Electrolux BM135H107 User manual

Electrolux BM135H107 User manual
BM135H107
01533
Instruction manual
Manuel d’instructions
Manuale di istruzioni
Please read these instructions carefully and make sure you understand
them before using this machine.
Merci de lire trés attentivement le
manuel d'instructions. Assurez-vous
d'avoir tout compris avant d'utiliser ce
tracteur.
Prima di utilizzare la macchina leggete
queste istruzioni con attenzione ed accertatevi di averle comprese bene.
Anleitungshandbuch
Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und vergewissern Sie sich,
daß Sie diese verstehen, bevor Sie die
Maschine in Betrieb nehmen.
Instructieboekje
Manual de las instrucciones
Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas intrucciones antes
de usar esta maquina.
Lees deze instructies aandachtig en
zorg dat u ze begrijpt voordat u deze
machine gebruikt.
1
Safety rules.
Sicherheitsvorschriften.
Règles de sécurité.
Reglas de seguridad.
Norme antinfortunistiche.
Veiligheidsregels.
2
Assembly.
Zusammenbau.
Montage.
Montaje.
Montaggio.
Montering.
18
3
Functional description.
Funktionsbeschreibung.
Description du fonctionnement.
Descripción del funcionamiento.
Funzionamento.
Beschrijving van functies.
26
4
Before starting.
Maßnahmen vor dem Anlassen.
Avant de démarrer.
Antes del arranque.
Prima dell’avviamento.
Maatregelen vóór het starten.
35
5
Driving.
Betrieb.
Conduite.
Conducción.
Guida.
Rijden.
37
6
Maintenance, adjustment.
Mantenimiento, ajuste.
Wartung (Instandhaltung), Einstellung. Manutenzione.
Entretien, réglages.
Onderhoud, afstelling.
47
7
Troubleshooting.
Störungssuche.
Recherche des pannes.
Búsqueda de averías.
Ricerca guasti.
Het localiseren van fouten.
67
8
Storage.
Aufbewahrung.
Remisage.
Conservación.
Rismessaggio.
Stallen.
70
3
We reserve the right to make changes without prior notice.
Ånderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di modifiche o cambiamenti senza preavviso.
Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande
mededeling.
2
1. Veiligheidsregels
Veilige bedieningsmethoden voor zittrekkers
BELANGRIJK: DEZE MAAIMACHINE KAN HANDEN EN VOETEN AMPUTEREN EN VOORWERPEN WEGSLINGEREN. HET NIET
OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
I. TRAINING
III. BEDIENING
•
Lees de instructies aandachtig. Zorg dat u vertrouwd bent
met de bedieningselementen en het juiste gebruik van
de machine.
• Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. Het is mogelijk
dat plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan
de leeftijd van de bestuurder.
• Maai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren
in de buurt zijn.
• Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk
is voor ongelukken of risico’s die andere mensen of hun
eigendommen kunnen overkomen.
• Geen passagiers vervoeren.
• Alle bestuurders dienen vakkundige instructies te ontvangen. Bij dergelijke instructies dient de nadruk te worden
gelegd op:
- de noodzaak voor aandacht en concentratie bij het
werken met zittrekkers;
- een zittrekker die op een helling wegglijdt, kan niet onder
controle worden gehouden door te remmen.
De hoofdredenen voor besturingsverlies zijn:
a) onvoldoende houvast;
b) te snel rijden;
c) ontoereikend remmen;
d) het soort machine is niet geschikt voor de taak;
e) gebrek aan kennis van het effect van bodemcondities,
vooral hellingen;
f) verkeerd vastkoppelen en verkeerde verdeling van
de lading.
•
•
•
•
•
•
II. VOORBEREIDING
•
•
•
•
•
•
•
Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een
lange broek. Gebruik de machine niet blootsvoets of terwijl
u open sandalen draagt.
Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt,
grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine
kunnen worden weggeslingerd.
WAARSCHUWING - Benzine is licht ontvlambaar.
- Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel
zijn bestemd.
- Tank alleen buiten en rook niet tijdens het tanken.
- Tank voordat u de motor start. Draai de dop nooit van
de benzinetank af of tank nooit terwijl de motor draait
of heet is.
- Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te
starten maar haal de machine van de plaats vandaan
waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen
zijn verdreven.
- Draai de dop van alle brandstoftanks en -blikken weer
goed vast.
Vervang defecte geluiddempers.
Inspecteer vóór het gebruik altijd of de messen, mesbouten en maai-inrichting niet versleten of beschadigd
zijn.Vervang versleten of beschadigde messen en bouten
in sets om het evenwicht in stand te houden.
Op machines met meerdere messen dient u eraan te
denken dat het draaien van één mes andere messen kan
doen draaien.
•
•
•
•
•
•
13
Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar
gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen verzamelen.
Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
Voordat u de motor gaat starten, moet u alle meshulpstukkoppelingen uitschakelen en naar de vrijloop schakelen.
Gebruik de trekker niet op hellingen van meer dan 10°.
Denk eraan dat er geen “veilige” hellingen bestaan. Bij het
rijden op hellingen met gras dient men extra voorzichtig
te zijn. Zo zorgt u ervoor dat de trekker niet omslaat:
- stop en start niet plotseling bij het op- of afrijden van
een helling.
- schakel de koppeling langzaam in, houd de machine
altijd in de versnelling, vooral bij het afrijden van een
heuvel;
- de snelheid van de machine dient op hellingen en in
scherpe bochten laag te worden gehouden;
- kijk uit voor bulten en kuilen en andere verborgen
gevaren;
- maai nooit dwars op de helling tenzij de maaier voor
dit doel is ontworpen.
Wees voorzichtig bij het trekken van ladingen of het
gebruik van zwaar materieel.
- Gebruik alleen goedgekeurde aanhaakpunten voor
een trekstang.
- Beperk de lading tot hetgeen u veilig kunt hanteren.
- Maak geen scherpe bochten. Wees voorzichtig bij
achteruit rijden.
- Gebruik contragewicht(en) of wielgewichten wanneer
dat in de handleiding wordt aangeraden.
Kijk uit voor het verkeer wanneer u de weg oversteekt of
zich nabij een weg bevindt.
Stop de messen voordat u andere oppervlakken dan gras
oversteekt.
Voer bij het gebruik van hulpstukken het materiaal nooit
af in de richting van omstanders en laat niemand in de
buurt van de machine komen terwijl deze in bedrijf is.
Gebruik de maaimachine nooit met defecte beschermkappen en schermen of zonder beveiligingsinrichtingen
op hun plaats.
Verander de instelling van de motorregelaar niet en laat
de motor niet met te hoge toeren draaien. Als de motor
met te hoog toerental draait, kan het risico van lichamelijk
letsel groter worden.
Voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
- de aftakas uitschakelen en de hulpstukken neerlaten;
- naar de vrijloop schakelen en de parkeerrem inschakelen;
- de motor stoppen en de sleutel verwijderen.
Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit, stop de
motor en maak de bougiekabel(s) los of verwijder het
contactsleuteltje,
- voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leeg maakt;
- voordat u de maaimachine controleert, schoonmaakt
of eraan werkt;
BM135H107
•
•
•
- nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt.
Inspecteer de maaimachine op schade en voer
reparaties uit voordat u de machine weer start en
gebruikt;
- als de machine abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren).
- vor dem Entfernen von Verstopfungen aus dem Mähwerk oder dem Auswurf;
Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit tijdens
transport of als ze niet worden gebruikt.
Stop de motor en schakel de aandrijving naar het hulpstuk
uit,
- voordat u tankt;
- voordat u de opvangzak verwijdert;
- voordat u de hoogte verstelt tenzij de hoogte vanuit
de bestuurdersplaats kan worden ingesteld.
Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de
motor met een afsluitklep is uitgerust, moet u de brandstoftoevoer aan het einde van het maaien afsluiten.
13,5/10,1
0-7,3
IV. ONDERHOUD EN OPSLAG
107
•
Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in
een veilige bedrijfsstaat verkeert.
• Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een
open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine
in de tank bevindt.
• Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten
ruimte opbergt.
• Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, accuruimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren
of een overmaat aan smeervet.
• Controleer de opvangzak vaak op slijtage of verwering.
• Vervang versleten of beschadigde onderdelen om
veiligheidsredenen.
• Als de brandstoftank afgetapt moet worden, moet dit
buiten worden gedaan.
• Op machines met meerdere messen dient u eraan te
denken dat het draaien van één mes andere messen kan
doen draaien.
• Wanneer de machine moet worden geparkeerd, opgeslagen of alleen moet worden gelaten, moet de maai-inrichting
neergelaten worden tenzij een mechanische vergrendeling
wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: Maak de bougiekabel altijd
los, plaats hem waar hij de bougie niet kan raken
teneinde onverhoeds starten te voorkomen tijdens
het opstellen, vervoeren, afstellen of uitvoeren van
reparaties.
MODEL/MODELE
MFG. ID NUMBER
KG
RPM
38-102
200
EN836:1997/A2
ISO 3744
SERIAL/SERIE
PRODUCT NO./PRODUIT NO.
MADE IN U.S.A.
HERGESTELLT IN DEN U.S.A.
FABRIQUE AUX E.U. 181080
2002
98/37/EC
ISO 11094
2000/14/EC
Vibration
Vibration
Vibración
Vibrering
Vibrasjon
Lärmpegel
Vibratie
Vibrazioni
Vibration
Tärinä
m/s2
14
LpA < 90 dBa
LwA < 100 dBa
EN 1033
4
EN 1032
8
These symbols may appear on your machine or in the literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.
Diese Symbole finden Sie auf Ihrer Maschine oder in Unterlagen, die mit dem Produkt ausgehändigt wurden. Bitte machen Sie
sich mit deren Bedeutung vertraut.
Ces symboles peuvent figurer sur tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez à comprendre la signification de ces symboles.
Estos símbolos pueden aparecer sobre su unidad o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus
significados.
Simboli utilizzati sull'apparato di taglio o nella documentazione fornita unitamente al prodotto. E' importante conoscerne bene il
significato.
Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. Lees en begrijp de betekenis.
REVERSE
RÜCKWÄRTSFAHRT
MARCHE ARRIÈRE
MARCHA ATRÁS
RETROMARCIA
ACHTERUIT-RIJDEN
NEUTRAL
LEERLAUF
POSITION NEUTRE
PUNTO NEUTRO
FOLLA
NEUTRAALSTAND
SLOW
FAST
HIGH
LOW
LANGSAMFAHRT
SCHNELLFAHRT
HOCH
NIEDRIG
VITESSE LENTE
VITESSE RAPIDE
HAUT
BAS
MARCHA LENTA
MARCHA RÁPIDA
ALTO
BAJO
AUMENTARE DIMINUIRE AVANZAMENTO VELOCE AVANZAMENTO LENTO
LANGZAAM RIJDEN
VELOCE
HOOG
LAAG
LIGHTS ON
LICHT AN
PHARES ALLUMÉS
LUCES ENCENDIDAS
LUCI ACCESE
LICHTEN AAN
IGNITION
ZÜNDUNG
ALLUMAGE
IGNICIÓN
AVVIAMENTO
ONTSTEKING
P
ENGINE ON
ENGINE START
ENGINE OFF
PARKING BRAKE
UNLOCKED
MOTOR LÄUFT
ANLASSEN DES MOTORS
MOTOR AUS
FESTSTELLBREMSE
ENTRIEGELT
MOTEUR ARRÊTÉ MOTEUR EN MARCHE DÉMARRAGE DU MOTEUR
FREIN DE PARKING
DEVERROUILLÉ
ARRANQUE DEL MOTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO
MOTOR APAGADO MOTOR ENCENDIDO
ABIERTO
AVVIAMENTO DEL MOTORE
MOTORE SPENTO MOTORE ACCESO
FRENO DI PARCHEGGIO
DISINNESTATO
MOTOR AAN
HET STARTEN VAN DE MOTOR
MOTOR UIT
PARKEERREM
GEDEBLOKKEERD
CLUTCH
KUPPLUNG
EMBRAYAGE
EMBRAGUE
FRIZIONE
KOPPELING
CHOKE
STARTKLAPPE
STARTER
ESTRANGULACIÓN
STARTER
CHOKE
ATTACHMENT
CLUTCH ENGAGED
ANBAUGERÄTE-KUPPLUNG
EINGEKUPPELT
LAMES EMBRAYÉES
EMBRAGUE DEL ACCESORIO
ENGANCHADO
FRIZIONE ACCESSORIE
INNESTATA
KOPPELING HULPSTUK
INGESCHAKELD
FUEL
KRAFTSTOFF
CARBURANT
COMBUSTIBLE
CARBURANTE
BRANDSTOF
OIL PRESSURE
ÖLDRUCK
PRESSION D'HUILE
PRESIÓN DEL ACEITE
PRESSIONE DELL'OLIO
OLIEDRUK
ATTACHMENT
CLUTCH DISENGAGED
ANBAUGERÄTE-KUPPLUNG
AUSGEKUPPELT
LAMES DÉBRAYÉES
EMBRAGUE DEL ACCESORIO
DESENGANCHDO
FRIZIONE ACCESSORI
DISINNESTATA
KOPPELING HULPSTUK
UITGESCHAKELD
BATTERY
BATTERIE
BATTERIE
BATERÍA
BATTERIA
ACCU
CAUTION
VORSICHT
DANGER
PRECAUCIÓN
ATTENZIONE
OPGELET
15
PARKING BRAKE LOCKED
FESTSTELLBREMSE VERRIEGELT
FREIN DE PARKING VERROUILLÉ
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
CERRADO
FRENO DI PARCHEGGIO INNESTATO
PARKEERREM GEBLOKKEERD
REVERSE
RÜCKWÄRTSFAHRT
MARCHE ARRIÈRE
MARCHA ATRÁS
RETROMARCIA
ACHTERUIT-RIJDEN
FORWARD
VORWÄRTSGANG
MARCHE AVANT
MARCHA HACIA
DELANTE MARCIA
VOORUIT
MOWER HEIGHT
BEWARE OF
MÄHWERKHÖHE
THROWN OBJECTS
HAUTEUR DE COUPE
VORSICHT, HOCHGESCHLEUDERT
ALTURA DE LA SEGADORA
GEGENSTÄNDE
ALTEZZA APPARATO
ATTENTION AUX PROJECTILES
FALCIANTE
CUIDADO CON
MAAIHOOGTE
OBJETOS LANZADOS
ATTENZIONE AGLI OGGETTI
SCAGLIATI
LET OP WEGGESLINGERDE
VOORWERPEN
These symbols may appear on your machine or in the literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.
Diese Symbole finden Sie auf Ihrer Maschine oder in Unterlagen, die mit dem Produkt ausgehändigt wurden. Bitte machen Sie
sich mit deren Bedeutung vertraut.
Ces symboles peuvent se montrer sur votre machine ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez à comprendre la
signification de ces symboles.
Estos símbolos pueden aparecer sobre su unidad o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus
significados.
Simboli utilizzati sull'apparato di taglio o nella documentazione fornita unitamente al prodotto. E' importante conoscerne bene il
significato.
Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. Lees en begrijp de betekenis.
_ 90N
MAX +
HOT SURFACES
HEISSE OBERFLÄCHEN
SURFACES CHAUDES
SUPERFICIES MUY CALIENTES
SUPERFICIE ROVENTE
HETE OPPERVLAKKEN
_ 150N
MAX +
DRAWBAR LOADING
ANHÄNGESCHIENENLAST
CHARGEMENT DE LA BARRE DE TRACTION
CARGA DE LA BARRA DE ENGANCHE
CARICO DI TRAZIONE DELLA BARRA
BELASTING OP TREKHAAK
BRAKE/CLUTCH PEDAL
BREMS / KUPPLUNGSPEDAL
PÉDALE DE FREIN / D’EMBRAYAGE
PEDAL DE FRENO / DE EMBRAGUE
PEDALE FRENO/FRIZIONE
REM / KOPPELINGSPEDAAL
SOUND POWER LEVEL
GERÄUSCHPEGEL
NIVEAU DE PUISSANCE ACCOUSTIQUE
NIVEL DE LA POTENCIA ACÚSTICA
LIVELLO DELLA POTENZA SONORA
GELUIDSNIVEAU
10
KEEP BYSTANDERS AWAY
READ OWNERS MANUAL
EUROPEAN MACHINERY
WARNING
NO OPERATION
ZUSCHAUER FERNHALTEN
BETRIEBSANLEITUNG LESEN
DIRECTIVE FOR SAFETY
WARNUNG
ON SLOPES MORE THAN 10
TENIR LES PASSANTS À DISTANCE
LIRE LE MANUEL
EUROPÄISCHE VERORDNUNG
ATTENTION
NICHT AUF ABHÄNGEN MIT
D'INSTRUCTIONS
FÜR MASCHINEN-SICHERHEIT
ADVERTENCIA
MEHR ALS 10 STEIGUNG BETREIBEN GUÁRDESE LEJOS DE GENTE
TENERE LONTANI I PASSANTI
LEA EL MANUAL DE
CONFORME AUX NORMES DE
PERICOLO
NE PAS UTILISER SUR DES
OMSTANDERS UIT DE
INSTRUCCIONES
SÉCURITÉ EUROPÉENNES
WAARSCHUWING
PENTES DE PLUS DE 10
BUURT HOUDEN
LEGGERE IL MANUALE
DIRECTIVO DE MAQUINARIA
NO OPERE SOBRE PENDIENTES
DELL'OPERATORE
EUROPEO PARA LA SEGURIDAD
DE MÁS DE 10
GEBRUIKERSHANDLEIDING NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE
NON USARE SU PENDII CON
LEZEN
EUROPEE PER MACCHINARI
UN'INCLINAZIONE DI OLTRE 10
VEILIGHEIDSRICHTLIJN VOOR
NIET OP HELLINGEN VAN MEER DAN
EUROPESE MACHINES
10 GEBRUIKEN
MOWER LIFT
MÄHWERKHUB
RELEVAGE DE L'UNITÉ DE COUPE
LEVANTAMIENTO DE LA SEGADORA
SOLLEVAMENTO APPARATO FALCIANTE
MAAIHOOGTEREGELING
DANGER, KEEP HANDS AND FEET AWAY
GEFAHR, HÄNDE UND FÜSSE FERNHALTEN
DANGER, GARDEZ LES MAINS ET LES PIEDS AU LOIN
PELIGRO, MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS
PERICOLO. TENERE LONTANI MANI PIEDI
GEVAAR, HANDEN EN VOETEN UIT DE BUURT HOUDEN
DO NOT OPERATE WITHOUT BAGGER OR DEFLECTOR
NICHT IN BETRIEB NEHMEN OHNE GRASFANGBOX ODER DEFLEKTOR
NE JAMAIS UTILISER SANS BAC OU DÉFLECTEUR
NO PONGA EN MARCHA SIN RECOGEDOR O DEFLECTOR
NONAZIONARE LA MACCHINA SENZA IL CESTO O SENZO IL DEFLETTORE DI SCARICO
ZONDER STORTGOOT OF AFWIJKENDE SPATDOEK NIET OPEREREN
16
FREE WHEEL
FREILAUF
ROUE LIBRE
RUEDA LIBRE
COMANDO DISINNESTO
VRIJWIEL
GEFAHR
AUGEN SCHÜTZEN
EXPLOSIVE GASE
KÖNNEN ERBLINDUNG
UND KÖRPERVERLETZUNGEN VERURSACHEN.
ZU VERMEIDEN:
• FUNKEN
• FEUER
• RAUCHEN
SCHWEFELSÄURE
KANN ERBLINDUNG
ODER SCHWERE
VERÄTZUNGEN VERURSACHEN.
GEVAAR
OGEN BESCHERMEN
EXPLOSIEVE GASSEN
KUNNEN BLINDHEID
OF LETSEL VEROORZAKEN.
GEEN
• VONKEN
• VUUR
• ROKEN
ZWAVELZUUR
KAN BLINDHEID OF ERNSTIGE BRANDWONDEN
VER-OORZAKEN.
OGEN ONMIDDELLIJK
MET WATER SPOELEN.
SNEL MEDISCHE HULP
INROE-PEN.
NO
• CHISPAS
• LLAMAS
• FUMAR
ÁCIDO SULFÚRICO
PUEDEN CAUSAR CEGUE-DAD O QUEMADURAS MUY GRAVES.
LÍMPIESE LOS OJOS
CON UN CHORRO DE
AGUA.OBTENGA AYUDAMÉDICA RÁPIDAMENTE.
ACIDO SOLFORICO
PUO’ PROVOCARE LA
CECITA’ OD USTIONI
GRAVI.
LAVARE IMMEDIATAMENTE GLI OCCHI CON
ACQUA. SOTTOPORRE
AL PIU’ PRESTO ALLE
CURE DEL MEDICO.
PELIGRO
PROTEJE SUS OJOS
GASES EXPLOSIVOS
PUEDEN CAUSAR CEGUE-DAD O LESIONES.
PERICOLO
RIPARARE GLI OCCHI
VAPORI ESPLOSIVI
PUO’ PROVOCARE
CECITA’ O LESIONI
DIVIETO
• SCINTILLE
• FIAMME
• SIGARETTE
AUGEN UNVERZÜGLICH MIT WASSER
AUSSPÜLEN. SOFORT
ÄRZTLICHE HILFE
AUFSUCHEN.
FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. NICHT KIPPEN. DIE BATTERIE NICHT ÖFFNEN!
UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN. NIET KANTELEN. DE BATTERIJ NIET OPENMAKEN!
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. NO LA INCLINE. ¡NO ABRA LA BATERÍA!
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON INCLINARE. NON APRIRE LA BATTERIA!
17
2. Assembly. 2. Zusammenbau. 2. Montage. 2. Montaje
2. Montaggio. 2. Montering.
Before the tractor can be used certain parts must be assembled, which for transportation reasons are enclosed in
the packing.
Antes de poder utilizar el tractor, hay que montar algunas
piezas que, por razones de transporte, van empaquetadas
en el embalaje.
Vor der Anwendung des Aufsitzmähers müssen gewisse Teile
eingebaut werden, die aus Transportgründen in der Verpackung lose beigefügt sind.
Prima di usare il trattore, montare alcune parti che per ragioni
di trasporto sono confezionate a parte.
Voordat de traktor gebruikt kan worden, moeten sommige
onderdelen worden gemonteerd, die vanwege het transport
apart verpakt zijn in de emballage.
Avant d'utiliser la tondeuse autoportée, certains éléments
livrés dans l'emballage doivent être montés.
STEERING WHEEL
•
•
•
•
•
Mount extension shaft (1). Tighten securely.
Mount the main shaft cover. Make sure that the guide
tabs in the cover fit the cover in respective holes.
Remove steering wheel adapter from steering wheel and
slide adapter onto steering shaft . Check that the front
wheels are aligned forward and place the wheel on the
hub.
Assemble large flat washer and 1/2 hex nut. Tighten
securely.
Snap insert into center of steering wheel.
1. EXTENSION SHAFT
LENKRAD
•
•
•
1
•
•
DieVerlängerungswelle (1). Gut festziehen.
Lenkwellengehäuse einbauen. Dafür sorgen, daß die Führungsbolzen in die jeweils dafür vorgesehenen Bohrungen
ein- greifen.
Nehmen Sie den Lenkradadapter vom Lenkrad ab und
schieben Sie diesen auf die Lenksäulenverlängerung
auf. Prüfen, daß die Vorderräder gerade stehen, und
das Lenkrad auf der Nabe anbringen.
Die große Unterlegscheibe und die 1/2 kontermutter.
Sicher festziehen.
Den Einsatz in die Mitte des Lenkrades eindrücken.
1. VERLÄNGERUNGSWELLE
VOLANT DE DIRECTION
•
02
6
01
•
•
•
•
18
Monter la rallonge de l'arbre de direction (1) en alignant
bien les trous. Bien serrer la vis et l'écrou.
Positionner le carénage sur la colonne de direction.
S'assurer que les ergots du carénage sont bien placés
dans les trous correspondants du tableau de bord.
Retirer l'adaptateur cranté du volant et le glisser sur
l'arbre de direction. Vérifier que les roues avant sont
bien alignées selon l'axe d'avancement et positionner
le volant sur l'adaptateur. La traverse du volant doit être
perpendiculaire à l'axe d'avancement.
Mettre en place la grande rondelle plate, la rondelle frein
et la vis ou l'écrou hexagonal(e). Serrer fortement.
Encliqueter l'enjoliveur de volant dans le centre du volant.
1. RALLONGE DE L'ARBRE DE DIRECTION
2
•
•
Monte una arandela plana grande una terercas de 1/2 y
apriete en forma segura.
Presione la pieza inserta adentro del centro del volante
de dirección.
1. EJE DE EXTENCIÓN
VOLANTE
•
•
1
•
•
•
Montare l'albero di estensione (1). Stringere saldamente.
Montare il coperchio del piantone. Controllare che tutti i
pemi di guida entrino nei rispettivi alloggi.
Rimuovere l’adattatore del volante dal volante e scorrerlo
sull’estensione dell’albero dello sterzo. Controllare che
le ruote anteriori siano ben dritte montare il volante sul
mozzo.
Assembiare la rondella piatta grande e il dadi 1/2. Tringere
in maniera salda.
Scattare l'inserto al centro del volante.
1. ALBERO DI ESTENSIONE
02
60
1
HET STUUR
•
•
VOLANTE DE DIRECCIÓN
•
•
•
Introduzca el eje de extensión (1). Apriete en forma segura.
Montar la cubierta del eje del volant. Assegurarse de que
las espigas de guía de la cubierta encajan en los orificios
respectivos.
Remueva el adaptador del volante y deslice el adaptador
sobre la extensión del eje de dirección. Controlar que
las ruedas delanteras están dirigidas hacia adelante y
poner el volante en el cubo.
•
•
•
Monteer de verlengas (1) en deze stevig vast.
Monteer de stuuraskap. Let erop dat de stuurtaps in de
kap in de respectievelijke gaten vallen.
Haal de stuuradapter van het stuur af en schuif de adapter
op het verlengstuk van de stuuras. Controleer of de voorwielen recht naar voren staan gericht en plaats het stuur
op de naaf.
Bevestig de grote platte sluitring en de 1/2 borgmoer.
Zet ze stevig vast.
Klik het inzetstuk in het midden van het stuur.
1. VERLENGAS
Seat
Remove the hardware securing seat to the cardboard packing
and set the hardware aside for assembly of seat to tractor.
Pivot seat upward and remove from cardboard packing. Remove the cardboard packing and discard.
Place seat on seat pan so head of shoulder bolt is positioned
over large slotted hole in pan (1).
Push down on seat to engage shoulder bolt in slot and pull
seat towards rear of tractor.
The seat is adjustable for individual setting in relation to the
clutch and brake pedal. Set the seat to the correct position
by moving it forwards or backwards. Tighten the adjustment
bolt securely (2).
02617
1
1
Sitz
Entnehmen Sie die Teile, mit denen der Sitz an der Kartonage befestigt ist. Bewahren Sie diese Teile auf, da sie für die
Montage des Sitzes am Traktor noch benötigt werden.
Kippen Sie den Sitz nun nach oben, und nehmen Sie ihn aus
der Kartonage. Entfernen Sie die restlichen Verpackungsteile
und entsorgen Sie diese.
Der Sitz wird so auf die Sitzplatte plaziert, dass sich der
Hauptbolzen über dem Schlitz in der Platte befindet (1).
Sitz herunterdrücken, so dass der Bolzen in den Schlitz einrastet und dann den Sitz nach hinten ziehen.
Der Sitz ist persönlich im Verhältnis zum Kupplungs- bzw.
Bremspedal einstellbar. Den Sitz vor- oder zurückschieben,
bis die richtige Sitz-stellung erhalten wird. Die Einstellschraube
anziehen (2).
2
19
2
Asiento
Remueva la manilla de ajuste y la arandela plana que aseguran el asiento al empaque de cartón y póngalos de lado
para poder utilizarlos durante la instalación del asiento sobre
el tractor.
Gire el asiento hacia arriba y remuevalo del embalaje de cartón
. Remueva y desechese del embalaje de cartón.
Colocar el asiento y en el asiento del recipiente de manera
que la cabeza del bulón de la espalda esté posicionada en
el agujero ancho ranurado en el recipiente.
Empujar en el asiento para enganchar el bulón de la espalda
en la ranura y empujar el asiento hacia la parte trasera del
tractor.
El asiento es ajustable individualmente en relación a los
pedales del embrague y de freno. Ajustar el asiento en la
posición correcta desplazándolo hacia adelante o atrás.
Apretar el tornillo de ajuste (2).
02617
1
1
Sedile
Rimuovere i dispositivi di fissaggio che fissano il sedile
sull’imballaggio di cartone e mettere da parte i dispositivi di
fissaggio per assemblare il sedile sul trattore.
Muovere il sedile verso l’alto e rimuoverlo dall’imballaggio di
cartone. Rimuovere ed eliminare l’imballaggio di cartone.
Posizionare il sedile sulla relativa scocca in modo tale che il
bullone nella parte superiore dello spallamento si posizioni
sopra il foro grande posto sul fondo. (1).
Premere sul sedile per inserire il bullone dello spallamento
nella fessura e tirare il sedile verso il retro del trattore.
Il sedile è regolabile. Regolare il sedile fino ad assumere la
posizione più comoda, spostandolo avanti o indietro. Stringere
la vite di regolanzione (2).
2
Siège
Retirer le bouton de réglage et la rondelle plate qui fixent le
siège à l'emballage de carton, le conserver pour le montage
du siège sur le tracteur.
Basculer le siège vers le haut et le sortir de l'emballage de
carton. Se débarrasser ensuite de l'emballage.
Placer le siège sur son embase de façon que la tête de la vis
à épaulement se place dans le trou à l'extrémité de la large
fente de l'embase (1).
Pousser le siège vers le bas pour engager la vis à épaulement dans la fente puis repousser le siège vers l'arrière du
tracteur.
La position du siège seul, par rapport à la position de la pédale de frein et d'embrayage, est réglable. Rechercher une
position assise correcte en déplaçant le siège vers l'avant ou
vers l'arrière. Serrer ensuite à fond la vis de réglage (2).
Zitting
Verwijder de bevestigingselementen waarmee de zitting aan
de kartonnen verpakking bevestigd is en zet deze bevestigingselementen opzij voor het monteren van de zitting op de
trekker.
Draai de zitting omhoog en haal hem uit de kartonnen verpakking. Verwijder de kartonnen verpakking en werp die weg.
Plaats de stoel op de zitpan zodat de kop van de borstbout
zich over het grote sleufgat in de pan bevindt (1).
Druk op de stoel totdat de borstbout in de sleuf past en trek
de stoel vervolgens naar de achterzijde van de tractor.
De zitting is verstelbaar voor de individuele instelling in
verhouding tot de koppelings- resp. rempedaal. Stel de zizting
in de juiste zitpositie door deze naar voor en naar achter te
schuiven. Haal de stelschroef aan.
REMARQUE:
Vérifier que le câble électrique est bien connecté sur le contacteur de sécurité (3) placé sous l'embase du siège.
NOTA!
Controlar que el cable está correctamente acoplado al interruptor de seguridad (3) en el soporte del asiento.
3
NOTE!
NOTA!
Check that the flex is correctly connected to the safety switch
(3) on the seat holder.
Controllare che il cavo sia ben collegato all’interruttore disicurezza (3) sul supporto del sedile.
HINWEIS!
N.B.!
Prüfen, daß das Kabel richtig an dem Sicherheitsschalter (3)
auf dem Halter des Sitzes angeschlossen ist.
Controleer of de snoer correct is aangesloten op deveiligheidsschakelaar (3), op de houder van de zitting.
20
2
1. Asiento
2. Cubierta Terminal
3. Cable
4. Cable
Instalación de la batería
NOTA: Si utiliza la batería después del mes y año indicado
sobre la etiqueta, cargue la batería por un mínimo de una
hora a 6-10 amps.
ADVERTENCIA: Antes de instalar la batería, despójese de
brazaletes metálicos, correas de reloj, sortijas, etc. Si estos
objetos tocan la bateria pueden producirse quemaduras.
A. Frontal de tractor
5. Protección
6. Terminal de batería
7. Batería
Installazione della batteria
NOTA: Se questa batteria viene messa in uso dopo il mese
e l’anno indicati sull’etichetta, caricarla per almeno un’ora a
6-10 Ampère.
PERICOLO: Prima di installare la batteria eliminare anelli,
collane,braccialetti e altri oggetti di metallo dalla persona. Il
contatto del metallo con la batteria può causare incendi,
1. Vando sedile
2. Coprimorsetti
3. Cavo
4. Cavo
A. Lato anteriore del trattore
Accu installeren
N.B.: Als deze accu na de maand en het jaar, aangegeven
op het etiket, in bedrijf wordt genomen, laad de accu dan
minstens één uur op met 6-10 A.
WAARSCHUWING: Doe voor het intalleren van de accu alle
metalen voorwerpen: armbanden, ringen, horloges enz., uit.
Anders kan het contat tussen deze voorwerpen en de accu
brandwonden veroorzaken.
5. Paraurti
6. Polo della batteria
7. Batteria
1. Zetelbak
2. Klemafdekking
3. Kabel
4. Kabel
A. Voorkant tractor
5. Stootwand
6. Accuklem
7. Accu
A
1
5
6
7
2
4
3
22
2
WARNING: Positive terminal must be connected first to
prevent sparks from accidental grounding.
Remove terminal caps and discard. Connect the red cable to
+ and then the black earth cable to -. Screw tight the cables.
Grease the battery poles with vaseline to prevent corrosion.
WARNUNG! Um einen Kurzschluß zu vermeiden, muß der
Pluspol zuerst angeschlossen werden.
Die Schutzkappen von den Anschlußklemmen entfernen und
entsorgen. Zuerst das rote Kabel an + und dann das schwarze
Kabel an - anschließen. Die Kabel fest anschrauben. Batterieklemmen mit wasserfreiem Fett (Vaseline) einfetten, um
Korrosion zu verhindern.
ATTENTION: La borne positive doit être connectée la première pour éviter les étincelles dues à une mise à la masse
accidentelle.
Enlever les capuchons de protections des bornes et les mettre
de côté. Commencer par brancher le câble rouge au pôle
positif puis le câble noir de la masse au pôle négatif. Fixer
les deux câbles à l’aide des vis et des écrous. Lubrifier les
bornes de la batterie avec de la graisse résistante à l’eau.
ADVERTENCIA: A fin de evitar chispas por contacto accidental a tierra hay que conectar primero el borne positivo.
Remueva las tapas protectoras de los terminales y póngalas de lado. Conecte primero el cable rojo al borne positivo
y después el negro de masa al borne negativo. Sujete los
cables. Lubrique los bornes con grasa que no contenga agua
(vaselina) a fin de evitar la corrosión.
PERICOLO: Il polo positivo deve essere collegato per primo
onde evitare scintille.
Togliere i cappucci protettivi dai poli e scartarli. Collegare il
cavo rosso al polo positivo (+) e quello nero negativo (-) alla
terra. Ingrassare i poli con grasso privo di acqua (vasellina)
per evitare corrosione.
WAARSCHUWING: De positieve klem moet eerst aangesloten worden om vonken door per ongeluk aarden te
voorkomen.
Verwijder de beschermdoppen van de accupolen en gooi ze
weg. Sluit eerst de rode kabel aan op + en daarna de zwarte
aard-kabel op -. Schroef de kabels vast. Smeer de accupolen
in met watervrij vet (vaseline) om corrosie te voorkomen.
23
PARA AJUSTAR LAS RUEDAS CALIBRADORAS
Las ruedas calibradoras están bien ajustadas cuando se encuentran un poco a distancia del terreno al mismo tiempo que
la segadora esté a la altura de corte deseada. Entonces las
ruedas calibradoras mantienen el conjunto segador en posición
para prevenir el corte raspeo en casi todos los terrenos.
• Ajuste las ruedas calibradoras con el tractor en una superficie nivelada plana.
• Ajuste la segadora a la altura de corte deseada con la
manilla de ajuste de altura.
• Con la segadora a la altura deseada para la posición de
corte, se tienen que montar las ruedas calibradoras de
modo que queden un poco sobre el suelo. Instale las
ruedas calibradoras en el agujero adecuado con el perno
con resalto, la arandela de 3/8, y la tuerca de seguridad
de 3/8-16 y apriételos en forma segura.
• Repita el procedimiento para el lado opuesto instalando
la rueda calibradora en el mismo agujero de ajuste.
TO ADJUST GAUGE WHEELS
Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly
off the ground when mower is at the desired cutting height in
operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper
position to help prevent scalping in most terrain conditions.
• Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.
• Adjust mower to desired cutting height.
• With mower in desired height of cut position, gauge wheels
should be assembled so they are slightly off the ground.
Install gauge wheel in appropriate hole with shoulder bolt,
3/8 washer, and 3/8-16 locknut and tighten securely.
• Repeat for opposite side installing gauge wheel in same
adjustment hole.
EINSTELLEN DER TASTRÄDER
REGOLAZIONE DEI RUOTINI ANTERIORI
Die Tasträder müssen sich in geringem Abstand vom Boden
befinden, wenn das Mähwerk in Betriebsstellung die gewünschte Schnitthöhe aufweist. Die Tasträder halten dann das
Mähwerk in der korrekten Stellung, um in den meisten Terrains
ein Abschuppen zu verhindern.
• Die Tasträder mit dem Traktor auf einer ebenen Fläche
einstellen.
• Den Mäher auf die gewünschte Schnitthöhe einstellen.
• Wenn sich das Mähwerk in der gewünschten Schnitthöhe
befindet, sollten die Tasträder so zusammengebaut werden,
daß sie sich in geringem Abstand vom Boden befinden. Das
erste Tastrad in die entsprechende Öffnung einbauen.
• Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen und das
andere Tastrad in dieselbe Einstellöffnung einbauen.
La regolazione dei ruotini anteriori può essere eseguita correttamente se sono leggermente sollevati da terra quando il
tosaerba si trova all’altezza di taglio desiderata in posizione di
esercizio. I ruotini anteriori mantengono il piano di taglio nella
corretta posizione aiutando ad evitare l’asportazione del prato
dalla maggior parte dei terreni.
• Regolare i ruotini anteriori con il trattore posto su una
superficie piana e livellata.
• Regolare il tosaerba sulla desiderata altezza di taglio.
• Con il tosaerba nella desiderata altezza della posizione
di taglio, assemblare i ruotini anteriori in modo che siano
leggermente sollevati da terra. Installare il ruotino anteriore
nel foro appropriato.
• Ripetere sul lato opposto installando il ruotino anteriore
nello stesso foro di regolazione.
REGLAGE DES ROULETTES DE JAUGE
Les roulettes de jauge sont correctement réglées lorsqu'elles
se trouvent légèrement au-dessus du sol pendant la tonte, le
carter de coupe étant à la hauteur désirée pour la coupe.
• Régler les roulettes de jauge lorsque le tracteur se trouve
sur un terrain plat.
• Régler le carter de coupe à la hauteur de coupe désirée.
• Lorsque le carter de coupe est à la hauteur souhaitée, la
roulette de jauge doit être placée légèrement au dessus
du sol. Fixer la roulette de jauge dans le trou approprié
du support situé sur le carter de coupe à l'aide de la vis,
de la rondelle plate 3/8 et de l'écrou frein 3/8-16. Serrer à
fond.
• Répéter cette opération pour l'autre côté en plaçant la
seconde roulette dans le trou correspondant à celui utilisé
pour la première roulette de jauge .
PEILWIELEN AFSTELLEN
De peilwielen zijn goed afgesteld wanneer ze een klein beetje
boven de grond zijn terwijl de maaier in de bedrijfsstand op de
gewenste maaihoogte is. De peilwielen houden het maaibord
dan in de juiste stand om onder de meeste terreinomstandigheden te helpen voorkomen dat er te kort wordt gemaaid.
• Stel de peilwielen af met de tractor op vlakke, horizontale
grond.
• Stel de maaier op de gewenste maaihoogte af.
• Terwijl de maaier in de gewenste maaihoogtestand is, dienen de peilwielen zodanig te worden gemonteerd dat ze
een klein beetje boven de grond zijn. Installeer het peilwiel
in het juiste gat.
• Herhaal dit aan de andere kant en installeer het peilwiel
in hetzelfde stelgat.
24
2
Instalación de la placa del triturador de basura
1
•
Levantar la pantalla del deflector (1) y colocar la placa
del triturador de basura sobre la abertura.
• Fijar el depósito de cierre anterior y posterior en el plano
de trabajo de la segadora (2).
ADVERTENCIA: no remover la pantalla del deflector y
averiguar que esté apoyada sobre la placa del triturador
de basura durante el uso.
Seleccionar la modalidad de recogida o descarga.
Remover la placa del triturador de basura y guardarla en un
lugar seguro: ahora la segadora está lista para la operación
de descarga o para la instalación del dispositivo opcional de
recogida de la yerba.
NOTA: no es necesario substituir las cuchillas. Las cuchillas
del triturador de basura están proyectadas para ser utilizadas
contemporáneamente para las operaciones de recogida y
descarga.
2
Install Mulcher Plate
•
Raise deflector shield (1) and place mulcher plate over
opening.
• Hook front and rear latches into mower deck (2).
WARNING: Do not remove deflector shield from mower.
Allow deflector shield to rest on mulcher plate while in
use.
Convert to bagging or discharging
Remove mulcher plate and store in a safe place. Mower is
now ready for discharging or installation of optional grass
catcher.
NOTE: It is not necessary to change blades. The mulcher
blades are designed for discharging and bagging also.
Installazione della piastra per la pacciamatura
•
Sollevare lo schermo deflettore (1) e collocare la piastra
per la pacciamatura sopra l’apertura.
• Agganciare le staffe di fissaggio anteriore e posteriore
nel piano di supporto della falciatrice (2).
PERICOLO: non rimuovere lo schermo deflettore dalla
falciatrice e verificare che durante l’uso esso sia appoggiato sulla piastra per la pacciamatura.
Cambio della modalità di raccolta o scarico.
Rimuovere la piastra per la pacciamatura e custodirla in
un luogo sicuro. A questo punto, la falciatrice è pronta per
l’operazione di scarico o per l’installazione del dispositivo
opzionale di raccolta erba.
NOTA: non è necessario sostituire le lame. Le lame per la
pacciamatura sono progettate per essere usate sia per la
raccolta che per lo scarico.
Montage der Zerkleinerungsplatte
•
Den Leitflächenschutz (1) anheben und die Zerkleinerungsplatte über der Öffnung anbringen.
• Die vorderen und hinteren Schließriegel in die Mäherplattform einhaken (2).
WARNUNG: Den Leitflächenschutz nicht vom Mäher entfernen. Den Leitflächenschutz während des Gebrauchs
auf der Zerkleinerungsplatte aufliegen lassen.
Umstellen auf Füllen oder Entleeren
Die Zerkleinerungsplatte abnehmen und an einem sicheren
Ort aufbewahren. Die Mähvorrichtung ist nun für das Entleeren
bzw. für die Montage der Grasfangbox bereit.
HINWEIS: Ein Austausch der Scherblätter ist nicht erforderlich.
Die Messer der Zerkleinerungsvorrichtung sind ebenfalls für
das Entleeren und Füllen geeignet.
Installatie mulcherplaat
•
Breng het deflectorschild (1) omhoog en plaats de
mulcherplaat op de opening.
• Haak voorste en achterste sluitingen in het maaiwerk
(2).
WAARSCHUWING: Verwijder het deflectorschild niet
van de maaier. Laat het deflectorschild tijdens gebruik
op de mulcherplaat rusten.
Omschakelen naar grasopvang of afvoeren.
Verwijder de mulcherplaat en berg deze op een veilige plaats
op. De maaier is nu gereed voor het afvoeren of de installatie
van een optionele grasopvanger.
N.B.: Verwisselen van de messen is niet noodzakelijk. De
mulchmessen zijn tevens bestemd voor het afvoeren en
opvangen.
Mise en place de l'insert de broyage
•
Relever le déflecteur (1) et placer le capotage de broyage
sur le canal d'éjection du carter de coupe.
• Fixer le capotage à l'aide des attaches élastiques en
plaçant les crochets dans les trous des supports prévus
à cet effet sur le carter de coupe (2).
ATTENTION: Ne pas démonter le déflecteur et, au contraire,
vérifier qu'il est bien en appui sur le capotage de broyage
pendant la tonte.
Sélectionner le mode de travail
Retirer le capotage de broyage et le conserver en lieu sûr.
Le carter de coupe est alors prêt à fonctionner avec l'éjection
latérale de l'herbe tondue.
REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de procéder au remplacement des lames. Les lames de broyage sont conçues pour
travailler aussi bien en broyage qu'en éjection latérale.
25
3. Functional description. 3. Funktionsbeschreibung.
3. Description du fonctionnement.
3. Descripción del funcionamiento. 3. Funzionamento.
3. Beschrijving van functies
5
1
7
10
6
3
2
9
4
8
01986
Positioning of controls
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anordnung der Bedienungseinrichtungen
Light Switch Position.
Throttle control.
Brake and clutch pedal.
Motion control lever.
Connection/disconnection of the cutting unit.
Quick lifting/lower of the cutting unit.
Ignition lock.
Parking Brake.
Free-wheel control lever.
Choke Control.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
26
Lichtschalter.
Gashebel.
Brems- und Kupplungspedal.
Ein- und Ausschalten des Antriebes.
Ein-und Ausschalten des Mähaggregats.
Schnelles Heben und Senken des Mähaggregats.
Zündschloß.
Feststellbremse.
Ein - und Ausschalten des Freilaufes.
Kalstartregler.
3
1
5
7
10
6
3
2
9
4
8
01986
Emplacement des commandes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Comandi
Interrupteur de commande des phares
Commande des gaz (Accélérateur)
Pédale d'embrayage et de frein
Levier de commande dela transmission hydrostatique
Embrayage/débrayage du carter de coupe
Relevage et abaissement du carter de coupe
Clé de contact/démarrage
Frein de parking.
Blocage/déblocage de la roue libre
Starter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ubicación de los mandos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Interruptor de alumbrado.
Acelerador.
Pedal de freno y de embrague.
Acoplamiento/desacoplamiento de la transmisión.
Acoplamiento y desacoplamiento del equipo de corte.
Elevación/descenso rápidos del equipo de corte.
Cerradura de encendido.
Freno de estacionamiento.
Acoplamiento y desacoplamiento de rueda libre.
Estrangulador.
Interruttore luci.
Acceleratore.
Pedale freno/frizione.
Leva del cambio.
Inserimento/disinserimento del dispositivo di taglio.
Sollevamento/abbassamento del tagliaerba.
Chiave di accensione.
Freno di parcheggio.
Inserimento/disinserimento ruote.
Choke.
De plaats van de bedieningsorganen
27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Schakelaar verlichting.
Gashendel.
Rem- en koppelingspedaal.
Aan-/uitschakeling van aandrijving.
Koppelen en onkoppeleen van de maaikast.
Snelle verhoging/verlaging van maaikast.
Stuurslot/contact.
Parkeerrem.
Aan- en uitschakeling van vrijwiel.
Chokeregelaar.
3
1. Light switch position
1. Lichtschalter
1. Interrupteur des phares
1. Interruptor de alumbrado
1. Interruttore luci
1. Schakelaar verlichting
2. Throttle control
The throttle control regulates the engine revs and thus the
rotation speed of the blades.
= Full speed
= Idling speed
2. Gashebel
Mit dem Gashebel wird die Drehzahl des Motors und damit
die Drehgeschwindigkeit des Mähaggregats geregelt.
= Vollgas
= Leerlauf
2. Commande des gaz
La commande des gaz permet de faire varier le régime du
moteur et donc la vitesse de rotation des lames.
= Régime rapide
= Ralenti
2. Acelerador
Se regula con él el régimen del motor y, por lo tanto, también
la velocidad de rotación de las cuchillas.
= Posición de plena aceleración.
= Posición de ralenti
2. Acceleratore
Questo comando aumenta o diminuisce il regime di giri
del motore e di consequenza la velocità di rotazione delle
lame.
= Pieno gas
= Minimo
2. Gashendel
Met de gasregelaar wordt het toerental van de motor geregeld en daardoor ook de rotatiesnelheid van de messen.
= Volgas-positie
= Stationair-positie
28
3
3. Pédale d'embrayage et de frein
En appuyant sur cette pédale, la transmission se débraye
et le frein entre en action simultanément.
3. Pedal de freno y de embrague
Al apretarlo se frena el vehículo y al mismo tiempo se desa
copla el motor deteniéndose la propulsión.
3. Brake and clutch pedal
3. Pedale freno/frizione
When the pedal is pushed down the brake is applied and the
motor is disengaged.
Premendo il pedale il trattore si frena, il motore va in folle
e cessa la trazione.
3. Brems- und Kupplungspedal
3. Rem- en koppelingspedaal
Beim Vorwärtsdrücken des Pedals wird das Fahrzeug abgebremst. Gleichzeitig wird der Motor ausgekuppelt und das
Fahrzeug rollt aus.
Als de pedaal ingedrukt wordt, remt het voertuig. Tegelijkertijd wordt de motor ontkoppeld en stopt de aandrijving.
4. Levier de commande de la transmission
hydrostatique
Le levier peut être placé dans quatre positions différentes :
N = Position neutre
S = Vitesse lente
F = Vitesse rapide
R = Marche arrière
Le levier peut être déplacé progressivement de S à F afin
d'obtenir la vitesse désirée.
S
R
F
4. Acoplamiento/desacoplamiento de la transmisión
N
00
La palanca tiene cuatro posiciones:
N = Punto neutro (desacoplada)
S = Marcha lenta
F = Marcha rápida
R = Marcha atrás
La palanca puede desplazarse en forma progresiva entre S
y F para obtener la velocidad deseada.
77
8
4. Motion control lever
There are four different positions for this lever:
N = Neutral (no drive)
S = Slow
F = Fast
R = Reverse
The lever can be moved steplessly between S and F to ensure
the required speed.
4. Leva del cambio
La leva ha quattro posizioni:
N = Folla (nessuna trazione)
S = Avanzamento lento
F = Avanzamento veloce
R = Retromarcia
Per selezionare la velocità scegliere una posizione a piacere
tra S e F.
4. Ein- und Ausschalten des Antriebes
Der Hebel kann in vier verschiedene Stellungen gestellt
werden:
N = Leerlauf (Kein Antrieb)
S = Langsamfahrt
F = Schnellfahrt
R = Rückwärtsfahrt
Der Hebel kann stufenlos zwischen den Rasten S und F
bewegt werden, womit die gewünschte Fahrgeschwindigkeit
eingestellt wird.
4. Aan-/uitschakeling van aandrijving
29
De hendel kan in vier standen worden geplaatst:
N = Neutraalstand (geen andrijving)
S = Langzaam rijden
F = Snel rijden
R = Achteruit-rijden
De hendel kan rechtstreeks van S naar F worden geschoven
om de gewenste snelheid te bereiken.
3
5. Connection/disconnection of the cutting unit
Move the lever forward to connect the drive to the cutting
unit, whereby the drive belt is tensioned and the blades begin
to rotate. If the lever is moved backwards the drive will be
disconnected and the rotation of the blades slowed down by
the action of the brake shoes on the pulley.
5. Ein- und Ausschalten des Mähaggregats
Den Hebel nach vorn führen, um den Antrieb des Mähers
ein-zukuppeln. Dabei wird der Antriebsriemen gespannt
und die Riemen beginnen sich zu drehen. Wenn der Hebel
zurückge-zogen wird, wird der Antrieb ausgekuppelt und
die Drehung der Klingen wird durch an die Riemenrollen
angesetzte Bremsklöt-ze gebremst.
5. Commande d'embrayage et de débrayage du
carter de coupe
Pousser le levier vers l'avant et le verrouiller pour embrayer
le carter de coupe. Les courroies d'entraînement seront alors
en tension et les lames commenceront à tourner. Ramener
le levier vers l'arrière pour débrayer le carter de coupe, les
lames seront alors freinées par le frottement des patins de
frein sur les poulies d'entraînement.
5. Acoplamiento y desacoplamiento del equipo
de corte
Lleve la palanca hacia adelante para acoplar la propulsión
del equipo de corte. Se tensarán entonces las correas propulsoras y empezarán a girar las cuchillas. Si la palanca se
lleva hacia atrás se desacopla la propulsión al mismo tiempo
que la rotación de las cuchillas es frenada por las zapatas de
freno que aprietan las ruedas de las correas.
5. Inserimento/disinserimento del dispositivo di
taglio.
Premere in avanti la leva per avviare il tagliaerba. La cinghia
entra in tensione e le lame cominciano a girare.Tirando indietro
la leva il tagliaerba viene disinserito e le lame vengono frenate
dalle ganasce dei freni che agiscono contro la puleggia.
5. Koppelen en onkoppeleen van de maaikast
Breng de hendel naar voren om de aandrijving van de maaikast te koppelen. Daarbij wordt de aandrijfriem gesteld en de
messen beginnen te roteren. Wordt de hendel naar achteren
gebracht, wordt tegelijkertijd de rotatie van de messen afgeremd, doordat de remblokken tegen de poelie lopen.
30
3
6. Relevage et abaissement du carter de coupe
2
Tirer sur le levier vers l'arrière (1) pour relever rapidement le
carter de coupe lors du passage sur une surface accidentée.
Pour le transport, le carter de coupe doit être dans sa position
la plus élevée (relevé au maximum). Pour cela, tirer le levier
vers l'arrière jusqu'à sa butée. Pour abaisser le carter de
coupe, tirer légèrement le levier vers l'arrière (1) puis enfoncer
le bouton poussoir (2) situé sur le dessus du levier, ramener
ensuite le levier vers l'avant (3) en maintenant la pression
sur le bouton poussoir.
1
3
6. Elevación/descenso rápidos del equipo de
corte
Tire de la palanca hacia atrás para levantar rápidamente el
equipo de corte al pasar sobre irregularidades del terreno,
etc. Al transportar la máquina, el equipo de corte ha de estar
en la posición más alta. Tire de la palanca hacia atrás hasta
que se bloquee. Para descender el equipo de corte: Tire de la
palanca hacia atrás (1). Apriete el botón (2) y lleve después
la palanca hacia adelante (3).
6. Quick lifting/lowering of the cutting unit
6. Sollevamento/abbassamento del tagliaerba
Pull the lever backwards to quickly lift the cutting unit when
passing over irregularities in the lawn, etc. During transportation the cutting unit shall be in the highest position. Pull the lever
back until it locks. To lower the unit: Pull the lever backward
(1). Push in the button (2) and then move the lever forward
(3).
Per sollevare il tagliaerba quando sia necessario, tirare indietro
la leva. In caso di trasporto il tagliaerba deve essere sollevato.
Per abbassare il tagliaerba: Tirare indietro la leva(1). Premere
il pulsante (2) e portare poi la leva in avanti (3).
6. Snelle verhoging/verlaging van maaikast
Breng de hendel naar achteren om de maaikast snel te doen
verhogen bij het passeren van oneffenheden in het gazon. Bij
transport dient de maaikast in zijn hoogste stand te staan. Zet
de hendel achteruit, totdat deze vergrendeld is. Om de kast
te doen verlagen: Zet de hendel achteruit (1). Druk de knop
in (2) en breng daarna de hendel naar voren (3).
6. Schnelles Heben und Senken des Mähaggregats
Den Hebel zurückziehen, um das Mähaggregat schnell bei
der Fahrt über z.B. unebene Stellen des Rasens anzuheben.
Bei Transportfahrt soll das Mähaggregat in der höchsten Stellung stehen. Den Hebel zurückziehen, bis dieser gesperrt
wird. Senken des Aggregats: Hebel zurückziehen (1). Knopf
(2) drücken und danach den Hebel (3) nach vorn führen.
31
3
OFF
ON
START
7. Ignition Lock
There are three different positions for the ignition key:
OFF
All electric current broken.
ON
Electric current connected.
START
Start motor connected.
WARNING!
Never leave the key in the ignition lock when leaving the
machine on its own.
7. Cerradura de encendido
La llave de encendido puede hallarse en tres posiciones
diferentes:
OFF:
Corriente eléctrica cortada
ON:
Corriente eléctrica conectada
START:
Motor de arranque acoplado
ADVERTENCIA!
Si abandona la máquina sin vigilancia, no deje nunca la llave
en la cerradura.
7. Zündschloß
Der Zündschlüssel hat drei Rasten:
OFF
Strom ausgeschaltet
ON
Strom eingeschaltet
START
Anlasser eingeschaltet
WARNUNG!
Niemals den Zündschlüssel im Zündschloß lassen, wenn die
Maschine unbeaufsichtigt verlassen wird.
7. Chiave di accensione
La chiave ha tre posizioni:
OFF
I circuiti elettrici sono interrotti
ON
Attivazione del cisrcuito elettrico
START
Inserimento del motorino di avviamento.
PERICOLO!
Prima di lasciare la macchina, togliere sempre la chiave.
7. Clé de contact et de démarrage
La clé de contact possède trois positions :
OFF
Le circuit électrique est coupé (éteint)
ON
Le circuit électrique est fermé (allumé)
START
Le démarreur du moteur est alimenté (Dès le
démarrage du moteur , relâcher la clé qui
reviendra automatiquement sur la position
"ON")
ATTENTION!
Lorsque la machine doit rester sans sur veillance, même pour
un court instant, toujours arrêter le moteur, mettre le levier
de commande de vitesse au point mort (Neutre) et retirer la
clé de contact.
7. Stuurslot/contact
De sleutel voor het stuurslot/contact kan in drie standen
worden gezet:
OFF
Alle elektrische stroom uitgeschakeld
ON
De elektrische stroom ingeschakeld
START
Startmotor ingeschakeld
WAARSCHUWING!
Laat nooit de sleutel in het contact zitten, wanneer de
machine zonder toezicht wordt achtergelaten.
32
3
8. Parking brake
Connect the parking brake in the following way:
1. Press down the brake pedal to bottom position.
2. Move the parking brake lever upwards and hold in this
position.
3. Release the brake pedal.
To release the parking brake all that is necessary is to push
down the brake pedal.
8. Feststellbremse
Die Feststellbremse wie folgt ansetzen:
1. Bremspedal ganz durchtreten.
2. Feststellbremshebel nach oben führen und in dieser Stellung halten.
3. Bremspedal loslassen.
Die Feststellbremse wird durch einfache Betätigung des
Bremspedals wieder gelöst.
8. Frein de stationnement
Pour enclencher le frein de stationnement :
1. Enfoncer à fond la pédale d'embrayage/frein.
2. Relever vers le haut le levier du frein de stationnement
et le maintenir dans cette position.
3. Relâcher la pédale d'embrayage/frein. Relâcher le levier
du frein de stationnement qui restera dans sa position
verrouillée (en haut).
Pour desserrer le frein de parking, il suffit d'enfoncer la pédale d'embrayage/frein pour que le levier du frein de parking
soit déverrouillé et qu'il revienne automatiquement dans sa
position de repos.
8. Freno de estacionamiento
Aplique el freno de estacionamiento de la manera siguiente:
1. Apriete el pedal del freno hasta el fondo.
2. Tire de la palanca de freno hacia arriba y manténgala en
esta posición.
3. Suelte el pedal.
Para desaplicar el freno de estacionamiento sólo es necesario apretar el pedal del freno.
8. Freno di parcheggio
Azionare il freno di parcheggio nel modo seguente:
1. Premere il pedale freno/frizione a fondo.
2. Tirare verso l’alto la leva del freno e.
3. Rilasciare il pedale.
Per disattivare il freno di parcheggio premere il pedale.
8. Parkeerrem
Schakel de parkeerrem in als volgt:
1. Druk de rempedaal in tot op de bodem.
2. Breng de parkeerremhendel naar boven en houdt hem
in deze stand.
3. Laat de rempedaal los.
Om de parkeerrem vrij te maken, behoeft u alleen de rempedaal in te drukken.
33
3
9. Blocage et déblocage de la roue libre
Pour remorquer ou déplacer le tracteur sans l'aide du moteur,
la commande de roue libre, qui se trouvesur le tablier arrière
du châssis du tracteur, doit être tirée vers l'extérieur et bloquée
dans cette position.
9. Acoplamiento y Desacoplamiento de Rueda
Libre
Para empujar o arrastrar su tractor sin la ayuda del motor, el
botón de control de rueda libre debe ser tirado hacia afuera
y puesto en su posición.
9. Inserimento/Disinserimento Rouote
9. Free-wheel Control Lever
Per trainare o spingere il trattore senza servirsi del motore: estrarre la manopola di ruota libera e bloccarìa in posizione.
To tow or move the tractor without the aid of the engine, the
free-wheel control knob must be pulled out and locked in
position.
9. Aan-en Uitschakeliong van Vrijwiel
9. Ein-und Ausschalten des Freilaufes
Om de tractor te trekken of te verplaatsen zonder de hulp
van de motor, moet de vrijwielbedieningsknop worden uitgetrokken.
Um den Traktor ohne Motorkraft abzuschleppen oder anzuschieben, muß der Freilauf-Steuerungsknopf herausgezogen.
10. Starter
Lorsque le moteur est froid, tirer le bouton de commande
du starter avant d'essayer de démarrer. Dès que le moteur
a démarré et tourne régulièrement, repousser le bouton de
commande.
10. Estrangulador
Cuando el motor está frio, extraer el estrangulador antes deintentar el arranque. Cuando ha arrancado el motor y funciona
con regularidad, introducir el estrangulador.
10. Choke
10. Choke control
In caso di partenza a freddo tirare in fuori il comando dello
choke prima di mettere in moto. Dopo l'avviamento ripremere
in posizione di riposo quando il motore gira regolarmente.
When the engine is cold the choke should be pulled out
before starting. When the engine has started and is running
smoothly push the choke in.
10. Chokeregelaar
10. Kaltstartregler
Bij een koude motor dient de hendel te worden uitgetrokken,
alvorens een startpoging wordt gedaan. Wanneer de motor
is gestart en gelijkmatig loopt, dient de hendel te worden
ingeschoven.
Bei kaltem Motor ist der Kaltstartregler herauszuziehen, bevor
ein Startversuch gemacht wird. Nach Anspringen des Motors
und bei gleichmäßigem Motorlauf ist der Kaltstartregler wieder
zurückzuschieben.
34
4. Before starting. 4. Maßnahmen vor dem Anlassen.
4. Avant de démarrer. 4. Antes del arranque.
4. Prima dell’avviamento. 4. Maatregelen vóór het starten.
Filling up
Reposición de combustible
The engine should be run of pure (not oil mixed) unleaded
petrol. Do not fill beyond the lower edge of the filling hole.
Do not fill over max level.
WARNING!
Petrol is highly inflammable. Proceed with care and fill up with
petrol outdoors. Do not smoke when filling with petrol or fill up
when the engine is warm. Do not overfill the tank since the
pertrol can expand and overflow. Make sure that the petrol
cap is securely tightened after filling. Store petrol in a cool
place in an appropriate container for engine fuel. Check the
petrol tank and pipes.
El motor ha de funcionar con gasolina pura (sin mezcia de
aceite), sin plomo. El nivel no ha de sobrepasar el borde
inferior del orificio de llenado.
ADVERTENCIA!
La gasolina es muy inflamable. Proceda con cuidado y haga
la reposición al aire libre. No fume durante la reposición y
noponga gasolina cuando el motor está caliente. No llene
demasiado el depósito, puesto que la gasolina puede expansio narse y rebosar. Después del repostado asegúrese
de que la tapa del depósito está bien apretada. Almacene el
combustible en un lugar fresco y en un recipiente destinado
a este fin. Controle el depósito y tuberías de combustible.
Tanken
Rifornimento.
Der Motor ist mit reinem, bleifreiem Benzin (nicht ölgemischt)
zu fahren. Das Benzin darf höchstens bis zur Unterkante der
Einfüllöffnung gefüllt werden.
WARNUNG!
Benzin ist sehr feuergefährlich. Mit Vorsicht vorgehen und
nur im Freien Tanken. Beim Tanken nicht rauchen. Nicht
Benzin einfüllen, wenn der Motor warm ist. Den Tank nicht
so viel füllen, daß sich das Benzin ausdehnen kann und dadurch überfließt. Darauf achten, daß der Tankverschluß nach
dem Tanken gut festgezogen wird. Benzin an einer kühlen
Stelle in Motorbenzinkanistern verwahren. Benzintank und
Leitungen regelmäßig prüfen.
Usare benzina senza piombo, non miscela. Rifornire fino al
bordo inferiore del bocchettone di rifornimento.
PERICOLO!
Non fumare e non fare rifornimento a motore caldo. Non
riempire troppo per evitare fuoriuscite di benzina. Chiudere
bene il tappo del serbatoio. Conservare il acrburante al fresco.
Controllare tubazioni e serbatoio.
Tanken
De motor dient te lopen op schone (niet met oli gemeng
de) loodvrije benzine. Tank niet meer benzine dan tot de
onderste rand van het vulgat.
WAARSCHUWING!
De benzine is zeer brandgevaarlijk. Wees voorzichtig en tank
buitenshuis. Rook niet bij het tanken en vul niet bij, wanneer
de motor warm is. Doe niet te veel in de tank, daar de benzine kan expanderen en overstromen. Zorg dat na het tanken
de benzinedop er goed op zit. Bewaar de brandstof op een
koele plaats in een jerrycan voor motorbrandstof. Controleer
benzinetank en brandstofleidingen.
Plein de carburant
Utiliser de l'essence pure (sans ajouter d'huile) sans plomb.
Remplir le réservoir jusqu'au bord inférieur de l'orifice de
remplissage, jamais plus haut.
ATTENTION!
L'essence est un produit inflammable. Prendre les précautions
nécessaires et faire le plein en extérieur. Ne jamais fumer
lors du remplissage du réservoir, ou à proximité, et ne pas
refaire le plein tant que le moteur est encore chaud. Ne pas
trop remplir le réservoir, penser à l'expansion de l'essence
à la chaleur ce qui risquerait d'entraîner le débordement du
réservoir.Toujours s'assurer, après le plein, que le bouchon du
réservoir est correctement vissé et serré. Conserver l'essence
dans un récipient spécialement conçu à cet effet et dans un
local frais et aéré. Vérifier régulièrement le réservoir et le
circuit d'alimentation en carburant.
35
4
Nivel de aceite
Oil level
La tapa combinada para el llenado de aceite y para la varilla
de nivel queda accesible después de haber levantado hacia
adelante el capó del motor. El nivel de aceite del motor debe
controlarse cada vez que se pone en marcha. Asegúrese
de que la máquina está horizontal. Descenrosque la varilla
y séquela. Vuélvala a colocar. Enrósquela. Quítela otra vez
y lea el nivel de aceite.
The combined oil refilling cap and the oil stick is accessible
when the bonnet is lifted forwards. The oil level in the engine
should be checked before each run. Make sure that the tractor
is horizontal. Unscrew the oil stick and wipe clean. Replace the
oil stick and screw tight. Remove again and check the level.
Ölstand
Der mit dem Meßstab kombinierte Öleinfülldeckel ist nach
Aufklappen der Motorhaube zugänglich. Den Ölstand im Motor
vor jeder Fahrt prüfen. Dabei darauf achten, daß die Maschine
waagrecht steht. Ölmeßstab herausschrauben und abwischen.
Meßstab wieder fest einschrauben, nochmals herausnehmen
und den Ölstand ablesen.
Livello dell’olio
Sollevare il cofano per accedere al tappo/asticella dell’olio.
Controllare sempre l’olio prima di avviare il motore. La macchina deve essere in piano. Svitare l’asticella e asciugarla.
Rimontare e avvitare. Togliere di nuovo e controllare il livello.
Niveau d’huile
Oliepeil
L'orifice de remplissage avec son bouchon/jauge est accessible après basculement du capot moteur vers l'avant.
Le niveau d'huile du moteur doit être contrôlé avant chaque
utilisation. S'assurer que le tracteur se trouve bien à plat,
dévisser le bouchon avec sa jauge, essuyer cette dernière.
Remettre en place le bouchon/jauge et le revisser. Attendre
quelques secondes et retirer à nouveau la jauge. Contrôler
le niveau de l'huile sur la jauge.
ADD
FULL
De gecombineerde olie-bijvuldop en peilstok worden bereikbaar, nadat de motorkap is opengeklapt. Het oliepeil in de
motor dient vóór ieder gebruik te worden gecontroleerd. Zorg
ervoor dat de maaier horizontaal staat. Schroef de oliepeilstok
eruit en maak hem schoon. Schroef de peilstok er opnieuw in.
Draai vast en haal hem er weer uit en lees het oliepeil af.
Le niveau atteint par l'huile doit se trouver entre les deux repères sur la jauge. Si ce n'est pas le cas, faire l'appoint avec de
l'huile moteur SAE 30 jusqu'au repère "maxi" (FULL), jamais
au dessus. En hiver, lorsque la température est inférieure à
0°, utilser de l'huile moteur SAE 5W30.
CAUTION - DO
El nivel de aceite ha de estar entre las dos marcas de la varilla.
Si no es este el caso, añadir aceite para motor SAE 30 hasta
la marca de ”FULL” (lleno). En invierno (a temperaturas bajo
cero) hay que utilizar aceite de motor SAE 5W-30.
The oil level should lie between the two markings on the
oil stick. If more oil is needed add SAE 30 oil to the “FULL”
marking. SAE 5W-30 oil should be used during the winter
(below freezing point).
L’olio deve essere tra i due contrassegni sull’asticella. Se
necessario rifornire con olio SAE 30, fino al segno “FULL”.
In inverno (sotto 0°) usare olio SAE 5W-30.
Der Ölstand soll zwischen den beiden Marken auf dem
Meßstab liegen. Wenn dies nicht der Fall ist, Motoröl SAE
30 bis zur Marke ”FULL” einfüllen. Im Winter (bei Frostgefahr)
ist Motoröl SAE 5W-30 anzuwenden.
Het oliepeil dient tussen de beide markeringen op de stok
te liggen. Als dit niet het geval is, moet u met SAE 30 tot het
”FULL”-merk bijvullen. ’S-winters (onder het vriespunt) dient
motorolie SAE 5W-30 te worden gebruikt.
Pression de gonflage des pneus
Vérifier régulièrement la pression de gonflage des pneus. La
pression de l'air dans les pneus doit être de 1 bar pour les
roues avant et de 0,8 bar pour les roues arrières.
Presión de inflado de los neumáticos
Comprobar regularmente la presión de inflado de los neumáticos. En los delanteros ha de ser de 1 bar y en los traseros
de 0,8 bar.
Tire air pressure
Pressione pneumatici
Check the tire pressure regularly. The pressure in the front
tire should be 1 bar (14 PSI) and 0.8 bar (12 PSI) in the
back tires.
Controllare la pressione con regolarità. Pneumatici anteriori
1 bar e posteriori 0,8 bar
De luchtdruk in de banden
Reifendruck
Den Luftdruck in den Reifen regelmäßig prüfen. Der Druck
in den Vorderreifen soll 1 bar betragen, in den Hinterreifen
0,8 bar.
36
Controleer regelmatig de luchtdruk in de banden. De druk
in de voorbanden dient 1 bar en in de achterbanden 0,8 bar
te zijn.
5. Driving. 5. Betrieb. 5. Conduite. 5. Conducción.
5. Guida. 5. Rijden.
Démarrage du moteur
S'assurer préalablement, que le carter de coupe est en position de transport (c'est à dire : relevé au maximum) et que le
levier d'embrayage et de débrayage du carter de coupe est
en position "débrayée" (voir figure).
Arranque del motor
Asegúrese de que el equipo de corte está en la posición de
transporte (en posición superior) y que la palanca para el
acoplamiento/desacoplamiento del equipo de corte está en
la posición de desacoplamiento.
Avviamento del motore
Il tagliaerba deve essere sollevato in posizione di trasporto
ela leva di inserimento/disinserimento deve essere in
`posizione”disinserito”.
Starting of motor
Het starten van de motor
Make sure that the cutting unit is in the transport position (top
position) and that the lever for connection/disconnection of
the cutting unit is in the disconnection position.
Zorg ervoor dat de maaikast in transportstand staat (hoogste stand) en dat de hendel voor aan/uitschakeling van de
maaikast in uitgeschakelde stand staat.
Anlassen des Motors
Darauf achten, daß das Mähaggregat in Transportstellung
(obere Stellung) steht und daß der Hebel für Ein- und Ausschalten des Mähaggregats auf “ausgeschaltet” steht.
Enfoncer complètement la pédale d'embrayage/frein. S'assurer
également que le levier de changement de vitesse est sur la
position "Neutre" (point-mort).
00
Pise hasta el fondo el pedal de embrague/freno y manténgalo presionado. Asegurarse de que la planca de embrague/
desembrague de la transmisión estå en punto neutro.
77
8
Press down the clutch/brake pedal completely and hold down.
Make sure that the motion control lever is in neutral ”N”.
Premere il pedale freno/frizione a fondo tenendolo premuto.
Portare la leva del cambio su ”N”, in folle.
Kupplungs- und Bremspedal ganz durchtreten und in dieser
Stellung halten. Prüfen, daß der Hebel fur das Ein- und Ausschalten des Antriebes auf Leerlauf steht.
Druk de koppelings/rempedaal geheel in en houdt hem ingedrukt. Controleer of de hendel voor aan-/uitschakelen van
de aandrijving in de neutrale stand staat.
37
5
Pull out the choke control (if engine is cold).
Den Kaltstarthebel herausziehen (nur bei kaltem Motor).
Si le moteur est froid : Tirer la commande de starter.
Extraer el estrangulador (únicamente si el motor está frío).
Estrarre il comando dello choke (in caso di partenza a
freddo).
Trek de choke uit (geldt alleen indien de motor koud is).
Warm motor: Push the gas control half-way to full gass
position " ".
Bei warmem Motor: Gashebel in die Vollgasstellung "
schieben.
"
Si le moteur est chaud : pousser la commande des gaz à midistance de sa position d'accélération maximale. " ".
Moter caliente: Empuje el acelerador hasta la mitad de su
recorrido hacia la posición de plenos gases " ".
Motore caldo: Portare il comando del gas sul massimo
" ".
Bij een warme motor: Schuif de gashendel halverwege naar
de volgaspositie " ".
38
5
Amener la clé de contact sur la position "Démarrage"
("START").
REMARQUE!
Ne pas laisser tourner le démarreur plus de 5 secondes à
chaque fois. Si le moteur ne démarre pas immédiatement,
attendre une dizaine de secondes avant d'effectuer une
nouvelle tentative.
Ponga la llave de encendido en la posición de arranque
”START”.
NOTA!
No haga funcionar el motor de arranque más de unos 5
segundos a la vez. Si el motor no arranca, espere unos 10
segundos antes de hacer otra tentativa.
Turn the ignition key to “START position”.
NOTE!
Do not run the start motor more than 5 seconds at once.
If the engine will not start, wait about 10 seconds before
the next try.
Girare la chiave su “START”.
NOTA!
Non inserire il motorino di avviamento per più di 5 secondi
per volta. Se il motore non parte attendere una decina di
secondi prima di riprovare.
Zündschlüssel auf “START” drehen.
HINWEIS!
Den Anlasser nicht jeweils länger als ca. 5 Sekunden betätigen. Wenn der Motor nicht anspringt, vor dem nächsten
Anlaßversuch ca. 10 Sekunden warten.
Draai de startsleutel naar “START”-positie
N.B.!
Laat de startmotor niet langer dan ca 5 sek. per keer draaien.
Als de motor niet start, wacht dan ca 10 sek voordat u volgende poging doet.
Laisser ensuite la clé revenir sur sa position "On" lorsque le
moteur a démarré et repousser la commande de starter dès
que le moteur tourne régulièrement. Amener la commande
des gaz à la position correspondante au régime moteur désiré.
Pour la tonte, positionner cette manette dans l'encoche prévue
pour obtenir le régime optimal pour la tonte (accélération
maximale du moteur).
Dejar que la llave de encendido vuelva a la posición “ON”
cuando ha arrancado el motor e introducir el estrangulador
tan pronto como el motor funcione con regularidad. Ponga
el acelerador en la posición deseada. Al cortar, a plenos
gases.
Let the ignition key return to the ”ON” position when the
engine has started and push in the choke control as soon
as the engine is running smoothly. Push the gas control to
the required speed. For cutting: full gas.
Dopo l’avviamento, riportare la chiave su “ON”. Regolare il gas
sul regime desiderato. Per il taglio: massimo regime “F”.
Nach Anspringen des Motors den Zündschlüssel in die
Stellung “ON” zurückgehen lassen. Den Kaltstarthebel
zurückschieben, so daß der Motor gleichmäßig arbeitet.
Den Gashebel auf die gewünschte Motordrehzahl stellen.
Bei Mähen: Vollgas.
Draai de startsleutel terug in “ON”-posotie, wanneer de motor
is gestart en schuif de choke in zordra de motor gelijkmatig
loopt. Schuif de gashendel naar het gewenste toerental.
Bij maaien: vol gas.
39
5
•
IMPORTANT! COLD STARTING FOR HYDRO
COLD STARTING FOR HYDRO (BELOW 40°F[4°C]) - AFTER
STARTING ENGINE AND BEFORE DRIVING, LET TRANSMISSION WARM UP FOR ONE (1) MINUTE BY PLACING
MOTION CONTROL LEVER IN NEUTRAL (N) POSITION
AND RELEASING CLUTCH/BRAKE PEDAL.
•
•
WICHTIG! KALTSTARTEN FÜR MASCHINEN MIT HYDROSTATISCHEM GETRIEBE
FÜR TEMPERATUREN UNTERHALB VON 40° (4°C).
NACH DEM ANLASSEN DES MOTORS DAS GETRIEBE
(1) MINUTE LANG AUFWÄRMEN LASSEN, BEVOR LOSGEFAHREN WIRD. HIERZU DAS SCHALTGETRIEBE IN.
•
•
•
•
•
ATTENTION : DEMARRAGE A FROID D'UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE.
PAR UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 4°C : APRES
AVOIR DEMARRE LE MOTEUR ET AVANT DE DEPLACER LE TRACTEUR, LAISSER LA TRANSMISSION SE
RECHAUFFER PENDANT UNE MINUTE OU PLUS, EN
PLACANT LA COMMANDE DE VITESSE SUR SA POSITION
NEUTRE (POINT MORT) ET EN RELACHANT LA PEDALE
D'EMBRAYAGE/FREIN.
•
Disengage transmission by placing freewheel control in
freewheeling position.
Start engine and move throttle control to slow position.
Be sure parking brake is not engaged.
Move motion control lever to full forward position and hold
for five (5) seconds. Move lever to full reverse position
and hold for five (5) seconds. Repeat this procedure three
(3) times.
Move motion control lever to neutral (N) position.
Stop tractor by turning ignition key to "OFF" position.
Engage transmission by placing freewheel control in
driving position.
Start engine and move throttle control to slow position.
Drive tractor forward for approximately five feet then
backwards for five feet. Repeat this driving procedure
three times.
Your tractor is now ready for normal operation.
ENTLÜFTEN DES GETRIEBES
Um vorschriftsmäßigen Betrieb und einwandfreie Leistungsfähigkeit des Getriebes zu gewährleisten, sollte dieses vor
der ersten Inbetriebnahme des Traktors entlüftet werden. Auf
diese Weise wird sichergestellt, daß sämtliche Luftblasen,
die sich während des Transports des Traktors im Getriebe
gebildet haben könnten, entfernt werden.
WICHTIG: FALLS DAS GETRIEBE FÜR ETWAIGE WARTUNGSARBEITEN ODER ZUM ERSATZ AUSGEBAUT
WERDEN MUSS, SOLLTE ES NACH DEM WIEDEREINBAU
IM TRAKTOR ENTLÜFTET WERDEN, BEVOR DIESER IN
BETRIEB GENOMMEN WIRD.
• Den Traktor auf ebenem Boden abstellen und sicherstellen,
daß er nicht ins Rollen kommen kann. Für diesen Vorgang
kann die Feststellbremse nicht eingelegt werden.
• Das Getriebe auskuppeln, indem die Freilauf-Schaltung
auf Freilauf geschaltet wird.
• Den Motor anlassen und die Gasbedienung auf langsamen
Leerlauf stellen. Sicherstellen, daß die Feststellbremse
nicht eingelegt ist.
• Den Gangschalthebel ganz in die Vorwärtsstellung rücken
und fünf (5) Sekunden festhalten. Dann den Hebel ganz
in die Rückwärtsstellung rücken und ebenfalls fünf (5)
Sekunden lang festhalten. Dieses Verfahren dreimal (3)
wiederholen.
• Den Gangschalthebel auf die Neutral-Stellung (N)
rücken.
• Den Traktor abstellen, indem der Zündschlüssel in die
“AUS” (OFF) Stellung gedreht wird.
• Die Freilauf-Schaltung in die Fahrtstellung rücken, um
das Getriebe einzukuppeln.
• Den Motor anlassen und die Gasbedienung auf langsamen Leerlauf stellen.
• Den Traktor etwa 1,50 m (5 ft) weit nach vorne fahren
und dann um etwa 1,50 m (5 ft) zurücksetzen. Dieses
Verfahren dreimal wiederholen.
• Der Traktor ist jetzt normal betriebsbereit.
IMORTANTE!
EMPIESO EN FRÍO PARA HIDROSTÁTICO
PARA TEMPERATURA MENOR QUE 40°F (4°C). DESPUÉS
DE HABER EMPESADO EL MOTOR Y ANTÉS DE CONDUCIR, DEJE QUE LA TRASMICIÓN SE CALIENTE
DURANTE (1) MINUTO PONIENDO EL DISPOSITIVO DE
CAMBIO A NEUTRO (N) Y SOLTANDO EL PEDAL DEL
EMBRAGUE/FRENO.
ATTENZIONE! AVVIAMENTO A FREDDO PER TRASMISSION!
PER TEMPERATURE INFERIORI AL 40°F (4°C). DOPP
AVER AVVIATO IL MOTORE, E PRIMA DI METTERLO IN
AVANZAMENTO, LASCIARE RISCALDARE IL GRUPPO
TRASMISSIONE PER UN (1) MINUTO METTENDO IL
CAMBIO IN FOLLE E DISINNESTANDO IL PEDALE DEL
FRENO/FRIZIONE.
BELANGRIJK! LOUD STARTEN VOOR HYDRO
VOOR TEMPERATUREN ONDER 40°F (4°C). NA HET
TARTEN VAN DE MOTOR EN VÓÓR HET RIJDEN DE
TRANSMISSIE (1) MINUUT WARM LATEN LOPEN DOOR
DE VERSNELLINGSHENDEL IN NEUTRAAL TE PLAATSEN
EN HET REM/KOPPELINGSPEDAAL LOS TE LATEN.
PURGE TRANSMISSION
To ensure proper operation and performance, it is recommended that the transmission be purged before operating
tractor for the first time. This procedure will remove any trapped
air inside the transmission which may have developed during
shipping of your tractor.
IMPORTANT: SHOULD YOUR TRANSMISSION REQUIRE
REMOVAL FOR SERVICE OR REPLACEMENT, IT SHOULD
BE PURGED AFTER REIN STALLATION BEFORE OPERATING THE TRACTOR.
• Park tractor on level surface so it will not roll in any direction. Parking brake must be disengaged for the following
procedure.
PURGE DE LA TRANSMISSION
Pour assurer un fonctionnement et un rendement corrects,
il est recommandé de purger la transmission avant d'utiliser
le tracteur pour la première fois. Cette opération supprimera
l'air emprisonné à l'intérieur de la transmission pendant le
transport du tracteur.
ATTENTION! SI LA TRANSMISSION A ETE DEPOSE
POUR SON ENTRETIEN OU SON REMPLACEMENT, ELLE
DEVRA ETRE PURGEE APRES SON REMONTAGE ET
AVANT REUTILISATION DU TRACTEUR.
40
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Placer le tracteur sur une surface plane afin qu'il ne
puisse pas rouler dans aucune direction. Le frein de stationnement doit être desserré pour effectuer les opérations
suivantes.
Débrayer la transmission en plaçant la commande de
roue libre sur sa position de marche en roue libre (Se
référer à la section "TRANSPORT" de ce livret).
Démarrer le moteur et mettre la commande des gaz en
position de ralenti. S'assurer que le frein de stationnement
n'est pas serré.
Déplacer à fond le levier de commande d'avancement en
position de marche avant et le maintenir ainsi pendant 5
secondes. Déplacer ensuite à fond le levier en position de
marche arrière et le maintenir ainsi pendant 5 secondes.
Répéter ces opérations 3 fois de suite.
Déplacer le levier de commande d'avancement en position de point mort (N).
Arrêter le moteur du tracteur en amenant la clé de contact
sur sa position d'arrêt (OFF).
Embrayer à nouveau la transmission en replaçant la commande de roue libre dans sa position "embrayée" (Voir
section "TRANSPORT de ce manuel).
Redémarrer le moteur et placer la commande des gaz
en position de ralenti.
Faire avancer le tracteur de 1 à 2 mètres en marche avant,
puis de la même distance en marche arière. Répéter cette
opération 3 fois de suite.
Le tracteur est maintenant prêt pour une utilisation normale.
SPURGO DELLA TRASMISSIONE
Per assicurare il buon funzionamento prestazionale del trattore, si raccomanda di spurgare la trasmissione prima di mettere in funzione il trattore per la prima volta. Ciò consentirà
di eliminare le bollicine d’aria che possono essersi formate
nella trasmissione durante il trasporto.
ATTENZIONE: SE LA TRASMISSIONE E’ STATA SMONTATA
PER RIPARAZIONI O PER LA SOSTITUZIONE, RICORDARSI DI FARE LO SPURGO DOPO LA REINSTALLAZIONE
PRIMA DI RIMETTERE IN FUNZIONE IL TRATTORE.
• Parcheggiare il trattore su una superficie piana in modo
che non si metta in movimento in alcuna direzione. La
leva del freno di stazionamento deve essere disinnestata
al fine di eseguire l’operazione seguente.
• Disinnestare la trasmissione attivando il comando di ruota
libera.
• Avviare il motore e mettere la leva dell’acceleratore sulla
posizione di lento (slow). Accertarsi che il freno di stazionamento non sia tirato.
• Mettere la leva del cambio sulla posizione di marcia avanti
massima e tenervela per cinque (5) secondi. Mettere la
leva sulla retromarcia al massimo e tenervela per cinque
(5) secondi. Ripetere l’operazione tre (3) volte.
• Mettere la leva del cambio in folle (N).
• Spegnere il trattore girando la chiavetta di avviamento
sulla posizione “OFF”.
• Innestare la trasmissione mettendo il comando di ruota
libera sulla posizione di marcia.
• Avviare il motore e mettere la leva dell’acceleratore sulla
posizione di lento (slow).
• Fare andare avanti il trattore di circa 1,50 metro, quindi
farlo indietreggiare, in retromarcia, della stessa distanza.
Ripetere tre volte questa operazione.
• Il trattore è pronto per il normale funzionamento.
PURGAR LA TRANSMISIÓN
Para asegurar la operación y ejecución adecuada, es recomendado que la transmisión sea purgada antes de operar el
tractor para la primera vez. Este proceso removerá cualquier
aire adentro de la transmisión que se halla formado durante
el transporte de su tractor.
IMPORTANTE: SI POR ACASO SU TRANSMISIÓN DEBE
SER REMOVIDA PARA SERVICIO O REEMPLAZO, DEBE
SER PURGADA DESPUÉS DE LA REINSTALACION Y ANTES DE OPERAR EL TRACTOR.
• Estacione el tractor con seguridad sobre una superficie
nivelada para que no ruede en ninguna dirección. El freno
de estacionamiento debe estar desenganchado para el
procedimiento siguiente.
• Desenganche la transmisión poniendo el control de
rueda libre en la posición de rueda libre (Vea “PARA EL
TRANSPORTE” en esta sección de este manual).
• Arranque el motor y mueva el control de la aceleración
a la posición de lento. Asegúrese que el freno de estacionamiento no este enganchado.
• Mueva la palanca del control de movimiento la posición
total de adelante y sujétela durante cinco (5) segundos.
Mueva la palanca hacia la posición total de marcha atrás y
sujétela durante cinco (5) segundos. Repita este proceso
tres (3) veces.
• Mueva la palanca del control de movimiento a la posición
de neutro (N).
• Pare el tractor girando la llave de encendido a la posición
de apagado “OFF”.
• Enganche la transmisión poniendo el control de rueda
libre en la posición de conducir (Vea “PARA EL TRANSPORTE” en esta sección de este manual ).
• Arranque el motor y mueva el control de la aceleración
a la posición de lento.
• Conduzca su tractor hacia adelante durante aproximadamente cinco pies y entonces hacia marcha atrás cinco
pies (150 cm). Repita este proceso tres (3) veces.
• Su tractor esta ahora dispuesto para la operación normal.
TRANSMISSIE ONTLUCHTEN
Voor de juiste werking en prestaties wordt aangeraden om
de transmissie te ontluchten voordat de trekker voor het eerst
wordt gebruikt. Hierdoor wordt lucht binnenin de transmissie
verwijderd, die er tijdens het vervoer van uw trekker kan zijn
ontstaan.
BELANGRIJK: MOCHT UW TRANSMISSIE VOOR ONDERHOUD OF VERWISSELING VERWIJDERD MOETEN
WORDEN, DAN DIENT HIJ NA DE INSTALLATIE ONTLUCHT
TE WORDEN, VOORDAT U DE TREKKER GEBRUIKT.
• Parkeer de trekker veilig op een vlakke ondergrond zodat
hij in geen enkele richting kan wegrollen.Voor de volgende
handeling moet de parkeerrem uitgeschakeld zijn.
• Schakel de transmissie uit door de freewheel-hendel in
de freewheel-stand te plaatsen.
• Start de motor en breng de gashendel naar de stand
Langzaam. Controleer of de parkeerrem uitgeschakeld
zijn.
• Breng de rijhendel zo ver mogelijk naar voren en houd
hem daar gedurende vijf (5) seconden. Breng de hendel zo
ver mogelijk naar achteren en houd hem daar gedurende
vijf (5) seconden. Herhaal dit drie (3) keer.
• Breng de rijhendel naar de stand N (neutraal).
• Stop de trekker door de contactsleutel naar de stand
“OFF” [UIT] te draaien.
• Schakel de transmissie in door de freewheel-hendel in
de rijstand te plaatsen.
• Start de motor en breng de gashendel naar de stand
Langzaam.
• Rijd de trekker ongeveer 1 meter 50 vooruit en vervolgens
1 meter 50 achteruit. Herhaal dit drie keer.
• Uw trekker is nu klaar voor normaal bedrijf.
41
5
NOTE!
NOTA!
The machine is equipped with a safety switch which
immediately breaks the current to the engine if the driver
leaves the seat with engine running and with the connection/
disconnection lever in position “connection”.
La máquina tiene un interruptor de seguridad que corta
la corriente al motor si el conductor sale del asiento con
el motor en marcha y con la palanca de acoplamiento/
desacoplamiento en la posición de acoplamiento.
HINWEIS!
NOTA!
Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter
ausgerüstet, der den Strom zum Motor sofort unterbricht,
wenn der Fahrer den Sitz bei laufendem Motor verläßt,
und dabei der Schalthebel für das Mähaggregat auf
“eingeschaltet” steht.
La macchina è dotata di interruttore di sicurezza che
interrom pe l’alimentazione di corrente al motore quando
l’operatore lascia il sedile con il motore acceso e il
tagliaerba inserito.
N.B.!
De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar,
die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt,
wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de
motor loopt en de aan/uitschakelhendel op “ingeschakeld”
staat.
REMARQUE!
La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui arrête
le moteur immédiatement, s'il est encore en fonctionnement,
lorsque le conducteur quitte le siège du tracteur.
Driving
Lower the cutting unit by moving the lever forwards. Release the brake/clutch pedal slowly. Connect the cutting unit
and move the motion control lever to the required position.
Choose a driving speed which suits the terrain and required
cutting results.
Betrieb
3
0247
Das Mähaggregat durch Vorwärtsführen des Hebels absenken.
Kupplungs- und Bremspedal langsam zurückfedern lassen.
Das Mähaggregat einkuppeln und den hebel für das Ein- und
Ausschalten des Antriebes in die gewünschte Stellung stellen. Eine an das Gelände und das gewünschte Mähergebnis
angepaßte Geschwindigkeit wählen.
Conduite
Abaisser le carter de coupe en amenant le levier vers l'avant.
Relâcher doucement la pédale d'embrayage/frein. Embrayer
les lames et placer la commande de vitesse d'avancement
sur la vitesse d'avancement désirée. Choisir la vitesse
d'avancement en fonction du terrain et de la qualité de tonte
désirée (Généralement, la position optimale correspond à
l'encoche prévue à cet effet au niveau de la commande des
gaz).
Conducción
Descender la unidad de corte empujando la palanca haciaadelante. Soltar lentamente el pedal de embrague/freno. Acoplar
la unidad de corte y poner la palanca de desembrague de
la transmisión en la posición deseada. Elegir la velocidad
adecuada al terreno y al corte deseado.
Guida
Abbassare il dispositivo di taglio springendo in avanti la leva
relativa. Rilasciare lentamente il pedale freno/frizione. Inserire
il tagliaerba e posizionare la leva del cambio sulla posizione
desiderata. Selezionare una velocità di guida adeguata al
terreno e al risultato di taglio desiderato.
Rijden
Verlaag de maaikast doorde hendel naar voren te brengen.
Laat de koppelings-/rempedaal langzaam omhoogkomen.
Schakel de maaikast in enbreng de hendel voor aan-/
uitschakelen van de aandrijving in de gewenste stand. Kies
een rijsnelheid die geschikt is voor het terrein en voor het
gewenste maairesultat.
42
5
Cutting tips
•
•
•
•
•
•
•
•
Clear the lawn from stones and other objects which can
be thrown away by the blades.
Localize and mark stones and other fixed objects to avoid
collision.
Begin with a high cutting height and reduce until the
required cutting result is obtained.
The cutting result is best with high engine speed (blades
rotate quickly) and low gear (machine goes slowly). If
the grass is too long and thick the drive speed can be
increased by selecting a higher gear or reducing the motor
speed, without affecting the cutting result.
The best lawn is achieved if the grass is cut often. Cutting
becomes more even and the cut grass is more evenly
distributed over the surface.Total time taken is not greater,
since higher drive speed can be selected without affecting
the cutting results.
Avoid cutting wet grass. The cutting results will be worse
since the wheels will sink into the soft lawn.
Spray the cutting unit with water underneath after use.
Consejos para el corte
•
•
•
•
•
Ratschläge zum Rasenmähen
•
•
•
•
•
•
•
Steine und andere Gegenstände vom Rasen entfernen,
da diese sonst von den Mähklingen weggeschleudert
werden.
Große Steine und andere Gegenstände im Mähbereich
kennzeichnen, um ein Auffahren zu vermeiden.
Mit hoher Mähhöhe beginnen und diese dann senken,
bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
Das Mähergebnis ist am besten mit hoher Motordrehzahl
(die Klingen rotieren schnell) und niedrigem Gang (die
Maschine fährt langsam). Wenn das Gras nicht allzu hoch
und dicht ist, kann die Fahrgeschwindigkeit erhöht werden,
indem ein höherer Gang gewählt wird, oder man senkt
die Motordrehzahl, ohne daß das Mähergebnis merkbar
schlechter wird.
Der Rasen wird am schönsten, wenn er oft gemäht wird.
Das Gras wird dadurch gleichmäßiger gemäht und das
gemähte Gras wird gleichmäßiger über die Oberfläche
verteilt. Der gesamte Zeitaufwand ist nicht größer, da
eine höhere Fahrgeschwindigkeit gewählt werden kann,
ohne daß schlechter gemäht wird.
Wenn möglich, keinen nassen Rasen mähen. Das Mähergebnis wird schlechter, da die Räder im weichen Rasen
einsinken.
Nach jedem Einsatz ist das Mähaggregat von unten mit
Wasser abzuspülen.
•
•
•
•
•
•
•
Retirer de la pelouse, les pierres et autres objets qui
pourraient être propulsés par les lames et devenir ainsi
des projectiles dangereux.
Localiser et marquer les pierres et autres obstacles fixes
afin d'éviter une éventuelle collision pendant la tonte.
Commencer par couper assez haut, puis réduire progressivement cette hauteur de coupe jusqu'à obtention du
résultat souhaité.
Le meilleur résultat de coupe sera obtenu avec un régime
de rotation du moteur élevé (Les lames tournent très vite)
et une vitesse d'avancement réduite (Le tracteur avance
lentement). Si l'herbe n'est pas trop haute, ni trop dense,
la vitesse d'avancement du tracteur peut être augmentée,
en choisissant le rapport de boîte de vitesses supérieur
ou en réduisant le régime du moteur, sans affecter la
qualité de la coupe.
Les plus belles pelouses sont celles qui sont tondues
souvent. La coupe est plus régulière et l'herbe est mieux
répartie sur la surface. Le temps passé pour effectuer la
tonte ne sera pas nécessairement plus important, car la
vitesse d'avancement pourra être plus élevée sans que
l'aspect de la pelouse n'en soit affecté.
Eviter de tondre une pelouse mouillée, car la qualité de la
coupe ne pourrait être correcte du fait de l'enfoncement
des roues du tracteur dans le sol.
Limpie el césped de piedras y otros objetos que puedan
ser proyectados por las cuchillas.
Localice y marque piedras y otros objetos a fin de evitar
el choque con ellos.
Empiece con una altura de corte alta y vaya disminuyéndola hasta alcanzar el resultado deseado.
El resultado es mejor si se utiliza un régimen elevado
del motor (las cuchillas giran rápidamente) y una marcha
baja (la máquina se desplaza lentamente). Si la hierba
es demasiado alta y muy densa, puede aumentarse la
velocidad de marcha eligiendo una relación de cambios
más alta o reduciendo las revoluciones del motor, sin que
el resultado del corte se empeore.
El césped mejor se obtiene cortándolo a menudo. El corte
será más uniforme y la hierba cortada quedará distribuida
más uniformemente por toda la superficie. El tiempo de
corte no será mayor, puesto que puede elegirse una
velocidad de marcha más alta sin empeorar el resultado
del corte.
Evite cortar el césped si está mojado, pues el resultado
sería peor al hundirse las ruedas en el suelo blando.
Después de cada uso, limpie el equipo de corte rociándolo
a chorro de agua por la parte inferior.
Consigli per il taglio dell’erba
•
•
•
•
•
•
•
Conseils pour la tonte
•
Nettoyer le carter de coupe, et en particulier le fond, au
jet ou au nettoyeur à haute pression, après chaque utilisation. Une raclette peut être utile pour décoller l'herbe
fraîche du carter ou de la goulotte d'éjection.
Pulire il prato da pietre e altri corpi estranei.
Individuare ostacoli fissi.
Cominciare con un’altezza di taglio elevata e scendere
progressivamente.
I migliori risultati si ottengono con un elevato regime del
motore (lame che girano veloci) e marcia bassa (la macchina si muive lentamente). Se l’erba non è alta o folta è
possibile passare ad una marcia superiore o diminuire il
regime senza peggiorare sensibilmente il risultato.
`I migliori prati sono quelli tagliati spesso. Il taglio è più
uniforme e il tagliato si distribuisce più uniformemente
su tutta la superficie. Il tempo necessario complessivo è
uguale.
Evitare di tagliare un prato bagnato. Il risultato non è soddisfaciente dato che le ruote affondano nella superfice
del tappeto erboso.
Lavare il tagliaerba con acqua dopo ogni uso.
Maaitips
•
•
•
•
•
•
•
43
Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon,
die weggeworpen kunnen worden door de messen.
Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden.
Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot
gewenste maairesultaat is verkregen.
Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental
(de messen roteren snel) en een lage versnelling (de
machine beweegt zich langzaam). Is het gras niet al te
hoog en dicht begroeid, kan de rijsnelheid toenemen door
een hogere versnelling te kiezen, of door het toerental te
verla-gen, zonder dat het maairesultaat merkbaar minder
wordt.
Het mooiste gazon wordt verkregen, als het vaak wordt
gemaaid. Het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak
verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet
langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast,
zonder dat het maairesultaat minder wordt.
Vermijd een nat gazon te maaien. Het maairesultaat wordt
minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken.
Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt
schoon met water.
5
ATTENTION!
•
•
•
Ne jamais utiliser un tracteur sur des pentes excédant
10°. Les risques de renversement étant alors très importants.
Ne jamais rouler parallèlement à la pente du fait des risques
de renversement. Toujours rouler perpendiculairement à
la pente, aussi bien en montant, qu'en descendant.
Ne jamais arrêter ou démarrer un tracteur en pente.
ADVERTENCIA!
•
•
•
WARNING!
•
•
•
No conduzca por terreno de inclinación superior a 10°,
pues hay riesgo de sobrepeso en la parte posterior.
No conduzca por los bordes de terrenos inclinados, puesto
que es entonces muy grande el riesgo de vuelco.
Evite el parar o arrancar la máquina en terreno inclinado.
PERICOLO!
Do not drive in terrain at an angle of more than max. 10°.
The risk for spark-over backwards is large.
In steep terrain the risk for tipping is considerable.
Avoid stopping and starting in sloping terrain.
•
•
•
Non affrontare pendi superiori a 10° gradi
Non procedere mai trasversalmente alla linea di massima
pendenza.
Evitare fermate o partenze su terreni in pendio.
WAARSCHUWING!
WARNUNG!
•
•
•
•
Fahren Sie nicht in Gelände mit einer höheren Neigung
als höchstens 10°. Bei Bergauffahrt besteht in diesem Fall
die Gefahr, daß die Maschine nach hinten überschlägt.
Fahren Sie auch nicht quer zum Hang, da die Maschine
seitlich umkippen kann.
Vermeiden Sie, auf dem Hang anzufahren oder anzuhalten.
•
•
Rij niet op een terrein met een helling van meer dan10°.
Het risico om achterover te slaan is zeer groot.
Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is.
Vermijd te stoppen of te starten op een hellend terrein.
Tondre en tournant vers la droite afin de rejeter l'herbe loin des
massifs et des allées. Pour les grandes pelouses, changer de
sens tous les 2 ou 3 tours pour que l'herbe soit rejetée sur la
surface déjà tondue comme le montre la figure ci-dessus.
Conduzca dando vueltas hacia la derecha a fin de que la
hierba cortada sea lanzada fuera de parterres, senderos,
etc. En superficies grandes, el sentido de marcha ha de
cambiarse después de 2-3 vueltas para que la hierba cortada sea lanzada contra la superficie ya cortada, como se
ve en la ilustración.
Drive in right turns so that the cut grass is thrown away
from flower beds and paths, etc. For larger lawns the drive
direction should be changed after 2-3 turns so that the cut
grass is thrown towards the area that has already been cut
as shown in the illustration.
Avanzare ad elevato regime per togliere il tagliato da aiuole,
vialetti e simili. Dopo due o tre giri, su tappeti di maggiori
dimensioni, cambiare il senso di marcia come da figura per
smaltire il tagliato sulla superficie già tagliata.
Rijd rechtse ronden, zodat het gemaaide gras wordt weggeworpen van borders, paden etc. Bij grotere gazons dient u de
rijrichting na 2-3 ronden te veranderen, zodat het gemaaide
gras wordt weggeworpen op het gedeelte, dat reeds gemaaid
is (zie illustratie).
In Rechtskurven fahren, damit das gemähte Gras von Beeten,
Gängen usw. weggeschleudert wird. Auf einem größeren
Rasen soll die Fahrtrichtung nach 2-3 Runden geändert
werden, damit das gemähte Gras auf die bereits gemähte
Fläche geschleudert wird, siehe Bild.
44
5
Use the left side of the machine to cut close to trees, bushes
and paths, etc. The blade cuts about 15 mm inside the edge
of the cover.
Die linke Seite der Maschine benutzen, um in der Nähe von
Bäumen, Gebüsch, Gängen usw. zu mähen. Die Mähklinge
mäht ca. 15 mm innerhalb der Haubenkante.
Utiliser le côté gauche de la machine pour tondre à proximité
des arbres, des arbustes, des allées, etc... La lame coupe à
environ 15 mm en retrait du bord intérieur du carter.
Utilice el lado izquierdo de la máquina para poder cortar
cerca de árboles, arbustos, senderos, etc. La cuchilla corta
a unos 15 mm por dentro del borde de la cubierta.
Usare il lato sinistro della macchina per tagliare in prossimità
di alberi, cespugli, vialetti ecc. Le lame tagliano circa 15 mm
all’interno del coprilame.
Gebruik de linker kant van de machine om dicht bij bomen,
heesters en dergelijke te kunnen maaien. Het mes maait ca.
15 mm van de kant van de kap.
Switching off the engine
Disconnect the cutting unit by moving the connect/disconnect
lever downwards. Move the gas control to “ ”. Lift up the cutting unit and turn the ignition key to “STOP” position.
Abstellen des Motors
Mähaggregat durch Abwärtsführen des Aggregatschalthebels
auskuppeln. Gashebel nach unten auf “ ” führen. Mähaggregat anheben und den Zündschlüssel auf “STOP” drehen.
Arrêt du moteur
Débrayer les lames en abaissant le levier de commande
d'embrayage des lames. Amener la commande des gaz vers
le bas en position de ralenti “ ”. Relever le carter de coupe
et amener la clé de contact sur la position "STOP".
Parada del motor
Desacople el equipo de corte llevando hacia abajo la palanca
de acoplamiento/desacoplamiento. Lleve el acelerador hacia
abajo hasta la posición “ ”. Levante el equipo de corte y ponga
la llave de encendido en la posición “STOP” (apagado).
Arresto del motore
Portare la leva di azionamento del dispositivo di taglio su
“disinserito”, verso il basso. Portare il comando del gas su “
”(lento). Sollevare il tagliaerba e girare la chiave su “STOP”.
Het stoppen van de motor
Schakel de maaikast uit, door de aan/uitschakelhendel naar
beneden te brengen. Breng de gashendel naar beneden tot
stand “ ”. Verhoog de maaikast en zet de contactsleutel in
positie “STOP”.
45
5
ADVERTENCIA!
WARNING!
Nunca deje la llave de encendido en la máquina sin vigilancia, a fin de evitar aue niños u otras personas ajenas
puedan arrancar el motor.
Do not leave the ignition key in the machine when not in
use to prevent children and other unauthorized persons
starting the engine.
WARNUNG!
PERICOLO!
Den Zündschlüssel niemals im Zündschloß sitzen lassen,
wenn die Machine unbeaufsichtigt verlassen wird, damit
nicht Kinder und unbefugte Personen den Motor anlassen
können.
Prima di lasciare la macchina, togliere sempre la chiave.
WAARSCHUWING!
ATTENTION!
Laat nooit de contactsleutel er in zitten, wanneer de machine onbemand wordt achtergelaten, om te voorkomen
dat kinderen en onbevoegden de motor starten.
Ne jamais laisser la clé de contact sur la machine lorsqu'elle
reste sans surveillance afin d'éviter que des enfants ou
d'autres personnes non autorisées ne puissent démarrer
le moteur.
46
6. Maintenance, adjustment. 6. Wartung (Instandhaltung), Einstellung. 6. Entretien, réglages. 6. Mantenimiento, ajuste.
6. Manutenzione. 6. Onderhoud, afstelling.
WARNING!
ADVERTENCIA!
Before servicing the engine or cutting unit the following shall
be carried out:
• Press down the clutch/brake pedal and engage the parking brake lever.
• Put gear lever in neutral.
• Move connection/disconnection lever to disengaged
position.
• Switch off engine.
• Remove the ignition cable from the plug.
Antes de proceder a efectuar el servicio en el motor o en
el equipo de corte, hay que hacer lo siguiente:
• Apretar el pedal del embrague/freno y acoplar el
freno de estacionamiento.
• Poner la palanca de cambios en punto neutro.
• Poner la palanca de embrague en posición
desembragada.
• Parar el motor.
• Quitar el cable de encendido de la bujía.
WARNUNG!
PERICOLO!
Vor Wartungsmaßnahmen an Motor oder Mähaggregat sind
folgende Maßnahmen durchzuführen:
• Kupplungs-/Bremspedal durchtreten und Feststellbremse ansetzen.
• Getriebeschalthebel auf Leerlauf stellen.
• Schalthebel des Mähaggregats in ausgekuppelte Stellung stellen.
• Motor abstellen.
• Zündkabel von der Zündkerze abnehmen.
Prima di ogni intervento effettuare quanto segue:
• Premere il pedale freno/frizione e indserire il freno di
parcheggio.
• Mettere la leva del cambio in folle.
• Disinserire il tagliaerba.
• Spengere il motore.
• Staccare la candela.
WAARSCHUWING!
Voordat service-werkzaamheden aan de motor of maaikast
worden verricht, dient men het volgende te doen:
• Druk de koppelings/rempedaal in en trek de parkeerremhendel aan.
• Zet de versnellingshendel in neutrale stand.
• Breng de koppelingshendel in ontkoppelde stand.
• Zet de motor af.
• Verwijder de ontstekingskabel van de bougie.
ATTENTION!
Avant toute intervention sur le moteur ou le carter de coupe
suivre les instructions ci-dessous :
• Enfoncer la pédale d'embrayage/frein pour verrouiller le
frein de stationnement.
• Amener le levier de vitesse en position "Neutre" (point
mort).
• Débrayer les lames.
• Arrêter le moteur.
• Débrancher le câble d'allumage de la bougie.
Engine hood
•
•
•
1
•
•
Raise hood.
Unsnap headlight wire connector.
Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt forward
and lift off of tractor.
To reinstall, slide hood pivot brackets into slots in frame.
Reconnect headlight wire connector and close hood.
Motorhaube
•
•
•
•
2
•
(1) Hood
(2) Headlight wire connector
Motorhaube hochklappen.
Scheinwerferanschluß lösen.
Vor den Mäher treten. Motorhaube an den Seiten
anfassen, nach vorn kippen und aus dem Mäher
herausheben.
Beim Wiedereinsetzen die Stützstreben der Motorhaube
in die Schlitze des Rahmens schieben.
Scheinwerferanschluß wieder anschließen und die
Motorhaube schließen.
Capot moteur
•
•
•
(1) Motorhaube
(2) Scheinwerferanschluß
•
(1) Capot
(2) Connexion des phares
•
47
Relever le capot,
Débrancher les phares,
Après s'être placé devant le tracteur, prendre le capot par
les côtés, le faire basculer vers l'avant puis le soulever pour
le libérer des encoches qui le retiennent au châssis.
Pour le remettre en place, repositionner les ergots du capot
dans les encoches du châssis.
Rebrancher les phares et refermer le capot.
6
Cubierta del motor
1
•
•
•
•
•
Levante la cubierta.
Desenchufe el conector de cables de los faros
delanteros.
Colóquese delante del tractor. Mueva la cubierta hacia
ambos lados, inclínela hacia delante y extráigala.
Para volver a ponerla, debe introducir los ejes de giro
en las ranuras correspondientes del chasis.
Enchufe el conector de cables de los faros delanteros
y cierre la cubierta.
Cofano Motore
•
•
•
2
(1)
(2)
•
•
Cubierta
Conector de cables de los faros delanteros
Sollevare il cofano.
Staccare il contatto del cavo delle luci.
Dal davanti del trattore. Spingere di lato il cofano,
ribaltare in avanti e sollevarlo dal trattore.
Per rimontare, infilare le staffe nelle guide sul telaio.
Ricollegare il cavo principale e chiudere il cofano.
Motorkap
(1)
(2)
Cofano
Connettore cavo luci
(1)
(2)
Motorkap
Aansluitkabel koplampen
•
•
•
•
•
Maintenance
Open de motorkap.
Ontkoppel de aansluitkabel van de koplampen.
Ga recht voor de trekker staan. Pak de motorkap aan
beide zijden vast, kantel hem naar voren en til hem van
de trekker.
Plaats bij het monteren van de kap de scharnierbeugels
in de betreffende openingen in het chassis.
Sluit de aansluitkabel van de koplampen weer aan en
sluit de motorkap.
Wartung
NOTE: Periodic maintenance should be performed on a
regular basis in order to keep your tractor in good running
condition.
WARNING: Disconnect spark plug wire to prevent accidental starting before attempting any repair, inspection, or
maintenance.
Before each use:
• Check oil, lubricate pivot points as necessary.
• Check to see all bolts, nuts, and cotter pins are in place
and secure.
• Check the battery, terminals and vents.
• Recharge slowly at 6 amperes if needed.
• Clean air screen.
• Keep tractor free of dirt and chaff to prevent engine damage or overheating.
• Check brake operation.
Cleaning
Do not use high pressure washer for cleaning. Water can
enter engine and transmission and shorten the useful life of
the machine.
HINWEIS: Der Mäher sollte regelmäßig gewartet werden, um
einen einwandfreien Betrieb des Mähers zu gewährleisten.
WARNUNG! Vor Reparatur-, Inspektions- und Wartungsarbeiten muß das Zündkerzenkabel entfernt werden, um ein
plötzliches Starten des Mähers zu verhindern.
Vor dem Gebrauch:
• Ölstand kontrollieren, wenn erfoderlich sind die Zapfenstellen zu schmieren.
• Kontrollieren, ob sich sämtliche Bolzen, Muttern und Sicherungsstifte an ihrem Platz befinden und festgezogen
sind.
• Die Batterieklemmen und Entlüfter der Batterie prüfen.
• Wenn erforderlich, ist die Batterie bei einer Stromstärke
von 6 A langsam aufzuladen.
• Luftgitter reinigen.
• Den Mäher von Schmutz und Häcksel freihalten, um
Motorschaden oder Überhitzung zu vermeiden.
• Funktion der Bremsen kontrollieren.
Reinigung
Verwenden Sie für die Reinigung keine Hochdruckreinigungsgeräte. Das Wasser könnte in den Motor oder das
Getriebe eindringen und die Lebensdauer der Maschine
verkürzen.
48
6
Manutenzione
Entretien
NOTA: Effettuare interventi periodici di manutenzione, per
conservare il trattore nelle migliori condizioni di esercizio.
PERICOLO: Prima di ogni intervento di manutenzione, riparazione o ispezione, staccare sempre la candela per evitare
messe in moto accidentali.
Prima di ogni impiego:
• Controllare l'olio e lubrificare se necessario i punti di
articolazione.
• Controllare che tutti i dadi, i bulloni, le viti e i perni siano
posto.
• Controllare i poli e i punti di sfiato della batteria.
• Se necessario ricaricare lentamento a sei amperes.
• Pulire schermo aria.
• Tenere il trattore pulito per evitare surriscaldamento del
motore e danni conseguenti.
• Controllare il funzionamento del freno.
Pulizia
Per le operazioni di pulizia, non utilizzare acqua ad alta
pressione. L’acqua può infiltrarsi nel motore e nel sistema
di trasmissione, riducendo quindi così il tempo di vita della
macchina.
REMARQUE : Le tracteur doit être entretenu régulièrement
afin de maintenir ses performances.
ATTENTION!Toujours débrancher le fil de la bougie, afin
d'éviter tout démarrage accidentel, lors d'une réparation,
d'une inspection ou d'une opération de maintenance.
Avant chaque utilisation :
• Contrôler le niveau d'huile et lubrifier, si nécessaire, les
points d'articulation,
• Vérifier que tous les boulons, écrous et épingles sont en
place et solidement fixés,
• Contrôler la batterie, ses cosses et sa mise à l'air libre,
• La recharger doucement à 6 ampères, si nécessaire,
• Nettoyer la grille de ventilation du moteur,
• Nettoyer le filtre à air,
• Nettoyer le tracteur afin d'évacuer la poussière et les
brindilles qui risqueraient d'endommager le moteur ou
de provoquer un échauffement anormal.
• Vérifier le fonctionnement du frein.
Nettoyage
N’utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le lavage.
L’eau pourrait s’infiltrer dans le moteur et abréger ainsi la
durée de l’appareil.
Onderhoud
N.B.: Om uw tractor in goede conditie te houden, moeten er
regelmatig onderhoudsbeurten uitgevoerd worden.
WAARSCHUWING: Schakel altijd eerst de bougieleiding uit
voor u herstellingen, inspecties of onderhoud uitvoert. Dit om
te voorkomen dat de machine per ongeluk start.
Voor elk gebruik:
• Controleer het oliepeil en smeer de draaipunten indien
nodig.
• Controleer of alle bouten, moeren en splitpennen op hun
plaats zitten en goed vast zitten.
• Controleer de accupolen en ontluchtingsopeningen.
• Laad voorzichtig op bij 6 ampere indien nodig.
• Maak het luchtscherm schoon.
• Zorg dat er geen vuil en kaf op en in de tractor zit, zodat
de motor niet beschadigd of oververhit raakt.
• Controleer de werking van de remmen.
Reinigen
Geen water onder hoge druk gebruiken om het voertuig te
reinigen. Er kan water in de motor en in de transmissieorganen
komen, wat de levensduur van het voertuig verkort.
Mantenimiento
NOTA: El mantenimiento periódico ha de hacerse con regularidad a fin de mantener el tractor en buen estado.
ADVERTENCIA: Antes de efectuar cualquier reparación,
inspección o maintenimiento, desconectar el cable de la bujía
a fin de evitar accidentes.
Antes de cada uso de la máquina:
• Controlar el aceite, si es necesario lubricar los puntos de
pivotaje.
• Controlar que todos los pernos, tuercas y pasadores
estén en su sitio y bien seguros.
• Controlar la batería, los bornes y los orificios de ventilación.
• Recargar lentamente a 6 amperios.
• Limpiar el filtro de aire.
• Mantener el tractor libre de suciedad a fin de evitar daños
o sobrecalentamientos del motor.
• Controlar el funcionamiento del freno.
Limpieza
No utilizar dispositivos de limpieza a presión alta para limpiar.
El agua podría entrar en el motor y la transmisión y acortar
la vida de la máquina.
49
6
Pour assurer l'entretien du moteur
Se référer au manuel d'utilisation du moteur.
Vidange de l'huile du moteur
Retirer le bouchon (1) et placer le tuyau de vidange (2).
Pour ouvrir la soupape de vidange, repousser légèrement
la soupape en la faisant tourner dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre pour sortir du cran, puis tirer
sur la soupape pour libérer l'huile.
• Pour refermer la soupape de vidange, repousser la
soupape et la faire tourner légèrement dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage du cran et
relâcher la soupape.
• Retirer le tuyau de vidange et replacer le bouchon.
1. Bouchon
2. Tuyau de vidange
•
•
Mantenimiento del motor
Vea el manual del motor.
Válvula de purga del aceite
Remover la caperuza e instalar el tubo de purga.
Para abrir la válvula, apretar ligeramente, girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj y desenganchar.
• Para cerrar la válvula, apretar y girar en el sentido de las
agujas del reloj.
• Remover el tubo de purga e instalar la caperuza.
1. Caperuza
2. Tubo de purga
•
•
1
2
To service engine
See engine manual.
Oil drain valve
Remove cap and install drain tube.
To open valve, push in slightly, turn counterclockwise and
pull out.
• To close valve, push in and turn clockwise.
• Remove drain tube and install cap.
1. Cap
2. Drain Tube
Manutenzione del motore
•
•
Fare riferimento al manuale del motore.
Valvola di scarico dell’olio
Rimuovere il tappo ed inserire il tubo di scarico.
Per aprire la valvola, premere leggermente, ruotare in
senso antiorario ed estrarre.
• Per chiudere la valvola, premere e ruotare in senso
orario.
• Rimuovere il tubo di scarico e riposizionare il tappo.
1. Tappo
2. Tubo di scarico
•
•
Wartung des Motors
Im Handbuch des Motors nachschlagen
Ventil für den Ölablauf
Den Deckel abnehmen und den Ablaufschlauch hineinstecken.
• Zum Öffnen des Ventils, dieses leicht hinunter drücken,
gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
• Um das Ventil zu schliessen, dieses hinein drücken und
im Uhrzeigersinn drehen
• Den Ablaufschlauch herausziehen und den Deckel wieder
aufsetzen.
1. Deckel
2. Ablaufschlauch
•
Voor het onderhoud van de motor
Zie motor handleiding
Olie aflaatklep
Neem het kapje weg en breng de aflaatbuis aan.
Om de klep te openen druk lichtjes in, draai om tegen
wijzerzin en trek uit.
• Om de klep te sluiten, druk in en draai om in wijzerzin.
• Verwijder de aflaatbuis en breng het kapje aan.
1. Kapje
2. Aflaatbuis
•
•
50
6
DATI DI SERVIZIO
Compilare ogni qualvolta si esegue un regolare servizio
Necessità
Ogni
8 ore
Ogni
25 ore
Cambio dell'olio (Senza filtro dell’olio)................................................
Ogni .
50 ore
•
Cambio dell'olio (Con filtro dell’olio) .......................................................................
Lubrificazione punti di articolazione ...................................................
Controllo freni..............................................
•
•
Ogni .
100 ore
Ogni
200 ore
•
•
Pulizia filtro aria e prefiltro.............................................. •
Pulizia schermo aria.......................................................
Sostituzione depuratore aria .......................................................................................................
Pulizia raffreddamento motore ...............................................................................
•
Sostituzione candela ...................................................................................................................
Controllo pneumatici ...................................
•
•
•
Sostituzione filtro carburante...........................................................................................................................
Pulizia batteria e morsetti...................................................................
•
Controllo marmitta..................................................................................................
•
Lubrificazione giunti sferici ........................... ..............................................................................
•
Regolazione carburatore ............................. •
•
•
Regolazione convergenza...........................
SERVICE AANTEKENINGEN
Vul telkens u service uitvoert, de datum in
Indien
nodig
om de
8 uur
om de
25 uur
Motorolie vervangen (zonder oliefilter) ...............................................
om de
50 uur
•
Motorolie vervangen (met oliefilter) ........................................................................
Draaipunten smeren...........................................................................
Werking van de remmen controleren ..........
•
•
om de
100 uur
•
•
•
Lchtscherm schoonmaken .............................................
Luchtfilter en voor-reiniger
schoonmaken .................................................................
Papieren inzetstuk van de
luchtreiniger vervangen ...............................................................................................................
Koelribben van de motor
schoonmaken .........................................................................................................
•
Bougie vervangen .......................................................................................................................
Bandendruk controleren..............................
om de
200 uur
•
•
•
Brandstoffilter vervangen ................................................................................................................................
Maak de accu en de klemmen
schoon ...............................................................................................
•
Controleer de knaldemper......................................................................................
•
Smeer de kogelgewrichten..........................................................................................................
•
Carburator afstellen..................................... •
In-(toe-)spoor afstellen ................................
53
•
•
6
Lame
Per avere il migliore risultato di taglio, è necessario che le
lame siano ben affilate. Sostituirle se usurate o danneggiate.
A tale scopo utilizzare una lima o una mola.
NOTA! E’ importante affilare le due estremità della lama in
modo uniforme per non creare disequilibri.
RIMOZIONE DELLE LAME:
Sollevare la macchina per avere accesso alle lame.
Disserrare il bullone a testa esagonale, la rondella elastica
e la rondella piatta che fissano la lama.
• Montare una nuova lama o una lama con palettaura
posteriore rivolta verso il piatto, come indicato.
ATTENZIONE: Per assicurare un buon fissaggio centrale
della lama, è necessario che questa combaci perfettamente
con il mozzo.
• Montare il nuovo bullone a testa esagonale, la rondella
elastica e la rondella piatta nell'ordine esatto, come indicato.
• Restringere bene il bullone di bloccaggio della lama (coppia di serraggio: 27-35 ft./lbs)
ATTENZIONE: Il bullone di bloccaggio della lama è stato
sottoposto a trattamento termico di classe 8.
•
•
Cuchillas
Messen
Para alcanzar resultados mejores las cuchillas de la segadora
hay que mantenerlos afilados. Sustituya las cuchillas torcidos
y estropeados. El afilado puede hacerse con lima o muela.
NOTA! Es muy importante que los dos lados de la cuchilla
sean afilados igual a in de impedir desequilibrios.
Voor de beste resultaten moeten de maaimessen scherp
gehouden worden. Vervang gebogen of beschadigde messen. Het slijpen kan geschieden met een vijl of met een
slijpschijf.
N.B.! Het is zeer belangrijk dat beide uiteinden van het mes
even-veel worden geslepen, om onbalans te voorkomen.
C'MO DESMONTAR LAS CUCHILLAS:
Eleve la segadora hasta su posición más alta para poder
alcanzar las cuchillas.
• Desentornille el tornillo de cabeza de seis facetas, la
arandela elastica (de resorte) y la arandela plana que
sujetan la cuchilla.
• Monte la cuchilla nueva o afilada con el canto trasero
hacia arriba adjunto a la plataforma como indicado.
IMPORTANTE: Para asegurar un montaje correcto el orificio central de la cuchilla hay que ajustarlo a la estrella del
mandril.
• Monte otra vez el tornillo de cabeza de seis facetas, la
arandela elastica y la arandela plana en sucesion exacta
como es indicado.
• Apriete establemente el tornillo (momento de rotacion
27-35 Ft. Lbs.).
IMPORTANTE: El tornillo de la cuchilla es de tratamiento
tèrmico-clase 8.
MES VERWIJDEREN
Zet de maaier in de hoogste stand om bij de messen te
kunnen.
• Verwijder de zeskantbout, de veerring, en vlakke ring die
het mes op zijn plaats houden.
• Monteer een nieuw of geslepen mes waarbij het sleep
(hulp) mes omhoog naar het maaidek gericht moet zijn,
zie afbeelding.
BELANGRIJK: Om zeker te zijn van goede montage moet het
centrumgat in het mes passen met de ster op de mandrijn.
• Bevestig de zeskantbout, veerring en vlakke ring weer
in precies dezelfde volgorde als op de afbeelding te zienis.
• Haal de bouten stevig aan (aandraaimoment 27-35 ft.
lbs.)
BELANGRIJK: De bout van het mes is warmtebehandeld
volgens klasse 8.
•
•
55
6
40mm
Brakes
1
2
The brakes are located inside the right rear wheel. The wheel
should be dismantled for best access.
• Press down the clutch/brake pedal and engage the parking brake.
Bremse
Die Bremse sitzt innerhalb des rechten Hinterrades. Für beste
Zugänglichkeit ist das Rad auszubauen.
• Kupplungs-/Bremspedal durchtreten und die Feststellbremse einschalten.
1. Measure the distance between the brake lever and the
adjuster nut.
2. The distance should be 40 mm (1.56").
3. Adjust the distance if necessary by first loosening the
lock nut (2) and then adjusting with the nut (1).
Frein
Le frein se trouve à l'avant de la roue arrière côté droit. La roue
doit être déposée pour obtenir une bonne accessibilité.
• Avant toute intervention, enfoncer la pédale d'embrayage/
frein et verrouiller le frein de parking.
1. Abstand zwischen Bremshebel und Stellmutter messen.
2. Der Abstand soll 40 mm betragen.
3. Den Abstand wenn erforderlich einstellen, indem zuerst
die Sicherungsmutter (2) gelöst und danach die Mutter
(1) verstellt wird.
Freno
El freno se halla por dentro de la rueda posterior derecha.
Esta puede desmontarse a fin de mejorar la accesibilidad.
• Apretar el pedal de embrague/freno y acoplar el freno de
estacionamiento.
1. Mesurer la distance entre le levier de frein et l'écrou de
réglage.
2. La distance doit être de 40 mm.
3. Si nécessaire, ajuster la distance en commençant par
dévisser le contre écrou (2) puis en réglant la position
de l'écrou (1).
Freno
Il freno è montato dietro la ruota posteriore destra. Si consiglia
di smontare la ruota.
• Premere il pedale freno/frizione e inserire il freno di parcheggio
1. Medir la separación entre la palanca de freno y la tuerca
de ajuste.
2. La distancia ha de ser de 40mm.
3. En caso necesario ajustar la separación quitando primero
la contratuerca (2) y ajustando después con la tuerca
(1).
Rem
De rem zit aan de binnenkant van het rechter achterwiel.
Om er goed bij te kunnen komen, dient het wiel te worden
gemon-teerd.
• Druk de koppelings/rempedaal in en trek de parkeerrem
aan.
1. Misurare la distanza tra la leva del freno e il dado di
regolazione.
2. La distanza deve essere di 40mm.
3. Se necessario regolare allentando il dado (2) e agendo
poi sul dado (1).
1. Meet de afstand tussen de remnokas en de stelmoer.
2. De afstand dient 40mm te zijn.
3. Stel zonodig de afstand bij, door eerst borgmoer (2) los
te draaien en daarna bijstellen met stelmoer (1).
WARNING!
ADVERTENCIA!
Do not forget to tighten the lock nut after completing adjustment.
Después del ajuste, no olvidarse de apretar la contratuerca.
WARNUNG!
PERICOLO!
Nicht vergessen, die Sicherungsmutter nach durchgeführter
Einstellung anzuziehen.
Dopo la regolazione ristringere il dado di bloccaggio.
WAARSCHUWING!
ATTENTION!
Vergeet niet de moeren aan te draaien na het bijstellen.
Ne pas oublier de resserrer le contre écrou (2) après avoir
effectué le réglage.
56
6
Depose du Carter de Coupe
Effectuer l'intervention à partir du côté droit du tracteur.
1. Sortir la courroie d'entraînement de la gorge de la poulie
motrice (1).
2. Retirer le petit ressort de tension (2), et décrocher le ressort d'embrayage des lames du coté du boulon ser vant
d'axe à la poulie d'embrayage.
3. Retirer l'épingle (3), faire glisser le collier et repousser
le guide à l'extrémité de la gaine pour le faire sortir du
support.
4. Retirer les deux épingles fixant les bras de suspension
arrière et sortir les bras en tapotant sur leur axe à l'aide
d'un marteau.
1
4
2
Desmontaje de la unidad de corte
Trabajar desde el lado derecho de la máquina.
1. Quitar después la correa de la polea del motor (1).
2. Remueva el resorte de retención pequeño (2), y levante
el resorte del embrague hacia fuera del perno de la
polea.
3. Remueva el resorte de retención grande (3), deslice el
collar hacia fuera y empuje la guía del bastidor hacia
afuera del soporte.
4. Quitar los dos resortes posteriores (4) y golpear con un
martillo los muñones de eje hasta sacarlos.
96
026
3
Dismantling of the cutting unit
Smontaggio del piatto di taglio
Work from the right side of the machine.
1. Take off the belt from the engine pulley (1).
2. Remove the small retainer spring (2) and lift clutch spring
off the pulley bolt.
3. Remove the large retainer spring (3), slide collar off and
push housing guide out of the bracket.
4. Remove the two rear retainer springs (4) and knock off
the axle taps with a hammer.
Lavorare sul lato destro della macchina.
1. Togliere la cinghia dalla puleggia del motore (1).
2. Rimuovere la piccola molla di fermo (2) e rimuovere, sollevando, la molla della frizione dal bullone della puleggia.
3. Rimuovere la grande molla di fermo (3), estrarre il collare
e spingere la guida dell’alloggiamento fuori dalla staffa.
4. Togliere le due coppiglie (4) posteriori e con un martello
togliere anche i perni.
Demontage des Mähdecks
Arbeiten Sie auf der rechten Seite der Maschine.
1. Entfernen Sie den Riemen von der Keilriemenscheibe
des Motors (1).
2. Entfernen Sie den kleinen Splint (2) und ziehen Sie die
Kupplungsfeder von der Achse des Riemenrades ab.
3. Entfernen Sie den großen Splint (3), ziehen Sie den
Kranz ab, und drücken Sie das Führungsgehäuse aus
der Verankerung heraus.
4. Entfernen Sie die beiden hinteren Federklammern (4)
und entfernen Sie die beiden Bolzen.
Demonterhen van de maaikast
Werk vanaf de rechter kant van de machine.
1. Haal daama de riem van de poelie van de motor (1).
2. Verwijder de kleine borgveer (2) en licht de veer van de
aandrijfkoppeling omhoog van de katrolbout af.
3. Verwijder de grote borgveer (3), schuif de kraag eraf en
duw de geleider van de behuizing uit de beugel.
4. Verwijder de twee achterste haarpinveren (4) en sla met
een hamer de twee as-pennen los.
57
6
5. Remove the retainer springs (5), (6), (7) and axles.
6. Pull the lever for lifting/lowering the cutting unit backwards.
7. Pull out the cutting unit from the machine.
IMPORTANT: If an attachment other than the mower deck
is to be mounted on the tractor, remove the front links and
hook the clutch spring into square hole in frame (8).
6
7
8
5. Die Federklammern (5), (6), (7) und die jeweiligen Bolzen
ausbauen.
6. Hebel für Heben/Senken des Mähdecks zurückziehen.
7. Mähdeck aus ber Maschine herausziehen.
WICHTIG: Wenn statt dem Mähwerk ein anderes Zubehörteil
am Traktor angebracht werden soll, so sind die vorderen
Verbindungsstücke abzunehmen und die Kupplungsfeder ist
in das eckige Loch des Rahmens (8) einzusetzen.
5
5. Retirer les épingles (5), (6) et (7) et leur cheville respective.
6. Tirer vers l'arrière le levier de commande de relevage du
carter de coupe.
7. Sortir le carter de coupe de sous le tracteur.
ATTENTION : Si un outil (accessoire), autre que le carter
de coupe, doit être monté sur le tracteur, retirer les biellettes
de relevage avant et accrocher le ressort de la commande
d'embrayage des lames dans le trou carré du châssis (8).
5. Quitar los resortes (5), (6), (7) y los ejes respectivos.
6. Tirar hacia atrás de la palanca para la elevación y descenso de la unidad de corte.
7. Extraer la unidad de corte de la máquina.
IMPORTANTE: Si cualquier otro accesorio qur no sea la
segadora tiene que ser montado en el tractor, se deben
remover los brazos de suspensión del lado derecho y del
lado izquierdo y el puntal de suspensión delantero (8).
5. Togliere le coppiglie (5), (6), (7) e i relativi perni.
6. Tirare all’indietro la leva di sollevamento/abbassamento
del piatto di taglio.
7. Staccare il piatto dalla macchina.
ATTENZIONE: Se un accessorio diverso dal piano di taglio
viene montato sul trattore, rimuovere le articolazioni anteriori e agganciare la molla della frizione al foro quadrato
nel telaio (8).
5. Verwijder de haarpinveren (5), (6), (7) en resp. assen.
6. Zet de hendel voor verhogen/verlagen van de maaikast
naar achteren.
7. Trek de maaikast van de machine af.
BELANGRIJK: Indien er een ander aanzetstuk dan het
maaidek op de trekker gemonteerd moet worden, verwijder
dan de voorste verbindingen en haak de veer van de aandrijfkoppeling in het vierkante gat in de frame (8).
58
6
Assembly of the cutting unit
•
•
Push in the cutting unit under the machine. The ejector
opening should be to the right.
Assemble in the reverse order to dismantling.
Einbau des Mähdecks
•
•
Mähdecks unter den Traktor schieben. Die Auswurfoffnung
muß nach rechts.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Mise en place du carter de coupe
•
•
Pousser le carter de coupe sous le tracteur. Le déflecteur
du canal d'éjection doit se trouver du côté droit.
La mise en place se fait dans l'ordre inverse de celui de
la dépose.
Montaje de la unidad de corte
•
•
Introducir la unidad de corte debajo de la máquina. La
abertura de expulsión ha de estar hacia la derecha.
El montaje se hace en orden inverso al desmontaje.
Montaggio del piatto di taglio
•
•
Ricollocare il piatto sotto la macchina. L'apertura di
scarico dell'erba deve restare a destra.
Procedere in ordine inverso.
Monteren van de maaikast
•
•
Schuif de maaikast onder de machine. De uitwerp-opening is naar rechts gericht.
Het monteren vindt in omgekeerde volgorde van het
demonteren.
59
6
Replacement of drive belt for cutting unit
1. Dismantle the cutting unit as described previously.
2. Work off the belt from the unit's left pulley and then from
the other wheels.
3. Pull the belt away from the cutting unit.
4. The new belt is mounted in the reverse order. Check that
the belt lies inside all the belt guides.
Auswechsein des Treibriemens für das Mähaggregat
1. Mähdeck ausbauen.
2. Riemen vom derlinken Keilriemenscheibe des Mähdecks und danach von den übrigen Riemenscheiben
abbauen.
3. Danach den Keilriemen vom Mähdeck entfernen.
4. Den neuen Keilriemen in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Prüfen, daß der Keilriemen in allen Riemenführungen korrekt in Position sitzt.
Remplacement de la courroie d'entraînement
du carter de coupe
1. Déposer le carter de coupe (voir chapitre précédent).
2. Sortir la courroie d'entraînement des gorges de poulie
en commençant par la poulie du côté gauche du carter
de coupe, puis par les autres poulies.
3. Retirer ensuite entièrement la courroie du carter de
coupe.
4. Pour la mise en place de la nouvelle courroie, procéder
dans l'ordre inverse. Vérifier que la courroie est correctement positionnée devant tous les guides de courroie.
Cambio de la correa propulsora del equipo de corte
1. Desmontar el equipo de corte del tractor.
2. Quitar la polea izquierda de la unidad y después de las
otras poleas.
3. Quitar después la correa de la unidad de corte.
4. Montar la nueva correa en el orden inverso. Controlar que
la correa nueva se halla por dentro de todas la guías.
Sostituzione della cinghia di movimento lame
1. Smontare il piatto.
2. Togliere la cinghia dalla puleggia di sinistra e poi successivamente dalle altre.
3. Togliere la cinghia dal piatto.
4. Montare la nuova cinghia in ordine inverso. Controllare
che la cinghia sia correttamente posizionata in tutte le
guide.
Vervanghen van de aandrijfriem voor de maaikast
1. Verwijder de maaikast van de trekker.
2. Trek de riem eerst van de linker riemschijf van de maaikast
af en daarna van de overige schijven.
3. Trek daarna de riem van de maaikast af.
4. De nieuwe riem wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Controleer of de riem binnen alle riemgeleiders
ligt.
60
6
2
A
1
B
Adjustment of the cutting unit
1.
2.
3.
4.
A. In the direction of travel
Check that the air pressure is correct in all four tires.
Make sure that the machine is on a horizontal surface.
Lift up the cutting unit to its highest position.
Measure the distances A and B.
To achieve best cutting results the cutting unit’s front edge (B)
should be about 10 mm (0.375") lower than the back edge
(A). Adjust in the following way to raise the back edge:
1. Loosen the nut (1) on both the left and right levers.
2. Screw the nut (2) the same number of turns on both
levers.
3. When the correct distance (A) is obtained this setting is
locked with the nut (1).
Für bestes Mähergebnis muß die Vorderkante des Mähaggregats (B) ca. 10 mm tiefer liegen als die Hinterkante (A).
Einstellung zur Erhöhung der Hinterkante:
1. Mutter (1) am linken und rechten Hebel lösen
2. Mutter (2) gleich viele Drehungen an beiden Hebeln
verstellen.
3. Wenn der richtige Abstand (A) erhalten wird, sind die
Einstellungen mit der Mutter (1) zu sperren.
Pour obtenir la coupe la meilleure, le bord avant du carter
de coupe (B) doit être situé à 10 mm au-dessous du plan
du bord arrière (A). Pour régler la position du bord arrière,
procéder de la manière suivante :
1. Desserrer l'écrou (1) sur les biellettes de suspension avant,
droite et gauche, du carter de coupe.
2. Visser les écrous (2) exactement de la même façon sur
les biellettes de suspension avant, droite et gauche.
3. Lorsque la distance (A) est correcte, verrouiller ce réglage
en resserrant l'écrou (1).
Para obtener el mejor resultado de corte, el extremo delantero
(B) de la unidad de corte ha de estar unos 10 mm (0,375")
más bajo que el extremo posterior (A). Ajustar de la manera
siguiente para elevar el extremo posterior:
1. Quitar la tuerca (1) en las palancas izquierda y derecha.
2. Enroscar la tuerca (2) el mismo número de vueltas en
las dos palanca.
3. Cuando se ha obtenido la distancia correcta (a), el ajuste
se bloquea con la tuerca (1).
Per ottenere i migliori risultati, il bordo anteriore del tagliaerba
(B) deve essere circa 10 mm più basso di quelo anteriore
(A). Regolare nel modo sequente:
1. Allentare il dado (1) sui bracci destro e sinistro.
2. Avvitare il dado (2) di un nuemero identico di giri sui due
bracci.
3. Dopo aver raggiunto la distanza corretta (A) bloccare
stringendo il dado (1).
Om het beste maairesultaat te bereiken, dient de voorkant
(B) van de maaikast ca. 10 mm (0,375") lager te staan dan
de achterkant (A). Ter verhoging van de achterkant als volgt
instellen:
1. Draai moer (1) los op linker en rechter hefboom.
2. Draai moer (2) op de beide hefbomen evenveel slagen.
3. Wanneer de juiste afstand (A) is bereikt, wordt de instelling met de moer (1) vastgezet.
Einstellung des Mähaggregats
A. In Fahrrichtung
1. Prüfen, daß der Luftdruck an allen vier Reifen richtig
ist.
2. Prüfen, daß die Maschine auf einer ebenen Unterlage
steht.
3. Mähaggregat in die oberste Lage anheben.
4. Abstände A und B messen.
Réglage du carter de coupe
A. Réglage latéral
1. Vérifier que la pression, dans les quatre pneus, est correct.
2. S'assurer que le tracteur est placé sur une surface
plane.
3. Relever au maximum le carter de coupe.
4. Mesurer les distances A et B.
Ajuste de la unidad de corte
A. En el sentido de la marcha
1. Controlar que la presión de inflado es la correcta en los
cuatro neumáticos.
2. Asegurarse de que la máquina está sobre suelo horizontal.
3. Levantar la unidad de corte hasta su posición más elevada.
4. Medir la distancia A y B.
Regolazione del tagliaerba
1.
2.
3.
4.
A. Nel senso di marcia
Controllare la pressione dei pneumatici.
La macchina deve essere in piano.
Sollevare al massimo il tagliaerba.
Misurare le distanze A e B.
Het instellen van de maaikast
A. In de rijrichting
1. Controleer of de luchtdruk in alle vier de banden juist
is.
2. Zorg ervoor dat de machine op een vlakke ondergrond
staat.
3. Zet de maaikast in de hoogste stand.
4. Meet de afstanden A en B.
61
6
REGLAGE TRANSVERSAL
1
•
•
Relever le carter de coupe au maximum.
A partir du milieu de chaque extrémités latérales du carter
de coupe, mesurer la distance du bord du carter par rapport au sol .
• La distance (A) doit être la même des deux côtés à 6 mm
près.
• Si un réglage est nécessaire, ne l'effectuer que d'un seul
côté en se référant à l'autre côté.
• Abaisser ou soulever un côté du carter de coupe en
ajustant la position de l'écrou de réglage de ce côté.
REMARQUE : A trois tours complets de l'écrou de réglage
correspond une variation de la hauteur au-dessus du sol, du
carter de coupe, de 0,3 cm.
• Contrôler à nouveau la distance au sol après chaque
opération de réglage.
1
“A”
“A”
2
(1) Bottom edge of mower
(2) Lift link adjustment nut
(1) Unterkante des Mähwerks
(2) Hubstangen-Stellmutter
(1) Extrémités du carter de coupe
(2) Ecrou de réglage du bras de suspension arrière
(1) Parte inferior de la esquina de la segadora
(2) Tuerca de ajuste del várillaje de levantamiento
(1) Bordo inferiore del tagliaerba
(2) Dado di regolazione dell'articolazione di sollevamento
(1) Onderkant van de maaimachine
(2) Bijstelmoer
ADJUSTE DE LADO A LADO
•
•
Levante la segadora a su posición más alta.
A media distancia de ambos lados de la segadora, mida
la altura desde la parte inferior del extremo de la segadora
al suelo. La distancia “A” debe ser la misma o dentro de
6mm (1/4") de la una a la otra.
• Si el ajuste es necesario, haga el ajuste en un lado de la
segadora solamente.
• Levante un lado de la segadora por apretar la tuerca de
ajuste del várillaje de levantamiento en ese lado.
• Baje un lado de la segadora por desapretar la tuerca de
ajuste del várillaje de levantamiento en ese lado.
NOTA: Cada tres vueltas completas de la tuerca de ajuste
cambiará la altura de la segadora en aproximadamente
(1/8").
• Vuelva a revisar las medidas después del adjuste.
REGOLAZIONE FIANCO A FIANCO
SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT
•
•
Alzare il tagliaerba nella posizione più alta.
Sui punti centrali di entrabi i lati del tagliaerba, misurare
l'altezza dal bordo inferiore del tagliaerba al suolo. La
distanza “A” deve essere la stessa o diversa non più di
circa 6mm (1/4 di pollice).
• Se necessario, fare la regolazione su un solo lato del
tagliaerba.
• Per alzare un lato del tagliaerba, stringere il dado di
regolazione dell'articolazione di sollevamento su quel
lato.
• Per abbassare un lato del tagliaerba, allentare il dado
di regolazione dell'articolazione di sollevamento su quel
lato.
NOTA: Tre giri completi del dado di regolazione cambiano
l'altezza del tagliaerba di circa 3 mm (1/8 di pollice).
• Dopo aver fatto la regolazione, ricontrollare le misurazioni.
•
•
Raise mower to highest position.
At the midpoint of both sides of mower, measure height
from bottom edge of mower to ground. Distance “A” should
be the same or within 6mm (1/4") of each other.
• If adjustment is necessary, make adjustment on one side
of mower only.
• To raise one side of mower, tighten lift link adjustment nut
on that side.
• To lower one side of mower, loosen lift link adjustment
nut on that side.
NOTE: Three full turns of adjustment nut will change mower
height about 1/8".
• Recheck measurements after adjusting.
SEITLICHE EINSTELLUNG
•
•
Das Mähwerk auf die höchste Position einstellen.
Auf beiden Seiten des Mähwerks in der Mitte den Abstand
von der Unterkante des Mähwerks zum Boden messen.
Der Abstand “A” sollte auf den beiden Seiten um höchstens
6 mm (1/4') voneinander abweichen.
• Falls eine Einstellung notwendig sein sollte, die Einstellung nur auf einer Seite des Mähwerks vornehmen.
• Um eine Seite des Mähwerks anzuheben, die Hubstangen-Stellmutter auf der jeweiligen Seite festziehen.
• Um eine Seite des Mähwerks abzusenken, die Hubstangen
-Stellmutter auf der jeweiligen Seite lösen.
HINWEIS: Drei volle Umdrehungen der Stellmutter verändern
die Höhe des Mähwerks um etwa 3 mm (1/8").
•
Nach der Einstellung die Abstände erneut prüfen
LINKS/RECHTS BIJSTELLEN
•
•
Zet de maaimachine in de hoogste stand.
Meet vervolgens in het midden tussen beide zijkanten
van de maaimachine de hoogte van de onderkant van
de maaimachine tot de grond. Afstand “A” moet ofwel
hetzelfde zijn, ofwel binnen 6 mm (1/4") van elkaar liggen.
• Indien bijstellen nodig is, mag dit slechts aan één kant
van de maaimachine gebeuren.
• Draai de bijstelmoer vaster aan de kant van de maaimachine die u hoger wilt instellen.
• Draai de bijstelmoer looser aan de kant van de maaimachine die u lager wilt instellen.
N.B.: Drei slagen van de bijstelmoer veranderen de hoogte
ongeveer 3 mm (1/8").
• Controleer na het bijstellen de hoogte opnieuw.
62
6
Cambio de correa propulsora
Desmontar el equipo de corte del tractor.
Aplicar el freno de estacionamiento y tirar hacia arriba de la
correa para sacarla de la rueda libre (1), de la acoplamiento
(2) y de la propulsora del motor (3). Introducir la correa entre
dos aspas del ventilador y hacer girar éste a izquierdas hasta
que queda libre la correa (4).
3
Sostituzione della cinghia di trazione
2
Smontare il tagliaerba.
Inserire il freno di parcheggio e staccare la cinghia dalla
puleggia (1), da quella della frizione (2) e da quella del
motore (3). Passare la cinghia tra due pale della ventola e
ruotare la ventola in senso antiorario fino a che la cinghia
non sia libera (4).
1
Vervangen van de aandrijfriem
Verwijder de maaikast van de tractor.
Trek de handrem aan en trek de riem omhoog van het loopwiel
(1), de koppelingswielschijf (2) en het aandrijfwiel van de motor
(3). Leid de riem tussen twee ventilatorbladen door en draai
de ventilator tegen de klok in tot de riem vrij komt (4).
4
Assemble in the reverse order to dismantling. Check that
the belt lies inside all the belt guides. Use original belts only
when replacing!
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Prüfen,
daß der Riemen innerhalb aller Riemenführer liegt. Beim
Auswechseln nur Originalriemen verwenden!
La mise en place d'une courroie se fait dans l'ordre inverse
de la dépose. Vérifier que la courroie est bien positionnée
devant tous les guides de courroie. Utiliser exclusivement
une courroie d'origine lors d'un remplacement.
Replacement of drive belt
Dismantle the cutting unit as described previously
Engage the parking brake and work off the belt upwards from
the pulley (1), the clutch pulley (2) and the engine's drive wheel
(3). Push the belt up between two fan blades and rotate the
fan clockwise until the belt comes loose (4).
El montaje se hace en el orden inverso al desmontaje. Controlar que la correa se halla por dentro de todas las guías.
Montar únicamente correas originales.
Auswechsein des Treibriemens
Mähaggregat ausbauen.
Feststellbremse ansetzen und den Riemen vom Laufrad (1),
dem Kupplungsriemenrad (2) und dem Motorantriebsrad
(3) abbauen. Den Reimen zwischen zwei Lüfterblättern
einführen und den L¨fter nach links drehen, bis der Riemen
frei geht (4).
Il montaggio avviene in ordine inverso. Controillare che
la cinghia sia dietro ai guida-cinghia. Usare solo cinghie
originali!
De montering vindt in omgekeerde volgorde plaats als de demontering. Controleer of de snaar binnen alle riem-geleiders
ligt. Gebruik uitsluitend originele riemen bij vervanging!
Remplacement de la courroie d'entraînement
Désaccoupler le carter de coupe et le sortir de sous le tracteur
comme indiqué précédemment.
Serrer le frein de stationnement et retirer la courroie
d'entraînement de la poulie (1), puis de la poulie de tension
(2) et de la poulie motrice (3).Faire passer la courroie entre
les deux palettes du ventilateur et faire tourner le ventilateur
et faire tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour dégager la courroie (4).
63
6
REGOLAZIONE DELLA LEVA DI COMANDO
DEL MOVIMENTO DEL MECCANISMO DEL
CAMBIO
1
La leva di comando del movimento del meccanismo del
cambio è stata impostata al momento della fabbricazione e
non richiede pertanto ulteriori regolazioni.
• Allentare il bullone di regolazione di fronte alla ruota
posteriore destra; stringendolo poi leggermente
• Avviare il motore e spostare la leva di comando del
meccanismo del cambio finché in trattore non si muove
avanti o indietro;
• Tenere la leva di comando in questa posizione e spegnere
il motore;
• Con la leva nella stessa posizione, allentare il bullone di
regolazione;
• Spostare la leva in posizione folle (N) (blocco),
• Avvitare a fondo il bullone di regolazione.
NOTA: spostare il piano di supporto della falciatrice nella posizione più bassa per aumentare il gioco e facilitare l’accesso
al bullone di regolazione.
Se il trattore, dopo la regolazione, tende a muoversi in avanti
o indietro, anche con la leva in folle, eseguire le seguenti
operazioni:
• Allentare il bullone di regolazione.
• Spostare la leva di comando del meccanismo tra i 0.5 e
1,2 cm nella direzione dello scorrimento.
• Avvitare a fondo il bullone di regolazione.
• Avviare il motore e provarlo.
• Se il trattore tende ancora a muoversi, ripetere le operazioni
sopra descritte fino ad ottenere i risultati desiderati.
2
3
1. Palanca de Control Del Movimento
2. Neutro Cierre Metálico
3. Perno de Regulación
1. Leva Di Comando Del Movimento
2. Blocco In Posizione Folle
3. Bullone Di Regolazione
1. Stuurbedieningshandel
2. Vrijloop-Sluitboomgrendel
3. Stelbout
REGULACIÓN DE LA PALANCA DE CONTROL
DEL MOVIMIENTO DEL CAMBIO MECÁNICO
AFSTELLING STUURBEDIENINGSHANDEL VAN
GECOMBINEERDE VERSNELLINGSBAK EN
ACHTERBRUG
La palanca de control del movimiento del cambio mecánico
ya viene predefinida por la Casa constructora y por lo tanto
no requiere ulteriores regulaciones.
• Aflojar ligeramente el perno de regulación en la parte
anterior de la rueda posterior derecha;
• Poner en marcha el motor y mover la palanca de control
del movimiento del cambio mecánico hasta llevarla en
una posición en la que no se pueda mover ni adelante
ni atrás;
• Mantener la palanca de control del movimiento del cambio
mecánico en esta posición y apagar el motor;
• Manteniendo la palanca en la posición arriba indicada,
aflojar el perno de regulación;
• Mover la palanca de control del movimiento en
posición neutro (N) (cierre metálico);
• Enroscar bien el perno de regulación.
NOTA: desplazar el plano de trabajo de la segadora hasta la
posición más baja para aumentar el juego al fin de acceder
al perno de regulación.
Si el tractor sigue deslizándose adelante y atrás, después
de esta regulación y con la palanca en posición neutro,
efectuar las operaciones indicadas de seguida:
• Aflojar el perno de regulación.
• Mover la palanca de control del movimiento de 1/4 o 1/2
pulgar en la dirección de deslizamiento.
• Enroscar bien el perno de regulación.
• Poner en marcha el motor y probarlo.
• Si el tractor sigue deslizando, repetir las operaciones arriba indicadas hasta alcanzar los resultados deseados.
De stuurbedieningshandel is reeds in de fabriek afgesteld
en behoeft geen nadere afstellingen.
•
Zet de stelbout voor het rechter achterwiel los en weer
licht vast.
• Start de motor en verplaats de stuurbedieningshandel
totdat de tractor noch vooruit, noch achteruit beweegt.
• Houd de stuurbedieningshandel in deze stand en zet de
motor af.
•
Houd de stuurbedieningshandel op zijn plaats en zet de
stelbout los.
•
Verplaats de stuurbedieningshandel in vrijloop (N)
(sluitboomgrendel).
•
Zet de stelbout stevig vast.
N.B.: Als extra ruimte nodig is om bij de stelbout te
komen, het maaiwerk in de laagste stand zetten.
Als na uitvoeren van deze afstelling de tractor zich nog steeds
vooruit of achteruit verplaatst terwijl de stuurbedieningshandel
in de neutrale stand staat, de volgende stappen uitvoeren:
• Zet de stelbout los.
• Verplaats de stuurbedieningshandel 6 tot 12 mm in de
richting waarin het voertuig zich verplaatst.
• Zet de stelbout stevig vast.
• Start de motor en probeer opnieuw.
• Als de trekker zich nog steeds verplaatst, bovenstaande
stappen herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt.
65
6
TRANSAXLE COOLING
ENFRIAMIENTO DEL TRANSEJE
The fan and cooling fins of transmission should be kept clean
to assure proper cooling.
Do not attempt to clean fan or transmission while engine is
running or while the transmission is hot.
• Inspect cooling fan to be sure fan blades are intact and
clean.
• Inspect cooling fins for dirt, grass clippings and other
materials.
Las aletas de enfriamiento y el ventilador de la transmisión
tienen que mantenerse limpios para asegurar el enfriamiento
adecuado.
No trate de limpiar el ventilador o la transmisión cuando el motor
esté funcionando o mientras la transmisión esté caliente.
• Inspeccione el ventilador de enfriamiento para asegurarse
que las aspas del ventilador estén intactas y limpias. Para
impredir daños a los sellos, no use un rocidador de aire
compresado o de alta pressión para limpiar las aletas de
enfriamiento.
• Inspeccione las aletas de enfriamiento para verificar si
hay mugre, recortes de césped u otros materiales.
TRANSAXLE PUMP FLUID
The transaxle was sealed at the factory and fluid maintenance is not required. Should the transaxle ever leak or
require servicing, contact your nearest authorized service
center/department.
NIVEL DEL FLUIDO DE LA BOMBA DEL TRANSEJE
El transeje ha sido sellado en la fábrica y el mantenimiento
del fluido no es necesario para la vida del transeje. En el
caso de que el transeje se filtrase o necesitase servicio, haga
el favor de ponerse en contacto con su centro/depar tamento
de servicio autorizado más cercano.
TRANSACHSEN-KÜHLUNG
Das Gebläse unde die Kühlriippen des Getriebes sollten
sauber gehalten werden, um einwandfreie Kühlung zu
gewährleisten.
Nicht versuchen, das Gebläse oder das Getriebe zu reinigen,
solange der Motor läuft bzw. solange das Getrieb heiß ist.
• Das Kühlgebläse untersuchen und sicherstellen, daß die
Gebläseflügel unbeschädigt und sauber sind.
• Die Kühlrippen auf Schmutz, Schnittgut oder anderen
Unrat untersuchen.
RAFFREDDAMENTO ASSE-TRAZIONE
Il ventilatore e le alette di raffreddamento della trasmissione
devono essere tenuti puliti per assicurare il giusto raffreddamento.
Non tentare di pulire il ventilatore o la trasmissione quando il
motore è in funzione o quando la trasmissione è calda.
• Controllare il ventilatore per accertare che le lame siano
intatte e pulite.
• Controllare le alette di raffreddamento per verificare che
non vi siano tracce di impurità, di erba o di altri materiali.
TRANSACHSEN-PUMPENFLÜSSIGKEIT
Die Transachse wurde vom Werk abgedichtet und normalerweise sollte in Bezug auf die Flüssigkeit keine Wartung
notwendig sein. Sollte die Transachse undicht werden oder
aus anderen Gründen Wartung benötigen, sollte die örliche
Vertragswerkstatt bzw. Vertrags-Kundendienstabteilung
aufgesucht werden.
POMPA FLUIDO -- TRASMISSIONE E TRAZIONE
ANTERIORE
La trasmissione e la trazione anteriore sono state sigillate in
fabbrica e pertanto non richiedono operazioni di intervento
concernenti i fluidi. Se la trasmissione e la trazione anteriore
dovessero perdere o necessitare di intervento tecnico, contattare il più vicino centro di assistenza tecnico autorizzato.
REFROIDISSEMENT DE LA TRANSMISSION
Le ventilateur et les ailettes de refroidissement du carter de
transmission doivent être maintenus propres pour assurer un
refroidissement correct.
Ne pas essayer de nettoyer le ventilateur ou la transmission
tant que le moteur est en fonctionnement ou que la transmssion est chaude.
• Vérifier le ventilateur de refroidissement afin de s'assurer
que ses pales sont en bon état et propres.
• Vérifier l'état des ailettes de refroidissement du carter
de transmission qui ne doivent pas être couvertes de
poussière, de résidus de coupe ou d'autres matériaux.
Afin d'éviter des fuites éventuelles au niveau des joints,
ne pas utiliser d'air comprimé ou de nettoyeur à haute
pression pour nettoyer les ailettes.
TRANSMISSIEKOELING
De ventilator en koelribben van de transmissie moeten schoon
gehouden worden om voore de juiste koeling te zorgen.
Tracht niet de ventilator of de transmissie te reinigen terwijl
de motor draait of terwijl de transmissie heet is.
• Controleer de koelventilator om u ervan te overtuigen dat
de bladen intact en schoon zijn.
• Controleer de koelribben op vuil, gras en ander materiaal.
TRANSMISSIEPOMPVLOEISTOF
De transmissie is in de fabriek verzegeld en vloeistofonderhoud is niet nodig. Als de transmissie ooit mocht lekken of
een onderhoudsbeurt nodig hebben, dient u een bevoegd
servicecentrum of -afdeling te raadplegen.
FLUIDE DE LA POMPE HYDRAULIQUE
La transmission est scellée en usine et il n'est donc pas nécessaire de contrôler ou de parfaire le niveau du fluide. Dans le
cas où la transmission présenterait une fuite ou nécessiterait
une intervention, contacter un réparateur agréé de la marque
de la transmission.
66
7. Ricerca guasti. 7. Het localiseren van fouten.
De motor start niet
1. Er is geen benzine in de tank.
2. De bougie is defect.
3. De bougie-aansluiting is defect.
4. Vuil in carburateur of brandstofleiding.
Il motore non parte
1. Manca il carburante.
2. Difetto di candela.
3. Collegamento della candela difettoso.
4. Sporco nel sistema di alimentazione e o nel carburatore.
De startmotor trekt de motor niet
1. De accu is leeg.
2. Slecht contact tussen kabel en accupool.
3. Aan/uitschakelhendel in foutieve stand.
4. De hoofdzekering is defect.
5. Het stuurslot/contact is defect.
6. Het veiligheidscontact voor koppelings/rempedaal is
defect.
7. Koppelings/rempedaal niet ingedrukt.
Il motorino di avviamento non fa girare il motore
1. Batteria scarica.
2. Difetto di contatto tra cavo e polo della batteria.
3. Leva di inserimento del tagliaerba in posizione errata.
4. Fusibile principale bruciato.
5. Interruttore a chiave guasto.
6. Interruttore di sicurezza per pedale freno/frizione
guasto.
7. Premere il pedale freno/frizione.
De motor loopt niet gelijkmatig
1. Te hoge versnelling.
2. De bougie is defect.
3. De carburateur is foutief ingesteld.
4. Het luchtfilter zit dicht.
5. De ventilatie van de brandstoftank is verstopt.
6. De ontsteking is verkeerd ingesteld.
7. Vuil in de brandstofleidingen.
Il motore non gira bene
1. Scalare di marcia.
2. Difetto di candela.
3. Difetto regolazione carburatore.
4. Filtro ostruito.
5. Sfiato serbatoio carburante ostruito.
6. Controllare la registrazione dell’accensione.
7. Sporco nei tubi del carburante.
De motor lijkt zwak/weinig vermogen
1. Het luchtfilter is verstopt.
2. De bougie is defect.
3. Vuil in de carburateur of brandstofleiding.
4. De carburateur is verkeerd ingesteld.
Il motore non ”tira” bene
1. Filtro dell’aria ostruito.
2. Difetto di candela.
3. Sporco nel carburatore o nei tubi del carburante.
4. Difetto regolazione carburatore.
De motor raakt oververhit
1. De motor is overbelast.
2. De luchtinlaat of de koelribben zitten verstopt.
3. De ventilator is beschadigd.
4. Te weinig of geen olie in de motor.
5. Het voorgloeien is defect.
6. De bougie is defect.
Il motore si surriscalda
1. Motore sotto sforzo.
2. Presa d’aria o alette di raffreddamento ostruite.
3. Ventola danneggiata.
4. Manca olio nel motore.
5. Accensione difettosa.
6. Difetto di candela.
De accu laadt niet op
1. De zekering is defect.
2. Een of meer cellen zijn beschadigd.
3. Accupolen en kabels maken geen contact.
La batteria non ricarica
1. Fusibile bruciato.
2. Uno o più elementi danneggiati.
3. Cattivo contatto tra cavi epoli della batteria.
De verlichting werkt niet
1. De gloeilampen zijn stuk.
2. De schakelaar is defect.
3. Kortsluiting in de leiding.
Le luci non funzionano
1. Lampade bruciate o rotte.
2. Interruttore guasto.
3. Cortocircuito nell’impianto elettrico.
De machine trilt
1. De messen zitten los.
2. De motor zit los.
3. Één of beide messen zijn in onbalans, veroorzaakt
door beschadiging of slechte balans na het slijpen.
La macchina vibra
1. Le lame sono lente.
2. Il motore è lento.
3. Lame fuori equilibrio causato da danneggiamento o
difetto di affilatura.
Hoogte van gemaaid gras is ongelijk
1. De messen zijn bot.
2. De maaikast staat niet recht.
3. Lang of nat gras.
4. Grasophoping onder de kap.
5. De luchtdruk in de banden is links en rechts niet gelijk.
6. Te hoge versnelling.
7. De aandrijfriem slipt.
Risultato di taglio irregolare
1. Lame da affilare.
2. Taglaierba fuori assetto.
3. Erba alta o bagnata.
4. Accumulo di erba sotto il coprilame.
5. Pressione non uniforme nei pneumatici.
6. Marcia troppo alta.
7. La cinghia slitta.
69
8. Rismessaggio. 8. Stallen.
Al termine della stagione effettuare i seguenti interventi:
• Pulire tutto il tagliaerba e particolarmente sotto il coperchio
della falciatrice. Per le operazioni di pulizia, non utilizzare
acqua ad alta pressione. L’acqua può infiltrarsi nel motore
e nel sistema di trasmissione, riducendo quindi così il
tempo di vita della macchina.
• Ritoccare danni alla verniciatura per evitare ossidazione.
• Cambiare l’olio del motore.
• Vuotare il serbatoio della benzina. Avviare il motore e farlo
girare fino allo svuotamento completo del carburatore.
• Togliere la candela e versare un cucciaio di olio da motori
nel cilindro. Girare a mano il motore per far distribuire l’olio
e rimontare la candela.
• Togliere la batteria caricarla e conservarla in un posto
fresco. Proteggere la batteria da temperature troppo
basse (al di sotto del punto di congelamento).
• Tenere il tagliaerba al chiuso in locale asciutto.
Aan het einde van elk maaisezoen moeten de volgende
maatregelen worden genomen:
• Maak de hele machine schoon, in het bijzonder de binnenkant van de kap van de maaikast. Geen water onder
hoge druk gebruiken om het voertuig te reinigen. Er kan
water in de motor en in de transmissieorganen komen,
wat de levensduur van het voertuig verkort.
• Herstel lakbeschadigingen om roest te voorkomen.
• Ververs de olie in de motor.
• Maak de benzinetank leeg. Laat de motor draaien totdat
er ook in de carburateur geen benzine meer is.
• Verwijder de bougie en laat een eetlepel motorolie in de
cilinder lopen. Draai de motor rond zodat de olie wordt
verdeeld en schroef daarna de bougie weer vast.
• Haal de accu weg. Laad de accu op en bewaar deze
op een koele plaats. Bescherm de accu tegen strenge
kou.
• Zet de machine in een droge overdekte ruimte.
WAARSCHUWING!
PERICOLO!
Gebruik nooit benzine bij het schoonmaken, omdat dit
schadelijke stoffen bevat.
Non usare mai benzina per pulire la macchina. Usare invece
acqua calda e degrassanti.
Onderhoud
Servizio
Bij het bestellen van onderdelen moet de merknaam van
de machine, het jaar van aankoop en het model-, type- en Z
serienummer worden vermeld. Neem contact op met de
dichstbijzijnde dealer voor onderhoud en reparaties. Er
moeten altijd originele onderdelen worden gebruikt.
Per ordinare parti di ricambio, indicare anche l’anno di
acquisto, il modello, il tipo e il numero di serie del tagliaerba.
Per interventi in garanzia e riparazioni
71
DECLARATION OF CONFORMITY
•
The Manufacturer:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
•
El Fabricante:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
Herby declares that the machinery described below;
• Category......................Rotary Mower • Guaranteed Sound Power
• Make.................................. Bestgreen
Level ................................. 100 dB (A)
• Type .............................. BM135H107 • Measured Sound Power
• Serial Number .............. (Model Plate)
Level ................................... 99 dB (A)
• Type of cutting device .... Fixed blades • Tested by: ...............EHP Orangeburg
• Width of cut ........................... 107 cm • Notified Body ........................... SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Por este medio declara que el equipo descrito a continuación;
• Categoría..............Segadora Rotativa • Garantizado a un nivel
• Marca ................................ Bestgreen
de sonido de ..................... 100 dB (A)
• Tipo .............................. BM135H107 • Nivel de potencia
• Número de Serie. (Placa del modelo)
acústica medida.................. 99 dB (A)
• Dispositivo del Corte ....... Cuchilla fije • Examinado por .......EHP Orangeburg
• Anchure del Corte ................. 107 cm • Cuerpo notificado .................... SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Complies with the provisions
and current amendments of the
following European directives:
Cumple con las disposiciones
y enmiendas vigentes de las
siguientes directivas europeas:
• 98/37/EC
• 89/336/EEC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
14*2000/14*0051*00
Conformity Assessment
procedure, Annex VIII
• 98/37/EC
• 89/336/EEC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
14*2000/14*0051*00
Procedimiento de Valoración
de Conformidad; Annex VIII
Done at: Electrolux Home Products
Name of signatory:
Orangeburg, SC, 29115, USA
Mr. Gary Blankenship
Date: Oct. 05, 2004
Signature: ________________________ General Manager
Hecho en: Electrolux Home Products
Nombre de la persona que firma:
Orangeburg, SC, 29115, USA
Mr. Gary Blankenship
Fecha: Oct. 05, 2004 Firma: _________________________
Gerente General
Technical documentation maintained by:
Name of signatory:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Product CertificaSignature: ___________________________ tion Manager
Documentation technique maintenue par:
Nombre de la persona que firma:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Gerente de CertiFirma: _____________________ ficación de Productos
ERKLÄRUNG ÜBER DIE KONFORMITÄT
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
•
Der Hersteller:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
•
De Fabrikant:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
Hiermit erklärt, dass die unten beschriebene Maschine,
• Kategorie ....................Rotationmäher • Garantierter
• Ausführung ........................ Bestgreen
Schalleistungspegel.......... 100 dB (A)
• Typ ................................ BM135H107 • Gemessener
• Seriennummer .........(Modellplakette)
Schalleistungspegel............ 99 dB (A)
• Typ Schneidwerkzeug .Balkenmesser • Geprüft durch: ........EHP Orangeburg
• Schnittbreite .......................... 107 cm • Zugelassene Institution............ SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Verklaart hierbij dat het hieronder beschreven apparaat:
• Categorie....................... Cirkelmaaier • Gewaarborgd
• Uitvoering .......................... Bestgreen
geluidsvermogensniveau.. 100 dB (A)
• Type .............................. BM135H107 • Gemeten
• Serienummer................. (Modelplaat)
geluidsvermogenniveau...... 99 dB (A)
• Soort maaimechanisme ......Vast mes • Getest door.............EHP Orangeburg
• Maaibreedte .......................... 107 cm • Aangemelde Instantie.............. SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Mit den Bestimmungen und
den derzeitigen Ergänzungen
der folgenden Europäischen
Direktiven konform ist:
Voldoet aan de bepalingen en
• 98/37/EC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
huidige amendementen van de • 89/336/EEC
14*2000/14*0051*00
volgende Europese richtlijnen:
Beoordelingsprocedure
op Conformiteit; Annex VIII
• 98/37/EC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
• 89/336/EEC 14*2000/14*0051*00
Konformitä tsbewertungsverfahren; Annex VIII
Abgegeben in: Electrolux Home Products
Name des Unterzeichnenden:
Orangeburg, SC, 29115 USA
Mr. Gary Blankenship
Datum: Oct. 05, 2004 Unterschrift: _____________________ Generalmanager
Technische Dokumentation aktualisiert durch: Name des Unterzeichnenden:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Manager für ProUnterschrift: _____________________ ductzertifizierung
Gemaakt op: Electrolux Home Products
Naam van ondergetekende:
Orangeburg, SC, 29115, USA
Mr. Gary Blankenship
Datum: Oct. 05, 2004 Handtekening: _________________ Algemeen directeur
Technische documentatie onderhouden door:
Naam van ondergetekende:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Directeur
Handtekening: ___________________ productcertificatie
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
•
Le fabricant:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
•
Il Produttore:
Electrolux Home Products, 172 Old Elloree Road, Orangeburg, SC 29115, USA
Déclare par la présente que la machinerie décrite ci-dessous:
• Catégorie............... Tondeuse rotative • Niveau de puissance
• Marque .............................. Bestgreen
acoustique garantie .......... 100 dB (A)
• Modèle........................... BM135H107 • Niveau de puissance
• Numéro de série (Plaque du modèle)
acoustique mesuré ............. 99 dB (A)
• Dispositif de coupe ........... Lame fixes • Testé par.................EHP Orangeburg
• Largeur de coupe .................. 107 cm • Organisme notifié .................... SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Con la presente dichiara che i macchinari qui di seguito riportati:
• Categoria........................... Tosaerba rotativo • Livello di potenza
• Marca ........................................... Bestgreen
acustica garantito....100 dB (A)
• Tipo ..........................................BM135H107 • Livello di potenza
• Numero di matricola.. (piastrina del modello)
acustica misurata ..... 99 dB (A)
• Dispositivo di taglio...............................Lame • Provato da ....EHP Orangeburg
• Larghezza di taglio ............................107 cm • Ente qualificato.............. SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler/TUVRheinland
Est conforme aux provisions
et aux révisions actuelles
des directives européennes
suivantes:
Conforme alle disposizioni
e modifiche attuali delle
seguenti direttive Europee:
• 98/37/EC
• 89/336/EEC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
14*2000/14*0051*00
Procédure d’évaluation
de la conformité; Annex VIII
• 98/37/EC
• 89/336/EEC
• 2000/14/EC: #e13*2000/
14*2000/14*0051*00
Procedura di valutazione
della conformità; Annex VIII
Complété le: Electrolux Home Products
Nom du signataire:
Orangeburg, SC, 29115, USA
Mr. Gary Blankenship
Date: Oct. 05, 2004
Signature: ______________________ Directeur Général
Emesso a: Electrolux Home Products
Nome del firmatario:
Orangeburg, SC, 29115, USA
Mr. Gary Blankenship
Data: Oct. 05, 2004
Firma: _________________________ Direttore generale
Documentation technique maintenue par:
Nom du signataire:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Directeur de certifiSignature: _____________________ cation des produits
Documentazione tecnica aggiornata da:
Nome del firmatario:
Electrolux Home Products
Mr. Scott Kendall
Orangeburg, SC, 29115 USA
Responsabile della certFirma: _______________________ ficazione dei prodotti
194137 10.05.04 TR
Printed in U.S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement