VOLTA U4502 User manual

VOLTA U4502 User manual
U
A
B
B
Thank you for choosing a Volta.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
D
H
Tak forde De valgte en Volta støvsuger.
Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren,
Hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
E
Tack för att du valde en dammsugare från Volta.
För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
F
Takk for at du har valgt en Volta støvsuger.
For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier.
Kiitämme Volta-pölynimurin valinnastasi.
Jotta pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
G
K
I
J
Volta decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Volta reserve the right to alter product appearance and/or specifications without notice. Not all models featured are available in
all countries.
Volta vacuum cleaner features and accessories are protected
worldwide by Patents or Registered Designs.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet golbalt under
patenter eller registrerede varemærker.
Volta avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig andvändning av dammsugaren eller otillåtna ändringar på
dammsugaren.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternass urseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner.
Volta avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets utseende og/
eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er beskrevet,
er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
Volta ei vastaa laiteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Volta pidättää iokeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
7
10
13
9
8
12
11
14
15
U4502
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
Dette produkt er miljøvenligt fremstillet.
Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
1
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
2
3
Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene.
Alle plastdelene er merket for gjenvinningsformål.
Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
4
6
4506 02 05 01
5
U4502
U4502
English
1
Dansk
4
Svenska
6
Norsk
8
Suomi
10
U4502
Svenska
Innan du börjar
Öppna instuktionshäftet och följ hänvisningen i texten.
1
Kontrollera att dammpåsen är på plats.
Tillbehör
2
Sätt i slangen så att låshakarna knäpps fast (tryck låshakarna inåt när
du vill ta ut slangen igen).
Dammpåsar
3
Montera teleskopröret på slanghandtaget och golvmunstycket genom
att trycka och vrida ihop dem. (Vrider du och drar isär när du vill ta
bort röret igen).
4
Dra ut sladden och sätt i den i ett vägguttag. Se till att sladden inte
är vriden innan du använder den. (Tryck på pedal till sladdvinda när
du vill rulla in sladden igen. Håll i stickproppen så att den inte slår
emot dig eller dammsugaren).
Vridbar slang och handtag med manuell sugkontroll
Teleskoprör
Kombinerat matt/golvmunstycke
Hörnmunstycke
Möbelmunstycke
Möbelborste
För din säkerhet
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls- och inomhusbruk.
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och prestanda.
Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas
Dammsugaren får endast användas av vuxna
Dammsug aldrig gips, cement (murbruk), aska eller andra mycket fina
partiklar.
Förvara alltid dammsugaren på torr plats
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
Sug ej upp vassa föremål
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
Använd ej nära brandfarliga gaser
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera regelbundet att
sladden ej är skadad
Obs! Använd ej din dammsugare om elsladden är skadad.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad
servicepersonal
5
Tryck på på/av-locket för att starta dammsugaren.
6
Sugeffekten kan ökas eller minskas genom att med hjälp av
sugeffektskontrollen. Sugeffekten kan även justeras med hjälp av
ventilen på handtaget.
Dammsugarens funktioner
A
Elsladd
B
Pedal med kabelvinda
C
Mekanisk indikator som visar när dammpåsen är full
D
Slanganslutning
E
Bärhandtag
F
Låsmekanism för lock till dammpåsens behållare
G
Låshake för locket till tillbehörsutrymmet
H
På/av locket
I
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid tillfälliga
uppehåll i städningen
J
Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid förvaring
Sugkontroll
Hur man uppnår bästa städresultat
Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller underhåll av
dammsugaren
Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i denna position.
All service och reparation måste utföras av auktoriserad servicepersonal
Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i denna position.
Gardiner/tunna tyger: Minska sugeffekten. Använd möbelmunstycket
för gardiner, kuddar, osv.
Svåråtkomliga utrymmen: Använd fogmunstycket till exempelvis
skarvar, hörn och värmeelement.
Lamper, bilder og bokhyller: bruk børstemunnstykket.
6
Indikator för dammpåse och byte av dammpåsen
För maximal prestanda skall dammpåsen bytas när den är
full.Den mekaniska indikatorn kommer att gradvis visa rött i fönstret
allt eftersom dammpåsen fylls och visa helt rött när den är
full. Om dammpåsen går sönder inuti dammsugaren måste den
tas till ett auktoriserat serviceställe för rengöring. Detta omfattas
ej av garantin.
Om indikatorn visar att dammpåsen är full kan det bero på att
påsen är blockerad. Det ger minskad sugkraft och kan orsaka
överhettning. Om det händer måste påsen bytas även om den
inte är full. DAMMSUG ALDRIG GIPS, CEMENT (MURBRUK), ASKA
ELLER ANDRA MYCKET FINA PARTIKLAR.
När du ska se om dammpase är full måste dammsugaren vara
påkopplad, och alla tillbehören måste vara monterade och
upplyfta från golvet.
Ta ut dammpåsen ur hållaren
7 Öppna locket.
8 Sätt i en ny dammpåse i hållaren.Stäng locket (8,7).
9, 10, 7 Vid byte av dammpåse, justera hörnen i botten och toppen
av dammpåsen, stäng locket och fortsätt dammsugningen.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts efter användning av
mattrengöringspulver eller om det luktar illa från dammsugaren.
Byte av HEPA filtret
12
Tryck ned haken för att öppna filterlocket.
13
Byt ut det gamla filtret med ett nytt, se till att det sitter
stadigt. Stäng locket.
Byt ut filtret minst vartannat år eller efter var femte påsbyte.
Felsökning
Dammpåsen: Var säker på att påsen är korrekt placerad så attden
inte orsakar störning.
Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen,
kontrollera stickpropp, sladd och eventuellt säkringar.
Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i
munstycke/ rör/slang eller om filtren är igensatta. Dra ur
stickproppen och låt svalna i 30 minuter. Avlägsna eventuellt
stopp och/eller byt ut filter/dammpåse. Starta därefter
dammsugaren. Rengöring av blockerade slangar täcks ej av
garantin. För att undvika stopp och bibehålla sugeffekten
bör golvmunstyckena rengöras ofta med slanghandtaget. Se
ytterligare information om Volta mot slutet av detta häfte.
Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren måste motorn bytas
ut på ett auktoriserat servicecenter.
Detta omfattas ej av garantin
OBS: Observera:Använd endast originaldammpåsar och originalfilter
Dammpåse (referensnummer: E53n)
Säkerhetsanordning för dammpåse
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej tvinga
locket att stänga.
Byte/Rengöring av filter:
Använd aldrig dammsugaren utan filter på plats.
Filtren ska bytas/rengöras efter ungefär var femte dammpåse.
Underhålla av motorskyddsfilter
7 Öppna locket på dammsugaren.
11 Tag ur utblåsfiltret och rengör det endast under rinnande
varmt vatten (använd inte borste) och låt det torka ordentligt
(11, 14, 15). Filtrets reningsgrad är nu återställd. Sätt tillbaka
filtret i maskinen och stäng locket, var noga med att filtret är
rätt placerat och locket ordentligt stängt (11, 7).
Filtret bör bytas vartannat år.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar
om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement