du
nedre delen av sidan. Tryck på knappen igen
för att återgå till vanlig storlek.
underdelen.
Visa
flyttar din TV skall du hålla den ordentligt i
Image Persistence (Framhärdande Bild)
Vänligen notera att “spökbild” kan ske när en
Visar dold information (spellösningar till exempel).
bild visas under lång tid. Framhärdande bild
(spökbild) av LCD TV:ns bild kan försvinna
Håll
Håller en textsida vid behov. Tryck igen för att
fortsätta.
efter ett litet tag. Försök att stänga av TV:n en
stund.
För att undvika detta, lämna inte skärmen på
Underkodade sidor/Tid
Väljer underkodade sidor om de finns
tillgängliga när text-TV är aktiverad. När text-TV
inte är aktiverad visas tidsinfo om programmet
med en stillbilld under längre tider.
Ingen ström
Om din Tv inte har ström skall du kolla
har text-tv sändning.
strömkabeln och anslutningen till väggutaget.
P+ / P- och siffror (0-9)
Dålig bild
Tryck på för att välja en sida.
Har du valt rätt TV system? Är TV:n eller
Obs: De flesta TV-stationerna använder kod
100 för sin indexsida.
antennkabeln sträckt for nära en icke jordad
ljudutrustning eller neonrör, osv?
Höga
Färgknappar
byggnader
och
berg
orsakar
fantombilder eller dubbelbild. Ibland kan
(RÖD / GRÖN / GUL / BLÅ)
Din TV stödjer både FASTEXT och TOP text
systemen. När dessa system finns tillgängliga
är sidorna uppdelade i grupper eller ämnen.
När FASTEXT systemet finns tillgängligt blir
kvaliteten förbättras genom att antennen riktas
om.
Är bilden dålig eller text-TV-mottagningen
oläslig? Kontrollera att rätt frekvens är inlagd.
avsnitten i text-sidan färgade och kan väljas
genom att trycka på färgknapparna. Tryck på
Bildkvaliteten kan försämras om flera externa
en färgknapp som motsvarar dina behov.
med att koppla ur en av enheterna.
enheter samtidigt är kopplade till TV:n. Pröva
Svenska - 38 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
Ingen bild
Är antennkabeln rätt inkopplad? Sitter
kontakterna ordentligt i antennuttaget? Är
antennkabeln skadad? Används rätt pluggar
for att koppla samman antennkabeln? Om du
är osäker, rådgör med din återförsäljare.
Ingen bild betyder att TV: n inte tar emot några
signaler. Har du tryckt på rätt knapp på
fjärrkontrollen? Försök en gång till.
Ljud
Inget ljud hörs. Har du möjligen råkat avbryta
ljudet genom att trycka på
knappen?
Ljud kommer från endast en högtalare. Är
balansen inställd på bara ena sidan? Se Ljudmenyn
Fjärrkontroll
TV: n reagerar inte längre på fjärrkontrollens
kommandon. Kanske är batterierna slut. Om
så är fallet kan knapparna på frontpanelen
fortfarande användas.
In-källor
Om du inte kan välja en in-källa kanske inga
enheter är anslutna.
Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du
har försökt ansluta en enhet.
CI-modul
Om du upplever problem med din CI-modul
är det möjligt att den inte är korrekt isatt. Ta ut
och sätt tillbaka kortet i CI-modulen.
OM problemet kvarstår är det möjligt att din
CI-modul inte känns igen. Prova med att sätta
i en annan CI-nodul.
Svenska - 39 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
Bilaga A: Typiska visningslägen via PC-ingång
Skärmen har en maximal bildupplösning på 1360 x 768 (tillval), frekvensområde 56-75 Hz.
Följande tabell visar några typiska bildvisningslägen.
Din TV kanske inte stöder olika upplösningar. Upplösningslägen som stöds visas nedan.
Om du ställer in din dator på ett läge som inte stöds kommer en varnande OSD att visas på
skärmen.
1
2
3
U pplös n.
Vertikal
640
480
720
400
800
600
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
800
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
600
480
480
600
600
768
768
768
720
768
60
72
75
72
75
60
70
75
60
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
14
1360
768
60
VESA
Horisontell
Frekvens (H z)
TILLVAL
Läge (Mode)
Information för användare inom Europeiska unionen
Denna symbol i apparaten eller förpackningsmaterialet betyder att el
och elektronisk utrustning ska kasseras avskilt fråm hushållsavfall
efter dess användningstid. Inom EU används olika
återvinningssystem. Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare
information.
Svenska - 40 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
STRÖMFÖRBRUKNING (W)
Specifikationer
50 W
TV SÄNDNING
<3 W (Standby)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEL
MOTTAGNA KANALER
16:10 skärm, 19” bildstorlek
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
MÅTT (mm)
HYPERBAND
DIMENSIONS (mm)
KABEL TV (S1-S20/ S21-S41)
ANTAL FÖRINSTÄLLDA KANALER
100
D
L
H
140
80
480
480
397
352
KANALINDIKATOR
OSD
RF ANTENNINGÅNG
75 ohm (obalanserad)
DRIFTSPÄNNING
DC 12 V
AUDIO (ljud)
German + Nicam Stereo
LJUDUTGÅNGSEFFEKT (WRMS.) (10 % THD)
2x3W
Svenska - 41 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
Poids (kg)
5,4
5,1
Avec support
Sans support
Stiftspecifikationer
Signalingång
PC RGB uttag (D-sub 15-stifsanslutning)
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ingångssignal
R
G eller synk på grön
B
Ingen anslutning
Ingen anslutning
R.GND
G.GND
B.GND
Ingen anslutning
GND
Ingen anslutning
[SDA]
H.synk eller H/V komposit synk
V.synk. [V.CLK]
[SCL]
• När olika typer av ingångssignaler
skickas samtidigt til monitorn via ett
grafikkort eller liknande, väljer monitorn
automatiskt signalerna i följande
prioriteringsordning:
Synk signaltyp
H/V separat synk.
H/V komposit synk.
synk.på Grön *
Prioritet
1
2
3
• Även med de rekommenderade
signalerna som visas på nästa sida kan
det hända att en korrekt visning inte
uppnås. Använd i så fall H/V separat
synk, H/V komposit synk.
HDMI-anslutningens stiftspecifikationer
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingångssignal
TMDS Data2+
TMDS Data2 skärm
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 skärm
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 skärm
TMDS Data0TMDS Clock+
Stift
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ingångssignal
TMDS klockskärm
TMDS klockCEC
Reserverat (NC på apparat)
SCL
SDA
DDC/CED jordning
+5 V ström
Detektering av varm kontakt
SCART-anslutningens stiftspecifikationer
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ingångssignal
LJUDUTGÅNG (HÖGER)
LJUDINGÅNG (HÖGER)
LJUDUTGÅNG (VÄNSTER/MONO)
LJUD GND
RGB-B GND
LJUDINGÅNG (VÄNSTER/MONO)
RGB-B IN
LJUD / RGB BRYTARE / 16:9
RGB-G GND
Används inte
RGB-G IN
Stift
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ingångssignal
Används inte
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS KROMINANS INSIGNAL
BLANKSIGNAL
KOMPOSITVIDEO GND
BLANKSIGNAL GND
KOMPOSITVIDEOUTGÅNG
KOMPOSITVIDEO / S.VHS LUMINANS INSIGNAL
TMDS klockskärm
Svenska - 42 isvecce-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
42
SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:04
374 4876 07 - 240907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement