Zanker ZKF780ITXN Handleiding

Zanker ZKF780ITXN Handleiding
Gebruiksaanwijzing
en
installatievoorschrift
Gaskookplaat
ZKF 780
Inhoud
Waarschuwingen en adviezen ....................................................................................................................... 3
Aanwijzingen voor de gebruiker ..................................................................................................................... 5
Optimaal rendement ...................................................................................................................................... 7
Onderhoud ..................................................................................................................................................... 8
Technische gegevens .................................................................................................................................. 10
Elektrische aansluiting ................................................................................................................................. 11
Gasaansluiting ............................................................................................................................................. 12
Ombouw naar vloeibaar gas ........................................................................................................................ 13
Inbouw ......................................................................................................................................................... 15
Inbouw en montage ..................................................................................................................................... 16
Inbouwmogelijkheden .................................................................................................................................. 17
Service en originele onderdelen ................................................................................................................... 18
Europese Garantie ....................................................................................................................................... 18
Garantie/serviceafdeling .............................................................................................................................. 19
Over deze gebruiksaanwijzing
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
)
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
FABRIKANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italie)
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan
iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient
de nieuwe gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het
instructieboekje en het apparaat zelf.
2
Nederlands
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
•
•
•
•
•
Het installeren en aansluiten van het apparaat
dient door een erkend installateur te geschieden.
Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals
vermeld op de sticker naast de gasaansluiting van
de kookplaat.
Tijdens het gebruik produceert de kookplaat
warmte en vocht. Zeker tijdens een langdurig
gebruik. Zorg dan voor een goede ventilatie door
de afzuigkap in te schakelen of door een raam
open te zetten.
Controleer het apparaat na het uitpakken op
beschadigingen. Controleer ook het aansluitsnoer
op beschadigingen. Neem in geval van
beschadiging contact op met uw leverancier.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande
veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht
genomen.
•
•
•
Veiligheid van kinderen
•
•
Tijdens het gebruik
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als speelgoed te
laten gebruiken.
Dit apparat is bedoeld en gemaakt voor het
bereiden van voedsel in het huishouden; gebruik
het nergens anders voor.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of eigenschappen daarvan te veranderen.
Om hygiënische en veiligheidsredenen moet het
apparaat altijd schoon worden gehouden. Vet- en/
of voedselresten kunnen brand veroorzaken.
Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de
“UIT” stand staan, als de kookplaat niet meer
wordt gebruikt.
Mocht er in de buurt van de kookplaat een
stopcontact zijn, waarop af en toe een ander
huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er
dan voor, dat het snoer niet in contact komt met
hete delen van de kookplaat.
Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek dan de
stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact.
Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het
stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud
van de kookplaat.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Gebrek aan
ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat
kinderen uit de buurt. Ook na het uitschakelen blijft
het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de
warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door
kinderen of andere personen wiens lichamelijke,
motorische of geestelijke gesteldheid of gebrek
aan ervaring en kennis die daardoor het apparaat
niet kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk persoon om
zeker te zijn van dat het apparaat veilig kan
worden gebruikt.
Service
•
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan
onbruikbaar door het aansluitsnoer af te snijden.
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
3
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
4
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de branders hebben
drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan voordat u er
een pan opzet.
ontsteking
)Steek• Geïntegreerde
een lucifer aan. Druk de knop van de
betreffende brander in en draai hem linksom. Steek
de brander direct aan.
Maar houdt vervolgens de knop nog 5
seconden geheel ingedrukt. Dat is nodig om de
vlambeveiliging in te schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam
uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Zet
vervolgens de knop in de gewenste stand.
Om de brander uit te schakelen draait u de knop
rechtsom op de UIT " " stand.
•
•
Wokbrander
A
B
D
Het ontstekingsmechanisme mag niet langer dan 15 seconden ingedrukt worden. Als
de brander niet aan is na 15 seconden,
wacht dan minstens 1 minuut voordat u het
nogmaals probeert.
Als de brander per ongeluk dooft, zet dan de
knop op UIT en wacht minstens 1 minuut
voordat u het nogmaals probeert.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop van de
betreffendebrander in en draai hem linksom.
Steek de brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
C
ABCD•
•
Branderdeksel
Vlamverdeler
Vonkontsteking
Vlambeveiliging
afb. 1
Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt.
Het apparaat is voorzien van regelkranen
waardoor een betere vlammenregeling mogelijk is.
5
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de brander als
het branderdeksel niet op de brander ligt.
Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit
z’n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot
beschadiging van de ontstekingsunit kan
leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en
plaats dan de pan boven de brander.
6
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de diameter
van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de
vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij
adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het
kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie
en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting.
Voor een juist gebruik van de kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een beter
rendement te behalen, alleen pannen gebruiken met
een platte bodem en met afmetingen die geschikt zijn
voor de branders, zoals aangegeven in de tabel
onderaan deze pagina. Let er bovendien op dat u,
zodra een vloeistof gaat koken, de vlam lager zet op
een stand die voldoende is om de vloeistof aan de kook
te houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij vetten of
oliën gebruikt worden uw gerechten goed in de gaten
houden; deze stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand vliegen.
Roestvrij staal kan, als het blootgesteld wordt
aan extreme hitte, bruin worden. Daarom raden wij
langdurig gebruik van een grillsteen, schaal van
ongeglazuurd aardewerk of pan van gietijzer af.
Vermijd het gebruik van aluminiumfolie om de
kookplaat tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet uitsteken
buiten de randen van de kookplaat en dat ze midden
op de branders staan teneinde minder gas te
verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen op de
branders: ze zouden om kunnen vallen of de inhoud
zou over de rand kunnen lopen, waardoor ongelukken
kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone
staan.
Brander
Wok
Sterk
Normaal achter
voor
Sudder
minimale
diameter
maximale
diameter
180 mm
180 mm
120 mm
120 mm
80 mm
260 mm
260 mm
220 mm
180 mm
160 mm
7
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de stekker uit
het stopcontact en laat de kookplaat
afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen mag
nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak
een sopje van warm water met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder
voedselresten, maak de branderringen en -deksels
goed droog met een zacht doekje voordat u ze weer
terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van
afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken
nooit een pannenspons van staalwol, een agressief
schoonmaakmiddel of een pannenspons met een
harde laag. Gebruik voor het verwijderen van
hardnekkig vuil daarvoor in de handel zijnde
schoonmaakmiddelen zonder schurende werking.
Kookplaten met gietijzeren pannendragers:
plaats na het schoonmaken de
pannendragers weer op hun plaats. Om ze
correct terug te plaatsen, plaatst u eerst de
zij-pannendragers en daarna de middelste.
8
ACIDO
JA
De pannendragers van de kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van pannendragers
van geëmailleerd ijzer, die dun en licht zijn of van
gietijzer, die dikker en zwaarder zijn.
De pannendragers kunnen van de kookplaat
verwijderd worden zodat ze beter kunnen worden
schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren pannendragers niet
op de kookplaat neer te zetten om te voorkomen
dat deze bekrast wordt of beschadigd raakt.
De geëmailleerde roosters kunnen met warm
zeepsop worden gereinigd.
Zet de pannendragers, nadat ze gereinigd zijn,
terug op hun plaats en controleer of ze goed staan.
Voor een juiste werking van de branders moet u
ervoor zorgen dat de pannendragers met de
concentrische spaken op de brander staan, zoals
afgebeeld in figuur 2.
afb. 2
GEEN
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode
gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden
gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders
de ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten schoon
zijn.
afb. 3
9
Technische gegevens
Uitsnijmaat
Vermogen gasbranders
Wokbrander
Sterkbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
4,0 kW
3,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
Kookplaat
Categorie
Voeding gas
Koppeling gas
II2L3B/P
Aardgas G25 (2L) 25 mbar
G 1/2"
Aansluiting aan
230 V~50 Hz
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting dienen door
een erkend installateur uitgevoerd te worden,
volgens de hem bekende voorschriften en
eventuele voorschriften van het plaatselijk
energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische bekabeling mag
alleen gebeuren door het technische service
center of door personeel met gelijke
kundigheid, overeenkomstig met de huidige
bepalingen.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
ten aanzien van schade of letsel of, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet
zijn getroffen.
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij
10
Breedte
Diepte
Apparaat klasse
744 mm
510 mm
3
Elektrische aansluiting
•
De aansluiting moet volgens NEN 1010 en
eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd.
•
Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het apparaat
kunnen verdragen (zie typeplaatje).
•
Het stopcontact moet geaard zijn.
•
Het stopcontact of de meerpolige schakelaar
moeten makkelijk toegankelijk zijn.
•
Als u het apparaat direct aan het net aansluit,
moet tussen net en apparaat een meerpolige
schakelaar worden aangebracht die tussen de
contacten een opening van minimaal 3 mm
heeft. De aardleiding mag nooit worden
onderbroken (geel/groene draad).
•
Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan
90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig
aansluitsnoer met randaardestekker. De netspanning moet 230 V 50Hz zijn.
afb. 4
Vervangen van het aansluitsnoer
Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend
installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag alleen
type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast
aan temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo’n
2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding
(afb. 4).
Om de klep van het klemmenbord te openen
gaat u te werk als in afb. 4-a.
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
11
Gasaansluiting
de verbranding van aardgas zuurstof
onttrokken aan de lucht. Zorg daarom
voor voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078
gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt
en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven
op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde gassoort in de
woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN
3258) en ringetje worden meegeleverd (afb. 5).
Schroef de onderdelen eerst losjes in
elkaar, bepaal de juiste richting en draai de
wartel daarna stevig vast. Indien de koppeling
van de gasslang niet past op de schroefdraad
van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan
de met de kookplaat meegeleverde adapter.
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar
het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te geschieden
met zeep-oplossing, nooit met een
vlam.
Tabel 1: Inspuitstukken
TYPE
BRANDER
MAXIMALE
MINIMALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
afb. 5
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
MAXIMALE WARMTEAFGIFTE
aardgas
25 mbar
sproeiers
12
FO 2365
flessengas
30 mbar
verbruik
g/h sproeiers G30/G31
m3/h
sudderbrander
1,0
0,33
071
0,111
50
73
normaalbrander
2,0
0,45
100
0,221
71
145
sterkbrander
aardgas : 3,0
flessengas: 2,8
0,75
125
0,332
86
204
wokbrander
4,0
1,20
147
0,443
98
291
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op een
sticker naast de gasaansluiting. Bij ombouw moet de
sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat worden
losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai
de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de
huisinstallatie uit.
Vervangen van de sproeiers
•
•
•
•
•
De pannendragers verwijderen.
De branders en de vonkontsteking verwijderen.
M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb.
6).
In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers
monteren (zie tabel).
De sticker naast de gasaansluiting vervangen.
Deze sticker wordt met het apparaat
meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting, moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst.
afb. 6
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Sterkbrander
Wokbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
42
56
13
Regeling gaspitten
•
•
•
•
•
•
14
De brander ontsteken.
De bedieningsknop op “minimale gastoevoer”
draaien.
De knop verwijderen.
De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v. een
dunne schroevendraaier regelen. Bij het
omschakelen van aardgas naar flessengas moet
de schroef met de wijzers van de klok mee
worden vastgedraaid, tot een kleine regelmatige
vlam is verkregen.
in geval van transformatie van flessengas noor
aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4
draai losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
Controleer of de vlam blijft branden als u de knop
snel van maximaal naar minimaal draait.
afb. 7
bypass afregelschroef
Inbouw
N
N
W
S
51
0
Su
744
afb. 8
Afmetingen wordenge
gevenin millimeters
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
S = sterkbrander
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met een diepte tussen 550
en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat zijn aangegeven in figuur 8.
15
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden in een
werkblad met uitsnijmaten zoals aangegeven in
figuur 9. De afstand van de uitsnede tot de
achterwand moet minstens 55 mm zijn. De afstand
tussen de uitsnede en een eventuele rechter of linker
zijwand die hoger is dan de kookplaat dient minstens
450 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het werkblad
dient als volgt te worden uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de rand van
de voorkant van de uitsnede op 86 millimeter van
de zijkanten en op 10 mm van de achterkant,
waarbij u erop let dat de uiteinden elkaar raken
zonder elkaar te overlappen (zie fig. 10);
• plaats de kookplaat goed in het midden van de
opening in het werkblad;
• bevestig de kookplaat in het werkblad met de
daarvoor bestemde bijgeleverde haken (zie fig.
11).
Het uitstekende dichtingsmateriaal moet met
een mes van hout of kunststof worden
verwijderd om beschadigingen aan de
werkplaat te voorkomen.
Om het dichtingsmateriaal volledig te kunnen
verwijderen, dient u het kunststofmes schuin te
houden (in een hoek van 45°C houden).
Het aandraaien van de schroeven is voldoende
om de afdichting te laten hechten, het teveel
aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden
verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor een dubbele
afdichting die een absolute garantie biedt tegen het
binnendringen van vloeistoffen.
afb. 9
afb. 10
afdichting
afb. 11
16
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de
kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is van
onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb. 12. Het
paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen
worden verwijderd, zodat bij evt. reparatie de
kookplaat kan worden losgekoppeld.
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 9.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist. De
afbeeldingen 13 en 14 tonen twee mogelijke
oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de oven en de
kookplaat moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk
gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast
altijd minimaal 650 mm verwijderd is van de
kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een afzuigkap van 60
cm wordt geplaatst, zorg er dan voor, dat de
bovenkasten links en rechts van de kap minimaal 550
mm afstand hebben tussen de onderkant van de
kasten en het werkblad.
Dit om te voorkomen dat eventueel de afdekplaat
niet geplaatst kan worden.
afb. 12
FO 2044
afb. 13
afb. 14
17
Service en originele onderdelen
Deze machine is voor het verlaten van de fabriek
getest en bestudeerd door experts en specialisten,
om u het beste resultaat te geven.
Eventuele reparatiewerkzaamheden moeten met
de grootste zorg en attentie gedaan worden.
Daarom adviseren wij dat in het geval van
problemen u contact opneemt met de dichtsbijzijnde
Service Centre en opgave doet van de aard van het
probleem, het model (Mod.), het produktnummer
(Prod.No.) en het serienummer (Ser.No)
aangegeven op het typeplaatje in de inspuitset.
Originele onderdelen, goedgekeurd door de
fabrikant en met dit symbool zijn alleen verkrijgbaar
bij ons Service Centre en erkende onderdelen winkels.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende
de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd.
Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum
dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat
afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en
onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke
serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en
kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven
instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe
land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten
aan.
18
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
19
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen,
tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal
als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke
oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal
deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
20
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel
worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen
alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke
bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument
plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel
in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus
met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij
de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer
van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen
en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte
van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige
garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een
hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van
de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk
gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend
resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een
nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van
een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering
van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
21
22
23
www.zanker.de
39710-1501
24
08/08 R.A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement